Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ustawa o zawodzie farmaceuty webinar monika_bartwicka

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Ustawa o zawodzie farmaceuty webinar monika_bartwicka

Herunterladen, um offline zu lesen

Prezentacka „Ustawa o zawodzie farmaceuty – wszystko, co chciałabyś wiedzieć”. Drugie spotkanie w ramach Akademii Praw Kobiecych dedykowane kobietom pracującym w branży farmaceutycznej, chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat nowej ustawy o zawodzie farmaceuty.

Prezentacka „Ustawa o zawodzie farmaceuty – wszystko, co chciałabyś wiedzieć”. Drugie spotkanie w ramach Akademii Praw Kobiecych dedykowane kobietom pracującym w branży farmaceutycznej, chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat nowej ustawy o zawodzie farmaceuty.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Ustawa o zawodzie farmaceuty webinar monika_bartwicka (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ustawa o zawodzie farmaceuty webinar monika_bartwicka

 1. 1. www.gedeonrichter.pl Monika Bartwicka 2021. 02. 18. 1
 2. 2. www.gedeonrichter.pl Farmaceuta XXI wieku Ustawa Apteka dla Aptekarza Recepta pro auctore Recepta pro familiae Szczepienia w aptekach Ustawa o zawodzie Farmaceuty 2021. 02. 18.
 3. 3. www.gedeonrichter.pl Apteka dla Aptekarza 2021. 02. 18. 25.06.2017 r. Weszła w życie ustawa z dnia 07.04.2017 o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne tzw. APTEKA DLA APTEKARZA Nowelizacja wprowadziła zmianę dotyczącą możliwości uzyskania pozwolenia na prowadzenie Apteki wyłącznie dla Farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu a także spółek jawnych i partnerskich, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie apteki (partnerami spółki są wyłącznie farmaceuci) Nowelizacja wprowadziła także ograniczenia geograficzne i demograficzne, w kontekście nowo otwieranych aptek po nowelizacji prawa farmaceutycznego
 4. 4. www.gedeonrichter.pl Recepta Pro familia i Pro auctore 2021. 02. 18. Dnia 1.04.2020 r. weszła w życie zmiana treści art. 96 ust. 4 P.f. Podstawą prawną zmiany był art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obecnie przepis art. 96 ust. 4 P.F. brzmi: „Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić́ receptę̨ dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę̨ farmaceutyczną - w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do których stosuje się̨ następujące zasady.”
 5. 5. www.gedeonrichter.pl 2021. 02. 18. „… Apteka jutra to nie sklep, lecz miejsce diagnozy, w którym klient jest zarazem Pacjentem…”
 6. 6. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – harmonogram prac rządowego projektu • 03.02 2020 - projekt UoZF wpłynął do Sejmu • 12.02. 2020 – I czytanie w Sejmie, skierowanie projektu do Komisji Sejmowej (KZ) • 26.05-06.10 – praca w Komisji Sejmowej –KZ • 27.10.2020 – II czytanie w Sejmie • 28.10. 2020 – III czytanie w Sejmie • 29.10. 2020 – przekazanie UoZF do Prezydenta i Senatu • 27.11.2020 – stanowisko Senatu • 10.12. 2020 – rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu • 11.12.2020 – UoZF przekazana do Prezydenta • 17.12.2020 – Prezydent podpisuje ustawę o zawodzie Farmaceuty • 16.04.2021 – ustawa w większości zapisów wchodzi w życie • 15.01.2021 - publikacja w Dzienniku Ustaw • 16.04.2021 – wejście w życie ustawy 2021. 02. 18.
 7. 7. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie Farmaceuty 2021. 02. 18. Wykonywanie zawodu Farmaceuty Przepisy karne Uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu Farmaceuty Przepisy przejściowe Ustawiczny rozwój zawodowy Farmaceuty
 8. 8. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie Farmaceuty - definicje Art. 2. 1. Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega na: 1) sprawowaniu opieki farmaceutycznej, o której mowa w ust. 2; 2) udzielaniu usług farmaceutycznych, o których mowa w ust. 3; 3) wykonywaniu zadań zawodowych, o których mowa w ust. 4; 4) wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5. 2021. 02. 18.
 9. 9. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – opieka farmaceutyczna - art. 4.1 pkt.2 2. Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii, obejmujące: 1) prowadzenie konsultacji farmaceutycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 2) wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii; 3) opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej; 4) wykonywanie badań diagnostycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 – w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych; 5) wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 2021. 02. 18.
 10. 10. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – opieka farmaceutyczna - art. 4.1 pkt.2 Opieka farmaceutyczna = usługa farmaceutyczna 2021. 02. 18.
 11. 11. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – opieka farmaceutyczna - dalsze prace legislacyjne Ø Regulacja dotycząca gromadzenia danych osobowych i sposobu jej przechowywania Ø Regulacja dotycząca przekazywania informacji dotyczącej Pacjenta pomiędzy Farmaceutą a lekarzem (art. 103 P.F) Ø Ryzyko uznania oferowania opieki farmaceutycznej jako reklamy apteki w myśl art. 94 P.F. Ø Regulacja działań kontrolnych nad sprawowaniem opieki farmaceutycznej w Aptekach 2021. 02. 18.
 12. 12. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – usługi farmaceutyczne - art. 4.1 pkt.3 1) wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego połączone z udzielaniem informacji i porad dotyczących działania i stosowania oraz przechowywania tych produktów, środków, wyrobów lub wyposażenia; 2) sporządzanie produktów leczniczych połączone z oceną ich jakości, w tym trwałości; 3) przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego; 4) udzielanie porady farmaceutycznej 5) czynności wykonywane w aptece szpitalnej lub zakładowej w zakresie: a) sporządzania pozajelitowych leków recepturowych i aptecznych, w tym preparatów do żywienia pozajelitowego, b) sporządzania preparatów do żywienia dojelitowego, c) przygotowywania leków w dawkach indywidualnych, w tym antybiotyków pozajelitowych, leków cytostatycznych oraz produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych, d) sporządzania produktów leczniczych radiofarmaceutycznych, e) przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej – oraz monitorowanie warunków sporządzania lub przygotowywania takich leków lub preparatów; 6) wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi; 7) usługi farmacji klinicznej. 2021. 02. 18.
 13. 13. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – zadania zawodowe - art. 4.1 pkt.4 ü udział w racjonalizacji farmakoterapii ü uczestniczenie w badaniach klinicznych ü kierowanie apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej, zespołem farmacji klinicznej lub hurtownią farmaceutyczną ü sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiocie wykonującym działalność leczniczą ü zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziale szpitalnym ü uczestnictwo w wytwarzaniu i badaniu produktów leczniczych, w tym pełnienie funkcji Osoby Wykwalifikowanej ü przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych ü prowadzenie przez farmaceutę apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki jawnej lub wspólnik (partner) spółki partnerskiej, której przedmiotem działalności jest prowadzenie aptek 2021. 02. 18.
 14. 14. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – zasady wykonywania zawodu farmaceuty rozdział 3 Art. 25. Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Art. 26. Osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty. Art. 27. Farmaceuta ma obowiązek wykonywać zawód z należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej, dostępnymi mu metodami oraz zgodnie z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Art. 28. Farmaceuta ma obowiązek udzielać, na podstawie dostępnej wiedzy oraz informacji uzyskanych od pacjenta, pełnej i przystępnej informacji w ramach wykonywanej opieki farmaceutycznej oraz usługi farmaceutycznej, a w szczególności informować o produktach leczniczych i wyrobach medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz o ich działaniu, stosowaniu, środkach ostrożności i ewentualnych interakcjach, a także o zasadach ich przechowywania i utylizacji. Art. 29. Farmaceuta nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych skierowanej do wiadomości publicznej ani w niej uczestniczyć. 2021. 02. 18.
 15. 15. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – NIEZALEŻNOŚĆ ZAWODOWA Art. 35. 1. Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym. 2. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością. 2021. 02. 18.
 16. 16. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu Farmaceuty art. 5 ü Posiada tytuł magistra farmacji i odbyła sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece ü Posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa UE ü Posiada dyplom wydany przez inne państwo członkowskie, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w RP za równoważnym z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w RP zgodnie o szkolnictwie wyższym oraz potwierdzającym, że spełnione zostały minimalne wymagania dotyczące kształcenia zgodne z przepisami UE ü Posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie poświadczającym ukończenie co najmniej 5 letnich studiów i świadectwo Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego 2021. 02. 18.
 17. 17. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie – prawo wykonywania • Posiada tytuł magistra farmacji i odbyła sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece • Posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa UE • Posiada dyplom wydany przez inne państwo członkowskie, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w RP za równoważnym z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w RP zgodnie o szkolnictwie wyższym oraz potwierdzającym, że spełnione zostały minimalne wymagania dotyczące kształcenia zgodne z przepisami UE • Posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie poświadczającym ukończenie co najmniej 5 letnich studiów i świadectwo Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego 2021. 02. 18.
 18. 18. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie Farmaceuty – przepisy zmieniające UoZF w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych UoZF zmienia ( w części) następujące ustawy: ü ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ü ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ü ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ü ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ü ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 2021. 02. 18.
 19. 19. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie Farmaceuty – przepisy zmieniające Zmiana art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne: Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki: ü posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy; ü wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego; ü wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty; ü daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. 2021. 02. 18.
 20. 20. www.gedeonrichter.pl Ustawa o zawodzie Farmaceuty – przepisy zmieniające art. 88 Prawo farmaceutyczne ust. 5 (rozszerzenie kompetencji Kierownika Apteki ogól.) 2021. 02. 18. Wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych Zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w aptece Nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem obrotu detalicznego produktami leczniczymi Nadzór nad bieżącą działalnością apteki Nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece Weryfikowanie czy nabyte produkty lecznicze pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni Weryfikowanie uprawnień dostawców, odbiorców, zleceniobiorców i zleceniodawców do wykonywanych czynności Dokumentowanie przekazywania zadań personelowi apteki
 21. 21. www.gedeonrichter.pl Wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie: ü asortymentu apteki, zakupu produktów leczniczych oraz tworzenia zapasów, przechowywania i wydawania tych produktów, ü zatrudniania personelu fachowego w aptece, ü zawierania i modyfikowania umów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; ü zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w aptece; 2021. 02. 18.
 22. 22. www.gedeonrichter.pl Nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece ü nadzór nad czynnościami, w tym fachowymi, wykonywanymi przez personel apteki, ü wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej liczby fachowego personelu, w zależności od skali oraz zakresu działalności apteki, ü zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki w formie schematu organizacyjnego, ü opiniowanie pisemnych opisów stanowisk określających role i obowiązki personelu, a także zasady ich zastępowania, ü nadzór nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe oraz osobami odbywającymi praktyki techników farmaceutycznych, ü prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, ü monitowanie realizacji i dokumentowania szkoleń personelu zatrudnionego w aptece, ü przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich; 2021. 02. 18.
 23. 23. www.gedeonrichter.pl Podsumowanie Ø Redefinicja roli Farmaceuty i jego miejsca w systemie ochrony zdrowia jako zawodu medycznego Ø Kompleksowa definicja opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego Ø Autonomia Farmaceuty poprzez wprowadzenie szeroko pojętej niezależności zawodowej w aspekcie zawodu zaufania publicznego w ochronie zdrowia Ø Poszerzenie kompetencji kierownika apteki a co za tym idzie także jego odpowiedzialności prawnej 2021. 02. 18.
 24. 24. www.gedeonrichter.pl Wyzwania legislacyjne ü Proces wdrożenia zmian prawnych tj. od legalizacji do implementacji ü Finansowanie opieki farmaceutycznej ze środków publicznych ü Wdrożenie regulacji prawnych dotyczących opieki farmaceutycznej ü Standaryzacja procedur ü Rozwój katalogu usług związanych z opieką farmaceutyczną ü Szkolenia i kursy kwalifikacyjne 2021. 02. 18.
 25. 25. www.gedeonrichter.pl Dziękujemy za uwagę! 516 140 116 m.bartwicka@pmlgroup.eu

×