Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Rph masteri learning

  1. 1 FORMAT RANCANGAN MENGAJAR Sekolah :SekolahMenengah Kulim Subjek :Produksi Multimedia Tarikh :13 Mac 2013-03-12 Tingkatan :5 Abrar Masa :9.00 – 10.20 a.m (1 jam 20 minit) Kehadiran :30 orang Topik : PerisianPembinaanElemen Multimedia Kaedah : PengajaranMasteri ObjektifPembelajaran : Di ahkirpengajaranmuriddapat :- 1. Menyatakanciri-ciriteks 2. Membandingkanjenis-jenisteks 3. Mengetahuijenis-jenisperisianuntukmenyuntingteks 4. Mengetahui menu-menu berkaitanteks di dalamphotoshop
  2. 2 5. Menghasilkanteksmenggunakanperisianphotoshop. Pengetahuansediaada : 1. Muridberpengelamanmeihatjenis-jenisteks yang terdapatdalamsesuatuproduksi multimedia contohnyadalam poster dan banner. 2. Muridberpengalamanmenggunakanperisisna Microsoft office dan paint. Bahan Bantu Mengajar : 1. Video 2. Perisianphotoshop LangkahPembelajaran : Langkah Kandungan AktivitiPembelajaran (Guru danMurid) Bahan / Nota Set Induksi 5 minit (9:00 – 9:05) Paparan poster Menayangkan video Objektifpembelajaran Guru menunjukkan video kepadapelajar. Pelajarmelihatpaparan yang ditayangkan Guru menunjukkanbeberapa poster kepadapelajarmelaluipaparanskrin. Muridmelihat poster yang ditunjukkanoleh guru. Guru mengaitkankandungan slide tersebutdenganpengetahuansediaadamuriddanmenerang BBM Komputer LCD Kemahiran: Mendengar, menilai
  3. 3 kanobjektifpembelajaran. Muridmencatat. Langkah 1 5 minit (9:05 – 9:15) Definisiteks Ciri-ciriteks Fungsiteks Guru menerangkanmaksud, ciri, fungsiteks. Guru menyoalmuridtentangpemahamansediaadamuridterhad apmaksudteks. Guru menjelaskankepadamuridtentangciri- ciriteksdanfungsiteks. Muridmencatatpenerangan guru. BBM: LCD Komputer Kemahiran: Mendengar, mencatat. Langkah 2 5 minit (9:15 – 9:20) Perisianuntukmenyunt ingteks. Guru menerangkantentangperisian yang bolehdigunakanuntukmenyuntingdanmengeditteks. Murudmencatatpenerangan guru. BBM Komputer LCD Kemahiran Mendengar, menghubungkait. Langkah 3 20minit (9:20 – 9:40) Perisianphotoshop, menu-menu text yang terdapat di dalamperisianphotosh Guru menjelaskantentangjenisdanfungsi menu-menu yang terlibatdalammenghasilkanteks. Muridmencatat menu-menu yang terdapatpada skin paparan. Guru memintapelajaruntukmencubasemuajenis menu yang terdapatdalamantaramkaphotoshop. BBM: Komputer LCD Perisian Photoshop
  4. 4 op. Muridmencubamenekansetiapbutang menu untukmengetahuifungsidankegunaannya. Guru memintapelajarmenekanbutang-butang menu dalampaparanantaramuka. Kemahiran: Mendengar, berinteraksi Langkah 4 25 minit (9:40 – 10:05) Kaedahmenghasilkant eksmenggunakanperis ianphotoshop. Guru memintamuridmembentukkumpulankecil. Setiapkumpulanterdiridaripada 2 orang murid. Guru menunjukkankaedahmenghasilkanteksdenganmenggun kanperisianphotoshop. Guru memintamuridmenghasilkansebuah poster yang mengandungielemen multimedia iaituteks. Guru memintamuridmenggunakansemuajenis menu yang ditunjukkan. BBM Komputer, perisianphotoshop, LCD Kemahiran: Komunikasi, kepimpinan Langkah 5 10minit (10:05 – 10:15) Hasilkerjapelajar (poster) Guru memilihsecararawakbeberapakumpulanuntukmembenta ngkanhasilkerja yang merekabuat di hadapankelas. Muridtampiluntukmenerangkan poster yang merekahasilkan. Guru memintamurid lain untukmemberipendapatdankritikanterhadaphasil poster yang dihasilkanolehmuridtersebut. BBM: LCD Komputer. Kemahiran: Menilai, memberipendapat.
  5. 5 Penutup 5 minit (10:15 – 10:20) Merumuskankeseluru hankandunganpembel ajaran. Guru mengulangisemulatajuk- tajukutamasebagairumusan. Muridmencatat. Guru memilihsecararawakdanbertayakansoalanuntukmenguj upemahamanmurid. Guru membuatkesimpulanbahawamuridtelahfahamiapa yang diajar. Guru memintapelajarmenghasilkanpsterdenganmenggunkane lementeksdanperludihantarpadakelas yang akandatang. BBM LCD Komputer Kemahiran Mencatat Refleksi : Sayatelahmemberitunjuk ajar dalamproduksi multimedia tentangtajukelemen multimedia penggunaantekssertaaplikasipenggunaanperisianphotoshopkepadamurid.Semasa proses pembelajaran, muridmemberitumpuan yang penuhdandapatmenggunakanaplikasiperisianphooshopdenganbaikdandapatmenghasilkan poster dengancemerlang.
Anzeige