Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Aneta Kobylarek (17)

Anzeige

Aktuellste (20)

Raport biznesowy i analiza SWOT.pptx

 1. 1. Temat warsztatów: Raport biznesowy i analiza SWOT Autor: Jędrzej Olejniczak Opracowanie graficzne: Dominika Kropiowska
 2. 2. Uczestnicy zajęć - osoby dorosłe - nieduże grupy (10-12 osób) - studenci władający j. angielskim na poziomie B2 lub wyżej, posiadający już wiedzę o kompozycji bardziej złożonych tekstów w j. angielskim (takich jak esej czy rozprawka)
 3. 3. Pomoce/środki dydaktyczne: - projektor - arkusze papieru - podręczniki Market Leader oraz Business Vocabulary in Use Advanced
 4. 4. Uzasadnienie tematu Praca z tekstami biznesowymi w j. angielskim wymaga znajomości specjalistycznego słownictwa i właściwego stosowania go, a także znajomości właściwych dla świata anglosaskiego (i zazwyczaj występujących w podobnej formie w j. polskim) typów tekstów biznesowych. Zajęcia te mają na celu wprowadzenie często stosowanych form tekstu biznesowego, ich redakcję i analizę.
 5. 5. Raport biznesowy Pierwszym takim tekstem jest raport biznesowy, który jest bardzo sformalizowaną formą wypowiedzi przypominającą w wielu aspektach artykuł naukowy. Po raz kolejny od piszącego wymagana jest bardzo konkretna struktura i słownictwo, a także umiejętność ubierania myśli w słowa w sposób precyzyjny i zwięzły.
 6. 6. Analiza SWOT Warta uwagi jest też powszechnie stosowana analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportu nities, Threats), której objętość waha się od kilku do kilkuset nawet stron. Analiza SWOT jest w Polsce pisana często w dwóch językach (polskim i angielskim), kiedy składane są aplikacje o przeznaczone dla firm czy jednostek dydaktycznych granty unijne czy rządowe; warto jest więc znać formę, strukturę oraz słownictwo wymagane do jej napisania w j. angielskim.
 7. 7. Czas zajęć - 120 minut
 8. 8. Cele edukacyjne Wprowadzenie i aktywacja słownictwa oraz poszerzenie kompetencji studentów w pracy z pisanym angielskim biznesowym.
 9. 9. Cel główny Zaznajomienie studentów z tymi dwoma typami tekstów, ćwiczenia z redkacji poszczególnych ich części oraz wprowadzenie i aktywacja słownictwa biznesowego.
 10. 10. Cele szczegółowe/operacyjne - zna rodzaje tekstów biznesowych oraz ich strukturę; - rozumie treść tych tekstów, ich strukturę i słownictwo specjalistyczne w nich wykorzystane; - potrafi zredagować oraz przeczytać ze zrozumieniem analizę SWOT oraz raprot biznesowy.
 11. 11. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 1. Czynności organizacyjno - porządkowe Powitanie, zapoznanie z celami lekcji. - dlaczego warto wiedzieć, jak pracować z tekstami biznesowymi; - dlaczego komunikacja biznesowa wymaga konkretnego podejścia podczas tworzenia tekstów. Dyskusja 10 min.
 12. 12. ucznia Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 2. Zapoznanie i omówienie treści zajęć Wprowadzenie do raportu biznesowego - analiza tekstu pisanego. Proste czytanie ze zrozumieniem, wprowadzenie słownictwa. 1) Studenci czytają z prowadzącym tekst biznesowy napisany w j. angielskim i analizują jego treść oraz nowe słówka; 2) Studenci wykonują ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu (reading comprehension); 3) Studenci omawiają wyniki z prowadzącym oraz dyskutują o samej strukturze konkretnego akapitu takiego raportu (wybrane przez prowadzącego) przed następnym ćwiczeniem. Wspólna analiza tekstu, praca własna studentów (10 min), potem dyskusja (10min) 30 min. Podręcznik Market Leader, str. 82.
 13. 13. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 3. Zintegrowanie nowych wiadomości z umiejętnościami już nabytymi i ich systematyzacja Redakcja akapitu tekstu biznesowego oraz jego przedstawienie grupie. Studenci otrzymują zadanie do wykonania w grupach - mają napisać fragment raportu biznesowego w oparciu o podpunkty narzucone z góry. Teksty odczytują potem po kolei. Ćwiczenie praktyczne, praca w grupach 40 min. Prowadzący chodzi między grupami i pomaga studentom w wykonaniu zadania. Nacisk kładziemy na nowe slówka i ich wprowadzenie do tekstu.
 14. 14. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 4. Utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności poprzez próby ich stosowania w nowych sytuacjach Wprowadzenie analizy SWOT - 1) czytanie ze zrozumieniem; 2) analiza słownictwa; 3) proste tłumaczenie tekstu. Ćwiczenie praktyczne 30 min. Studenci pracują z krótką analizą SWOT napisaną w j. angielskim i zapoznają się z jej elementami, budową tekstu i słówkami. Pracują potem nad przetłumaczeniem na j. angielski podobnego tekstu
 15. 15. Tok lekcji Opis zadania (Można wpisywać według formuły: czynności nauczyciela i czynności ucznia) Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno – metodyczne 5. Podsumowanie i zakończenie zajęć Dyskusja podsumowująca, czas na pytania i indywidualne konsultacje Np. dyskusja 10 min.
 16. 16. Bibliografia Dubicka, I., O’Keeffe, M. i J. Rogers. Market Leader. Harlow: Financial Times Publishing. McCarthy, M. i F. O’Dell. Business Vocabulary in Use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press. Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1-PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. Level up. PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ

×