Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a הצגת נייר עמדה בועדת רווחה בעיר כפר סבא (20)

Más de Dr. Anat Klumel(20)

Anzeige

הצגת נייר עמדה בועדת רווחה בעיר כפר סבא

 1. ‫רווחה‬ ‫ועדת‬ ‫ישיבת‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫עיריית‬ ‫ד‬"‫קלומל‬ ‫ענת‬ ‫ר‬,‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫חברת‬(‫סיעת‬ ‫מטעם‬ ‫תפו‬"‫ח‬) ‫תאריך‬:31.1.2017
 2. ‫ארגונית‬ ‫רפורמה‬ •‫הרווחה‬ ‫אגף‬ ‫בקטגוריה‬ ‫העירייה‬ ‫באתר‬ ‫שמוצגות‬ ‫כפי‬ ‫השונות‬ ‫המחלקות‬ ‫הצגת‬. •‫ואיכותית‬ ‫כמותית‬ ‫מבחינה‬ ‫המחלקה‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫הרפורמה‬ ‫כיצד‬ ‫להציג‬ ‫יש‬ ‫מחלקה‬ ‫בכל‬. •‫כמותית‬–‫אדם‬ ‫כוח‬,‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫יעילות‬,‫המשאבים‬ ‫וניהול‬ ‫התושבים‬ ‫עם‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫פיתוח‬. •‫איכותית‬–‫מחלקה‬ ‫לכל‬ ‫ייעודי‬ ‫חזון‬,‫המחלקה‬ ‫את‬ ‫המנחים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הערכים‬ ‫על‬ ‫שיח‬(‫האדם‬ ‫כבוד‬, ‫אפלייה‬ ‫מצבי‬ ‫ומניעת‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שיוויון‬(‫עדות‬ ‫או‬ ‫מגדר‬.) •‫המועצה‬ ‫וחברי‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫שיפור‬–‫פורה‬ ‫שיח‬,‫הכללי‬ ‫המידע‬ ‫שיתוף‬(‫הפרטני‬ ‫ולא‬) ‫הרווחה‬ ‫שירותי‬ ‫תוצאות‬ ‫לגבי‬.‫לדוגמה‬,‫בכפר‬ ‫הקשישים‬ ‫בקרב‬ ‫המטופלים‬ ‫במספר‬ ‫העלייה‬ ‫אחוז‬ ‫מההורים‬ ‫אחד‬ ‫ברווחה‬ ‫המטופלות‬ ‫משפחות‬ ‫ובכמה‬ ‫סיעודיים‬ ‫לקשישים‬ ‫הניתן‬ ‫השירות‬ ‫ואיכות‬ ‫סבא‬ ‫שלו‬ ‫מהילדים‬ ‫מנותק‬(‫אבא‬ ‫או‬ ‫אמא‬.)
 3. ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ‫סיכום‬ ‫ד‬"‫קלומל‬ ‫ענת‬ ‫ר‬-‫צוייג‬,‫הציבור‬ ‫נבחרות‬ ‫איגוד‬ ‫של‬ ‫הנהלה‬ ‫וחברת‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫חברת‬ ‫בישראל‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ •‫הנושא‬:‫הסוציאליים‬ ‫העובדים‬ ‫תפקוד‬ ‫על‬ ‫בבקרה‬ ‫הרווחה‬ ‫ומחלקת‬ ‫מועצה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫הגומלין‬ ‫יחסי‬ ‫ילדיהם‬ ‫עם‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫השהות‬ ‫זמני‬ ‫וקביעת‬ ‫הורי‬ ‫סכסוך‬ ‫בהסדרת‬ •‫הרווחה‬ ‫מחלקת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לתושב‬ ‫השירות‬ ‫לשיפור‬ ‫להוביל‬ ‫המועצה‬ ‫חברי‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫העמדה‬ ‫נייר‬ ‫את‬ ‫ולפתור‬ ‫לטפל‬ ‫הרווחה‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫ולהרחיב‬ ‫התלונות‬ ‫ריבוי‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫בכדי‬ ‫מכהן‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫ברשות‬ ‫למשפחות‬ ‫המסייע‬ ‫ואיכותי‬ ‫הולם‬ ‫באופן‬ ‫הבעיות‬. •‫ישלח‬ ‫בקרוב‬"‫העמדה‬ ‫נייר‬"‫בשלימותו‬,‫וניתוח‬ ‫דיון‬ ‫הכולל‬. •‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫זו‬ ‫במצגת‬ ‫המוצג‬ ‫הסקר‬102‫הורים‬,‫הארץ‬ ‫מכל‬ ‫הרווחה‬ ‫במחלקות‬ ‫המטופלים‬ ‫אבות‬ ‫הרוב‬. •‫או‬ ‫ארצית‬ ‫בתופעה‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬ ‫ובדיקה‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫בעיר‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫תלונות‬ ‫בעקבות‬ ‫נוצר‬ ‫המחקר‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫לעיר‬ ‫ייחודית‬.‫מחלקות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מחודשת‬ ‫לחשיבה‬ ‫רבות‬ ‫סוגיות‬ ‫מעלות‬ ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ ‫השונות‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫הרווחה‬.
 4. ‫המחקר‬ ‫אוכלוסיית‬102‫הארץ‬ ‫מכל‬ ‫גרושים‬ ‫הורים‬
 5. ‫המרואיינים‬ ‫השכלת‬
 6. ‫עובדים‬ ‫המרואיינים‬ ‫האם‬?
 7. ‫הורי‬ ‫סכסוך‬ ‫משך‬
 8. ‫לך‬ ‫יש‬ ‫ילדים‬ ‫כמה‬?
 9. ‫ברווחה‬ ‫ההורים‬ ‫קליטת‬ ‫משך‬
 10. ‫הרווחה‬ ‫משירותי‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬
 11. ‫בגישור‬ ‫סייעה‬ ‫הרווחה‬ ‫האם‬? ‫לב‬ ‫שימו‬–‫הסכסוך‬ ‫את‬ ‫העמיקה‬ ‫הרווחה‬ ‫המרואיינים‬ ‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬!!!!! ‫מיטבי‬ ‫פתרון‬ ‫מאפשר‬ ‫ולא‬ ‫בילדים‬ ‫פוגע‬ ‫גבוהה‬ ‫בעצימות‬ ‫הורי‬ ‫סכסוך‬
 12. ‫לתושבים‬ ‫מידע‬ ‫הנגשת‬
 13. ‫לך‬ ‫סייע‬ ‫העירייה‬ ‫באתר‬ ‫המידע‬ ‫האם‬?
 14. ‫הרווחה‬ ‫עובדי‬ ‫עם‬ ‫תקשורת‬
 15. ‫הרווחה‬ ‫שירות‬ ‫לרווחה‬ ‫אתגר‬–‫השירות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬
 16. ‫התקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫הרווחה‬ ‫אתגר‬–‫התקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬(‫דיגיטלית‬ ‫ישראל‬)
 17. ‫סמס‬ ‫שולחים‬ ‫חולים‬ ‫בקופת‬....
 18. ‫הפגישות‬ ‫תיעוד‬ ‫הרווחה‬ ‫אתגר‬–‫אופטימלי‬ ‫תיעוד‬
 19. ‫התיק‬ ‫תיעוד‬
 20. ‫תסקיר‬ ‫הכנת‬ ‫זמן‬ ‫משך‬ ‫הרווחה‬ ‫אתגר‬–‫התסקיר‬ ‫הכנת‬ ‫זמן‬ ‫משך‬ ‫קיצור‬(‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫לפחות‬)
 21. ‫אפלייה‬ ‫יש‬ ‫האם‬? ‫אבות‬ ‫הם‬ ‫ההורים‬ ‫רוב‬
 22. ‫הילדים‬ ‫לבין‬ ‫בינך‬ ‫נתק‬ ‫של‬ ‫תקופת‬ ‫היתה‬ ‫האם‬?
 23. ‫התשובות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫תרשים‬–‫אבות‬ ‫כמה‬ ‫השאלה‬(‫המוחלט‬ ‫הרוב‬) ‫מילדיהם‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬? ‫הנתק‬ ‫זמן‬ ‫משך‬-‫חודש‬,‫חודשיים‬,‫חודשים‬ ‫שלושה‬,‫שנה‬ ‫חצי‬,‫שנה‬,‫שנתיים‬, ‫שנים‬ ‫שלוש‬,‫שנים‬ ‫ארבע‬.
 24. ‫הילדים‬ ‫לבין‬ ‫בינך‬ ‫הנתק‬ ‫נמשך‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬? •‫כי‬ ‫מעלה‬ ‫הסקר‬64.2%‫הורי‬ ‫מסכסוך‬ ‫כתוצאה‬ ‫שלהם‬ ‫מהילדים‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬ ‫מההורים‬. •‫מתוך‬61‫מילדיהם‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬ ‫כי‬ ‫שענו‬ ‫הורים‬.‫כדלקמן‬ ‫הוא‬ ‫הנתק‬ ‫זמן‬ ‫משך‬ ‫התפלגות‬. •14.8%‫אחד‬ ‫חודש‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •14.8%‫חודשיים‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •26.2%‫ומעלה‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •16.4%‫ומעלה‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •3.3%‫ומעלה‬ ‫שנה‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •13.1%‫ומעלה‬ ‫שנתיים‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •4.9%‫ומעלה‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •6.6%‫ומעלה‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫מנותקים‬ ‫היו‬. •
 25. ‫עדיין‬ ‫היום‬ ‫מנותק‬ ‫הוא‬ ‫שאולי‬ ‫הורה‬ ‫יש‬ ‫תשובה‬ ‫כל‬ ‫מאחורי‬ ‫לא‬ ‫חודשים‬ ‫חמישה‬ ‫כן‬ ‫נתק‬ ‫חודש‬. ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫נסיונות‬ ‫למרות‬ ‫כזו‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫עדין‬.‫כ‬4‫שנים‬.‫בכדי‬ ‫ללחוץ‬ ‫לא‬ ‫הציעו‬ ‫והם‬ ‫זעזועים‬ ‫לגרום‬ ‫לא‬!! ‫חודשים‬ ‫כארבעה‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫נתק‬.‫לאחר‬ ‫קשר‬ ‫במרכז‬ ‫ביקורים‬ ‫מכן‬. ‫לא‬ ‫שנתיים‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫שבועיים‬ ‫כן‬4‫חודשים‬ ‫חודש‬ ‫קשר‬ ‫וסרבנות‬ ‫הורי‬ ‫ניכור‬ ‫יש‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫שבוע‬,‫פעמים‬ ‫מספר‬.‫סרק‬ ‫תלונות‬ ‫עקב‬ ‫אשמה‬ ‫מחוסר‬ ‫נסגרו‬ ‫שבסוף‬ 3‫שנים‬ ‫וחצי‬ ‫כו‬,‫הוריות‬ ‫דיעות‬ ‫חילוקי‬ ‫של‬ ‫בימים‬ ‫עם‬ ‫שלי‬ ‫שהות‬ ‫זמני‬ ‫קיום‬ ‫מנעה‬ ‫וגרושתי‬ ‫ילדיי‬. ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫במשך‬ ‫מוחלט‬ ‫נתק‬ ‫הדרגתי‬ ‫חידוש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫ראשונים‬ ‫שנה‬ ‫במשך‬!!!‫מדוע‬?! ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ 4‫חודשים‬ ‫וחצי‬ ‫חודש‬ ‫לא‬ ‫שווא‬ ‫תלונות‬ ‫בעקבות‬ ‫שווא‬ ‫תלונות‬ ‫בעקבות‬ ‫כן‬,‫שנתיים‬!!!!! ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫חודשיים‬ ‫לא‬ ‫חודשים‬ ‫ושבעה‬ ‫שנה‬ ‫שנתיים‬ 4‫חודשים‬
 26. ‫המרואיינים‬ ‫תשובות‬–‫הורה‬ ‫עומד‬ ‫תשובה‬ ‫כל‬ ‫מאחורי‬ 5‫שנים‬ ‫שבועיים‬ ‫לא‬ ‫וחצי‬ ‫שלושה‬ ‫חודשים‬ 5‫לסירוגין‬ ‫שנים‬, ‫לפני‬ ‫אחרון‬ ‫מפגש‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ 3‫שנים‬ ‫שנה‬ ‫שפניתי‬ ‫עד‬ ‫חודש‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫חודש‬ ‫נתק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫וחצי‬ ‫חודשיים‬ ‫ע‬ ‫והכל‬"‫הרווחה‬ ‫י‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫כן‬ ‫כן‬,‫חודש‬ 5‫חודשים‬ ‫רבים‬ ‫חודשים‬ ‫לא‬ ‫חודשים‬ ‫תשע‬ 4‫חודשים‬0 ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫חודשיים‬ ‫שנתיים‬ ‫וחצי‬ ‫שנתיים‬ 9‫נתק‬ ‫חודשים‬ ‫מוחלט‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ ‫כחצי‬,‫יום‬ ‫בשבועיים‬ ‫וחצי‬. ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫לא‬ 3‫חודשים‬ ‫חודשיים‬ ‫לא‬ ‫ימים‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫חודש‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫חודשים‬ ‫חמישה‬ ‫כן‬ ‫נתק‬ ‫חודש‬. ‫נסיונות‬ ‫למרות‬ ‫כזו‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫עדין‬.‫כ‬4‫שנים‬.‫הציעו‬ ‫והם‬ ‫לגרום‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ‫ללחוץ‬ ‫לא‬ ‫זעזועים‬!!
 27. ‫הורים‬ ‫ועוד‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫חודשיים‬ ‫לא‬ ‫חודשים‬ ‫ושבעה‬ ‫שנה‬ ‫שנתיים‬ 4‫חודשים‬ ‫ימים‬ ‫כחודש‬,‫ע‬ ‫בעניין‬ ‫החלטה‬ ‫למתן‬ ‫עד‬"‫י‬ ‫בימ‬"‫ש‬. ‫זמן‬ ‫מלא‬-‫שנתיים‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫כחודש‬ ‫כן‬3-4‫חודשים‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬8‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬ ‫אותו‬ ‫שראיתי‬ ‫חודשים‬ ‫למשך‬4‫בלבד‬ ‫שעות‬ 3‫שנים‬
 28. ‫המסקנה‬ •‫הורי‬ ‫בסכסוך‬ ‫ההורים‬ ‫כלפי‬ ‫השירות‬ ‫ניהול‬ ‫באופן‬ ‫מערכות‬ ‫שידוד‬ ‫לבצע‬ ‫חייבת‬ ‫הרווחה‬. •‫זה‬ ‫ממשבר‬ ‫מנותקים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫הוועדה‬ ‫וחברי‬ ‫מועצה‬ ‫חברי‬. •‫הרווחה‬ ‫עובדי‬ ‫בקרב‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫ינהיגו‬ ‫מועצה‬ ‫חברי‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫צריך‬ ‫המיוחל‬ ‫לשינוי‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫ויאפשרו‬. •‫המשבר‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫אי‬–‫דור‬ ‫ויגדל‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫חברתי‬ ‫למשבר‬ ‫יוביל‬(‫רבים‬ ‫או‬ ‫מהדור‬)‫כ‬ ‫שיגדל‬"‫חי‬ ‫מאב‬ ‫יתומים‬ ‫ילדים‬."
 29. ‫ד‬ ‫אני‬"‫קלומל‬ ‫ענת‬ ‫ר‬ ‫תפו‬ ‫סיעת‬ ‫מטעם‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫חברת‬"‫ח‬ •‫השינוי‬ ‫את‬ ‫לחולל‬ ‫להתחיל‬ ‫רווחה‬ ‫לועדת‬ ‫קוראת‬. •‫גדול‬ ‫לשינוי‬ ‫להוביל‬ ‫יכול‬ ‫קטן‬ ‫צעד‬ ‫גם‬. •‫פתוח‬ ‫שיח‬ ‫המאפשרת‬ ‫חדשה‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ ‫ליצירת‬ ‫הצעה‬. •‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫ולוקליזציהשל‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫לפיתוח‬ ‫הצעה‬. •‫והיעדים‬ ‫החזון‬ ‫של‬ ‫ולוקליזציה‬ ‫חדש‬ ‫חזון‬ ‫לפיתוח‬ ‫הצעה‬. •‫המקומית‬ ‫המנהיגות‬ ‫עם‬ ‫מחודשים‬ ‫גומלין‬ ‫יחסי‬ ‫לפיתוח‬ ‫הצעה‬,‫היינו‬,‫המועצה‬ ‫חברי‬. •‫הזכויות‬ ‫ומיצוי‬ ‫מידע‬ ‫הנגשת‬ ‫של‬ ‫מורחב‬ ‫תהליך‬ ‫להתחיל‬ ‫הצעה‬. •‫מסוכסכים‬ ‫הורים‬ ‫בקרב‬ ‫הגישור‬ ‫שירותי‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫הצעה‬.
 30. ‫בעיה‬ ‫לכם‬ ‫כשיש‬,‫המצב‬ ‫את‬ ‫תקבלו‬ ‫אל‬,‫שיסייע‬ ‫הגורם‬ ‫את‬ ‫תחפשו‬ ‫אלא‬ ‫לנתק‬ ‫תדרדר‬ ‫שלכם‬ ‫שהמשפחה‬ ‫יאפשר‬ ‫ולא‬....‫יכולים‬ ‫מועצה‬ ‫חברי‬ ‫גם‬ ‫הרווחה‬ ‫של‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫ולייעל‬ ‫לסייע‬.
 31. ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫שפועלים‬ ‫מועצה‬ ‫חברי‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫שעדיין‬ ‫אין‬,‫ספק‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫העמדה‬ ‫נייר‬ ‫בעקבות‬ ‫להתעורר‬ ‫יתחיל‬ ‫שנושא‬.
 32. ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ‫תקציר‬ ‫ד‬"‫קלומל‬ ‫ענת‬ ‫ר‬-‫צוייג‬ ‫תפו‬ ‫סיעת‬ ‫מטעם‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫חברת‬"‫ח‬ ‫רווחה‬ ‫וועדת‬ ‫חברת‬ ‫הרווחה‬ ‫במחלקת‬ ‫הארגונית‬ ‫בתרבות‬ ‫ידידותי‬ ‫שינוי‬,‫לפתרון‬ ‫יוביל‬ ‫ופרט‬ ‫משפחה‬ ‫המחלקה‬ ‫בתת‬ ‫הורי‬ ‫בסכסוך‬ ‫הורים‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫מיטבי‬‫ויצמצם‬‫וילדים‬ ‫הורים‬ ‫בין‬ ‫הנתק‬ ‫מצבי‬ ‫את‬. ‫ויעדים‬ ‫ליישום‬ ‫תוכנית‬ ‫בהמשך‬ **‫ר‬ ‫והעלאת‬ ‫בלבד‬ ‫הצעה‬ ‫בגדר‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ‫העמדה‬ ‫נייר‬ ‫תקציר‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬‫לשיפור‬ ‫עיונות‬.
 33. ‫תפו‬ ‫סיעת‬ ‫באתר‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬"‫ח‬ ‫באתר‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ‫לדף‬ ‫קישור‬
Anzeige