Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Dr. Anat Klumel(20)

Anzeige

הצעה לסדר היום בעיר כפר -סבא - הנגשת מידע רווחה

 1. ענת קלומל, חברת מועצת העיר כפר סבא מטעם סיעת תפו"ח October 14
 2. תושבים רבים אינם מודעים למלוא זכויותיהם. הדבר גורם  לתת-ניצול של זכויות ולהעמקת פערים חברתיים. תת-ניצול של זכויות מהווה בעיה משמעותית בכל המדינות מצא כי שיעור OECD – המפותחות, ומחקר של ארגון ה הניצול של זכויות רווחה מסוימות מגיעה במדינות שונות ל – 50 עד 80 אחוזים בלבד. ר' סקירתו של פרופ' ג'וני גל, "על החשיבות של מיצוי זכויות", ביטחון סוציאלי, מס' 73 . )פברואר 2007 (, עמ' 5 http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocument s/btl/Publications/SocialSec... October 14
 3. הנגישות לזכויות חברתיות מגוונות בצורת שירותים איננה  מלאה... כאשר רבים המבקשים לממשה נתקלים במחסומי נגישות משפטיים, ביורקרטיים, תרבותיים, כלכליים וחברתיים המונעים את מיצוי זכויותיהם. הפתרון ברמת הרשות המקומית – הנגשת מידע באתר  האינטרנט! October 14
 4. אי מצוי זכויות = פגיעה בזכויות התושב  במקום "העצמת הפרט" "החלשת הפרט"  October 14
 5. October 14 כפר סבא
 6. October 14 כפר סבא
 7. October 14 דוגמה מהוד השרון
 8. October 14
 9. October 14 פרטי התקשרות
 10. October 14
 11. October 14
 12. October 14
 13. October 14
 14. October 14
 15. October 14
 16. כל פנייה למחלקת הרווחה, חובה לשלוח למבקש השירות:  מאשרים קבלת הבקשה. לידעתך, נעקוב אחר ברור סטאטוס הטיפול בפנייה. October 14
 17. October 14
 18. October 14
 19. October 14
 20. October 14
 21. October 14
 22. October 14
 23. October 14
 24. October 14
 25. October 14
 26. October 14
 27. October 14
 28. October 14
Anzeige