MECL - Week 2-3.docx

GRADE 9
DAILY LESSON PLAN
Paaralan CAHIGAN NHS Baitang/Antas 9 Markahan UNANG MARKAHAN
Guro ANABEL J. LATOY Asignatura ARALING PANLIPUNAN (Ekonomiks) / Week 1-Day 2
Petsa/Oras
I.
LA
YU
NIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Naipamamalasangmalalim napag-unawasamgapangunahingkaisipanat
napapanahongisyusaekonomiksat pambansangpag-unladgamitangmga
kasanayan at pagpapahalagangmgadisiplinangpanlipunantungosapaghubog
ng mamamayangmapanuri,mapagnilay,mapanagutan,makakalikasan,
produktibo,makatarungan,atmakataongmamamayanngbansaat daigdig.
B. Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Ang mgamag-aaralaynaisasabuhayangmgapag-unawasamgapangunahing
konseptong Ekonomiksbilangbatayanng matalinoat maunladnapang-araw-
arawna pamumuhay.
C. Kasanayang Pampagkatuto
(Learning Competencies)
Natataya angkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng
bawatpamilyaat nglipunan.(APMKE-Ia-2)
Layunin (Lesson Objectives)
Knowledge
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na
pamumuhayng bawat pamilya at lipunan.
Skills
Naisasabuhayangkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhay
ng bawat pamilya at ng lipunan.
Attitude
Napapahalagahanangsalitangekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng
bawat pamilya at ng lipunan
II. NILALAMAN (Subject Matter/Lesson) Aralin 1 KahuluganngEkonomiks
III.
KAG
AMI
TAN
G
PAN
TUR
O
A. Mga Kagamitang Panturo Laptop, TV, speaker,manilapaper,pictures,PPT,metastrips
B. Mga Sanggunian (Source) Ekonomiks, Araling Panlipunan,Modyul para sa mag-aaral
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 11-17
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral
Batayang Aklat pahina 13-22
IV.
PA
MA
MA
RA
AN
A. A. Balik-aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong aralin
Ayusin ang mga ginulong salita at pagkatapos bigyan ng kahulugan.
1. YTINUTROPPOR SOCT- OPPORTUNITY COST
-Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na handang ipagpalit sa
bawat paggawa ng desisyon.
2. EDART –FFO-TRADE OFF
-Trade Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay
3. GINALMAR KINGTHIN-MARGINAL THINKING
(PR
OC
ED
UR
ES)
-Marginal Thinking-sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man
ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon
4. CENINVESTI-INCENTIVES
-Incentives-ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o
serbisyo na nagawa
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
Sagutin ang tanong na ito: Ano ang kahalagahan ng ekonomiks? (Ang sagot ay depende
rin sa mga mag-aaral)
Ayon kay Paul Samuelson, ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang
mga limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang ibat-ibang
produkto at serbisyo sa mga tao at ibat-ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at
hinaharap.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin
Pagpapakita ng videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=3VWjOGlf6ZQ
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
1. Mahalaga bang pag-aralan natin ang ekonomiks?
2. Ano ang silbi nito sa ating pang-araw-araw na buhay?sa ating ekonomiya?
3. Bakit dapat matutunan ng isang mag-aaral ang ekonomiks at ano kaugnayan nito sa
paggawa ng desisyon? Ipaliwanag.
4. Mahalaga ba na isa-alang-alang natin ang ating mga desisyon? Ipaliwanag
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Talakayan:
Mga kaalaman at konsepto sa ekonomiks:
1.Opportunity Cost- -Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na
handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon
2. Trade-Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay
3. Marginal Thinking- sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man
ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon
4. Incentives- ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o
serbisyo na nagawa
Ang kaalaman sa konsepto ng trade –off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking
ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa
pagbuo ng desisyon.
Kahalagahan ng ekonomiks
● Mahalagang pag-aralan ang ekonomiks sapagkat makatutulong ito sa mabuting
pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa
iyo bilang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lipunan.
● Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa ekonomiks upang
maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa usaping
ekonomiko ng bansa.
● Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa ekonomiks sa pag-unawa sa mga
desisyon mula sa mga choice na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan.
Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri , at mapagtanong
sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran.
(Pangkatang Gawain) Ipangkat ang mga mag-aaral sa apat o limang grupo at ipasagot ang
mga katanungan. (Paala-ala sa guro, puede niyang dagdagan ang mga katanungan
depende sa populasyon ng isang klase) Ipa-ulat sa harap ng klase ang kanilang mga
kasagutan.
Pamantayan sa Pagmamarka:
1. Kaangkupan sa paksa-----10pts
2. Pagkamalikhain---------------5pts
3. Pagkakaisa---------------------5pts
Kabuuan 20pts
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo at isabuhay ang kahalagan ang
ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Pamantayan sa Pagmamarka:
Kaangkupan sa paksa------10pts
Pagkamalikhain--------------- 5pts
Kooperasyon------------------- 5pts
Kabuuan 20pts
F. Paglinang sa Kabihasan
G. (Tungo sa Formative
Assessment)
Sagutin mo: Gawin ito sa Journal notebook
● Ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa iyong pang-araw-araw na
pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan?
Pamantayan sa pagmamarka:
1. Kaangkupan------------------5pts
2. Organisasyon-----------------5pts
3. Kalinisan sa pagsulat-------5pts
Kabuuan 15pts
H. Paglalapat ng aralin sa pang
araw-araw na buhay
Magsulat ng maikling repleksiyon tungkol sa mga natutuhan ng mga mag-aaral at
reyalisasyon tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks bilang kasapi ng pamilya
at lipunan.
I. Paglalahat ng Aralin
Pagpapasagot sa katanungan.
Bakit mahalaga ang ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng
pamilya at lipunan?
● Bahagi na ng buhay ng tao sa pagkakaroon ng mga choices kaya
kailangan ito ng matalinong pagdedesisyon.
J. Pagtataya ng Aralin
Pagbibigay ng pasulit ( Ito ay nakadepende sa guro kung ilang aytem ang kanyang
ibibgay)
I. Sagutin ang sumusunod. Isulat ito sa isang-kapat na papel.
________________1. Sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito
man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon
__________________2. Halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa
bawat paggawa ng desisyon
__________________3. Karagdagang allowance kapalit ng isang bagay
__________________4. Pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay
II. Sagutin ang mga sumusunod.
1. Ano-anu ang kahalagahan ng ekonomiks sa pag-aaral ng ekonomiks?
Mga Sagot:
1. Marginal Thinking
2.Opportunity Cost
3. Incentives
4. Trade-Off
II.
-Mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks dahil makatutulong ito sa pamamahala at pagbuo
ng matalinong desisyon.
-Upang maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa
mahahalagang usaping ekonomiko ng bansa
-pag-unawa sa mga desisyon ng pamilya, makapagbibigay ng makatwirang opinyon
-para maging matalinong mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayarisa iyong
kapaligiran
Krayterya sa pagmamarka:
Pamantayan sa pagmamarka:
1. Kaangkupan------------------5pts
2. Organisasyon-----------------3pts
3. Kalinisan sa pagsulat-------2pts
Kabuuan 10pts
K. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
Basahin ang pahina 23 sa inyong batayang aklat at gawin ang T-chart at sagutin ang mga
pamprosesong tanong na nasa pahina 24.Isulat ito sa inyong journal notebook.
(Paalala sa mga guro maaaring magkaroon ng karagdagang gawain kung ang mga mag-
aaral ay hindi nakakuha ng 75% sa pasulit.)
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. Bilang ng mga mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang Gawain
para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?
Preparedby: Checkedby:
ANABEL J. LATOY ELEANOR T.CARIÑO
SubjectTeacher SchoolHead
1 von 5

Recomendados

SEPT. 19-23, 2022.docx von
SEPT. 19-23, 2022.docxSEPT. 19-23, 2022.docx
SEPT. 19-23, 2022.docxJeffersonTorres69
27 views3 Folien
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... von
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Glenn Rivera
12K views7 Folien
DLL-2022-2023.docx von
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxMelodyJaneNavarrete2
189 views7 Folien
jv-week 1 AP9.docx von
jv-week 1 AP9.docxjv-week 1 AP9.docx
jv-week 1 AP9.docxjayveevillanueva4
44 views10 Folien
1PPT-G9.pptx von
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptxGladysValencia13
38 views99 Folien
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal von
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalGlenn Rivera
1.2K views9 Folien

Más contenido relacionado

Similar a MECL - Week 2-3.docx

AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx von
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docxAP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docxPaulineSebastian2
55 views3 Folien
ArP9_Q1_W1.pdf von
ArP9_Q1_W1.pdfArP9_Q1_W1.pdf
ArP9_Q1_W1.pdfIrishLlanderal1
91 views25 Folien
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 von
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
1K views5 Folien
ap g9.docx von
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docxaudreycastillano
151 views22 Folien
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 von
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
13.8K views8 Folien
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf von
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdfEsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdfRohanifahAbdulsamad
107 views23 Folien

Similar a MECL - Week 2-3.docx(20)

EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf von RohanifahAbdulsamad
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdfEsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30 von DIEGO Pomarca
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9   june 26 to 30Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9   june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30
DIEGO Pomarca4.5K views
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks von MissRubyJane
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
MissRubyJane3.1K views
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1 von atheena greecia
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
atheena greecia5.8K views
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf von MelvieCasar
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
MelvieCasar245 views
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx von AlreiMea1
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
AlreiMea196 views

MECL - Week 2-3.docx

  • 1. GRADE 9 DAILY LESSON PLAN Paaralan CAHIGAN NHS Baitang/Antas 9 Markahan UNANG MARKAHAN Guro ANABEL J. LATOY Asignatura ARALING PANLIPUNAN (Ekonomiks) / Week 1-Day 2 Petsa/Oras I. LA YU NIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalasangmalalim napag-unawasamgapangunahingkaisipanat napapanahongisyusaekonomiksat pambansangpag-unladgamitangmga kasanayan at pagpapahalagangmgadisiplinangpanlipunantungosapaghubog ng mamamayangmapanuri,mapagnilay,mapanagutan,makakalikasan, produktibo,makatarungan,atmakataongmamamayanngbansaat daigdig. B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Ang mgamag-aaralaynaisasabuhayangmgapag-unawasamgapangunahing konseptong Ekonomiksbilangbatayanng matalinoat maunladnapang-araw- arawna pamumuhay. C. Kasanayang Pampagkatuto (Learning Competencies) Natataya angkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng bawatpamilyaat nglipunan.(APMKE-Ia-2) Layunin (Lesson Objectives) Knowledge Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhayng bawat pamilya at lipunan. Skills Naisasabuhayangkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Attitude Napapahalagahanangsalitangekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng bawat pamilya at ng lipunan II. NILALAMAN (Subject Matter/Lesson) Aralin 1 KahuluganngEkonomiks III. KAG AMI TAN G PAN TUR O A. Mga Kagamitang Panturo Laptop, TV, speaker,manilapaper,pictures,PPT,metastrips B. Mga Sanggunian (Source) Ekonomiks, Araling Panlipunan,Modyul para sa mag-aaral 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 11-17 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Batayang Aklat pahina 13-22 IV. PA MA MA RA AN A. A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Ayusin ang mga ginulong salita at pagkatapos bigyan ng kahulugan. 1. YTINUTROPPOR SOCT- OPPORTUNITY COST -Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. 2. EDART –FFO-TRADE OFF -Trade Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay 3. GINALMAR KINGTHIN-MARGINAL THINKING
  • 2. (PR OC ED UR ES) -Marginal Thinking-sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon 4. CENINVESTI-INCENTIVES -Incentives-ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o serbisyo na nagawa B. Paghahabi sa layunin ng aralin Sagutin ang tanong na ito: Ano ang kahalagahan ng ekonomiks? (Ang sagot ay depende rin sa mga mag-aaral) Ayon kay Paul Samuelson, ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang mga limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang ibat-ibang produkto at serbisyo sa mga tao at ibat-ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at hinaharap. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pagpapakita ng videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=3VWjOGlf6ZQ Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Mahalaga bang pag-aralan natin ang ekonomiks? 2. Ano ang silbi nito sa ating pang-araw-araw na buhay?sa ating ekonomiya? 3. Bakit dapat matutunan ng isang mag-aaral ang ekonomiks at ano kaugnayan nito sa paggawa ng desisyon? Ipaliwanag. 4. Mahalaga ba na isa-alang-alang natin ang ating mga desisyon? Ipaliwanag D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Talakayan: Mga kaalaman at konsepto sa ekonomiks: 1.Opportunity Cost- -Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon 2. Trade-Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay 3. Marginal Thinking- sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon 4. Incentives- ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o serbisyo na nagawa Ang kaalaman sa konsepto ng trade –off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa pagbuo ng desisyon. Kahalagahan ng ekonomiks ● Mahalagang pag-aralan ang ekonomiks sapagkat makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo bilang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lipunan. ● Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa ekonomiks upang maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa usaping ekonomiko ng bansa.
  • 3. ● Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa ekonomiks sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga choice na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri , at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. (Pangkatang Gawain) Ipangkat ang mga mag-aaral sa apat o limang grupo at ipasagot ang mga katanungan. (Paala-ala sa guro, puede niyang dagdagan ang mga katanungan depende sa populasyon ng isang klase) Ipa-ulat sa harap ng klase ang kanilang mga kasagutan. Pamantayan sa Pagmamarka: 1. Kaangkupan sa paksa-----10pts 2. Pagkamalikhain---------------5pts 3. Pagkakaisa---------------------5pts Kabuuan 20pts E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo at isabuhay ang kahalagan ang ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pamantayan sa Pagmamarka: Kaangkupan sa paksa------10pts Pagkamalikhain--------------- 5pts Kooperasyon------------------- 5pts Kabuuan 20pts F. Paglinang sa Kabihasan G. (Tungo sa Formative Assessment) Sagutin mo: Gawin ito sa Journal notebook ● Ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan? Pamantayan sa pagmamarka: 1. Kaangkupan------------------5pts 2. Organisasyon-----------------5pts 3. Kalinisan sa pagsulat-------5pts Kabuuan 15pts H. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Magsulat ng maikling repleksiyon tungkol sa mga natutuhan ng mga mag-aaral at reyalisasyon tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks bilang kasapi ng pamilya at lipunan. I. Paglalahat ng Aralin Pagpapasagot sa katanungan. Bakit mahalaga ang ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at lipunan? ● Bahagi na ng buhay ng tao sa pagkakaroon ng mga choices kaya kailangan ito ng matalinong pagdedesisyon. J. Pagtataya ng Aralin Pagbibigay ng pasulit ( Ito ay nakadepende sa guro kung ilang aytem ang kanyang ibibgay)
  • 4. I. Sagutin ang sumusunod. Isulat ito sa isang-kapat na papel. ________________1. Sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon __________________2. Halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon __________________3. Karagdagang allowance kapalit ng isang bagay __________________4. Pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay II. Sagutin ang mga sumusunod. 1. Ano-anu ang kahalagahan ng ekonomiks sa pag-aaral ng ekonomiks? Mga Sagot: 1. Marginal Thinking 2.Opportunity Cost 3. Incentives 4. Trade-Off II. -Mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks dahil makatutulong ito sa pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. -Upang maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa mahahalagang usaping ekonomiko ng bansa -pag-unawa sa mga desisyon ng pamilya, makapagbibigay ng makatwirang opinyon -para maging matalinong mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayarisa iyong kapaligiran Krayterya sa pagmamarka: Pamantayan sa pagmamarka: 1. Kaangkupan------------------5pts 2. Organisasyon-----------------3pts 3. Kalinisan sa pagsulat-------2pts Kabuuan 10pts K. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Basahin ang pahina 23 sa inyong batayang aklat at gawin ang T-chart at sagutin ang mga pamprosesong tanong na nasa pahina 24.Isulat ito sa inyong journal notebook. (Paalala sa mga guro maaaring magkaroon ng karagdagang gawain kung ang mga mag- aaral ay hindi nakakuha ng 75% sa pasulit.) V. Mga Tala VI. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya
  • 5. B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Preparedby: Checkedby: ANABEL J. LATOY ELEANOR T.CARIÑO SubjectTeacher SchoolHead