Scrum

SCRUM
Amir Hosseinnemat
‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اسم‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬(‫ام‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫روزی‬)‫وجود‬
‫ژ‬ ‫تویوتای‬ ‫یا‬ ‫فورد‬ ‫مانند‬ ‫گرانی‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬‫با‬ ‫اپن‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پسند‬ ‫مشتری‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬‫مواجه‬
‫بودند‬.‫هزینه‬ ‫با‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫کشف‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬‫و‬ ‫پایین‬
‫هایی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دمینگ‬ ‫چون‬ ‫مشاورینی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬‫مانند‬
1946‫جستند‬ ‫بهره‬.‫محص‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫یعنی‬‫کرده‬ ‫ولی‬
‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫تولید‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫است‬‫به‬
‫دی‬ ‫توسط‬ ‫بعد‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫دست‬ ‫متدهایی‬ ‫و‬ ‫روشها‬‫گر‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫صنعت‬.
‫یا‬ ‫ناب‬ ‫تولید‬ ، ‫ها‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مثال‬LEAN‫باشد‬ ‫می‬.‫در‬LEAN‫چند‬
‫تولید‬ ‫اتالفات‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫اساسی‬ ‫اصل‬.‫طوری‬ ‫به‬‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬
‫از‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردیم‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫چرخه‬ ‫ارزش‬ ‫بی‬ ‫تالش‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اتالفات‬ ‫بدنبال‬ ‫لین‬‫ب‬‫بردن‬ ‫ین‬
‫نماییم‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫تولید‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫اتالفات‬ ‫این‬.
‫برای‬ ‫دنیا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫گران‬ ‫صنعت‬ ‫زمان‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫حال‬‫تولی‬‫د‬
‫ال‬ ، ‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬‫ب‬‫این‬ ‫در‬ ‫ته‬
‫م‬ ‫معرفی‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫مابین‬‫ی‬‫که‬ ‫شد‬
‫داریم‬ ‫نگه‬ ‫انگیزه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫چگونه‬.
‫دیگر‬ ‫از‬ ‫خرابتر‬ ‫ها‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫وضعیت‬ ‫اما‬‫صنعتگران‬‫بود‬.
‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫مشتری‬ ‫خودشان‬ ‫ها‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫زیرا‬
‫وجو‬ ‫به‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫دیگران‬ ‫محصوالت‬‫د‬
‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سریع‬ ‫آمدن‬
‫تکنولوژ‬ ‫غرق‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫عمال‬ ‫ها‬‫ی‬
‫بودند‬ ‫شده‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫خراب‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬.‫نرم‬
‫سردرگ‬ ‫و‬ ‫کالفه‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬‫م‬.
‫ر‬ ‫حق‬ ‫هم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫فرا‬ ‫روزی‬ ‫باالخره‬ ‫اما‬‫ا‬
‫داد‬ ‫مشتری‬ ‫به‬.‫صن‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫افرادی‬ ‫اینرو‬ ‫از‬‫ایع‬
‫کردند‬ ‫دیگر‬(‫چگ‬ ‫تویوتا‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫آنها‬‫ونه‬
‫وفاد‬ ‫مشتری‬ ‫دارند؟‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫خوشحال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬،‫ار‬
‫و‬ ‫چگونه؟‬ ‫ولی‬…. )
Agile
‫مجموعه‬‫مش‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫کامال‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشهایی‬‫تریان‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬.‫د‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫فاز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫اده‬
‫شود‬.‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کامال‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫است‬.
‫ا‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫نیازمندی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫عمدتا‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬‫صلی‬
‫کردند‬ ‫می‬ ‫کمتری‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫پروژه‬.‫س‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫شرکت‬ ‫چند‬ ‫مدیران‬ ‫هنگام‬ ‫این‬ ‫در‬‫ال‬
2001‫نهای‬ ‫محصول‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫آوردند‬ ‫بوجود‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫متد‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫ی‬
‫کامال‬‫باشد‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫مطابق‬.
‫متدولوژی‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شکست‬Agile‫آورد‬ ‫بوجود‬ ‫را‬!
‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحیقات‬ ‫طبق‬IEEE،(Institute of Electrical and Electronics Engineers)‫حدود‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫نیمی‬
‫اصطالحا‬ ‫یا‬ ‫میشوند‬ ‫مواجه‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫افزاری‬Failed‫میشوند‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫دالیل‬ ‫عمده‬:
1-‫مناسب‬ ‫نا‬ ‫زمانبندی‬
2-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫پائین‬ ‫کیفیت‬
3-‫مشتری‬ ‫با‬ ‫نداشتن‬ ‫ارتباط‬
4-‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫نادرست‬ ‫تحلیل‬
5-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫تست‬ ‫در‬ ‫کمبود‬
Scrum
Scrum
Scrum
‫چیست؟‬ ‫متدولوژی‬
‫ب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫مستنداتی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫؛‬ ‫فنون‬ ‫؛‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫می‬ ‫هره‬
‫گیرند‬.
‫متدولوژی‬ ‫انواع‬
‫وزن‬ ‫سبک‬Agile
‫وزن‬ ‫سنگین‬Rational Unified ProcessRUP
RUP vs.Agile
.I‫فرآیند‬ ‫پیچیدگی‬
.II‫فراوان‬ ‫مستندات‬
.III‫سخت‬ ‫تغییرات‬
.IV‫تولید‬ ‫شدن‬ ‫طوالنی‬
.I‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫تعامالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.II‫مستندات‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬
.III‫تغییر‬ ‫آماده‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬
.IV‫قرارداد‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫مشتری‬ ‫همکاری‬
‫اصول‬12‫گانه‬Agile
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصول‬ ‫این‬2001‫عبار‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫جهت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬‫از‬ ‫تند‬:
1-‫است‬ ‫توانمند‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫هنگام‬ ‫زود‬ ‫تحویل‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫جلب‬ ‫متدولوژی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اولویت‬ ‫باالترین‬.
2-‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ،‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫استقبال‬.
3-‫بار‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫هفته‬ ‫سه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تحویل‬.
4-‫کنند‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نفعان‬ ‫ذی‬.
5-‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫فضای‬ ، ‫شود‬ ‫سپرده‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬.
6-‫است‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫گفتگوی‬ ، ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫روش‬ ‫موثرترین‬ ‫و‬ ‫کارآمدترین‬.
7-‫است‬ ‫پیشرفت‬ ‫سنجش‬ ‫معیار‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
8-‫های‬ ‫فرآیند‬Agile‫دهند‬ ‫می‬ ‫ترویج‬ ‫را‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬.‫ثابت‬ ‫پیشرفت‬ ‫سرعت‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ،‫مالی‬ ‫حامیان‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ی‬
‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫نامحدودی‬.
9-‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫خوب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫برتری‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫توجه‬.
10-‫ر‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫وقت‬ ‫گذاشتن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫سازگار‬ ‫پروژه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫باید‬‫صرف‬ ‫دهد‬ ‫خ‬
‫کرد‬ ‫نظر‬.
11-‫ده‬ ‫سازمان‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ،‫مدیریت‬ ‫بهترین‬(‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫کل‬ ‫بر‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫هرفرد‬)‫ش‬ ‫می‬ ‫آور‬ ‫پدید‬‫ود‬.
12-‫باز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫تیم‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫موثرتر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫تیم‬ ،‫منظم‬ ‫فواصل‬ ‫در‬‫تنظ‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫تاب‬‫و‬ ‫یم‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫سو‬ ‫هم‬.
Scrum
‫م‬ ‫اسکرام‬ ‫رو‬ ‫راگبی‬ ‫بازی‬ ‫تو‬ ‫دوباره‬ ‫شروع‬‫یگن؛‬
‫ب‬ ‫یا‬ ‫خطا‬ ‫مثل‬ ،‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وقت‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬‫یرون‬
‫اسک‬ ‫با‬ ،‫بشه‬ ‫متوقف‬ ‫بازی‬ ‫توپ‬ ‫افتادن‬‫بازی‬ ‫رام‬
‫میشه‬ ‫شروع‬.‫بازیکن‬ ‫باشید‬ ‫دیده‬ ‫شاید‬‫دور‬ ‫ها‬
‫سرشونو‬ ،‫میشن‬ ‫جمع‬ ‫هم‬‫میگیرن‬‫پایین‬
.‫جلوئه‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫مکرر‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫اسکرام‬‫که‬
‫بص‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شاخه‬‫ورت‬
‫چابک‬(Agile)‫حساب‬‫میشه‬.
Scrum is:
Lightweight
Simple to understand
Difficult to master
‫شرکت‬Version One‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساالنه‬
‫در‬ ‫آمارگیری‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫فرم‬
‫امسال‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫چابک‬ ‫متدهای‬ ‫مورد‬
‫بود‬ ‫آمارگیری‬ ‫این‬ ‫سال‬ ‫هفتمین‬‫آ‬ ‫در‬ ،‫مار‬
‫مت‬ ‫پیشتاز‬ ‫اسکرام‬ ‫همچنان‬ ‫نیز‬ ‫امسال‬‫دهای‬
‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫چابک‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫اسکرام‬ ‫متدولوژی‬1986‫توسط‬ ‫ژاپن‬ ‫کشور‬ ‫در‬Hirotaka Takeuchi‫و‬Ikujiro Nonaka‫شد‬ ‫اختراع‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬.
‫اشخاصی‬‫شوئبر‬ ‫کن‬ ‫مانند‬(‫اسکرام‬ ‫مبدع‬)‫لفظ‬ ‫از‬ ‫دائما‬Framework‫ا‬ ‫اسکرام‬ ‫برای‬ ‫متدولوژی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫لفظ‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫ستفاده‬
‫کنند‬ ‫می‬.
‫که‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫اسکرام‬ ‫اصل‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫با‬Framework‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اسکرام‬ ‫برای‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬ ‫عنوان‬.
‫در‬Framework‫ارائه‬‫راه‬‫حل‬‫نداریم‬‫ولی‬‫در‬‫متدولوژی‬‫راه‬‫حل‬‫ارائه‬‫شده‬‫الزم‬‫االجرا‬‫می‬‫باشند‬.Scrum‫به‬‫جای‬‫حل‬‫مشکل‬‫بیشتر‬‫سعی‬‫در‬‫کشف‬‫مشکل‬
‫دارد‬.
‫نگرش‬ ‫با‬ ‫اسکرام‬‫تکرارپذیری‬iterative‫و‬‫تدریجی‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫افزایش‬incremental‫موجب‬‫فرآ‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫قدرت‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫بهینه‬‫یند‬
‫شود‬‫می‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ی‬‫توسعه‬.
Agile ,
Lean
Scrum,
Kanban,xp,
lean ux
Sprint
boards
test
‫اسکرام‬ ‫مشخصه‬:
.1‫سریع‬ ‫تولید‬
.2‫مشتری‬ ‫رضایت‬
.3‫ارتباط‬‫مشت‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫با‬ ‫شاد‬ ‫و‬ ‫سازنده‬‫ری‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫معکوس‬ ‫دقیقا‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬.‫روش‬ ‫در‬Incremental‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫هدف‬
‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫محصول‬.‫نس‬ ‫پس‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫قطعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫آخر‬ ‫ما‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫به‬ ‫بت‬
‫کاملمان‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫دانش‬,‫صورت‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫تکمیل‬ ‫حال‬ ‫در‬100%‫هستیم‬ ‫کامل‬ ‫و‬.‫متد‬ ‫در‬
Incremental‫قسمتی‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫در‬(‫ای‬ ‫تکه‬)‫است‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫از‬.‫د‬ ‫یعنی‬‫ر‬
‫قب‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫دوباره‬ ‫قبل‬ ‫قسمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ل‬
‫است‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫متد‬ ‫نوع‬ ‫این‬.‫طر‬ ‫بدون‬ ‫یعنی‬‫احی‬Up-
front‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫متدی‬ ‫چنین‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬.
‫همان‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫متد‬ ‫در‬ ‫ولی‬Iterative‫می‬ ‫دگرگونی‬ ‫شاهد‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫این‬ ‫شاهد‬
‫باشد‬.‫است‬ ‫آماده‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫تکرار‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬.‫این‬
‫است‬ ‫قبلی‬ ‫تکرار‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫متد‬ ‫نوع‬.‫خو‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫عکس‬ ‫اهیم‬
‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫دانشمان‬ ‫یعنی‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ذهنمان‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫طرح‬ ‫ولی‬ ‫دهیم‬ ‫ارائه‬ ‫سولوشن‬ ‫یک‬.‫ه‬‫مر‬ ‫ر‬
‫ک‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫ها‬ ‫یادگیری‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫رویم‬ ‫می‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫حله‬‫نیم‬.
‫و‬ ‫بک‬ ‫فید‬ ‫همان‬ ‫این‬Review‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اسکرام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫هایی‬.
‫به‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫سوئیچ‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬Scrum‫شویم‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬Incremental‫یا‬Iterative‫است‬ ‫اسکرام‬ ‫بودن‬.
‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫کدامین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬Incremental‫یا‬Iterative
‫باشد‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫اسکرام‬.‫که‬‫دارند‬ ‫بزرگ‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬:
‫روش‬ ‫در‬Incremental‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تمام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ما‬(‫مزیت‬)
‫های‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫جز‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فراگیر‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫کردن‬ ‫تمام‬ ‫این‬ ‫ولی‬Up-front‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫بود‬ ‫نخواهد‬(‫عیب‬)
(‫طراحی‬ ‫عیب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬Up-front‫تل‬ ‫جز‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬ ‫اینگونه‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫زمانی‬ ‫پروژه‬ ‫شروعی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫ف‬
‫نیست‬ ‫چیزی‬ ‫وقت‬ ‫کردن‬).
‫روش‬ ‫در‬ ‫اما‬Iterative‫ما‬‫طراحی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬Up-front‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫طراحی‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫زیرا‬ ‫داشت‬ ‫نخواهیم‬‫اصطالحا‬‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬‫طراحی‬
Just-In-time-Design‫اطالق‬‫شود‬ ‫می‬.‫کارهای‬ ‫دام‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫اینگونه‬ ‫در‬ ‫ولی‬95%‫بیفتیم‬,‫ماه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫دیده‬ ‫شاید‬
‫به‬95%‫ولی‬ ‫رسد‬ ‫می‬5%‫پروژه‬4‫دام‬ ‫همان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫ماه‬95%‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تمام‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬.
‫است‬ ‫جسته‬ ‫بهره‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫کاملی‬ ‫روش‬ ‫بتواند‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اسکرام‬.
Sprint‫همان‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫های‬Iterative‫انجام‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫های‬‫داد‬.Feature‫های‬‫اسپرینت‬ ‫هر‬ ‫داخل‬Incremental‫ما‬‫بود‬ ‫خواهند‬.‫عبارت‬ ‫به‬
‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫سادتر‬Iterative‫که‬‫شاهد‬ ‫ما‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫اسپرینت‬ ‫همان‬Incremental‫بود‬ ‫خواهیم‬.
Scrum
Scrum
‫ی‬‫تهیه‬Product Backlog
‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫نهایی‬ ‫مشتری‬ ‫دید‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫امکانات‬ ‫اسکرام‬ ‫در‬User Story‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬.‫به‬ ‫که‬
‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬User story‫ها‬Product backlog‫گویند‬ ‫می‬.
‫کار‬ ‫صاحب‬ ‫های‬‫خواسته‬ ‫تمام‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫در‬‫بگنجونیم‬ ‫باید‬ ‫رو‬.‫حض‬ ‫با‬ ‫جلسه‬ ‫دو‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫سند‬ ‫این‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫یا‬ ‫مشتری‬ ‫ور‬
‫میگیره‬ ‫شکل‬ ‫توسعه‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫ش‬‫نماینده‬.
‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫فازبندی‬
‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫بشه‬ ‫انجام‬ ‫صورت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫تحویل‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫تقسیم‬ ‫فاز‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫کل‬.‫صور‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫بندی‬‫تقسیم‬‫کیفی‬ ‫یا‬ ‫رفتاری‬ ‫ت‬
‫حسابد‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫بخش‬ ،‫کاربران‬ ‫سیستم‬ ‫فازهای‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فروشگاه‬ ‫میتونیم‬ ‫فروشگاه‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫میشه‬ ‫انجام‬‫انبارداری‬ ‫بخش‬ ،‫اری‬
‫بخ‬ ‫این‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫میتونیم‬ ‫یا‬ ،‫کرد‬ ‫بندی‬‫تقسیم‬ ‫فروشگاه‬ ‫ویترین‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اپراتوری‬ ‫پنل‬ ‫بخش‬ ،‫تأمین‬ ‫ی‬‫زنجیره‬ ‫و‬‫شروع‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫ها‬‫ش‬
‫خدمات‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫کنیم‬‫اشتباهه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫خب‬ ‫که‬ ‫پایینتر‬!
user story‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬product backlog‫باید‬ ‫کردیم‬ ‫درست‬ ‫را‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫اهمیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصول‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬‫گیرد‬.
‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫ی‬‫جلسه‬
‫برسیم‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫چطور‬ ‫داریم؟‬ ‫اسپرینت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬‫این‬ ‫؟‬
‫اسپرین‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫های‬‫جلسه‬ ‫برگزاری‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫سوال‬ ‫دو‬‫ت‬
‫هستند‬.‫بیش‬ ‫مباحث‬ ،‫پروژه‬ ‫سند‬ ‫برخالف‬ ‫اسپرینت‬ ‫سند‬ ‫در‬‫در‬ ‫تر‬
‫بن‬‫زمان‬ ‫و‬ ‫نفرات‬ ‫تعیین‬ ،‫اجرا‬ ‫ی‬‫نحوه‬ ‫و‬ ‫گروهی‬‫درون‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬‫دی‬
‫متمرکزه‬ ‫کارها‬.
‫و‬ ‫میشه‬ ‫مشخص‬ ‫وظایف‬ ،‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫در‬
‫میاد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اسپرینت‬ ‫کل‬ ‫بندی‬‫زمان‬.‫زمان‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫بسیار‬ ‫ی‬
‫مهمه‬.‫هشت‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫اونا‬ ‫و‬ ‫میشن‬ ‫خرد‬ ‫بسیار‬ ‫وظائف‬ ً‫ال‬‫معمو‬
‫میکنیم‬ ‫دهی‬‫زمان‬ ‫ساعت‬.‫رو‬ ‫باینری‬ ‫دهی‬‫زمان‬ ‫ها‬‫روش‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫های‬‫زمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫فقط‬ ‫یعنی‬ ،‫میکنن‬ ‫توصیه‬1،2،4‫یا‬
8‫هستیم‬ ‫ساعت‬.‫بیشت‬ ‫که‬ ‫بشه‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫مهمه‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬‫از‬ ‫ر‬8
‫ساعت‬(‫کاری‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬)‫آسونتر‬ ‫کارها‬ ‫پیگیری‬ ‫تا‬ ‫نشه‬‫روزتر‬‫به‬ ‫و‬
‫داره‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫البته‬ ‫باشه؛‬.
‫م‬ ‫تهیه‬ ‫خودشون‬ ‫توسط‬ ،‫زمانی‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫ها‬‫بچه‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫برچسب‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫برگه‬ ،‫اون‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫ی‬‫جلسه‬ ‫در‬‫ی‬‫شه‬‫نام‬ ‫حاوی‬ ‫یعنی‬ ،
‫اسپ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تر‬‫طوالنی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫برای‬ ‫جا‬ ‫بهتره‬ ‫البته‬ ‫که‬ ،‫میدن‬ ‫اختصاص‬ ‫بهش‬ ‫دارن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫کارهاشون‬‫د‬ ‫رینت‬‫اشته‬
‫باشن‬.‫باشه‬ ‫میسر‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫اون‬ ‫تشخیص‬ ‫تا‬ ‫کنه‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫بهتره‬.‫تخته‬ ‫یک‬‫اسکرام‬(Scrum Board)‫در‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫رو‬
‫صف‬‫انجام‬(To-Do)،‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬(Doing)‫و‬‫انجام‬‫شده‬(Done)‫ها‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬‫میدیم‬ ‫قرار‬ ‫انجام‬ ‫صف‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫رو‬.
‫میشه‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اسپرینته‬ ‫خود‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫اسپرینت‬ ‫ی‬‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫زمان‬.‫اسپرین‬ ‫اگه‬ ‫یعنی‬‫ما‬ ‫ت‬2،‫باشه‬ ‫ای‬ ‫هفته‬
4‫ست‬ ‫جلسه‬ ‫زمان‬ ‫ساعت‬.‫از‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬‫اسپرینت‬ ً‫ال‬‫معمو‬2‫نمیشن‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هفته‬.
‫ساخت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرین‬ ‫برای‬sprint board‫از‬ ‫میتونیم‬
‫مثل‬ ‫اماده‬ ‫ابزارهای‬Agile board‫استفاده‬‫کنیم‬.
‫اسپرینت‬ ‫جلسه‬ ‫های‬ ‫خروجی‬:
.1‫اسپرینت‬ ‫هدف‬
.2‫ها‬ ‫آن‬ ‫مسئولیت‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫لیست‬
.3‫اسپرینت‬ ‫الگ‬ ‫بک‬(‫اسپرین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داستان‬ ‫لیست‬‫هستند‬ ‫ت‬)
.4‫اسپرینت‬ ‫دمو‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫روز‬
.5‫اسپرینت‬ ‫روزانه‬ ‫جلسات‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬
‫اسکرام‬ ‫روزانه‬ ‫جلسات‬
‫میپردازن‬ ‫جاری‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مختصر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میشن‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ها‬‫بچه‬.‫می‬ ‫جابجا‬ ‫رو‬ ‫هست‬ ‫خودشون‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫برگ‬ ‫ها‬ ‫بچه‬‫کنن‬.
‫بخش‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫بدیم‬ ‫انجام‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫امروز‬ ‫کارهایی‬ ‫برگ‬ ‫یعنی‬To-Do‫به‬Doing‫و‬‫از‬ ‫رو‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫دیروز‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫برگ‬Doing‫به‬Done‫انتقال‬‫میدن‬.
‫اینجا‬‫مهمه‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬ ‫تا‬ ‫چند‬.
‫همه‬‫اسکرام‬ ‫مسئول‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫نه‬ ‫باشن‬ ‫ما‬ ‫های‬‫تیمی‬‫هم‬ ‫ما‬ ‫مخاطب‬ ‫باید‬ ‫میدیم‬ ‫گزارش‬ ‫داریم‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ایستاده‬ ‫جلسه‬ ‫موقع‬Scrum Master))
‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫وظایف‬ ‫تابلو‬ ‫جلوی‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫جلسات‬.
‫مرز‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫گذشتن‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬15‫به‬ ‫جلسه‬ ‫دقیقه‬
‫میشه‬ ‫برگذار‬ ‫ایستاده‬ ‫صورت‬.
‫کنند‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬.
‫شود؟‬ ‫نمی‬ ‫برگزار‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫چرا‬
‫ساعات‬ ‫در‬ ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬‫اب‬‫تدایی‬
‫روز‬‫عدم‬ ‫موجب‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫هفته‬ ‫اول‬
‫فور‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شوند؛‬‫می‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫اجرای‬‫ی‬
‫پروژه‬ ‫مدیر‬(‫محصول‬ ‫مدیر‬)‫مشتریان‬ ‫با‬(‫ذینفعان‬)‫م‬ ‫یا‬ ‫و‬‫دیران‬
‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫تعطیلی‬ ‫یا‬ ‫رسمی‬ ‫تعطیلی‬ ،‫شرکت‬ ‫ارشد‬‫بینی‬‫پیش‬
‫اع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مرخصی‬ ‫تمدید‬ ،‫دهد‬‫می‬ ‫رخ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬‫ضای‬
‫و‬ ‫سفر‬ ،‫بیماری‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تیم‬…
،‫ترافیک‬ ‫بدلیل‬ ‫روز‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫ورود‬ ‫تاخیر‬‫خواب‬
‫و‬ ‫ماندن‬…‫روزان‬ ‫اسکرام‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫هم‬‫ه‬
‫است‬.
‫شود؟‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکالتی‬ ‫چه‬ ‫نشود‬ ‫برگزار‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫اگر‬
‫اس‬ ‫یک‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫اهمیت‬‫پرینت‬
‫مشت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اسپرینت‬ ‫آن‬ ‫های‬‫فرآورده‬ ‫چراکه‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫بیشتر‬‫ریان‬
‫ب‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫با‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫بیشتری‬‫یشتری‬
‫شوند‬‫می‬ ‫درگیر‬.
•«‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫فرآورده‬ ‫تحویل‬ ‫زمان‬ ‫نبودن‬ ‫مشخص‬»:‫تخمی‬‫ن‬
‫ندارد‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫زمانی‬.
•«‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫سردرگمی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫تمرکز‬ ‫کاهش‬»:‫اجر‬ ‫الویت‬‫ای‬
‫به‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫مجبور‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫مشخص‬ ‫وظایف‬
‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫ی‬‫پروژه‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬.
•«‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫کاهش‬»:‫هماهنگی‬ ‫این‬‫د‬‫ر‬
‫شکل‬ ‫وظایف‬ ‫همزمان‬ ‫اجرای‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫حین‬
‫گیرد‬‫می‬.
•«‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫اختالل‬»:‫زمان‬ ‫توانند‬‫نمی‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬
‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫برانگیز‬‫چالش‬ ‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬( .‫معموال‬
‫س‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫تحقیق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬‫اعت‬
‫شوند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫روزانه‬ ‫کاری‬)
•«‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫ی‬‫روحیه‬ ‫و‬ ‫همبستگی‬ ‫کاهش‬»:‫ب‬ ‫اعضا‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬‫ه‬
‫است‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫بروز‬ ‫مقصر‬ ‫دنبال‬.
‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫روزانه‬ ‫اسکرام‬ ‫و‬ ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫عدم‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬‫نارضایتی‬
‫شود‬‫می‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫مشتریان‬ ‫در‬.
‫ب‬ ‫نسبت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫مسئولیت‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫راهکار‬‫اجرای‬ ‫ه‬
‫است‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫کامل‬.‫من‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫شرایط‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫دقیق‬ ‫و‬ ‫ظم‬
‫منت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫مثبت‬ ‫نظرات‬ ،‫ها‬‫فرآورده‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فراهم‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫قل‬
‫شود‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫در‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬.‫تالش‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همچنین‬‫تا‬ ‫کنند‬
‫خود‬ ‫ی‬‫روحیه‬-‫سازماندهی‬‫را‬‫ک‬ ‫نهادینه‬ ‫خود‬ ‫در‬ ،‫چابک‬ ‫رویکرد‬ ‫مهم‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نند‬.
BurnDown Chart
‫ز‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ‫میزان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫مان‬
‫خیر‬ ‫یا‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اتمام‬.
‫د‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اسپرینت‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫تقریبی‬ ‫زمان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫نمودارپیشرفت‬ ‫شیب‬‫هد‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫صفر‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫با‬ ‫که‬.‫الگ‬ ‫بک‬ ‫را‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫شاخصه‬
‫و‬ ‫اند‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫هرکدام‬ ‫اتمام‬ ‫تقریبی‬ ‫زمان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫دهندکه‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫ها‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬ ‫شیب‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫هر‬ ‫اتمام‬ ‫با‬.
‫تحویل‬‫اسپرینت‬
‫ر‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫فاز‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫فاز‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬
‫افزا‬ ‫تحویل‬ ً‫ا‬‫اصطالح‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫میدیم‬ ‫تحویل‬‫یشی‬
‫مینامیم‬ ‫پروژه‬ ‫فازی‬ ‫و‬.
‫اسپرینت‬ ‫بازبینی‬ ‫جلسه‬
•1‫تا‬3‫جلسه‬ ‫طول‬ ‫ساعت‬
•‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫واعضای‬ ‫محصول‬ ‫مالک‬
•‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫اسپرینت‬ ‫فرایند‬.
•‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫وقفه‬ ‫بی‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫زمان‬ ‫هرکس‬.
•‫از‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫اسکرام‬ ‫مدیر‬‫اعضای‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫تیم‬
‫کند‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫کند‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫اسپرینت‬.
‫اسپرینت‬ ‫جلسه‬ ‫خروجی‬
‫خوب‬ ‫ستون‬:‫اگر‬‫خواهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اسپرینت‬ ‫همان‬‫داد‬.
‫ستون‬.
‫باشد‬ ‫بهتر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ستون‬:‫انجام‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫اسپرینت‬ ‫همان‬ ‫اگر‬‫داد‬ ‫خواهیم‬.
‫بهبود‬ ‫ستون‬:‫د‬ ‫بهبود‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫وضعیت‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫ایده‬‫هیم‬.
XP (Extreme Programming)‫و‬Scrum
•‫روش‬Scrum‫بر‬‫خالف‬‫روشی‬‫مانند‬XP‫بیشتر‬‫نگاه‬‫مدیریتی‬‫به‬‫توسعه‬‫دارد‬‫تا‬‫یک‬‫نگاه‬‫تمرکز‬‫یافته‬‫بر‬‫روی‬‫توسعه‬
‫سیستم‬‫توسط‬‫افراد‬.
•‫این‬‫مسئله‬‫تا‬‫حدی‬‫توانایی‬‫تلفیقی‬‫مانند‬‫آنچه‬‫در‬XP‫دیدیم‬‫را‬‫کاهش‬‫می‬‫دهد‬.
•‫استفاده‬‫از‬‫تلفیقی‬‫از‬‫روشهای‬‫مدیریتی‬Scrum‫در‬‫کنار‬‫فعالیتهای‬‫توسعه‬XP‫روشی‬‫قدرتمندتر‬‫با‬‫قابلیت‬‫بیشتر‬‫ارائه‬‫ده‬‫د‬.
•‫اسکرام‬‫روی‬‫تکنیک‬‫های‬‫مدیریتی‬‫و‬‫سازماندهی‬‫تمرکز‬‫می‬‫کند‬‫در‬‫حالی‬‫که‬XP‫بیشتر‬‫روی‬‫تکنیک‬‫های‬‫برنامه‬‫نویسی‬.‫به‬‫این‬‫خاطر‬
‫است‬‫که‬‫آنها‬‫به‬‫خوبی‬‫با‬‫هم‬‫کار‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫مکمل‬‫هم‬‫هستند‬‫و‬‫ترکیب‬‫این‬‫دو‬‫می‬‫تواند‬‫نتیجه‬‫بهینه‬‫تری‬‫را‬‫در‬‫پی‬‫داشته‬‫باشد‬.
‫ترکیب‬scrum kanban‫یا‬‫به‬‫اصطالح‬scrumban‫نیز‬‫می‬‫تواند‬‫جایگزینی‬‫برای‬‫روش‬‫های‬‫قبلی‬‫باشد‬‫که‬‫محبوبیت‬‫ب‬‫اال‬‫و‬‫رو‬
‫به‬‫رشدی‬‫دارد‬.
‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫لینک‬
http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html
https://blog.sariina.com/834-why-you-shouldnt-ignore-daily-scrum-sessions
http://www.todco.ir/1393/07/scrum-made-simple/
http://blog.scrum.ir/
https://goo.gl/G1rf7U
http://www.agilecoachjournal.com/2015-04-30/is-scrum-the-best-agile-framework
1 von 32

Recomendados

agil software managment by scrunm in tfs von
agil software managment by scrunm in tfsagil software managment by scrunm in tfs
agil software managment by scrunm in tfsReza Rahimy
424 views87 Folien
Scrum doc von
Scrum docScrum doc
Scrum docS.Mostafa Sayyedi
223 views8 Folien
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen von
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenMohammad Kadkhodaei
20 views7 Folien
Scrum Presentation von
Scrum PresentationScrum Presentation
Scrum PresentationS.Mostafa Sayyedi
334 views16 Folien
مبانی مدیریت.pptx von
مبانی مدیریت.pptxمبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptxssuserc4b72e
11 views22 Folien
Scrum von
ScrumScrum
Scrumsorour5284
599 views31 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Scrum

Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx von
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptxEnterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptxAlireza Vafi
5 views65 Folien
last cost eng. von
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.saeid teymoori
56 views16 Folien
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد von
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 views15 Folien
Scrum Challenges | By Yaghob Yavari von
Scrum Challenges | By Yaghob YavariScrum Challenges | By Yaghob Yavari
Scrum Challenges | By Yaghob YavariIran Agile Community
1.2K views29 Folien
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari von
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
10- Scrum Challenges - Yaghob YavariAli Moghadam
1.1K views29 Folien
cloud-based authoring tools von
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring toolsdadyjoon71
561 views3 Folien

Similar a Scrum(20)

Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx von Alireza Vafi
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptxEnterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Alireza Vafi5 views
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari von Ali Moghadam
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
Ali Moghadam1.1K views
cloud-based authoring tools von dadyjoon71
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
dadyjoon71561 views
اتوماسیون اداری von Aharsoft
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
Aharsoft52 views
مقدمه ای بر هوش تجاری von Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 views
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان von Amir Mansoori
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori74 views
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM von Farzane Yazdi
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMچرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
Farzane Yazdi207 views

Scrum

 • 2. ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اسم‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬(‫ام‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫روزی‬)‫وجود‬ ‫ژ‬ ‫تویوتای‬ ‫یا‬ ‫فورد‬ ‫مانند‬ ‫گرانی‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬‫با‬ ‫اپن‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پسند‬ ‫مشتری‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬‫مواجه‬ ‫بودند‬.‫هزینه‬ ‫با‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫کشف‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬‫و‬ ‫پایین‬ ‫هایی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دمینگ‬ ‫چون‬ ‫مشاورینی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬‫مانند‬ 1946‫جستند‬ ‫بهره‬.‫محص‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫یعنی‬‫کرده‬ ‫ولی‬ ‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫تولید‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫است‬‫به‬ ‫دی‬ ‫توسط‬ ‫بعد‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫دست‬ ‫متدهایی‬ ‫و‬ ‫روشها‬‫گر‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫صنعت‬. ‫یا‬ ‫ناب‬ ‫تولید‬ ، ‫ها‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مثال‬LEAN‫باشد‬ ‫می‬.‫در‬LEAN‫چند‬ ‫تولید‬ ‫اتالفات‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫اساسی‬ ‫اصل‬.‫طوری‬ ‫به‬‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردیم‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫چرخه‬ ‫ارزش‬ ‫بی‬ ‫تالش‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اتالفات‬ ‫بدنبال‬ ‫لین‬‫ب‬‫بردن‬ ‫ین‬ ‫نماییم‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫تولید‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫اتالفات‬ ‫این‬. ‫برای‬ ‫دنیا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫گران‬ ‫صنعت‬ ‫زمان‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫حال‬‫تولی‬‫د‬ ‫ال‬ ، ‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫کم‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬‫ب‬‫این‬ ‫در‬ ‫ته‬ ‫م‬ ‫معرفی‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫مابین‬‫ی‬‫که‬ ‫شد‬ ‫داریم‬ ‫نگه‬ ‫انگیزه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫چگونه‬.
 • 3. ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫خرابتر‬ ‫ها‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫وضعیت‬ ‫اما‬‫صنعتگران‬‫بود‬. ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫مشتری‬ ‫خودشان‬ ‫ها‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫زیرا‬ ‫وجو‬ ‫به‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫دیگران‬ ‫محصوالت‬‫د‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سریع‬ ‫آمدن‬ ‫تکنولوژ‬ ‫غرق‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫عمال‬ ‫ها‬‫ی‬ ‫بودند‬ ‫شده‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫خراب‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬.‫نرم‬ ‫سردرگ‬ ‫و‬ ‫کالفه‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬‫م‬. ‫ر‬ ‫حق‬ ‫هم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫صنعت‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫فرا‬ ‫روزی‬ ‫باالخره‬ ‫اما‬‫ا‬ ‫داد‬ ‫مشتری‬ ‫به‬.‫صن‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫افرادی‬ ‫اینرو‬ ‫از‬‫ایع‬ ‫کردند‬ ‫دیگر‬(‫چگ‬ ‫تویوتا‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫آنها‬‫ونه‬ ‫وفاد‬ ‫مشتری‬ ‫دارند؟‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫خوشحال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬،‫ار‬ ‫و‬ ‫چگونه؟‬ ‫ولی‬…. )
 • 4. Agile ‫مجموعه‬‫مش‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫کامال‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشهایی‬‫تریان‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬.‫د‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫فاز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫اده‬ ‫شود‬.‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کامال‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫است‬. ‫ا‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫نیازمندی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫عمدتا‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬‫صلی‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫کمتری‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫پروژه‬.‫س‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫شرکت‬ ‫چند‬ ‫مدیران‬ ‫هنگام‬ ‫این‬ ‫در‬‫ال‬ 2001‫نهای‬ ‫محصول‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫آوردند‬ ‫بوجود‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫متد‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫ی‬ ‫کامال‬‫باشد‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫مطابق‬.
 • 5. ‫متدولوژی‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شکست‬Agile‫آورد‬ ‫بوجود‬ ‫را‬! ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحیقات‬ ‫طبق‬IEEE،(Institute of Electrical and Electronics Engineers)‫حدود‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫اصطالحا‬ ‫یا‬ ‫میشوند‬ ‫مواجه‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫افزاری‬Failed‫میشوند‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫شکست‬ ‫دالیل‬ ‫عمده‬: 1-‫مناسب‬ ‫نا‬ ‫زمانبندی‬ 2-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫پائین‬ ‫کیفیت‬ 3-‫مشتری‬ ‫با‬ ‫نداشتن‬ ‫ارتباط‬ 4-‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫نادرست‬ ‫تحلیل‬ 5-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫تست‬ ‫در‬ ‫کمبود‬
 • 9. ‫چیست؟‬ ‫متدولوژی‬ ‫ب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫مستنداتی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫؛‬ ‫فنون‬ ‫؛‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫می‬ ‫هره‬ ‫گیرند‬. ‫متدولوژی‬ ‫انواع‬ ‫وزن‬ ‫سبک‬Agile ‫وزن‬ ‫سنگین‬Rational Unified ProcessRUP
 • 10. RUP vs.Agile .I‫فرآیند‬ ‫پیچیدگی‬ .II‫فراوان‬ ‫مستندات‬ .III‫سخت‬ ‫تغییرات‬ .IV‫تولید‬ ‫شدن‬ ‫طوالنی‬ .I‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫تعامالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .II‫مستندات‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ .III‫تغییر‬ ‫آماده‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ .IV‫قرارداد‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫مشتری‬ ‫همکاری‬
 • 11. ‫اصول‬12‫گانه‬Agile ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصول‬ ‫این‬2001‫عبار‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫جهت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬‫از‬ ‫تند‬: 1-‫است‬ ‫توانمند‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫هنگام‬ ‫زود‬ ‫تحویل‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫جلب‬ ‫متدولوژی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اولویت‬ ‫باالترین‬. 2-‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ،‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫استقبال‬. 3-‫بار‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫هفته‬ ‫سه‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تحویل‬. 4-‫کنند‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نفعان‬ ‫ذی‬. 5-‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫فضای‬ ، ‫شود‬ ‫سپرده‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬. 6-‫است‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫گفتگوی‬ ، ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫روش‬ ‫موثرترین‬ ‫و‬ ‫کارآمدترین‬. 7-‫است‬ ‫پیشرفت‬ ‫سنجش‬ ‫معیار‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ 8-‫های‬ ‫فرآیند‬Agile‫دهند‬ ‫می‬ ‫ترویج‬ ‫را‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬.‫ثابت‬ ‫پیشرفت‬ ‫سرعت‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ،‫مالی‬ ‫حامیان‬‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫نامحدودی‬. 9-‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫خوب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫برتری‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫توجه‬. 10-‫ر‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫وقت‬ ‫گذاشتن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫سازگار‬ ‫پروژه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫باید‬‫صرف‬ ‫دهد‬ ‫خ‬ ‫کرد‬ ‫نظر‬. 11-‫ده‬ ‫سازمان‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ،‫مدیریت‬ ‫بهترین‬(‫دارد‬ ‫تاثیر‬ ‫پروژه‬ ‫کل‬ ‫بر‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫هرفرد‬)‫ش‬ ‫می‬ ‫آور‬ ‫پدید‬‫ود‬. 12-‫باز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫تیم‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫موثرتر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫تیم‬ ،‫منظم‬ ‫فواصل‬ ‫در‬‫تنظ‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫تاب‬‫و‬ ‫یم‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫سو‬ ‫هم‬.
 • 12. Scrum ‫م‬ ‫اسکرام‬ ‫رو‬ ‫راگبی‬ ‫بازی‬ ‫تو‬ ‫دوباره‬ ‫شروع‬‫یگن؛‬ ‫ب‬ ‫یا‬ ‫خطا‬ ‫مثل‬ ،‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وقت‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬‫یرون‬ ‫اسک‬ ‫با‬ ،‫بشه‬ ‫متوقف‬ ‫بازی‬ ‫توپ‬ ‫افتادن‬‫بازی‬ ‫رام‬ ‫میشه‬ ‫شروع‬.‫بازیکن‬ ‫باشید‬ ‫دیده‬ ‫شاید‬‫دور‬ ‫ها‬ ‫سرشونو‬ ،‫میشن‬ ‫جمع‬ ‫هم‬‫میگیرن‬‫پایین‬ .‫جلوئه‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫مکرر‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫اسکرام‬‫که‬ ‫بص‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شاخه‬‫ورت‬ ‫چابک‬(Agile)‫حساب‬‫میشه‬. Scrum is: Lightweight Simple to understand Difficult to master
 • 13. ‫شرکت‬Version One‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساالنه‬ ‫در‬ ‫آمارگیری‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫امسال‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫چابک‬ ‫متدهای‬ ‫مورد‬ ‫بود‬ ‫آمارگیری‬ ‫این‬ ‫سال‬ ‫هفتمین‬‫آ‬ ‫در‬ ،‫مار‬ ‫مت‬ ‫پیشتاز‬ ‫اسکرام‬ ‫همچنان‬ ‫نیز‬ ‫امسال‬‫دهای‬ ‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫چابک‬.
 • 14. ‫سال‬ ‫در‬ ‫اسکرام‬ ‫متدولوژی‬1986‫توسط‬ ‫ژاپن‬ ‫کشور‬ ‫در‬Hirotaka Takeuchi‫و‬Ikujiro Nonaka‫شد‬ ‫اختراع‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬. ‫اشخاصی‬‫شوئبر‬ ‫کن‬ ‫مانند‬(‫اسکرام‬ ‫مبدع‬)‫لفظ‬ ‫از‬ ‫دائما‬Framework‫ا‬ ‫اسکرام‬ ‫برای‬ ‫متدولوژی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫لفظ‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫ستفاده‬ ‫کنند‬ ‫می‬. ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫اسکرام‬ ‫اصل‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫با‬Framework‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اسکرام‬ ‫برای‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬ ‫عنوان‬. ‫در‬Framework‫ارائه‬‫راه‬‫حل‬‫نداریم‬‫ولی‬‫در‬‫متدولوژی‬‫راه‬‫حل‬‫ارائه‬‫شده‬‫الزم‬‫االجرا‬‫می‬‫باشند‬.Scrum‫به‬‫جای‬‫حل‬‫مشکل‬‫بیشتر‬‫سعی‬‫در‬‫کشف‬‫مشکل‬ ‫دارد‬. ‫نگرش‬ ‫با‬ ‫اسکرام‬‫تکرارپذیری‬iterative‫و‬‫تدریجی‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫افزایش‬incremental‫موجب‬‫فرآ‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫قدرت‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫بهینه‬‫یند‬ ‫شود‬‫می‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ی‬‫توسعه‬. Agile , Lean Scrum, Kanban,xp, lean ux Sprint boards test ‫اسکرام‬ ‫مشخصه‬: .1‫سریع‬ ‫تولید‬ .2‫مشتری‬ ‫رضایت‬ .3‫ارتباط‬‫مشت‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫با‬ ‫شاد‬ ‫و‬ ‫سازنده‬‫ری‬
 • 15. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫معکوس‬ ‫دقیقا‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬.‫روش‬ ‫در‬Incremental‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫هدف‬ ‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫محصول‬.‫نس‬ ‫پس‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫قطعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫آخر‬ ‫ما‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫به‬ ‫بت‬ ‫کاملمان‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫دانش‬,‫صورت‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫تکمیل‬ ‫حال‬ ‫در‬100%‫هستیم‬ ‫کامل‬ ‫و‬.‫متد‬ ‫در‬ Incremental‫قسمتی‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫در‬(‫ای‬ ‫تکه‬)‫است‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫از‬.‫د‬ ‫یعنی‬‫ر‬ ‫قب‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫دوباره‬ ‫قبل‬ ‫قسمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ل‬ ‫است‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫متد‬ ‫نوع‬ ‫این‬.‫طر‬ ‫بدون‬ ‫یعنی‬‫احی‬Up- front‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫متدی‬ ‫چنین‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬. ‫همان‬ ‫یا‬ ‫دوم‬ ‫متد‬ ‫در‬ ‫ولی‬Iterative‫می‬ ‫دگرگونی‬ ‫شاهد‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫این‬ ‫شاهد‬ ‫باشد‬.‫است‬ ‫آماده‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫تکرار‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬.‫این‬ ‫است‬ ‫قبلی‬ ‫تکرار‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫متد‬ ‫نوع‬.‫خو‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫عکس‬ ‫اهیم‬ ‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫دانشمان‬ ‫یعنی‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ذهنمان‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫طرح‬ ‫ولی‬ ‫دهیم‬ ‫ارائه‬ ‫سولوشن‬ ‫یک‬.‫ه‬‫مر‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫ها‬ ‫یادگیری‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫رویم‬ ‫می‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫حله‬‫نیم‬. ‫و‬ ‫بک‬ ‫فید‬ ‫همان‬ ‫این‬Review‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اسکرام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫هایی‬. ‫به‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫سوئیچ‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬Scrum‫شویم‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬Incremental‫یا‬Iterative‫است‬ ‫اسکرام‬ ‫بودن‬. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫کدامین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬Incremental‫یا‬Iterative
 • 16. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫اسکرام‬.‫که‬‫دارند‬ ‫بزرگ‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬: ‫روش‬ ‫در‬Incremental‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تمام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ما‬(‫مزیت‬) ‫های‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫جز‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فراگیر‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫کردن‬ ‫تمام‬ ‫این‬ ‫ولی‬Up-front‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬(‫عیب‬) (‫طراحی‬ ‫عیب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬Up-front‫تل‬ ‫جز‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬ ‫اینگونه‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫زمانی‬ ‫پروژه‬ ‫شروعی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫ف‬ ‫نیست‬ ‫چیزی‬ ‫وقت‬ ‫کردن‬). ‫روش‬ ‫در‬ ‫اما‬Iterative‫ما‬‫طراحی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬Up-front‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫طراحی‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫زیرا‬ ‫داشت‬ ‫نخواهیم‬‫اصطالحا‬‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬‫طراحی‬ Just-In-time-Design‫اطالق‬‫شود‬ ‫می‬.‫کارهای‬ ‫دام‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫اینگونه‬ ‫در‬ ‫ولی‬95%‫بیفتیم‬,‫ماه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫دیده‬ ‫شاید‬ ‫به‬95%‫ولی‬ ‫رسد‬ ‫می‬5%‫پروژه‬4‫دام‬ ‫همان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫ماه‬95%‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تمام‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬. ‫است‬ ‫جسته‬ ‫بهره‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫کاملی‬ ‫روش‬ ‫بتواند‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اسکرام‬. Sprint‫همان‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫های‬Iterative‫انجام‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫های‬‫داد‬.Feature‫های‬‫اسپرینت‬ ‫هر‬ ‫داخل‬Incremental‫ما‬‫بود‬ ‫خواهند‬.‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫سادتر‬Iterative‫که‬‫شاهد‬ ‫ما‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫اسپرینت‬ ‫همان‬Incremental‫بود‬ ‫خواهیم‬.
 • 19. ‫ی‬‫تهیه‬Product Backlog ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫نهایی‬ ‫مشتری‬ ‫دید‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫امکانات‬ ‫اسکرام‬ ‫در‬User Story‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬.‫به‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬User story‫ها‬Product backlog‫گویند‬ ‫می‬. ‫کار‬ ‫صاحب‬ ‫های‬‫خواسته‬ ‫تمام‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫در‬‫بگنجونیم‬ ‫باید‬ ‫رو‬.‫حض‬ ‫با‬ ‫جلسه‬ ‫دو‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫سند‬ ‫این‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫یا‬ ‫مشتری‬ ‫ور‬ ‫میگیره‬ ‫شکل‬ ‫توسعه‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫ش‬‫نماینده‬.
 • 20. ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫فازبندی‬ ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫بشه‬ ‫انجام‬ ‫صورت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫تحویل‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫تقسیم‬ ‫فاز‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫کل‬.‫صور‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫بندی‬‫تقسیم‬‫کیفی‬ ‫یا‬ ‫رفتاری‬ ‫ت‬ ‫حسابد‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫بخش‬ ،‫کاربران‬ ‫سیستم‬ ‫فازهای‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فروشگاه‬ ‫میتونیم‬ ‫فروشگاه‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫میشه‬ ‫انجام‬‫انبارداری‬ ‫بخش‬ ،‫اری‬ ‫بخ‬ ‫این‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫میتونیم‬ ‫یا‬ ،‫کرد‬ ‫بندی‬‫تقسیم‬ ‫فروشگاه‬ ‫ویترین‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اپراتوری‬ ‫پنل‬ ‫بخش‬ ،‫تأمین‬ ‫ی‬‫زنجیره‬ ‫و‬‫شروع‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫ها‬‫ش‬ ‫خدمات‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫کنیم‬‫اشتباهه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫خب‬ ‫که‬ ‫پایینتر‬! user story‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬product backlog‫باید‬ ‫کردیم‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اهمیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصول‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬‫گیرد‬.
 • 21. ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫ی‬‫جلسه‬ ‫برسیم‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫چطور‬ ‫داریم؟‬ ‫اسپرینت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬‫این‬ ‫؟‬ ‫اسپرین‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫های‬‫جلسه‬ ‫برگزاری‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫سوال‬ ‫دو‬‫ت‬ ‫هستند‬.‫بیش‬ ‫مباحث‬ ،‫پروژه‬ ‫سند‬ ‫برخالف‬ ‫اسپرینت‬ ‫سند‬ ‫در‬‫در‬ ‫تر‬ ‫بن‬‫زمان‬ ‫و‬ ‫نفرات‬ ‫تعیین‬ ،‫اجرا‬ ‫ی‬‫نحوه‬ ‫و‬ ‫گروهی‬‫درون‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬‫دی‬ ‫متمرکزه‬ ‫کارها‬. ‫و‬ ‫میشه‬ ‫مشخص‬ ‫وظایف‬ ،‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫میاد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اسپرینت‬ ‫کل‬ ‫بندی‬‫زمان‬.‫زمان‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫بسیار‬ ‫ی‬ ‫مهمه‬.‫هشت‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫اونا‬ ‫و‬ ‫میشن‬ ‫خرد‬ ‫بسیار‬ ‫وظائف‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫میکنیم‬ ‫دهی‬‫زمان‬ ‫ساعت‬.‫رو‬ ‫باینری‬ ‫دهی‬‫زمان‬ ‫ها‬‫روش‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫های‬‫زمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫فقط‬ ‫یعنی‬ ،‫میکنن‬ ‫توصیه‬1،2،4‫یا‬ 8‫هستیم‬ ‫ساعت‬.‫بیشت‬ ‫که‬ ‫بشه‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫مهمه‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬‫از‬ ‫ر‬8 ‫ساعت‬(‫کاری‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬)‫آسونتر‬ ‫کارها‬ ‫پیگیری‬ ‫تا‬ ‫نشه‬‫روزتر‬‫به‬ ‫و‬ ‫داره‬ ‫پروژه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫البته‬ ‫باشه؛‬.
 • 22. ‫م‬ ‫تهیه‬ ‫خودشون‬ ‫توسط‬ ،‫زمانی‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫ها‬‫بچه‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫برچسب‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫برگه‬ ،‫اون‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫ی‬‫جلسه‬ ‫در‬‫ی‬‫شه‬‫نام‬ ‫حاوی‬ ‫یعنی‬ ، ‫اسپ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تر‬‫طوالنی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫برای‬ ‫جا‬ ‫بهتره‬ ‫البته‬ ‫که‬ ،‫میدن‬ ‫اختصاص‬ ‫بهش‬ ‫دارن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫کارهاشون‬‫د‬ ‫رینت‬‫اشته‬ ‫باشن‬.‫باشه‬ ‫میسر‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫اون‬ ‫تشخیص‬ ‫تا‬ ‫کنه‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ ‫رنگ‬ ‫یک‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫بهتره‬.‫تخته‬ ‫یک‬‫اسکرام‬(Scrum Board)‫در‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫صف‬‫انجام‬(To-Do)،‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬(Doing)‫و‬‫انجام‬‫شده‬(Done)‫ها‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬‫میدیم‬ ‫قرار‬ ‫انجام‬ ‫صف‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫رو‬. ‫میشه‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اسپرینته‬ ‫خود‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫اسپرینت‬ ‫ی‬‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫زمان‬.‫اسپرین‬ ‫اگه‬ ‫یعنی‬‫ما‬ ‫ت‬2،‫باشه‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ 4‫ست‬ ‫جلسه‬ ‫زمان‬ ‫ساعت‬.‫از‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬‫اسپرینت‬ ً‫ال‬‫معمو‬2‫نمیشن‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هفته‬. ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرین‬ ‫برای‬sprint board‫از‬ ‫میتونیم‬ ‫مثل‬ ‫اماده‬ ‫ابزارهای‬Agile board‫استفاده‬‫کنیم‬.
 • 23. ‫اسپرینت‬ ‫جلسه‬ ‫های‬ ‫خروجی‬: .1‫اسپرینت‬ ‫هدف‬ .2‫ها‬ ‫آن‬ ‫مسئولیت‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫لیست‬ .3‫اسپرینت‬ ‫الگ‬ ‫بک‬(‫اسپرین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داستان‬ ‫لیست‬‫هستند‬ ‫ت‬) .4‫اسپرینت‬ ‫دمو‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫روز‬ .5‫اسپرینت‬ ‫روزانه‬ ‫جلسات‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬
 • 24. ‫اسکرام‬ ‫روزانه‬ ‫جلسات‬ ‫میپردازن‬ ‫جاری‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مختصر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میشن‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ها‬‫بچه‬.‫می‬ ‫جابجا‬ ‫رو‬ ‫هست‬ ‫خودشون‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫برگ‬ ‫ها‬ ‫بچه‬‫کنن‬. ‫بخش‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫بدیم‬ ‫انجام‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫امروز‬ ‫کارهایی‬ ‫برگ‬ ‫یعنی‬To-Do‫به‬Doing‫و‬‫از‬ ‫رو‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫دیروز‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫برگ‬Doing‫به‬Done‫انتقال‬‫میدن‬. ‫اینجا‬‫مهمه‬ ‫خیلی‬ ‫نکته‬ ‫تا‬ ‫چند‬. ‫همه‬‫اسکرام‬ ‫مسئول‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫نه‬ ‫باشن‬ ‫ما‬ ‫های‬‫تیمی‬‫هم‬ ‫ما‬ ‫مخاطب‬ ‫باید‬ ‫میدیم‬ ‫گزارش‬ ‫داریم‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ایستاده‬ ‫جلسه‬ ‫موقع‬Scrum Master)) ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫وظایف‬ ‫تابلو‬ ‫جلوی‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫روزانه‬ ‫جلسات‬. ‫مرز‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫گذشتن‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬15‫به‬ ‫جلسه‬ ‫دقیقه‬ ‫میشه‬ ‫برگذار‬ ‫ایستاده‬ ‫صورت‬. ‫کنند‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬.
 • 25. ‫شود؟‬ ‫نمی‬ ‫برگزار‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ‫ساعات‬ ‫در‬ ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬‫اب‬‫تدایی‬ ‫روز‬‫عدم‬ ‫موجب‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫هفته‬ ‫اول‬ ‫فور‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شوند؛‬‫می‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫اجرای‬‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬(‫محصول‬ ‫مدیر‬)‫مشتریان‬ ‫با‬(‫ذینفعان‬)‫م‬ ‫یا‬ ‫و‬‫دیران‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫تعطیلی‬ ‫یا‬ ‫رسمی‬ ‫تعطیلی‬ ،‫شرکت‬ ‫ارشد‬‫بینی‬‫پیش‬ ‫اع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مرخصی‬ ‫تمدید‬ ،‫دهد‬‫می‬ ‫رخ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬‫ضای‬ ‫و‬ ‫سفر‬ ،‫بیماری‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تیم‬… ،‫ترافیک‬ ‫بدلیل‬ ‫روز‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫ورود‬ ‫تاخیر‬‫خواب‬ ‫و‬ ‫ماندن‬…‫روزان‬ ‫اسکرام‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫هم‬‫ه‬ ‫است‬.
 • 26. ‫شود؟‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکالتی‬ ‫چه‬ ‫نشود‬ ‫برگزار‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫اس‬ ‫یک‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫اهمیت‬‫پرینت‬ ‫مشت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اسپرینت‬ ‫آن‬ ‫های‬‫فرآورده‬ ‫چراکه‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫بیشتر‬‫ریان‬ ‫ب‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫با‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫بیشتری‬‫یشتری‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫درگیر‬. •«‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫فرآورده‬ ‫تحویل‬ ‫زمان‬ ‫نبودن‬ ‫مشخص‬»:‫تخمی‬‫ن‬ ‫ندارد‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫زمانی‬. •«‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫سردرگمی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫تمرکز‬ ‫کاهش‬»:‫اجر‬ ‫الویت‬‫ای‬ ‫به‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫مجبور‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫مشخص‬ ‫وظایف‬ ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫ی‬‫پروژه‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬. •«‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫کاهش‬»:‫هماهنگی‬ ‫این‬‫د‬‫ر‬ ‫شکل‬ ‫وظایف‬ ‫همزمان‬ ‫اجرای‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫حین‬ ‫گیرد‬‫می‬. •«‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫اختالل‬»:‫زمان‬ ‫توانند‬‫نمی‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫برانگیز‬‫چالش‬ ‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬( .‫معموال‬ ‫س‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫تحقیق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬‫اعت‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫روزانه‬ ‫کاری‬) •«‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫ی‬‫روحیه‬ ‫و‬ ‫همبستگی‬ ‫کاهش‬»:‫ب‬ ‫اعضا‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬‫ه‬ ‫است‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫بروز‬ ‫مقصر‬ ‫دنبال‬. ‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫روزانه‬ ‫اسکرام‬ ‫و‬ ‫اسپرینت‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫عدم‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬‫نارضایتی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اسکرام‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫مشتریان‬ ‫در‬. ‫ب‬ ‫نسبت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫مسئولیت‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫راهکار‬‫اجرای‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫کامل‬.‫من‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫شرایط‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫دقیق‬ ‫و‬ ‫ظم‬ ‫منت‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫مثبت‬ ‫نظرات‬ ،‫ها‬‫فرآورده‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فراهم‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫قل‬ ‫شود‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫در‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬.‫تالش‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همچنین‬‫تا‬ ‫کنند‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫روحیه‬-‫سازماندهی‬‫را‬‫ک‬ ‫نهادینه‬ ‫خود‬ ‫در‬ ،‫چابک‬ ‫رویکرد‬ ‫مهم‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نند‬.
 • 27. BurnDown Chart ‫ز‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پیشرفت‬ ‫میزان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پیشرفت‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫مان‬ ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اتمام‬. ‫د‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اسپرینت‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫تقریبی‬ ‫زمان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫نمودارپیشرفت‬ ‫شیب‬‫هد‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫صفر‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫با‬ ‫که‬.‫الگ‬ ‫بک‬ ‫را‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫شاخصه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫هرکدام‬ ‫اتمام‬ ‫تقریبی‬ ‫زمان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫دهندکه‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫ها‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬ ‫شیب‬ ‫الگ‬ ‫بک‬ ‫هر‬ ‫اتمام‬ ‫با‬.
 • 28. ‫تحویل‬‫اسپرینت‬ ‫ر‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫فاز‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫فاز‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬ ‫افزا‬ ‫تحویل‬ ً‫ا‬‫اصطالح‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫میدیم‬ ‫تحویل‬‫یشی‬ ‫مینامیم‬ ‫پروژه‬ ‫فازی‬ ‫و‬.
 • 29. ‫اسپرینت‬ ‫بازبینی‬ ‫جلسه‬ •1‫تا‬3‫جلسه‬ ‫طول‬ ‫ساعت‬ •‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫واعضای‬ ‫محصول‬ ‫مالک‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫اسپرینت‬ ‫فرایند‬. •‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫وقفه‬ ‫بی‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫زمان‬ ‫هرکس‬. •‫از‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫اسکرام‬ ‫مدیر‬‫اعضای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫تیم‬ ‫کند‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫کند‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫اسپرینت‬.
 • 30. ‫اسپرینت‬ ‫جلسه‬ ‫خروجی‬ ‫خوب‬ ‫ستون‬:‫اگر‬‫خواهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اسپرینت‬ ‫همان‬‫داد‬. ‫ستون‬. ‫باشد‬ ‫بهتر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ستون‬:‫انجام‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫اسپرینت‬ ‫همان‬ ‫اگر‬‫داد‬ ‫خواهیم‬. ‫بهبود‬ ‫ستون‬:‫د‬ ‫بهبود‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫وضعیت‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫ایده‬‫هیم‬.
 • 31. XP (Extreme Programming)‫و‬Scrum •‫روش‬Scrum‫بر‬‫خالف‬‫روشی‬‫مانند‬XP‫بیشتر‬‫نگاه‬‫مدیریتی‬‫به‬‫توسعه‬‫دارد‬‫تا‬‫یک‬‫نگاه‬‫تمرکز‬‫یافته‬‫بر‬‫روی‬‫توسعه‬ ‫سیستم‬‫توسط‬‫افراد‬. •‫این‬‫مسئله‬‫تا‬‫حدی‬‫توانایی‬‫تلفیقی‬‫مانند‬‫آنچه‬‫در‬XP‫دیدیم‬‫را‬‫کاهش‬‫می‬‫دهد‬. •‫استفاده‬‫از‬‫تلفیقی‬‫از‬‫روشهای‬‫مدیریتی‬Scrum‫در‬‫کنار‬‫فعالیتهای‬‫توسعه‬XP‫روشی‬‫قدرتمندتر‬‫با‬‫قابلیت‬‫بیشتر‬‫ارائه‬‫ده‬‫د‬. •‫اسکرام‬‫روی‬‫تکنیک‬‫های‬‫مدیریتی‬‫و‬‫سازماندهی‬‫تمرکز‬‫می‬‫کند‬‫در‬‫حالی‬‫که‬XP‫بیشتر‬‫روی‬‫تکنیک‬‫های‬‫برنامه‬‫نویسی‬.‫به‬‫این‬‫خاطر‬ ‫است‬‫که‬‫آنها‬‫به‬‫خوبی‬‫با‬‫هم‬‫کار‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫مکمل‬‫هم‬‫هستند‬‫و‬‫ترکیب‬‫این‬‫دو‬‫می‬‫تواند‬‫نتیجه‬‫بهینه‬‫تری‬‫را‬‫در‬‫پی‬‫داشته‬‫باشد‬. ‫ترکیب‬scrum kanban‫یا‬‫به‬‫اصطالح‬scrumban‫نیز‬‫می‬‫تواند‬‫جایگزینی‬‫برای‬‫روش‬‫های‬‫قبلی‬‫باشد‬‫که‬‫محبوبیت‬‫ب‬‫اال‬‫و‬‫رو‬ ‫به‬‫رشدی‬‫دارد‬.
 • 32. ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫لینک‬ http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html https://blog.sariina.com/834-why-you-shouldnt-ignore-daily-scrum-sessions http://www.todco.ir/1393/07/scrum-made-simple/ http://blog.scrum.ir/ https://goo.gl/G1rf7U http://www.agilecoachjournal.com/2015-04-30/is-scrum-the-best-agile-framework