عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران

مدیریت و اجراي طرحهاي "معماري سازماني" یک فرآیند چندوجهي دشوار و پرهزینه است که تنها آشنایي یا عالقمندي به این رویکرد، منجر به اجراي موفق آن نخواهدشد. بررسي تجربیات حاصل از دودهه معماري سازماني در ایران نیز مؤید همین نتیجه است که تنها سازمانهایي که با درک صحیح از نحوه مدیریت معماري سازماني و آگاهي از همه عوامل موفقیت و شکست، تمهیدات الزم را مهیا و سپس اجراي طرح معماري سازماني را شروع نمودهاند، سرانجام به نتایج دلخواه و پیشبیني شده دست یافته اند. در این نوشته عوامل موفقیت یا شکست طرحهاي معماري سازماني در ایران، استخراج شده از تحلیل تجربیات دودهه اجراي پروژههاي معماري سازماني، شرح داده میشود.

‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫موفق‬ ‫عوامل‬‫یت‬‫یا‬‫طرح‬ ‫شکست‬‫ها‬‫ی‬‫معمار‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬
‫استخراج‬‫آس‬ ‫از‬ ‫شده‬‫یب‬‫شناس‬‫ی‬‫تج‬‫ارب‬‫معمار‬ ‫دهه‬ ‫دو‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫کشور‬ ‫در‬
‫مهجوریان‬ ‫امیر‬
‫کاریز‬ ‫شرکت‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬‫پویا‬ ‫سیستم‬:karizsystem.ir
‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫فنی‬ ‫مدیر‬‫گرا‬:soea.sbu.ac.ir
‫ایران‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫چارچوب‬ ‫مدیرفنی‬ieaf.ir
Mahjoorian@ieaf.ir‫و‬Mahjoorian@karizsystem.ir
«‫معماري‬‫سازماني‬1
‫رویکردي‬‫یکپارچه‬‫و‬‫جامع‬‫است‬‫که‬‫ابعاد‬‫و‬‫عناصر‬‫مختلف‬‫یک‬‫سازمان‬(‫سیستم‬)‫را‬‫ب‬‫ا‬
‫نگاه‬‫مهندسي‬‫تفکیک‬‫و‬‫تحلیل‬‫مي‬‫کند‬‫و‬‫شامل‬‫مجموعه‬،‫مستندات‬‫مدل‬،‫ها‬‫استانداردها‬‫و‬‫اقدامات‬‫اجرای‬‫ي‬
‫براي‬‫تحول‬‫از‬‫وضعیت‬‫موجود‬‫به‬‫وضعیت‬‫مطلوب‬‫با‬‫محوریت‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫است‬‫و‬‫در‬‫قالب‬‫یک‬‫چرخه‬
‫تکرارپذیر‬‫اجرا‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫مداوم‬‫توسعه‬‫و‬‫به‬‫روز‬‫رساني‬‫مي‬‫شود‬».
‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫هاي‬"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫یک‬‫فرآیند‬‫چندوجهي‬‫دشوار‬‫پرهزینه‬ ‫و‬‫که‬ ‫است‬‫تنها‬
‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫عالقمندي‬ ‫یا‬ ‫آشنایي‬،‫نخواهد‬ ‫آن‬ ‫موفق‬ ‫اجراي‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫بررسي‬ .‫شد‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫تجربیات‬
‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫دودهه‬‫مؤ‬‫تنها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نتیجه‬ ‫همین‬ ‫ید‬‫سازمان‬‫ها‬‫یي‬‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫که‬
‫موفقیت‬ ‫عوامل‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫و‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬‫و‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫مهیا‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تمهیدات‬ ،‫شکست‬
‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬‫نموده‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫سازماني‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫دلخواه‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫سرانجام‬ ،‫اند‬‫یافته‬ ‫دست‬ ‫شده‬ ‫بیني‬‫ا‬.‫ند‬
‫طرح‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫در‬،‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫استخراج‬‫از‬ ‫شده‬‫تحلیل‬
‫تجربیات‬‫د‬‫و‬‫پروژه‬ ‫اجراي‬ ‫دهه‬‫بر‬ ‫بالغ‬ ،‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬59‫مي‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ،‫طرح/پروژه‬( .‫شود‬‫مشخصات‬
‫طرح‬‫مي‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫پیوست‬ ‫خوانندگان‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫اجراي‬ ‫در‬ ‫نویسنده‬ .)‫باشد‬
1
Enterprise Architecture
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫پروژه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬‫ارائه‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫ناظر‬ ‫یا‬ ‫مشاور‬ ،‫مجري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫جمع‬ ،‫شده‬‫تجربیات‬ ‫بندي‬
‫استخراج‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫اصلي‬ ‫عامل‬ ‫ده‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجرایي‬ ‫و‬ ‫عملي‬‫جمع‬ ‫و‬‫بندي‬‫شده‬.‫است‬
‫به‬‫مي‬ ‫تأکید‬ ،‫دارد‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫اجراي‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫سازماني‬ ‫یا‬ ‫نهاد‬ ‫هر‬‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫شود‬
‫ده‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫موفق‬ ‫اجراي‬ ‫تضمین‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫تمهیدات‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫نموده‬،‫گانه‬
‫پیمانکار/مجري‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫اقدام‬.‫ننماید‬
1.‫با‬ ،‫متخصص‬ ‫مدرسان‬ ‫توسط‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫آموزش‬‫باتجربه‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬
‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫در‬‫مث‬‫ل‬‫مانند‬‫داستان‬"‫موالنا‬ ‫فیل‬"‫ا‬‫هر‬ ‫تاریک‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ست‬‫ف‬‫ردي‬
‫برداشتي‬‫دارد‬ ‫آن‬ ‫از‬‫ضروري‬ ،‫مخاطبان‬ ‫است‬‫هرچیز‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫براي‬‫یادگیري‬‫این‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬‫به‬ ‫رویکرد‬
‫متخصص‬ ‫مدرسان‬‫کافي‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ،‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬‫مراجعه‬‫که‬ ‫کنند‬‫نه‬‫کاربردي‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫تنها‬
‫بلکه‬ ،‫باشند‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫به‬‫مشابه‬ ‫رویکردهاي‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫شفاف‬ ‫صورت‬‫(طرح‬‫جامع‬
‫فاوا‬ ‫توسعه‬2
‫مدیریت‬ ،‫فرآیند‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫هاي‬3
‫مدیریت‬ ،‫دانش‬4
‫بازمهندسي‬ ،‫فرآیند‬9
‫برنامه‬ ،‫راهبردي‬ ‫ریزي‬6
‫و‬.‫را‬ )..‫نیز‬‫ت‬‫بیین‬.‫نمایند‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫دستاوردها‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫آموزش‬‫مخاطبان‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اي‬
‫آگاه‬ ‫را‬‫مهم‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫دستاوردهایي‬ ‫چه‬ ‫انتظار‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫مخاطب‬‫صورت‬‫خروجي‬ ‫نمونه‬ ‫کاربردي‬‫پروژه‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اجرا‬ ‫هاي‬‫به‬ ،‫ببیند‬ ‫را‬ ‫شده‬‫گونه‬‫ک‬ ‫اي‬‫ه‬
‫چه‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫بداند‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬‫چه‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫به‬.‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫انتظارات‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫مواردي‬
‫درصورتي‬‫سازمان‬ ‫که‬‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫غلط‬ ‫برداشت‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫ها‬‫و‬‫و‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫نتایج‬‫آگاهي‬ ‫بدون‬‫ا‬‫ز‬
‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫موفق‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬،،‫نمایند‬ ‫پیمانکار/مجري‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫اقدام‬‫ب‬‫ه‬
‫قطع‬ ‫طور‬‫پیش‬ ‫را‬ ‫پرچالشي‬ ‫مسیر‬‫رو‬‫داشته‬‫نتایج‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫امیدي‬ ‫و‬‫دلخواه‬.‫نیست‬
2
ICT Master Plan
3
Business Process management (BPM)
4
Knowledge Management
5
Business Process Reengineering (BPR)
6
Strategic Planning
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
2.‫تحول‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫از‬ ‫مناسبی‬ ‫سطح‬ ‫وجود‬
"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫یک‬‫رویک‬‫چندوجهي‬ ‫رد‬‫دشوار‬‫پرهزینه‬ ‫و‬‫که‬ ‫است‬‫با‬ ‫مناسب‬‫سازمان‬‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫با‬ ‫هایي‬
‫سازماني‬ ‫فرهنگ‬‫مي‬‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫آن‬ ‫موفق‬ ‫اجراي‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫عالقمندي‬ ‫یا‬ ‫آشنایي‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫باشد‬.
،‫مثال‬ ‫براي‬‫همان‬‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫طور‬‫سیستم‬‫مورد‬ ‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫نه‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫نیاز‬"‫سیستم‬‫هاي‬‫ب‬‫زرگ‬
7
RPE"‫نه‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫تحول‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ،"‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫رویکرد‬".
‫مراحل‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫براي‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫ارزیابي‬ ‫لذا‬
‫امکان‬.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫خبره‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫مشاور‬ ‫همکاري‬ ‫با‬ )‫اجرا‬ ‫از‬ ‫(پیش‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫سنجي‬
‫سر‬ ‫براي‬ ‫مشاوران‬ ‫بعضي‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬ .‫است‬ ‫مطرح‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫اشکال‬ ‫دو‬ ‫متأسفانه‬‫به‬ ‫بخشي‬ ‫عت‬
‫ساده‬ ‫با‬ )‫مالي‬ ‫(منفعت‬ ‫پروژه‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬‫وعده‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ،‫موضوع‬ ‫سازي‬‫مي‬ ‫غیرواقعي‬ ‫هاي‬‫بدون‬ ‫و‬ ‫دهند‬
‫در‬‫نظر‬‫(آماده‬ ‫ضروري‬ ‫مقدمات‬ ‫تعریف‬ ‫یا‬ ‫کارفرما‬ ‫بلوغ‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫گرفتن‬‫پروژه‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫سعي‬ )‫کارفرما‬ ‫سازي‬
‫و‬ ‫مقاله‬ ‫چند‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫کارفرمایان‬ ‫بعضي‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫دارند‬‫تصور‬ ‫اولیه‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬‫مي‬‫تن‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫با‬ ‫ها‬
.‫است‬ ‫قطعي‬ ‫معماري‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫تحقق‬ ،‫پیمانکار‬ ‫یک‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬
3.‫سفارشی‬ ،‫هدفمند‬ ‫خدمات‬ ‫شرح‬ ‫تعیین‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫شده‬‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫تحقق‬
‫آ‬ ‫آن‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬،‫شد‬ ‫شنا‬
‫نیازمندي‬ ،‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫به‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫شفاف‬ ‫صورت‬
‫تعیین‬ ‫تحقق‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬‫یا‬ ‫نامناسب‬ ‫خدمات‬ ‫شرح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫نماید‬
‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معروفي‬ ‫مثل‬ ‫یادآور‬ ،‫کار‬ ‫ابتداي‬ ‫در‬ ‫تحقق‬ ‫غیرقابل‬‫گو‬‫ید‬"‫خشت‬‫اول‬‫گر‬‫نهد‬‫معمار‬‫کج‬/‫تا‬
‫ثریا‬‫مي‬‫رود‬‫دیوار‬‫کج‬".
‫ساختمان‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫باید‬ ‫کارفرما‬ ،‫ساختمان‬ ‫یک‬ )‫(معماري‬ ‫طراحي‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سازي‬
‫مشخص‬‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کیفیتي‬ ‫چه‬ ‫با‬ ،‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ،‫متراژي‬ ‫چه‬ ‫با‬ ،‫کاربري‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫با‬ ،‫ساختماني‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫کند‬
‫مورد‬ ‫زماني‬ ‫مدت‬‫ای‬ ‫(البته‬ ‫اوست‬ ‫نظر‬‫نیازمندي‬ ‫ن‬‫پیش‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫بیني‬‫باش‬ ‫سازگار‬ ‫شده‬‫تا‬ ،)‫د‬
‫نقشه‬ ،‫معماران‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫درادامه‬‫نقشه‬ ‫این‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫ساختمان‬ ‫هاي‬‫توسط‬ ‫ها‬
‫برق‬ ،‫آهنگر‬ ،‫(بنا‬ ‫کارگران‬‫پیاده‬ )... ‫و‬ ‫نجار‬ ،‫کار‬‫سازي‬.‫شود‬
‫و‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫تعریف‬‫چارچوب‬‫ت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫أ‬‫کید‬‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬‫عنوان‬"‫فاز‬
‫آماده‬‫سازي/آغازین‬"‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫مهمي‬ ‫جزء‬.‫شود‬
7
Enterprise Resource Planning
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
4.‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫شایسته‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬
‫پروژ‬ ‫براي‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫کلیدي‬ ‫اهمیت‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬‫ه‬‫معمار‬ ‫هاي‬‫ي‬
‫نوع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سازماني‬"‫مشاوره‬ ‫خدمات‬)‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫(فروش‬"‫است‬،‫حساسیت‬‫اگرچه‬ .‫دارد‬ ‫خاصي‬ ‫هاي‬
‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫براي‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬‫انجام‬ ‫پیشنهادي‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫مي‬)‫است‬ ‫مناسب‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫براي‬ ‫(که‬ ‫شود‬،‫اما‬‫همان‬‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫طور‬‫دکتر‬‫جراحي‬ ‫تخصص‬ ‫فوق‬‫ب‬‫ه‬
‫پیشنهادي‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫روش‬،‫و‬ ‫عاقالنه‬‫رایج‬،‫نیست‬‫نی‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬‫ز‬
‫نمي‬ ‫صحیح‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬.‫باشد‬
‫پروژ‬ ‫نتایج‬ ‫بررسي‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫جالب‬‫ه‬‫انجام‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫شده‬‫ک‬ ‫شده‬‫ه‬
‫سازمان‬‫روشي‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایي‬‫غیر‬‫بهره‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫براي‬ ‫مناقصه‬ ‫از‬‫برده‬‫موفق‬ ‫بیشتر‬ ،‫اند‬‫رض‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫ایت‬
‫داشته‬ ‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫بیشتري‬.‫اند‬
‫سازمان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫دولتي‬ ‫هاي‬‫شرکت‬ ‫برخي‬ ‫حتي‬ ‫(و‬)‫خصوصي‬ ‫هاي‬‫محدودیت‬‫زیادي‬ ‫قانوني‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫توصیه‬ ،‫دارند‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫براي‬‫که‬ ‫شود‬‫اگر‬‫برگزاري‬ ‫به‬ ‫ملزم‬‫مناقصه‬‫ه‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫براي‬،‫ستند‬
‫از‬‫مدل‬8
QBS(‫کیفیت‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫انتخاب‬).‫نمایند‬ ‫استفاده‬
5.‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫باالدستی‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫ملی‬ ‫چارچوب‬ ‫وجود‬
‫چارچوب‬ ‫با‬ ‫چیزي‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫چارچوب‬ ‫جمله‬ ‫(از‬‫زکمن‬ ‫هاي‬5
‫فدرال‬ ،10
‫توگف‬ ،11
)... ،
‫مي‬ ‫شناخته‬‫شود‬.‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫راهبرد‬‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫مناسب‬‫ی‬‫از‬ ‫کي‬‫است‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬.
‫طرف‬ ‫از‬‫دیگر‬،‫باید‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬‫سیا‬ ‫با‬ ‫هماهنگ‬‫س‬‫ت‬‫ها‬.‫باشد‬ ‫کشور‬ ‫توسعه‬ ‫باالدستي‬ ‫اسناد‬ ‫و‬
‫لذا‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫اگر‬،‫یک‬‫و‬ ‫ملي‬ ‫چارچوب‬‫راهبرد‬ ،‫متامدل‬ ‫توصیف‬ ‫ضمن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مرجع‬‫و‬ ‫فني‬
‫مدل‬‫هاي‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫باالدستي‬ ‫اسناد‬ ‫با‬ ،‫معماري‬‫سازمان‬ ‫تکلیف‬ ،‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫نیز‬ ‫کشور‬ ‫توسعه‬ ‫هاي‬‫ها‬
‫و‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬‫دیگر‬‫به‬ ‫نیازي‬‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫فرآیند‬ ‫طي‬‫چارچوب‬‫نیست‬ ‫مناسب‬‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫صو‬‫رت‬
‫سازمان‬‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ها‬‫باید‬‫یک‬‫چارچوب‬‫از‬‫انتخاب‬ ‫جهاني‬ ‫مرجع‬‫نموده‬،‫ممکن‬ ‫روش‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سپس‬
‫سیاست‬‫در‬ .‫است‬ ‫جدي‬ ‫چالشي‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تزریق‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بومي‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫این‬ ‫همه‬ ‫اگر‬ ‫نهایت‬
‫انجام‬ ‫درستي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مراحل‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫آنجایي‬ ‫از‬ ،‫دهند‬‫چارچوب‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬‫را‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬
‫و‬ ‫انتخاب‬‫مي‬ ‫بومي‬‫کنند‬‫سازما‬ ‫معماري‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ،‫سطح‬ ‫در‬ ‫ني‬‫ملي‬‫تعامل‬‫هماهنگ‬ ‫و‬ ‫پذیر‬
‫نخواهد‬!‫بود‬
8
Quality Based Selection
9
Zachman Framework
10
Federal enterprise Architecture Framework
11
The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خوشبختانه‬‫سرانجام‬ ،‫مهم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غفلت‬ ‫ها‬"‫ایران‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫چارچوب‬12
"‫حمایت‬ ‫با‬
‫جمع‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫باالدستي‬ ‫نهادهاي‬‫زیادي‬‫در‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫کشور‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫خبرگان‬ ‫از‬
‫سال‬1359‫شد‬ ‫منتشر‬13
.‫س‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫ازمان‬‫مي‬ ‫توصیه‬ ‫خصوصي‬ ‫و‬ ‫دولتي‬ ‫هاي‬‫ملي‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫شود‬
‫به‬ ‫را‬‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫مرجع‬ ‫چارچوب‬ ‫عنوان‬.‫دهند‬
6.‫مدیران‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫تعهد‬‫کارفرما‬ ‫کلیدی‬ ‫ذینفعان‬ ‫و‬
‫نیز‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫طرح‬ ‫هر‬ ‫مانند‬‫تحول‬‫در‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫مدیران‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ ،‫دیگر‬‫سازمان‬‫کارفرم‬‫ا‬
‫نتیجه‬ ‫به‬‫دلخواه‬‫نخواهد‬‫رسید‬‫موضوعي‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫شرایط‬ .‫جزئیات‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفصل‬
‫مي‬ ‫واگذار‬ ‫مخاطب‬ ‫به‬ ‫آن‬‫که‬ ‫است‬ ‫ضروري‬ ‫کارفرما‬ ‫مدیران‬ ‫صفات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫ذکر‬ ‫اما‬ .‫شود‬
‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬"‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫مواردي‬ ‫بین‬ ‫مرز‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬‫گ‬‫یري‬‫ک‬ ‫مواردي‬ ‫با‬ ‫نماید‬‫ه‬
‫رجوع‬ )‫صالحیت‬ ‫(واجد‬ ‫پیمانکار‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫باید‬.‫کند‬"
‫تصور‬ ‫کارفرما‬ ‫اگر‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫نموده‬ ‫اظهارنظر‬ ‫باید‬ ‫معماري‬ ‫تخصصي‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬
‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫و‬،‫باشد‬ ‫اصلي‬ ‫گیر‬‫ض‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫است؟‬ ‫متخصص‬ ‫مشاور‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫نیازي‬ ‫چه‬ ‫اصال‬‫ر‬‫وري‬
‫توهم‬ ،‫ما‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫متأسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬"‫عقل‬‫بودن‬ ‫کل‬"،"‫صاحب‬‫نظر‬‫در‬‫بودن‬ ‫امور‬ ‫همه‬"‫و‬"‫دهر‬ ‫عالمه‬
‫بودن‬"‫مي‬ ‫دیده‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫نیز‬ ‫مدیران‬ ‫در‬ ‫عارضه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ریشه‬.‫شود‬
7.‫تیم‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫تخصص‬‫پیمانکار‬ ‫کارشناسی‬
‫پیمانکار‬ ‫تیم‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫تخصص‬‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ )‫(مشاور‬‫منظور‬ .‫است‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫براي‬‫از‬
‫به‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫فني‬ ‫دانش‬ ،‫تخصص‬‫کنار‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫روز‬‫تجربه‬.‫است‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ساله‬ ‫چندین‬
.‫است‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫براي‬ ‫دلسوزي‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ،‫اخالقي‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫پایبندي‬ ،‫تعهد‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫ازآن‬ ‫پیمانکار‬ ‫کارشناسي‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫اهمیت‬‫نقش‬ ‫که‬ ‫جاست‬"‫معمار‬14
"‫و‬‫مسؤ‬‫ولیتي‬
‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫که‬"‫مطلوب‬ ‫معماري‬"‫بزرگ‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫به‬‫مراتب‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫عهده‬‫نیازمند‬‫و‬ ‫تخصص‬‫تجربه‬
‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بیشتري‬‫ها‬،‫اطالعاتي‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫(توسعه‬... ،‫فرآیند‬ ‫مدلسازي‬)‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬‫مجموع‬ ‫چنین‬‫ه‬
‫راهکارهاي‬ ‫و‬ ‫روشها‬‫ابعاد‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫و‬،‫پیچیدگي‬‫سایر‬ ‫با‬ ‫قیاس‬ ‫قابل‬‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫رویکردها‬
.‫نیست‬
12
Iran Enterprise Architecture Framework
13
‫وب‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫سایت‬http://ieaf.ir.‫شود‬ ‫مراجع‬
14
Architect
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫مت‬‫أ‬‫شرکت‬ ‫سفانه‬‫پیمانکار‬ ‫هاي‬‫پروژه‬ ‫برخي‬ ‫در‬،‫ها‬‫به‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫باعلم‬‫خبر‬ ‫فني‬ ‫تیم‬ ‫کارگیري‬‫ع‬ ‫در‬ ،‫ه‬‫مل‬‫از‬
‫نیروهاي‬‫متوسط‬‫پروژه‬ ‫جایگاه‬ ‫با‬ ‫نامناسب‬ ‫و‬"‫معماري‬"‫مي‬ ‫بهره‬‫برند‬‫حتي‬ .‫گاهي‬‫حرفه‬ ‫اصول‬ ‫برخالف‬‫اي‬
‫اخالقي‬ ‫و‬،‫مي‬ ‫معرفي‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫خبره‬ ‫مشاوران‬ ‫اسامي‬‫شو‬‫د‬،‫بدون‬ ‫و‬ ‫دیگري‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬ ‫اما‬
‫م‬ ‫مشارکت‬‫ؤ‬‫مي‬ ‫صورت‬ ،‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫خبره‬ ‫مشاوران‬ ‫ثر‬‫گیر‬.‫د‬
8.‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫مشارکت‬ ‫نسبت‬
"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫از‬‫نوع‬‫است‬ ‫سازماني‬ ‫تحول‬‫و‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫برخالف‬‫که‬ ‫افزار‬‫با‬‫همکاري‬‫پ‬‫ی‬‫مانکا‬‫ر‬
‫خرید‬ ‫قابل‬‫(ت‬‫أ‬،‫هستند‬ )‫مین‬"‫تحول‬"‫نمي‬ ‫را‬‫تو‬.‫کرد‬ ‫خریداري‬ ‫ان‬‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫تحول‬‫مي‬ ‫آغاز‬‫شود‬،
‫مشاوران‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اگرچه‬‫خبره‬.‫است‬ ‫الزم‬ ‫نیز‬
،‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬‫برون‬ ‫تصور‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سازماني‬ ‫تحول‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬‫تع‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫سپاري‬‫ریف‬‫ابتد‬ ‫از‬ ،‫شود‬‫ا‬
‫شکست‬‫خو‬‫بنابر‬ .‫است‬ ‫رده‬‫مشارکت‬ )‫تحول‬ ‫طرح‬ ‫هر‬ ‫(یا‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫این‬
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫مناسب‬ ‫نسبت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫است‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ )‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫(کارفرما‬ ‫دوطرف‬ ‫مؤثر‬‫هاي‬
‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫ولي‬ ،‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫کمي‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫بنابر‬ ‫و‬ ‫مختلف‬‫در‬ :‫اول‬ ‫اصل‬ .‫شود‬‫اجر‬ ‫مدت‬‫اي‬
‫برون‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫نباید‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬‫سپاري‬‫تحویل‬ ‫نقش‬ ‫تنها‬ ‫کارفرما‬ ‫و‬ ‫شده‬‫گی‬‫را‬ ‫رنده‬
‫داشته‬‫به‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ،‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫مدت‬ ‫در‬ :‫دوم‬ ‫اصل‬ .‫باشد‬‫پیمانکار‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫تدریج‬
‫منتقل‬ ‫کارفرما‬ ‫تیم‬ ‫به‬‫به‬ ‫شود‬‫گونه‬‫در‬ ‫که‬ ‫اي‬‫م‬ ‫طرح‬ ‫انتهاي‬‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫توانمندي‬ ‫کارفرما‬ ،‫عماري‬
‫به‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫نگهداشت‬‫آورده‬ ‫دست‬.‫باشد‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫مشارکت‬ ‫نسبت‬‫گونه‬‫نیاز‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫فازهایي‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اي‬
‫داخلي‬ ‫توانمندي‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ،‫است‬ ‫سازمان‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫مستندسازي‬ ‫به‬‫تدوین‬ ‫براي‬ ‫ولي‬ ،‫شود‬ ‫استفاده‬
‫فناوري‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬‫استفاده‬ ‫پیمانکار‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫از‬ ‫نوین‬ ‫هاي‬.‫شود‬
9.‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫سنجش‬
‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫نحوه‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫صحیح‬ ‫هدایت‬ ‫براي‬‫ارزیابي‬ ‫را‬ ‫آن‬‫تحقق‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کرد‬
‫ارزیابي‬ .‫سنجید‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬‫سخت‬ ‫یک‬‫نرم‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫تست‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫قابل‬ ‫مشخصي‬ ‫هاي‬‫اندازه‬‫گی‬‫ر‬‫ي‬
‫است‬‫ارزیابي‬ ‫براي‬ ‫اما‬ ،"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫باید‬ ‫چه‬‫تعداد‬ ‫شمارش‬ ‫با‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫کرد؟‬
‫یا‬ ‫طرح‬ ‫صفحات‬‫ظاهري‬ ‫زیبایي‬ ‫بررسي‬‫و‬ ‫متن‬‫نمودارها‬‫مي‬‫توان‬‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫کیفیت‬
‫تحلیل‬‫کرد؟‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫ای‬‫تجربه‬ ‫در‬ ‫امر‬ ‫ن‬‫براي‬ ‫ارزیابي‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫جهاني‬ ‫موفق‬ ‫هاي‬“‫سنجش‬
‫سازماني‬ ‫معماري‬ )‫(توانمندي‬ ‫بلوغ‬19
”‫شده‬ ‫منتشر‬‫مورد‬ ‫گذشته‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫متأسفانه‬ ‫اما‬ ،‫است‬
‫سازمان‬ ‫توجه‬‫قرار‬ ‫ها‬‫نگرفت‬‫در‬ ‫و‬ ‫ه‬‫حجیم‬ ‫اسناد‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫پیمانکاران‬ ‫نتیجه‬‫(و‬،)‫کاربرد‬ ‫بدون‬ ‫تاحدي‬
‫سعي‬‫مي‬‫مجاب‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫کردند‬‫طرح‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫معماري‬‫تهیه‬ ‫پرباري‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬‫شده‬‫است‬.‫در‬ ‫اینکه‬ ‫جالب‬
‫پروژه‬ ‫بیشتر‬ ‫پایان‬‫انجام‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫موضوع‬ ‫با‬ ‫سؤالي‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫کارفرما‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫شده‬"‫ارزیابي‬
‫نتی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫دقیق‬‫کار‬ ‫جه‬"‫نداشته‬ ‫قبولي‬ ‫مورد‬ ‫جواب‬ ‫هیچ‬.‫است‬
‫این‬ ‫خوشبختانه‬‫امر‬‫ت‬ ‫با‬ ،‫أ‬‫آزمایشگاه‬ ‫سیس‬‫آن‬ ‫اصلي‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫که‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫ها‬"‫ارزیابي‬
‫بلوغ‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ )‫(توانمندي‬"‫است‬،‫رسیده‬ ‫دلخواه‬ ‫نقطه‬ ‫به‬‫میزان‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫اگرچه‬ .‫است‬
‫بلوغ‬ ‫تحقق‬‫و‬‫معماري‬ ‫توانمندي‬‫شاخص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سازماني‬‫باید‬ ‫کارفرمایان‬ ‫اما‬ ،‫بسنجد‬ ‫ارزیابي‬ ‫هاي‬
‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫ارزیابي‬ ‫ضرورت‬‫کنند‬.
11.‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫نهایی‬ ‫دستاورد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫توانمندسازی‬
‫ت‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫دستاورد‬ ‫مهمترین‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫غلط‬ ‫تصور‬ ‫برخالف‬‫نقشه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اسناد‬ ‫هیه‬‫راه‬
‫مي‬ )‫(فاوا‬ ‫سازمان‬ ‫توسعه‬‫رویکردهاي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫جامع‬ ‫رویکرد‬ ‫برتري‬ ‫و‬ ‫تفاوت‬ ،‫دانستند‬
‫عبارت‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫کارفرما‬ ‫بدنه‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫توانمندي‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ،‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫ازجمله‬ ‫دیگر‬
‫نقشه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اسناد‬ ‫دیگر‬‫د‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫هم‬ ‫هرچقدر‬ ‫راه‬‫نیازمندي‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ،‫قیق‬‫سازمان‬ ‫هاي‬
‫مي‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهمیت‬‫برنامه‬ ‫فرآیند‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫بنیادي‬ ‫مدیریتي‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫معماري‬ ‫و‬ ‫ریزي‬
‫خروجي‬ ،‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫مستقر‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫دستاوردهاي‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫تثبیت‬‫شده‬‫بدون‬ ‫و‬‫بازگشت‬
‫نخواهد‬.‫شد‬
‫ن‬ ‫این‬ ‫منظور‬ ‫البته‬،‫برسد‬ ‫باتجربه‬ ‫مشاوران‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫مدتي‬ ‫در‬ ‫کارفرما‬ ‫تیم‬ ‫معماري‬ ‫تخصص‬ ‫که‬ ‫یست‬
‫کنار‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫نهادینه‬ ‫کارفرما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫معماري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫نگهداشت‬ ‫براي‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫درجاتي‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬
‫توصیه‬ ،‫سازمان‬ ‫در‬ ‫داخلي‬ ‫توانمندي‬ ‫ایجاد‬‫مي‬‫همچنان‬ ،‫معماري‬ ‫پروژه‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کارفرما‬ ‫شود‬‫پیمان‬ ‫با‬‫کار‬
‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫تعامل‬‫استفاده‬ ‫اي‬.‫نماید‬
،‫کلي‬ ‫طور‬ ‫به‬"‫برنامه‬‫معماري‬ ‫و‬ ‫ریزي‬"‫باید‬‫از‬ ‫بخشي‬‫فرآیند‬‫محدودکردن‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫ذاتي‬ ‫هاي‬
‫معماري‬‫سازماني‬‫یک‬ ‫به‬"‫پروژه‬"،‫صحیحي‬ ‫تفکر‬‫تاجایي‬ .‫نیست‬‫سازمان‬ ‫که‬‫سازماني‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫الگو‬ ‫هاي‬
‫واحد‬ ‫خود‬‫مدیریت‬ ‫براي‬ ‫ي‬‫معماري‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫اند‬‫فعالیت‬ ‫که‬‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫و‬ ‫ریزي‬
‫ب‬ ‫را‬‫ه‬‫اجرا‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬‫مي‬‫کند‬.
15
Enterprise Architecture Maturity Assessment
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫پروژه‬ ‫مشخصات‬ :‫پیوست‬(‫دودهه‬ ‫طی‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫های‬7711‫تا‬7731)
‫بخش‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬‫نتایج‬ ‫از‬"‫بر‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫تدوین‬ ‫پروژه‬‫ایران‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫ملی‬ ‫نامه‬"‫و‬ ‫استخراج‬
‫باهمکاري‬‫شرکت‬‫هاي‬/‫پیمانکار‬‫معمار‬ ‫مشاور‬‫ي‬‫و‬ ‫سازماني‬ ‫مدیران‬ ،‫حقیقي‬ ‫اشخاص‬ ،‫آزمایشگاه‬‫معماري‬ ‫هاي‬
‫کشور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سازماني‬‫جمع‬‫شده‬ ‫ممیزي‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آوري‬.‫است‬
:‫فرمایید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ،‫نتایج‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫تاحد‬‫امکان‬‫پروژه‬ ،‫شده‬ ‫سعي‬‫که‬ ‫هایي‬‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫مباني‬ ‫از‬‫معماري‬ ‫هاي‬
‫آن‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫سازماني‬‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫جمع‬ ‫است‬‫آوري‬‫شود‬‫با‬ ‫که‬‫عنوان‬‫هایي‬‫مانند‬"‫معماري‬ ‫تدوین‬
‫سازماني‬"،"‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬"،"‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫کالن‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬"‫و‬ ‫تعریف‬
‫اجرا‬‫شده‬‫هم‬ .‫اند‬‫پروژه‬ ‫چنین‬‫بوده‬ ‫ملي‬ ‫کالن‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫بزرگ‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایي‬،
‫توجه‬ ‫مورد‬‫گرفته‬ ‫قرار‬.‫اند‬
‫به‬‫طرح‬ ‫مجریان‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬‫چند‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫هاي‬‫مرحله‬
‫ممیزي‬،‫بدیهي‬‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫است‬‫باش‬ ‫خطا‬ ‫کمي‬ ‫درصد‬ ‫داراي‬ ‫شده‬ ‫آوري‬،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫د‬
‫نشان‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫جامعي‬ ‫دید‬ ‫دهنده‬‫تجربه‬‫هاي‬‫دو‬.‫است‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫دهه‬
‫پروژه‬ ‫ذکر‬‫اجرا‬ ‫هاي‬‫در‬ ‫شده‬‫نشان‬ ،‫گزارش‬ ‫این‬‫عدم‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫دهنده‬‫مرجع‬ .‫نیست‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬
‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫ارزیابي‬،‫کشور‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬"‫آزمایشگاه‬‫هاي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬16
".‫است‬
‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬
1.
‫وزارت‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬
‫سازندگي‬ ‫جهاد‬
‫سازندگي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13781375
2.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫کالن‬ ‫طرح‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13801381
3.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫خارجه‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬13801381
4.‫معماري‬‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ ‫سیماي‬ ‫انفورماتیک‬
‫انفورماتیک‬ ‫مدیریت‬
‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ ‫سیماي‬
13801380
9.‫اطالعات‬ ‫استراتژیک‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫شیراز‬ ‫شهرداري‬13801381
16
http://soea.sbu.ac.ir
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬
6.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬ ‫طراحي‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫زندان‬ ‫سازمان‬
‫تربیتي‬ ‫و‬ ‫تامیني‬ ‫اقدامات‬
‫کشور‬
13801380
7.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬‫ترابري‬13801381
8.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬ ‫طراحي‬‫پارس‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫شرکت‬13801382
5.( ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬EA)‫معادن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫وزارت‬13811382
10.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬ ‫طراحي‬
‫برداري‬ ‫نقشه‬ ‫سازمان‬
‫کشور‬
13811381
11.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬
‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬
‫دارایي‬
13811382
12.‫اطالعات‬ ‫معماري‬ ‫پروژه‬ ‫اول‬ ‫فاز‬‫ایران‬ ‫ایز‬ ‫شرکت‬13811382
13.‫پشتیباني‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13811382
14.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫ایران‬ ‫آمار‬ ‫مرکز‬13811382
19.‫سازماني‬ ‫معماري‬
‫پزشکي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬
‫شهرکرد‬
13811382
16.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫انرژي‬ ‫سازمان‬‫اتمي‬13821382
17.
‫ریاست‬ ‫نهاد‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫کالن‬ ‫معماري‬
‫جمهوري‬
‫نهاد‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫مرکز‬
‫جمهوري‬ ‫ریاست‬
13821383
18.
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫ي‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬
‫ارتباطات‬
‫قطارهاي‬ ‫شرکت‬
‫رجاء‬ ‫مسافربري‬
13821383
15.
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫ي‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬
‫ارتباطات‬
‫سازمان‬‫کشوري‬ ‫هواپیمایي‬13821383
20.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬
‫بدني‬ ‫تربیت‬ ‫سازمان‬
‫ایران‬ ‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬
13821383
21.‫زراعت‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13821383
22.‫ترویج‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫جهادکشاورزي‬ ‫وزارت‬13821383
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬
23.‫سازماني‬ ‫معماري‬
‫و‬ ‫گسترش‬ ‫سازمان‬
‫ایران‬ ‫صنایع‬ ‫نوسازي‬
)‫(ایدرو‬
13821383
24.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬
‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫میراث‬ ‫سازمان‬
‫کشور‬ ‫گردشگري‬
13831384
29.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫فارس‬ ‫استانداري‬13831384
26.‫اطالعات‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬
‫جهاد‬ ‫وزارت‬
‫امور‬ ‫کشاورزي(معاونت‬
)‫باغباني‬
13831384
27.‫معماري‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13831384
28.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬
‫و‬ ‫مراتع‬ ،‫ها‬ ‫جنگل‬ ‫سازمان‬
‫کشور‬ ‫آبخیزداري‬
13831389
25.‫روستایي‬ ‫صنایع‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13841389
30.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشتیراني‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ‫سازمان‬13841389
31.
‫دورنماي‬‫هنري‬ ‫فرهنگي‬ ‫سازمان‬ ‫معماري‬
)‫تهران(سف‬ ‫شهرداري‬
‫هنري‬ ‫فرهنگي‬ ‫سازمان‬
‫تهران‬ ‫شهرداري‬
13841386
32.‫طرح‬ ‫بازنگري‬ ‫پروژه‬‫کالن‬ ‫هاي‬‫فاوا‬
‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬‫اي‬
‫تهران‬
13841387
33.‫کالنشهرها‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫کالنشهرها‬ ‫فاوا‬ ‫دبیرخانه‬13841389
34.‫و‬ ‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فرآیندي‬ ‫معماري‬
‫قانوني‬ ‫پزشکي‬ ‫سازمان‬
‫کشور‬
13841386
39.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬
‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫سازمان‬
‫فارس‬ ‫استان‬
13841389
36.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬
‫واکسن‬ ‫و‬ ‫سرم‬ ‫موسسه‬
‫رازي‬ ‫سازي‬
13891387
37.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫استراتژیک‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫بیمه‬ ‫سهامي‬ ‫شرکت‬‫ایران‬13891389
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬
38.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬
‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬
‫وبختیاري‬ ‫چهارمحال‬
13891386
35.‫سیستم‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬
‫برق‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬
‫فارس‬ ‫جنوب‬
13891386
40.‫موجود‬ ‫وضع‬ ‫معماري‬‫آهن‬ ‫راه‬13891386
41.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫بازرگاني‬ ‫وزارت‬13891387
42.‫معماري‬ ‫طرح‬‫اطالعات‬‫ج.ا.ا‬ ‫مرکزي‬ ‫بیمه‬13891386
43.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫شرکت‬13891386
44.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬
‫احمر‬ ‫هالل‬ ‫جمعیت‬
‫ایران‬ ‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬
13891386
49.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬
‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬
‫پزشکي‬ ‫آموزش‬
13891386
46.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کرمان‬ ‫آبفاي‬13891386
47.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬
‫نوسازي‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫سازمان‬
‫معدني‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫معادن‬
)‫(ایمیدرو‬ ‫ایران‬
13891387
48.‫اطالعات‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬
‫تامین‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫وزارت‬
‫اجتماعي‬
1386
‫ناتمام(فسخ‬
)‫قرارداد‬
45.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬
‫استان‬ ‫پست‬ ‫کل‬ ‫اداره‬
‫فارس‬
13861387
90.
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬
)‫موجود‬ ‫وضع‬ ‫(فقط‬
‫حفاري‬ ‫ملي‬ ‫شرکت‬13861387
91.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬
‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬
‫غرب‬
13861388
92.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫استراتژي‬ ‫تدوین‬‫امور‬ ‫سازمان‬‫مالیاتي‬13861387
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬
93.
‫استان‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬
‫اصفهان‬
‫اصفهان‬ ‫استانداري‬13861385
94.
‫وزارت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬ ‫طرح‬ ‫تجمیع‬ ‫پروژه‬
‫در‬ ‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬6‫حوزه‬
‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13861387
99.‫یزد‬ ‫استان‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫یزد‬ ‫استانداري‬13861387
96.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫سازمان‬‫اجتماعي‬ ‫تامین‬13861387
97.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫اهواز‬ ‫سازي‬ ‫لوله‬13871385
98.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫پروژه‬
‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬‫اي‬
‫هرمزگان‬
13871385
95.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫پروژه‬‫جنوب‬ ‫پترونگین‬13871388
60.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬
‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫سازمان‬‫اي‬
‫کشور‬
13871387
61.‫جامع‬ ‫طرح‬‫فاوا‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫و‬‫ایران‬ ‫گاز‬ ‫ملي‬ ‫شرکت‬13871385
62.‫فاوا‬ ‫معماري‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ،‫ساختار‬ ‫تدوین‬ ‫طرح‬‫مادر‬ ‫مپنا‬ ‫شرکت‬13871388
63.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬
‫برق‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬
‫ایران‬
13881351
64.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬
‫ملي‬ ‫سازمان‬‫و‬ ‫زمین‬
‫مسکن‬
13881385
69.‫مجازي‬ ‫دانشگاه‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫بهشتي‬ ‫دانشگاه‬13881388
66.
‫کالن‬ ‫شهرداري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫بازنگري‬‫شهرهاي‬
‫کشور‬
‫اصفهان‬ ‫شهرداري‬13851385
67.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬
‫و‬ ‫آب‬ ‫مهندسي‬ ‫شرکت‬
‫کشور‬ ‫فاضالب‬
13851350
68.‫فاوا‬ ‫راهبردي‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬
‫ترابر‬ ‫توسعه‬ ‫هلدینگ‬
‫ایرانیان‬
13501350
65.‫کشور‬ ‫علمي‬ ‫شبکه‬ ‫سرویس‬ ‫الیه‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫سازمان‬13501350
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬
70.
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫استراتژي‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
‫ارتباطات‬
‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬13501352
71.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫بازنگري‬‫بنادر‬ ‫سازمان‬13501351
72.‫تدوین‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬
‫مناطق‬ ‫نفت‬ ‫شرکت‬
‫ایران‬ ‫مرکزي‬
13501351
73.‫فاوا‬ ‫دوم‬ ‫ساله‬ ‫سه‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫اصفهان‬ ‫شهرداري‬13511353
74.‫فاوا‬ ‫راهبردي‬ ‫برنامه‬‫ایران‬ ‫مخابرات‬ ‫شرکت‬13511352
79.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫کالن‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫ایران‬ ‫نفت‬ ‫ملي‬ ‫شرکت‬13511352
76.
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردي‬ ‫سند‬ ‫تدوین‬
‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬
‫سینا‬ ‫بانک‬13511353
77.‫بازنگري‬‫طرح‬‫جامع‬‫توسعه‬‫فاوا‬‫شهرداري‬‫شیراز‬13511353
78.‫مسکن‬ ‫بانک‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫مسکن‬ ‫بانک‬13521354
75.
‫برنامه‬ ‫جامع‬ ‫سامانه‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫و‬ ‫ریزي‬
‫بنیاد‬ ‫هلدینگ‬ ‫راهبردي‬ ‫مدیریت‬
‫مستضعفان‬ ‫بنیاد‬ ‫هلدینگ‬13521353
80.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رساني‬ ‫بروز‬
‫برق‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬
‫ایران‬
13531353
81.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫رساني‬ ‫بروز‬
‫و‬ ‫زمین‬ ‫ملي‬ ‫سازمان‬
‫مسکن‬
13531353
82.‫آماده‬ ‫فاز‬‫طرح‬ ‫سازي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬‫مپنا‬ ‫شرکت‬13531353
83.‫آماده‬ ‫فاز‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫سازي‬‫آهن‬ ‫راه‬ ‫شرکت‬13531353
84.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫دي‬ ‫بیمه‬ ‫شرکت‬13531353
89.‫الکترونیک‬ ‫سازمان‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬
‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬
‫رادیویي‬ ‫ارتباطات‬
13531354
86.
‫مدل‬ ‫تدوین‬‫مرجع‬ ‫هاي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬
‫شهرداري‬‫کشور‬ ‫هاي‬
‫شهرداري‬ ‫دبیرخانه‬‫هاي‬
‫کشور‬
13531354
87.‫سازماني‬ ‫کالن‬ ‫معماري‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫شهرسازي‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬13531359
‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.
Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir
‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬
88.‫رسانه‬ ‫معماري‬‫سیما‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫نوین‬ ‫هاي‬
‫جمهوري‬ ‫سیماي‬ ‫و‬ ‫صدا‬
‫ایران‬ ‫اسالمي‬
13541359
85.‫فاوا‬ ‫توسعه‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تهیه‬‫گهر‬ ‫گل‬ ‫شرکت‬13541359
50.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬
‫برق‬ ‫نیروي‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬
‫فارس‬ ‫استان‬
13541359
51.‫شرکت‬ ‫مرجع‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫هاي‬‫اي‬
‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬‫اي‬
‫تهران‬
13541359
52.
‫بانک‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬
‫تجارت‬
‫تجارت‬ ‫بانک‬13541359

Recomendados

Небезпеки в горах von
Небезпеки в горахНебезпеки в горах
Небезпеки в горахextrem-lviv
2.4K views67 Folien
Pelan Mengajar Amali von
Pelan Mengajar AmaliPelan Mengajar Amali
Pelan Mengajar AmaliMd Hafizi Mohamad
9.8K views6 Folien
Pendawaian elektrik von
Pendawaian elektrikPendawaian elektrik
Pendawaian elektrikAhmad Rozalli
7.1K views21 Folien
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian von
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianA Zn Network
124 views8 Folien
Persian Document ITBSC von
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSCHamideh Iraj
661 views6 Folien
پروپزال von
پروپزالپروپزال
پروپزالEbtekar Kish
631 views31 Folien

Más contenido relacionado

Similar a عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران

Masfa von
MasfaMasfa
MasfaMahnoosh Fatahi
33 views19 Folien
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی von
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
83 views55 Folien
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی von
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
35 views55 Folien
روش توسعه معماری (ADM) von
روش توسعه معماری (ADM)روش توسعه معماری (ADM)
روش توسعه معماری (ADM)Amir Darajeh
1.1K views57 Folien
TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management) von
TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)
TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)Javad Pourhosaini
429 views22 Folien
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان von
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیانBIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیانAmir Mahjoorian
739 views13 Folien

Similar a عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران(20)

روش توسعه معماری (ADM) von Amir Darajeh
روش توسعه معماری (ADM)روش توسعه معماری (ADM)
روش توسعه معماری (ADM)
Amir Darajeh1.1K views
TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management) von Javad Pourhosaini
TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)
TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)
Javad Pourhosaini429 views
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان von Amir Mahjoorian
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیانBIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
BIAN: چارچوب و مدل مرجع بانکداری بیان
Amir Mahjoorian739 views
مروری بر مطالعات مدل سازی اطلاعات ساختمان درایران von amri k
مروری بر مطالعات مدل سازی اطلاعات ساختمان درایرانمروری بر مطالعات مدل سازی اطلاعات ساختمان درایران
مروری بر مطالعات مدل سازی اطلاعات ساختمان درایران
amri k215 views
EAP - Enterprise Architecutre Planning von Mehdi Rizvandi
EAP - Enterprise Architecutre PlanningEAP - Enterprise Architecutre Planning
EAP - Enterprise Architecutre Planning
Mehdi Rizvandi530 views
Engineering Management Progress von Shad Far
Engineering Management ProgressEngineering Management Progress
Engineering Management Progress
Shad Far418 views
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... von Mohammad Birjandy,PMP
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views
Equipment and human resource management in construction project von Babak Farahmand Shad
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
2- Agile BABOK - Ali Razi von Ali Moghadam
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
Ali Moghadam887 views

Más de Amir Mahjoorian

Microservice architecture - معماری مایکروسرویس von
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسMicroservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسAmir Mahjoorian
456 views16 Folien
سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent... von
سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent...سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent...
سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent...Amir Mahjoorian
389 views8 Folien
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met... von
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...Amir Mahjoorian
292 views113 Folien
مدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference Model von
مدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference Modelمدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference Model
مدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference ModelAmir Mahjoorian
321 views59 Folien
مدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference Model von
مدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference Modelمدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference Model
مدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference ModelAmir Mahjoorian
323 views109 Folien
مدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference Model von
مدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference Modelمدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference Model
مدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference ModelAmir Mahjoorian
343 views164 Folien

Más de Amir Mahjoorian(7)

Microservice architecture - معماری مایکروسرویس von Amir Mahjoorian
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسMicroservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس
Amir Mahjoorian456 views
سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent... von Amir Mahjoorian
سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent...سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent...
سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - Service Oriented Ent...
Amir Mahjoorian389 views
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met... von Amir Mahjoorian
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...
چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی - Enterprise Architecture Framework and Met...
Amir Mahjoorian292 views
مدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference Model von Amir Mahjoorian
مدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference Modelمدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference Model
مدل مرجع عملکرد دولت ایران - Iran Performance Reference Model
Amir Mahjoorian321 views
مدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference Model von Amir Mahjoorian
مدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference Modelمدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference Model
مدل مرجع فناوری دولت ایران - Iran Technology Reference Model
Amir Mahjoorian323 views
مدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference Model von Amir Mahjoorian
مدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference Modelمدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference Model
مدل مرجع خدمات دولت ایران - Iran Business Service Reference Model
Amir Mahjoorian343 views
چارچوب معماری سازمانی ایران - Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) von Amir Mahjoorian
چارچوب معماری سازمانی ایران - Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF)چارچوب معماری سازمانی ایران - Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF)
چارچوب معماری سازمانی ایران - Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF)
Amir Mahjoorian566 views

عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران

 • 1. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫موفق‬ ‫عوامل‬‫یت‬‫یا‬‫طرح‬ ‫شکست‬‫ها‬‫ی‬‫معمار‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬ ‫استخراج‬‫آس‬ ‫از‬ ‫شده‬‫یب‬‫شناس‬‫ی‬‫تج‬‫ارب‬‫معمار‬ ‫دهه‬ ‫دو‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫مهجوریان‬ ‫امیر‬ ‫کاریز‬ ‫شرکت‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬‫پویا‬ ‫سیستم‬:karizsystem.ir ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫فنی‬ ‫مدیر‬‫گرا‬:soea.sbu.ac.ir ‫ایران‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫چارچوب‬ ‫مدیرفنی‬ieaf.ir Mahjoorian@ieaf.ir‫و‬Mahjoorian@karizsystem.ir «‫معماري‬‫سازماني‬1 ‫رویکردي‬‫یکپارچه‬‫و‬‫جامع‬‫است‬‫که‬‫ابعاد‬‫و‬‫عناصر‬‫مختلف‬‫یک‬‫سازمان‬(‫سیستم‬)‫را‬‫ب‬‫ا‬ ‫نگاه‬‫مهندسي‬‫تفکیک‬‫و‬‫تحلیل‬‫مي‬‫کند‬‫و‬‫شامل‬‫مجموعه‬،‫مستندات‬‫مدل‬،‫ها‬‫استانداردها‬‫و‬‫اقدامات‬‫اجرای‬‫ي‬ ‫براي‬‫تحول‬‫از‬‫وضعیت‬‫موجود‬‫به‬‫وضعیت‬‫مطلوب‬‫با‬‫محوریت‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫است‬‫و‬‫در‬‫قالب‬‫یک‬‫چرخه‬ ‫تکرارپذیر‬‫اجرا‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫مداوم‬‫توسعه‬‫و‬‫به‬‫روز‬‫رساني‬‫مي‬‫شود‬». ‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫هاي‬"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫یک‬‫فرآیند‬‫چندوجهي‬‫دشوار‬‫پرهزینه‬ ‫و‬‫که‬ ‫است‬‫تنها‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫عالقمندي‬ ‫یا‬ ‫آشنایي‬،‫نخواهد‬ ‫آن‬ ‫موفق‬ ‫اجراي‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫بررسي‬ .‫شد‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫تجربیات‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫دودهه‬‫مؤ‬‫تنها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نتیجه‬ ‫همین‬ ‫ید‬‫سازمان‬‫ها‬‫یي‬‫از‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫و‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬‫و‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫مهیا‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تمهیدات‬ ،‫شکست‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬‫نموده‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫سازماني‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫دلخواه‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫سرانجام‬ ،‫اند‬‫یافته‬ ‫دست‬ ‫شده‬ ‫بیني‬‫ا‬.‫ند‬ ‫طرح‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫در‬،‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫استخراج‬‫از‬ ‫شده‬‫تحلیل‬ ‫تجربیات‬‫د‬‫و‬‫پروژه‬ ‫اجراي‬ ‫دهه‬‫بر‬ ‫بالغ‬ ،‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬59‫مي‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ،‫طرح/پروژه‬( .‫شود‬‫مشخصات‬ ‫طرح‬‫مي‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫پیوست‬ ‫خوانندگان‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫اجراي‬ ‫در‬ ‫نویسنده‬ .)‫باشد‬ 1 Enterprise Architecture
 • 2. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬‫ارائه‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫ناظر‬ ‫یا‬ ‫مشاور‬ ،‫مجري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫جمع‬ ،‫شده‬‫تجربیات‬ ‫بندي‬ ‫استخراج‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫اصلي‬ ‫عامل‬ ‫ده‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجرایي‬ ‫و‬ ‫عملي‬‫جمع‬ ‫و‬‫بندي‬‫شده‬.‫است‬ ‫به‬‫مي‬ ‫تأکید‬ ،‫دارد‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫اجراي‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫سازماني‬ ‫یا‬ ‫نهاد‬ ‫هر‬‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫ده‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫موفق‬ ‫اجراي‬ ‫تضمین‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫تمهیدات‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫نموده‬،‫گانه‬ ‫پیمانکار/مجري‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫اقدام‬.‫ننماید‬ 1.‫با‬ ،‫متخصص‬ ‫مدرسان‬ ‫توسط‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫آموزش‬‫باتجربه‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫در‬‫مث‬‫ل‬‫مانند‬‫داستان‬"‫موالنا‬ ‫فیل‬"‫ا‬‫هر‬ ‫تاریک‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ست‬‫ف‬‫ردي‬ ‫برداشتي‬‫دارد‬ ‫آن‬ ‫از‬‫ضروري‬ ،‫مخاطبان‬ ‫است‬‫هرچیز‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫براي‬‫یادگیري‬‫این‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫متخصص‬ ‫مدرسان‬‫کافي‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ،‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬‫مراجعه‬‫که‬ ‫کنند‬‫نه‬‫کاربردي‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫تنها‬ ‫بلکه‬ ،‫باشند‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫به‬‫مشابه‬ ‫رویکردهاي‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫شفاف‬ ‫صورت‬‫(طرح‬‫جامع‬ ‫فاوا‬ ‫توسعه‬2 ‫مدیریت‬ ،‫فرآیند‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫هاي‬3 ‫مدیریت‬ ،‫دانش‬4 ‫بازمهندسي‬ ،‫فرآیند‬9 ‫برنامه‬ ،‫راهبردي‬ ‫ریزي‬6 ‫و‬.‫را‬ )..‫نیز‬‫ت‬‫بیین‬.‫نمایند‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫دستاوردها‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫آموزش‬‫مخاطبان‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اي‬ ‫آگاه‬ ‫را‬‫مهم‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫دستاوردهایي‬ ‫چه‬ ‫انتظار‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مخاطب‬‫صورت‬‫خروجي‬ ‫نمونه‬ ‫کاربردي‬‫پروژه‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اجرا‬ ‫هاي‬‫به‬ ،‫ببیند‬ ‫را‬ ‫شده‬‫گونه‬‫ک‬ ‫اي‬‫ه‬ ‫چه‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫بداند‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬‫چه‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫به‬.‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫انتظارات‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫مواردي‬ ‫درصورتي‬‫سازمان‬ ‫که‬‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫غلط‬ ‫برداشت‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫ها‬‫و‬‫و‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫نتایج‬‫آگاهي‬ ‫بدون‬‫ا‬‫ز‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫موفق‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬،،‫نمایند‬ ‫پیمانکار/مجري‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫اقدام‬‫ب‬‫ه‬ ‫قطع‬ ‫طور‬‫پیش‬ ‫را‬ ‫پرچالشي‬ ‫مسیر‬‫رو‬‫داشته‬‫نتایج‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫امیدي‬ ‫و‬‫دلخواه‬.‫نیست‬ 2 ICT Master Plan 3 Business Process management (BPM) 4 Knowledge Management 5 Business Process Reengineering (BPR) 6 Strategic Planning
 • 3. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir 2.‫تحول‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫از‬ ‫مناسبی‬ ‫سطح‬ ‫وجود‬ "‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫یک‬‫رویک‬‫چندوجهي‬ ‫رد‬‫دشوار‬‫پرهزینه‬ ‫و‬‫که‬ ‫است‬‫با‬ ‫مناسب‬‫سازمان‬‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫با‬ ‫هایي‬ ‫سازماني‬ ‫فرهنگ‬‫مي‬‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫آن‬ ‫موفق‬ ‫اجراي‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫عالقمندي‬ ‫یا‬ ‫آشنایي‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫باشد‬. ،‫مثال‬ ‫براي‬‫همان‬‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫طور‬‫سیستم‬‫مورد‬ ‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫نه‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫نیاز‬"‫سیستم‬‫هاي‬‫ب‬‫زرگ‬ 7 RPE"‫نه‬ ‫ولي‬ ‫است‬ ‫تحول‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ،"‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫رویکرد‬". ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫براي‬ ‫سازمان‬ ‫آمادگي‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫ارزیابي‬ ‫لذا‬ ‫امکان‬.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫خبره‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫مشاور‬ ‫همکاري‬ ‫با‬ )‫اجرا‬ ‫از‬ ‫(پیش‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫سنجي‬ ‫سر‬ ‫براي‬ ‫مشاوران‬ ‫بعضي‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬ .‫است‬ ‫مطرح‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫اشکال‬ ‫دو‬ ‫متأسفانه‬‫به‬ ‫بخشي‬ ‫عت‬ ‫ساده‬ ‫با‬ )‫مالي‬ ‫(منفعت‬ ‫پروژه‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬‫وعده‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ،‫موضوع‬ ‫سازي‬‫مي‬ ‫غیرواقعي‬ ‫هاي‬‫بدون‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫در‬‫نظر‬‫(آماده‬ ‫ضروري‬ ‫مقدمات‬ ‫تعریف‬ ‫یا‬ ‫کارفرما‬ ‫بلوغ‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫گرفتن‬‫پروژه‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫سعي‬ )‫کارفرما‬ ‫سازي‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫چند‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫کارفرمایان‬ ‫بعضي‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫دارند‬‫تصور‬ ‫اولیه‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬‫مي‬‫تن‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫با‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫قطعي‬ ‫معماري‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫تحقق‬ ،‫پیمانکار‬ ‫یک‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ 3.‫سفارشی‬ ،‫هدفمند‬ ‫خدمات‬ ‫شرح‬ ‫تعیین‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫شده‬‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫تحقق‬ ‫آ‬ ‫آن‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫پس‬،‫شد‬ ‫شنا‬ ‫نیازمندي‬ ،‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫به‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫شفاف‬ ‫صورت‬ ‫تعیین‬ ‫تحقق‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬‫یا‬ ‫نامناسب‬ ‫خدمات‬ ‫شرح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫نماید‬ ‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معروفي‬ ‫مثل‬ ‫یادآور‬ ،‫کار‬ ‫ابتداي‬ ‫در‬ ‫تحقق‬ ‫غیرقابل‬‫گو‬‫ید‬"‫خشت‬‫اول‬‫گر‬‫نهد‬‫معمار‬‫کج‬/‫تا‬ ‫ثریا‬‫مي‬‫رود‬‫دیوار‬‫کج‬". ‫ساختمان‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫باید‬ ‫کارفرما‬ ،‫ساختمان‬ ‫یک‬ )‫(معماري‬ ‫طراحي‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سازي‬ ‫مشخص‬‫چه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کیفیتي‬ ‫چه‬ ‫با‬ ،‫طبقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ،‫متراژي‬ ‫چه‬ ‫با‬ ،‫کاربري‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫با‬ ،‫ساختماني‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫کند‬ ‫مورد‬ ‫زماني‬ ‫مدت‬‫ای‬ ‫(البته‬ ‫اوست‬ ‫نظر‬‫نیازمندي‬ ‫ن‬‫پیش‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫بیني‬‫باش‬ ‫سازگار‬ ‫شده‬‫تا‬ ،)‫د‬ ‫نقشه‬ ،‫معماران‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫درادامه‬‫نقشه‬ ‫این‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫ساختمان‬ ‫هاي‬‫توسط‬ ‫ها‬ ‫برق‬ ،‫آهنگر‬ ،‫(بنا‬ ‫کارگران‬‫پیاده‬ )... ‫و‬ ‫نجار‬ ،‫کار‬‫سازي‬.‫شود‬ ‫و‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫تعریف‬‫چارچوب‬‫ت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫أ‬‫کید‬‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬‫عنوان‬"‫فاز‬ ‫آماده‬‫سازي/آغازین‬"‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫مهمي‬ ‫جزء‬.‫شود‬ 7 Enterprise Resource Planning
 • 4. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir 4.‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫شایسته‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫پروژ‬ ‫براي‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫کلیدي‬ ‫اهمیت‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬‫ه‬‫معمار‬ ‫هاي‬‫ي‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سازماني‬"‫مشاوره‬ ‫خدمات‬)‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫(فروش‬"‫است‬،‫حساسیت‬‫اگرچه‬ .‫دارد‬ ‫خاصي‬ ‫هاي‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫براي‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬‫انجام‬ ‫پیشنهادي‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫مي‬)‫است‬ ‫مناسب‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫براي‬ ‫(که‬ ‫شود‬،‫اما‬‫همان‬‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫طور‬‫دکتر‬‫جراحي‬ ‫تخصص‬ ‫فوق‬‫ب‬‫ه‬ ‫پیشنهادي‬ ‫قیمت‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫روش‬،‫و‬ ‫عاقالنه‬‫رایج‬،‫نیست‬‫نی‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬‫ز‬ ‫نمي‬ ‫صحیح‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬.‫باشد‬ ‫پروژ‬ ‫نتایج‬ ‫بررسي‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫جالب‬‫ه‬‫انجام‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫شده‬‫ک‬ ‫شده‬‫ه‬ ‫سازمان‬‫روشي‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایي‬‫غیر‬‫بهره‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫براي‬ ‫مناقصه‬ ‫از‬‫برده‬‫موفق‬ ‫بیشتر‬ ،‫اند‬‫رض‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫ایت‬ ‫داشته‬ ‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫بیشتري‬.‫اند‬ ‫سازمان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫دولتي‬ ‫هاي‬‫شرکت‬ ‫برخي‬ ‫حتي‬ ‫(و‬)‫خصوصي‬ ‫هاي‬‫محدودیت‬‫زیادي‬ ‫قانوني‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫توصیه‬ ،‫دارند‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫براي‬‫که‬ ‫شود‬‫اگر‬‫برگزاري‬ ‫به‬ ‫ملزم‬‫مناقصه‬‫ه‬ ‫پیمانکار‬ ‫انتخاب‬ ‫براي‬،‫ستند‬ ‫از‬‫مدل‬8 QBS(‫کیفیت‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫انتخاب‬).‫نمایند‬ ‫استفاده‬ 5.‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫باالدستی‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫ملی‬ ‫چارچوب‬ ‫وجود‬ ‫چارچوب‬ ‫با‬ ‫چیزي‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫چارچوب‬ ‫جمله‬ ‫(از‬‫زکمن‬ ‫هاي‬5 ‫فدرال‬ ،10 ‫توگف‬ ،11 )... ، ‫مي‬ ‫شناخته‬‫شود‬.‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫راهبرد‬‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫مناسب‬‫ی‬‫از‬ ‫کي‬‫است‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬. ‫طرف‬ ‫از‬‫دیگر‬،‫باید‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬‫سیا‬ ‫با‬ ‫هماهنگ‬‫س‬‫ت‬‫ها‬.‫باشد‬ ‫کشور‬ ‫توسعه‬ ‫باالدستي‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫لذا‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫اگر‬،‫یک‬‫و‬ ‫ملي‬ ‫چارچوب‬‫راهبرد‬ ،‫متامدل‬ ‫توصیف‬ ‫ضمن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مرجع‬‫و‬ ‫فني‬ ‫مدل‬‫هاي‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫باالدستي‬ ‫اسناد‬ ‫با‬ ،‫معماري‬‫سازمان‬ ‫تکلیف‬ ،‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ‫نیز‬ ‫کشور‬ ‫توسعه‬ ‫هاي‬‫ها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬‫دیگر‬‫به‬ ‫نیازي‬‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫فرآیند‬ ‫طي‬‫چارچوب‬‫نیست‬ ‫مناسب‬‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫صو‬‫رت‬ ‫سازمان‬‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ها‬‫باید‬‫یک‬‫چارچوب‬‫از‬‫انتخاب‬ ‫جهاني‬ ‫مرجع‬‫نموده‬،‫ممکن‬ ‫روش‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫سیاست‬‫در‬ .‫است‬ ‫جدي‬ ‫چالشي‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تزریق‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بومي‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫این‬ ‫همه‬ ‫اگر‬ ‫نهایت‬ ‫انجام‬ ‫درستي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مراحل‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫آنجایي‬ ‫از‬ ،‫دهند‬‫چارچوب‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬‫را‬ ‫مختلفي‬ ‫هاي‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫مي‬ ‫بومي‬‫کنند‬‫سازما‬ ‫معماري‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ،‫سطح‬ ‫در‬ ‫ني‬‫ملي‬‫تعامل‬‫هماهنگ‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫نخواهد‬!‫بود‬ 8 Quality Based Selection 9 Zachman Framework 10 Federal enterprise Architecture Framework 11 The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
 • 5. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خوشبختانه‬‫سرانجام‬ ،‫مهم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غفلت‬ ‫ها‬"‫ایران‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫چارچوب‬12 "‫حمایت‬ ‫با‬ ‫جمع‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫باالدستي‬ ‫نهادهاي‬‫زیادي‬‫در‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫کشور‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫خبرگان‬ ‫از‬ ‫سال‬1359‫شد‬ ‫منتشر‬13 .‫س‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫ازمان‬‫مي‬ ‫توصیه‬ ‫خصوصي‬ ‫و‬ ‫دولتي‬ ‫هاي‬‫ملي‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫به‬ ‫را‬‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫مرجع‬ ‫چارچوب‬ ‫عنوان‬.‫دهند‬ 6.‫مدیران‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫تعهد‬‫کارفرما‬ ‫کلیدی‬ ‫ذینفعان‬ ‫و‬ ‫نیز‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫طرح‬ ‫هر‬ ‫مانند‬‫تحول‬‫در‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫مدیران‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ ،‫دیگر‬‫سازمان‬‫کارفرم‬‫ا‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬‫دلخواه‬‫نخواهد‬‫رسید‬‫موضوعي‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫شایسته‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫شرایط‬ .‫جزئیات‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفصل‬ ‫مي‬ ‫واگذار‬ ‫مخاطب‬ ‫به‬ ‫آن‬‫که‬ ‫است‬ ‫ضروري‬ ‫کارفرما‬ ‫مدیران‬ ‫صفات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫ذکر‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬"‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫مواردي‬ ‫بین‬ ‫مرز‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬‫گ‬‫یري‬‫ک‬ ‫مواردي‬ ‫با‬ ‫نماید‬‫ه‬ ‫رجوع‬ )‫صالحیت‬ ‫(واجد‬ ‫پیمانکار‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫باید‬.‫کند‬" ‫تصور‬ ‫کارفرما‬ ‫اگر‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫نموده‬ ‫اظهارنظر‬ ‫باید‬ ‫معماري‬ ‫تخصصي‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تصمیم‬ ‫خود‬ ‫و‬،‫باشد‬ ‫اصلي‬ ‫گیر‬‫ض‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫است؟‬ ‫متخصص‬ ‫مشاور‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫نیازي‬ ‫چه‬ ‫اصال‬‫ر‬‫وري‬ ‫توهم‬ ،‫ما‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫متأسفانه‬ ‫که‬ ‫است‬"‫عقل‬‫بودن‬ ‫کل‬"،"‫صاحب‬‫نظر‬‫در‬‫بودن‬ ‫امور‬ ‫همه‬"‫و‬"‫دهر‬ ‫عالمه‬ ‫بودن‬"‫مي‬ ‫دیده‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫نیز‬ ‫مدیران‬ ‫در‬ ‫عارضه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ریشه‬.‫شود‬ 7.‫تیم‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫تخصص‬‫پیمانکار‬ ‫کارشناسی‬ ‫پیمانکار‬ ‫تیم‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫تخصص‬‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ )‫(مشاور‬‫منظور‬ .‫است‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫براي‬‫از‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫فني‬ ‫دانش‬ ،‫تخصص‬‫کنار‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫روز‬‫تجربه‬.‫است‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ساله‬ ‫چندین‬ .‫است‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫براي‬ ‫دلسوزي‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ،‫اخالقي‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫پایبندي‬ ،‫تعهد‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫ازآن‬ ‫پیمانکار‬ ‫کارشناسي‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫اهمیت‬‫نقش‬ ‫که‬ ‫جاست‬"‫معمار‬14 "‫و‬‫مسؤ‬‫ولیتي‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫که‬"‫مطلوب‬ ‫معماري‬"‫بزرگ‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫به‬‫مراتب‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫عهده‬‫نیازمند‬‫و‬ ‫تخصص‬‫تجربه‬ ‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بیشتري‬‫ها‬،‫اطالعاتي‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫(توسعه‬... ،‫فرآیند‬ ‫مدلسازي‬)‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬‫مجموع‬ ‫چنین‬‫ه‬ ‫راهکارهاي‬ ‫و‬ ‫روشها‬‫ابعاد‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫و‬،‫پیچیدگي‬‫سایر‬ ‫با‬ ‫قیاس‬ ‫قابل‬‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫رویکردها‬ .‫نیست‬ 12 Iran Enterprise Architecture Framework 13 ‫وب‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫سایت‬http://ieaf.ir.‫شود‬ ‫مراجع‬ 14 Architect
 • 6. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫مت‬‫أ‬‫شرکت‬ ‫سفانه‬‫پیمانکار‬ ‫هاي‬‫پروژه‬ ‫برخي‬ ‫در‬،‫ها‬‫به‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫باعلم‬‫خبر‬ ‫فني‬ ‫تیم‬ ‫کارگیري‬‫ع‬ ‫در‬ ،‫ه‬‫مل‬‫از‬ ‫نیروهاي‬‫متوسط‬‫پروژه‬ ‫جایگاه‬ ‫با‬ ‫نامناسب‬ ‫و‬"‫معماري‬"‫مي‬ ‫بهره‬‫برند‬‫حتي‬ .‫گاهي‬‫حرفه‬ ‫اصول‬ ‫برخالف‬‫اي‬ ‫اخالقي‬ ‫و‬،‫مي‬ ‫معرفي‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫خبره‬ ‫مشاوران‬ ‫اسامي‬‫شو‬‫د‬،‫بدون‬ ‫و‬ ‫دیگري‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫پروژه‬ ‫اجراي‬ ‫اما‬ ‫م‬ ‫مشارکت‬‫ؤ‬‫مي‬ ‫صورت‬ ،‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫خبره‬ ‫مشاوران‬ ‫ثر‬‫گیر‬.‫د‬ 8.‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫مشارکت‬ ‫نسبت‬ "‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫از‬‫نوع‬‫است‬ ‫سازماني‬ ‫تحول‬‫و‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫برخالف‬‫که‬ ‫افزار‬‫با‬‫همکاري‬‫پ‬‫ی‬‫مانکا‬‫ر‬ ‫خرید‬ ‫قابل‬‫(ت‬‫أ‬،‫هستند‬ )‫مین‬"‫تحول‬"‫نمي‬ ‫را‬‫تو‬.‫کرد‬ ‫خریداري‬ ‫ان‬‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫تحول‬‫مي‬ ‫آغاز‬‫شود‬، ‫مشاوران‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اگرچه‬‫خبره‬.‫است‬ ‫الزم‬ ‫نیز‬ ،‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬‫برون‬ ‫تصور‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سازماني‬ ‫تحول‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬‫تع‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫سپاري‬‫ریف‬‫ابتد‬ ‫از‬ ،‫شود‬‫ا‬ ‫شکست‬‫خو‬‫بنابر‬ .‫است‬ ‫رده‬‫مشارکت‬ )‫تحول‬ ‫طرح‬ ‫هر‬ ‫(یا‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫موفقیت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫این‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫مناسب‬ ‫نسبت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫است‬ ‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ )‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫(کارفرما‬ ‫دوطرف‬ ‫مؤثر‬‫هاي‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫ولي‬ ،‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫کمي‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫بنابر‬ ‫و‬ ‫مختلف‬‫در‬ :‫اول‬ ‫اصل‬ .‫شود‬‫اجر‬ ‫مدت‬‫اي‬ ‫برون‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫کل‬ ‫نباید‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬‫سپاري‬‫تحویل‬ ‫نقش‬ ‫تنها‬ ‫کارفرما‬ ‫و‬ ‫شده‬‫گی‬‫را‬ ‫رنده‬ ‫داشته‬‫به‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ،‫طرح‬ ‫اجراي‬ ‫مدت‬ ‫در‬ :‫دوم‬ ‫اصل‬ .‫باشد‬‫پیمانکار‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫تدریج‬ ‫منتقل‬ ‫کارفرما‬ ‫تیم‬ ‫به‬‫به‬ ‫شود‬‫گونه‬‫در‬ ‫که‬ ‫اي‬‫م‬ ‫طرح‬ ‫انتهاي‬‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫توانمندي‬ ‫کارفرما‬ ،‫عماري‬ ‫به‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫نگهداشت‬‫آورده‬ ‫دست‬.‫باشد‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫مشارکت‬ ‫نسبت‬‫گونه‬‫نیاز‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫فازهایي‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫اي‬ ‫داخلي‬ ‫توانمندي‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ،‫است‬ ‫سازمان‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫مستندسازي‬ ‫به‬‫تدوین‬ ‫براي‬ ‫ولي‬ ،‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫فناوري‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬‫استفاده‬ ‫پیمانکار‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫از‬ ‫نوین‬ ‫هاي‬.‫شود‬ 9.‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫سنجش‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫نحوه‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫صحیح‬ ‫هدایت‬ ‫براي‬‫ارزیابي‬ ‫را‬ ‫آن‬‫تحقق‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ارزیابي‬ .‫سنجید‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬‫سخت‬ ‫یک‬‫نرم‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫تست‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫قابل‬ ‫مشخصي‬ ‫هاي‬‫اندازه‬‫گی‬‫ر‬‫ي‬ ‫است‬‫ارزیابي‬ ‫براي‬ ‫اما‬ ،"‫سازماني‬ ‫معماري‬"‫باید‬ ‫چه‬‫تعداد‬ ‫شمارش‬ ‫با‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫کرد؟‬ ‫یا‬ ‫طرح‬ ‫صفحات‬‫ظاهري‬ ‫زیبایي‬ ‫بررسي‬‫و‬ ‫متن‬‫نمودارها‬‫مي‬‫توان‬‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫کیفیت‬ ‫تحلیل‬‫کرد؟‬
 • 7. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫ای‬‫تجربه‬ ‫در‬ ‫امر‬ ‫ن‬‫براي‬ ‫ارزیابي‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫جهاني‬ ‫موفق‬ ‫هاي‬“‫سنجش‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ )‫(توانمندي‬ ‫بلوغ‬19 ”‫شده‬ ‫منتشر‬‫مورد‬ ‫گذشته‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫متأسفانه‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫سازمان‬ ‫توجه‬‫قرار‬ ‫ها‬‫نگرفت‬‫در‬ ‫و‬ ‫ه‬‫حجیم‬ ‫اسناد‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫پیمانکاران‬ ‫نتیجه‬‫(و‬،)‫کاربرد‬ ‫بدون‬ ‫تاحدي‬ ‫سعي‬‫مي‬‫مجاب‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫کردند‬‫طرح‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫معماري‬‫تهیه‬ ‫پرباري‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬‫شده‬‫است‬.‫در‬ ‫اینکه‬ ‫جالب‬ ‫پروژه‬ ‫بیشتر‬ ‫پایان‬‫انجام‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫موضوع‬ ‫با‬ ‫سؤالي‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫کارفرما‬ ،‫کشور‬ ‫در‬ ‫شده‬"‫ارزیابي‬ ‫نتی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫دستاوردهاي‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫دقیق‬‫کار‬ ‫جه‬"‫نداشته‬ ‫قبولي‬ ‫مورد‬ ‫جواب‬ ‫هیچ‬.‫است‬ ‫این‬ ‫خوشبختانه‬‫امر‬‫ت‬ ‫با‬ ،‫أ‬‫آزمایشگاه‬ ‫سیس‬‫آن‬ ‫اصلي‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫که‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫ها‬"‫ارزیابي‬ ‫بلوغ‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ )‫(توانمندي‬"‫است‬،‫رسیده‬ ‫دلخواه‬ ‫نقطه‬ ‫به‬‫میزان‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫اگرچه‬ .‫است‬ ‫بلوغ‬ ‫تحقق‬‫و‬‫معماري‬ ‫توانمندي‬‫شاخص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سازماني‬‫باید‬ ‫کارفرمایان‬ ‫اما‬ ،‫بسنجد‬ ‫ارزیابي‬ ‫هاي‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫ارزیابي‬ ‫ضرورت‬‫کنند‬. 11.‫معماری‬ ‫طرح‬ ‫نهایی‬ ‫دستاورد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫توانمندسازی‬ ‫ت‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫دستاورد‬ ‫مهمترین‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫غلط‬ ‫تصور‬ ‫برخالف‬‫نقشه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اسناد‬ ‫هیه‬‫راه‬ ‫مي‬ )‫(فاوا‬ ‫سازمان‬ ‫توسعه‬‫رویکردهاي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫جامع‬ ‫رویکرد‬ ‫برتري‬ ‫و‬ ‫تفاوت‬ ،‫دانستند‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫کارفرما‬ ‫بدنه‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫توانمندي‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ،‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫ازجمله‬ ‫دیگر‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫اسناد‬ ‫دیگر‬‫د‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫هم‬ ‫هرچقدر‬ ‫راه‬‫نیازمندي‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ،‫قیق‬‫سازمان‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهمیت‬‫برنامه‬ ‫فرآیند‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫بنیادي‬ ‫مدیریتي‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫معماري‬ ‫و‬ ‫ریزي‬ ‫خروجي‬ ،‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫مستقر‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫دستاوردهاي‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬‫تثبیت‬‫شده‬‫بدون‬ ‫و‬‫بازگشت‬ ‫نخواهد‬.‫شد‬ ‫ن‬ ‫این‬ ‫منظور‬ ‫البته‬،‫برسد‬ ‫باتجربه‬ ‫مشاوران‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫مدتي‬ ‫در‬ ‫کارفرما‬ ‫تیم‬ ‫معماري‬ ‫تخصص‬ ‫که‬ ‫یست‬ ‫کنار‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫نهادینه‬ ‫کارفرما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫معماري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫نگهداشت‬ ‫براي‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫درجاتي‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ‫توصیه‬ ،‫سازمان‬ ‫در‬ ‫داخلي‬ ‫توانمندي‬ ‫ایجاد‬‫مي‬‫همچنان‬ ،‫معماري‬ ‫پروژه‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کارفرما‬ ‫شود‬‫پیمان‬ ‫با‬‫کار‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫تعامل‬‫استفاده‬ ‫اي‬.‫نماید‬ ،‫کلي‬ ‫طور‬ ‫به‬"‫برنامه‬‫معماري‬ ‫و‬ ‫ریزي‬"‫باید‬‫از‬ ‫بخشي‬‫فرآیند‬‫محدودکردن‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫ذاتي‬ ‫هاي‬ ‫معماري‬‫سازماني‬‫یک‬ ‫به‬"‫پروژه‬"،‫صحیحي‬ ‫تفکر‬‫تاجایي‬ .‫نیست‬‫سازمان‬ ‫که‬‫سازماني‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫الگو‬ ‫هاي‬ ‫واحد‬ ‫خود‬‫مدیریت‬ ‫براي‬ ‫ي‬‫معماري‬‫ایجاد‬‫کرده‬‫اند‬‫فعالیت‬ ‫که‬‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫و‬ ‫ریزي‬ ‫ب‬ ‫را‬‫ه‬‫اجرا‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬‫مي‬‫کند‬. 15 Enterprise Architecture Maturity Assessment
 • 8. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫پروژه‬ ‫مشخصات‬ :‫پیوست‬(‫دودهه‬ ‫طی‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫های‬7711‫تا‬7731) ‫بخش‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬‫نتایج‬ ‫از‬"‫بر‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫تدوین‬ ‫پروژه‬‫ایران‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫ملی‬ ‫نامه‬"‫و‬ ‫استخراج‬ ‫باهمکاري‬‫شرکت‬‫هاي‬/‫پیمانکار‬‫معمار‬ ‫مشاور‬‫ي‬‫و‬ ‫سازماني‬ ‫مدیران‬ ،‫حقیقي‬ ‫اشخاص‬ ،‫آزمایشگاه‬‫معماري‬ ‫هاي‬ ‫کشور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سازماني‬‫جمع‬‫شده‬ ‫ممیزي‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آوري‬.‫است‬ :‫فرمایید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ،‫نتایج‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تاحد‬‫امکان‬‫پروژه‬ ،‫شده‬ ‫سعي‬‫که‬ ‫هایي‬‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫مباني‬ ‫از‬‫معماري‬ ‫هاي‬ ‫آن‬ ‫اجراي‬ ‫در‬ ‫سازماني‬‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫جمع‬ ‫است‬‫آوري‬‫شود‬‫با‬ ‫که‬‫عنوان‬‫هایي‬‫مانند‬"‫معماري‬ ‫تدوین‬ ‫سازماني‬"،"‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬"،"‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫کالن‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬"‫و‬ ‫تعریف‬ ‫اجرا‬‫شده‬‫هم‬ .‫اند‬‫پروژه‬ ‫چنین‬‫بوده‬ ‫ملي‬ ‫کالن‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫بزرگ‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایي‬، ‫توجه‬ ‫مورد‬‫گرفته‬ ‫قرار‬.‫اند‬ ‫به‬‫طرح‬ ‫مجریان‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬‫چند‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫هاي‬‫مرحله‬ ‫ممیزي‬،‫بدیهي‬‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫است‬‫باش‬ ‫خطا‬ ‫کمي‬ ‫درصد‬ ‫داراي‬ ‫شده‬ ‫آوري‬،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫د‬ ‫نشان‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫جامعي‬ ‫دید‬ ‫دهنده‬‫تجربه‬‫هاي‬‫دو‬.‫است‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫دهه‬ ‫پروژه‬ ‫ذکر‬‫اجرا‬ ‫هاي‬‫در‬ ‫شده‬‫نشان‬ ،‫گزارش‬ ‫این‬‫عدم‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬ ‫دهنده‬‫مرجع‬ .‫نیست‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫ارزیابي‬،‫کشور‬ ‫در‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬"‫آزمایشگاه‬‫هاي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬16 ".‫است‬ ‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬ 1. ‫وزارت‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫سازندگي‬ ‫جهاد‬ ‫سازندگي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13781375 2.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫کالن‬ ‫طرح‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13801381 3.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫خارجه‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬13801381 4.‫معماري‬‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ ‫سیماي‬ ‫انفورماتیک‬ ‫انفورماتیک‬ ‫مدیریت‬ ‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ ‫سیماي‬ 13801380 9.‫اطالعات‬ ‫استراتژیک‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫شیراز‬ ‫شهرداري‬13801381 16 http://soea.sbu.ac.ir
 • 9. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬ 6.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬ ‫طراحي‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زندان‬ ‫سازمان‬ ‫تربیتي‬ ‫و‬ ‫تامیني‬ ‫اقدامات‬ ‫کشور‬ 13801380 7.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬‫ترابري‬13801381 8.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬ ‫طراحي‬‫پارس‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫شرکت‬13801382 5.( ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬EA)‫معادن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫وزارت‬13811382 10.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬ ‫طراحي‬ ‫برداري‬ ‫نقشه‬ ‫سازمان‬ ‫کشور‬ 13811381 11.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫امور‬ ‫وزارت‬ ‫دارایي‬ 13811382 12.‫اطالعات‬ ‫معماري‬ ‫پروژه‬ ‫اول‬ ‫فاز‬‫ایران‬ ‫ایز‬ ‫شرکت‬13811382 13.‫پشتیباني‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13811382 14.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫ایران‬ ‫آمار‬ ‫مرکز‬13811382 19.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫پزشکي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫شهرکرد‬ 13811382 16.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫انرژي‬ ‫سازمان‬‫اتمي‬13821382 17. ‫ریاست‬ ‫نهاد‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫کالن‬ ‫معماري‬ ‫جمهوري‬ ‫نهاد‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫مرکز‬ ‫جمهوري‬ ‫ریاست‬ 13821383 18. ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫ي‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫ارتباطات‬ ‫قطارهاي‬ ‫شرکت‬ ‫رجاء‬ ‫مسافربري‬ 13821383 15. ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫ي‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫ارتباطات‬ ‫سازمان‬‫کشوري‬ ‫هواپیمایي‬13821383 20.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫بدني‬ ‫تربیت‬ ‫سازمان‬ ‫ایران‬ ‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ 13821383 21.‫زراعت‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13821383 22.‫ترویج‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫جهادکشاورزي‬ ‫وزارت‬13821383
 • 10. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬ 23.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫سازمان‬ ‫ایران‬ ‫صنایع‬ ‫نوسازي‬ )‫(ایدرو‬ 13821383 24.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫میراث‬ ‫سازمان‬ ‫کشور‬ ‫گردشگري‬ 13831384 29.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫فارس‬ ‫استانداري‬13831384 26.‫اطالعات‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬ ‫امور‬ ‫کشاورزي(معاونت‬ )‫باغباني‬ 13831384 27.‫معماري‬‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13831384 28.‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫مراتع‬ ،‫ها‬ ‫جنگل‬ ‫سازمان‬ ‫کشور‬ ‫آبخیزداري‬ 13831389 25.‫روستایي‬ ‫صنایع‬ ‫معاونت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13841389 30.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کشتیراني‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ‫سازمان‬13841389 31. ‫دورنماي‬‫هنري‬ ‫فرهنگي‬ ‫سازمان‬ ‫معماري‬ )‫تهران(سف‬ ‫شهرداري‬ ‫هنري‬ ‫فرهنگي‬ ‫سازمان‬ ‫تهران‬ ‫شهرداري‬ 13841386 32.‫طرح‬ ‫بازنگري‬ ‫پروژه‬‫کالن‬ ‫هاي‬‫فاوا‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬‫اي‬ ‫تهران‬ 13841387 33.‫کالنشهرها‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫کالنشهرها‬ ‫فاوا‬ ‫دبیرخانه‬13841389 34.‫و‬ ‫انفورماتیک‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فرآیندي‬ ‫معماري‬ ‫قانوني‬ ‫پزشکي‬ ‫سازمان‬ ‫کشور‬ 13841386 39.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫سازمان‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ 13841389 36.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬ ‫واکسن‬ ‫و‬ ‫سرم‬ ‫موسسه‬ ‫رازي‬ ‫سازي‬ 13891387 37.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫استراتژیک‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫بیمه‬ ‫سهامي‬ ‫شرکت‬‫ایران‬13891389
 • 11. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬ 38.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫وبختیاري‬ ‫چهارمحال‬ 13891386 35.‫سیستم‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫برق‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫فارس‬ ‫جنوب‬ 13891386 40.‫موجود‬ ‫وضع‬ ‫معماري‬‫آهن‬ ‫راه‬13891386 41.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫بازرگاني‬ ‫وزارت‬13891387 42.‫معماري‬ ‫طرح‬‫اطالعات‬‫ج.ا.ا‬ ‫مرکزي‬ ‫بیمه‬13891386 43.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫پاسارگاد‬ ‫نفت‬ ‫شرکت‬13891386 44.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫احمر‬ ‫هالل‬ ‫جمعیت‬ ‫ایران‬ ‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ 13891386 49.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫پزشکي‬ ‫آموزش‬ 13891386 46.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫کرمان‬ ‫آبفاي‬13891386 47.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫نوسازي‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫سازمان‬ ‫معدني‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫معادن‬ )‫(ایمیدرو‬ ‫ایران‬ 13891387 48.‫اطالعات‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫وزارت‬ ‫اجتماعي‬ 1386 ‫ناتمام(فسخ‬ )‫قرارداد‬ 45.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬ ‫استان‬ ‫پست‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫فارس‬ 13861387 90. ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ )‫موجود‬ ‫وضع‬ ‫(فقط‬ ‫حفاري‬ ‫ملي‬ ‫شرکت‬13861387 91.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬ ‫غرب‬ 13861388 92.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫استراتژي‬ ‫تدوین‬‫امور‬ ‫سازمان‬‫مالیاتي‬13861387
 • 12. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬ 93. ‫استان‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫استانداري‬13861385 94. ‫وزارت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫هاي‬ ‫طرح‬ ‫تجمیع‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬6‫حوزه‬ ‫کشاورزي‬ ‫جهاد‬ ‫وزارت‬13861387 99.‫یزد‬ ‫استان‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫یزد‬ ‫استانداري‬13861387 96.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫سازمان‬‫اجتماعي‬ ‫تامین‬13861387 97.‫سازماني‬ ‫معماري‬‫اهواز‬ ‫سازي‬ ‫لوله‬13871385 98.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫پروژه‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬‫اي‬ ‫هرمزگان‬ 13871385 95.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫پروژه‬‫جنوب‬ ‫پترونگین‬13871388 60.‫فاوا‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫سازمان‬‫اي‬ ‫کشور‬ 13871387 61.‫جامع‬ ‫طرح‬‫فاوا‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫و‬‫ایران‬ ‫گاز‬ ‫ملي‬ ‫شرکت‬13871385 62.‫فاوا‬ ‫معماري‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ،‫ساختار‬ ‫تدوین‬ ‫طرح‬‫مادر‬ ‫مپنا‬ ‫شرکت‬13871388 63.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫برق‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ 13881351 64.‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫فاوا‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫ملي‬ ‫سازمان‬‫و‬ ‫زمین‬ ‫مسکن‬ 13881385 69.‫مجازي‬ ‫دانشگاه‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫بهشتي‬ ‫دانشگاه‬13881388 66. ‫کالن‬ ‫شهرداري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫بازنگري‬‫شهرهاي‬ ‫کشور‬ ‫اصفهان‬ ‫شهرداري‬13851385 67.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مهندسي‬ ‫شرکت‬ ‫کشور‬ ‫فاضالب‬ 13851350 68.‫فاوا‬ ‫راهبردي‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫ترابر‬ ‫توسعه‬ ‫هلدینگ‬ ‫ایرانیان‬ 13501350 65.‫کشور‬ ‫علمي‬ ‫شبکه‬ ‫سرویس‬ ‫الیه‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫سازمان‬13501350
 • 13. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬ 70. ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫استراتژي‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫ارتباطات‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬13501352 71.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫بازنگري‬‫بنادر‬ ‫سازمان‬13501351 72.‫تدوین‬‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫مناطق‬ ‫نفت‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ ‫مرکزي‬ 13501351 73.‫فاوا‬ ‫دوم‬ ‫ساله‬ ‫سه‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫اصفهان‬ ‫شهرداري‬13511353 74.‫فاوا‬ ‫راهبردي‬ ‫برنامه‬‫ایران‬ ‫مخابرات‬ ‫شرکت‬13511352 79.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫کالن‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬‫ایران‬ ‫نفت‬ ‫ملي‬ ‫شرکت‬13511352 76. ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردي‬ ‫سند‬ ‫تدوین‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫سینا‬ ‫بانک‬13511353 77.‫بازنگري‬‫طرح‬‫جامع‬‫توسعه‬‫فاوا‬‫شهرداري‬‫شیراز‬13511353 78.‫مسکن‬ ‫بانک‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬‫مسکن‬ ‫بانک‬13521354 75. ‫برنامه‬ ‫جامع‬ ‫سامانه‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫و‬ ‫ریزي‬ ‫بنیاد‬ ‫هلدینگ‬ ‫راهبردي‬ ‫مدیریت‬ ‫مستضعفان‬ ‫بنیاد‬ ‫هلدینگ‬13521353 80.‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫رساني‬ ‫بروز‬ ‫برق‬ ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ 13531353 81.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫رساني‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫ملي‬ ‫سازمان‬ ‫مسکن‬ 13531353 82.‫آماده‬ ‫فاز‬‫طرح‬ ‫سازي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬‫مپنا‬ ‫شرکت‬13531353 83.‫آماده‬ ‫فاز‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫طرح‬ ‫سازي‬‫آهن‬ ‫راه‬ ‫شرکت‬13531353 84.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫دي‬ ‫بیمه‬ ‫شرکت‬13531353 89.‫الکترونیک‬ ‫سازمان‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫سازمان‬ ‫رادیویي‬ ‫ارتباطات‬ 13531354 86. ‫مدل‬ ‫تدوین‬‫مرجع‬ ‫هاي‬‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫شهرداري‬‫کشور‬ ‫هاي‬ ‫شهرداري‬ ‫دبیرخانه‬‫هاي‬ ‫کشور‬ 13531354 87.‫سازماني‬ ‫کالن‬ ‫معماري‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫شهرسازي‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬13531359
 • 14. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬3169‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬. Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir ‫ردیف‬‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬ ‫تاریخ‬‫خاتمه‬ ‫تاریخ‬ 88.‫رسانه‬ ‫معماري‬‫سیما‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫نوین‬ ‫هاي‬ ‫جمهوري‬ ‫سیماي‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫ایران‬ ‫اسالمي‬ 13541359 85.‫فاوا‬ ‫توسعه‬ ‫جامع‬ ‫طرح‬ ‫تهیه‬‫گهر‬ ‫گل‬ ‫شرکت‬13541359 50.‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫توسعه‬ ‫طرح‬ ‫تدوین‬ ‫برق‬ ‫نیروي‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ 13541359 51.‫شرکت‬ ‫مرجع‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫هاي‬‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬‫اي‬ ‫تهران‬ 13541359 52. ‫بانک‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تدوین‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬13541359