فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها

Internet of Things
‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫شغلی‬ ‫فرصتهای‬
‫بسطامی‬ ‫خلیل‬
‫حقیقی‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫کمیسیون‬ ‫دبیر‬ ‫و‬ ‫عضو‬
‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬
‫کوین‬،‫اشتون‬‫کسی‬‫که‬‫در‬‫سال‬1999‫عبارت‬Internet of Things‫را‬‫برای‬‫اولین‬‫بار‬‫بکار‬
،‫برد‬‫می‬‫گوید‬:«‫تا‬،‫کنون‬‫اینترنت‬‫برای‬‫تامین‬‫اطالعات‬‫خود؛‬‫به‬‫صورت‬‫کلیدی‬‫به‬‫انسان‬‫ها‬
‫وابسته‬‫بوده‬،‫است‬‫اما‬‫در‬،‫آینده‬‫دستگاه‬‫ها‬‫خودشان‬‫می‬‫توانند‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬
‫خود‬‫را‬‫در‬‫اینترنت‬‫منتشر‬‫کنند‬.‫به‬‫این‬‫شکل‬‫که‬‫تمامی‬‫دستگاه‬‫های‬‫فیزیکی‬‫توسط‬‫شبکه‬‫ای‬
‫مجازی‬‫به‬‫همدیگر‬‫متصل‬‫هستند‬‫و‬‫هزاران‬‫هزار‬‫داده‬‫مختلف‬‫از‬‫دستگاه‬‫های‬‫هوشمند‬‫و‬
‫حسگرهای‬،‫فراگیر‬‫مدام‬‫در‬‫حال‬‫انتقال‬‫و‬‫پردازش‬‫می‬‫باشد‬»
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
2
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
3
‫اینترنت‬‫چیزها‬،‫یک‬‫مفهوم‬‫جدید‬‫در‬‫فناوری‬‫است‬‫که‬‫به‬‫این‬‫موضوع‬
‫اشاره‬‫دارد‬‫که‬:
•‫دستگاه‬‫های‬‫مختلف‬‫یا‬‫اصطالحا‬‫ماشین‬‫ها‬(‫مانند‬‫المپ‬،‫ها‬
‫لوازم‬‫الکتریکی‬،‫منزل‬‫درب‬،‫ها‬‫و‬‫حتی‬‫کفش‬‫ها‬)‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬
،‫سنسورها‬‫محرک‬،‫ها‬‫و‬‫فناوری‬‫های‬‫تبادل‬‫داده‬‫که‬‫در‬‫درون‬‫شیء‬‫نصب‬
‫شده‬،‫است‬‫از‬‫حالت‬‫معمولی‬‫به‬«‫هوشمند‬»‫تبدیل‬‫نماید‬.
•‫اینترنت‬‫چیزها‬‫این‬‫دستگاه‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫ابزارهای‬‫قابل‬،‫پیگیری‬
‫قابل‬‫مونیتور‬‫و‬‫کنترل‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫های‬‫رایانه‬‫ای‬(‫یا‬‫اینترنت‬)‫تبدیل‬
‫می‬‫کند‬.
‫اینترنت‬‫چیزها‬‫چیست؟‬ ‫دقیقا‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
4
‫در‬‫واقع‬‫می‬‫توان‬‫گفت‬‫که‬‫دستگاه‬‫ها‬‫و‬‫کاربردهایی‬‫که‬‫در‬‫حوزه‬
‫اینترنت‬‫چیزها‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬‫باید‬‫دارای‬3‫بخش‬‫زیر‬‫باش‬‫ند‬:
•‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫گرفتن‬
•‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارسال‬(‫پردازشی‬ ‫ابر‬ ‫به‬ ‫معموال‬)
•‫شده‬ ‫گردآوری‬ ‫هوشمندی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬
‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫بخشهای‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
5
‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫اجزای‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
6
‫حاال‬‫دستگاه‬‫های‬،‫مختلف‬‫از‬‫تلفن‬،‫همراه‬‫تلویزیون‬‫و‬‫یخچال‬‫گرفته‬‫تا‬‫سنسورهای‬
‫صنعتی‬‫امکان‬‫اتصال‬‫به‬‫اینترنت‬‫را‬،‫دارند‬‫و‬،‫این‬‫ی‬‫آینده‬‫بسیار‬‫روشنی‬‫را‬‫از‬‫نظر‬
‫اقتصادی‬‫برای‬،‫کارآفرینان‬،‫مهندسان‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫نوید‬‫دهد‬‫می‬.‫بر‬‫اساس‬
‫های‬‫پژوهش‬‫موسسه‬‫معتبر‬،‫گارتنر‬‫شرکت‬‫های‬‫ارائه‬‫ی‬‫کننده‬‫محصوالت‬‫و‬‫کاربرهای‬
‫اینترنت‬‫چیزها‬،‫تا‬‫سال‬2020‫بیش‬‫از‬309‫میلیارد‬‫دالر‬‫درآمد‬‫خواهند‬،‫داشت‬‫و‬
‫بیشتر‬‫این‬،‫درآمد‬‫در‬‫بخش‬‫خدمات‬‫آن‬‫خواهد‬‫بود‬.
،‫گارتنر‬‫همچنین‬‫تخمین‬‫می‬‫زند‬‫که‬‫تا‬‫سال‬2020،‫اینترنت‬‫چیزها‬،‫بیش‬‫از‬26
‫میلیارد‬‫دستگاه‬‫را‬‫دربر‬‫خواهد‬‫گرفت‬.‫همه‬‫این‬،‫ها‬‫دستگاه‬‫بر‬‫اساس‬‫پیش‬‫بینی‬
‫شرکت‬،‫سیسکو‬‫تا‬‫سال‬2018‫بیشتر‬‫اینترنت‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫اختصاص‬‫خواهد‬‫داد‬.‫این‬
‫پیش‬،‫بینی‬‫بسیار‬‫مهم‬‫و‬‫چشمگیر‬،‫است‬‫یعنی‬‫اینکه‬:‫در‬‫کمتر‬‫از‬3،‫سال‬‫ماشین‬‫ها‬‫و‬
‫دستگاه‬،‫ها‬‫بیشتر‬‫از‬‫انسان‬،‫ها‬‫بر‬‫روی‬‫اینترنت‬‫با‬‫هم‬‫در‬‫تعامل‬‫خواهند‬‫بود‬!
‫آینده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
7
‫کاربرد‬‫به‬‫به‬‫کارگیری‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫در‬‫صنعت‬‫و‬‫مشخصا‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬‫اشاره‬
‫دارد‬.‫این‬‫کاربرد‬‫ها‬‫می‬‫تواند‬‫درالیه‬‫ها‬‫و‬‫زنجیره‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ها‬‫تجلی‬‫یابد‬.
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫تعریف‬IoT
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
8
‫کاربرد‬‫های‬IoT‫بسیار‬‫متفاوت‬‫و‬‫متنوع‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫حقیقت‬‫گروه‬‫مخاطب‬‫و‬‫نیاز‬‫های‬‫آن‬‫ها‬‫می‬
‫باشد‬‫که‬‫تعیین‬‫کننده‬‫کاربرد‬‫مناسب‬‫می‬‫باشد‬.‫با‬‫این‬‫وجود‬‫کاربران‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫را‬‫می‬‫توان‬ً‫ا‬‫عموم‬
‫در‬‫سه‬‫گروه‬‫زیر‬‫مورد‬‫شناسایی‬‫قرار‬‫داد‬:
•‫تک‬‫تک‬‫شهروندان‬
•‫تجمع‬‫شهروندان‬(‫مردم‬‫یک‬،‫شهر‬‫یک‬،‫ناحیه‬‫یک‬‫کشور‬‫و‬‫یا‬‫منطقه‬‫جغرافیایی‬‫خاص‬)
•‫تشکالت‬،‫اقتصادی‬‫شرکت‬،‫ها‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬
‫که‬‫در‬‫جدول‬‫زیر‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫گرفته‬‫اند‬.
‫اینترنت‬ ‫کاربران‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
9
‫برای‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫سناریوهای‬‫متفاوتی‬‫برای‬‫طراحی‬‫سرویسها‬‫ارائه‬
‫گردیده‬‫است‬‫یکی‬‫از‬‫بارزترین‬‫آن‬‫ها‬
(SOA) Services Oriented Architecture‫می‬‫باشد‬.‫اصالح‬
SOA‫یک‬‫الگوی‬‫طراحی‬‫می‬،‫باشد‬‫که‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫آن‬‫نرم‬‫افزار‬‫ها‬‫و‬
‫اپلیکیشن‬‫ها‬‫در‬‫جریانی‬‫ترکیب‬‫شده‬‫و‬‫سرویس‬‫های‬‫را‬‫فراهم‬‫آورده‬‫و‬
‫توسط‬‫پروتکل‬‫های‬‫در‬‫اختیار‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫دیگر‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬.SOA
‫یا‬‫همان‬‫معماری‬‫سرویس‬‫گرا‬‫روشی‬‫جدید‬‫و‬‫در‬‫حال‬‫تکامل‬‫برای‬‫ساخت‬
‫برنامه‬‫های‬‫توزیع‬‫شده‬‫با‬Distributed Application‫است‬.
‫سرویس‬‫هااجزای‬‫توزیع‬‫شده‬‫با‬‫رابطه‬‫های‬‫تعریف‬‫شده‬‫و‬‫مشخص‬‫هستند‬
‫که‬‫پیغام‬‫های‬XMIL‫را‬‫پردازش‬‫وتبادل‬‫می‬‫کنند‬.
‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫سرویسها‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
10
‫در‬‫ارائه‬‫هر‬‫طبقه‬‫بندی‬‫سرویسی‬‫از‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫به‬‫عبارت‬5c + 5Any
‫اشاره‬‫داشت‬.‫این‬‫عبارت‬‫اشاره‬‫دارد‬‫به‬‫اینکه‬‫ارائه‬‫هر‬‫گونه‬‫سرویس‬‫باید‬
‫متمرکز‬‫بر‬‫محور‬‫های‬‫زیر‬‫باشد‬‫تا‬‫شعار‬‫و‬‫محوریت‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫را‬‫مورد‬
‫توجه‬‫قرار‬‫داده‬‫و‬‫اثر‬‫بخش‬‫واقع‬‫گردد‬:
‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫سرویسها‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
11
‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
12
‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
13
‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
14
‫باتوجه‬‫به‬‫تعاریف‬‫مور‬(1996)،‫ایانیسیتی‬‫و‬‫لوین‬(2004)‫و‬‫تالویتی‬(2011)،
‫یک‬‫اکوسیستم‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫شکل‬‫زیر‬‫تعریف‬‫کرد‬:
"‫یک‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬‫که‬‫شامل‬‫اجتماعی‬‫از‬‫تعامل‬‫شرکت‬‫ها‬‫و‬‫افراد‬
‫همراه‬‫با‬‫محیط‬‫اجتماعی‬‫و‬‫اقتصادی‬‫آنها‬‫می‬‫باشد‬.‫که‬‫در‬،‫آن‬‫شرکت‬‫ها‬
‫معموال‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تسهیم‬‫دارایی‬‫های‬‫اصلی‬‫خود‬‫مرتبط‬‫به‬‫ارتباطات‬‫دنیای‬
‫فیزیکی‬‫اشیاء‬‫و‬‫دنیای‬‫مجازی‬‫اینترنت‬‫با‬‫یکدیگر‬‫رقابت‬‫و‬‫همکاری‬‫می‬‫کنند‬.
‫دارایی‬‫های‬‫اصلی‬‫ممکن‬‫است‬‫به‬‫صورت‬‫محصوالت‬‫سخت‬‫افزاری‬‫و‬‫نرم‬
،‫افزاری‬‫پلتفرم‬‫ها‬‫و‬‫یا‬‫استانداردهایی‬‫باشد‬‫که‬‫متمرکز‬‫بر‬‫دستگاه‬‫های‬،‫متصل‬
‫ارتباطات‬،‫آنها‬‫خدمات‬‫نرم‬‫افزار‬‫کاربردی‬‫ساخته‬‫شده‬‫است‬‫روی‬‫این‬
‫اتصال‬)‫ارتباط‬(،‫و‬‫یا‬‫بر‬‫روی‬‫خدمات‬‫پشتیبانی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬،‫تأمین‬‫ضمانت‬‫و‬
‫صدور‬‫صورت‬‫حساب‬‫خدمات‬‫کاربردی‬‫باشد‬."
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫اکوسیستم‬ ‫بازیگران‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
15
‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
16
‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
17
‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
18
‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
19
‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
20
‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
21
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫گزارش‬‫تحلیلی‬‫میسون‬(2013)،‫سه‬‫تغییر‬‫کلیدی‬‫در‬‫جهان‬‫روی‬‫داده‬‫اند‬
‫که‬‫ما‬‫را‬‫از‬‫ارتباطات‬‫ماشین‬‫با‬‫ماشین‬‫به‬‫سوی‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫پیش‬‫برده‬‫است‬‫که‬
‫عبارتند‬‫از‬:
‫تغییرات‬‫در‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جهانی‬،‫دنیای‬‫اجتماعی‬،‫دنیای‬‫ارتباطات‬
‫این‬‫سه‬‫تغییر‬‫کلیدی‬‫مستلزم‬‫تکامل‬‫ارتباطات‬M2M‫به‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫هستند‬.‫این‬
‫انتقال‬‫موجب‬.‫پیشنهاد‬‫دو‬‫دسته‬‫تکنولوژی‬‫برای‬‫بخش‬‫های‬‫متفاوت‬‫مشتری‬‫می‬
‫شود‬.
‫درواقع‬M2M،‫تمرکز‬‫صنعتی‬‫دارد‬‫و‬IOT‫متمرکز‬‫بر‬‫مصرف‬‫کننده‬‫است‬.
‫مسیر‬M2M‫به‬‫سوی‬‫اینترنت‬‫صنعتی‬‫حرکت‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫بیشتر‬ِ‫ز‬‫تمرک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬(B2B)‫دارد‬،‫در‬‫حالی‬‫که‬IoT‫بیشتر‬‫متمرکز‬‫بر‬‫ارتباطات‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫به‬‫مشتری‬(B2C)‫است‬.(‫ونلیمپوت‬‫و‬،‫همکاران‬2014)
‫تاثیراینترنت‬‫چیزها‬‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫براجزاء‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
22
‫از‬ ‫انتقال‬M2M‫به‬IoT
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
23
•‫ارزش‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫از‬‫سخت‬‫افزار‬‫به‬‫نرم‬‫افزار‬‫است‬
•‫ارزش‬‫از‬‫محصوالت‬‫به‬‫ابر‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫است‬
•‫ارزش‬‫از‬‫محصوالت‬‫به‬‫خدمات‬‫تغییر‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬
‫این‬‫سه‬‫تغییر‬‫ارزش‬،‫ضروری‬‫نه‬‫تنها‬‫منابع‬‫جدید‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫ایجاد‬‫کرده‬،‫اند‬
‫بلکه‬‫نیاز‬‫به‬‫مهارت‬،‫ها‬‫زیرساخت‬،‫ها‬‫هنجارهای‬‫فرهنگی‬‫و‬‫مدل‬‫های‬‫عملیاتی‬
‫جدید‬‫دارند‬.‫برای‬‫تولید‬‫کنندگانی‬‫که‬‫برای‬‫برآورده‬‫کردن‬‫تقاضاهای‬‫یک‬‫جهان‬
‫هوشمند‬‫و‬،‫متصل‬‫تغییر‬‫کرده‬،‫اند‬‫ترکیبی‬‫از‬‫نرم‬،‫افزار‬‫ابر‬‫و‬‫خدمات‬‫است‬‫که‬
‫موجب‬‫نوآوری‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫مبنای‬،‫تمایز‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫جدید‬‫و‬
‫تغییرات‬‫بنیادین‬‫است‬.
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫توسعه‬ ‫الزمه‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫تغییر‬IT
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
24
‫در‬‫پاسخ‬‫به‬‫اینترنت‬،‫اشیاء‬‫تولید‬‫کنندگان‬‫نیز‬‫باید‬‫شروع‬‫به‬‫تغییر‬
‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫موجود‬‫و‬‫اساسا‬‫تجدید‬‫نظر‬‫در‬‫مورد‬‫چگونگی‬
،‫ایجاد‬‫راه‬،‫اندازی‬‫و‬‫خدمات‬‫محصوالت‬‫هوشمند‬‫متصل‬‫در‬IOT‫کنند‬
•‫تغییر‬‫چگونگی‬‫تولید‬‫محصوالت‬
•‫تغییر‬‫اینکه‬‫محصوالت‬‫چگونه‬‫سرویس‬‫می‬‫شوند‬
•‫تغییر‬‫مدلهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫برای‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫تغییرات‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
25
‫متصل‬ ‫اشیای‬ ‫اهداف‬ ‫های‬ ‫متریک‬(‫گزارش‬axeda)
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
26
‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدلهای‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
27
‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدلهای‬ ‫شرح‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
28
‫کاربردشان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدلهای‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
29
‫نیل‬،‫بلومنتال‬‫موسس‬‫و‬‫مدیرعامل‬‫کمپانی‬‫واربی‬‫پارکر‬(Warby
Parker)‫استارت‬‫آپ‬‫را‬‫این‬‫چنین‬‫تعریف‬‫کند‬‫می‬:
‫استارت‬‫آپ‬‫یک‬‫کمپانی‬‫نوپا‬‫است‬‫که‬‫حلی‬‫راه‬‫نوین‬‫را‬‫برای‬‫یک‬‫مساله‬
‫ارائه‬‫کند؛‬‫می‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫تضمینی‬‫برای‬‫موفقیت‬‫کمپانی‬‫از‬‫طریق‬‫راه‬
‫حل‬‫ارائه‬‫شده‬‫وجود‬‫ندارد‬.
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
30
Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
•upStart‫های‬‫سخت‬‫افزاری‬(‫محصول‬‫محور‬)
•Start up‫های‬‫داده‬‫محور‬
•Start up‫های‬‫خدمت‬‫محور‬
•Start up‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫پلتفرم‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
31
Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
•Start up‫های‬‫سخت‬‫افزاری‬(‫محصول‬‫محور‬)
•TechAdhere
•TryEgg
•Chui
•Lifx
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
32
‫متصل‬ ‫قرص‬ ‫قوطی‬ ‫یک‬ ،‫آپ‬ ‫استار‬ ‫این‬(connected)‫کند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
‫داروهای‬ ‫بیماران‬‫کنند‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫خود‬.
‫قرص‬ ‫قوطی‬AdhereTech‫دوز‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پایبندی‬ ‫افزایش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬
‫دست‬ ‫از‬ ‫دارو‬‫است‬ ‫اتفاقی‬ ‫یا‬ ‫رفته‬.‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫سنسورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قوطی‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫بطری‬ ‫از‬ ‫دارو‬ ‫مایع‬ ‫از‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫قرص‬ ‫یک‬.‫اگر‬
‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫متنی‬ ‫پیام‬ ‫یا‬ ‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫نکرده‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داروی‬ ‫بیمار‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫یادآوری‬ ،‫موسیقی‬ ‫زنگ‬ ‫یا‬ ‫قوطی‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫چراغ‬.
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
33
‫شانه‬‫تخم‬‫مرغ‬‫هوشمند‬(Egg tray)‫به‬‫کاربران‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫به‬‫کمک‬‫گوشی‬‫های‬
‫هوشمندشان‬‫بدانند‬‫چه‬‫تعداد‬‫تخم‬‫مرغ‬‫در‬‫شانه‬‫تخم‬‫مرغ‬‫باقی‬‫مانده‬‫است‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫به‬‫کمک‬
LED‫روی‬‫برای‬‫قدیمی‬‫ترین‬‫تخم‬‫مرغ‬‫ها‬‫هشدار‬‫می‬‫دهد‬.‫همچنین‬‫در‬‫صورتیکه‬‫که‬‫تعداد‬‫تخم‬
‫مرغ‬‫ها‬‫از‬‫حد‬‫معمول‬‫کمتر‬‫باشد‬‫یا‬‫در‬‫مغازه‬‫مشغول‬‫خرید‬‫باشید‬‫از‬‫طریق‬‫اپلیکیشن‬‫برای‬‫خرید‬
‫تخم‬‫مرغ‬‫پیغام‬‫می‬‫فرستد‬.
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
34
‫چویی‬‫یک‬‫زنگ‬‫در‬‫هوشمند‬‫است‬.‫چویی‬‫از‬‫فناوری‬‫شناسایی‬‫چهره‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫چهره‬‫شما‬‫و‬‫چهره‬
‫کسانی‬‫که‬‫شما‬‫اجازه‬‫ورود‬‫به‬‫خانه‬‫را‬‫به‬‫آنها‬‫می‬،‫دهد‬‫به‬‫کلید‬‫تبدیل‬‫کند‬‫تا‬‫در‬‫را‬‫باز‬‫کند‬.
‫سیستم‬‫رفت‬‫وآمد‬‫افراد‬‫را‬‫پیگیری‬‫و‬‫ثبت‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫زمان‬‫مالقات‬‫هایشان‬‫را‬‫برچسب‬‫گذاری‬‫می‬‫کند‬.
‫این‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫به‬‫یک‬‫ابزار‬‫عالی‬‫برای‬‫کسب‬‫و‬‫کارهایی‬‫تبدیل‬‫شود‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫پیگیری‬‫رفت‬‫و‬‫امد‬
‫افراد‬‫به‬‫شرکت‬‫خود‬‫را‬‫دارند‬.‫کاربران‬‫همچنین‬‫می‬‫توانند‬‫از‬‫طریق‬‫گوشی‬‫های‬‫هوشمند‬‫خود‬‫درب‬‫برای‬
‫بازدید‬‫کنندگان‬‫موردانتظار‬‫باز‬،‫کنند‬‫به‬‫طوری‬‫که‬‫دیگر‬‫نیازی‬‫نیست‬‫که‬‫کلید‬‫اضافی‬‫در‬‫اختیار‬‫سرویس‬
‫نظافت‬‫یا‬‫تعمیرات‬‫قرار‬‫گیرد‬.‫چویی‬‫همچنین‬‫تماس‬‫های‬‫ویدئویی‬‫دوطرفه‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫دستگاه‬‫ممکن‬‫می‬
،‫کند‬‫که‬‫کاربران‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫بازدید‬‫کنندگان‬‫خود‬‫از‬‫طریق‬‫تلفن‬‫خود‬‫چت‬‫کنند‬
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
35
LIFX‫یک‬‫المپ‬‫حبابی‬‫دارای‬wi-fi،‫چند‬
‫رنگ‬‫و‬‫کم‬‫مصرف‬‫است‬‫که‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫با‬
‫گوشی‬‫های‬‫هوشمند‬‫خود‬‫آن‬‫را‬‫کنترل‬‫است‬.
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
36
Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
•Start up‫های‬‫داده‬‫محور‬
•TempoIQ
•Buddy
•Handle My Health
•Startupbootcamp IoT & Data
•Heapsylon
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
37
Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
•Start up‫های‬‫خدمت‬‫محور‬
•UtilityAPI
•Neura
•Octoblu
•Scanalytics
•Weaved
•CircuitHub(‫تولید‬‫مبتنی‬‫بر‬‫تقاضا‬‫برای‬startup‫های‬
‫سخت‬‫افزاری‬)
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
38
Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
•Start up‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫پلتفرم‬
•Atooma
•Ayla
•Carriots
•Relayr
•Plytix
•ioBridge
copyright Teanet & khalil Bastami-2016
39
phonvert Start up
‫کلیپ‬ ‫مشاهده‬
Thank You
TeaNet Team
Khalil Bastami PHD.student
copyright Teanet & khalil Bastami-
2016
40
‫منابع‬:
‫مخابرات‬ ‫تحقیقات‬ ‫مرکز‬ ‫گزارشات‬
‫خوشفکری‬ ‫سایت‬(www.khoshfekri.com)
1 von 40

Recomendados

The Sensors in Internet of Things von
The Sensors in Internet of ThingsThe Sensors in Internet of Things
The Sensors in Internet of ThingsMohammad Rasool Akhavan Sarraf
745 views23 Folien
اینترنت اشیا در 10 دقیقه von
اینترنت اشیا در 10 دقیقهاینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقهMahmood Neshati (PhD)
1.4K views14 Folien
کاربردهای اینترنت اشیاء در حوزه سازمانی و صنعت von
کاربردهای اینترنت اشیاء در حوزه سازمانی و صنعت کاربردهای اینترنت اشیاء در حوزه سازمانی و صنعت
کاربردهای اینترنت اشیاء در حوزه سازمانی و صنعت startupIoT
1.8K views17 Folien
داده های متصل von
داده های متصلداده های متصل
داده های متصلHosseinieh Ershad Public Library
194 views28 Folien
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو von
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روInternet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روMasoud Zamani
3.7K views36 Folien
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی von
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردیMajid Moradnouri
1.7K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

IOT security von
IOT securityIOT security
IOT securityleila valiei
611 views29 Folien
Cloud ofthings von
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthingsamin salehzadeh
258 views31 Folien
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء von
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءstartupIoT
2.1K views56 Folien
1 von
11
1guest2802e2
39 views2 Folien
security of IOT von
security of IOTsecurity of IOT
security of IOTYashar Esmaildokht
233 views45 Folien
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f... von
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...Ali Rahmanpour
363 views42 Folien

Was ist angesagt?(9)

پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء von startupIoT
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
startupIoT2.1K views
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f... von Ali Rahmanpour
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...
Ali Rahmanpour363 views
اینترنت اشیا یا به اختصارIotبه von fateme asgharzade
اینترنت اشیا یا به اختصارIotبهاینترنت اشیا یا به اختصارIotبه
اینترنت اشیا یا به اختصارIotبه
fateme asgharzade707 views

Destacado

مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء von
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاءمروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاءstartupIoT
822 views22 Folien
ساختمان عضله von
ساختمان عضلهساختمان عضله
ساختمان عضلهpouya fardi
1.7K views21 Folien
Human Physiology von
Human PhysiologyHuman Physiology
Human PhysiologyBehzad Pourabdollah
7.3K views161 Folien
عصبف von
عصبفعصبف
عصبفpouya fardi
1.8K views91 Folien
کنترل اشیا با مغز von
کنترل اشیا با مغزکنترل اشیا با مغز
کنترل اشیا با مغزAmir Ghorbanali
1.4K views35 Folien
فیزیولوژی غدد درون ریز von
فیزیولوژی غدد درون ریزفیزیولوژی غدد درون ریز
فیزیولوژی غدد درون ریزpouya fardi
6K views86 Folien

Destacado(20)

مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء von startupIoT
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاءمروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
startupIoT822 views
ساختمان عضله von pouya fardi
ساختمان عضلهساختمان عضله
ساختمان عضله
pouya fardi1.7K views
کنترل اشیا با مغز von Amir Ghorbanali
کنترل اشیا با مغزکنترل اشیا با مغز
کنترل اشیا با مغز
Amir Ghorbanali1.4K views
فیزیولوژی غدد درون ریز von pouya fardi
فیزیولوژی غدد درون ریزفیزیولوژی غدد درون ریز
فیزیولوژی غدد درون ریز
pouya fardi6K views
فیزیولوژی دستگاه تنفس von pouya fardi
فیزیولوژی دستگاه تنفسفیزیولوژی دستگاه تنفس
فیزیولوژی دستگاه تنفس
pouya fardi8.2K views
دستگاه گوارش von guestf37842
دستگاه گوارشدستگاه گوارش
دستگاه گوارش
guestf378427.2K views
مغز وحرکت von LALE
مغز وحرکتمغز وحرکت
مغز وحرکت
LALE 516 views
Khon,هماتولوژی,hematology von Armen Poghosiyan
Khon,هماتولوژی,hematologyKhon,هماتولوژی,hematology
Khon,هماتولوژی,hematology
Armen Poghosiyan10.7K views
How google works_final von kirantej1920
How google works_finalHow google works_final
How google works_final
kirantej1920810 views

Similar a فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها

IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3 von
IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3
IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3Alireza Mojahedi
123 views112 Folien
حقوق بشر دیجیتال von
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 views2 Folien
IoT Course - Chapter 1 von
IoT Course - Chapter 1IoT Course - Chapter 1
IoT Course - Chapter 1M Nemati
20 views15 Folien
کارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششم von
کارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششمکارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششم
کارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششمEhsan Javanmard
168 views76 Folien
جامعه اطلاعاتی von
جامعه اطلاعاتیجامعه اطلاعاتی
جامعه اطلاعاتیAli Reza Hashemi Nekoo
99 views21 Folien
اینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینی von
اینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینیاینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینی
اینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینیMuhammad Bayat
257 views43 Folien

Similar a فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها(20)

IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3 von Alireza Mojahedi
IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3
IMI Systems - Digital Marketing Course 2 of 3
Alireza Mojahedi123 views
IoT Course - Chapter 1 von M Nemati
IoT Course - Chapter 1IoT Course - Chapter 1
IoT Course - Chapter 1
M Nemati20 views
کارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششم von Ehsan Javanmard
کارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششمکارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششم
کارگاه فناوری های نو - ربات خوش فکر، ربات با ادب، ربات آینده نگر - جلسه ششم
Ehsan Javanmard168 views
اینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینی von Muhammad Bayat
اینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینیاینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینی
اینترنت اشیاء و فرصت های کارآفرینی
Muhammad Bayat257 views
تلگرام ناجی کسب و کار نیست von Ali Moghadam
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیست
Ali Moghadam24 views
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات von Morteza Javan
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتمعرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
Morteza Javan495 views
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد von Farzad Khandan
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
Farzad Khandan1.9K views
دامنه های سطح بالای عمومی چگونه دنیای وب را تغییر می دهند؟ von kasra khoshkhooy
دامنه های سطح بالای عمومی چگونه دنیای وب را تغییر می دهند؟دامنه های سطح بالای عمومی چگونه دنیای وب را تغییر می دهند؟
دامنه های سطح بالای عمومی چگونه دنیای وب را تغییر می دهند؟
kasra khoshkhooy539 views
سامانه گزارش گيري سيگما اكانتينگ-Sima Accounting Reports von marketingfarkhad
سامانه گزارش گيري سيگما اكانتينگ-Sima Accounting Reportsسامانه گزارش گيري سيگما اكانتينگ-Sima Accounting Reports
سامانه گزارش گيري سيگما اكانتينگ-Sima Accounting Reports
marketingfarkhad369 views
IoT in 5G ERA -Latest advancements in massive and mission critical IoT von amin azari
IoT in 5G ERA -Latest advancements in massive and mission critical IoTIoT in 5G ERA -Latest advancements in massive and mission critical IoT
IoT in 5G ERA -Latest advancements in massive and mission critical IoT
amin azari213 views
کسب و کار مجازی von babak akaberi
کسب و کار مجازیکسب و کار مجازی
کسب و کار مجازی
babak akaberi1.2K views

فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها

 • 1. Internet of Things ‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫شغلی‬ ‫فرصتهای‬ ‫بسطامی‬ ‫خلیل‬ ‫حقیقی‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫کمیسیون‬ ‫دبیر‬ ‫و‬ ‫عضو‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬
 • 2. ‫کوین‬،‫اشتون‬‫کسی‬‫که‬‫در‬‫سال‬1999‫عبارت‬Internet of Things‫را‬‫برای‬‫اولین‬‫بار‬‫بکار‬ ،‫برد‬‫می‬‫گوید‬:«‫تا‬،‫کنون‬‫اینترنت‬‫برای‬‫تامین‬‫اطالعات‬‫خود؛‬‫به‬‫صورت‬‫کلیدی‬‫به‬‫انسان‬‫ها‬ ‫وابسته‬‫بوده‬،‫است‬‫اما‬‫در‬،‫آینده‬‫دستگاه‬‫ها‬‫خودشان‬‫می‬‫توانند‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬ ‫خود‬‫را‬‫در‬‫اینترنت‬‫منتشر‬‫کنند‬.‫به‬‫این‬‫شکل‬‫که‬‫تمامی‬‫دستگاه‬‫های‬‫فیزیکی‬‫توسط‬‫شبکه‬‫ای‬ ‫مجازی‬‫به‬‫همدیگر‬‫متصل‬‫هستند‬‫و‬‫هزاران‬‫هزار‬‫داده‬‫مختلف‬‫از‬‫دستگاه‬‫های‬‫هوشمند‬‫و‬ ‫حسگرهای‬،‫فراگیر‬‫مدام‬‫در‬‫حال‬‫انتقال‬‫و‬‫پردازش‬‫می‬‫باشد‬» copyright Teanet & khalil Bastami-2016 2
 • 3. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 3 ‫اینترنت‬‫چیزها‬،‫یک‬‫مفهوم‬‫جدید‬‫در‬‫فناوری‬‫است‬‫که‬‫به‬‫این‬‫موضوع‬ ‫اشاره‬‫دارد‬‫که‬: •‫دستگاه‬‫های‬‫مختلف‬‫یا‬‫اصطالحا‬‫ماشین‬‫ها‬(‫مانند‬‫المپ‬،‫ها‬ ‫لوازم‬‫الکتریکی‬،‫منزل‬‫درب‬،‫ها‬‫و‬‫حتی‬‫کفش‬‫ها‬)‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬ ،‫سنسورها‬‫محرک‬،‫ها‬‫و‬‫فناوری‬‫های‬‫تبادل‬‫داده‬‫که‬‫در‬‫درون‬‫شیء‬‫نصب‬ ‫شده‬،‫است‬‫از‬‫حالت‬‫معمولی‬‫به‬«‫هوشمند‬»‫تبدیل‬‫نماید‬. •‫اینترنت‬‫چیزها‬‫این‬‫دستگاه‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫ابزارهای‬‫قابل‬،‫پیگیری‬ ‫قابل‬‫مونیتور‬‫و‬‫کنترل‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫های‬‫رایانه‬‫ای‬(‫یا‬‫اینترنت‬)‫تبدیل‬ ‫می‬‫کند‬. ‫اینترنت‬‫چیزها‬‫چیست؟‬ ‫دقیقا‬
 • 4. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 4 ‫در‬‫واقع‬‫می‬‫توان‬‫گفت‬‫که‬‫دستگاه‬‫ها‬‫و‬‫کاربردهایی‬‫که‬‫در‬‫حوزه‬ ‫اینترنت‬‫چیزها‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬‫باید‬‫دارای‬3‫بخش‬‫زیر‬‫باش‬‫ند‬: •‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫گرفتن‬ •‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارسال‬(‫پردازشی‬ ‫ابر‬ ‫به‬ ‫معموال‬) •‫شده‬ ‫گردآوری‬ ‫هوشمندی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫بخشهای‬
 • 5. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 5 ‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫اجزای‬
 • 6. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 6 ‫حاال‬‫دستگاه‬‫های‬،‫مختلف‬‫از‬‫تلفن‬،‫همراه‬‫تلویزیون‬‫و‬‫یخچال‬‫گرفته‬‫تا‬‫سنسورهای‬ ‫صنعتی‬‫امکان‬‫اتصال‬‫به‬‫اینترنت‬‫را‬،‫دارند‬‫و‬،‫این‬‫ی‬‫آینده‬‫بسیار‬‫روشنی‬‫را‬‫از‬‫نظر‬ ‫اقتصادی‬‫برای‬،‫کارآفرینان‬،‫مهندسان‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫نوید‬‫دهد‬‫می‬.‫بر‬‫اساس‬ ‫های‬‫پژوهش‬‫موسسه‬‫معتبر‬،‫گارتنر‬‫شرکت‬‫های‬‫ارائه‬‫ی‬‫کننده‬‫محصوالت‬‫و‬‫کاربرهای‬ ‫اینترنت‬‫چیزها‬،‫تا‬‫سال‬2020‫بیش‬‫از‬309‫میلیارد‬‫دالر‬‫درآمد‬‫خواهند‬،‫داشت‬‫و‬ ‫بیشتر‬‫این‬،‫درآمد‬‫در‬‫بخش‬‫خدمات‬‫آن‬‫خواهد‬‫بود‬. ،‫گارتنر‬‫همچنین‬‫تخمین‬‫می‬‫زند‬‫که‬‫تا‬‫سال‬2020،‫اینترنت‬‫چیزها‬،‫بیش‬‫از‬26 ‫میلیارد‬‫دستگاه‬‫را‬‫دربر‬‫خواهد‬‫گرفت‬.‫همه‬‫این‬،‫ها‬‫دستگاه‬‫بر‬‫اساس‬‫پیش‬‫بینی‬ ‫شرکت‬،‫سیسکو‬‫تا‬‫سال‬2018‫بیشتر‬‫اینترنت‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫اختصاص‬‫خواهد‬‫داد‬.‫این‬ ‫پیش‬،‫بینی‬‫بسیار‬‫مهم‬‫و‬‫چشمگیر‬،‫است‬‫یعنی‬‫اینکه‬:‫در‬‫کمتر‬‫از‬3،‫سال‬‫ماشین‬‫ها‬‫و‬ ‫دستگاه‬،‫ها‬‫بیشتر‬‫از‬‫انسان‬،‫ها‬‫بر‬‫روی‬‫اینترنت‬‫با‬‫هم‬‫در‬‫تعامل‬‫خواهند‬‫بود‬! ‫آینده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 7. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 7 ‫کاربرد‬‫به‬‫به‬‫کارگیری‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫در‬‫صنعت‬‫و‬‫مشخصا‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬‫اشاره‬ ‫دارد‬.‫این‬‫کاربرد‬‫ها‬‫می‬‫تواند‬‫درالیه‬‫ها‬‫و‬‫زنجیره‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ها‬‫تجلی‬‫یابد‬. ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫تعریف‬IoT
 • 8. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 8 ‫کاربرد‬‫های‬IoT‫بسیار‬‫متفاوت‬‫و‬‫متنوع‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫حقیقت‬‫گروه‬‫مخاطب‬‫و‬‫نیاز‬‫های‬‫آن‬‫ها‬‫می‬ ‫باشد‬‫که‬‫تعیین‬‫کننده‬‫کاربرد‬‫مناسب‬‫می‬‫باشد‬.‫با‬‫این‬‫وجود‬‫کاربران‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫را‬‫می‬‫توان‬ً‫ا‬‫عموم‬ ‫در‬‫سه‬‫گروه‬‫زیر‬‫مورد‬‫شناسایی‬‫قرار‬‫داد‬: •‫تک‬‫تک‬‫شهروندان‬ •‫تجمع‬‫شهروندان‬(‫مردم‬‫یک‬،‫شهر‬‫یک‬،‫ناحیه‬‫یک‬‫کشور‬‫و‬‫یا‬‫منطقه‬‫جغرافیایی‬‫خاص‬) •‫تشکالت‬،‫اقتصادی‬‫شرکت‬،‫ها‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬ ‫که‬‫در‬‫جدول‬‫زیر‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫گرفته‬‫اند‬. ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬‫چیزها‬
 • 9. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 9 ‫برای‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫سناریوهای‬‫متفاوتی‬‫برای‬‫طراحی‬‫سرویسها‬‫ارائه‬ ‫گردیده‬‫است‬‫یکی‬‫از‬‫بارزترین‬‫آن‬‫ها‬ (SOA) Services Oriented Architecture‫می‬‫باشد‬.‫اصالح‬ SOA‫یک‬‫الگوی‬‫طراحی‬‫می‬،‫باشد‬‫که‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫آن‬‫نرم‬‫افزار‬‫ها‬‫و‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬‫در‬‫جریانی‬‫ترکیب‬‫شده‬‫و‬‫سرویس‬‫های‬‫را‬‫فراهم‬‫آورده‬‫و‬ ‫توسط‬‫پروتکل‬‫های‬‫در‬‫اختیار‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫دیگر‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬.SOA ‫یا‬‫همان‬‫معماری‬‫سرویس‬‫گرا‬‫روشی‬‫جدید‬‫و‬‫در‬‫حال‬‫تکامل‬‫برای‬‫ساخت‬ ‫برنامه‬‫های‬‫توزیع‬‫شده‬‫با‬Distributed Application‫است‬. ‫سرویس‬‫هااجزای‬‫توزیع‬‫شده‬‫با‬‫رابطه‬‫های‬‫تعریف‬‫شده‬‫و‬‫مشخص‬‫هستند‬ ‫که‬‫پیغام‬‫های‬XMIL‫را‬‫پردازش‬‫وتبادل‬‫می‬‫کنند‬. ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫سرویسها‬‫چیزها‬
 • 10. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 10 ‫در‬‫ارائه‬‫هر‬‫طبقه‬‫بندی‬‫سرویسی‬‫از‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫به‬‫عبارت‬5c + 5Any ‫اشاره‬‫داشت‬.‫این‬‫عبارت‬‫اشاره‬‫دارد‬‫به‬‫اینکه‬‫ارائه‬‫هر‬‫گونه‬‫سرویس‬‫باید‬ ‫متمرکز‬‫بر‬‫محور‬‫های‬‫زیر‬‫باشد‬‫تا‬‫شعار‬‫و‬‫محوریت‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫را‬‫مورد‬ ‫توجه‬‫قرار‬‫داده‬‫و‬‫اثر‬‫بخش‬‫واقع‬‫گردد‬: ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫سرویسها‬‫چیزها‬
 • 11. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 11 ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 12. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 12 ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 13. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 13 ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 14. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 14 ‫باتوجه‬‫به‬‫تعاریف‬‫مور‬(1996)،‫ایانیسیتی‬‫و‬‫لوین‬(2004)‫و‬‫تالویتی‬(2011)، ‫یک‬‫اکوسیستم‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫شکل‬‫زیر‬‫تعریف‬‫کرد‬: "‫یک‬‫اکوسیستم‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬‫که‬‫شامل‬‫اجتماعی‬‫از‬‫تعامل‬‫شرکت‬‫ها‬‫و‬‫افراد‬ ‫همراه‬‫با‬‫محیط‬‫اجتماعی‬‫و‬‫اقتصادی‬‫آنها‬‫می‬‫باشد‬.‫که‬‫در‬،‫آن‬‫شرکت‬‫ها‬ ‫معموال‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تسهیم‬‫دارایی‬‫های‬‫اصلی‬‫خود‬‫مرتبط‬‫به‬‫ارتباطات‬‫دنیای‬ ‫فیزیکی‬‫اشیاء‬‫و‬‫دنیای‬‫مجازی‬‫اینترنت‬‫با‬‫یکدیگر‬‫رقابت‬‫و‬‫همکاری‬‫می‬‫کنند‬. ‫دارایی‬‫های‬‫اصلی‬‫ممکن‬‫است‬‫به‬‫صورت‬‫محصوالت‬‫سخت‬‫افزاری‬‫و‬‫نرم‬ ،‫افزاری‬‫پلتفرم‬‫ها‬‫و‬‫یا‬‫استانداردهایی‬‫باشد‬‫که‬‫متمرکز‬‫بر‬‫دستگاه‬‫های‬،‫متصل‬ ‫ارتباطات‬،‫آنها‬‫خدمات‬‫نرم‬‫افزار‬‫کاربردی‬‫ساخته‬‫شده‬‫است‬‫روی‬‫این‬ ‫اتصال‬)‫ارتباط‬(،‫و‬‫یا‬‫بر‬‫روی‬‫خدمات‬‫پشتیبانی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬،‫تأمین‬‫ضمانت‬‫و‬ ‫صدور‬‫صورت‬‫حساب‬‫خدمات‬‫کاربردی‬‫باشد‬." ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫اکوسیستم‬ ‫بازیگران‬
 • 15. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 15 ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 16. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 16 ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 17. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 17 ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 18. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 18 ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 19. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 19 ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 20. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 20 ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫توضیح‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 21. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 21 ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫گزارش‬‫تحلیلی‬‫میسون‬(2013)،‫سه‬‫تغییر‬‫کلیدی‬‫در‬‫جهان‬‫روی‬‫داده‬‫اند‬ ‫که‬‫ما‬‫را‬‫از‬‫ارتباطات‬‫ماشین‬‫با‬‫ماشین‬‫به‬‫سوی‬‫اینترنت‬‫چیزها‬‫پیش‬‫برده‬‫است‬‫که‬ ‫عبارتند‬‫از‬: ‫تغییرات‬‫در‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جهانی‬،‫دنیای‬‫اجتماعی‬،‫دنیای‬‫ارتباطات‬ ‫این‬‫سه‬‫تغییر‬‫کلیدی‬‫مستلزم‬‫تکامل‬‫ارتباطات‬M2M‫به‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫هستند‬.‫این‬ ‫انتقال‬‫موجب‬.‫پیشنهاد‬‫دو‬‫دسته‬‫تکنولوژی‬‫برای‬‫بخش‬‫های‬‫متفاوت‬‫مشتری‬‫می‬ ‫شود‬. ‫درواقع‬M2M،‫تمرکز‬‫صنعتی‬‫دارد‬‫و‬IOT‫متمرکز‬‫بر‬‫مصرف‬‫کننده‬‫است‬. ‫مسیر‬M2M‫به‬‫سوی‬‫اینترنت‬‫صنعتی‬‫حرکت‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫بیشتر‬ِ‫ز‬‫تمرک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬(B2B)‫دارد‬،‫در‬‫حالی‬‫که‬IoT‫بیشتر‬‫متمرکز‬‫بر‬‫ارتباطات‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫به‬‫مشتری‬(B2C)‫است‬.(‫ونلیمپوت‬‫و‬،‫همکاران‬2014) ‫تاثیراینترنت‬‫چیزها‬‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫براجزاء‬
 • 22. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 22 ‫از‬ ‫انتقال‬M2M‫به‬IoT
 • 23. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 23 •‫ارزش‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫از‬‫سخت‬‫افزار‬‫به‬‫نرم‬‫افزار‬‫است‬ •‫ارزش‬‫از‬‫محصوالت‬‫به‬‫ابر‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫است‬ •‫ارزش‬‫از‬‫محصوالت‬‫به‬‫خدمات‬‫تغییر‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬ ‫این‬‫سه‬‫تغییر‬‫ارزش‬،‫ضروری‬‫نه‬‫تنها‬‫منابع‬‫جدید‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫ایجاد‬‫کرده‬،‫اند‬ ‫بلکه‬‫نیاز‬‫به‬‫مهارت‬،‫ها‬‫زیرساخت‬،‫ها‬‫هنجارهای‬‫فرهنگی‬‫و‬‫مدل‬‫های‬‫عملیاتی‬ ‫جدید‬‫دارند‬.‫برای‬‫تولید‬‫کنندگانی‬‫که‬‫برای‬‫برآورده‬‫کردن‬‫تقاضاهای‬‫یک‬‫جهان‬ ‫هوشمند‬‫و‬،‫متصل‬‫تغییر‬‫کرده‬،‫اند‬‫ترکیبی‬‫از‬‫نرم‬،‫افزار‬‫ابر‬‫و‬‫خدمات‬‫است‬‫که‬ ‫موجب‬‫نوآوری‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫مبنای‬،‫تمایز‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫جدید‬‫و‬ ‫تغییرات‬‫بنیادین‬‫است‬. ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫توسعه‬ ‫الزمه‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫تغییر‬IT
 • 24. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 24 ‫در‬‫پاسخ‬‫به‬‫اینترنت‬،‫اشیاء‬‫تولید‬‫کنندگان‬‫نیز‬‫باید‬‫شروع‬‫به‬‫تغییر‬ ‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫موجود‬‫و‬‫اساسا‬‫تجدید‬‫نظر‬‫در‬‫مورد‬‫چگونگی‬ ،‫ایجاد‬‫راه‬،‫اندازی‬‫و‬‫خدمات‬‫محصوالت‬‫هوشمند‬‫متصل‬‫در‬IOT‫کنند‬ •‫تغییر‬‫چگونگی‬‫تولید‬‫محصوالت‬ •‫تغییر‬‫اینکه‬‫محصوالت‬‫چگونه‬‫سرویس‬‫می‬‫شوند‬ •‫تغییر‬‫مدلهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫برای‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫تغییرات‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 25. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 25 ‫متصل‬ ‫اشیای‬ ‫اهداف‬ ‫های‬ ‫متریک‬(‫گزارش‬axeda)
 • 26. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 26 ‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدلهای‬
 • 27. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 27 ‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدلهای‬ ‫شرح‬
 • 28. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 28 ‫کاربردشان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫مدلهای‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬
 • 29. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 29 ‫نیل‬،‫بلومنتال‬‫موسس‬‫و‬‫مدیرعامل‬‫کمپانی‬‫واربی‬‫پارکر‬(Warby Parker)‫استارت‬‫آپ‬‫را‬‫این‬‫چنین‬‫تعریف‬‫کند‬‫می‬: ‫استارت‬‫آپ‬‫یک‬‫کمپانی‬‫نوپا‬‫است‬‫که‬‫حلی‬‫راه‬‫نوین‬‫را‬‫برای‬‫یک‬‫مساله‬ ‫ارائه‬‫کند؛‬‫می‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫تضمینی‬‫برای‬‫موفقیت‬‫کمپانی‬‫از‬‫طریق‬‫راه‬ ‫حل‬‫ارائه‬‫شده‬‫وجود‬‫ندارد‬. ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫اینترنت‬‫چیزها‬
 • 30. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 30 Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬ •upStart‫های‬‫سخت‬‫افزاری‬(‫محصول‬‫محور‬) •Start up‫های‬‫داده‬‫محور‬ •Start up‫های‬‫خدمت‬‫محور‬ •Start up‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫پلتفرم‬
 • 31. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 31 Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬ •Start up‫های‬‫سخت‬‫افزاری‬(‫محصول‬‫محور‬) •TechAdhere •TryEgg •Chui •Lifx
 • 32. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 32 ‫متصل‬ ‫قرص‬ ‫قوطی‬ ‫یک‬ ،‫آپ‬ ‫استار‬ ‫این‬(connected)‫کند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داروهای‬ ‫بیماران‬‫کنند‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫خود‬. ‫قرص‬ ‫قوطی‬AdhereTech‫دوز‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پایبندی‬ ‫افزایش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫دارو‬‫است‬ ‫اتفاقی‬ ‫یا‬ ‫رفته‬.‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫سنسورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قوطی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫بطری‬ ‫از‬ ‫دارو‬ ‫مایع‬ ‫از‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫قرص‬ ‫یک‬.‫اگر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫متنی‬ ‫پیام‬ ‫یا‬ ‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫نکرده‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داروی‬ ‫بیمار‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یادآوری‬ ،‫موسیقی‬ ‫زنگ‬ ‫یا‬ ‫قوطی‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫چراغ‬.
 • 33. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 33 ‫شانه‬‫تخم‬‫مرغ‬‫هوشمند‬(Egg tray)‫به‬‫کاربران‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫به‬‫کمک‬‫گوشی‬‫های‬ ‫هوشمندشان‬‫بدانند‬‫چه‬‫تعداد‬‫تخم‬‫مرغ‬‫در‬‫شانه‬‫تخم‬‫مرغ‬‫باقی‬‫مانده‬‫است‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫به‬‫کمک‬ LED‫روی‬‫برای‬‫قدیمی‬‫ترین‬‫تخم‬‫مرغ‬‫ها‬‫هشدار‬‫می‬‫دهد‬.‫همچنین‬‫در‬‫صورتیکه‬‫که‬‫تعداد‬‫تخم‬ ‫مرغ‬‫ها‬‫از‬‫حد‬‫معمول‬‫کمتر‬‫باشد‬‫یا‬‫در‬‫مغازه‬‫مشغول‬‫خرید‬‫باشید‬‫از‬‫طریق‬‫اپلیکیشن‬‫برای‬‫خرید‬ ‫تخم‬‫مرغ‬‫پیغام‬‫می‬‫فرستد‬.
 • 34. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 34 ‫چویی‬‫یک‬‫زنگ‬‫در‬‫هوشمند‬‫است‬.‫چویی‬‫از‬‫فناوری‬‫شناسایی‬‫چهره‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫چهره‬‫شما‬‫و‬‫چهره‬ ‫کسانی‬‫که‬‫شما‬‫اجازه‬‫ورود‬‫به‬‫خانه‬‫را‬‫به‬‫آنها‬‫می‬،‫دهد‬‫به‬‫کلید‬‫تبدیل‬‫کند‬‫تا‬‫در‬‫را‬‫باز‬‫کند‬. ‫سیستم‬‫رفت‬‫وآمد‬‫افراد‬‫را‬‫پیگیری‬‫و‬‫ثبت‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫زمان‬‫مالقات‬‫هایشان‬‫را‬‫برچسب‬‫گذاری‬‫می‬‫کند‬. ‫این‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫به‬‫یک‬‫ابزار‬‫عالی‬‫برای‬‫کسب‬‫و‬‫کارهایی‬‫تبدیل‬‫شود‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫پیگیری‬‫رفت‬‫و‬‫امد‬ ‫افراد‬‫به‬‫شرکت‬‫خود‬‫را‬‫دارند‬.‫کاربران‬‫همچنین‬‫می‬‫توانند‬‫از‬‫طریق‬‫گوشی‬‫های‬‫هوشمند‬‫خود‬‫درب‬‫برای‬ ‫بازدید‬‫کنندگان‬‫موردانتظار‬‫باز‬،‫کنند‬‫به‬‫طوری‬‫که‬‫دیگر‬‫نیازی‬‫نیست‬‫که‬‫کلید‬‫اضافی‬‫در‬‫اختیار‬‫سرویس‬ ‫نظافت‬‫یا‬‫تعمیرات‬‫قرار‬‫گیرد‬.‫چویی‬‫همچنین‬‫تماس‬‫های‬‫ویدئویی‬‫دوطرفه‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫دستگاه‬‫ممکن‬‫می‬ ،‫کند‬‫که‬‫کاربران‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫بازدید‬‫کنندگان‬‫خود‬‫از‬‫طریق‬‫تلفن‬‫خود‬‫چت‬‫کنند‬
 • 35. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 35 LIFX‫یک‬‫المپ‬‫حبابی‬‫دارای‬wi-fi،‫چند‬ ‫رنگ‬‫و‬‫کم‬‫مصرف‬‫است‬‫که‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫با‬ ‫گوشی‬‫های‬‫هوشمند‬‫خود‬‫آن‬‫را‬‫کنترل‬‫است‬.
 • 36. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 36 Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬ •Start up‫های‬‫داده‬‫محور‬ •TempoIQ •Buddy •Handle My Health •Startupbootcamp IoT & Data •Heapsylon
 • 37. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 37 Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬ •Start up‫های‬‫خدمت‬‫محور‬ •UtilityAPI •Neura •Octoblu •Scanalytics •Weaved •CircuitHub(‫تولید‬‫مبتنی‬‫بر‬‫تقاضا‬‫برای‬startup‫های‬ ‫سخت‬‫افزاری‬)
 • 38. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 38 Start up‫های‬‫اینترنت‬‫چیزها‬ •Start up‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫پلتفرم‬ •Atooma •Ayla •Carriots •Relayr •Plytix •ioBridge
 • 39. copyright Teanet & khalil Bastami-2016 39 phonvert Start up ‫کلیپ‬ ‫مشاهده‬
 • 40. Thank You TeaNet Team Khalil Bastami PHD.student copyright Teanet & khalil Bastami- 2016 40 ‫منابع‬: ‫مخابرات‬ ‫تحقیقات‬ ‫مرکز‬ ‫گزارشات‬ ‫خوشفکری‬ ‫سایت‬(www.khoshfekri.com)