پردازش ابری و امنیت سایبری

Amin Younesi
Amin YounesiComputer and Industrial Network Security engineer at petroleum ministry
پردازش ابری و امنیت سایبری
‫فهرست‬
•‫مقدمه‬
•‫تاریخچه‬ ‫و‬ ‫تعاریف‬
•‫عناصر‬‫بنایی‬ ‫زیر‬
•‫خدمات‬
•‫مزایای‬‫استفاده‬
•‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫معایب‬
•‫ابر‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬
•‫ابر‬ ‫های‬ ‫الیه‬
•‫نقاط‬‫وچالش‬ ‫ضعف‬‫ها‬
•‫ابری‬ ‫امنیت‬
1/44
‫مقدمه‬
•‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬‫روزبه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫فن‬ ‫دنیای‬.‫حدود‬ ،‫شدند‬ ‫بشر‬ ‫زندگی‬ ‫وارد‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬۷۰‫گذرد‬‫می‬ ‫سال‬.‫طول‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫آوری‬‫فن‬ ‫آمدن‬ ‫بوجود‬ ‫باعث‬ ‫پیشرفت‬ ‫عطش‬ ‫ها‬‫سال‬ ‫این‬.‫اخت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫همچنین‬‫یار‬
‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬۴۰‫گذرد‬‫می‬ ‫سال‬.‫است‬ ‫آورده‬ ‫بوجود‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫در‬ ‫شگرف‬ ‫تحولی‬ ‫اینترنت‬.‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫البته‬
‫استفاد‬ ‫قوی‬ ‫پردازشی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫روزی‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کسی‬‫کرد‬ ‫ه‬.‫امروزه‬ ‫اما‬
‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫سرورها‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫پردازش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.
‫شدند‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مقدماتی‬
•‫رفت‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫قدرت‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نکات‬ ‫آمیزترین‬ ‫طعنه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫ه‬
‫ندارد‬ ‫را‬ ‫سابق‬ ‫سرعت‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کندتر‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫رسد‬ ‫می‬!
•‫است‬ ‫روشن‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫دلیل‬:‫آنها‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫روز‬ ‫هر‬‫خیلی‬
‫نی‬ ‫معمولی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫منابعی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫آنکه‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫متوسط‬ ‫نیازهای‬ ‫سطح‬ ‫از‬‫دارند‬ ‫از‬.
•‫ویندوز‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬95‫پردازنده‬ ‫یک‬ ،160، ‫مگاهرتزی‬4‫و‬ ‫رم‬ ‫مگابایت‬40‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫مگابایت‬
‫داشت‬ ‫نیاز‬
•‫پردازنده‬ ‫تک‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سون‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬۱‫میزان‬ ‫و‬ ‫رم‬ ‫گیگابایت‬ ‫یک‬ ،‫گیگاهرتزی‬۱۶‫گیگابایت‬
‫میزان‬ ‫و‬ ‫خالی‬ ‫فضای‬۱۲۸‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫گرافیکی‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬.
•‫از‬ ‫بهتر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫سون‬ ‫ویندوز‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫واقعا‬ ‫ولی‬95‫هست؟‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫تاریخچه‬
•‫دهه‬ ‫به‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫ابتدایي‬ ‫مفاهیم‬۱۹۶۰‫برمیگردد‬ ‫میالدي‬.‫كه‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬
‫توسط‬John McCarthy‫مورد‬ ‫بعدها‬ ‫شد؛‬ ‫ارائه‬ ‫مصنوعي‬ ‫هوش‬ ‫بنیانگذاران‬ ‫از‬
‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫بیشتري‬ ‫بررسي‬.‫حاض‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫به‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫اما‬‫آن‬ ‫ر‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫همگان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشناسیم‬ ‫را‬۲۰۰۶‫توسط‬‫سایت‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫آمازون‬.‫سال‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫این‬۲۰۰۶‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬
‫كرد‬ ‫ارائه‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫آمازون‬ ‫هاي‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬.‫وب‬
‫سرویسهاي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫زیرساختهاي‬ ‫آمازون‬ ‫سرویسهاي‬
‫ذخیر‬ ،‫رایانشي‬ ‫سرویسهاي‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬‫ه‬
‫صورتحس‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ،‫الكترونیك‬ ‫تجارت‬ ،‫داده‬ ‫پایگاه‬ ،‫محتوا‬ ‫تحویل‬ ،‫سازي‬‫و‬ ‫اب‬
…‫باشد‬ ‫مي‬.
‫سال‬ ‫یعني‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫یك‬۲۰۰۷،‫گوگل‬‫و‬IBM‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫پروژه‬
‫كردند‬ ‫آغاز‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫زمینه‬.
‫رایانش‬ ‫پیدایش‬‫ابری‬(cloud computing)
computer
Network=
Super
computer
Cluster &
grid
cloud
‫پردازش‬‫و‬‫محاسبات‬‫از‬‫اهداف‬‫اصلی‬‫پیدایش‬‫کامپیوتر‬‫بوده‬.‫بعد‬‫از‬‫پیشرفته‬‫تر‬‫شدن‬‫دنیای‬‫کامپیوتر‬‫به‬‫فک‬‫ر‬‫اتصال‬‫چند‬
‫کامپیوتر‬‫برای‬‫پردازش‬‫قویتر‬‫افتادند‬.
‫پردازش‬‫خوشه‬‫ای‬Cluster Computing‫و‬‫بعد‬Grid Computing‫چندان‬‫راه‬‫به‬‫جایی‬‫نبردند‬
‫ولی‬‫با‬‫معرفی‬‫و‬‫طراحی‬‫مدلی‬‫جدید‬‫بنام‬‫پردازش‬‫ابری‬cloud computing‫دنیای‬‫پردازش‬‫و‬‫محاسبات‬‫به‬‫کلی‬‫تغییر‬‫کرد‬.
‫خوشه‬ ‫رایانش‬‫ای‬
•Clustering‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫توان‬‫می‬ ‫جهات‬ ‫خیلی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫رایانه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫به‬.‫ا‬‫جزا‬
‫شوند‬‫می‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫محـلی‬ ‫شبکه‬ ‫وسـیله‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫کامپیوتری‬ ‫کالستر‬ ‫یک‬.‫پر‬ ‫قدرت‬ ‫افزایش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ها‬‫کالستر‬ ‫این‬‫یا‬ ‫و‬ ‫دازش‬
‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫تکی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫نسبت‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫تشکیل‬ ‫سرویسها‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬‫مطمئنتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ه‬
‫است‬.
‫شبکه‬ ‫پردازش‬ ‫تفاوت‬‫ای‬(GRID COMPUTING)‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫با‬
‫پردازش‬‫شبکه‬‫اي‬‫منابع‬‫و‬‫کامپیوترهاي‬‫متعددي‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫براي‬‫حل‬‫کردن‬‫یک‬‫مشکل‬‫واحد‬‫در‬‫همان‬‫زمان‬‫به‬‫ک‬‫ار‬
‫می‬‫گیرد‬.
‫محاسبات‬‫ابري‬‫کامال‬‫مخالف‬‫این‬‫امر‬‫است‬.‫محاسبات‬‫ابري‬‫بصورت‬‫همزمان‬‫به‬‫چندین‬‫برنامه‬‫کاربردي‬‫کوچک‬‫اجازه‬‫اج‬‫را‬
‫را‬‫می‬‫دهد‬.
‫رایانش‬‫ابری‬(CLOUD COMPUTING)‫کار‬ ‫چطور‬‫کند؟‬ ‫می‬
•‫کامپیوتر،ت‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چندین‬ ‫نصب‬ ‫جای‬ ‫به‬‫نها‬
‫تمامی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫بارگذاری‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬
‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افراد‬‫کنند‬.
‫پروسه‬ ‫این‬ ‫به‬Cloud Computing‫به‬ ،‫فارسي‬ ‫در‬ ‫كه‬«
‫ابري‬ ‫رایانش‬»،«‫ابري‬ ‫محاسبات‬»،«‫ابري‬ ‫پردازش‬»
‫و‬«‫ابري‬ ‫كامپیوتر‬»‫گویند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫برگردانده‬.
•‫در‬‫کامپیوترهای‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫تنها‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬
‫ساد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ،‫است‬ ‫شخصی‬‫گی‬
‫ک‬ ‫تمام‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اتصال‬‫ارها‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫پردازش‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ابر‬ ‫توسط‬.
‫ابر‬(CLOUD)
•‫گذارید‬ ‫می‬ ‫قدم‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫ایمیل‬ ‫سرویسهای‬ ‫از‬ ‫اگر‬!‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫این‬ ‫ز‬
‫مدی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫اجرا‬ ‫شما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ایمیل‬ ‫پردازشهای‬ ‫و‬ ‫سرویسها،اطالعات‬‫می‬ ‫ریت‬
‫شود‬.
•‫پرداز‬ ‫منابع‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫دانیم‬ ‫نمی‬ ،‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫آن‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫توده‬ ‫و‬ ‫عظیم‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫انتزاعی‬ ‫است‬ ‫تصویری‬ ،‫ابر‬‫شی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬.‫کج‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫دانیم‬ ‫نمی‬ ،‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫اجزای‬ ‫یکایک‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ابعاد‬‫توده‬ ‫ای‬
‫شناسیم‬ ‫می‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬
•‫برق‬ ‫مثل‬ ‫درست‬!‫ژن‬ ‫یک‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کارتان‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬‫یا‬ ‫راتور‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تان‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫کارخانه‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫اجاره‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مشخصی‬ ‫هزینه‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫بلکه‬.
‫با‬ ‫مطابق‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫تعریف‬«‫فناوری‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫ملی‬ ‫موسسه‬»‫آمریکا‬(NIST)
•‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫ملي‬ ‫موسسه‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫بنا‬(NIST)‫یا‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ،Cloud Computing‫میشود‬ ‫تعریف‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬:
»‫پیكر‬ ‫رایانشي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫شبكه‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫فراگیر‬ ‫دسترسي‬ ‫داشتن‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫مدلي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬‫پذیر‬ ‫بندي‬ ‫ه‬(
‫مثل‬:‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ، ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫فضاي‬ ، ‫سرورها‬ ، ‫ها‬ ‫شبكه‬)‫د‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫یا‬ ‫زحمت‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫كمترین‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫كه‬‫خالت‬
‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫كننده‬ ‫فراهم‬.«
‫دارد‬ ‫ساده‬ ‫خیلي‬ ‫مفهومي‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫سنگین‬ ‫كمي‬ ‫كه‬ ‫فوق‬ ‫تعریف‬.‫توسط‬ ‫كه‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عامیانه‬ ‫بیان‬ ‫به‬‫یك‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫نامیده‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫وقتي‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Google Docs‫در‬ ‫سند‬ ‫یك‬
‫قالب‬Word, Excel, Power Point‫و‬…‫آن‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫كه‬ ‫اید‬ ‫كرده‬ ‫استفاده‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫كنید؛‬ ‫مي‬ ‫تنظیم‬
‫شركت‬Google‫باشد‬ ‫مي‬.
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫تعاریف‬
Cloud computing‫از‬‫دید‬‫زیر‬‫ساخت‬:
‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫سیستم‬‫های‬‫توزیع‬‫شده‬‫موازی‬‫طلقی‬‫می‬‫گردد‬‫که‬‫بصورت‬‫مجازی‬‫به‬‫هم‬‫متصل‬‫هستند‬.
‫این‬‫کامپیوترها‬‫بطور‬‫پویا‬‫عرضه‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫منبع‬‫محاسباتی‬‫یکپارچه‬‫بر‬‫اساس‬‫توافقات‬‫سطح‬‫س‬‫رویس‬‫ارائه‬
‫می‬‫شود‬.
‫رایانش‬ ‫تعاریف‬‫ابری‬(2)
Cloud computing‫مدلی‬‫برای‬‫داشتن‬‫دسترسی‬‫آسان‬‫و‬‫بنا‬‫به‬‫سفارش‬‫شبکه‬،‫به‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫منابع‬‫محاسباتی‬
‫پیکربندی‬‫پذیر‬(‫مثل‬‫شبکه‬،‫ها‬،‫سرورها‬‫فضای‬‫ذخیره‬،‫سازی‬‫سرویس‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫ها‬‫کاربردی‬)
‫که‬‫بتواند‬‫با‬‫کمترین‬‫کار‬‫و‬‫زحمت‬‫یا‬‫نیاز‬‫به‬‫دخالت‬‫فراهم‬‫کننده‬،‫سرویس‬‫به‬‫سرعت‬‫فراهم‬‫شده‬‫یا‬‫آزاد‬‫گردند‬.
‫رایانش‬ ‫تعاریف‬‫ابری‬(3)
•Cloud computing‫به‬‫معنی‬‫توسعه‬‫و‬‫بکارگیری‬‫فناوری‬‫کامپیوتر‬‫بر‬‫مبنای‬‫اینترنت‬‫است‬.
•‫در‬‫واقع‬‫قابلیت‬‫های‬‫کامپیوتری‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫سرویس‬‫اینترنتی‬‫به‬‫کاربر‬‫عرضه‬‫می‬‫شود‬.
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گرایش‬ ‫علل‬
‫دنیا‬‫به‬‫سمت‬‫پیشرفت‬‫فناوری‬‫و‬‫آسان‬‫تر‬‫شدن‬‫کارهای‬‫روزمره‬‫است‬.
‫ایده‬‫اصلی‬‫رایانش‬‫ابری‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫نرم‬‫افزاری‬‫و‬‫سخت‬‫افزاری‬‫از‬‫طریق‬‫اینترنت‬‫به‬‫کاربران‬‫و‬‫سازمان‬‫ها‬‫در‬‫تمام‬
‫سطوح‬.
‫نرم‬،‫افزار‬‫قدرت‬،‫پردازش‬‫فضای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫و‬‫پایگاه‬‫داده‬‫ها‬‫از‬‫جمله‬‫خدماتی‬‫است‬‫که‬‫توسط‬‫غول‬‫های‬‫سخت‬‫افزا‬‫ری‬
‫و‬‫نرم‬‫افزاری‬‫دنیا‬‫ارائه‬‫می‬‫شود‬.
‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مزایاي‬‫ابري‬
•‫شود‬ ‫مي‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫كلي‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫زیادي‬ ‫مزایاي‬ ‫داراي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.
‫الف‬)‫اقتصادي‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬
•‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫فناوري‬ ‫این‬ ،‫بنگریم‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫به‬ ‫اقتصادي‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫اگر‬.‫زی‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫كاهش‬‫ر‬
‫است‬:
۱-‫اي‬ ‫سرمایه‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫نیازي‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بهاي‬ ‫تنها‬ ‫كاربران‬(‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫خرید‬ ‫براي‬‫نرم‬
‫افزار‬)‫ندارد‬ ‫وجود‬.
۲-‫میشود‬ ‫حذف‬ ‫فروش‬ ‫نماینده‬ ‫و‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ،‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫كاربر‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫دلیل‬ ‫به‬.
۳-‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫براي‬ ‫پایین‬ ‫عملیاتي‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬(‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫نسبت‬ ‫به‬)‫میشود‬ ‫مشتري‬ ‫براي‬ ‫خدمات‬ ‫قیمت‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ،.
‫ب‬)‫به‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬‫روزرساني‬
•‫روي‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫شركت‬ ‫توسط‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشد؛‬ ‫مي‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫كه‬ ‫آنجایي‬ ‫از‬
‫است‬ ‫كاربر‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫لحاظ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫گیرد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫سرور‬.‫س‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬ ‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫همچنین‬‫رور‬
‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ‫سیستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫نصب‬ ‫امكان‬ ‫بدافزارها‬ ،‫گیرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬.
‫ج‬)‫استفاده‬ ‫در‬ ‫راحتي‬
•‫است‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫كاربران‬ ‫براي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫همه‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫سیستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیازي‬‫توانند‬ ‫مي‬
‫كنند‬ ‫كار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫راحتي‬ ‫به‬.‫ب‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫كه‬ ‫وسیله‬ ‫یك‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫كاربر‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬‫یك‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اشد‬
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫اینترنتي‬ ‫مرورگر‬.
‫د‬)‫زماني‬ ،‫مكاني‬ ‫محدودیت‬ ‫عدم‬
•‫اند‬ ‫رفته‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫مكاني‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫هاي‬ ‫محدودیت‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫در‬.‫مورد‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مكان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫كاربر‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسي‬ ‫نظر‬.‫همچون‬ ،‫اي‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫همچنین‬:‫سرویس‬ ‫از‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫حتي‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫بوك‬ ‫نوت‬ ،‫بوك‬ ‫نت‬‫خود‬
‫كند‬ ‫استفاده‬.
‫ه‬)‫منابع‬ ‫گذاري‬ ‫اشتراك‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫راحتي‬
•‫تمامي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كسي‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫میتواند‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫كاربر‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫سرور‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫محل‬ ‫چون‬
‫گذارد‬ ‫اشتراك‬ ‫به‬ ‫نقاط‬.
‫ن‬)‫راحت‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫نگهداري‬
•‫وجود‬ ‫دیسك‬ ‫هارد‬ ‫همچون‬ ‫اطالعات‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیازي‬ ،‫سرور‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫بیان‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬
‫ندارد‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اطالعات‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نگراني‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫پشتیبان‬ ‫هاي‬ ‫فایل‬ ‫داراي‬ ‫سرورها‬ ‫اینكه‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫همچنین‬.
‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫معایب‬‫ابري‬
•‫الف‬)‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬
‫باشد‬ ‫آنها‬ ‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ،‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫در‬ ‫كاربران‬ ‫دغدغه‬ ‫مهمترین‬ ‫شاید‬.‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫طرفداران‬
‫قانون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫زیرا‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫وارد‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انتقاد‬ ‫بیشترین‬‫یا‬ ‫و‬ ‫ي‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نظارت‬ ‫كاربر‬ ‫اطالعات‬ ‫بر‬ ‫غیرقانوني‬.‫های‬ ‫شركت‬ ‫توسط‬ ‫كاربران‬ ‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫نقض‬ ‫در‬ ‫زیادي‬ ‫هاي‬ ‫نمونه‬‫ي‬
‫همچون‬:, VerizonGoogle, AT&T‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬.
•‫ب‬)‫امنیت‬
‫میباشد‬ ‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫این‬.‫نسب‬ ‫حالتي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫كه‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اي‬ ‫عده‬‫دارد‬ ‫ي‬.
‫د‬)‫بودن‬ ‫نوظهور‬
‫ق‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫كامل‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫اوال‬ ‫آید؛‬ ‫مي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫مجازي‬ ‫دنیاي‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫نگرش‬ ‫یك‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫كه‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬‫رار‬
‫كنند‬ ‫مي‬ ‫برخورد‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫محتاطانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫همچنین‬ ،‫است‬ ‫نگرفته‬.
‫ن‬)‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬
‫باید‬ ‫اما‬ ،‫كنند‬ ‫مي‬ ‫جویي‬ ‫صرفه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬
‫شوند‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫تامین‬ ‫براي‬ ‫شارژ‬ ‫متحمل‬.
‫و‬)‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫میزان‬
‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫امري‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫دسترسي‬ ‫میزان‬.‫اس‬ ‫تامل‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫نكات‬ ‫منظر‬ ‫این‬ ‫از‬‫ت‬.
۱-‫مسدود‬ ‫كامال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ،‫كشورهایي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫میزان‬ ‫دهندگان‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫سیاسي‬ ‫مناقشات‬ ‫جهت‬ ‫به‬
‫كنند‬.‫نباشد‬ ‫مجاني‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫كه‬ ‫هرچند‬.‫در‬ ‫ایراني‬ ‫كاربران‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫هایي‬ ‫تحریم‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بارز‬ ‫مثال‬‫استفاده‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫اعمال‬ ‫شركت‬ ‫یك‬ ‫خدمات‬ ‫از‬.
۲-‫قانون‬ ‫تصویب‬ ‫با‬ ‫دانید‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬Internet Kill Switch‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختیار‬ ‫این‬ ‫آمریكا‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫به‬ ،‫آمریكا‬ ‫سناي‬ ‫در‬
‫كند‬ ‫قطع‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫كلي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بحراني‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫كه‬.‫بزر‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫كه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ارائه‬ ‫گ‬
‫است‬ ‫همراه‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫با‬ ‫شرایطي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫كشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬.
۳-‫شود‬ ‫قطع‬ ‫مقطعي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫گاهي‬ ‫فني‬ ‫دالیل‬ ‫به‬.‫در‬ ‫مثال‬ ‫براي‬۲۰۰۸‫مدت‬ ‫به‬۶،‫ساعت‬
‫مشتریان‬Salesforce.com‫نبودند‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫قادر‬.‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫آمازون‬ ‫هاي‬ ‫سرویس‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫مورد‬.
‫زیربنایی‬ ‫عناصر‬-‫مجازی‬‫سازی‬(VIRTUALIZATION)
‫هدف‬‫از‬‫آن‬‫تقسیم‬‫یک‬‫سیستم‬‫سخت‬‫افزاری‬‫به‬‫چندین‬‫س‬‫یستم‬
‫مستقل‬‫از‬‫هم‬‫است‬‫که‬‫در‬‫نتیجه‬‫ی‬‫آن‬‫استفاده‬‫ی‬‫بهینه‬‫از‬‫س‬‫خت‬
‫افزار‬‫می‬‫شود‬.
‫در‬‫پردازش‬‫ابری‬‫خدمات‬‫بصورت‬Virtual Service‫است‬‫که‬
‫با‬‫ایجاد‬‫یک‬‫الیه‬‫انتزاعی‬‫بر‬‫روی‬‫کلیه‬‫منابع‬‫فیزیک‬‫ی‬‫و‬
،‫سرورها‬‫امکان‬‫مدیریت‬‫پویای‬‫منابع‬‫فیزیکی‬‫را‬‫فراهم‬‫م‬‫ی‬
‫کند‬.
10/4
4
‫خدمات‬ ‫مختلف‬ ‫شکل‬ ‫سه‬‫ابر‬
‫افزار‬‫نرم‬‫ابری‬‫به‬‫عنوان‬‫سرویس‬(SaaS):
‫سرویسی‬‫که‬‫شما‬‫به‬‫سادگی‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫مرورگر‬‫خو‬‫د‬‫به‬
‫آن‬‫دست‬‫پیدا‬‫می‬‫کنید‬.Google Mail‫و‬Google Docs‫نمونه‬‫های‬‫عملی‬
‫از‬‫این‬‫نوع‬‫رایانش‬‫ابری‬‫هستند‬.
‫چیزی‬‫که‬‫برای‬‫مشتری‬‫فراهم‬‫شده‬‫است‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫فراهم‬‫کنن‬‫ده‬‫است‬
‫که‬‫بر‬‫روی‬‫زیرساخت‬،‫ابری‬‫در‬‫حال‬‫اجراست‬.
‫و‬‫توسط‬‫های‬‫دستگاه‬‫کالینت‬‫مختلف‬‫از‬‫طریق‬‫یک‬‫رابط‬‫برای‬‫کالینت‬‫ض‬‫عیف‬
‫همچون‬‫مرورگر‬‫وب‬(‫مثل‬:‫ایمیل‬‫وبی‬)‫در‬‫دسترس‬‫است‬.
5/44
‫بستر‬‫ابری‬‫به‬‫عنوان‬‫سرویس‬(PaaS):
‫در‬‫این‬‫بستر‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫حداقل‬‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬
‫ساخت‬‫یک‬‫برنامه‬‫خصوصی‬‫و‬‫ارائه‬‫آن‬‫توسط‬‫ابر‬‫مهیا‬
‫می‬‫شود‬.‫مانند‬‫یک‬‫سیستم‬‫عامل‬‫یا‬‫مفسر‬‫زبان‬‫کامپی‬‫وتری‬
‫و‬‫یا‬‫یک‬‫سرور‬.Microsoft Azure‫و‬Google App
Engine‫مثال‬‫هایی‬‫برای‬PaaS‫هستند‬.
‫مشتری‬‫امکان‬‫دارد‬‫که‬‫کاربردی‬‫برنامه‬‫ساخته‬‫شده‬‫توس‬‫ط‬
‫خود‬‫را‬‫بر‬‫روی‬‫زیرساخت‬‫ابری‬‫قرار‬‫دهد‬.
‫این‬‫برنامه‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫زبان‬‫نویسی‬‫برنامه‬‫و‬
‫ابزارهایی‬‫که‬‫توسط‬‫کننده‬‫فراهم‬‫پشتیبانی‬‫شوند‬‫می‬(‫مثل‬:
،‫جاوا‬،‫پایتون‬‫نت‬‫دات‬)‫ساخته‬‫شده‬‫است‬.
‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫زیرساخت‬(IaaS:)
Iaas‫دسترسی‬‫به‬‫منابع‬‫اصلی‬‫همانند‬‫ماشین‬‫های‬‫فیزیکی‬،‫ماشین‬‫های‬‫مجازی‬،
‫فضاهای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫مجازی‬‫و‬‫غیره‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬.‫به‬‫جز‬‫این‬‫منابع‬،IaaS
‫دیسک‬‫های‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫ماشین‬‫های‬‫مجازی‬،Vlan‫ها‬،load balancer‫ها‬،
‫آدرس‬‫های‬IP‫و‬‫بسته‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫را‬‫نیز‬‫عرضه‬‫می‬‫کند‬.‫همه‬‫منابع‬‫عنوان‬
‫شده‬،‫برای‬‫کاربران‬‫انتهایی‬‫از‬‫طریق‬‫مجازی‬‫سازی‬‫سرور‬‫در‬‫دسترس‬‫اند‬.
‫امکانی‬‫که‬‫برای‬‫مشتری‬‫فراهم‬‫آوری‬‫شده‬‫توان‬،‫پردازشی‬‫فضای‬،‫ذخیرسازی‬
‫ها‬‫شبکه‬‫و‬‫دیگر‬‫منابع‬‫ای‬‫پایه‬‫رایانشی‬‫است‬
‫به‬‫ای‬‫گونه‬‫که‬‫مشتری‬‫تواند‬‫می‬‫افزار‬‫نرم‬‫دلخواه‬‫خود‬‫که‬‫تواند‬‫می‬‫شامل‬‫سیست‬‫های‬‫م‬
‫عامل‬‫و‬‫های‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫باشد‬‫را‬‫قرار‬‫داده‬‫و‬‫اجرا‬‫کند‬.
پردازش ابری و امنیت سایبری
‫مختلف‬ ‫انواع‬‫ابر‬
‫خصوصی‬ ‫ابر‬:‫ر‬ ‫سازمان‬ ‫زیرساخت‬ ‫درون‬ ‫موجود‬ ‫رایانشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫دسترسی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫ابرهای‬‫فراهم‬ ‫ا‬
‫سازد‬‫می‬.
21/4
4
‫عمومی‬ ‫ابر‬:‫را‬ ‫رایانشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عمومی‬ ‫ابرهای‬‫کنند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫روی‬ ‫عموم‬ ‫برای‬.
22/4
4
‫ابر‬‫آمیخته‬:‫ابر‬‫آمیخته‬‫منابع‬‫رایانشی‬(‫مانند‬،‫سرورها‬‫شبکه‬،‫فضای‬‫سازی‬‫ذخیره‬‫و‬…)‫را‬‫که‬‫از‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫ابر‬‫ع‬‫مومی‬‫و‬
‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫ابر‬‫خصوصی‬‫گرفته‬‫می‬‫شود‬‫را‬‫ترکیب‬‫می‬‫کند‬.
‫های‬ ‫الیه‬‫ابر‬
‫ان‬ ‫کرده‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫سطوح‬ ‫تعین‬ ‫جهت‬‫د‬:
‫الیه‬‫کاربری‬(client:)
‫این‬‫الیه‬‫معموال‬‫شامل‬‫یک‬‫سخت‬‫افزار‬‫و‬‫نرم‬‫افزار‬‫کامپیوتری‬‫است‬.‫که‬‫برای‬‫اجرای‬‫برنامه‬‫ها‬‫روی‬‫ابر‬‫تکیه‬‫د‬‫ارد‬.‫به‬
‫طوری‬‫که‬‫بدون‬‫وجود‬‫اتصال‬‫آنالین‬‫با‬‫ابر‬‫غیر‬‫قابل‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫خصوصیات‬‫زیر‬‫را‬‫دارد‬:
.1‫نرم‬‫افزاری‬‫یا‬‫سخت‬‫افزاری‬
.2‫فقط‬‫گیرنده‬‫سرویس‬
.3‫عدم‬‫کارایی‬‫بدون‬‫اتصال‬‫به‬‫ابر‬
Mobile
Laptop
Pc
•‫ها‬ ‫برنامه‬(application:)
•‫الیه‬ ‫همان‬ ‫این‬SaaS‫هست‬.
•‫الیه‬ ‫این‬ ‫در‬‫برنامه‬‫های‬‫ارائه‬ ‫سرویس‬ ‫بصورت‬ ‫کاربردی‬‫می‬‫گردند‬.
.1‫کاربر‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬
.2‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬
.3‫کارائی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫سرورها‬ ‫با‬ ‫مواجه‬ ‫عدم‬
Apps
•‫سکو‬(platform:)
•‫الیه‬ ‫همان‬ ‫این‬PaaS‫هست‬.
•‫در‬‫ارائه‬ ‫الیه‬ ‫این‬‫سرویس‬‫های‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫توسعه‬.
.1‫در‬ ‫تسهیل‬‫تو‬‫س‬‫برنامه‬ ‫عه‬‫های‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫تامین‬ ‫در‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫کاربردی‬
.2‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫چرخه‬ ‫اصلی‬ ‫نیازهای‬ ‫ارئه‬
.net
Java
‫های‬ ‫الیه‬‫ابر‬(4)
•‫ساخت‬ ‫زیر‬(Infrastructure:)
•‫همان‬ ‫الیه‬ ‫این‬IaaS‫است‬.‫یعنی‬‫زیر‬ ‫ارائه‬‫ساخت‬‫های‬‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محاسباتی‬
.1‫ارتباطات‬
.2‫سازی‬ ‫ذخیره‬
.3‫محاسبات‬
network
‫های‬ ‫الیه‬‫ابر‬(5)
‫سرور‬(server:)
‫بخش‬‫فیزیکی‬‫ابر‬‫و‬‫به‬‫سخت‬‫افزارها‬‫یا‬‫نرم‬‫افزارهایی‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫ویژه‬‫به‬‫خدمات‬‫رایانش‬‫ابری‬‫اختصاص‬‫دارند‬.
28/4
4
cisco
‫ابر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬‫برای‬‫کاربران‬
‫عدم‬‫نیاز‬‫به‬‫کامپیوترهای‬‫قوی‬‫چون‬‫به‬‫ابر‬‫متصل‬‫می‬‫شوید‬‫فقط‬‫باید‬‫م‬‫رورگر‬
‫و‬‫اینترنت‬‫داشته‬‫باشید‬
‫کارایی‬‫بهینه‬‫و‬‫سریع‬‫کاربران‬pc‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫کامپیوتر‬‫بدلیل‬‫بوت‬‫سری‬‫ع‬‫و‬
‫دیگر‬‫نیازهای‬‫سیستمی‬
‫صرفه‬‫جویی‬‫در‬‫خرید‬‫و‬‫آپدیت‬‫نرم‬‫افزارها‬
‫ظرفیت‬‫ذخیره‬‫نا‬‫محدود‬
‫محافظت‬‫از‬‫تمام‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫کاربران‬‫قابلیت‬‫اعتماد‬
‫امکان‬‫دسترسی‬‫سهل‬‫و‬‫آسان‬‫توسط‬‫کاربران‬‫به‬‫اطالعات‬‫خود‬‫در‬‫هر‬‫لحظه‬‫و‬‫هر‬
‫مکان‬‫و‬‫توسط‬‫هر‬‫دستگاهی‬
‫مستقل‬‫از‬‫سخت‬‫افزار‬‫اگر‬‫چند‬‫بار‬‫ویندوز‬‫عوض‬‫کنید‬‫یا‬‫سخت‬‫افزار‬‫ارتقا‬‫ب‬‫دید‬
‫اطالعات‬‫سر‬‫جای‬‫خودش‬‫است‬
‫دسترسی‬‫و‬‫کار‬‫همزمان‬‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫همراه‬‫گروهی‬‫مشغول‬‫به‬‫کار‬‫بر‬‫روی‬
‫پروژه‬‫ای‬‫هستید‬‫به‬‫آنها‬‫اجازه‬‫می‬‫دهید‬‫کدهای‬‫شما‬‫را‬‫ویرایش‬‫کنند‬
‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬‫دهندگان‬
‫توسعه‬ ‫راحتی‬:‫دیگر‬ ‫زیرا‬‫ا‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫روی‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬‫ز‬
‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫شود‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬
‫تمام‬ ‫روی‬‫سیستم‬‫ها‬‫یابد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کامپیوتری‬.
‫تعدد‬‫ب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫تولیدی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چون‬ ‫مشتری‬‫ه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫شود‬ ‫متصل‬ ‫اینترنت‬
‫ی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نشر‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫محاوره‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬‫ا‬
‫با‬ ‫مشارکت‬‫شرکت‬‫ها‬
‫دردسر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫پشتیبانی‬
‫تمرکز‬‫بدلی‬ ‫بیشتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫نداشتن‬ ‫ل‬
‫فوق‬ ‫مشکالت‬
‫ضعف‬ ‫نقاط‬
‫ی‬‫ابر‬ ‫ایانش‬‫ر‬
‫حریم‬
‫ی‬ ‫خصوص‬
‫اطمینان‬
‫دار‬‫سرمایه‬
‫اینترنت‬
‫ی‬‫همکار‬ ‫عدم‬
‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫امنیت‬
••‫آنهاست‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫محاسبات‬ ‫دغدغه‬ ‫بزرگترین‬.‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬‫عالی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تضمین‬.‫یک‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫مراقبت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مراقبت‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ً‫ال‬‫مث‬‫کاربر‬
‫است‬ ‫معمولی‬.‫ش‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫احتمال‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫ضرر‬ ،‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫البته‬‫خراب‬ ‫ما‬
‫است‬ ‫بیشتر‬ ،‫شود‬ ‫خراب‬ ‫گوگل‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫شود‬.
••‫کرد‬ ‫رفع‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫اما‬.‫شرکت‬zoho‫بیرون‬ ‫شما‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬
‫ممک‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خاکستری‬ ‫نقاطی‬ ‫اما‬ ،‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫استفاده‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫دیوارهای‬ ‫از‬‫است‬ ‫ن‬
‫شود‬ ‫دردسر‬ ‫باعث‬ ‫که‬.‫ب‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬ ‫عملیات‬‫حساب‬ ‫ستن‬
‫بمانند‬ ‫باقی‬ ‫سرورها‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫فایل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ، ‫کاربری‬
•‫شود،به‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫امنیت‬ ‫مسئله‬ ‫وقتی‬2‫شود‬ ‫می‬ ‫توجه‬ ‫بخش‬:
•‫محرمانگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امنیت‬
‫مثل‬ ‫سرویسی‬ ‫توسط‬ ‫امنیتی‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫کردن‬ ‫ذخیره‬ ‫با‬Google docs‫چقدر‬
‫کرد‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ماندن‬ ‫امن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬.
•‫ها‬ ‫داده‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫مفقود‬
‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬Back up‫در‬ ‫گیرند‬ ‫می‬
‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬cloud‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کل‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬.
•‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بازدارنده‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امنیت‬.‫خ‬ ‫اطالعات‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫نگران‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫ود‬
‫واسط‬ ‫شرکت‬ ‫طریق‬ ‫از‬(‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫دهنده‬ ‫ارایه‬ ‫سازمان‬ ‫مانند‬)‫هستند‬.‫حمالت‬ ‫تهدیدهای‬DDos‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫اختالل‬ ‫در‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫اطالعات،نگرانی‬.
•‫ب‬ ‫مهاجم‬ ‫یک‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دو‬ ‫همزمان‬ ‫اجرای‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ثابت‬ ‫کامپیوتری‬ ‫امنیت‬ ‫محققان‬‫ا‬
‫س‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مذکور‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫حافظه‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫نحوه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫سمع‬ ‫استراق‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫رقت‬
‫کند‬.‫امکا‬ ‫نیز‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫دو‬ ‫فعالیت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ابرها‬ ‫روی‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫حمله‬ ‫اجرای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آنها‬ ‫اعتقاد‬ ‫به‬‫ن‬
‫باشد‬ ‫پذیر‬.
‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫تهدیدات‬
Abuse of Cloud Computing
Insecure Interfaces & APIs.
Malicious Insiders.
Shared Technology Issues.
Data Loss.
Data Leakage.
Account or Service Hijacking
‫است؟‬ ‫متفاوت‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫امنیت‬ ‫چرا‬
•‫فیزیکی‬ ‫ساختارهاي‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬
‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫هاي‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫امنیت‬ ‫ایجاد‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫قابلیت‬
‫آورند‬ ‫نمی‬ ‫همراه‬ ‫به‬.
•‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫تکنولوژي‬ ‫برخی‬
‫دارند‬ ‫تعییر‬
•‫گردد‬ ‫سازگار‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫متدولوژي‬ ‫و‬ ‫دانش‬
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
‫جمع‬‫بندی‬
‫رایانش‬‫ابری‬‫تکنولوژی‬‫نوین‬‫با‬‫چالش‬‫های‬‫بسیار‬‫زیاد‬
‫هوش‬‫مصنوعی‬‫و‬‫شاخه‬‫های‬‫مختلف‬‫آن‬‫توانمند‬‫برای‬‫حل‬‫بسیاری‬‫از‬‫چالش‬‫های‬‫رایانش‬‫ابری‬‫هستند‬
‫رویکرد‬‫اصلی‬‫ما‬‫ترکیب‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫مهندسی‬‫نرم‬‫افزار‬‫و‬‫شبکه‬‫با‬‫روش‬‫های‬‫هوشمند‬‫در‬‫علوم‬،‫کامپیوتر‬‫جهت‬‫گ‬‫سترش‬
‫این‬‫تکنولوژی‬‫است‬.
1 von 57

Recomendados

Cloud security von
Cloud securityCloud security
Cloud securityHassan Kooshkaki
753 views47 Folien
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63) von
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Morteza Javan
1.7K views30 Folien
mobile cloud Security and challenges von
mobile cloud Security and challengesmobile cloud Security and challenges
mobile cloud Security and challengesRoshanak Ramezani
326 views36 Folien
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns von
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsMorteza Javan
1.1K views9 Folien
Cloud computing von
Cloud computingCloud computing
Cloud computingbehzad abbasi
319 views10 Folien
آشنایی با رایانش ابری von
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a پردازش ابری و امنیت سایبری

Presentation research method von
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 views27 Folien
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianArman Taherian
339 views16 Folien
cloud services for libraries von
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for librariesmahboubeh ghorbani
31 views144 Folien
Cloud ofthings von
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthingsamin salehzadeh
258 views31 Folien
94.10.18 von
94.10.1894.10.18
94.10.18maherimaheri
229 views33 Folien
Cloud Computing von
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud ComputingMohammad Amin Amjadi
368 views27 Folien

Similar a پردازش ابری و امنیت سایبری(20)

Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 views
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء von startupIoT
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
startupIoT2.1K views
امنیت شبکه von arichoana
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
arichoana5.4K views
رایانش ابری von Shiraz LUG
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
Shiraz LUG135 views
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 von pdnsoftco
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
pdnsoftco486 views
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد von Farzad Khandan
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
Farzad Khandan1.9K views

پردازش ابری و امنیت سایبری

 • 2. ‫فهرست‬ •‫مقدمه‬ •‫تاریخچه‬ ‫و‬ ‫تعاریف‬ •‫عناصر‬‫بنایی‬ ‫زیر‬ •‫خدمات‬ •‫مزایای‬‫استفاده‬ •‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫معایب‬ •‫ابر‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ •‫ابر‬ ‫های‬ ‫الیه‬ •‫نقاط‬‫وچالش‬ ‫ضعف‬‫ها‬ •‫ابری‬ ‫امنیت‬ 1/44
 • 3. ‫مقدمه‬ •‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬‫روزبه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫فن‬ ‫دنیای‬.‫حدود‬ ،‫شدند‬ ‫بشر‬ ‫زندگی‬ ‫وارد‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬۷۰‫گذرد‬‫می‬ ‫سال‬.‫طول‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫آوری‬‫فن‬ ‫آمدن‬ ‫بوجود‬ ‫باعث‬ ‫پیشرفت‬ ‫عطش‬ ‫ها‬‫سال‬ ‫این‬.‫اخت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫همچنین‬‫یار‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬۴۰‫گذرد‬‫می‬ ‫سال‬.‫است‬ ‫آورده‬ ‫بوجود‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫در‬ ‫شگرف‬ ‫تحولی‬ ‫اینترنت‬.‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫استفاد‬ ‫قوی‬ ‫پردازشی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫روزی‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کسی‬‫کرد‬ ‫ه‬.‫امروزه‬ ‫اما‬ ‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫سرورها‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫پردازش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.
 • 4. ‫شدند‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مقدماتی‬ •‫رفت‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫قدرت‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نکات‬ ‫آمیزترین‬ ‫طعنه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫ه‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫سابق‬ ‫سرعت‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کندتر‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫رسد‬ ‫می‬! •‫است‬ ‫روشن‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫دلیل‬:‫آنها‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫روز‬ ‫هر‬‫خیلی‬ ‫نی‬ ‫معمولی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫منابعی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫آنکه‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫متوسط‬ ‫نیازهای‬ ‫سطح‬ ‫از‬‫دارند‬ ‫از‬. •‫ویندوز‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬95‫پردازنده‬ ‫یک‬ ،160، ‫مگاهرتزی‬4‫و‬ ‫رم‬ ‫مگابایت‬40‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫مگابایت‬ ‫داشت‬ ‫نیاز‬ •‫پردازنده‬ ‫تک‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سون‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬۱‫میزان‬ ‫و‬ ‫رم‬ ‫گیگابایت‬ ‫یک‬ ،‫گیگاهرتزی‬۱۶‫گیگابایت‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫خالی‬ ‫فضای‬۱۲۸‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫گرافیکی‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬. •‫از‬ ‫بهتر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫سون‬ ‫ویندوز‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫واقعا‬ ‫ولی‬95‫هست؟‬
 • 5. ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫تاریخچه‬ •‫دهه‬ ‫به‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫ابتدایي‬ ‫مفاهیم‬۱۹۶۰‫برمیگردد‬ ‫میالدي‬.‫كه‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫توسط‬John McCarthy‫مورد‬ ‫بعدها‬ ‫شد؛‬ ‫ارائه‬ ‫مصنوعي‬ ‫هوش‬ ‫بنیانگذاران‬ ‫از‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫بیشتري‬ ‫بررسي‬.‫حاض‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫به‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫اما‬‫آن‬ ‫ر‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫همگان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشناسیم‬ ‫را‬۲۰۰۶‫توسط‬‫سایت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫آمازون‬.‫سال‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫این‬۲۰۰۶‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امكان‬ ‫كرد‬ ‫ارائه‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫آمازون‬ ‫هاي‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬.‫وب‬ ‫سرویسهاي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫زیرساختهاي‬ ‫آمازون‬ ‫سرویسهاي‬ ‫ذخیر‬ ،‫رایانشي‬ ‫سرویسهاي‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬‫ه‬ ‫صورتحس‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ،‫الكترونیك‬ ‫تجارت‬ ،‫داده‬ ‫پایگاه‬ ،‫محتوا‬ ‫تحویل‬ ،‫سازي‬‫و‬ ‫اب‬ …‫باشد‬ ‫مي‬. ‫سال‬ ‫یعني‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫یك‬۲۰۰۷،‫گوگل‬‫و‬IBM‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫پروژه‬ ‫كردند‬ ‫آغاز‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫زمینه‬.
 • 6. ‫رایانش‬ ‫پیدایش‬‫ابری‬(cloud computing) computer Network= Super computer Cluster & grid cloud ‫پردازش‬‫و‬‫محاسبات‬‫از‬‫اهداف‬‫اصلی‬‫پیدایش‬‫کامپیوتر‬‫بوده‬.‫بعد‬‫از‬‫پیشرفته‬‫تر‬‫شدن‬‫دنیای‬‫کامپیوتر‬‫به‬‫فک‬‫ر‬‫اتصال‬‫چند‬ ‫کامپیوتر‬‫برای‬‫پردازش‬‫قویتر‬‫افتادند‬. ‫پردازش‬‫خوشه‬‫ای‬Cluster Computing‫و‬‫بعد‬Grid Computing‫چندان‬‫راه‬‫به‬‫جایی‬‫نبردند‬ ‫ولی‬‫با‬‫معرفی‬‫و‬‫طراحی‬‫مدلی‬‫جدید‬‫بنام‬‫پردازش‬‫ابری‬cloud computing‫دنیای‬‫پردازش‬‫و‬‫محاسبات‬‫به‬‫کلی‬‫تغییر‬‫کرد‬.
 • 7. ‫خوشه‬ ‫رایانش‬‫ای‬ •Clustering‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫توان‬‫می‬ ‫جهات‬ ‫خیلی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫رایانه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫به‬.‫ا‬‫جزا‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫محـلی‬ ‫شبکه‬ ‫وسـیله‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫کامپیوتری‬ ‫کالستر‬ ‫یک‬.‫پر‬ ‫قدرت‬ ‫افزایش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ها‬‫کالستر‬ ‫این‬‫یا‬ ‫و‬ ‫دازش‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫تکی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫نسبت‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫تشکیل‬ ‫سرویسها‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬‫مطمئنتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ه‬ ‫است‬.
 • 8. ‫شبکه‬ ‫پردازش‬ ‫تفاوت‬‫ای‬(GRID COMPUTING)‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫با‬ ‫پردازش‬‫شبکه‬‫اي‬‫منابع‬‫و‬‫کامپیوترهاي‬‫متعددي‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫براي‬‫حل‬‫کردن‬‫یک‬‫مشکل‬‫واحد‬‫در‬‫همان‬‫زمان‬‫به‬‫ک‬‫ار‬ ‫می‬‫گیرد‬. ‫محاسبات‬‫ابري‬‫کامال‬‫مخالف‬‫این‬‫امر‬‫است‬.‫محاسبات‬‫ابري‬‫بصورت‬‫همزمان‬‫به‬‫چندین‬‫برنامه‬‫کاربردي‬‫کوچک‬‫اجازه‬‫اج‬‫را‬ ‫را‬‫می‬‫دهد‬.
 • 9. ‫رایانش‬‫ابری‬(CLOUD COMPUTING)‫کار‬ ‫چطور‬‫کند؟‬ ‫می‬ •‫کامپیوتر،ت‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چندین‬ ‫نصب‬ ‫جای‬ ‫به‬‫نها‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫بارگذاری‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افراد‬‫کنند‬. ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫به‬Cloud Computing‫به‬ ،‫فارسي‬ ‫در‬ ‫كه‬« ‫ابري‬ ‫رایانش‬»،«‫ابري‬ ‫محاسبات‬»،«‫ابري‬ ‫پردازش‬» ‫و‬«‫ابري‬ ‫كامپیوتر‬»‫گویند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫برگردانده‬. •‫در‬‫کامپیوترهای‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫تنها‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬ ‫ساد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ،‫است‬ ‫شخصی‬‫گی‬ ‫ک‬ ‫تمام‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اتصال‬‫ارها‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پردازش‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ابر‬ ‫توسط‬.
 • 10. ‫ابر‬(CLOUD) •‫گذارید‬ ‫می‬ ‫قدم‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫ایمیل‬ ‫سرویسهای‬ ‫از‬ ‫اگر‬!‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫این‬ ‫ز‬ ‫مدی‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫اجرا‬ ‫شما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ایمیل‬ ‫پردازشهای‬ ‫و‬ ‫سرویسها،اطالعات‬‫می‬ ‫ریت‬ ‫شود‬. •‫پرداز‬ ‫منابع‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫دانیم‬ ‫نمی‬ ،‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫آن‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫توده‬ ‫و‬ ‫عظیم‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫انتزاعی‬ ‫است‬ ‫تصویری‬ ،‫ابر‬‫شی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬.‫کج‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫دانیم‬ ‫نمی‬ ،‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫اجزای‬ ‫یکایک‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ابعاد‬‫توده‬ ‫ای‬ ‫شناسیم‬ ‫می‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ •‫برق‬ ‫مثل‬ ‫درست‬!‫ژن‬ ‫یک‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کارتان‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬‫یا‬ ‫راتور‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تان‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫کارخانه‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫اجاره‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مشخصی‬ ‫هزینه‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫بلکه‬.
 • 11. ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫تعریف‬«‫فناوری‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫ملی‬ ‫موسسه‬»‫آمریکا‬(NIST) •‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫ملي‬ ‫موسسه‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫بنا‬(NIST)‫یا‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ،Cloud Computing‫میشود‬ ‫تعریف‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬: »‫پیكر‬ ‫رایانشي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫شبكه‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫فراگیر‬ ‫دسترسي‬ ‫داشتن‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫مدلي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬‫پذیر‬ ‫بندي‬ ‫ه‬( ‫مثل‬:‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ، ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫فضاي‬ ، ‫سرورها‬ ، ‫ها‬ ‫شبكه‬)‫د‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫یا‬ ‫زحمت‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫كمترین‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫كه‬‫خالت‬ ‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫كننده‬ ‫فراهم‬.« ‫دارد‬ ‫ساده‬ ‫خیلي‬ ‫مفهومي‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫سنگین‬ ‫كمي‬ ‫كه‬ ‫فوق‬ ‫تعریف‬.‫توسط‬ ‫كه‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عامیانه‬ ‫بیان‬ ‫به‬‫یك‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫نامیده‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫وقتي‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Google Docs‫در‬ ‫سند‬ ‫یك‬ ‫قالب‬Word, Excel, Power Point‫و‬…‫آن‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫كه‬ ‫اید‬ ‫كرده‬ ‫استفاده‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫كنید؛‬ ‫مي‬ ‫تنظیم‬ ‫شركت‬Google‫باشد‬ ‫مي‬.
 • 12. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫تعاریف‬ Cloud computing‫از‬‫دید‬‫زیر‬‫ساخت‬: ‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫سیستم‬‫های‬‫توزیع‬‫شده‬‫موازی‬‫طلقی‬‫می‬‫گردد‬‫که‬‫بصورت‬‫مجازی‬‫به‬‫هم‬‫متصل‬‫هستند‬. ‫این‬‫کامپیوترها‬‫بطور‬‫پویا‬‫عرضه‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫منبع‬‫محاسباتی‬‫یکپارچه‬‫بر‬‫اساس‬‫توافقات‬‫سطح‬‫س‬‫رویس‬‫ارائه‬ ‫می‬‫شود‬.
 • 13. ‫رایانش‬ ‫تعاریف‬‫ابری‬(2) Cloud computing‫مدلی‬‫برای‬‫داشتن‬‫دسترسی‬‫آسان‬‫و‬‫بنا‬‫به‬‫سفارش‬‫شبکه‬،‫به‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫منابع‬‫محاسباتی‬ ‫پیکربندی‬‫پذیر‬(‫مثل‬‫شبکه‬،‫ها‬،‫سرورها‬‫فضای‬‫ذخیره‬،‫سازی‬‫سرویس‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫ها‬‫کاربردی‬) ‫که‬‫بتواند‬‫با‬‫کمترین‬‫کار‬‫و‬‫زحمت‬‫یا‬‫نیاز‬‫به‬‫دخالت‬‫فراهم‬‫کننده‬،‫سرویس‬‫به‬‫سرعت‬‫فراهم‬‫شده‬‫یا‬‫آزاد‬‫گردند‬.
 • 15. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گرایش‬ ‫علل‬ ‫دنیا‬‫به‬‫سمت‬‫پیشرفت‬‫فناوری‬‫و‬‫آسان‬‫تر‬‫شدن‬‫کارهای‬‫روزمره‬‫است‬. ‫ایده‬‫اصلی‬‫رایانش‬‫ابری‬‫ارائه‬‫خدمات‬‫نرم‬‫افزاری‬‫و‬‫سخت‬‫افزاری‬‫از‬‫طریق‬‫اینترنت‬‫به‬‫کاربران‬‫و‬‫سازمان‬‫ها‬‫در‬‫تمام‬ ‫سطوح‬. ‫نرم‬،‫افزار‬‫قدرت‬،‫پردازش‬‫فضای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫و‬‫پایگاه‬‫داده‬‫ها‬‫از‬‫جمله‬‫خدماتی‬‫است‬‫که‬‫توسط‬‫غول‬‫های‬‫سخت‬‫افزا‬‫ری‬ ‫و‬‫نرم‬‫افزاری‬‫دنیا‬‫ارائه‬‫می‬‫شود‬.
 • 16. ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫مزایاي‬‫ابري‬ •‫شود‬ ‫مي‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫كلي‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫زیادي‬ ‫مزایاي‬ ‫داراي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫الف‬)‫اقتصادي‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ •‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫فناوري‬ ‫این‬ ،‫بنگریم‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫به‬ ‫اقتصادي‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫اگر‬.‫زی‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫كاهش‬‫ر‬ ‫است‬: ۱-‫اي‬ ‫سرمایه‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫نیازي‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بهاي‬ ‫تنها‬ ‫كاربران‬(‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫خرید‬ ‫براي‬‫نرم‬ ‫افزار‬)‫ندارد‬ ‫وجود‬. ۲-‫میشود‬ ‫حذف‬ ‫فروش‬ ‫نماینده‬ ‫و‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ،‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫كاربر‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫دلیل‬ ‫به‬. ۳-‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫براي‬ ‫پایین‬ ‫عملیاتي‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬(‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫نسبت‬ ‫به‬)‫میشود‬ ‫مشتري‬ ‫براي‬ ‫خدمات‬ ‫قیمت‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ،.
 • 17. ‫ب‬)‫به‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬‫روزرساني‬ •‫روي‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫شركت‬ ‫توسط‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشد؛‬ ‫مي‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫كه‬ ‫آنجایي‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫كاربر‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫لحاظ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫گیرد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫سرور‬.‫س‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬ ‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫همچنین‬‫رور‬ ‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫را‬ ‫كاربر‬ ‫سیستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫نصب‬ ‫امكان‬ ‫بدافزارها‬ ،‫گیرد‬ ‫مي‬ ‫صورت‬.
 • 18. ‫ج‬)‫استفاده‬ ‫در‬ ‫راحتي‬ •‫است‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫كاربران‬ ‫براي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫همه‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫سیستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیازي‬‫توانند‬ ‫مي‬ ‫كنند‬ ‫كار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫راحتي‬ ‫به‬.‫ب‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫كه‬ ‫وسیله‬ ‫یك‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫كاربر‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬‫یك‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اشد‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫اینترنتي‬ ‫مرورگر‬.
 • 19. ‫د‬)‫زماني‬ ،‫مكاني‬ ‫محدودیت‬ ‫عدم‬ •‫اند‬ ‫رفته‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫مكاني‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫هاي‬ ‫محدودیت‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫در‬.‫مورد‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مكان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫كاربر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسي‬ ‫نظر‬.‫همچون‬ ،‫اي‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫همچنین‬:‫سرویس‬ ‫از‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫حتي‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫بوك‬ ‫نوت‬ ،‫بوك‬ ‫نت‬‫خود‬ ‫كند‬ ‫استفاده‬.
 • 20. ‫ه‬)‫منابع‬ ‫گذاري‬ ‫اشتراك‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫راحتي‬ •‫تمامي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كسي‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫میتواند‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫كاربر‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫سرور‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫محل‬ ‫چون‬ ‫گذارد‬ ‫اشتراك‬ ‫به‬ ‫نقاط‬.
 • 21. ‫ن‬)‫راحت‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫نگهداري‬ •‫وجود‬ ‫دیسك‬ ‫هارد‬ ‫همچون‬ ‫اطالعات‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیازي‬ ،‫سرور‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫بیان‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬ ‫ندارد‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اطالعات‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نگراني‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫پشتیبان‬ ‫هاي‬ ‫فایل‬ ‫داراي‬ ‫سرورها‬ ‫اینكه‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫همچنین‬.
 • 22. ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫معایب‬‫ابري‬ •‫الف‬)‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫باشد‬ ‫آنها‬ ‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ،‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫در‬ ‫كاربران‬ ‫دغدغه‬ ‫مهمترین‬ ‫شاید‬.‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫طرفداران‬ ‫قانون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫زیرا‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫وارد‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انتقاد‬ ‫بیشترین‬‫یا‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نظارت‬ ‫كاربر‬ ‫اطالعات‬ ‫بر‬ ‫غیرقانوني‬.‫های‬ ‫شركت‬ ‫توسط‬ ‫كاربران‬ ‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫نقض‬ ‫در‬ ‫زیادي‬ ‫هاي‬ ‫نمونه‬‫ي‬ ‫همچون‬:, VerizonGoogle, AT&T‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬.
 • 23. •‫ب‬)‫امنیت‬ ‫میباشد‬ ‫خصوصي‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫این‬.‫نسب‬ ‫حالتي‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫كه‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اي‬ ‫عده‬‫دارد‬ ‫ي‬.
 • 24. ‫د‬)‫بودن‬ ‫نوظهور‬ ‫ق‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫كامل‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫اوال‬ ‫آید؛‬ ‫مي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫مجازي‬ ‫دنیاي‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫نگرش‬ ‫یك‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫كه‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬‫رار‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫برخورد‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫محتاطانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫همچنین‬ ،‫است‬ ‫نگرفته‬. ‫ن‬)‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ،‫كنند‬ ‫مي‬ ‫جویي‬ ‫صرفه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫هاي‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫شوند‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫تامین‬ ‫براي‬ ‫شارژ‬ ‫متحمل‬.
 • 25. ‫و‬)‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫میزان‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫امري‬ ‫آوري‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫دسترسي‬ ‫میزان‬.‫اس‬ ‫تامل‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫نكات‬ ‫منظر‬ ‫این‬ ‫از‬‫ت‬. ۱-‫مسدود‬ ‫كامال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ،‫كشورهایي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫میزان‬ ‫دهندگان‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫سیاسي‬ ‫مناقشات‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫كنند‬.‫نباشد‬ ‫مجاني‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫كه‬ ‫هرچند‬.‫در‬ ‫ایراني‬ ‫كاربران‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫هایي‬ ‫تحریم‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بارز‬ ‫مثال‬‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫اعمال‬ ‫شركت‬ ‫یك‬ ‫خدمات‬ ‫از‬. ۲-‫قانون‬ ‫تصویب‬ ‫با‬ ‫دانید‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬Internet Kill Switch‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختیار‬ ‫این‬ ‫آمریكا‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫به‬ ،‫آمریكا‬ ‫سناي‬ ‫در‬ ‫كند‬ ‫قطع‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫كلي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بحراني‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫كه‬.‫بزر‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫كه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ارائه‬ ‫گ‬ ‫است‬ ‫همراه‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫با‬ ‫شرایطي‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫كشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬. ۳-‫شود‬ ‫قطع‬ ‫مقطعي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫گاهي‬ ‫فني‬ ‫دالیل‬ ‫به‬.‫در‬ ‫مثال‬ ‫براي‬۲۰۰۸‫مدت‬ ‫به‬۶،‫ساعت‬ ‫مشتریان‬Salesforce.com‫نبودند‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫قادر‬.‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫آمازون‬ ‫هاي‬ ‫سرویس‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫مورد‬.
 • 26. ‫زیربنایی‬ ‫عناصر‬-‫مجازی‬‫سازی‬(VIRTUALIZATION) ‫هدف‬‫از‬‫آن‬‫تقسیم‬‫یک‬‫سیستم‬‫سخت‬‫افزاری‬‫به‬‫چندین‬‫س‬‫یستم‬ ‫مستقل‬‫از‬‫هم‬‫است‬‫که‬‫در‬‫نتیجه‬‫ی‬‫آن‬‫استفاده‬‫ی‬‫بهینه‬‫از‬‫س‬‫خت‬ ‫افزار‬‫می‬‫شود‬. ‫در‬‫پردازش‬‫ابری‬‫خدمات‬‫بصورت‬Virtual Service‫است‬‫که‬ ‫با‬‫ایجاد‬‫یک‬‫الیه‬‫انتزاعی‬‫بر‬‫روی‬‫کلیه‬‫منابع‬‫فیزیک‬‫ی‬‫و‬ ،‫سرورها‬‫امکان‬‫مدیریت‬‫پویای‬‫منابع‬‫فیزیکی‬‫را‬‫فراهم‬‫م‬‫ی‬ ‫کند‬. 10/4 4
 • 27. ‫خدمات‬ ‫مختلف‬ ‫شکل‬ ‫سه‬‫ابر‬ ‫افزار‬‫نرم‬‫ابری‬‫به‬‫عنوان‬‫سرویس‬(SaaS): ‫سرویسی‬‫که‬‫شما‬‫به‬‫سادگی‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫مرورگر‬‫خو‬‫د‬‫به‬ ‫آن‬‫دست‬‫پیدا‬‫می‬‫کنید‬.Google Mail‫و‬Google Docs‫نمونه‬‫های‬‫عملی‬ ‫از‬‫این‬‫نوع‬‫رایانش‬‫ابری‬‫هستند‬. ‫چیزی‬‫که‬‫برای‬‫مشتری‬‫فراهم‬‫شده‬‫است‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫فراهم‬‫کنن‬‫ده‬‫است‬ ‫که‬‫بر‬‫روی‬‫زیرساخت‬،‫ابری‬‫در‬‫حال‬‫اجراست‬. ‫و‬‫توسط‬‫های‬‫دستگاه‬‫کالینت‬‫مختلف‬‫از‬‫طریق‬‫یک‬‫رابط‬‫برای‬‫کالینت‬‫ض‬‫عیف‬ ‫همچون‬‫مرورگر‬‫وب‬(‫مثل‬:‫ایمیل‬‫وبی‬)‫در‬‫دسترس‬‫است‬. 5/44
 • 28. ‫بستر‬‫ابری‬‫به‬‫عنوان‬‫سرویس‬(PaaS): ‫در‬‫این‬‫بستر‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫حداقل‬‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬ ‫ساخت‬‫یک‬‫برنامه‬‫خصوصی‬‫و‬‫ارائه‬‫آن‬‫توسط‬‫ابر‬‫مهیا‬ ‫می‬‫شود‬.‫مانند‬‫یک‬‫سیستم‬‫عامل‬‫یا‬‫مفسر‬‫زبان‬‫کامپی‬‫وتری‬ ‫و‬‫یا‬‫یک‬‫سرور‬.Microsoft Azure‫و‬Google App Engine‫مثال‬‫هایی‬‫برای‬PaaS‫هستند‬. ‫مشتری‬‫امکان‬‫دارد‬‫که‬‫کاربردی‬‫برنامه‬‫ساخته‬‫شده‬‫توس‬‫ط‬ ‫خود‬‫را‬‫بر‬‫روی‬‫زیرساخت‬‫ابری‬‫قرار‬‫دهد‬. ‫این‬‫برنامه‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫زبان‬‫نویسی‬‫برنامه‬‫و‬ ‫ابزارهایی‬‫که‬‫توسط‬‫کننده‬‫فراهم‬‫پشتیبانی‬‫شوند‬‫می‬(‫مثل‬: ،‫جاوا‬،‫پایتون‬‫نت‬‫دات‬)‫ساخته‬‫شده‬‫است‬.
 • 29. ‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫زیرساخت‬(IaaS:) Iaas‫دسترسی‬‫به‬‫منابع‬‫اصلی‬‫همانند‬‫ماشین‬‫های‬‫فیزیکی‬،‫ماشین‬‫های‬‫مجازی‬، ‫فضاهای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫مجازی‬‫و‬‫غیره‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬.‫به‬‫جز‬‫این‬‫منابع‬،IaaS ‫دیسک‬‫های‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫ماشین‬‫های‬‫مجازی‬،Vlan‫ها‬،load balancer‫ها‬، ‫آدرس‬‫های‬IP‫و‬‫بسته‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫را‬‫نیز‬‫عرضه‬‫می‬‫کند‬.‫همه‬‫منابع‬‫عنوان‬ ‫شده‬،‫برای‬‫کاربران‬‫انتهایی‬‫از‬‫طریق‬‫مجازی‬‫سازی‬‫سرور‬‫در‬‫دسترس‬‫اند‬. ‫امکانی‬‫که‬‫برای‬‫مشتری‬‫فراهم‬‫آوری‬‫شده‬‫توان‬،‫پردازشی‬‫فضای‬،‫ذخیرسازی‬ ‫ها‬‫شبکه‬‫و‬‫دیگر‬‫منابع‬‫ای‬‫پایه‬‫رایانشی‬‫است‬ ‫به‬‫ای‬‫گونه‬‫که‬‫مشتری‬‫تواند‬‫می‬‫افزار‬‫نرم‬‫دلخواه‬‫خود‬‫که‬‫تواند‬‫می‬‫شامل‬‫سیست‬‫های‬‫م‬ ‫عامل‬‫و‬‫های‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫باشد‬‫را‬‫قرار‬‫داده‬‫و‬‫اجرا‬‫کند‬.
 • 31. ‫مختلف‬ ‫انواع‬‫ابر‬ ‫خصوصی‬ ‫ابر‬:‫ر‬ ‫سازمان‬ ‫زیرساخت‬ ‫درون‬ ‫موجود‬ ‫رایانشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫دسترسی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫ابرهای‬‫فراهم‬ ‫ا‬ ‫سازد‬‫می‬. 21/4 4
 • 32. ‫عمومی‬ ‫ابر‬:‫را‬ ‫رایانشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عمومی‬ ‫ابرهای‬‫کنند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫روی‬ ‫عموم‬ ‫برای‬. 22/4 4
 • 34. ‫های‬ ‫الیه‬‫ابر‬ ‫ان‬ ‫کرده‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫سطوح‬ ‫تعین‬ ‫جهت‬‫د‬: ‫الیه‬‫کاربری‬(client:) ‫این‬‫الیه‬‫معموال‬‫شامل‬‫یک‬‫سخت‬‫افزار‬‫و‬‫نرم‬‫افزار‬‫کامپیوتری‬‫است‬.‫که‬‫برای‬‫اجرای‬‫برنامه‬‫ها‬‫روی‬‫ابر‬‫تکیه‬‫د‬‫ارد‬.‫به‬ ‫طوری‬‫که‬‫بدون‬‫وجود‬‫اتصال‬‫آنالین‬‫با‬‫ابر‬‫غیر‬‫قابل‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫خصوصیات‬‫زیر‬‫را‬‫دارد‬: .1‫نرم‬‫افزاری‬‫یا‬‫سخت‬‫افزاری‬ .2‫فقط‬‫گیرنده‬‫سرویس‬ .3‫عدم‬‫کارایی‬‫بدون‬‫اتصال‬‫به‬‫ابر‬ Mobile Laptop Pc
 • 35. •‫ها‬ ‫برنامه‬(application:) •‫الیه‬ ‫همان‬ ‫این‬SaaS‫هست‬. •‫الیه‬ ‫این‬ ‫در‬‫برنامه‬‫های‬‫ارائه‬ ‫سرویس‬ ‫بصورت‬ ‫کاربردی‬‫می‬‫گردند‬. .1‫کاربر‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ .2‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ .3‫کارائی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫سرورها‬ ‫با‬ ‫مواجه‬ ‫عدم‬ Apps
 • 36. •‫سکو‬(platform:) •‫الیه‬ ‫همان‬ ‫این‬PaaS‫هست‬. •‫در‬‫ارائه‬ ‫الیه‬ ‫این‬‫سرویس‬‫های‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫توسعه‬. .1‫در‬ ‫تسهیل‬‫تو‬‫س‬‫برنامه‬ ‫عه‬‫های‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫تامین‬ ‫در‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ‫کاربردی‬ .2‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫چرخه‬ ‫اصلی‬ ‫نیازهای‬ ‫ارئه‬ .net Java
 • 37. ‫های‬ ‫الیه‬‫ابر‬(4) •‫ساخت‬ ‫زیر‬(Infrastructure:) •‫همان‬ ‫الیه‬ ‫این‬IaaS‫است‬.‫یعنی‬‫زیر‬ ‫ارائه‬‫ساخت‬‫های‬‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محاسباتی‬ .1‫ارتباطات‬ .2‫سازی‬ ‫ذخیره‬ .3‫محاسبات‬ network
 • 39. ‫ابر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬‫برای‬‫کاربران‬ ‫عدم‬‫نیاز‬‫به‬‫کامپیوترهای‬‫قوی‬‫چون‬‫به‬‫ابر‬‫متصل‬‫می‬‫شوید‬‫فقط‬‫باید‬‫م‬‫رورگر‬ ‫و‬‫اینترنت‬‫داشته‬‫باشید‬ ‫کارایی‬‫بهینه‬‫و‬‫سریع‬‫کاربران‬pc‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫کامپیوتر‬‫بدلیل‬‫بوت‬‫سری‬‫ع‬‫و‬ ‫دیگر‬‫نیازهای‬‫سیستمی‬ ‫صرفه‬‫جویی‬‫در‬‫خرید‬‫و‬‫آپدیت‬‫نرم‬‫افزارها‬ ‫ظرفیت‬‫ذخیره‬‫نا‬‫محدود‬
 • 40. ‫محافظت‬‫از‬‫تمام‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫کاربران‬‫قابلیت‬‫اعتماد‬ ‫امکان‬‫دسترسی‬‫سهل‬‫و‬‫آسان‬‫توسط‬‫کاربران‬‫به‬‫اطالعات‬‫خود‬‫در‬‫هر‬‫لحظه‬‫و‬‫هر‬ ‫مکان‬‫و‬‫توسط‬‫هر‬‫دستگاهی‬ ‫مستقل‬‫از‬‫سخت‬‫افزار‬‫اگر‬‫چند‬‫بار‬‫ویندوز‬‫عوض‬‫کنید‬‫یا‬‫سخت‬‫افزار‬‫ارتقا‬‫ب‬‫دید‬ ‫اطالعات‬‫سر‬‫جای‬‫خودش‬‫است‬ ‫دسترسی‬‫و‬‫کار‬‫همزمان‬‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫همراه‬‫گروهی‬‫مشغول‬‫به‬‫کار‬‫بر‬‫روی‬ ‫پروژه‬‫ای‬‫هستید‬‫به‬‫آنها‬‫اجازه‬‫می‬‫دهید‬‫کدهای‬‫شما‬‫را‬‫ویرایش‬‫کنند‬
 • 41. ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫راحتی‬:‫دیگر‬ ‫زیرا‬‫ا‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫روی‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬‫ز‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫شود‬ ‫نصب‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫تمام‬ ‫روی‬‫سیستم‬‫ها‬‫یابد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کامپیوتری‬. ‫تعدد‬‫ب‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫تولیدی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چون‬ ‫مشتری‬‫ه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫شود‬ ‫متصل‬ ‫اینترنت‬
 • 42. ‫ی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نشر‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫محاوره‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬‫ا‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬‫شرکت‬‫ها‬ ‫دردسر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تمرکز‬‫بدلی‬ ‫بیشتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫نداشتن‬ ‫ل‬ ‫فوق‬ ‫مشکالت‬
 • 43. ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫ی‬‫ابر‬ ‫ایانش‬‫ر‬ ‫حریم‬ ‫ی‬ ‫خصوص‬ ‫اطمینان‬ ‫دار‬‫سرمایه‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬‫همکار‬ ‫عدم‬
 • 44. ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫امنیت‬ ••‫آنهاست‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫محاسبات‬ ‫دغدغه‬ ‫بزرگترین‬.‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬‫عالی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تضمین‬.‫یک‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫مراقبت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مراقبت‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ً‫ال‬‫مث‬‫کاربر‬ ‫است‬ ‫معمولی‬.‫ش‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫احتمال‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫ضرر‬ ،‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫البته‬‫خراب‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ،‫شود‬ ‫خراب‬ ‫گوگل‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫شود‬. ••‫کرد‬ ‫رفع‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫اما‬.‫شرکت‬zoho‫بیرون‬ ‫شما‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫ممک‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خاکستری‬ ‫نقاطی‬ ‫اما‬ ،‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫استفاده‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫دیوارهای‬ ‫از‬‫است‬ ‫ن‬ ‫شود‬ ‫دردسر‬ ‫باعث‬ ‫که‬.‫ب‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬ ‫عملیات‬‫حساب‬ ‫ستن‬ ‫بمانند‬ ‫باقی‬ ‫سرورها‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫فایل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ، ‫کاربری‬
 • 45. •‫شود،به‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫امنیت‬ ‫مسئله‬ ‫وقتی‬2‫شود‬ ‫می‬ ‫توجه‬ ‫بخش‬: •‫محرمانگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امنیت‬ ‫مثل‬ ‫سرویسی‬ ‫توسط‬ ‫امنیتی‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫کردن‬ ‫ذخیره‬ ‫با‬Google docs‫چقدر‬ ‫کرد‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ماندن‬ ‫امن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬. •‫ها‬ ‫داده‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫مفقود‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬Back up‫در‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬cloud‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کل‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬.
 • 46. •‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بازدارنده‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امنیت‬.‫خ‬ ‫اطالعات‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫نگران‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫ود‬ ‫واسط‬ ‫شرکت‬ ‫طریق‬ ‫از‬(‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫دهنده‬ ‫ارایه‬ ‫سازمان‬ ‫مانند‬)‫هستند‬.‫حمالت‬ ‫تهدیدهای‬DDos‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫اختالل‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫اطالعات،نگرانی‬. •‫ب‬ ‫مهاجم‬ ‫یک‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دو‬ ‫همزمان‬ ‫اجرای‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ثابت‬ ‫کامپیوتری‬ ‫امنیت‬ ‫محققان‬‫ا‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مذکور‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫حافظه‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫نحوه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫سمع‬ ‫استراق‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫رقت‬ ‫کند‬.‫امکا‬ ‫نیز‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫دو‬ ‫فعالیت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ابرها‬ ‫روی‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫حمله‬ ‫اجرای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آنها‬ ‫اعتقاد‬ ‫به‬‫ن‬ ‫باشد‬ ‫پذیر‬.
 • 47. ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫تهدیدات‬ Abuse of Cloud Computing Insecure Interfaces & APIs. Malicious Insiders. Shared Technology Issues. Data Loss. Data Leakage. Account or Service Hijacking
 • 48. ‫است؟‬ ‫متفاوت‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫امنیت‬ ‫چرا‬ •‫فیزیکی‬ ‫ساختارهاي‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫هاي‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫امنیت‬ ‫ایجاد‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫قابلیت‬ ‫آورند‬ ‫نمی‬ ‫همراه‬ ‫به‬. •‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫تکنولوژي‬ ‫برخی‬ ‫دارند‬ ‫تعییر‬ •‫گردد‬ ‫سازگار‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫امنیتی‬ ‫هاي‬ ‫متدولوژي‬ ‫و‬ ‫دانش‬

Hinweis der Redaktion

 1. . دیگر نیاز نیست برای ایجاد و ویرایش یک سند یا ویرایش یک عکس برنامه ورد یا فتوشاپ را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید بلکه تمام این ها به آسانی بصورت آنلاین فراهم شده است