Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Fenntartható fejlődés és HR(20)

Anzeige

Fenntartható fejlődés és HR

 1. Fenntartható fejl dés aspektusok a HR-ben - hogyan mérjük? Urbán Katalin vezet tanácsadó, Alternate Kft. Gazdasági és Szociális Tanács Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 2. Bemutatkozás Magamról: • Jogi szakokleveles környezetmérnök, munkavédelmi szakmérnök • Több mint 10 éve foglalkozom fenntarthatósági jelentésekkel, a teljesítmény mérésével Az Alternate Tanácsadó Kft-r l: • Tulajdonosok: Fertetics Mandy és Urbán Katalin • Küldetésünk, hogy tevékenységünk hozzájáruljon a fenntartható fejl déshez, a vállalatok teljesítményének javulásához és felel s m ködésük er sítéséhez. • „halászni tanítunk” • Fókuszok: CSR képzések és CSR jelentések Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 3. Mai témák • GSZT és a CSR-ajánlás • Fenntartható fejl dés HR-vonatkozásai • Mérés GRI indikátorokkal Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 4. A GSZT-r l „A Gazdasági és Szociális Tanács (a továbbiakban: GSZT) a nemzeti gazdasági és társadalompolitikai stratégiákról való konzultáció, a kormányzati stratégiák megvitatásának, véleményezésének független fóruma. Küldetése a gazdaság és a társadalom átfogó fejl dését érint országos ügyek és az ezekben kialakítandó, kormányzati ciklusokon átível nemzeti stratégiák megvitatása, a lehet legszélesebb nemzeti konszenzus elérése céljából; a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejl dés és az ehhez illeszked szociális modell kidolgozásának és megvalósításának el mozdítása a szervezett civil társadalom és a gazdasági szféra képvisel inek bevonásával, az Európai Unió gyakorlatát is figyelembe véve.” Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 5. Tripple bottom line és CSR Környezeti oldal Szociális oldal Gazdasági oldal Hatás az érintettekre Hatás a természeti és épített Hatás a helyi, nemzeti, (küls kre és bels kre) és a környezetre, helyi, regionális regionális és globális társadalomra (helyi és és globális szinten gazdaságra globális szinten) Példák • zöld iroda, zöld beszerzés • munka és magánélet egyensúlya • nyereségesség és hosszú távú • ökohatékonyság • megváltozott munkaképesség ek eredményesség • zöld beruházások, technológia foglalkoztatása • hatékonyság • responsible lending • esélyegyenl ség • elszámoltathatóság • környezettudatos • szponzoráció, mecenatúra • beruházások, befektetése, hosszú termékfejlesztés • felel s marketing távú fejlesztések • biodiverzitás • termékfelel sség • termékfejlesztés • megújuló energiák használata • termék elérhet sége • etikus magatartás • hulladékgazdálkodás • önkéntesség • felel s beszerzések, beszállítói • üzleti utak környezeti hatása • részvétel az oktatásban lánc menedzsment • zöld események • CRM • stb. • stb. • stb. Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 6. A CSR-ajánlásról • Tartalma: • Nemzetközi és hazai körkép (2007) • Ajánlások az alábbi szektorok számára: • Állam és önkormányzatok • Vállalatok • Civil szervezetek • Média • További információk: • Honlap: www.mgszt.hu / CSR-ajánlás menüpont • Blog: csrajanlas.wordpress.com Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 7. Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 8. Vállalatok társadalmi felel sségvállalása • Önkéntességen alapul • A fenntartható fejl dés három pillérére épít • Az érintettekre támaszkodik • Integrált vállalatirányítási rendszer • Nincs általános recept • Hosszútávú koncepció • Rövid távú eredményeket is hozhat • Kulcsfontosságú a hitelesség • Versenyképességet er síti • Szervezeti tanulás • Üzletileg racionális, nem altruizmus • Folyamatos, nem egyszeri Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 9. CSR folyamata, eszközei kutatás, benchmark, audit, helyzetfeltárás, diagnózis kutatás, benchmark, audit, helyzetfeltárás, diagnózis jöv kép, stratégia, akcióterv, tematikus politikák, jöv kép, stratégia, akcióterv, tematikus politikák, kommunikációs terv, vezet k képzése, WS kommunikációs terv, vezet k képzése, WS képzés, kommunikáció, érintetti párbeszéd és képzés, kommunikáció, érintetti párbeszéd és bevonás, supply chain management bevonás, supply chain management KPI-fejlesztés, GRI-alapú adatgy jtés, önértékelés, KPI-fejlesztés, GRI-alapú adatgy jtés, önértékelés, ösztönzési rendszer, kommunikáció ösztönzési rendszer, kommunikáció Projektvezetés, érintetti bevonás, önkéntesség, Projektvezetés, érintetti bevonás, önkéntesség, Kiszervezés, munkakör gazdagítás, médiaelemzés Kiszervezés, munkakör gazdagítás, médiaelemzés CSR és fenntarthatósági jelentés, esettanulmányok, CSR és fenntarthatósági jelentés, esettanulmányok, marketing, kommunikáció marketing, kommunikáció Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 10. Stratégiai emberier forrás- menedzsment „a környezeti és munkavállalói kihívás megértésre épül és el retekint befolyásolására törekv emberier forrás-folyamatok és -rendszerek integrált tervezése,m ködtetése, értékelése és fejlesztése, amely támogatja a vállalat stratégiáját,versenyel nyének megteremtését és megtartását.” (Bakacsi et al, 2000) Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 11. HR-szakterület CSR-piramisa Növekszik az Önkéntességi programok, önkéntesség szintje Csapatépít és egyéb tréningek összekötése és az szponzorációs vagy önkéntességi programmal er forrásigény Bels szemléletformáló események: filmklub, mértéke HR-alapú m helymunkák, bels kiadványok és speciális CSR-akciók képzések HR-fókuszú CSR témákban tervezése és Gyakornoki program bevezetése, terjesztése megvalósítása Etikai/stb. bizottság m ködtetése, whistle blowing rendszer Üzleti etika, antikorrupció Más szakterületeket Átláthatóság, elszámoltathatóság és a vállalatot Érintetti párbeszéd a HR-eszközök horizontálisan érint kialakításában és fejlesztésében felel s m ködési akciók, Környezettudatosság, zöld iroda a folyamatok, rendszerek beszerzésben és m ködésben HR-alapú támogatása Szervezeti kultúra er sítése, fejlesztése Munkavégzési rendszerek Saját szakterület fenntartható és Emberi er források áramlása felel s m ködése: általános etikai, Teljesítménymenedzsment fenntarthatósági, CSR irányelvek Kompenzáció és javadalmazás szakterületen történ adaptálása Képzés és fejlesztés © Fertetics Mandy Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 12. Forrás: BudapestEsély, Esélyegyenl ségi képzés szöveggy jtemény Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 13. Gyakorlati példák Emberi jogok Környezetvédelem + + Munkavégzési rend teljesítményértékelés Méltányosság Antikorrupció + Átláthatóság + javadalmazás + képzés karriermenedzsment Esélyegyenl ség Érintetti párbeszéd + + munkaid modellek Munkakör-gazdagítás Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 14. Esélyegyenl ség • Gender: n k és férfiak • El ítélet, diszkrimináció • Nemzeti/ etnikai • HR-folyamatok kisebbségek • Kommunikációs- és • Fogyatékossággal él k / marketing folyamatok megváltozott • Beszerzési folyamatok munkaképesség ek • IT-rendszerek • Életkor, generációs • Vezetési szemlélet különbségek • Terméktervezés és • Vallási, kulturális és fejlesztés szexuális orientációs különbségek • Munka és magánélet egyensúlya Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 15. Mit jelent az esélyegyenl ség? (Anyabarát vállalatok kutatás, 2009, Jól-lét Alapítvány) Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 16. Sokszín ség menedzsment „A sokszín ség menedzsment egy olyan jöv orientált, értékvezérelt, stratégiai, kommunikációs és menedzsment folyamat aktív és tudatos kialakítása, amelynek lényege bizonyos szervezeten belüli különböz ségek és hasonlóságok szervezeti potenciálként való elfogadása és használata, és amely a vállalat számára hozzáadott értéket jelent.” (Keil et al, 2007) Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 17. HR szerepe az esélyegyenl ség ösztönzésében Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 18. Esélyegyenl ségi források • csr.lap.hu • www.csrwire.com • www.munkamaganelet.hu • www.pestesely.hu • www.alternate.hu • www.kovet.hu Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 19. http://www.youtube.com/watch?v=dmyb 2ORKQtc •http://www.youtube.com/watch?v =T7uObhynyeM •http://www.youtube.com/watch?v =ejzP5YBy9nk •http://www.youtube.com/watch?v =SI4Z2WuM3oc •http://www.youtube.com/watch?v =3fhHelWPDII Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 20. Mérés GRI indikátorokkal Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 21. A GRI - www.globalreporting.org • Érintettek bevonására épül hálózat • A nemzetközi szinten legelterjedtebb jelentéstételi keretrendszer • Elkötelezettek a folyamatos fejl dés mellett • Konszenzuskeresésen alapuló folyamatok az üzleti szféra, civil szféra, intézmények és munkaer bevonásával • Küldetése, hogy a nem-pénzügyi jelentések is ugyanolyan fontos részévé váljanak az üzleti sikerességnek mint a pénzügyi jelentések. Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 22. GRI G3 Útmutató Alapelvek Tartalom Min ség A szervezet és a jelentés bemutatása Stratégia és Szervezet Jelentés Vállalatirányítás értékelés bemutatása paraméterei és érintettek Lényegesség Egyensúly Környezeti Gazdasági teljesítmény teljesítmény Egyértelm ség Érintettek bevonása Vezetési Pontosság irányelvek Id szer ség Teljesség Munkaügyi Termék- felel sség gyakorlat Megbízhatóság Fenntarthatósági Közösségi összefüggések szerep Emberi jogok Összehasonlíthatóság Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 23. Mérés GRI útmutatóval – létszám és fluktuáció • LA1. A munkaer teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerz dés, és régiók szerint. • LA2. A teljes munkaer fluktuáció korcsoport, nem és régió szerinti bontásban, abszolút értékben és viszonyszámokban. Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 24. Mérés GRI útmutatóval – létszám és fluktuáció MVM, 2008 MVM, 2008 MVM, 2008 AEP, 2009 Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 25. Mérés GRI útmutatóval - képzés, karrier • LA10. Az egy f re es éves átlag képzési óraszám, alkalmazotti kategóriánkénti bontásban. • LA11. A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok, amelyek segítik a munkavállalók folyamatos alkalmazásban maradását, illetve karrierjük lezárását. • LA12. Azon alkalmazottak százalékos aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést. Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 26. Mérés GRI útmutatóval - képzés MVM, 2008 OTP, 2009 Coloplast, 2008 Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 27. Mérés GRI útmutatóval - esélyegyenl ség • EC5. Viszonyszám-sor az átlagos kezd fizetésnek a helyi minimálbérhez való viszonyítására a szervezet jelent sebb telephelyein. • EC7. A helyiek alkalmazására vonatkozó eljárások és a helyiek aránya a fels vezetésben a szervezet jelent sebb telephelyein. • LA13. Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való tartozás, s a sokféleséget jelent egyéb tényez k szerint. • LA14. A férfiak és n k alapfizetésének egymáshoz viszonyított aránya beosztási kategória szerint. • HR4. A hátrányos megkülönböztetést alkalmazó esetek száma, illetve a kiküszöbölésüket célzó intézkedések. Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 28. Mérés GRI útmutatóval - esélyegyenl ség CIB, 2008 Holcim, 2008 Pannon, 2008 Pannon, 2008 Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary,Pannon, 2008 Pannon, 2008 2010. szeptember 21-23.
 29. Cooperative, 2008 The Gas Natural Group, 2008 Lomnin, 2009 Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 30. GRI Esélyegyenl ség kiadvány • Elméleti és gyakorlati megközelítés • Akciók és mérés • Letölthet ingyen a GRI honlapjáról (kutatási anyagok) Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 31. Egymástól tanulás Azt mondják, egy el adás során Rossz hír: maximum 3 fontos üzenetet tud kezdünk kifogyni a megjegyezni a közönség… jégb l… Ami szerintem fontos: 1. A CSR minden vállalati funkcióban megjelenik 2. Fontos a HR ösztönz és példamutató szerepe 3. Nézzünk más szemmel a mér számokra Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
 32. Köszönöm a figyelmet! Masterclass HR Controlling Course – IIR Hungary, 2010. szeptember 21-23.
Anzeige