Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
“Êàçàõ õ¿¿õä¿¿äèéí áîëîâñðîëûí áàéäëûí ä¿í    øèíæèëãýý” ñóäàëãààíû òàéëàí   Èõ Áðèòàíèé Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàí    ...
ОршилХүн бүр – хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчид – цөм л сурах,боловсрол эзэмших хүртэх ёстой.             (...
нөхцөл байдалд Монгол сургуульд, суралцдаг казак хүүхдэд хэлнээсболсон олон төрлийн бэрхшээл гарч байна. Казак хэлний сург...
Энэ судалгаа нь чанарын судалгаа бөгөөд төвийн түвшинд болон Баян-Өлгий, Ховд аймаг, Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг гэсэн...
БСГ нь орон нутгийн боловсролын асуудлыг хариуцдаг МонголынБоловсролын Хамтын Ажиллагаа, 2005.Тус улсын хүн ам нягтшил баг...
Монгол улсад хийсэн судалгаануудаас харахад өөр нэгэн анхааралтатсан асуудал бол хүүхдээ сургуульд явуулах, тогтвортой эсэ...
ажилгүйдлийн асуудлыг шийдэхэд, суурь боловсролын хувилбар болгоналбан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролын нэг хэлбэр ю...
Улаанбаатарт шилжин ирэгсдийг бүртгэхэд төлбөр авдаг байсан ньшилжин ирсэн ихэнх өрхийн хувьд нийгмийн үйлчилгээг хүртэхэд...
болон бусад үндэстний цөөнхийг хоцрогдолд хүргэсэн гол саад тотгор ньөнөөгийн боловсролын үйлчилгээний тогтолцоонд байна у...
Налайхын 4-р хороо: Хүн амын нийт тоо 4,519 90 гаруй хувь КазакШилжих хөдөлгөөнМонгол улсын дотоод дахь шилжих хөдөлгөөнд ...
АХБ-аас гаргасан мэдээнээс үзэхэд, Монголын 16 ястны бүлгүүдийн альнь ч “хөгжлийн үр шимээс хүртэхийн хувьд олонхийн бүлгэ...
тооцдоггүй, өөрөөр хэлбэл, хичээлийн жилийн дундуур өөр сургуульдшилжсэн 5 хүүхэд байлаа гэхэд энэ 5 хүүхдийн тоог сургуул...
Сургуулийн өмнөх боловсролын ач холбогдолСургуулийн өмнөх боловсрол болон 4 ба 8-р ангиудад сурлагынамжилтын талаар БСШУЯ-...
Сургуулийн өмнөх боловсролын оролцооны судалгааХовд аймаг    нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 45 %         цэцэр...
Монголд байсан 687 цэцэрлэгээс 25 нь буюу 3, 6% нь хувийн хэвшлийнхбайна. Хувилбарт цэцэрлэгийн хамгийн өргөн хэлбэр нь гэ...
бүлгүүд байна. Баян-Өлгий аймгийн алслагдмал газарзүйн байдал,Казакын өвөрмөц соёл, тэдний Казакстаныг чиглэсэн нүүдлээс у...
Монгол хүүхдүүд Казак хэл сурах оролдлого гаргаж байхад Казакхүүхдүүд Монгол хэл сурах сонирхол бага байдаг тал ажиглагдаж...
хувь хүний сурах хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, орон нутгийн онцлогттохирсон байх боловсролын үйчилгээний шинэ ойлголттой тэ...
талаар ямар нэгэн дүгнэлт хийх боломжгүй юм.Албан бус яриагаар Казакуудын олон хүүхэдтэй өнөр өрхийн байдал ньядуурал, улм...
А. Боловсролын өртгийг даахад учирдаг бэрхшээлүүд2005 оны Монголын Боловсролын салбарын тайланд “Ядуурал нь хүүхэдсургууль...
санхүүжилтыг тооцдог томьёоллыг хөдөөний жижиг сургуулиудадашиггүй, зөвхөн 2000-аас доошгүй хүүхэдтэй сургуульд л таарч ба...
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf

3.568 Aufrufe

Veröffentlicht am

2009112702 education of_kazakh_children_a_situation_analysis_mon.pdf

 1. 1. “Êàçàõ õ¿¿õä¿¿äèéí áîëîâñðîëûí áàéäëûí ä¿í øèíæèëãýý” ñóäàëãààíû òàéëàí Èõ Áðèòàíèé Õ¿¿õäèéã Èâýýõ Ñàí Ñàíäðà Ñ. Õóàíã 2005 îíû 10 ñàð 1
 2. 2. ОршилХүн бүр – хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчид – цөм л сурах,боловсрол эзэмших хүртэх ёстой. (Бүх нийтийн боловсролын талаархи Дэлхийн тунхаглал)Боловсрол нь урт хугацааны явцад ядуурлыг бууруулах үндэс суурьюм. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн гол хөшүүрэг юм. Боловсролхүртээмжтэй, сурах боломжтой байх олдох нь нийгэм эдийн засгийнамьдралд оролцох, амьжиргааны түвшингээ дээшлүүлэх хүний голтүлхүүр билээ. Бүх нийтийн боловсролын талаархи Дэлхийнтунхаглалд дурдьсан дээрх мэдэгдэл нь бүх нийтийн боловсролынмөн чанарын илэрхийлэл болсон юм. Эндээс хархад боловсрол болсургууль байна, сургуульд зориулсан санхүүжилт байна гэдгээсхавьгүй өргөн утгатай байна. Боловсрол чанартай байхын тулдхүүхдийн сурах хэрэгцээг хангах хэмжээнд тэдэнд боловсролынүйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх ёстой.Монгол улсын боловсролын салбарт учирч буй нэг бэрхшээл бол төвсуурин газарт шилжин ирсэн хөдөөгийн, ядуу, хөгжлийн бэрхшээлтэйзэрэг зарим бүлгийн хүүхдүүд чанартай боловсрол эзэмшиж чадахгүйбайгаа явдал юм. Энэ нийтлэг хүндрэлтэй асуудлаас гаднасудалгаагаар үндэсний цөөнх, тухайлбал казак хүүхдэд учирч буйбэрхшээл, тэдний боловсролын байдал, хэрэгцээ, боломж ямарбайгаа, мөн Монгол улавж Засгийн газраас энэ асуудлыг хэрхэн авчүзэж, арга хэмжээ авдаг. Энэ тайлан нь нийгмийн асуудлууд болонболовсролын салбарын сул тал Казак хүүхдүүдэд хэрхэн нөлөөлжбуйд дүгнэлт хийхийн зэрэгцээ хэлний онцлог байдлаас урган гарчирсэн бусад бэрхшээл нь казак хүүхдийн боловсролд хэрхэн нөлөөлжбайгааг авч үзсэн болно.Сурах, боловсрол эзэмших тал дээр Монгол хүүхдүүдэд учирдагнийтлэг хүндрэл нь Казак хүүхдүүдэд мөн адил тусч байна. Энэ ньболовсролын тогтолцооны сул тал, байр хангамжийн дутагдал,сургалтын материаллаг бааз, сургалтын чанар, сурах нөхцөл байдал,сурахтай холбоотой албан болон албан бус зардал, ядуурал, өрхийнамьжиргааны түвшин зэргээс улбаалсан боловсрол олгоход учирч буйолон хүндрэл юм. Орон нутагт хөдөө аж ахуйн салбарын цагийнхуанли нь сургуулийн хуанлитай зөрдөг нь хөдөөний хүүхдүүдэдсургуульд явахад нэмэлт төвөг учруулахаас гадна төвөөсболовсруулсан сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг нь орон нутгийнамьдралын, орчин нөхцөл аж төрөх ёс заншил, соёлд тэр бүрзохицдоггүй байна. Дэд бүтцийг хөгжүүлэх болон бусад зардалsubsidy/ гаргахаас гадна хүүхдийн боловсролд хөрөнгө оруулахад ньгэр бүлийг дэмжих, боловсролын чанар, тохиромжтой байдлыгсайжруулах хэрэгтэй байна.Юуны өмнө Казак хүүхдүүдийн хамгийн гол бэрхшээл нь хэлтэйхолбоотой өвөрмөц асуудал юм. Цөөнх ч бай, олонхи ч бай аль ч 2
 3. 3. нөхцөл байдалд Монгол сургуульд, суралцдаг казак хүүхдэд хэлнээсболсон олон төрлийн бэрхшээл гарч байна. Казак хэлний сургалттайсургууль эсвэл ангид орох замаар төрөлх хэлээрээ суралцах боломжолдсон ч тасралтгүй боловсрол эзэмшихэд тэдэнд олон талынхүндрэл тулгардаг байна. Монгол хэлийг хоёрдагч хэл болгон үзэхэдзохих дэмжлэгийг бий болгох, казак, монгол хоёр хэлээр зэрэгцүүлэнболовсрол эзэмших явдлыг дэмжих сургалтын тогтолцоо, хандлагыгбий болгох нь казак хүүхдйн боловсрол эзэмших, хөгжих эрхийгхангахад нэн чухал байна.1. Арга зүй, бэрхшээлЭнэ тайлан нь Их Британийн Хүүхдийг Ивээх Сан ХИС - гийнзахиалгаар бичигдсэн болно. Гол зорилго нь казак хүүхдүүдийнболовсрол эзэмших, хөгжих эрхийг хангах талаар ХИС-гаасхэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн стратегийн болон үйл ажиллагаанытөлөвлөгөөг боловсруулахад зөвлөн туслах ба казак хүүхдүүдийнболовсролын өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлахад чиглэсэн юм. Эндөгүүлж буй мэдээлэл нь салбарын онцлогтой холбоотой онцлогасуудлыг танилцуулсан бөгөөд салбарын асуудлыг бүх хэмжээнд ньхамарсан бүрэн хэмжээний судалгаа биш юм.Нөхцөл байдлын судалгааны гол зорилго: Казак хүүхдүүдийн боловсролын өнөөгийн байдалд анализ хийж, Баян-Өлгий аймагт сургууль завсардалт өндөр байгаагийн шалтгааныг тодруулах Казак хүүхдүүдийн боловсрол эзэмших явцад сөргөөр нөлөөлдөг гол хүчин зүйлийг илрүүлж, тэдгээрийг даван туулах арга замыг тодруулах Казак хүүхдүүдийн боловсрол эзэмших болон хөгжих эрхийн хангамжийг сайжруулах талаар ХИС-гийн хөтөлбөрт стратегийн болон үйл ажиллагааны зөвлөмж өгөх Төв болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын зүгээс бодлогын түвшинд анхаарвал зохих асуудлаар зөвлөмж боловсруулахСудалгааны гол асуулт: • Казак хүүхдүүдийн боловсрол эзэмших боломж, гарах үр дүн өнөөдөр ямар байна вэ? • Өнөөгийн боловсролын бодлого тулгамдсан асуудал, нь Казак гэр бүл, тэдний хүүхдүүдийн хэрэгцээ, нөхцөл байдалд хэр нийцэж байна вэ? • Казак хүүхдүүдийн боловсрол ба хөгжлийн асуудлыг сайжруулахад тусгайлан бодлого байна уу? • Хэрвээ байхгүй бол бодлого боловсруулахад ямар хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай вэ? • Хэрвээ байгаа бол хэр үр дүнтэй хэрэгжиж байна вэ? 3
 4. 4. Энэ судалгаа нь чанарын судалгаа бөгөөд төвийн түвшинд болон Баян-Өлгий, Ховд аймаг, Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг гэсэн 3 газартхийгдсэн болно. Ихэвчлэн улаанбаатар хотоос мэдээ материалцуглуулан судлав. Цуглуулсан мэдээгээ Засгийн газар, Яам, агентлагболон үндэсний ба олон улсын бусад байгууллагын холбогдох хүмүүстэйуулзаж ярилцсаны дүнд баяжуулсан болно. Засгийн газрын болон олонулсын байгууллагуудтай хийсэн уулзалтууд нь хагас албан ярилцлагынхэлбэртэй байсан. Ихэнх уулзалт орчуулагчаар дамжуулан монголхэлээр, зарим нэг нь англи хэлээр явагдсан болно.Энэ судалгааг явуулахад учирч байсан хамгийн том бэрхшээл ньсудалгааны багийн хэлний асуудал байсан. Казакаас англи хэл рүүорчуулга хийх хүн олоход ХИС-гийн хувьд хэцүү байсан. Ховдодорчуулагч олсон боловч орчуулгын чанар муу, харин Баян-Өлгийд эцэгэхчүүд казакаар ярьж, үүнийг монгол руу, дараа нь англи хэл рүү орчуулжбайв. Энэ асуудлыг энд дурдсан шалтгаан бол онолын хувьд дээдболовсрол эзэмшихэд тэгш байлгахыг казак хэлний сургалттай сургуульдмонгол хэлийг үздэг гэх боловч үнэн хэрэг дээрээ хоёр хэлээрхоюулангаар нь төгс ярьдаг хүн тийм ч олон биш байдгийг харуулах гэсэнюм. Монгол хэлээр төгс сайн ярьдаг казак эцэг эхчүүд тун цөөн байлаа.Энэ нь Монгол хэлийг, сурах боломж нөхцөл, чанар төдий л үр дүнтэйбиш байгааг харуулж байгаа болов уу.Судалгааны явцад болон үр дүнд нөлөөлж байсан бас нэг бэрхшээл болмэдээллийн олдоц, түүний чанарын асуудал юм. Янз бүрийн эх үүсвэрээсолдсон мэдээллүүд нь харилцан адилгүй, тэр бүү хэл нэг материалдоторхи мэдээллүүд ч хоорондоо зөрж байв. Гэхдээ хамгийн хүндрэлтэйасуудал бол мэдээллийн хомсдол байлаа. Аймаг, хотын БСГ, Яамнаасхүссэн мэдээгээ тэр бүр авч чадахгүй байсан бөгөөд олдсон мэдээлэл ньхарьцуулах боломжгүй байсан учир судалгааны үр дүн нь үгээр дүрслэхмаягаар гарсан болно. Энд орсон статистик мэдээг орон нутгийн албаныхүмүүс болон бусад хүнээс цуглуулсан хоёрдагч эх үүсвэрээс авсанбөгөөд энэ тайланг өнөөгийн байдал, учирч буй бэрхшээлийг ойлгоходанхдагч эх үүсвэр болгон хэрэглэвэл зохино. 2. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛМонгол улсын боловсролын тогтолцоо нь сургуулийн өмнөх боловсрол,ерөнхий боловсрол гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Ерөнхий боловсрол ньбага, дунд, ахлах сургуулийн боловсролоос бүрдэнэ. Сургуулийн өмнөхболовсрол нь 3-6 насны хүүхдийг 2005 – 2006 оноос эхлэн хамрахбөгөөд үүнд хүүхэд бүр зайлшгүй хамрагдах шаардлагагүй. 2005 – 2006оны хичээлийн жилээс 11 жилийн боловсролын системд шилжиж байгаабөгөөд бага 1 – 5-р, дунд 6 – 9-р ангиуд нийлж суурь боловсролынбааз болно. Монгол Улсын Үндсэн хуулиар суурь боловсролыг хүн бүрүнэ төлбөргүй заавал эзэмших ёстой. Ахлах сургууль нь хоёр жилийнх.Хүн бүр заавал суух шаардлагагүй, гэхдээ ахлах ангийг төгсөх ньколлежид дээд сургуульд элсэх урьдчилсан нөхцөл болдог. Бүх нийтийнболовсролын асуудлыг Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам БСШУЯхариуцан удирддаг бөгөөд аймаг бүрт байдаг Боловсрол, Соёлын Газар 4
 5. 5. БСГ нь орон нутгийн боловсролын асуудлыг хариуцдаг МонголынБоловсролын Хамтын Ажиллагаа, 2005.Тус улсын хүн ам нягтшил багатай. Хөдөөгийн хүн амын ихэнх ньнүүдлийн хэв маягаар амьдардаг. Энэ байдалд тохируулан социализмынүеэр олсон амжилтын нэг бол сургууль, цэцэрлэгийн сүлжээг сайтарбайгуулж чадсан явдал юм. Уг сүлжээний нэг хэсэг нь сургуулийн дотуурбайр бөгөөд энэ нь нутаг дэвсгэрийн ялгаагүйгээр хүүхдийн сургуульдхамрагдалт, бичиг үсгийн түвшинг хангаж чадсан юм.Харин шилжилтийн эхний жилүүдэд хүмүүсийн боловсролын хандлага,оролцоо эрс суларсан байна. Цэцэрлэгийн төсөвт зардалд төрөөсолгодог хөрөнгийн хэмжээ буурч, газар болон барилга байгууламжуудхувьчилагдсан нь цэцэрлэгүүдийн үүдийг хаалгахад хүргэж, сургууль,дотуур байрны барилга, тоног төхөөрөмжийн чанарыг муудахаднөлөөлсөн байна. Эдгээр хүчин зүйлээс гадна малын хувьчлал,ядуурлын гүнзгийрэлт, ажилгүйдэл, түүнчлэн боловсролын тогтолцоог1990, 1992 онуудад өөрчлөн зохион байгуулсан нь сургуульзавсардалтыг нэмэгдүүлж,сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалторолцоог бууруулсан байна.Сургууль завсардалт 1992 – 1993 оны хичээлийн жилд 33000 хүүхэдбуюу сургуульд суралцагсдын 8,8 хувийг эзэлсэн нь оргил үе байв.Бага сургуульд хамрагсдын тоо 1990 онд 233000 байсан бол 1995 онд187900 болжээ. Түүнчлэн 8 – 15 насны хүүхдийн сургуульд хамрагдалтынхувь 1990 онд 98,6 хувь байсан бол 1995 онд 84,3 хувь болж буурсанбайна. ХХТ, 2003. 1990 оноос 2001 оны хооронд 224 цэцэрлэгхаагдсанаар сургуулийн өмнөх боловсрол дээрх давалгаанд хамгийнихээр өртсөн байна Азийн Хаөгжлийн Банк АХБ, 2002. 1990 онд 97000хүүхэд цэцэрлэгт явдаг байсан бол 1993 онд энэ 60000 болж цөөрчээ.АХБ, 2003 1995 оноос эхлэн эдийн засаг, боловсрол аль аль нь сэргэжэхэлснээр 2004 он гэхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагсдын тоо82674-д хүрсэн хэдий ч 1990 оныхоо түвшинд хүрээгүй байна. АХБ, 20051995 оноос Монгол улс нь боловсролын хүртээмж ба чанарыгсайжруулах талаар салбарынхаа хэмжээнд өөрчлөлт шинэчлэлтийн аргахэмжээг авч хэрэгжүүлсээр тодорхой үр дүн гарч байна. Гэсэн хэдий чболовсролын хүртээмж, боломжид нөлөөлдөг чухал хүчин зүйл бол уламбүр нэмэгдэж буй ядуурал юм. Анхаарал татаж байгаа хамгийн хурцасуудал бол хот хөдөөгийн ялгаа ба хөдөөгийн ядуурал юм. Хөдөө ороннутагт мэдээлэл хүртэх хүний нөөцийн чадавхи, нийгмийн суурьүйлчилгээ хол хоцорсон байна. Хөдөө дотроо хүртэл сумын малчин,аймгийн төвийн хүн амын хооронд эдийн засгийн боломж, үйлчилгээхүртэх байдлын хувьд нэн их ялгаа байна. 1998, 2002 онд хийсэнамьдралын түвшний судалгаан дээр үндэслэн ядуурал нь боловсролынөртгийг төлөх иргэдийн чадварыг доройтуулж сургууль завсардалтаднөлөөлсөн байна гэж АХБ дүгнэжээ. Сургуулиудын шалгалтын дүнгээсхарахад сурлагын амжилт нь хүн амын амьжиргааны түвшин доройсумдад хүн амын амьжиргааны түвшин өндөртэй сумдаас доогуур байна. 5
 6. 6. Монгол улсад хийсэн судалгаануудаас харахад өөр нэгэн анхааралтатсан асуудал бол хүүхдээ сургуульд явуулах, тогтвортой эсэх талаарэцэг эхээс гаргах шийдвэр нь сургууль, боловсролын талаархи олоннийтийн үзэл бодол, багш нарын хандлагаас шалтгаалдаг байна.Монголын боловсролын өнөөгийн чухал асуудлууд нь ядуурлыгбууруулах, хөгжлийн үр шимийг тэгш хүртэх тал дээр тулгуурласанхөгжлийн ерөнхий чиглэлтэй нягт холбоотой байна. Монголын ЭдийнЗасгийн Хөгжлийн Стратеги, Ядуурлыг Бууруулах Стратеги ЭЗХСЯБС -дзаасанчлан, боловсрол нь хөгжлийн үйл явцын чухал стратеги ажээ. БүхНийтийн Боловсрол БНБ-ын зорилтод тодорхойлсноор Монгол улс ньбага насны хүүхдийн халамж, тэдний боловсролын асуудлыг шийдэхэддэвшилт гаргаснаар сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдийг албан бусболовсролд хамруулж, 2015 он гэхэд Бүх Нийтээр Бага БоловсролБНББ - той болохыг зорьж байна. Монгол улсын Мянганы ХөгжлийнЗорилт нь БНБ –ын БНББ-тай ижил зорилготой бөгөөд үүнээс гадна энэнасныхны эндэгдлийг 100 хувь үгүй болгох зорилготой байгаа аж. Дээрхбүх нийтийн зорилгод хүрэхийн тулд Монгол улс нь зөвхөн боловсролынтогтолцоо, үйл ажиллагааг бэхжүүлээд зогсохгүй Монголын бүх хүүхдэдчанартай боловсрол эзэмших, сургуулийн хүртээмжтэй байдлыгхангахын тулд казак болон бусад үндэстний цөөнхийн боловсролынонцлог хэрэгцээг хангахад анхаарах хэрэгтэй байна. 3. Эрх зүйн болон бодлогын шинэчлэлийн хүрээЯдуу, эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд үйлчилгээг хүргэх зорилгоор МонголынЗасгийн Газраас хэрэгжүүлдэг боловсролын болон нийгмийн халамжийнарга хэмжээний талаар энэ хэсэгт дурьдана. Хүүхдэд сургуульдсуралцахад учирч буй санхүүгийн саад бэрхшээлийг арилгах,боловсролын үйлчилгээнд оролцоход урамшуулал олгох, сургалтынчанар, боловсролын тохиромжтой байдлыг сайжруулах зэрэг чиглэлээрхэрэгжүүлж буй зарим нэгэн гол хөтөлбөрийг энд танилцуулна.1995 оны Боловсролын Үндсэн Зарчмууд ба Боловсролын Хууль Иргэд нь үндэс угсаа, хэл соёл, арьс өнгө, нас хүйс, нийгмийн болон өмчийн байдал, эрхэлж буй ажил болон нийгмийн гарал, шашин шүтлэг, үзэл бодлоос үл хамааран боловсрол эзэмших боломжоор хангагдана. Иргэд өөрийн төрөлх хэлээр сурах боломжоор хангагдана. Боловсролын салбарт улсын төсвийн 20-иос доошгүй хувийг зарцуулсаар байна. Дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдэд жилд хоёр удаа гэртээ харихад нөхөн олголт олгож, нийтийн унаанд хөнгөлөлт үзүүлнэ1997 оны Албан Бус Боловсролын Үндэсний ХөтөлбөрАлбан Бус Боловсрол АББ нь үндсэн хоёр хөтөлбөрөөс тогтоно. Эхнийхнь хөтөлбөр 1997 онд “Албан Бус Боловсролыг Хөгжүүлэх ҮндэснийХөтөлбөр” нэртэйгээр гарсан бөгөөд хоёр дахь нь “Зайны БоловсролынҮндэсний Хөтөлбөр” 2002 оны нэгдүгээр сард батлагдсан байна. АлбанБус Боловсрол нь шилжилтийн сөрөг нөлөө болсон сургууль завсардалт, 6
 7. 7. ажилгүйдлийн асуудлыг шийдэхэд, суурь боловсролын хувилбар болгоналбан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролын нэг хэлбэр юм. АлбанБус Боловсролыг сумд дахь Гэгээрлийн төв уг ажлыг хариуцдаг бөгөөдэнэ төвөөс арга зүй болон сургалтын материалаар хангадаг.2000 он, Боловсролын хэрэглэгдхүүнээр хангах нь Боловсролын Сайд, Сангийн сайд нарын хамтарсан 3431 тоот тушаалаар амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай сургуулийн насны хүүхдүүдэд жил бүр 16,000 төгрөгийн тусламж олгох Дөрөв болон түүнээс дээш тооны хүүхэд нь нэгэн зэрэг сургуульд сурч байгаа гэр бүлд болон эмзэг бүлгийн гишүүдэд Нөхөн олговор авах шаардлага хангасан хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд 5 дугаар сард орон нутгийн байгуулагад өргөдлөө өгч 9 дүгээр сард хичээлийн хэрэгсэл авах хүсэлт гаргах 2002 онд нийт 56700 хүүхэд, 2003 онд 64000 хүүхэд хичээлийн хэрэгсэл авсан.2000 онд дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг төрөөс дангаар даахДотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлын хагасыг махны хэлбэрээр эцэгэхчүүд төлдөг байсныг болиулж, 1996 оны өмнөх үеийн төрөөс хоолнызардлыг бүрэн хариуцаж байсан хуучин бодлогоо сэргээв.2001 – 2003 он Хөдөөгийн дунд сургуулийн багш нарын сургалтынхангамжийг нэмэгдүүлэх тусгай хөтөлбөр Хөдөөгийн сургуульд ажиллах багш нарт сургалтын зээлийг хэрэгсэхгүй болгох төрийн сангаас суралцсан оюутан суманд 2 жил, аймгийн төвийн сургуульд 5 жил ажилласан тохиолдолд зээлийг хэрэгсэхгүй болгох . Одоогоор 200 гаруй багш сум, аймагтай гэрээ хийгээд ажиглаж байгаа. Багш дутагдах асуудлыг алсын хараатай шийдэхийн тулд зарим сурагчийг 8-дугаар ангиас нь сонгож, багшийн мэргэжилд тусгайлан бэлдэж байна. Нийт 13 аймгийн 449 хүүхэд хамрагдаад байна. Зарим аймагт шаардлагатай мэргэжлийн багш нарт нэмэгдэл цалин, урамшуулал 300,000 төгрөг олгож байна. Баян-Өлгий, Ховд аймагт багш дутагдах хувь бага 14, 16 учир дээрх хөнгөлөлт, урамшууллыг эдлээгүй.2002 он Сургуулийн Өмнөх БоловсролСургуулийн өмнөх боловсролд ямар нэг тусгай хөнгөлөлт үзүүлээгүй,гэхдээ хувилбарт хэлбэрүүд болох гэр цэцэрлэг, нүүдлийн цэцэрлэг,хувийн цэцэрлэг олшруулахыг зөвлөмж болгосон.Хандивын цэцэрлэгүүд байгуулагдаж байгаа.2003 оны зун 14261 малчин өрхийн хүүхэд нүүдлийн цэцэрлэгтхамрагдсан.2003 он Улаанбаатарт шилжин ирэгсдийн бүртгэлийн төлбөрийг халахбодлого 7
 8. 8. Улаанбаатарт шилжин ирэгсдийг бүртгэхэд төлбөр авдаг байсан ньшилжин ирсэн ихэнх өрхийн хувьд нийгмийн үйлчилгээг хүртэхэд хүндээртусч, хүүхдээ сургуульд оруулахад нь саад тотгор болж байсныг халав.2005 он Хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөр 2004 оны сонгуулийн дагуу Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яамнаас хэрэгжүүлж байгаа нийгмийн туслалцааны энэхүү хөтөлбөрийн дагуу ядуу өрхийн хүүхэд бүрт сар тутам 3000 төгрөгийн мөнгөн тэтгэлэг өгч эхэлсэн бөгөөд сургуульд хүүхдийг хамруулсан байх нөхцөл тавьжээ. 2005 онд 127000 өрхийн 560000 хүүхэд уг хөтөлбөрт хамрагджээ.2004 – 2005 он Казак хэлээр сурах бичиг орчуулахСургуулийн сурах бичгийг казак хэл рүү орчуулж хэвлэхээр Боловсрол,Соёл Шинжлэх ухааны Яам төлөвлөгөөндөө тусгажээ. Хуваарь ёсоорорчуулгыг 2004 онд эхэлсэн байна.2005 – 2006 он Боловсролын Шинэ СтандардСургалтын хөтөлбөр нь орон нутгийн онцлогоос шалтгаалан уян хатанбайж болно гэсэн санааг дэвшүүлсэн боловч нийт цагийн 70-75 хувийгхичээлийн танхимд зарцуулахаар төлөвлөсөн агуулгад тулгуурлажбайлаа. 2005-2006 оны хичээлийн жилээс нэвтрүүлж эхэлсэн БоловсролШинэ Стандарт нь Сурагчийн эзэмшвэл зохих чадварыг тодорхойлонгаргаж түүний хүрээнд тухайн сургууль орон нутгийн онцлогт тохирууланагуулгаа боловсруулахаар заасан байна. 11 жилийн тогтолцоонд шилжижбайгаагаас эхлэн сургууль бүр Боловсролын Соёлын Төвийнтусламжтайгаар өөрийн сургалтын агуулгыг боловсруулах ёстой. ШинэСтандарт нь хүүхэд төвтэй сургалтын арга зүй, үйл ажиллагаанд суурилжбайгаа болно.2005 он сурах бичгийн ваучер Шинэ сурах бичгүүд төлбөртэй болсонтой холбогдуулан эмзэг бүлгийн өрхийн хүүхдүүд сурах бичгийн ваучер авна. БСШУЯ-ны тооцоолж байгаагаар, 557700 хүүхэд буюу нийт сурагчдаас 28 хувь нь сурах бичгийн үнийн хөнгөлөлт эдэлнэ.Коллежид элсэх квотын системБСШУЯ коллежийн элсэлт дэх квотын системийг өөрчлөхөөр судалжбайна. Одоогоор оюутнууд газарзүйн байрлал дээр үндэслэн коллежидэлсэж байгаа бол цаашдаа үндэсний хэмжээнд өрсөлдөх юм байна. 4. Монгол дахь Казакуудын ерөнхий нөхцөл байдалЭнэ тайлангийн гол нь Монголын Улсын хамгийн том үндэсний цөөнхийнбүлэг, нөгөө талаар Монголчуудын олонхиос зан заншил болон хэлсоёлын хувьд хамгийн их ялгаатай Казакын ард түмний боловсролынболомж нөхцлийн байдалд төвлөрсөн юм. Монголд амьдардаг Казаколонхи нь Баян-Өлгий аймагт байдаг. Тэдний боловсролын хүртээмж, үрдүнгийн суурь үзүүлэлт тун хангалтгүй байна. Энэ байдал нь Казакууд 8
 9. 9. болон бусад үндэстний цөөнхийг хоцрогдолд хүргэсэн гол саад тотгор ньөнөөгийн боловсролын үйлчилгээний тогтолцоонд байна уу гэдгийганхааралтай авч үзэхийг шаардсан юм. Үндэстний бүлгүүдийг ялгажүзсэн газарзүйн болон боловсролын харьцуулсан тоо баримт Монголдбайхгүй тул энэ нь хүн амын дийлэнх хэсгийг Казакууд эзэлдэг аймагболон янз бүрийн үндэстнээс бүрдсэн орон нутагт голчлон хийгдсэнчанарын судалгаа болно.А. Хүн амын ерөнхий зурагХүн амХүн амын тоогоороо үндэстний олонхи болох Халхуудын дараахь байрыгэзэлдэг үндэстний бүлэг бол Казакууд бөгөөд тэд хүн амын 4,4 хувийг, 0-14 насны хүүхдийн 6 хувийг эзэлдэг. 2000 оны хүн амын тооллогоор, нийт2 365 269 хүн амаас 102 983 Казак иргэн Монголд амьдарч байна.Казакуудын ихэнх нь улсын баруун хэсэг болох Баян-Өлгий аймагтамьдардаг бөгөөд тус аймгийн 99 112 хүн амын олонхи нь Казакууд аж.Казакууд нь Баян-Өлгий хөрш Ховд аймгийн хүн амын 10 хувийг эзэлдэгбөгөөд тэдний ихэнх нь аймгийн төвд амьдардаг. Ялангуяа Ховд аймгийнХовд сумын хүн амын олонхи нь Казак иргэд байна. Мөн тус аймгийнБуянт сумын хүн амын гуравны нэг нь Казак иргэд бөгөөд өөр заримсуманд цөөнгүй казак иргэд амьдардаг болдог байна. Таблиц 1-ийг хар.Судалгаанд Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг орсон болно. Налайхынуурхайд 1930 – 1940-өөд оноос хойш Баян-Өлгий аймгаас Казакуудажиллахаар нүүн ирж суурьшжээ. Өдгөө тэд тус дүүргийн хүн амын 30хувийг эзэлдэг аж.Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн хүн амын бүтэцХовд аймаг: Хүн амын нийт тоо 91, 770 10 хувь нь КазакБуянт сум: Хүн амын нийт тоо: 3,200 30 хувь нь Казак, 10 хувь ньТуваболон Узбек, сургууль – 55 хувь нь КазакХовд сум: Хүн амын нийт тоо 4, 917 95 хувь нь КазакЖаргалан сум аймгийн төв: Хүн амын нийт тоо 32,332 18 хувь нь Казак,2-р сургууль – 55 хувь нь КазакМөнххайрхан сум: Хүн амын нийт тоо 2, 529 98 хувь нь УрианхайЭрдэнэбүрэн сум: Хүн амын нийт тоо 3,363 96 хувь нь Өөлд, 4 хувь ньКазакБаян-Өлгий аймаг: Хүн амын нийт тоо 99,112 90 хувь нь КазакАлтай сум: Хүн амын нийт тоо 4,010 60 хувь нь Казак, 40 хувь ньУрианхайБуянт сум: Хүн амын нийт тоо 3, 127 49 хувь нь КазакӨлгий сум аймгийн төв: Хүн амын нийт тоо 29,210 98 хувь нь Казак, 5-рсургууль 100 хувь КазакЦэнгэл сум: Хүн амын нийт тоо 8,298 80 хувь нь Казак, 20 хувь нь ТуваУлаанхус сум: Хүн амын нийт тоо 9, 075 100 хувь КазакУлаанбаатар хотын Налайх дүүрэг: Хүн амын нийт тоо 23,620 30 хувь ньКазак 9
 10. 10. Налайхын 4-р хороо: Хүн амын нийт тоо 4,519 90 гаруй хувь КазакШилжих хөдөлгөөнМонгол улсын дотоод дахь шилжих хөдөлгөөнд Казакуудын талаар ямарнэгэн тоо баримт байхгүй байна. Баян-Өлгий, Ховд аймагт хоюуланд ньКазакууд аймгийн төв рүү чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнд оролцож байгаадүр зураг харагдаж байна. Саяхны судалгаанаас харахад шилжиххөдөлгөөний сөрөг үр дагавар хүүхдийн боловсролд нөлөөлж байгаа аж.Гэхдээ тус хоёр аймгаас гадагш чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн ньУлаанбаатар хот, төврүү гэхээсээ илүү Казакстан улс руу чиглэсэнбөгөөд 2004 оноос хойш энэ хөдөлгөөн нь дахин сэргэж байгаа юм байна.Энэхүү гадагш чиглэсэн шилжих хөдөлгөөний явцад хүүхдийн сургуульшилжилтийн хөдөлгөөнийг нарийн хөтлөөгүй нь Баян-Өлгий аймаг дахьсургууль завсардалт өндөр хувьтай холбоотой байж болох юм.Баян-Өлгий аймгаас авсан тоо баримтаас үзэхэд 1990 онд 10,000 өрхКазакстан руу нүүсэн байна. Тус аймгийн засаг даргын тооцоолжбайгаагаар, 1990, 1994 оны хооронд бараг 70 000 өрх Казакстан руунүүсэн аж. Энэ шилжилт нь 1990-ээд оны сүүлээр зогссон боловч 2002онд дахин эхэлж, 86 өрх шилжиж, улмаар энэ тоо нь 2004 онд 1 294-дхүрсэн байна. Зарим өрх буцаж ирж байгаа гэсэн ерөнхий ойлголт төвгазарт байдаг боловч аймгийн засгийн даргын үзэж байгаагаар анхныявсан 70 000 өрхөөс зөвхөн 5 000 нь л буцаж ирээд байгаа байна.Жишээлбэл, 2004 онд 28 өрх Казакстанаас буцаж ирсэн аж.ЯдууралБаримтаас үзэхэд нийслэл хотоос алслагдсан, үндэстний цөөнхамьдардаг баруун аймгуудын нутгийн бусад хэсэгтэй харьцуулахад илүүэмзэг байдал байна. Жишээлбэл: 2000 оны статистик мэдээнээс үзэхэдулсын хэмжээнд ядууралын хувь 36 байхад баруун бүсэд 51 хувь байна.Зөвхөн бидний очсон аймгуудаар авч үзэхэд үндэсний хэмжээнийядуурал 36 хувь Казакууд ихээр амьдардаг Ховд аймагт 35 хувь, Баян-Өлгий аймагт 46 хувь байна. Казакууд ихээр амьдардаг.Казакууд олноор амьдардаг Улаанбаатар хотын захын дүүрэг болохНалайхын 4-р хороо нь ядуурал болон бусад эмзэг байдалд илүүтэйөртжээ. Хүн амын 90 хувь нь Казак иргэд байдаг энэ хороо нь хамгийнядуу хороо юм. Хэдийгээр 4-р хороо нь Налайхын хүн амын 19 хувийгбүрдүүлдэг боловч уг дүүргийн нийт ядуу өрхийн 37 хувь, мөн 5-аас доошнасны хүүхэдтэй ядуу иргэдийн 30 хувь энэ хороонд амьдардаг байна.Энд бас ядуу болон нэн ядуу өрх толгойлсон эмэгтэй болон дөрөв болонтүүнээс дээш хүүхэдтэй өрхийн эзлэх хувь хамгийн өндөр байна. Энэбүгд нь боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах бага хувьтай таарч байгааюм.Б. Боловсролд оролцох оролцоо ба гүйцэтгэлБичиг үсэгт тайлагдалтын хувь бага байна. 10
 11. 11. АХБ-аас гаргасан мэдээнээс үзэхэд, Монголын 16 ястны бүлгүүдийн альнь ч “хөгжлийн үр шимээс хүртэхийн хувьд олонхийн бүлгээс илүү эмзэгбайдалд хүргэх ямар нэг ялгаатай зүйл үгүй” гэжээ. Гэхдээ АХБболовсролын үйлчилгээний хүртээмж бага байдаг алслагдсан нутагтбичиг үсэгт тайлагдалт дорой байгааг бас тэмдэглэжээ. Эдгээр бүлгүүднь үндэстний цөөнх байна. Жишээлбэл, халхууд буюу Монголчуудынолонхийн хувьд 7 ба түүнээс дээш насны нийт иргэдийн 4,6 хувь нь бичигүсэгт тайлагдаагүй байхад энэ тоо Казак иргэдийн хувьд бараг 50 хувиарилүү буюу 6,8 хувь байна. Өөр хоёр үндэстний цөөнх болох Дархад8,4хувь, Хотонгуудын 9,8 хувь хувьд энэ үзүүлэлт нь бүр ч өндөрбайна. Үндэстний цөөнхийн бичиг үсэгт тайлагдсан байдалтай холбоотойанхаарал татаж буй өөр нэг асуудал бол Монголчуудын дундэмэгтэйчүүдийн боловсролын байдал эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад илүүөндөр байдаг бол бичиг үсэгт тайлагдаагүй Казак эмэгтэйчүүдийн тооКазак эрэгтэйчүүдээс илүү байна. 2000 оны хүн амын тооллого.Сургууль завсардалт илүү их байна.Бичиг үсэгт тайлагдсан хүн амын хувиар дор үзүүлэлттэй байгаа голтөлөв Казак иргэд амьдардаг Баян-Өлгий аймагт, сургууль завсардалтулсын хэмжээнд хамгийн их байна. Эндээс үзэхэд Казак хүүхдүүдийнэзэмшиж байгаа боловсрол нь чанар бусдаас доогуур, сурах тэгшболомжоор хангагдаагүйтэй холбоотой гэсэн асуулт зүй ёсоор гарч иржбайна. Баян-Өлгий аймгийн хүүхдүүд улсын дундаж хэмжээтэйхарьцуулахад 3 дахин илүү сургууль завсардаж байна. Казак хүүхдүүдулсын хэмжээний нийт хүүхдийн 5 хувь, сургуульд суралцагсдын 4 хувийгэзэлдэг. Гэтэл үндэсний хэмжээнд сургууль завсардалт 1,9 хувь байхадБаян-Өлгий аймагт энэ нь 6,2 хувь байна. 2003 – 2004 оны хичээлийнжилийн байдлаар тус аймгийн сургууль завсардалт янз бүрийн эх сувгаасавч үзвэл 13 – 16 хувь байна.Сургууль завсардагчид нь хэн бэ? Энэ нь хэр зэрэг ноцтой асуудалболоод байна вэ?Зарим нэг эх сурвалжаас үзвэл, 1990 оноос Монгол улс зах зээлийнэдийн засагт шилжсэнээс хойш нийт 200,000 хүүхэд сургууль завсардаадбайна. БХА Гэсэн хэдий ч сургууль завсардалттай холбоотой мэдээбаримт нь өөр өөр эх сувагт янз бүр, жил бүрийн тоо маш ялгаатайбайна. Энэ судалгааны хувьд л гэхэд, Ховд аймгийн сургуульзавсардалтын тоо БСШУЯ болон бусад сувгаас авсан байдлаар 219байгаа бол БСХ-ийн бусад материалаас үзэхэд 691 байна. Энэ ньсургууль завсардалтын талаар нэгдсэн ойлголт үгүй болон хөгжлийнбэрхшээлтэй зэрэг хүүхдийн тоо мэдээнд ороогүй, бусад бүлгийнхүүхдүүдийн боловсролд хамрагдах асуудлыг янз бүрээртодорхойлдогтой холбоотой. Зарим тохиолдолд хоёр долоо хоногийналбан бус сургалтад хамрагдагсан хүүхдийг тоонд оруулаагүй байхад өөртохиолдолд сургуульд огт суралцаагүй хүүхдүүдийг сургуульзавсардагсдын тоонд оруулдаг байна.Ер нь сургууль завсардагсдын тоог гаргахдаа хичээлийн жилийн эхэндбайсан хүүхдийн тооноос хичээлийн жилийн эцэст байгаа хүүхдийн тоогхасах гэсэн энгийн аргаар боддог аж. Гэхдээ энэ тооцоо нь хувь хүүхдийг 11
 12. 12. тооцдоггүй, өөрөөр хэлбэл, хичээлийн жилийн дундуур өөр сургуульдшилжсэн 5 хүүхэд байлаа гэхэд энэ 5 хүүхдийн тоог сургуульзавсардагчдын тооноос хасдаггүй байна. Мөн тухайн хичээлийн жилийгдүүргэсэн боловч дараагийн хичээлийн жилд ирээгүй хүүхдийг сургуульзавсардалтад оруулж тооцдоггүй байна. Үүнээс гадна сургуулийнсанхүүжилт нь сургуулийн хүүхдийн тооноос шалтгаалдаг учир сургуульзавсардсан хүүхдийг байгаагаар оруулж тооцох аюул харагдаж байна.Энэ нь хөдөө орон нутаг болон гадагш чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн ихтэйорон нутагт илүү байж болох юм.Сургуульд нас оройтож орж байна.Сургуульд нас оройтож орох нь сургууль завсардалт болон сурлагынамжилтад сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйл бөгөөд энэ нь баруун болонхангайн бүсэд өндөр байна. Энэ бүсэд 2000 онд 9 болон түүнээс дээшнасандаа сургуульд элсэгчдийн эзлэх хувь нийт элсэгчдийн 16 хувийгэзэлж байна. Нэгэн судалгаанаас үзэхэд, сургууль завсардагсдын 90 хувьнь 9 ба 10 насандаа анх сургуульд орсон байна. Мөн сургуульзавсардагсдын ихэнх нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүйбайдаг. Хотын Захын Хорооллын судалгаа. 2005 – 2006 оны хичээлийнжилээс эхлэн 11 жилийн боловсролын тогтолцоонд шилжиж байгаатайхолбогдуулан нэгдүгээр ангид хүүхэд 7 настайгаас эхлэн орж байна.Гэхдээ 1999 оноос хойш Боловсролын тухай хуулийн дагуу боломжтойгазар хүүхэд 6 -7 настайдаа сургуульд орж эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд7 болон бага насны хүүхдийн сургуульд орох тоо нэмэгдсээр байгаа аж.Бага сургуульд бага насандаа орох нь хүүхдийн сурлагад эерэг нөлөөүзүүлж байгаа боловч баруун бүсэд 7 настайгаасаа сургуульд явж байгаахүүхдийн тоо харьцангуй цөөн байна. 2000 онд гэхэд баруун бүс нутагтсургуульд элсэгчдийн 15 хувь нь 7 настангууд байгаа нь улсын дундажхэмжээнээс даруй хоёр дахин бага байна. Бусад бүс нутагт 7настангуудын эзлэх хувь 16-27 хувь, Улаанбаатар хотод 42 хувь хүрчбайхад баруун бүсэд энэ хувь бага нь харагдаж байна.2004 – 2005 оны хичээлийн жилд Ховд аймагт сургуульд шинээрэлсэгчдийн 45 хувь нь 7 настангууд байсан ба энэ жилд бүх нийтээр 7настайгаас сургуульд элсэх шийдвэр гарчихаад байхад Баян-Өлгийаймагт нийт элсэгчдийн дөнгөж дөрөвний нэг нь уг шийдвэрийгбиелүүлжээ. Алтай суманд гурван 1-р анги байхад хоёрт нь 7 настангууд,нэгд нь 8 болон түүнээс дээш настангууд байна. Алтай сумын багийнсургуулийн тавдугаар анги төгсөгч 27 хүүхдийн зөвхөн 10 нь сумынтөвийн сургуульд үргэлжлүүлэн суралцсан байна. Сургуулийн захирлынтайлбарласнаар багийн бага сургуульд хүүхэд нас оройтож ордог учиртавдугаар анги дүүргэхдээ 14 – 18 настай байдаг аж.Сургуулийн өмнөх боловсролын оролцоо бага байна. Казак хүүхдүүдэд зориулсан сургуулийн өмнөх боловсролын ямар нэгэнтусгайлсан бодлого хөтөлбөр байдаггүй боловч Баян-Өлгий аймаг ньСургуулийн Өмнөх Боловсролын Төвийн анхаарлын төвд байгаа ажээ.Тус аймгийг сонгож авсан нь уг аймгийн Улаанбаатар хотоос алслагдсангазарзүйн байрлал, сургуулийн өмнөх боловсролын хувь онцгой багабайгаатай холбоотой байна. 12
 13. 13. Сургуулийн өмнөх боловсролын ач холбогдолСургуулийн өмнөх боловсрол болон 4 ба 8-р ангиудад сурлагынамжилтын талаар БСШУЯ-наас саяхан явуулсан судалгаанаас үзэхэдцэцэрлэгт удаан хугацаагаар явсан хүүхэд бага хугацаагаар хамрагдсанхүүхдийг бодвол илүү амжилттай суралцаж байна. Наймдугаар ангитөгсөгчдийн бага насандаа цэцэрлэгт явсан сурагчид яваагүй сурагчдаабодвол сургууль төгсөх шалгалтаа илүү амжилттай өгчээ. БСШУЯ,Сургуулийн өмнөх боловсролын тайлан БСШУЯ-ны судалгаа ньсургууль завсардалтыг сургуулийн өмнөх боловсролтой холбонтайлбарласан байна. АХБ, 2002Оролцоо: Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт Баян-Өлгий аймагтнь хамгийн бага байна. Тухайлбал: улсын хэмжээнд сургуулийн өмнөхболовсролд хамрагдалт 33 хувь байгаа бол энэ аймагт 20 хувь байна.Сургуулийн өмнөх боловсролыг сайжруулах Үндэсний Хөтөлбөр – 2 ньсургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын дундач хувь 33 байгаа болэнэ аймагт 20 байна. Сургуулийн өмнөх боловсролыг сайжруулахҮндэсний Хөтөлбөр – 2 нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтыгтус аймагт эрс нэмэгдүүлжээ. 2001 онд уг аймагт цэцэрлэгтийнхамрагдалт 7 хувь, бусад хувилбарт сургалтад хамрагдалт 5 хувьтайбайсан байна. 2004 он гэхэд цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо барагхоёр дахин нэмэгдэж 17,5 хувь болсон бол бусад хувилбарт сургалтадхамрагдсан хүүхдийн тоо 3 дахин нэмэгдэж 17, 5 хувь болж, улмаар нийтсургуулийн өмнөх боловсролын хувь 35 болжээ. Өнгөрсөн жилдсанхүүжилтээс шалтгаалан хувилбарт сургалтад оролцогсдын хувь буурч15, 4 хувь болсон боловч албан цэцэрлэгт суралцагсдын хувь 2,4-өөрнэмэгдэж 19,9 хувь болсон байна. Ингэснээрээ нийт оролцоо адилтүвшинд байна.Ховд аймгийнхны танилцуулснаар, тэд сургуулийн өмнөх боловсролдоролцогсдын тоог ястан үндэстний бүлгээр нь гаргадаггүй байна. Гэхдээзарим нэгэн баримт олдож байв. Казакуудын амьдардаг Ховд сум нь1996 оныг хүртэл шилжилтийн үеэр 1993 онд цэцэрлэг хаагдсанаасхойш цэцэрлэггүй байсан цорын ганц сум байжээ. Ховд аймагт албанёсны цэцэрлэгт явдаг хүүхдийн хувь 25 байдаг бол Ховд суманд жилийнулирлаас шалтгаалан 9 – 13 хувь байдаг байна. Аймгийн хэмжээнийтайлан ба албан бичгүүдэд цэцэрлэгүүд нь даацаа дийлэхгүй байгаатухай дурьдах нь элбэг байгаа боловч Ховд сумын Казак цэцэрлэг,аймгийн төвийн Казак хорооны цэцэрлэг хоёулаа байрныхаа хүчинчадлын хэмжээнээс бага хүүхэдтэй ажээ. Ховд аймгийн Буянт сум мөнадил цэцэрлэгт хамрагсдын тоог ястан үндэстний байдлаар ньгаргадаггүй байна. Гэхдээ сумын хэмжээнд сургуулийн өмнөхболовсролын зорилгод хүрэхэд амжилт олж цэцэрлэгт явдаг хүүхдийнхувь 40 хүрч байгаа ч Казак хүүхдүүд ялангуяа Ховд сумаас ирсэнхүүхдүүд энд бага хувь эзэлнэ гэж оршин суугчид хэлж байв. 13
 14. 14. Сургуулийн өмнөх боловсролын оролцооны судалгааХовд аймаг нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 45 % цэцэрлэг 25% хувилбарт сургалт 20 гаруй %Буянт сум нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 40 %Ховд сум нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 30 % цэцэрлэг 9 – 13 % хувилбарт сургалт 17 %Жаргалан сум аймгийн төв нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 45 % цэцэрлэг 24 % хувилбарт сургалт 21 %2-р сургууль нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 20 %Мөнххайрхан сум нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 42 %Эрдэнэбүрэн сум нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 30 %Баян-Өлгий аймаг нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 35 % цэцэрлэг 20 % хувилбарт сургалт 15 %Алтай сум: нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 30 % цэцэрлэг 11 % хувилбарт сургалт 19 %Буянт сум: нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 19 % цэцэрлэг 14 % хувилбарт сургалт 5 %Өлгий сум аймгийн төв: нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 44 % цэцэрлэг 33 % хувилбарт сургалт 11 %5-р сургууль нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 10 - 20 %Цэнгэл сум: нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 15 % цэцэрлэг 11 % хувилбарт сургалт 4 %Улаанхус сум: нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 25 % цэцэрлэг 7 % хувилбарт сургалт 18 %Улаанбаатар хот нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 34 % цэцэрлэг 34 % хувилбарт сургалт <1 %Налайх дүүрэг: нийт сургуулийн өмнөх боловсрол 29 % цэцэрлэг 25 % хувилбарт сургалт 4 %Налайхын 4-р хороо нийт сургуулийн өмнөх боловсролСургуулийн өмнөх боловсролын оролцоог нэмэгдүүлэх Засгийн газрынстратеги: 2002 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Сургуулийн өмнөхболовсролын тухай үндэсний хөтөлбөр нь 2007 он гэхэд уг оролцоог 62%-д хүргэх зорилт тавьжээ. Үүнээс 41 %-ийг албан ёсны цэцэрлэгээр, 21%-ийг албан бус сургалтаар уг зорилтыг хангахаар төлөвлөсөн байна.Түүнчлэн эцэг эхэд зориулсан гарын авлагыг түгээх замаар хөдөөгийнхүүхдийн 35 % -ийг зайны сургалтад хамруулж сургуулийн өмнөхболовсролын хүртээмжийг дээшлүүлэх арга замыг уг хөтөлбөрт басонцлон дурьдсан байна.Цэцэрлэгийн барилгын хангамж, байрны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээсгадна дээрх хөтөлбөр нь хувилбарт хэлбэрүүд болон хувийн цэцэрлэгийгхөгжүүлэх зорилго тавьсан байна. 2004 – 2005 оны хичээлийн жилд 14
 15. 15. Монголд байсан 687 цэцэрлэгээс 25 нь буюу 3, 6% нь хувийн хэвшлийнхбайна. Хувилбарт цэцэрлэгийн хамгийн өргөн хэлбэр нь гэр цэцэрлэгбуюу нүүдлийн цэцэрлэг юм. Гэр цэцэрлэг нь зуны улиралд баг дамжиннүүдэллэж малчдын хүүхдэд хүрч 2 – 3 долоо хоногийн сургалт явуулдагбайна. Баян- Өлгий аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролдхамрагдагсдын бараг тэн хагас нь ийм маягийн богино хугацаанысургалтаар үйлчилгээ авдаг. Зарим суманд цэцэрлэгийн хувилбартсургалт нь сургуулийн өмнөх боловсролын үндсэн хэлбэр болдог байна.Гэр цэцэрлэгийн өөр нэг ашигтай тал нь өвлийн улиралд гэр ньцэцэрлэгийн хажууд үлдэж хагас өдрийн үйлчилгээ үзүүлж болдог тал чбайна. Энэ үед эцэг эхчүүд нь хоолны мөнгө төлөх шаардлагагүй болдогбуюу хандивын цэцэрлэг маягаар ажилладаг байна. Зарим аймаг, сумынзасаг захиргаа ийм төрлийн цэцэрлэгийг дэмждэг. Баян-Өлгий аймагтиймэрхүү цэцэрлэг нь 250 хүүхдийн хоолны төлбөрийг даадаг байсанбайна. Харин бидний сонссоноор одоогийн засаг захиргаа ийм нийгмийнхаламжийн санхүүжилтыг зогсоосон байна. 4. Бодлого боловсруулахдаа Казак хүүхдүүдийг умартжээ.Казак хүүхдүүдэд чиглэсэн боловсролын бодлого, ялангуяа эх хэл, соёлхосолсон үйлчилгээг сонгох талаар ямар нэг тодорхой бодлогоүгүйлэгдэж байна. Энэ нь юуны өмнө үндэстний цөөнхийн талаархиойлголт төвдөө дутмагаас болдог байна бидний ярилцсан. БСШУЯ болонболовсролын бусад байгууллагын хүмүүсийн ихэнх нь үндэстнийцөөнхийн тухай ерөнхийд нь ч, Казакуудын нөхцөл, хэрэгцээний тухайд чнэг их чухал авч үзэхгүй байлаа. Өнгөрсөн жилээс эхлэн шинэстандардын сурах бичгүүдийг Казак хэлнээ орчуулж эхэлсэн нь тэднийсурах онцгой хэрэгцээг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн ганц арга хэмжээбайлаа.А. Асуудлын талаар нэгдсэн ойлголт төвийн хэмжээнд үгүйлэгдэжбайна.Үндэстнүүдийн хооронд улс төрийн зөрчил, сөргөлдөөн байдаггүй ньтэдний эрхийн талаар амарлингуй хандлагыг бий болгожээ.Боловсролынболон нийгмийн салбарын үндсэн илтгэлүүд ч үүнийг нотлож байна. АХБ-ны боловсролын салбарын үнэлгээ нь “Монголын 16 ястан, үндэстнийхувьд боловсролд оролцох оролцоо нь” тэгш биш боловч тийм ч муу бишгээд бичиг үсгийн түвшинг дурьджээ. Ямар нэг асуудал байхгүй гэсэн батитгэлээс гадна орон нутгийн байдлын талаархи ядмаг ойлголт,Казакуудын тухай тогтсон хэнэггүй хандлага, нийгмийн тэгш байдлынтухай энгийн хэвшил нь Казак хүүхдүүдийн сурах, боловсрох эрх хэрхэнхангагдаж байгаа талаар судлахыг хойш тавьдаг байна. Ийм ч учраасБСШУЯ болон боловсролын бусад салбар байгууллагын олон албантушаалтан нь үндэстний цөөнхийн асуудлыг гадаад харилцаа, олонулсын хэмжээнээс урган гарсан асуудал гэж үздэг байна.Б. Орон нутгийн байдал, хэрэгцээний талаархи ойлголт сул байна.Монголд Казак, Тува гээд өвөрмөц соёл, шашин, хэлээ хадгалж,Монголын нийгмийн бусад хэсгээс тусдаа амьдарч, гэрлэдэг цөөн тооны 15
 16. 16. бүлгүүд байна. Баян-Өлгий аймгийн алслагдмал газарзүйн байдал,Казакын өвөрмөц соёл, тэдний Казакстаныг чиглэсэн нүүдлээс улбаалантус аймагт төвөөс анхаарал хэрэггүй, тэд хүсдэггүй гэсэн буруу таамагойлголт ч байдаг. Казак хүн амын талаар төвд хангалттай анхааралтавьдаггүй тухай Боловсрол Судлалын Хүрээлэнгийн ажилтнуудтайлбарлахдаа уг аймаг Казакстанаас дэмжлэг авдаг учир тэдний байдалболомжийн, нэмэлт тусламж шаардлагатай биш гэж байлаа. БСШУЯ-ныдэргэдэх АХБ-ны төслийн ажилтан ч дээрх үзэлтэй санал нэг байсанбөгөөд Баян-Өлгий аймагт хэзээ ч очиж байгаагүй ажээ.Түүнээс гадна тус аймагт Казак сургууль анх хэзээ байгуулагдсан тухайхарилцан адилгүй ойлголттой байлаа. Нэг бус эх үүсвэрт дурьдсанааршилжилтийн үе хүртэл буюу 1992 оны Үндсэн хуулиар үндэстний цөөнхөдтөрөлх хэлээрээ сурах эрхийг олгох хүртэл ганцхан Монгол хэл сургуульдболон нийгэмд үндсэн хэл байсан байна. Боловсролын байгууллагыналбаны хүмүүс болон Баян-Өлгий аймгийн засаг дарга тайлбарлахдаахэдийгээр төв засгийн газар 1978 онд Монгол хэлийг албан ёсны хэлхэмээн шийдвэр гаргасан боловч Казак сургууль 1940-өөд ондбайгуулагдсан гэв. 1992 оны Үндсэн хууль, 1995 оны Боловсролын тухайхууль Казак хэлээр сурах хууль зүйн эх үүсвэрийг тавьсан боловч энэ ньБаян-Өлгий аймагт байдлыг өөрчилсөнгүй. Юу өөрчлөгдсөн гэвэл,Казакстанаас авч байсан сурах бичгийн хангалт зогссон, БоловсролСудлалын Хүрээлэн зэрэг төвийн байгууллагын дэмжлэг зогссон,боловсролыг дэмжих эрэлт хэрэгцээ улам нэмэгдсэн байна.В. Казакуудын тухай хэвшмэл ойлголт нь тэдний алслагдмал байдалболон нөхцөл байдлыг ....Үндсэн хуулийн дагуу бүх үндэстний бүлгүүд нь бүрэн эрхт иргэд байхэрхээр бүрэн хангадсан бөгөөд үндэстний бүлгүүдийн эсрэг институцийнялгаварлан гадуурхалт байх шинж илэрсэнгүй. Гэхдээ Казакын хэл соёл,боловсролын тогтолцоо дахь Казакуудын оролцооны тухайМонголчуудтай ярилцаад үзэхэд зарим нэгэн сөрөг хандлага, хэвшмэлүзэл ажиглагдаж байлаа. Энэ бүгдээс хамгийн түгээмэл нь КазакуудБаян-Өлгийд алслагдсан байдалд амьдардаг болон өөр бүлгийнхүмүүстэй гэрлэдэггүйг, тэд Монгол хэл үзэхийг таашаадаггүй, мөнМонголчуудтай хамаагүй холилдохыг хүсдэггүй гэсэн ойлголт байна.Гэтэл Казак, Монголчууд хамт амьдардаг анги аль сумын Казак аймгуудМонгол хэлний сургуульд хүүхдээ өгдөг байна. Ховд аймгийн Ховдсуманд эцэг эхчүүдийн хүсэлтээр сургууль нь Монгол хэлний анги нээсэнбайна. Мөн 100 гаруй хүүхэд нь зэргэлдээ Буянт сумын монгол хэлнийсургалттай сургуульд суралцдаг.Бас өөр нэг хэвшмэл ойлголт байдаг нь Монголчууд Казакуудынболовсролыг өндөр үнэлдэггүй, ач холбогдол өгдөггүй, боловсролоодээшлүүлэх хүсэлгүй гэж үздэг байна. Үүний зэрэгцээ Аймгийн ХүүхдийнТөлөө Төвийн ажилтан хэлэхдээ Баян-Өлгий аймгийн Сургуулийн өмнөхболовсролын ажилтнууд нь бүгд Казак, тэнд олон жил ажилласан, гэвчтэдний уламжлалт хандлагаас нь улбаалан уг аймагт шинэ үйлажиллагаа бараг хийгддэггүй гэж байлаа. Холимог хэлтэй ангид байгаа 16
 17. 17. Монгол хүүхдүүд Казак хэл сурах оролдлого гаргаж байхад Казакхүүхдүүд Монгол хэл сурах сонирхол бага байдаг тал ажиглагдаж байсангэж тэрээр нэмж хэлсэн юм. Казак аялгаар шоолон ярих явдалМонголчуудын дунд нэлээд байдаг. Казак гэр бүлийнхэн олон цагааражиллаж, хүүхдийнхээ боловсролд анхаарал тавьдаггүй гэж Налайхыннэгэн албаны хүн хэлж байв.Монголчууд болон Казакуудын хооронд ажиглагддаг зөрчлийн нэг жишээНалайх дүүрэгт байв. Энд Монгол иргэдийн бүлэг Казакуудыг хөрөнгөөнуун дарж ядуучуудад зориулсан тусламжаас авахын тулд худлаамэдээлэл өгдөг гэж заргалдсан байна. Уг иргэдийн бүлэг нь 4-р хороондбайгуулагдсан шинэ цэцэрлэгийг дээрх байдлын жишээ болгон дурьджээ.Гэтэл энэ хороо нь дүүргийн 6 хорооноос хамгийн сүүлд цэцэрлэгтэйболсон байна. Хорооны засаг даргын оролцсон дээрх бүлгийн үзэжбайгаагаар Казакуудын байдал нь Монголчуудын хорооноос хавьгүй дээраж. Гэтэл баримтаас үзэхэд 4-р хороонд 2-р хорооноос даруй 3 дахинилүү олон тооны ядуу өрх амьдардаг байна. Логикийн хувьд худлаа байжболох боловч байгаа баримтаас үзэхэд 2-р хороотой харьцуулахад 4-рхороон дахь өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тоо хоёр дахин их, 4-өөсдээш хүүхэдтэй өрхийн тоо 6 дахин их байна. Налайхын статистикийнмэдээ, 2004. Хотын захын дүүргийн хүүхдийн амьдралын нөхцөлбайдлын талаархи судалгаа мөн л Монгол, Казак хүүхдүүдийн хоорондохзөрчлийн талаар дурьдсан байлаа. Уг судалгаанд дурьдсанаар 4-рхорооны зэргэлдээх хорооныхон хүүхдэд зориулсан олон нийтийн төвбайгуулахыг хүссэн боловч түүнийгээ Казак хүүхдүүдээс тусдаа байхёстой гэж үзжээ Хотын захын судалгаа.Г. Тэгш байдлыг хуульчилж өгснөөр хөгжлийн зорилгод хүрэххангалттай нөхцлийг бүрдүүлэхгүй байна.Албаны хүмүүс тэгш байдлын тухай хязгаарлагдмал ойлголттой, үлялгаварлах гадуурхах, тодорхой бүлгийг хориглохгүй байх зэргээрхязгаарлахаас биш сурах тэгш боломжоор хангах, сургалтын тэгш үрдүнд хүрэх онцгой хэрэгцээг төдий л анхаарахгүй, энэ талаар ярихгүйбайлаа. Үндэстний бүлгүүдийн хоорондох ялгаа нь хуваагдах байдалдхүргэж болзошгүй байдлаас зайлсхийхийн тулд тусгай тусламжшаардлагатай онцлог нөхцөл байдал бий болгохгүй гэж үзэж байв. Ховдаймгийн Буянт сумын Засаг дарга гэхэд хэлний улмаас Казак хүүхдүүдэдтулгарч байдаг бэрхшээлийн талаар ярьсан хэрнээ, хоёрдагч хэлнийбэрхшээлтэй хүүхдүүдэд нэмэлт сургалт хийх, тэдэнд туслах талаарямар нэг үйл ажиллагаа явагддаг уу гэсэн асуултад “Үгүй, бид бүххүүхдүүдэд адил тэгш ханддаг, үндэс угсаагаар нь ялгадаггүй” гэжбайлаа.Улаанбаатар хотын Боловсрол Шинжлэх Ухаан Газрын захирал ч ижилутгатай зүйл хэлж байлаа. Тэрээр “Казак хүүхдүүдэд ямар онцлогхэрэгцээ байж болох талаар би мэдэхгүй юм. Гэхдээ манай бодлого бүххүнд адил үйлчилж аливаа нэгэн бүлгийг хориглосон зүйл байдаггүйгэдгийг мэднэ” гэв. Тэгш байдлын талаархи Социализмын үеийн бодлогобуюу бүх хүнд яг ижил загвараар үйлчлэх арга барил нь хүүхэд төвтэй, 17
 18. 18. хувь хүний сурах хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, орон нутгийн онцлогттохирсон байх боловсролын үйчилгээний шинэ ойлголттой тэр бүртаарахгүй билээ. Бүх хүүхдэд ижил зүйл олгох тогтолцооноос онолынхувьд татгалзах гэсэн Монголын оролдлого нь амьдрал дээр өөр байна.Д. Гүйцэтгэл, дэвшлийг хянах үзүүлэлт байхгүй байна.Казак хүүхдүүдийн хэл сурах болон харилцааны өвөрмөц хэрэгцээгхангах талаар анхаарал тавьдаггүйгээс үүдэн тэд боловсрол эзэмшихтал дээр бусдаас дор нөхцөлд байна. Үүнээс гадна Монголынболовсролын тогтолцоо дахь нийтлэг хүндрэл, ялангуяа ядуу, хөдөө ороннутаг, алслагдсан газар нутагт чанартай боловсрол эзэмших тал дээроршин байгаа бэрхшээлүүдийг Казак хүүхдүүд мөн адил амсаж байна.Харин Казакуудын төлөөлөл ядуу, малчин, шилжих хөдөлгөөнд оролцогчзэрэг бусад эмзэг бүлгүүдэд харьцангуй ихээр орсон эсэх талаар цаашиднарийвчлан судлах хэрэгцээ байгаа бөгөөд нийгэм эдийн засгийнбодлого, дэмжлэгт үндэстэн угсаатнуудын асуудлыг тусгайлан тусгахшаардлага гарч болох юм. Судалгаа, тоо баримт хангалтгүй байгааталаар НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос мөн ижил зөвлөмж өгсөнбөгөөд энэ нь ХЭК-ийн хэрэгжилт Монголд ямар байгаа талаар дүгнэлтхийхэд саад учруулж байгааг дурьдсан байна.Казакуудын эрүүл мэндийн байдалКазакуудын эрүүл мэндийн талаар хангалттай тоо баримт, судалгаабайхгүй байна. Эрүүл мэнд боловсрол хоёр нь нарийн уялдаа холбоотойбөгөөд хязгаарлагдмал боловсрол нь эрүүл мэнд, ариун цэврийнбайдалд нөлөөлдөг. Нөгөө талаасаа эрүүл мэндийн сул дорой байдал ньсургуульд хамрагдалт, сурах чадварт нөлөө үзүүлдэг. Хоол хүнснийхомсдол нь хүүхдийн бие бялдрын өсөлт хөгжилт боловсрол нөлөөүзүүлдэг талаар олон нийтийн ойлголт нэмэгдэж байна. Ялангуяа иодындутагдал нь тархи, мэдрэлийн хөгжилд муугаар нөлөөлөн, улмаар сурахбэрхшээл, хөгжлийн саатал, өсөлтийн үйл явцыг эрт зогсох үндсэншалтгаан болдог. ЮНИСЕФ, 20002002 онд баталсан Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах ҮндэснийХөтөлбөрт дурьдсанаар Монгол хүүхдүүдэд хоол хүнсний дутагдлынолон шинж илэрдэг байна. 5-аас доош насны хүүхдүүдээс 13 % нь жинбагадалттай, бараг дөрөвний нэг нь өсөлтийн бэрхшээлтэй, 40% нь цусбагадалтай байна. 5-аас дээш насны хүүхдүүдээс өсвөр үеийнхнийгоролцуулан 16% нь зогсонги өсөлт, таван хүүхэд тутмаас нэг нь иодындутагдалтай аж. Ундны усны хангамж, ариун цэврийн хангалтгүй байдалнь элдэв өвчлөл, улмаар хоол хүнсний дутагдлыг бий болгох эх үүсвэр ньболдог байна. Саяхны нэгэн тайлангаас үзэхэд хүн амын 40 % ньаюулгүй ундны ус хүртэж чадахгүй байна. Шилжих хөдлгөөн Ариунцэврийн асуудал, дотуур байрны илчлэг муутай хоол, хүнс, түүнийчанарын асуудал мөн хурцаар тавигдаж байна. Иодын хэрэглээ төвийннутгийг бодвол баруун бүсэд 3 дахин бага ЮНИСЕФ, 2000 байгааболовч энэ тоо нь аймаг, сум, эсвэл үндэстний байдлаар ялгаатайолдоцгүй учир энэ тал дээр Казакуудын нөхцөл байдал, хэрэгцээний 18
 19. 19. талаар ямар нэгэн дүгнэлт хийх боломжгүй юм.Албан бус яриагаар Казакуудын олон хүүхэдтэй өнөр өрхийн байдал ньядуурал, улмаар боловсролын өртгийг даах чадварт нөлөөлдөг гэх үзэл чбайна. Өрхийн ам бүл олон байх нь хоолны хомсдол, улмаар эрүүлмэндийн үйлчилгээ, бусад зардалд илүү төвөг болно. Монголд нэгэмэгтэйд ногдох төрөлтийн тоо болон дөрөв болон түүнээс дээшхүүхэдтэй өрхийн тоо ерөнхийдөө буурч байгаа. Нэг эмэгтэйд ногдохтөрөлтийн тоо хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн хувьд хотын эмэгтэйчүүдийгбодвол илүү өндөр байдаг гэдгийг бид мэдэх боловч Казад эмэгтэйчүүд,гэр бүлийн тухай бид сайн мэдэхгүй байна.Үндэстний цөөнхийн талаар тодорхой тоо баримт, судалгаатай байж бидаливаа бүлгийн боловсролын нөхцөл, хэрэгцээний талаар илүү тодорхойдүгнэлт гаргаж чадна. Тоо баримт нь зөвхөн боловсрол биш, мөн эрүүлмэнд, ядуурал, ажил эрхлэлт болон боловсролын хүртээмж, сурах явцаднөлөө үзүүлдэг бусад хүчин зүйлийн талаар байх нь чухал юм. 5. Хүртээмж, чанар, тэгш тохиромжтой байдалд, учирч буй түгээмэл бэрхшээл, саадКазак хүүхдүүдийн эрэлт хэрэгцээг хангах шууд бодлого үгүй боловчКазак хүүхдүүдэд боловсролын ерөнхий бодлого хөтөлбөр хүрч байгаа.Гэхдээ Монголын боловсролын тогтолцооны сул тал, сургуульдтохиолддог бэрхшээлүүд тэдэнд бас нэгэн адил тусч байна. Сургалтынхөтөлбөрийг орон нутгийн онцлогт тохируулан өөрчлөх уян хатан байдал,эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд зориулсан боловсролын нөхөн олговор, багшнарт зориулсан хөнгөлөлт, урамшуулал зэрэг нь боловсролын чанар,хүртээмж, бүх хүүхдэд нийцтэй байхад чиглэх ёстой. Гэсэн хэдий чбодлого ба түүний хэрэгжилт хоёрын хоорондох зөрүү, үр дүн муутай үйлажиллагаа нь боловсролын чанар, хүртээмж, тохиромжтой, тэгш байдлыгхангахад гардаг саад бэрхшээлийг даван туулахад хүндрэл учруулсаарбайна.Таатай сурах орчин нь сургууль, анги дотор бүх хүүхдэд сурах бололцоогдээд зэргээр хангах тэгш нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хэлээс үүдэн гардагбэрхшээл нь Казак хүүхдүүдийн эрэлт хэрэгцээг хангахад саад болж,тэдний шинэ мэдлэг хүлээн авч шингээхэд хэрхэн муугаар нөлөөлжбайгаа тухай дараачийн бүлэгт өгүүлнэ. Энэ бүлэгт боловсролынтогтолцоо дахь чанар, тохиромжтой, тэгш байдлыг хангахад учирдаг хэдхэдэн бэрхшээлийг авч үзнэ. Эдгээр бэрхшээл нь хөдөөний эсвэл хүнамын амьжиргааны түвшин доогуур орон нутгийн бусад сургуульднийтлэг хамаатай бөгөөд нийт хүүхдийн сурах эрх боломжид сөрөгдагавар үзүүлдэг нь Казак хүүхдүүдийн хувьд бүр ч илүү нөлөөтэй юм.Хэдийгээр төрөлх хэлээрээ эсвэл хосолсон хэлээр сурах нөхцөл бүрэнхэмжээгээр бүрдэхгүй байлаа ч гэсэн Казак хүүдүүдийн чанартайболовсрол эзэмших хөгжих эрхийг хангахын тулд тодорхой арга хэмжээгзаавал авах зайлшгүй шаардлага байна. 19
 20. 20. А. Боловсролын өртгийг даахад учирдаг бэрхшээлүүд2005 оны Монголын Боловсролын салбарын тайланд “Ядуурал нь хүүхэдсургуульд хамрагдаж байгаа эсэхэд нөлөөлөх цорын ганц хүчин зүйлмөн” гэж тодорхойлжээ. Хөдөлмөр эрхлэх, мал маллагаанд туслах,гэртээ ажиллах зэрэг шаардлага нь сургууль завсардалтын голшалтгаанд тооцогджээ. Өрхийн боловсролд зарцуулах зардал 1995- 1998оны хооронд бараг 5 дахин нэмэгдэж, хоол хүнснээс гадуурхи зардалдболовсролын зардлын эзлэх хувь 9,3%- иар өссөн байна. Ядуурлыгбууруулах стратеги Хэдийгээр сургуульд төлбөргүй, сурдаг, ядуу өрхийнхүүхдүүдэд ваучераар сурах бичиг үнэгүй өгдөг, боловсролын өөр олоннөхөн олговор олгодог, мөн ядуу өрхөд зориулсан бэлэн мөнгөнийтэтгэмж байгаа боловч бусад албан болон албан бус олон зардал ньядуу өрхийн хувьд боловсролын өртгийг даахад хүндрэл болсоор байна.Одоогийн байдлаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлыг даахад гэрбүлд туслах ямар нэгэн хөнгөлөлт үгүй байна.Ер нь боловсролын зардал нь ялангуяа сургалтын чанар муу, сурах бичигболон сургалтын бусад материал нь хүртээмж муутай үед байгаа тэтгэмжтэтгэлгээс илүү өндөр байж болох юм. Казак хүүхдүүдийн тухайд дээрхбэрхшээлээс гадна заримынх нь хувьд тэдний гэртээ ярьдаг хэл ньхичээл ордог хэлээс өөр, эсвэл хичээл ордог хэл нь хэрэглэж буй сурахбичгээс өөр хэлээр байдагт байна. Энэ байдал нь сургууль тэдэнд тохирчбайгаа эсэхэд эргэлзээ төрүүлж, сургуульд суралцахын ач холбогдлыгбууруулж байна.Б. Хөрөнгө нөөцийн хангамж хүрэлцээгүйгээс үүссэн асуудлуудСургуулийн удирдлага, эцэг эхчүүдийн өгүүлснээр Хүүхдийн мөнгөнийхөтөлбөр зэрэг бэлэн мөнгөний туслалцаа нь өрхийн орлогыгнэмэгдүүлэх, хүүхдийг сургуульд нь байлгахад их ач холбогдолтой байна.Сурах бичгийн ваучер, хичээлийн хэрэгсэл зэрэг туслалцааг олон хүүхэднь сургуульд явдаг өрхийн хувьд хэрэгтэй зүйл хэмээн тэд бас үзэжбайна. Гэвч Улсын төсөв нь зорилтот бүлэгтээ хүрэхэд хангалтгүйн учирсургуулийн захиргааны тусламжтайгаар сум, багийн засаг дарга нарынзүгээс өрхүүдийг орлого амьжиргаагаар нь дугаарлах, эсвэл ээлжээртэтгэмж олгох зүйл гардаг гэдэгтэй бүгд санал нэг байв. Зарим газарттусламж нь авах ёстой өрхийн талд нь ч хүрэлцдэггүй тэр бүр жинхэнээзэндээ хүрдэггүй гэж байлаа. Дэлхийн Банкны судалгаагаар Хүүхдийнмөнгөний хөтөлбөрт оролцогчдын 49 % нь ядуу бус өрх байна. АХБ,2005 Хөтөлбөрт хамрагдагсдыг тодорхойлдог сум, багийн засаг дарганарын дунд авилга байдаг, хамаатан садан, эсвэл өөр ямар нэгэн холбоосүлбээтэй хүмүүс нь “арын хаалгаар” авдаг гэж хүмүүс ярьж байлаа.Сургуулийн санхүүжилт нь сургалтын зардал болон байрны хэрэгцээгхангахад хүрэлцдэггүйгээс гадна хүүхдийн тоогоор шууд төсвийг тооцдогтогтолцоог хүмүүс шүүмжилж байв. Хүүхдийн тоогоор санхүүжүүлдэгОдоогийн тогтолцоо нь хүүхдийн олонхид хүрэхдээ хүн ам тархайбутархай байрласан газарт тохиромжтой биш юм. Соросын сангийнсургуулийн санхүүжилтын талаар хийсэн судалгаа нь өнөөгийн 20
 21. 21. санхүүжилтыг тооцдог томьёоллыг хөдөөний жижиг сургуулиудадашиггүй, зөвхөн 2000-аас доошгүй хүүхэдтэй сургуульд л таарч байнагэсэн дүгнэлт хийжээ. Ийм учраас сургуулийн төсвийг тооцдог арга ньКазакууд олноор амьдардаг баруун бүсийн алслагдсан орон нутагташиггүйгээс гадна байрлал, ядуурал, хөгжлийн бэрхшээлтэй байдал,үндэстний цөөнх, хэл сурах онцгой хэрэгцээ зэрэг холбогдох зардлыгтооцоогүй байна.В. Багш бэлтгэх сургалтын асуудалБагш бэлтгэх үйл ажиллагааны хангалтгүй үр дүн муутай арга байдлаасүүдсэн сургалтын чанартай холбоотой олон хүндрэл Казак хүүхдүүдэдучирч байна. Жишээлбэл: багшийн мэдлэг чадвар, түүний дотор Монголхэлний чадварын талаар нийтлэг стандард байдаггүй, багш бэлтгэдэгсургуулиуд нь багшлах чадвартай боллоо гэдгийг батлах шалгалтбайдаггүйн улмаас төгсөгчдийн түвшин болон чанар нь харилцан адилгүйбайдаг байна. Хэдийгээр нотлох баримт үгүй ч Баян-Өлгий аймгийнсургуулиудын удирдлагуудын үзэж байгаагаар Баян-Өлгий, Казакстанытөгсөгчдийн чанар харьцангуй доод түвшинд байдаг гэнэ.Энэ жилээс мөрдөж эхэлж буй шинэ стандардаар багш нар мэдлэгчадвараа байнга дээшлүүлээд зогсохгүй, тэдний багшлах үүрэг өөр болжбайна. Хэдийгээр 2002 оноос хойш шинэ стандартын арга зүйгээр багшнарт сургалтууд явагдаж байсан боловч тэд цоо шинэ арга зүйгээражиллахад бүрэн бэлтгэгдээгүй байна. Шинэ стандардын үзэл баримтлалойлголт, түүнийг амьдралд хэрэгжүүлэх технолог, мэдлэг, чадварын альаль нь үгүйлэгдэж байгаа аж. Дээрх давтан сургалтын дагуу санхүүжилтхангалттай эсэх талаар яамнаас өгсөн, багш нарын авсан мэдээллүүдөөр байна. Гэхдээ Баян-Өлгийн аймгийн Боловсрол, соёлын төвийнхнийхэлснээр санхүүжилт нэн хангалтгүй учир бага ангийн багш нар шинэстандардын сургалтад өнгөрсөн жил нэг л удаа явсан, тэгэхдээ замынзардлаа өөрсдөө төлсөн гэнэ. Үүнээс гадна Ховдын багшийн сургуулийнудирдлага шинэ стандардаар хийсэн төвийн сургалтуудад багш бэлтгэхсургуулийн багш нар хамрагдаагүй гэж хэлсэн нь шинэ багш нарыгбэлтгэх ажил тун хангалтгүй байгааг харуулж байна.Түүнчлэн багш нарын чанарт хяналт тавих тогтолцоо үгүй, үргэлжлүүлэндэмжих үйл ажиллагаа явагддаггүй байна. Багшийг заах арга зүйнудирдлагаар хангах үүргийг Боловсрол, соёлын төв хариуцдаг боловчолонхи сумдын үзэж байгаагаар уг төвийн арга зүйчид жилд зөвхөн нэгхоёр удаа л суманд очдог, тэр нь үргэлж сургалт байдаггүй. Сургуульболон ангийнхаа түвшинд багш нар арга зүйгээ сайжруулах чиглэл өгдөгч тун бага заавар зөвлөлгөө авдаг байна. Багш нарын хувьд сургалтынбэрхшээлтэй асуудлаар хамтарч ажиллах юм уу эсвэл илүү ихтуршлагатай багш нараасаа сурах хөшүүрэг тун хомс байдаг аж.Г. Сургуулийн авцалдаагүй календар, хөтөлбөр, сургалтынматериалМонголын ерөнхий боловсролын сургуулийн хуваарь нь орон нутгийнхөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны хуваарь, өрхийн 21

×