Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

GA週報 vol 14 - GA流量規則與設定關聯

512 Aufrufe

Veröffentlicht am

Urcosme GA 週報 Vol14. 流量規則介紹

Veröffentlicht in: Internet
 • Als Erste(r) kommentieren

GA週報 vol 14 - GA流量規則與設定關聯

 1. 1. ?ll| }7~J/ `,(1("V(*hų('lxmhłqllut' n . A mm uxmrxnun. UJ' L»1Ir. ~"d(-v: ||IulI-. ~'(
 2. 2. GA%ã%@ämã w: .. ... ... -.. _.. .-_. ._. ... _.. y.. XÊWLWH '- 'W fųw Mud: T/ .,ZI_}I| |J`L'I1 w: l-rw u' https/ / developemgoog 19.com/ analytics/ devguides/ pa ormcampa , - OW
 3. 3. " HITVTI” huid (GA ïñååčü ëñłããü lłnlvovul mmm ennu-Im n mm: mm honom] Firn ITÊIÃïTÂ. ÊÊÃ. É'Ê"Ã$"~Z'ÂÊTÊ. . Ê':7"'m""" “b o. .. nnunuaowcmamøs ` V __ Fmumunųnnwls JÊJÃIÂIAHIICMII! ) l Hlíšłïiïhåh kwantum . .- , l = -#v-! n.. .= - g 3 MFF! å H íïïłãlåíèíöžåï "aAwmïä$ãäm Éš%$WÉ#%_ _ , __ . H 4 *namm-vm > . .. <. _.. ... .. na -m b u; “åãàrėgęãåïmãæ . i.. ... ...3. c m. .. v . ..om ÊÊWEMH man- n nia. ..- -_~_: = m' M < . ..m m namn ": """! ' 7:39 CUITTI) hULLd 3 H'-I1'<AI`L*1'(=1'L'Ê`? n M U? ? Zñïïłñãšåí
 4. 4. This llowchart illustrates how dimension values are determined based on campaign and trattic source parameters sent to Google Analytics in a single hit, Data sent to Google Analytics Are any ol these parameters set? adwords / doubIeClick (gelid. gclsrc) NO Is parameter set? campaignsource NO Is parameter set? documentLocation (w/ utm_source) NO YES f - Double Click YES 7. Adwords Thu; : l : ri- pãåããñïããååä YES Trnłłir Qni irnnc w; ._iDl'iigJ'. iD| ;* lllgv rr-z '77 l'i'- 'l. i;= * Final values in reports iãiåLanding URLãlëàiíilãñ source: google mediumzcpc campaign: (adwords / Doubleclick) content: (adwords / Doubleclick) keyword: (adwords / Doubleclick) cost data dimensions: (adwords / DoubleClick) source: (campaignsource) medium: (campaignMedium) OR (not set) campaign: (cauipaignname) OR (not; set) content: (campalqncontent) OR (not: set) keyword: (cainpaignxeyword) OH (not: set) source: (utm_source) medium: (utm_medium) OR (not set) Campaign: (ut-. m_campaign} OR (not set. ) content: (utm_cont: ent) OR (not: set) keyword: (utm_term) OR (not: set)
 5. 5. NO Trattic Sources ' FÊÊ l ãiifãåíli äñ _mmm doc memllmm h m “an” ls pmmm m? _ " ' _ '5 "m "my emedin: (net nt) “wmmñhw vzs Q mapstolinown b ves Q ignored mich D NO - mmilm _m _ - Mynard: (much query) on (net prøvldod) u ssi. search nie ICIIIEICIX (lmznøntød) source: (men: network aan) iliodumznecul. documemkmmr canpnim: (nat an) { mapstotinown b YES - continuum nt) Søš Network? NO 'J A source: (nhrnl heathen! ) documemkehmr : "tend (net net) eetmaal -* _ ønųinlgn: (nhxnl) { ""'”"“ b "o eomumxnzn-nr pm. ) "i'm" køyinrd: (nut net) Vłæeęïieiåu A v) sonne: (m. pnvlmu nmon) E$: ',': m'f': ,' Exlsllne campaign medium (trou grum- se Loni “m” _na YES ~{ umis wimn D ves - umųign: (tre. prdvloun lou) NO NO ' KK imsaæemmeęziaes- amaze-ma "Låg, ïłiåñilėëmłkãíñã 3. íÊÊRofoi'ci'. _1ë"H`Ãiå_i ÃVÊFÂBÊJÊÊ-Éčžiå. iEÂïiXÊEÉEIWIFÊJIÉåBÊIÊEÉšã ããïžläññïíäš 4. žSłERofcrer. miåłšžïçüi Xñmiüillããčičiłšiffei source: tana) mean: (nom) ccnmlm: (úld) cerium: (net nt) Rewind: (not Il) VVV'
 6. 6. Is parameter sef? documentbocation (w/ ulm_source) NO Is parameter sef? dooumentñeferrer source: (utm_soutce) medium: (utm_med1um) OR (not set) YES campalgn: (utm_campaign} on (not set) m ÉÉ: Th. i âłâ content: (utm_content) on (not set) GA n aa: åm* keyword: (utm_term) OR (not set. ) Traffic Sources łååšlëåïñååčüëñ souroe: (search Engine Name) medium: organic documentReferrer Is search query campaign: (net set, YES maps to known YES ignored search NO content: (not set) search E”q'ne'ł ferm? Keyword: (search query) OR (not provided) if SSL search nie searches: (incremented) source: (social network name) medium: social documemReferrer campangn: (not set) maps to known YES conlenl: (not set) Social Network? Keyword: (not set) x . É cã í ocnal network: (so-cies) network name) ? i E I cnal souroe referral. Ye: Nof. .
 7. 7. (D Hëüzãiłumwækitüüliil-Włæüñüłwkit-IÊEÉHÊIIEQRÊ-Młtãüłk mwwukâñwk-Iânüëüžlülàzümki-E#lNm-lü- , + nęzåawúøsrmñwña Mangaan 3 n EII!5*iME&ãl$mAi3H8äI-RłEEEEHãã! ü!$NüłãlütkäümümãvElãwüiiñàllü I-HIRM a : ma: Mål*N&#äIIHWÉIłIINEC! $NIšñï- r. - íâñiã! !! IHEOHI 5 ÉEIH . MUNISI INDI Émüêlh- IBBÊ iii User-ID IVFKÉQRS ICQ! !! łlñälåñàłłåiäłïil HH$ÉÊWÊHI
 8. 8. (f) greater Query' . ..arm ignored search R10) _mmm f. ” IT ' FFN . 'x u 's' 'M [J L U 'u' G) išåzãžžžãïłå analyticsjs Hãáiėâiåiłłïiåïå - ÊDXÊTÉFÊBÊÉ yajs hi* - Êãëåžíãúlãłíłïåårãi - ? Eàfiïšããïžížfï “b” ' analyricsjs EIE ga. js - šâ fããïiåëåãlžïłüłïłâzåïàüäï - íłáåiïłïłvñq-žifł ~ g wfw ææ-ę-àzàaasnęã = “' âãïåãšírêfízñäzñïãkišú= łãfïàfłüëíñãlžã= mmm; E] 'l A 1.4.1 na ~ : aa-wan a _js anęanæmn
 9. 9. wr/ wr 'w w' I w u/ -uv_. _./ vi? : , source: (Search Englne Name) medium: Organic documentReferrer is search query campaign: (net cet, maps to known YES ignored search NO content: (not sett Seamh Engme? term? keyword: (search query) OR (not provided) if SSL search nie scarches: (incremcnted) source: (social network name) medium: social documentReferrer campaign: (not set) maps to known YES content: (not set) Sęcial Netwotkr? ` keyword: (not set) 'å ` t E X , u ocial network: (social network name) _ 1' 'racial source referral: Yes _a llhãå: Hn source: (referred hostname) d m f medium: referrul ocųme" e eræ' campaign: (referred) 's ignored NO content' (referral path) “ieman Keyword' (not set) _LLx_. ,-I'ęl-_^ NA. . líl Jr. l raat* referral path: (referred. path)
 10. 10. /`/ |N HI i* łtïčïž 'm' ' ttäïñeãllhtmlïï: OPTIONAL HINEIXÊHI$ÊIÉ (7) 9 K? ? MíWïk-Tr (989 HH I`~ BQQm 94310 wwwyoutubecom/ us m*sæłtłøgłlnizämli (Hill YouTube Hi. ) KIHIÊH. 51 “n i* ãïłåšïåâžžšåïęåžz IIEÊIUI 1 łłüÃ-M i! r/ myuset) ' ÉHRIIFMÃÉH "å fłñïłlã Jzfłšïiïžlñ ' II_ÊHIJÃEE -JÃS IÊHIÊH n" 'W' [å] Adwords Eg E Adsenseiłâå a mmm 'Y ãł-'riä Dd ans: Dd iHEA Q mmï
 11. 11. :minun : nln. ~ onu-run: ohh-l: IIKH-illlu) . math-w vłzluulgłzlïgnł ann- : aan -š-lmsnlb Illnfv nai. , Éšvhlllú lun' :1-.193 Tgçïïzllnełųhurldïv gun-agree vr-IKNODJJL- opnuut Eg? 'nrm bqolou-: nuæl-æunw in: ís . valium 5141431447 uoH-øot-tn-: zl onäolllluc) turned-ana. -vęuuiynlbunr u= u=a_ų, e., t. vimlíäłllt Læ-_ųíugøyt-JJ gmýbll ïüłrfloiiv) lum- n-_a-zx ø-łłaural-, ønxïip : ųųizų-ųd-u, graan: drum-za) : nm shawn-no: :anni-nl : um-iman Hut-n- : Hawk-m: :namn-m ezmlghïžgln) Ltd-hu gu-_uøj-xųo: :annet-m vi-mlum igłg-a-u gun-Ajay: :amal-ns: Kanamane) -í 41011: g! ! : vak-nn: .azonnal-ns
 12. 12. ÉERERÉI anaMłcsJs 51918918!! "W" ' mxsnæmmæezmnnæ i R5! o Ek Analvïicsüłñlïłü “ 4* ÉQÊÉ &$H! ÉJñmI$#$Hë! ä-REEEH El *Må +susmunntmnma a ttñãíiłš HHS! . urbox. cc u salm sana: User-ID : nsnmæ muasxn smssmmmsmu JQQ$ÉJHFRMI
 13. 13. source: (reterrnl hostnane) mediun: referrel < wcęsãgåęïrfæ' b No campaign: (reterrnl) lani: 1 """"? ïåwæuííïåæïoipåth) -l-I-s c à raisrral path: (reterrel path) Ê im. YES 4 Exhñn cam . i n A sauce: (trou previous session) dma 'gr dm: 09' Existing campaign medium: (from previous session) u, " ID and YES { dein is within b YES campaign: (from previous session) wopęnylo? timeout period? content: (from previous session) 7 ___ 39:8" keyword: (iron previous session) No iïgçj 11:' Â 3 _, _ , 1. iišzãåïäããåëïzł 3. 'łåãReferelx iåï TÊÃWKÊHÊ 943 FE? FÊ Hïfl 4. ÉÊReferer, iiłí source: (direct) medium (none) keyword: (nai set) )SI / / developers. googlacom/ analytícs/ c OFIII; CaIIlDa lGIl-ï IOW
 14. 14. IM uma . o an; Aniyticsøłimiłü 45 seen (j) smee agameee -is : seem 31123118 WWW IHEKRHE HIGH! !! snesemæsnmu iil$ãiłäžll Iñíäãłüž IH! !! v Ifïiâlli lžãüółi* ñãJ/ NÊ : m a Ov 30- Iüfšlmli na : 24 na ilñ i Sv Ov 'W'
 15. 15. SOIIOBZ (Iron PIGVLOUS SQBBIOII) medium: (from previous session) campaign: (from previous session) content: (from previous session) keyword: (from previous session) Lnsïensransæ soene ÊÊL E' 2. ? Ežiïïlïáèñüiãããå E 4 U 3. iåLÊReferer, _iåíiløïíåw KÊÊFÊÉQTÊÊÊÊWÊ, eamnnmsnnnae seennmns 4. iåÊReferer, üåïåižaå Kãłïñïüñfãåãłëiłãiñå source: (direct) medium: (none) campaign: (direct) content: (not set) keyword: (not set) Dm/ analytics/ devguídes/
 16. 16. ET %ü%ã%ã%&ïo šãääW= ãå%% žãåsxãæms e@%Êëmæ$, `ü$Êãã gwã mãmãw ~m% šmãn.
 17. 17. GA%ã%@ämã w: .. ... ... -.. _.. .-_. ._. ... _.. y.. XÊWLWH '- 'W fųw Mud: ? "1l, }'| |J`L'1t w: l-rw u' https/ / developemgoog 19.com/ analytics/ devguides/ pa ormcatmpa , - OW

×