Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects

International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
1
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیق‬‫عمرانی‬ ‫های‬
‫صادقی‬ ‫میثم‬1*،‫کایی‬ ‫چاله‬ ‫علیرضا‬2‫خانزادی‬ ‫مصطفی‬ ،3
1-‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬‫آموزش‬ ‫موسسه‬ ،‫آریان‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫عالی‬‫بابل‬
Meysam.sadeghi.007@gmail.com
2-‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬
a_chalekaee@civileng.iust.ac.ir
3-،‫استادیار‬‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫دکترای‬Khanzadi@iust.ac.ir
: ‫چکیده‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫رساندن‬ ‫آنها‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫فرآیندهاست‬ ‫از‬ ‫ای‬
‫استاندار‬ ‫طبق‬‫د‬PMBOK،،‫دانش‬ ‫بکارگیری‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ،‫مهارت‬‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫و‬ ‫ها‬
‫در‬ ‫مصالح‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫نمودن‬ ‫هماهنگ‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫عمر‬ ‫طول‬‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫فن‬
‫رضایت‬‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫مندی‬9‫گانه‬‫مدیریت‬
‫می‬ ‫پروژه‬‫ن‬ ‫پیامدهای‬ ‫اثر‬ ‫یا‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫نتایج‬ ‫نمودن‬ ‫بیشینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫پ‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫اگوار‬‫روژه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫سیستماتیک‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ .‫است‬‫بهینه‬ ‫آن‬ ‫اهداف‬ ‫که‬‫مهندسی‬ .‫است‬ ‫پروژه‬ ‫ارزش‬ ‫شاخص‬ ‫سازی‬
‫غ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مقوله‬ ‫دو‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫انکار‬ ‫یرقابل‬‫می‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫ناگ‬ ‫پیوند‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫سس‬‫تنی‬
‫م‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ی‬‫هماهنگ‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بایست‬‫م‬ ‫به‬‫کار‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫نظور‬
‫می‬‫مهن‬ ‫رویکرد‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫روند‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ارزش‬ ‫دسی‬‫ها‬‫ا‬‫ک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ست‬‫هزینه‬ ‫اهش‬‫ریسک‬ ،‫ها‬‫باالتر‬ ‫ها‬
‫می‬‫ب‬ ‫روند‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کارگیری‬ ‫ه‬‫سی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫ستماتی‬.‫است‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫امری‬ ‫ک‬
‫مه‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫مفهوم‬ ‫ابتدا‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫ندسی‬‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫گردد‬‫می‬‫گ‬‫ردند‬
‫می‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬‫بر‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫قابل‬ ،‫مشخص‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫روند‬ ‫توان‬‫طب‬‫آن‬ ‫ق‬
.‫داد‬ ‫سوق‬ ‫دست‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫تل‬ ‫مزایای‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فیق‬‫بیان‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬
‫واژه‬‫های‬.‫تلفیق‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ :‫کلیدی‬
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
2
1-‫مقدمه‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬1‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬‫ا‬‫انجام‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ست‬‫پروژ‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ه‬.‫رود‬
‫استاندارد‬ ‫طبق‬2PMBOK‫کار‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ،‫مهارت‬ ،‫دانش‬ ‫گیری‬‫های‬‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫اجرای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫الزم‬‫ها‬
‫ریز‬ ‫برنامه‬ ،‫آغازین‬ ‫فرآیندهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬،‫اجرایی‬ ،‫ی‬‫است‬ ‫اختتامی‬ ‫و‬ ‫کنترلی‬]1.[
‫ارکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬9‫کاستن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫شناسایی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫گانه‬
‫وقایع‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ناگوار‬ ‫وقایع‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫بیشینه‬ ‫کننده‬ ‫تضمین‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ .‫رود‬
‫و‬ ‫مثبت‬ ‫رویدادهای‬.‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫نامطلوب‬ ‫رویدادهای‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬‫رو‬ ‫مقصود‬ ‫هرچند‬‫یکرد‬
‫بهینه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫سازی‬‫ها‬‫ا‬‫اطمینان‬ ‫ضریب‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫افزایش‬ ‫بیشتر‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫ست‬‫آ‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫ن‬
‫ریسک‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫رویکردی‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫زا‬.‫باشد‬
‫یاف‬ ‫سازمان‬ ‫رهیافت‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫هزینه‬ ‫موثر‬ ‫تشخیص‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫خالق‬ ‫ته‬‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬
‫و‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫رویکرد‬‫سیستم‬ ‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫گروهی‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ،‫ها‬.‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫منابع‬ ‫صرف‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫ها‬
‫بکارگی‬‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫ری‬‫طرح‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫مفهومی‬ ‫طراحی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫ها‬‫نتایج‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫تفصیلی‬
‫اقتصادی‬ ‫در‬ ‫ارزشمند‬‫پروژه‬ ‫نمودن‬.‫یافت‬ ‫دست‬ ‫ها‬‫تکنیک‬ ‫تلفیق‬ ‫بنابراین‬‫عالو‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫رویکرد‬ ‫بر‬ ‫ه‬‫ی‬
‫بهینه‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫حقیقی‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫افزایش‬ ‫رویکرد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ها‬‫روی‬‫ب‬ ‫باعث‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کاهشی‬ ‫کرد‬‫و‬ ‫ه‬‫جود‬
‫بین‬ ‫تعادل‬ ‫آمدن‬‫عامل‬ ‫معرفی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫دستیاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫می‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫ی‬‫شود‬]2.[
2-‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫شاخه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫نوین‬ ‫ای‬‫می‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫ارزیابی‬ ،‫ب‬.‫اشد‬
‫مدیریت‬‫تصمیم‬ ‫نمودن‬ ‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬‫هزینه‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نمودن‬ ‫بهینه‬ ،‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬
‫محدود‬‫شیوه‬ ‫موثرترین‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬‫می‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫شود‬‫پروژه‬ ‫هیچ‬ ‫واقعیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬
‫ریسک‬ ‫بدون‬ ‫عمرانی‬ ‫اجرایی‬‫ن‬ ‫هرگز‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬‫می‬ ‫بلکه‬ ،‫گرفت‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬‫پذیرفت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ،‫کاهش‬ ،‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬
‫مواقعی‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫پس‬ .‫گذاشت‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫نیز‬‫ریسک‬ ‫بایست‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫گی‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫ها‬‫رند‬]3.[‫تهد‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬‫یدات‬
‫فرصت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬‫اهداف‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫می‬‫ف‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫بیشین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫رآیندی‬‫ه‬
1
Project management
2
Project Management Body of Knowledge
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
3
‫نت‬ ‫نمودن‬‫ا‬‫ی‬‫پی‬ ‫اثر‬ ‫یا‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫وقایع‬ ‫ج‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫ناگوار‬ ‫امدهای‬‫دانند‬]1.[‫در‬ ‫ریسک‬ ‫منشاء‬
‫پروژه‬‫عدم‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ریسک‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قطعیتی‬‫آنهای‬ ‫معلوم‬ ‫های‬‫شناسایی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ی‬‫گشته‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬‫و‬ ‫اند‬‫خواهیم‬ ‫قادر‬
‫برنامه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بود‬.‫نمائیم‬ ‫ریزی‬
‫مد‬ ‫اساسی‬ ‫مراحل‬ ‫امریکا‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استاندارد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫یریت‬‫اند‬]1:[
2-1‫برنامه‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬
‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫اتخاذ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫ها‬‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫ی‬‫می‬ ‫مرحله‬‫مدیریت‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫بایست‬
.‫گردد‬ ‫تعیین‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ،‫ریسک‬
2-2‫ریسک‬ ‫شناسایی‬
‫دستورالعمل‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫روش‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫فرصت‬ ‫یا‬ ‫تهدید‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توان‬
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬‫همچنین‬ .‫گردند‬‫ریسک‬ ‫تعیین‬‫مشخصه‬ ‫تعیین‬ ،‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫های‬‫مستند‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫های‬‫ن‬ ‫سازی‬‫یز‬
‫می‬ ‫صورت‬.‫پذیرد‬
3-2‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬
‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫اهداف‬ ‫تبیین‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫انجام‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬
‫ری‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬‫سک‬‫مسائل‬ ‫شناختن‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫مهم‬‫زمان‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫تر‬.‫است‬ ‫بعدی‬ ‫های‬
4-2‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬
‫اندازه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬.‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫تاثیر‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫انواع‬ ‫پیامدهای‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫گیری‬
5-2‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫دستورالعمل‬ ‫تهیه‬ ،‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ی‬‫ها‬‫تکنیک‬ ‫تدوین‬ ‫و‬‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ها‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫در‬ ‫تهدیدها‬
6-2‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫ریسک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬‫اثربخشی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ،‫جدید‬ ‫ریسک‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ،‫باقیمانده‬ ‫های‬
‫در‬ ‫آنها‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬.‫پذیرد‬‫بحران‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بکارگیری‬ ‫دالیل‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫انجام‬ ،‫ها‬
‫هزینه‬‫برآوردها‬ ‫مطابق‬ ‫کار‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬‫افز‬ ‫نیز‬ ‫و‬‫شکست‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫ایش‬‫ها‬
‫است‬]4.[
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
4
3-‫ارزش‬ ‫مهندسی‬
‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫یک‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستماتیک‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫رویکردی‬‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬‫ه‬
‫می‬.‫شود‬‫ارزش‬ ‫مهندسان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫انجمن‬3SAVE،‫این‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫نموده‬ ‫تعریف‬ ‫گونه‬:‫اند‬]5[
‫روش‬ ‫سیستماتیک‬ ‫بکارگیری‬‫که‬ ،‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫های‬‫از‬ ‫هدف‬‫هزینه‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫آنها‬‫های‬‫غیر‬
.‫است‬ ‫آن‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫ضروری‬
‫قدرتمند‬ ‫متدولوژی‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫همچنین‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ،‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ی‬‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬
‫کی‬‫شاخص‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫فیت‬‫های‬‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ،‫ارزش‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫ب‬ .‫افزاید‬‫ه‬
‫راه‬ ‫که‬ ‫طوری‬‫حل‬‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫مصوب‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ،‫کیفی‬ ‫معیارهای‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫استوار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پروژه‬ ‫کارکردهای‬ ‫تحلیل‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫خالقانه‬ ‫روش‬ ‫یک‬
‫فرآیند‬ ‫اساسا‬‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬3:‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اساسی‬ ‫مرحله‬
3-1‫مقدماتی‬ ‫عملیات‬
‫اطال‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ،‫ارزش‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫اهداف‬ ‫توسعه‬ ‫شامل‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫داده‬ ‫و‬ ‫عات‬‫اهداف‬ ،‫کلیدی‬ ‫موارد‬ ‫تعیین‬ ،‫پروژه‬ ‫های‬
‫مسئل‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫توسعه‬ ،‫ه‬.‫است‬ ‫ارزش‬ ‫مطالعه‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ریزی‬
3-2‫ضم‬ ‫عملیات‬‫نی‬
‫ا‬‫در‬ ‫مرحله‬ ‫ین‬6‫می‬ ‫انجام‬ ‫اصلی‬ ‫فاز‬‫که‬ ‫پذیرند‬‫عبارت‬‫اند‬:‫از‬
3-2-1‫اطالعات‬ ‫فاز‬
‫اطال‬ ‫فاز‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫تجزیه‬ ‫خاص‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫مسئله‬ ‫عات‬‫اط‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫معنی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫مربوط‬ ‫العات‬‫جمع‬ ‫دار‬‫آوری‬
‫می‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شوند‬‫جمع‬ ‫حقایق‬ .‫نمایند‬ ‫کمک‬ ‫گیری‬‫هزینه‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫تعیین‬ ‫ها‬‫می‬.‫گردند‬
3-2-2‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫فاز‬
‫تالش‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫فاز‬ ‫این‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫ارزش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫کارکرد‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫پذیرد‬‫تعریف‬ ‫فرعی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬
‫می‬.‫گردند‬
3-2-3‫خالقیت‬ ‫فاز‬
‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫روش‬ ،‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫شود‬.
3
SOCIETY OF AMERICAN VALUE ENGINEERING
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
5
‫ذهنی‬ ‫فرآیند‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ‫روش‬ ‫این‬.‫قضاوت‬ ‫و‬ ‫خلق‬ :‫است‬‫مهار‬ ‫با‬‫ک‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫آرایه‬ ،‫قضاوت‬ ‫قوه‬ ‫ردن‬‫بر‬ ‫ها‬‫تعریف‬ ‫عملکردهای‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شده‬.‫شود‬
3-2-4‫ارزیابی‬ ‫فاز‬
‫قضاوت‬ ‫ذهن‬‫می‬ ‫وا‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گرا‬‫ایده‬ .‫دارد‬‫که‬ ‫هایی‬‫شده‬ ‫گردیده‬ ‫ایجاد‬ ‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اند‬‫شوند‬‫مورد‬ ‫هدف‬ ‫تا‬
‫گزینه‬ .‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫نظر‬‫ها‬‫مرب‬ ‫ی‬‫می‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫وط‬‫گزینه‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫مقایس‬ ‫ها‬‫ه‬‫و‬
‫ایده‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬‫انت‬ ‫ها‬‫می‬ ‫خاب‬.‫گردند‬
3-2-5‫توسعه‬ ‫فاز‬
‫مهیا‬ ‫فاز‬ ‫ازاین‬ ‫هدف‬‫کا‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫فاز‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫ایده‬ ‫ارزش‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫کردن‬‫م‬‫ل‬
،‫کارفرمایی‬ ‫همچون‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫راهکارهای‬‫بخش‬ ‫دیگر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫امکان‬‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫پروژه‬ ‫های‬
‫می‬.‫گیرد‬
3-2-6‫ارائه‬ ‫فاز‬
‫گز‬ ‫تیم‬ ،‫ارائه‬ ‫فاز‬ ‫خالل‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫برای‬ ‫تعهد‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫ارائه‬ ‫فاز‬ ‫هدف‬‫مکت‬ ‫ارش‬‫وبی‬
‫در‬‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫مهیا‬ ‫ها‬‫اجرا‬ ‫ضمانت‬ ‫برای‬ ‫عملیاتی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نماید‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫گزینه‬ ‫یی‬.‫کند‬
3-3‫نه‬ ‫عملیات‬‫ایی‬
‫مرحله‬ ‫این‬‫برنامه‬ ‫قراردادن‬ ،‫اولیه‬ ‫گزارش‬ ‫بازنگری‬ ‫شامل‬‫فعالیتهای‬ ،‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫پیشنهادی‬ ‫راهکارهای‬ ‫برای‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬
‫اطال‬ ‫سبک‬ ،‫ارزش‬ ‫مطالعه‬ ‫پیگیری‬‫ت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫گرفته‬ ‫فرا‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫عات‬‫ظرفیت‬ ،‫تجربه‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫وجه‬‫های‬
‫می‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫جدید‬‫دهد‬]6.[
4-‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬
‫این‬‫می‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫رویکرد‬‫می‬ ‫که‬ ‫نگرد‬‫م‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بایست‬‫هم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫بصورت‬ ‫ارزش‬ ‫هندسی‬‫پوشانی‬
‫مناسب‬‫موج‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬،‫گردد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫ب‬‫تعریف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫بلکه‬
‫ریسک‬ ‫صحیح‬‫نیز‬ ‫مالی‬ ‫بار‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫پروژه‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پیاده‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردیده‬‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫صحیح‬ ‫سازی‬‫های‬
‫می‬ ‫پروژه‬‫شود‬]3.[
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
6
4-1‫تلفیق‬ ‫ضرورت‬
‫دلی‬ ‫به‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫اغلب‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫ل‬‫ریسک‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اختیار‬ ‫تحت‬ ‫حوزه‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫های‬
‫گ‬‫زینه‬‫های‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫دشوار‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫پیشنهادی‬.‫گیرند‬‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بکارگیری‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫روند‬ ‫پیچیدگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫می‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫به‬ ‫تواند‬‫فرآ‬ ‫هر‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫بدیل‬ ‫بی‬ ‫ابزاری‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫تحمیل‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫یند‬
‫غیر‬‫می‬ ‫زمان‬ ‫اتالف‬ ‫و‬ ‫ضروری‬‫گر‬ ‫تبدیل‬ ‫شود‬‫بی‬ ‫دد‬‫به‬ ‫آسیبی‬ ‫آنکه‬‫گردد‬ ‫وارد‬ ‫پروژه‬ ‫اساسی‬ ‫کارکردهای‬]6.[
‫ارز‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ش‬‫با‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫و‬ ‫تقدم‬‫ز‬ ‫تاخر‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫مانی‬
‫بهره‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫دارای‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫وری‬‫نمی‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫شرح‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫عمده‬ .‫باشد‬:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬
‫مهندسی‬ ،‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫پروژه‬ ‫مطالعات‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ )‫الف‬‫ارزش‬
‫خط‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫است‬ ‫مکلف‬‫مشی‬‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مواجه‬ ‫اساسی‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آغازین‬ ‫رویکردهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مخاطرات‬ ‫بروز‬ ‫سبب‬ ‫خود‬
‫ریسک‬ ‫و‬ ‫جدی‬‫های‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ناشناخته‬‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫گردد‬.
‫مدیر‬ ‫اوقات‬ ‫اغلب‬ )‫ب‬‫هزینه‬ ‫به‬ ‫افزایش‬ ‫نگرش‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫یت‬‫حاشیه‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫ضریب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫اطمینان‬
‫می‬ ‫افزایش‬‫یابد‬‫مهندسی‬ ‫دیگر‬ ‫سویی‬ ‫از‬ ‫و‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫نگرش‬ ‫یک‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫ارزش‬‫افزا‬ ‫و‬ ‫کاهشی‬ ‫دیدگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫یشی‬
‫می‬‫نگ‬ ‫نحوه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫کاهش‬ ‫سبب‬ ‫رش‬‫گردد‬]3.[
‫به‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بکارگیری‬ )‫ج‬‫نیز‬ ‫متعدد‬ ‫دالیل‬‫می‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫سبب‬ ‫خود‬.‫شود‬
4-2‫های‬ ‫پروژه‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تلفیق‬ ‫که‬ ‫ی‬
‫ر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫ادغام‬‫می‬ ‫ا‬‫پرو‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آنها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫ژه‬‫نمونه‬ ‫به‬ ‫توان‬‫زی‬ ‫های‬‫ر‬
:‫کرد‬ ‫اشاره‬]7[
‫پروژه‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫نیازمند‬ ‫های‬‫سنگین‬
‫پروژه‬‫مدرن‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫دارای‬ ‫های‬
‫پروژه‬‫سریع‬ ‫اجرای‬ ‫های‬
‫پروژه‬‫دقیق‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫مشخصات‬ ‫دارای‬ ‫های‬
‫پروژه‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫نقدینگی‬ ‫جریان‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫شدت‬ ‫به‬.‫دهند‬
‫معمول‬ ‫غیر‬ ‫قراردادهای‬
‫پروژه‬‫شرایط‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫های‬
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
7
،‫اقتصادی‬ ،‫سیاسی‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫پروژه‬‫اجتماعی‬
4-3‫محدودیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬‫استفاد‬ ‫های‬‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫ه‬
‫مطالعات‬ ‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫نمودن‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫تلفیق‬ ‫محدودیت‬
.‫است‬ ‫ارزش‬‫داده‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫کمبود‬‫ابزارهای‬ ‫نیز‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫می‬ ‫نادقیق‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬‫نما‬.‫ید‬
‫می‬‫کرد‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫نقص‬ ‫این‬ ‫جبران‬ ‫برای‬ ‫توان‬‫بر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مطالعات‬ ‫سپس‬ ‫و‬‫پیش‬ ‫از‬ ‫نامه‬
‫داد‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬]8.[
،‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫تلفیق‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫در‬‫رسانیده‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارایی‬:‫از‬ ‫اند‬ ‫عبارت‬ ‫تلفیق‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫مزایای‬ .‫اند‬
‫و‬ ‫ریسک‬ ‫همزمان‬ ‫مطالعه‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫تلفیق‬‫امکان‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزش‬‫می‬ ‫پذیر‬‫کامل‬ ‫تصویری‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نماید‬
‫ط‬ ‫از‬‫تصمیم‬ ‫پروژه‬ ‫ابتدایی‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫رح‬‫فرصت‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫درک‬ ‫گیران‬‫عد‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫قطعیت‬ ‫م‬‫این‬ ‫تلفیق‬‫رویکرد‬ ‫دو‬
‫می‬ ‫کارایی‬ ‫ارتقای‬ ‫موجب‬‫ز‬ ‫شود‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫مطالعه‬ ‫عمق‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫یرا‬.‫است‬ ‫کمتری‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یابد‬
‫موضوع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مذاکرات‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫تلفیق‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬‫د‬،‫هد‬
‫هماهنگ‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬‫گروه‬ ‫رهبر‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫بیشتری‬ ‫سهولت‬ ‫با‬.‫نماید‬
‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تلفیق‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫ساده‬‫ابزارهای‬ ‫تمامی‬ .‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫توان‬‫ی‬
‫م‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫که‬‫ری‬ ‫دیریت‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سک‬‫می‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫گیرند‬.‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫مناسب‬ ‫زمانی‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬ ‫توان‬
4-4‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬ ‫فرآیند‬
:‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سازگار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫مقوله‬ ‫دو‬]9[
1‫ر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دو‬ ‫هر‬ :‫می‬ ‫پیروی‬ ‫قوی‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫ویکرد‬‫کنند‬.
2:‫حل‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫بهینه‬ ‫های‬‫نمایند‬.
‫طرح‬ ‫بودن‬ ‫پذیرش‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ،‫کیفیت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫عامل‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مشترک‬ ‫سوم‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫نسبت‬ ‫شدن‬ ‫بیشتر‬ ‫بسوی‬ ‫آنها‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫آسانی‬ ‫و‬"‫کیفیت‬/ ‫حاصله‬‫شده‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬"‫می‬.‫باشد‬
‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫ها‬‫ستفاده‬‫می‬ ‫سوق‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫همزمان‬‫به‬ ‫دهند‬
‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬:‫باشند‬]11[
1‫طوری‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫فرآیند‬ :‫می‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫که‬‫ریسک‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬
‫می‬‫ریسک‬ ‫بایست‬‫تباه‬ ‫ارزش‬ ‫تا‬ ‫گردند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫آنکه‬ ‫ضمن‬ ،‫نگردد‬‫فرصت‬ ‫تواند‬‫ج‬ ‫هایی‬‫افزایش‬ ‫هت‬
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
8
.‫نماید‬ ‫خلق‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارزش‬
2‫عمیقی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫فرآیند‬ ‫دو‬ ‫هر‬ :‫که‬ ‫دارند‬ ‫پروژه‬ ‫از‬‫تصمیم‬ ‫جهت‬ ‫پروژ‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫درک‬ ‫این‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫گیری‬‫آنکه‬ ‫ضمن‬ ،‫نماید‬
‫هم‬ ‫روابط‬ ‫بهبود‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬ ‫به‬.‫نماید‬
3‫تی‬ ‫روابط‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫چارچوب‬ :‫می‬ ‫کمک‬ ‫خارجی‬ ‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫م‬‫سریع‬ ‫تا‬ ‫نماید‬‫راه‬ ‫به‬ ‫تر‬‫حل‬‫ها‬‫ی‬
.‫یابند‬ ‫دست‬ ‫نهایی‬
4‫ریس‬ ‫مطالعات‬ ‫ثبت‬ :‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ممیزی‬ ‫رویه‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ک‬‫فعالیت‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫اض‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ا‬‫م‬ ‫فه‬‫ی‬‫کاهش‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫می‬.‫گردند‬ ‫مدیریت‬ ‫دهند‬
5‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫وقایع‬ :‫پایه‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫که‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫فراگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬
‫فراه‬ ‫هستند‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫می‬ ‫م‬.‫کند‬
‫روش‬‫مدیر‬ ‫تلفیق‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫یت‬‫عبارت‬ ‫که‬ ‫اند‬‫اند‬‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :‫از‬
‫ریسک‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ،‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ،‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫پ‬ ‫کلی‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ،‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بسط‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫انجام‬ ،‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫وزنی‬ ‫معیار‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫شنهادات‬
‫ریس‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬‫پروژه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ک‬]11.[
5-‫مدل‬‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تلفیق‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫دهه‬ ‫در‬‫تالش‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫برای‬ ‫هایی‬‫مدل‬ ‫ارائه‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بکارگیری‬ ‫جهت‬ ‫کارا‬ ‫های‬
‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫پذیرفته‬ ‫صورت‬ ‫تاکنون‬ ‫آنها‬ ‫تلفیق‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کوتاه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫راستا‬‫تک‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫نیک‬
:‫پردازیم‬ ‫می‬
5-1‫مرح‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫اطالعات‬ ‫فاز‬ ‫له‬
‫تحلیل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ها‬‫ی‬‫کمی‬‫و‬‫ریسک‬ ‫کیفی‬،‫اجزا‬‫و‬‫المانها‬‫ی‬‫پر‬‫وژ‬‫برا‬ ‫موجود‬ ‫بالقوه‬ ‫ریسک‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ه‬‫ی‬‫اج‬‫را‬‫ی‬‫آنه‬‫ـ‬‫ا‬
‫ب‬‫ـ‬‫نز‬ ‫صورت‬‫و‬‫ل‬‫ـ‬‫می‬ ‫لیست‬ ‫ی‬‫شوند‬‫کار‬ ‫این‬ .،‫کار‬ ‫جهت‬‫ی‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ .‫سازد‬
‫پارتو‬ ‫اصل‬21%‫اجزا‬‫پر‬‫وژ‬‫ه‬81%‫مخاطر‬‫پر‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫ات‬‫وژ‬‫می‬ ‫بوجود‬ ‫را‬ ‫ه‬‫آ‬‫و‬‫باالیی‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫قسمتهایی‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ .‫رند‬‫مواجه‬
‫هستن‬‫ب‬ ‫کمی‬ ‫پتانسیل‬ ‫د‬‫ـ‬‫را‬‫ی‬‫ک‬‫ـ‬‫هزینه‬ ‫اهش‬‫ها‬‫و‬‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫افزایش‬]12.[
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
9
5-2‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫فاز‬ ‫در‬،‫کارکردها‬‫ی‬‫ا‬‫و‬‫لیه‬‫و‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫ثانویه‬‫و‬‫نمودارها‬‫ی‬FAST‫درختها‬ ‫یا‬‫ی‬‫ارزش‬SMART‫ساخته‬
‫می‬‫ش‬‫ـ‬‫ریسکها‬ ‫اگر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫وند‬‫ی‬‫شده‬ ‫ثبت‬‫می‬ ‫باشد‬ ‫آماده‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬‫ریسکها‬ ‫توان‬‫ی‬‫کارکردها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬‫ی‬
‫ش‬ ‫شناسایی‬‫ـ‬‫مرب‬ ‫ده‬‫ـ‬‫ساخت‬ ‫وط‬‫و‬‫ثبت‬ ‫ریسک‬ ‫اگر‬‫برن‬ ‫یا‬ ‫شده‬‫می‬ ‫نباشد‬ ‫آماده‬ ‫ریسکی‬ ‫مدیریت‬ ‫امه‬‫کارکردها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توان‬‫ی‬
‫کارکردها‬ ‫نمودارها‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫جزیی‬،‫ریسکها‬‫ی‬‫احتمالی‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ریسکها‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫موجود‬‫و‬‫قوع‬‫و‬‫درجه‬
‫تاثیرگذار‬‫ی‬‫زمان‬ ‫بر‬،‫هزینه‬،‫کیفیت‬‫و‬‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫ایمنی‬]13.[
5-3‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬‫خالقیت‬
‫هنگامی‬ ‫در‬‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫طوفان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫که‬‫دنب‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ما‬ ‫شوند‬‫ـ‬‫دس‬ ‫ال‬‫ـ‬‫ب‬ ‫تیابی‬‫ـ‬‫کارکرده‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ایی‬‫ـ‬‫هزین‬ ‫ا‬‫ـ‬‫کمت‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ر‬‫و‬‫ی‬‫ـ‬‫ا‬
‫توس‬‫ـ‬‫عه‬‫و‬‫بهب‬‫ـ‬‫کارکردها‬ ‫ود‬‫ی‬‫پر‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫وژ‬‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫میباشیم‬ ‫ه‬‫ریسکها‬ ‫شدن‬ ‫گذاشته‬ ‫افکار‬ ‫طوفان‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫و‬‫مخاطرات‬
‫کلید‬‫ی‬‫برا‬ ‫موجود‬‫ی‬‫حداق‬ ‫به‬‫ریسک‬ ‫این‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫رساندن‬ ‫ل‬‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫ها‬]13.[
5-4‫در‬‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫وزن‬ ‫دارای‬ ‫معیار‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬
‫ماتریسها‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫ارزش‬ ‫کارگاه‬ ‫مجریان‬‫و‬ ‫ی‬‫استفاد‬ ‫دهی‬ ‫زن‬‫نمایند‬ ‫ه‬‫و‬‫ر‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫چه‬‫و‬‫شها‬،‫می‬‫عنو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫توانند‬‫یک‬ ‫ان‬
‫معی‬‫ـ‬‫دارا‬ ‫ار‬‫و‬ ‫ی‬‫تصمیمگیر‬ ‫در‬ ‫زن‬‫و‬ ‫ی‬‫گزینه‬ ‫انتخاب‬‫ها‬‫ی‬‫گیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بهتر‬.‫ریسکها‬ ‫تاثیرات‬‫ی‬‫می‬ ‫موجود‬‫ماتریس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانند‬
‫ت‬‫ـ‬‫صمیم‬‫گی‬‫ـ‬‫ر‬‫ی‬‫گن‬ ‫ارزش‬‫شوند‬ ‫جانده‬‫و‬‫لز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬‫و‬‫تصمیم‬ ‫ماتریس‬ ‫بصورت‬ ‫میتوانند‬ ‫م‬‫گی‬‫ر‬‫ی‬‫ماتریس‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫جداگانه‬
‫تصمیم‬‫گیر‬‫ی‬‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬]14.[
‫می‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫در‬‫مفاهیمی‬ ‫توان‬‫ریس‬ ‫مانند‬‫ک‬،‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬،‫ایمنی‬،‫هزینهها‬‫ی‬‫سرمایها‬،‫ی‬‫هزینه‬‫ها‬‫ی‬‫ری‬‫ـ‬‫سک‬،‫کیفی‬‫ـ‬‫ت‬
...‫و‬‫دخال‬ ‫را‬‫ـ‬‫داد‬ ‫ت‬.‫دیده‬‫تکنیک‬ ‫دادن‬ ‫دخالت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬‫ها‬‫ی‬‫پیش‬ ‫هزینه‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫کمی‬‫نهادها‬‫ی‬‫برآ‬ ‫مانند‬ ‫موجود‬‫و‬‫رد‬
‫بازها‬‫ی‬‫ب‬ ‫همراه‬‫ـ‬‫انج‬ ‫ا‬‫ـ‬‫تحلیل‬ ‫ام‬‫ها‬‫ی‬‫کارلو‬ ‫مونت‬،‫پیشنهاد‬‫ی‬‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫که‬‫را‬‫داشته‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬،‫گزینها‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬‫ی‬‫پر‬‫هزینه‬‫و‬‫با‬
‫است‬ ‫گردیده‬ ‫کمتر‬ ‫مطلوبیت‬]15.[
‫یوهیوئی‬4‫وی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کمی‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫آنالیز‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫خاصی‬ ‫تاکید‬‫شکل‬1‫و‬ ‫تلفیق‬ ‫چگونگی‬
‫م‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫یوهیوئی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫مختلف‬ ‫راحل‬
4
Yuh-Huei
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
11
‫شکل‬1-‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیق‬
‫ریسک‬ ‫شناسایی‬
‫آنالیز‬
‫ریسک‬
‫آنالیز‬
‫کمی‬
‫ریسک‬
‫آنالیز‬‫کیفی‬
‫ریسک‬
‫از‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫ایده‬
‫نمایش‬
‫بندی‬ ‫دسته‬
‫ها‬ ‫ایده‬
/ ‫سناریوها‬
‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫مجموعه‬
‫ارزیابی‬‫وزن‬
‫معیارها‬
‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫ساختار‬
‫معیارها‬
‫وزن‬
‫معیارها‬
‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
‫ها‬ ‫گزینه‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫آنالیز‬
‫آماری‬
‫معیار‬ ‫آنالیز‬
‫چندگانه‬
‫گزینه‬ ‫انتخاب‬
‫برتر‬
‫آنالیز‬
‫سود‬-‫هزینه‬
‫ارزیابی‬ ‫فاز‬
‫فاز‬‫خالقیت‬ ‫فاز‬‫اطالعات‬
‫بندی‬ ‫دسته‬
‫ریسک‬
‫ریسک‬ ‫مطالعات‬‫ارزش‬ ‫مطالعات‬
‫اصالح‬‫معیار‬
‫توسعه‬ ‫فاز‬
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
11
5-5‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بسط‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫انجام‬
‫بسط‬ ‫فاز‬ ‫در‬‫و‬‫می‬ ‫توسعه‬‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫گزینه‬ ‫دقیق‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫توان‬،‫ریسکها‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫گزینه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫ی‬‫را‬
‫برر‬‫ت‬ ‫نمود‬ ‫سی‬‫ـ‬‫جنبه‬ ‫درست‬ ‫کارکرد‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ها‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫طرح‬ ‫مختلف‬‫ی‬‫کنیم‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫خود‬‫و‬‫ص‬ ‫در‬‫ـ‬‫ورت‬‫و‬‫ج‬‫ـ‬‫مخ‬ ‫ود‬‫ـ‬‫اطراتی‬
‫ب‬‫ـ‬‫را‬‫ی‬‫ط‬‫ـ‬‫ف‬ ‫رح‬‫ـ‬‫وق‬‫و‬‫اق‬‫ـ‬‫برا‬ ‫الزم‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫دامات‬‫ی‬‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مخاطرات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬]14.[
5-6‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫پیشنهادات‬ ‫کلی‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫کار‬ ‫نتایج‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫توان‬ ‫می‬‫پر‬ ‫کل‬ ‫کردن‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫گاه‬‫وژ‬‫ا‬ ‫مقایسه‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫ه‬،‫ی‬‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫میزان‬‫و‬
‫موجود‬ ‫ریسک‬،‫ا‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬‫و‬‫بسیار‬ .‫نمود‬ ‫مقایسه‬ ‫لیه‬‫ی‬‫علت‬ ‫به‬ ‫کارفرمایان‬ ‫از‬‫و‬‫شکست‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫بد‬ ‫تجربیات‬ ‫جود‬
‫پر‬‫وژ‬‫ه‬‫و‬‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬‫ی‬‫نگهدار‬‫ی‬‫پر‬‫وژ‬‫ها‬ ‫ه‬‫ی‬‫قب‬ ‫شده‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫لی‬،‫تردیدها‬‫ی‬‫فرا‬‫و‬‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫نتایج‬ ‫پذیرش‬ ‫در‬ ‫انی‬
‫دارند‬ ‫ارزش‬‫و‬‫این‬ ‫در‬‫و‬‫پیشنهاد‬ ‫گزینه‬ ‫مالی‬ ‫ریسک‬ ‫مقایسه‬ ‫ضعیت‬‫ی‬‫ا‬ ‫طراحی‬ ‫برابر‬ ‫در‬‫و‬‫لیه‬،‫پذ‬ ‫امکان‬‫را‬ ‫ارزش‬ ‫کارگاه‬ ‫نتایج‬ ‫یرش‬
‫می‬ ‫باال‬‫برد‬]16.[‫ار‬‫د‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫زیابی‬‫و‬‫ر‬‫و‬: ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫ش‬
1.‫اندازه‬‫گیر‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫تغییرات‬ ‫تاثیر‬‫ی‬‫بر‬‫سیستم‬ ‫کارکرد‬
2.‫اندازه‬‫گیر‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫تغییرات‬ ‫تاثیر‬‫ی‬‫هزینه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫بر‬
5-7‫پروژه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬
‫ر‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬‫جا‬ ‫به‬ ‫یکرد‬‫ی‬‫تکنیکها‬ ‫براستفاده‬ ‫تمرکز‬‫ی‬‫فعالیتها‬ ‫همپوشانی‬ ‫به‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫ی‬‫د‬ ‫این‬‫و‬
‫تکنیک‬‫و‬‫برگزار‬‫ی‬‫کا‬‫رگاهها‬‫ی‬‫د‬ ‫این‬‫و‬‫د‬ ‫در‬‫و‬‫پر‬ ‫عمر‬ ‫ره‬‫وژ‬‫د‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫توجه‬ ‫ه‬‫و‬‫معقول‬ ‫توازنی‬ ‫یکدیگربه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫موضوع‬
‫ریسکها‬ ‫بین‬‫ی‬‫پر‬ ‫یک‬‫وژ‬‫ه‬‫و‬‫کارفرما‬ ‫توسط‬ ‫جستجو‬ ‫مورد‬ ( ‫مطلوب‬ ‫ارزش‬‫و‬‫پر‬ ‫تیم‬‫وژ‬‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ .‫شود‬ ‫برقرار‬ ) ‫ه‬‫ی‬‫به‬
‫برا‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫برده‬ ‫پی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫ی‬‫ریسکها‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫ی‬‫می‬ ‫ارزش‬ ‫آنالیز‬‫برگزار‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫بایستی‬‫ی‬‫کارگاهها‬‫ی‬‫ریسک‬‫و‬‫در‬ ‫ارزش‬
‫پر‬‫وژ‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫تغییراتی‬ ‫ه‬‫و‬‫برگزار‬‫ی‬‫کارگاهها‬ ‫همزمان‬‫ی‬‫ریسک‬‫و‬‫کار‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫ارزش‬‫ی‬‫مشتر‬‫ک‬‫از‬ .‫کردند‬ ‫دنبال‬
‫پیر‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫عمده‬‫وی‬‫ر‬ ‫چنین‬ ‫از‬‫و‬‫یکرد‬‫ی‬‫موضوع‬ ‫این‬ ‫نمود‬ ‫می‬‫برگزار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬‫ی‬‫کارگاهها‬‫ی‬‫د‬ ‫هر‬‫و‬
‫بسیار‬ ‫انجام‬ ‫از‬‫ی‬‫فعالیتها‬ ‫از‬‫ی‬‫مشتر‬‫ک‬‫د‬ ‫هر‬‫و‬‫پر‬ ‫اهداف‬ ‫تعریف‬ ‫نظیر‬ ‫تکنیک‬‫وژ‬‫ه‬،‫پر‬ ‫بر‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫عوامل‬ ‫شناسایی‬‫وژ‬‫ه‬،‫محد‬‫و‬‫ده‬
‫پر‬‫وژ‬‫ه‬،‫هزینه‬ ‫اطالعات‬،‫کلی‬ ‫اطالعات‬‫و‬‫فنی‬ ‫مشخصات‬...‫و‬‫ر‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اجتناب‬‫و‬‫برگزار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ش‬‫ی‬‫کارگاهها‬‫توسط‬
‫تسلط‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫یک‬‫و‬‫پر‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫اشراف‬‫وژ‬‫ه‬‫و‬‫برگزار‬ ‫با‬‫ی‬‫ز‬‫و‬‫ریسکها‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫دتر‬‫ی‬‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬
.‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫ریسک‬
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
12
6-‫گیری‬ ‫نتیجه‬
‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫توسعه‬ ‫با‬‫پروژه‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫ریسک‬ ،‫ها‬‫آنها‬ ‫های‬‫متد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬‫جدی‬ ‫های‬‫برای‬ ‫د‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫کنترل‬‫روش‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬‫بسیار‬ ‫های‬‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫مفیدی‬
‫ریسک‬‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫ها‬‫می‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫کارایی‬‫پروژه‬ .‫باشند‬‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫مد‬ ‫های‬‫مهند‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫یریت‬‫سی‬
‫می‬ ‫بهره‬ ‫ارزش‬‫استفاد‬ ‫جویند‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫ه‬‫در‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تکنیک‬ ‫بکارگیری‬ ‫که‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬
‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫پروژه‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫اکید‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دهد‬‫مدی‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیق‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫اکنون‬ .‫شود‬‫ریس‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫صرفا‬ ‫ریسک‬ ‫ریت‬‫ک‬
‫ایده‬‫نمی‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫های‬‫جداگا‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫ولی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫متوالی‬ ‫سالهای‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نه‬
‫نمودن‬ ‫حداکثر‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تلفیق‬ ‫فرآیند‬ ‫منطق‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫فوق‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬
‫تلفیق‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫مدلهای‬ .‫است‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫نمودن‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫ریسکی‬ ‫وقایع‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫شدت‬ ‫کاهش‬ ،‫ارزش‬‫ش‬ ‫ارائه‬‫ده‬
‫هد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مزایایی‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫داری‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬ ‫است‬‫ایده‬ ‫به‬ ‫همزمان‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫اصلی‬ ‫ف‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫های‬
‫جه‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫تعادل‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫ت‬‫است‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬]17.[
‫مراجع‬
ofBodyManagementProjectthetoGuideACommittee:StandardInstituteManagementProjectPMBOK]1[
Fifth Editio; 2013Guide)(PMBOK®Knowledge
Ranesh, A. Zillante, G., and Chileshe, N. (2012) ‘Towards the integration of risk and value management’,[2]
Australasian Journal of Construction Economics and Building, Conference Series, 1 (2) 43-51.
]3[‫سومین‬ ،‫عمرانی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفی‬ ‫ضرورت‬ .‫رفیعی،ع‬ ،‫ب‬ ،‫شیوانی‬ ‫ارباب‬ ،‫خ‬ ،‫واحدی‬
،‫آریانا‬ ‫پژوهشی‬ ‫گروه‬ ،‫تهران‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنفرانس‬1389.
]4[‫ملی‬ ‫کنفرانس‬ ‫دومین‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعات‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقای‬ .‫د‬ ،‫عرب‬ ، ،‫رضوی‬ ،‫ح‬ ،‫خانی‬ ‫مهدی‬
،‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ،‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫تهران‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬1384.
MCGROW-A SYSTEMATIC APPROACH"-"VALUE ENGINEERING-ARTHURE E. MUDGE[5]
.HILL-1971
]6[‫و‬‫مهندسی‬ ‫ملی‬ ‫همایش‬ ‫چهارمین‬ ،‫عمرپروژه‬ ‫چرخ‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫تلفی‬ .‫ح‬ ،‫خانی‬ ‫محمد‬ ،‫خ‬ ،‫احدی‬
،‫ارزش‬‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫تهران‬،1389.
]7[‫سعید‬ ‫محمد‬ ‫عاملی‬ ‫جبل‬،‫کامران‬ ‫فر‬ ‫قوامی‬،‫مزد‬ ‫عبایی‬‫ک‬"‫پر‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫جایگاه‬‫وژ‬‫ه‬"‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫و‬‫ری‬ ‫برنامه‬‫ـ‬‫ز‬‫ی‬
‫کشور‬1381.
]8[،‫عظیمی‬‫س‬‫به‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫نقش‬ .‫بود‬‫منطق‬ ‫همایش‬ ‫اولین‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫ه‬‫توسع‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫ای‬‫ه‬‫بندرگ‬ ،‫پایدار‬،‫ز‬
‫آز‬ ‫دانشگاه‬،‫بندرگز‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫اد‬1391.
]9[‫بهزاد‬ ‫مستوفی‬،‫محمدحسین‬ ‫صبحیه‬،‫علیرضا‬ ‫میرمحمدصادقی‬"‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬‫و‬‫ضر‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫و‬‫ها‬ ‫رت‬‫و‬‫راهکارها‬"
‫ا‬‫و‬‫کشور‬ ‫نقل‬ ‫حمل‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫همایش‬ ‫لین‬-‫ماه‬ ‫تیر‬1384.
.[10] Michael dallas " Value and Risk Management :A guide to best practice "- Blackwell publishing 2006
International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure
29-30July 2015, Tabriz, Iran
13
]11[‫ج‬ ،‫ع‬ ،‫میرمحمدصادقی‬‫ب‬‫ارائ‬ .‫م‬ ،‫دارانی‬ ‫توکلی‬ ،‫م‬ ،‫عاملی‬ ‫ل‬‫ه‬‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیقی‬ ‫مدل‬
‫امیرک‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ،‫تهران‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫ملی‬ ‫کنفرانس‬ ‫اولین‬ ،‫عمرانی‬‫ب‬،‫یر‬1388.
[12] Dejmark, Mark W., Kimberly A.Ford, " Integrating Value Engineering and Probabilistic Risk Assessment
A Synergistic Approach to Value Engineering " , SAVE International Confrance proceeding 1997
[13] Mootanah , Devads p., Russull Poynter – Brown, Mike jefferyes, " A Strategy for Management
Project Risk in Value Management Studies", SAVE International Confrance proceeding 1998
]14[‫سومین‬ ( ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیقی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫تکامل‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ضرورت‬ ‫تحلیل‬ .‫م‬ ،‫دارانی‬ ‫توکلی‬ ،‫ع‬ ،‫صادقی‬ ‫محمد‬ ‫میر‬
‫دانشگا‬ ،‫تهران‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫ملی‬ ‫کنفرانس‬‫تهران‬ ‫ه‬1387)
Feili, H.R, Sina N., Navid A., 2012. Integrating Risk Management and Value Engineering in the[15]
Development of Renewable Energy Project, 6 th SASTech 2012, Malaysia, Kuala Lumpur. 24-25 March, 2012.
Organized by Khavaran Institute of Higher Education.
]16[‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬ ‫ارزیابی‬ .‫ع‬ ،‫منصوری‬ ،‫ح‬ ،‫تبار‬ ‫کریمی‬ ،‫م‬ ،‫باغالنی‬‫کنفرانس‬ ‫پانزدهمین‬ ( ‫عمرانی‬ ‫های‬
‫ارومیه‬ ‫دانشگاه‬ ،‫ارومیه‬ ،‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫عمران‬ ‫دانشجویان‬1393)
THE INTEGRATED VALUE ENGINEERING AND RISKPedju M J, Mawu E., 2013. CONSIDERING]17[
MANAGEMENT TECHNIQUES DURING THE DESIGN PHASE IN CONSTRUCTION PROJECTS – ITS
IMPLICATIONS TO PROJECT OBJECTIVES, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.3 No.3, September 2013
(214-226).

Recomendados

The necessity to integration of value engineering and risk management in cons... von
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...Alireza Chalekaee
275 views13 Folien
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach von
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachAlireza Chalekaee
191 views12 Folien
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... von
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Mohammad Birjandy,PMP
1K views8 Folien
Us gsa (1992) value engineering program guide for design and construction -... von
Us gsa (1992)  value engineering program guide for design and construction -...Us gsa (1992)  value engineering program guide for design and construction -...
Us gsa (1992) value engineering program guide for design and construction -...Wan Yusoff Wan Mahmood
932 views157 Folien
Collaborative Value Engineering von
Collaborative Value EngineeringCollaborative Value Engineering
Collaborative Value EngineeringAdvanced Value Group, LLC
1.7K views45 Folien
Value engineering practical von
Value engineering practicalValue engineering practical
Value engineering practicalAbada Saad
21.3K views416 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects

Khore Gharbi von
Khore GharbiKhore Gharbi
Khore GharbiAlireza Chalekaee
132 views16 Folien
Persian presentation risk management in it projects von
Persian presentation risk management in it projectsPersian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projectsHamideh Iraj
939 views48 Folien
چارچوب محتوای توگف von
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگفAmir Darajeh
1.3K views28 Folien
Feasibility study von
Feasibility studyFeasibility study
Feasibility studyNAGHSHI
434 views38 Folien
Information Technology Project Management Persian von
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
1.1K views29 Folien
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
262 views13 Folien

Similar a Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects(20)

Persian presentation risk management in it projects von Hamideh Iraj
Persian presentation risk management in it projectsPersian presentation risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projects
Hamideh Iraj939 views
چارچوب محتوای توگف von Amir Darajeh
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K views
Feasibility study von NAGHSHI
Feasibility studyFeasibility study
Feasibility study
NAGHSHI434 views
Information Technology Project Management Persian von Soheil Akbarzade
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
Soheil Akbarzade1.1K views
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views
ارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار von Arash Bande Khoda
ارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزارارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
ارائه سمینار روش های ارزیابی معماری نرم افزار
Arash Bande Khoda910 views
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von Amir Mahjoorian
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
Amir Mahjoorian332 views
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟ von PMPiran
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
PMPiran954 views
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 views
ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری von Arash Bande Khoda
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
Arash Bande Khoda1.2K views
مدل فرایند (Process Model) von RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 views
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟ von PMPiran
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
PMPiran1.8K views
دوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژن von amri k
دوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژندوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژن
دوره آموزشی 3 روزه پرینس 2 در کلاردشت شهر اکسیژن
amri k88 views
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... von Mohammad Ahmadzadeh
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
Defeating software analysis using logical anti-debugging technique von Nima Nikjoo
Defeating software analysis using logical anti-debugging technique Defeating software analysis using logical anti-debugging technique
Defeating software analysis using logical anti-debugging technique
Nima Nikjoo190 views

Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects

 • 1. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 1 ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیق‬‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫صادقی‬ ‫میثم‬1*،‫کایی‬ ‫چاله‬ ‫علیرضا‬2‫خانزادی‬ ‫مصطفی‬ ،3 1-‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬‫آموزش‬ ‫موسسه‬ ،‫آریان‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫عالی‬‫بابل‬ Meysam.sadeghi.007@gmail.com 2-‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ a_chalekaee@civileng.iust.ac.ir 3-،‫استادیار‬‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫دکترای‬Khanzadi@iust.ac.ir : ‫چکیده‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫مجموعه‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫رساندن‬ ‫آنها‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫فرآیندهاست‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫استاندار‬ ‫طبق‬‫د‬PMBOK،،‫دانش‬ ‫بکارگیری‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ،‫مهارت‬‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫و‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫مصالح‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫نمودن‬ ‫هماهنگ‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫عمر‬ ‫طول‬‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫فن‬ ‫رضایت‬‫فرآیندهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫مندی‬9‫گانه‬‫مدیریت‬ ‫می‬ ‫پروژه‬‫ن‬ ‫پیامدهای‬ ‫اثر‬ ‫یا‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫نتایج‬ ‫نمودن‬ ‫بیشینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫پ‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫اگوار‬‫روژه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫سیستماتیک‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ .‫است‬‫بهینه‬ ‫آن‬ ‫اهداف‬ ‫که‬‫مهندسی‬ .‫است‬ ‫پروژه‬ ‫ارزش‬ ‫شاخص‬ ‫سازی‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مقوله‬ ‫دو‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫انکار‬ ‫یرقابل‬‫می‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫ناگ‬ ‫پیوند‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫سس‬‫تنی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ی‬‫هماهنگ‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بایست‬‫م‬ ‫به‬‫کار‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫نظور‬ ‫می‬‫مهن‬ ‫رویکرد‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫روند‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫ارزش‬ ‫دسی‬‫ها‬‫ا‬‫ک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ست‬‫هزینه‬ ‫اهش‬‫ریسک‬ ،‫ها‬‫باالتر‬ ‫ها‬ ‫می‬‫ب‬ ‫روند‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کارگیری‬ ‫ه‬‫سی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫ستماتی‬.‫است‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫امری‬ ‫ک‬ ‫مه‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫مفهوم‬ ‫ابتدا‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫ندسی‬‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫گردد‬‫می‬‫گ‬‫ردند‬ ‫می‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬‫بر‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫قابل‬ ،‫مشخص‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫روند‬ ‫توان‬‫طب‬‫آن‬ ‫ق‬ .‫داد‬ ‫سوق‬ ‫دست‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫تل‬ ‫مزایای‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فیق‬‫بیان‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫واژه‬‫های‬.‫تلفیق‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ :‫کلیدی‬
 • 2. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 2 1-‫مقدمه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬1‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬‫ا‬‫انجام‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ست‬‫پروژ‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ه‬.‫رود‬ ‫استاندارد‬ ‫طبق‬2PMBOK‫کار‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ،‫مهارت‬ ،‫دانش‬ ‫گیری‬‫های‬‫فعالیت‬ ‫تمامی‬ ‫اجرای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫الزم‬‫ها‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ،‫آغازین‬ ‫فرآیندهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬،‫اجرایی‬ ،‫ی‬‫است‬ ‫اختتامی‬ ‫و‬ ‫کنترلی‬]1.[ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬9‫کاستن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫شناسایی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫گانه‬ ‫وقایع‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ناگوار‬ ‫وقایع‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫بیشینه‬ ‫کننده‬ ‫تضمین‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ .‫رود‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫رویدادهای‬.‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫نامطلوب‬ ‫رویدادهای‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬‫رو‬ ‫مقصود‬ ‫هرچند‬‫یکرد‬ ‫بهینه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫سازی‬‫ها‬‫ا‬‫اطمینان‬ ‫ضریب‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫افزایش‬ ‫بیشتر‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫ست‬‫آ‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫ن‬ ‫ریسک‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫رویکردی‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫زا‬.‫باشد‬ ‫یاف‬ ‫سازمان‬ ‫رهیافت‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫هزینه‬ ‫موثر‬ ‫تشخیص‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫خالق‬ ‫ته‬‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫رویکرد‬‫سیستم‬ ‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫گروهی‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ،‫ها‬.‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫منابع‬ ‫صرف‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫بکارگی‬‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫ری‬‫طرح‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫مفهومی‬ ‫طراحی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫ها‬‫نتایج‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫تفصیلی‬ ‫اقتصادی‬ ‫در‬ ‫ارزشمند‬‫پروژه‬ ‫نمودن‬.‫یافت‬ ‫دست‬ ‫ها‬‫تکنیک‬ ‫تلفیق‬ ‫بنابراین‬‫عالو‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫رویکرد‬ ‫بر‬ ‫ه‬‫ی‬ ‫بهینه‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫حقیقی‬‫هزینه‬ ‫سازی‬‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫افزایش‬ ‫رویکرد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ها‬‫روی‬‫ب‬ ‫باعث‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کاهشی‬ ‫کرد‬‫و‬ ‫ه‬‫جود‬ ‫بین‬ ‫تعادل‬ ‫آمدن‬‫عامل‬ ‫معرفی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫دستیاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫می‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫ی‬‫شود‬]2.[ 2-‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫شاخه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫نوین‬ ‫ای‬‫می‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫ارزیابی‬ ،‫ب‬.‫اشد‬ ‫مدیریت‬‫تصمیم‬ ‫نمودن‬ ‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬‫هزینه‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نمودن‬ ‫بهینه‬ ،‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫محدود‬‫شیوه‬ ‫موثرترین‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬‫می‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫شود‬‫پروژه‬ ‫هیچ‬ ‫واقعیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ریسک‬ ‫بدون‬ ‫عمرانی‬ ‫اجرایی‬‫ن‬ ‫هرگز‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬‫می‬ ‫بلکه‬ ،‫گرفت‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬‫پذیرفت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ،‫کاهش‬ ،‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫پس‬ .‫گذاشت‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫نیز‬‫ریسک‬ ‫بایست‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫گی‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫ها‬‫رند‬]3.[‫تهد‬ ‫شامل‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬‫یدات‬ ‫فرصت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬‫اهداف‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫می‬‫ف‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫بیشین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫رآیندی‬‫ه‬ 1 Project management 2 Project Management Body of Knowledge
 • 3. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 3 ‫نت‬ ‫نمودن‬‫ا‬‫ی‬‫پی‬ ‫اثر‬ ‫یا‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫نمودن‬ ‫کمینه‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫وقایع‬ ‫ج‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫ناگوار‬ ‫امدهای‬‫دانند‬]1.[‫در‬ ‫ریسک‬ ‫منشاء‬ ‫پروژه‬‫عدم‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ریسک‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قطعیتی‬‫آنهای‬ ‫معلوم‬ ‫های‬‫شناسایی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ی‬‫گشته‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬‫و‬ ‫اند‬‫خواهیم‬ ‫قادر‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بود‬.‫نمائیم‬ ‫ریزی‬ ‫مد‬ ‫اساسی‬ ‫مراحل‬ ‫امریکا‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استاندارد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫یریت‬‫اند‬]1:[ 2-1‫برنامه‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬ ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫اتخاذ‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫ها‬‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫ی‬‫می‬ ‫مرحله‬‫مدیریت‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫بایست‬ .‫گردد‬ ‫تعیین‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ،‫ریسک‬ 2-2‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫دستورالعمل‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫روش‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫فرصت‬ ‫یا‬ ‫تهدید‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬‫همچنین‬ .‫گردند‬‫ریسک‬ ‫تعیین‬‫مشخصه‬ ‫تعیین‬ ،‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫های‬‫مستند‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫های‬‫ن‬ ‫سازی‬‫یز‬ ‫می‬ ‫صورت‬.‫پذیرد‬ 3-2‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫اهداف‬ ‫تبیین‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫انجام‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫ری‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬‫سک‬‫مسائل‬ ‫شناختن‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫مهم‬‫زمان‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫تر‬.‫است‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ 4-2‫ریسک‬ ‫کمی‬ ‫تحلیل‬ ‫اندازه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬.‫است‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫تاثیر‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫انواع‬ ‫پیامدهای‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫گیری‬ 5-2‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫دستورالعمل‬ ‫تهیه‬ ،‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ی‬‫ها‬‫تکنیک‬ ‫تدوین‬ ‫و‬‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ها‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫در‬ ‫تهدیدها‬ 6-2‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫ریسک‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬‫اثربخشی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ،‫جدید‬ ‫ریسک‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ،‫باقیمانده‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫آنها‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫طول‬.‫پذیرد‬‫بحران‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بکارگیری‬ ‫دالیل‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫انجام‬ ،‫ها‬ ‫هزینه‬‫برآوردها‬ ‫مطابق‬ ‫کار‬ ‫زمانی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬‫افز‬ ‫نیز‬ ‫و‬‫شکست‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫ایش‬‫ها‬ ‫است‬]4.[
 • 4. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 4 3-‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫یک‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستماتیک‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫رویکردی‬‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬‫ه‬ ‫می‬.‫شود‬‫ارزش‬ ‫مهندسان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫انجمن‬3SAVE،‫این‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫نموده‬ ‫تعریف‬ ‫گونه‬:‫اند‬]5[ ‫روش‬ ‫سیستماتیک‬ ‫بکارگیری‬‫که‬ ،‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫های‬‫از‬ ‫هدف‬‫هزینه‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫آنها‬‫های‬‫غیر‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫قدرتمند‬ ‫متدولوژی‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫همچنین‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ،‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ی‬‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫کی‬‫شاخص‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫فیت‬‫های‬‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ،‫ارزش‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫ب‬ .‫افزاید‬‫ه‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫طوری‬‫حل‬‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫مصوب‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ،‫کیفی‬ ‫معیارهای‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫استوار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پروژه‬ ‫کارکردهای‬ ‫تحلیل‬ ‫محور‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫خالقانه‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫فرآیند‬ ‫اساسا‬‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬3:‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اساسی‬ ‫مرحله‬ 3-1‫مقدماتی‬ ‫عملیات‬ ‫اطال‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ،‫ارزش‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫اهداف‬ ‫توسعه‬ ‫شامل‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫داده‬ ‫و‬ ‫عات‬‫اهداف‬ ،‫کلیدی‬ ‫موارد‬ ‫تعیین‬ ،‫پروژه‬ ‫های‬ ‫مسئل‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫توسعه‬ ،‫ه‬.‫است‬ ‫ارزش‬ ‫مطالعه‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ 3-2‫ضم‬ ‫عملیات‬‫نی‬ ‫ا‬‫در‬ ‫مرحله‬ ‫ین‬6‫می‬ ‫انجام‬ ‫اصلی‬ ‫فاز‬‫که‬ ‫پذیرند‬‫عبارت‬‫اند‬:‫از‬ 3-2-1‫اطالعات‬ ‫فاز‬ ‫اطال‬ ‫فاز‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫تجزیه‬ ‫خاص‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫مسئله‬ ‫عات‬‫اط‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫معنی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫مربوط‬ ‫العات‬‫جمع‬ ‫دار‬‫آوری‬ ‫می‬‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شوند‬‫جمع‬ ‫حقایق‬ .‫نمایند‬ ‫کمک‬ ‫گیری‬‫هزینه‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫تعیین‬ ‫ها‬‫می‬.‫گردند‬ 3-2-2‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫فاز‬ ‫تالش‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫فاز‬ ‫این‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫ارزش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫کارکرد‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫پذیرد‬‫تعریف‬ ‫فرعی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫می‬.‫گردند‬ 3-2-3‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫روش‬ ،‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫شود‬. 3 SOCIETY OF AMERICAN VALUE ENGINEERING
 • 5. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 5 ‫ذهنی‬ ‫فرآیند‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ‫روش‬ ‫این‬.‫قضاوت‬ ‫و‬ ‫خلق‬ :‫است‬‫مهار‬ ‫با‬‫ک‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫آرایه‬ ،‫قضاوت‬ ‫قوه‬ ‫ردن‬‫بر‬ ‫ها‬‫تعریف‬ ‫عملکردهای‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شده‬.‫شود‬ 3-2-4‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫قضاوت‬ ‫ذهن‬‫می‬ ‫وا‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گرا‬‫ایده‬ .‫دارد‬‫که‬ ‫هایی‬‫شده‬ ‫گردیده‬ ‫ایجاد‬ ‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اند‬‫شوند‬‫مورد‬ ‫هدف‬ ‫تا‬ ‫گزینه‬ .‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫نظر‬‫ها‬‫مرب‬ ‫ی‬‫می‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫وط‬‫گزینه‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫مقایس‬ ‫ها‬‫ه‬‫و‬ ‫ایده‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬‫انت‬ ‫ها‬‫می‬ ‫خاب‬.‫گردند‬ 3-2-5‫توسعه‬ ‫فاز‬ ‫مهیا‬ ‫فاز‬ ‫ازاین‬ ‫هدف‬‫کا‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫فاز‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫ایده‬ ‫ارزش‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫کردن‬‫م‬‫ل‬ ،‫کارفرمایی‬ ‫همچون‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫راهکارهای‬‫بخش‬ ‫دیگر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫امکان‬‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫می‬.‫گیرد‬ 3-2-6‫ارائه‬ ‫فاز‬ ‫گز‬ ‫تیم‬ ،‫ارائه‬ ‫فاز‬ ‫خالل‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫برای‬ ‫تعهد‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫توافق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫ارائه‬ ‫فاز‬ ‫هدف‬‫مکت‬ ‫ارش‬‫وبی‬ ‫در‬‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫مهیا‬ ‫ها‬‫اجرا‬ ‫ضمانت‬ ‫برای‬ ‫عملیاتی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫نماید‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫گزینه‬ ‫یی‬.‫کند‬ 3-3‫نه‬ ‫عملیات‬‫ایی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫برنامه‬ ‫قراردادن‬ ،‫اولیه‬ ‫گزارش‬ ‫بازنگری‬ ‫شامل‬‫فعالیتهای‬ ،‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫پیشنهادی‬ ‫راهکارهای‬ ‫برای‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫اطال‬ ‫سبک‬ ،‫ارزش‬ ‫مطالعه‬ ‫پیگیری‬‫ت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫گرفته‬ ‫فرا‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫عات‬‫ظرفیت‬ ،‫تجربه‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫وجه‬‫های‬ ‫می‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫جدید‬‫دهد‬]6.[ 4-‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬ ‫این‬‫می‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫رویکرد‬‫می‬ ‫که‬ ‫نگرد‬‫م‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بایست‬‫هم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫بصورت‬ ‫ارزش‬ ‫هندسی‬‫پوشانی‬ ‫مناسب‬‫موج‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬،‫گردد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫ب‬‫تعریف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫ریسک‬ ‫صحیح‬‫نیز‬ ‫مالی‬ ‫بار‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫پروژه‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پیاده‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردیده‬‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫صحیح‬ ‫سازی‬‫های‬ ‫می‬ ‫پروژه‬‫شود‬]3.[
 • 6. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 6 4-1‫تلفیق‬ ‫ضرورت‬ ‫دلی‬ ‫به‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫اغلب‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫ل‬‫ریسک‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اختیار‬ ‫تحت‬ ‫حوزه‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫گ‬‫زینه‬‫های‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫دشوار‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫پیشنهادی‬.‫گیرند‬‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫بکارگیری‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫روند‬ ‫پیچیدگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫به‬ ‫تواند‬‫فرآ‬ ‫هر‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫بدیل‬ ‫بی‬ ‫ابزاری‬‫های‬ ‫هزینه‬ ‫تحمیل‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫یند‬ ‫غیر‬‫می‬ ‫زمان‬ ‫اتالف‬ ‫و‬ ‫ضروری‬‫گر‬ ‫تبدیل‬ ‫شود‬‫بی‬ ‫دد‬‫به‬ ‫آسیبی‬ ‫آنکه‬‫گردد‬ ‫وارد‬ ‫پروژه‬ ‫اساسی‬ ‫کارکردهای‬]6.[ ‫ارز‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ش‬‫با‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫و‬ ‫تقدم‬‫ز‬ ‫تاخر‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫مانی‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫دارای‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫وری‬‫نمی‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬‫شرح‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫عمده‬ .‫باشد‬:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫مهندسی‬ ،‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫پروژه‬ ‫مطالعات‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ )‫الف‬‫ارزش‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫است‬ ‫مکلف‬‫مشی‬‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مواجه‬ ‫اساسی‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آغازین‬ ‫رویکردهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مخاطرات‬ ‫بروز‬ ‫سبب‬ ‫خود‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫جدی‬‫های‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ناشناخته‬‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫گردد‬. ‫مدیر‬ ‫اوقات‬ ‫اغلب‬ )‫ب‬‫هزینه‬ ‫به‬ ‫افزایش‬ ‫نگرش‬ ‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫یت‬‫حاشیه‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫ضریب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫اطمینان‬ ‫می‬ ‫افزایش‬‫یابد‬‫مهندسی‬ ‫دیگر‬ ‫سویی‬ ‫از‬ ‫و‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫نگرش‬ ‫یک‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫ارزش‬‫افزا‬ ‫و‬ ‫کاهشی‬ ‫دیدگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫یشی‬ ‫می‬‫نگ‬ ‫نحوه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫کاهش‬ ‫سبب‬ ‫رش‬‫گردد‬]3.[ ‫به‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بکارگیری‬ )‫ج‬‫نیز‬ ‫متعدد‬ ‫دالیل‬‫می‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫سبب‬ ‫خود‬.‫شود‬ 4-2‫های‬ ‫پروژه‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تلفیق‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫ادغام‬‫می‬ ‫ا‬‫پرو‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آنها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫ژه‬‫نمونه‬ ‫به‬ ‫توان‬‫زی‬ ‫های‬‫ر‬ :‫کرد‬ ‫اشاره‬]7[ ‫پروژه‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫نیازمند‬ ‫های‬‫سنگین‬ ‫پروژه‬‫مدرن‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫پروژه‬‫سریع‬ ‫اجرای‬ ‫های‬ ‫پروژه‬‫دقیق‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫مشخصات‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫پروژه‬‫را‬ ‫سازمان‬ ‫نقدینگی‬ ‫جریان‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫شدت‬ ‫به‬.‫دهند‬ ‫معمول‬ ‫غیر‬ ‫قراردادهای‬ ‫پروژه‬‫شرایط‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫های‬
 • 7. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 7 ،‫اقتصادی‬ ،‫سیاسی‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫پروژه‬‫اجتماعی‬ 4-3‫محدودیت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬‫استفاد‬ ‫های‬‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫مطالعات‬ ‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫نمودن‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫ّی‬‫م‬‫ک‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫تلفیق‬ ‫محدودیت‬ .‫است‬ ‫ارزش‬‫داده‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫کمبود‬‫ابزارهای‬ ‫نیز‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫می‬ ‫نادقیق‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬‫نما‬.‫ید‬ ‫می‬‫کرد‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫نقص‬ ‫این‬ ‫جبران‬ ‫برای‬ ‫توان‬‫بر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مطالعات‬ ‫سپس‬ ‫و‬‫پیش‬ ‫از‬ ‫نامه‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬]8.[ ،‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫تلفیق‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫در‬‫رسانیده‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارایی‬:‫از‬ ‫اند‬ ‫عبارت‬ ‫تلفیق‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫مزایای‬ .‫اند‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫همزمان‬ ‫مطالعه‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫تلفیق‬‫امکان‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزش‬‫می‬ ‫پذیر‬‫کامل‬ ‫تصویری‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫ط‬ ‫از‬‫تصمیم‬ ‫پروژه‬ ‫ابتدایی‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫رح‬‫فرصت‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫درک‬ ‫گیران‬‫عد‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫قطعیت‬ ‫م‬‫این‬ ‫تلفیق‬‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫می‬ ‫کارایی‬ ‫ارتقای‬ ‫موجب‬‫ز‬ ‫شود‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫مطالعه‬ ‫عمق‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫یرا‬.‫است‬ ‫کمتری‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫موضوع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مذاکرات‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫تلفیق‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬‫د‬،‫هد‬ ‫هماهنگ‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬‫گروه‬ ‫رهبر‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫بیشتری‬ ‫سهولت‬ ‫با‬.‫نماید‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تلفیق‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫ساده‬‫ابزارهای‬ ‫تمامی‬ .‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫توان‬‫ی‬ ‫م‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫که‬‫ری‬ ‫دیریت‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سک‬‫می‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫گیرند‬.‫گرفت‬ ‫بکار‬ ‫مناسب‬ ‫زمانی‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬ ‫توان‬ 4-4‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬ ‫فرآیند‬ :‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سازگار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫مقوله‬ ‫دو‬]9[ 1‫ر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دو‬ ‫هر‬ :‫می‬ ‫پیروی‬ ‫قوی‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫ویکرد‬‫کنند‬. 2:‫حل‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫بهینه‬ ‫های‬‫نمایند‬. ‫طرح‬ ‫بودن‬ ‫پذیرش‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ،‫کیفیت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫عامل‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مشترک‬ ‫سوم‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نسبت‬ ‫شدن‬ ‫بیشتر‬ ‫بسوی‬ ‫آنها‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫آسانی‬ ‫و‬"‫کیفیت‬/ ‫حاصله‬‫شده‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬"‫می‬.‫باشد‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫ها‬‫ستفاده‬‫می‬ ‫سوق‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫همزمان‬‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬:‫باشند‬]11[ 1‫طوری‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫فرآیند‬ :‫می‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫که‬‫ریسک‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫می‬‫ریسک‬ ‫بایست‬‫تباه‬ ‫ارزش‬ ‫تا‬ ‫گردند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫آنکه‬ ‫ضمن‬ ،‫نگردد‬‫فرصت‬ ‫تواند‬‫ج‬ ‫هایی‬‫افزایش‬ ‫هت‬
 • 8. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 8 .‫نماید‬ ‫خلق‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ 2‫عمیقی‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫فرآیند‬ ‫دو‬ ‫هر‬ :‫که‬ ‫دارند‬ ‫پروژه‬ ‫از‬‫تصمیم‬ ‫جهت‬ ‫پروژ‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫درک‬ ‫این‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫گیری‬‫آنکه‬ ‫ضمن‬ ،‫نماید‬ ‫هم‬ ‫روابط‬ ‫بهبود‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬ ‫به‬.‫نماید‬ 3‫تی‬ ‫روابط‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫چارچوب‬ :‫می‬ ‫کمک‬ ‫خارجی‬ ‫ذینفعان‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫م‬‫سریع‬ ‫تا‬ ‫نماید‬‫راه‬ ‫به‬ ‫تر‬‫حل‬‫ها‬‫ی‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫نهایی‬ 4‫ریس‬ ‫مطالعات‬ ‫ثبت‬ :‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ممیزی‬ ‫رویه‬ ‫یک‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ک‬‫فعالیت‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫اض‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ا‬‫م‬ ‫فه‬‫ی‬‫کاهش‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬.‫گردند‬ ‫مدیریت‬ ‫دهند‬ 5‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫وقایع‬ :‫پایه‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫که‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫فراگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫فراه‬ ‫هستند‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اکنون‬‫می‬ ‫م‬.‫کند‬ ‫روش‬‫مدیر‬ ‫تلفیق‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫یت‬‫عبارت‬ ‫که‬ ‫اند‬‫اند‬‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :‫از‬ ‫ریسک‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ،‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ،‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫پ‬ ‫کلی‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ،‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بسط‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫انجام‬ ،‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫وزنی‬ ‫معیار‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫شنهادات‬ ‫ریس‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬‫پروژه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ک‬]11.[ 5-‫مدل‬‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تلفیق‬ ‫جهت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دهه‬ ‫در‬‫تالش‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫برای‬ ‫هایی‬‫مدل‬ ‫ارائه‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بکارگیری‬ ‫جهت‬ ‫کارا‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫پذیرفته‬ ‫صورت‬ ‫تاکنون‬ ‫آنها‬ ‫تلفیق‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کوتاه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫راستا‬‫تک‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫نیک‬ :‫پردازیم‬ ‫می‬ 5-1‫مرح‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫اطالعات‬ ‫فاز‬ ‫له‬ ‫تحلیل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ها‬‫ی‬‫کمی‬‫و‬‫ریسک‬ ‫کیفی‬،‫اجزا‬‫و‬‫المانها‬‫ی‬‫پر‬‫وژ‬‫برا‬ ‫موجود‬ ‫بالقوه‬ ‫ریسک‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ه‬‫ی‬‫اج‬‫را‬‫ی‬‫آنه‬‫ـ‬‫ا‬ ‫ب‬‫ـ‬‫نز‬ ‫صورت‬‫و‬‫ل‬‫ـ‬‫می‬ ‫لیست‬ ‫ی‬‫شوند‬‫کار‬ ‫این‬ .،‫کار‬ ‫جهت‬‫ی‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ .‫سازد‬ ‫پارتو‬ ‫اصل‬21%‫اجزا‬‫پر‬‫وژ‬‫ه‬81%‫مخاطر‬‫پر‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫ات‬‫وژ‬‫می‬ ‫بوجود‬ ‫را‬ ‫ه‬‫آ‬‫و‬‫باالیی‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫قسمتهایی‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ .‫رند‬‫مواجه‬ ‫هستن‬‫ب‬ ‫کمی‬ ‫پتانسیل‬ ‫د‬‫ـ‬‫را‬‫ی‬‫ک‬‫ـ‬‫هزینه‬ ‫اهش‬‫ها‬‫و‬‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫افزایش‬]12.[
 • 9. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 9 5-2‫خالقیت‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫کارکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫فاز‬ ‫در‬،‫کارکردها‬‫ی‬‫ا‬‫و‬‫لیه‬‫و‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫ثانویه‬‫و‬‫نمودارها‬‫ی‬FAST‫درختها‬ ‫یا‬‫ی‬‫ارزش‬SMART‫ساخته‬ ‫می‬‫ش‬‫ـ‬‫ریسکها‬ ‫اگر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫وند‬‫ی‬‫شده‬ ‫ثبت‬‫می‬ ‫باشد‬ ‫آماده‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬‫ریسکها‬ ‫توان‬‫ی‬‫کارکردها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬‫ی‬ ‫ش‬ ‫شناسایی‬‫ـ‬‫مرب‬ ‫ده‬‫ـ‬‫ساخت‬ ‫وط‬‫و‬‫ثبت‬ ‫ریسک‬ ‫اگر‬‫برن‬ ‫یا‬ ‫شده‬‫می‬ ‫نباشد‬ ‫آماده‬ ‫ریسکی‬ ‫مدیریت‬ ‫امه‬‫کارکردها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توان‬‫ی‬ ‫کارکردها‬ ‫نمودارها‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫جزیی‬،‫ریسکها‬‫ی‬‫احتمالی‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ریسکها‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫موجود‬‫و‬‫قوع‬‫و‬‫درجه‬ ‫تاثیرگذار‬‫ی‬‫زمان‬ ‫بر‬،‫هزینه‬،‫کیفیت‬‫و‬‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫ایمنی‬]13.[ 5-3‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬‫خالقیت‬ ‫هنگامی‬ ‫در‬‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫طوفان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫که‬‫دنب‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ما‬ ‫شوند‬‫ـ‬‫دس‬ ‫ال‬‫ـ‬‫ب‬ ‫تیابی‬‫ـ‬‫کارکرده‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ایی‬‫ـ‬‫هزین‬ ‫ا‬‫ـ‬‫کمت‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ر‬‫و‬‫ی‬‫ـ‬‫ا‬ ‫توس‬‫ـ‬‫عه‬‫و‬‫بهب‬‫ـ‬‫کارکردها‬ ‫ود‬‫ی‬‫پر‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫وژ‬‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫میباشیم‬ ‫ه‬‫ریسکها‬ ‫شدن‬ ‫گذاشته‬ ‫افکار‬ ‫طوفان‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫و‬‫مخاطرات‬ ‫کلید‬‫ی‬‫برا‬ ‫موجود‬‫ی‬‫حداق‬ ‫به‬‫ریسک‬ ‫این‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫رساندن‬ ‫ل‬‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫ها‬]13.[ 5-4‫در‬‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫وزن‬ ‫دارای‬ ‫معیار‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫ماتریسها‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫ارزش‬ ‫کارگاه‬ ‫مجریان‬‫و‬ ‫ی‬‫استفاد‬ ‫دهی‬ ‫زن‬‫نمایند‬ ‫ه‬‫و‬‫ر‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫چه‬‫و‬‫شها‬،‫می‬‫عنو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫توانند‬‫یک‬ ‫ان‬ ‫معی‬‫ـ‬‫دارا‬ ‫ار‬‫و‬ ‫ی‬‫تصمیمگیر‬ ‫در‬ ‫زن‬‫و‬ ‫ی‬‫گزینه‬ ‫انتخاب‬‫ها‬‫ی‬‫گیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بهتر‬.‫ریسکها‬ ‫تاثیرات‬‫ی‬‫می‬ ‫موجود‬‫ماتریس‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫ت‬‫ـ‬‫صمیم‬‫گی‬‫ـ‬‫ر‬‫ی‬‫گن‬ ‫ارزش‬‫شوند‬ ‫جانده‬‫و‬‫لز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬‫و‬‫تصمیم‬ ‫ماتریس‬ ‫بصورت‬ ‫میتوانند‬ ‫م‬‫گی‬‫ر‬‫ی‬‫ماتریس‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫جداگانه‬ ‫تصمیم‬‫گیر‬‫ی‬‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬]14.[ ‫می‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫در‬‫مفاهیمی‬ ‫توان‬‫ریس‬ ‫مانند‬‫ک‬،‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬،‫ایمنی‬،‫هزینهها‬‫ی‬‫سرمایها‬،‫ی‬‫هزینه‬‫ها‬‫ی‬‫ری‬‫ـ‬‫سک‬،‫کیفی‬‫ـ‬‫ت‬ ...‫و‬‫دخال‬ ‫را‬‫ـ‬‫داد‬ ‫ت‬.‫دیده‬‫تکنیک‬ ‫دادن‬ ‫دخالت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬‫ها‬‫ی‬‫پیش‬ ‫هزینه‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫کمی‬‫نهادها‬‫ی‬‫برآ‬ ‫مانند‬ ‫موجود‬‫و‬‫رد‬ ‫بازها‬‫ی‬‫ب‬ ‫همراه‬‫ـ‬‫انج‬ ‫ا‬‫ـ‬‫تحلیل‬ ‫ام‬‫ها‬‫ی‬‫کارلو‬ ‫مونت‬،‫پیشنهاد‬‫ی‬‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫که‬‫را‬‫داشته‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬،‫گزینها‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬‫ی‬‫پر‬‫هزینه‬‫و‬‫با‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫کمتر‬ ‫مطلوبیت‬]15.[ ‫یوهیوئی‬4‫وی‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کمی‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫آنالیز‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫خاصی‬ ‫تاکید‬‫شکل‬1‫و‬ ‫تلفیق‬ ‫چگونگی‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫یوهیوئی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫از‬ ‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫مختلف‬ ‫راحل‬ 4 Yuh-Huei
 • 10. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 11 ‫شکل‬1-‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیق‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫آنالیز‬ ‫ریسک‬ ‫آنالیز‬ ‫کمی‬ ‫ریسک‬ ‫آنالیز‬‫کیفی‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫نمایش‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ / ‫سناریوها‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫مجموعه‬ ‫ارزیابی‬‫وزن‬ ‫معیارها‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫ساختار‬ ‫معیارها‬ ‫وزن‬ ‫معیارها‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫آنالیز‬ ‫آماری‬ ‫معیار‬ ‫آنالیز‬ ‫چندگانه‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫برتر‬ ‫آنالیز‬ ‫سود‬-‫هزینه‬ ‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫فاز‬‫خالقیت‬ ‫فاز‬‫اطالعات‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ریسک‬ ‫ریسک‬ ‫مطالعات‬‫ارزش‬ ‫مطالعات‬ ‫اصالح‬‫معیار‬ ‫توسعه‬ ‫فاز‬
 • 11. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 11 5-5‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بسط‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫انجام‬ ‫بسط‬ ‫فاز‬ ‫در‬‫و‬‫می‬ ‫توسعه‬‫ارزیابی‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫گزینه‬ ‫دقیق‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫توان‬،‫ریسکها‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫گزینه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫ی‬‫را‬ ‫برر‬‫ت‬ ‫نمود‬ ‫سی‬‫ـ‬‫جنبه‬ ‫درست‬ ‫کارکرد‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ها‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫طرح‬ ‫مختلف‬‫ی‬‫کنیم‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫خود‬‫و‬‫ص‬ ‫در‬‫ـ‬‫ورت‬‫و‬‫ج‬‫ـ‬‫مخ‬ ‫ود‬‫ـ‬‫اطراتی‬ ‫ب‬‫ـ‬‫را‬‫ی‬‫ط‬‫ـ‬‫ف‬ ‫رح‬‫ـ‬‫وق‬‫و‬‫اق‬‫ـ‬‫برا‬ ‫الزم‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫دامات‬‫ی‬‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مخاطرات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬]14.[ 5-6‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫پیشنهادات‬ ‫کلی‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫کار‬ ‫نتایج‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫توان‬ ‫می‬‫پر‬ ‫کل‬ ‫کردن‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫گاه‬‫وژ‬‫ا‬ ‫مقایسه‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫ه‬،‫ی‬‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫میزان‬‫و‬ ‫موجود‬ ‫ریسک‬،‫ا‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬‫و‬‫بسیار‬ .‫نمود‬ ‫مقایسه‬ ‫لیه‬‫ی‬‫علت‬ ‫به‬ ‫کارفرمایان‬ ‫از‬‫و‬‫شکست‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫بد‬ ‫تجربیات‬ ‫جود‬ ‫پر‬‫وژ‬‫ه‬‫و‬‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬‫ی‬‫نگهدار‬‫ی‬‫پر‬‫وژ‬‫ها‬ ‫ه‬‫ی‬‫قب‬ ‫شده‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫لی‬،‫تردیدها‬‫ی‬‫فرا‬‫و‬‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫نتایج‬ ‫پذیرش‬ ‫در‬ ‫انی‬ ‫دارند‬ ‫ارزش‬‫و‬‫این‬ ‫در‬‫و‬‫پیشنهاد‬ ‫گزینه‬ ‫مالی‬ ‫ریسک‬ ‫مقایسه‬ ‫ضعیت‬‫ی‬‫ا‬ ‫طراحی‬ ‫برابر‬ ‫در‬‫و‬‫لیه‬،‫پذ‬ ‫امکان‬‫را‬ ‫ارزش‬ ‫کارگاه‬ ‫نتایج‬ ‫یرش‬ ‫می‬ ‫باال‬‫برد‬]16.[‫ار‬‫د‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫زیابی‬‫و‬‫ر‬‫و‬: ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫ش‬ 1.‫اندازه‬‫گیر‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫تغییرات‬ ‫تاثیر‬‫ی‬‫بر‬‫سیستم‬ ‫کارکرد‬ 2.‫اندازه‬‫گیر‬‫ی‬‫پیشنهاد‬ ‫تغییرات‬ ‫تاثیر‬‫ی‬‫هزینه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫بر‬ 5-7‫پروژه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬ ‫ر‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬‫جا‬ ‫به‬ ‫یکرد‬‫ی‬‫تکنیکها‬ ‫براستفاده‬ ‫تمرکز‬‫ی‬‫فعالیتها‬ ‫همپوشانی‬ ‫به‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫ی‬‫د‬ ‫این‬‫و‬ ‫تکنیک‬‫و‬‫برگزار‬‫ی‬‫کا‬‫رگاهها‬‫ی‬‫د‬ ‫این‬‫و‬‫د‬ ‫در‬‫و‬‫پر‬ ‫عمر‬ ‫ره‬‫وژ‬‫د‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫توجه‬ ‫ه‬‫و‬‫معقول‬ ‫توازنی‬ ‫یکدیگربه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫ریسکها‬ ‫بین‬‫ی‬‫پر‬ ‫یک‬‫وژ‬‫ه‬‫و‬‫کارفرما‬ ‫توسط‬ ‫جستجو‬ ‫مورد‬ ( ‫مطلوب‬ ‫ارزش‬‫و‬‫پر‬ ‫تیم‬‫وژ‬‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ .‫شود‬ ‫برقرار‬ ) ‫ه‬‫ی‬‫به‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫برده‬ ‫پی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫ی‬‫ریسکها‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫ی‬‫می‬ ‫ارزش‬ ‫آنالیز‬‫برگزار‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫بایستی‬‫ی‬‫کارگاهها‬‫ی‬‫ریسک‬‫و‬‫در‬ ‫ارزش‬ ‫پر‬‫وژ‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫تغییراتی‬ ‫ه‬‫و‬‫برگزار‬‫ی‬‫کارگاهها‬ ‫همزمان‬‫ی‬‫ریسک‬‫و‬‫کار‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫ارزش‬‫ی‬‫مشتر‬‫ک‬‫از‬ .‫کردند‬ ‫دنبال‬ ‫پیر‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫عمده‬‫وی‬‫ر‬ ‫چنین‬ ‫از‬‫و‬‫یکرد‬‫ی‬‫موضوع‬ ‫این‬ ‫نمود‬ ‫می‬‫برگزار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬‫ی‬‫کارگاهها‬‫ی‬‫د‬ ‫هر‬‫و‬ ‫بسیار‬ ‫انجام‬ ‫از‬‫ی‬‫فعالیتها‬ ‫از‬‫ی‬‫مشتر‬‫ک‬‫د‬ ‫هر‬‫و‬‫پر‬ ‫اهداف‬ ‫تعریف‬ ‫نظیر‬ ‫تکنیک‬‫وژ‬‫ه‬،‫پر‬ ‫بر‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫عوامل‬ ‫شناسایی‬‫وژ‬‫ه‬،‫محد‬‫و‬‫ده‬ ‫پر‬‫وژ‬‫ه‬،‫هزینه‬ ‫اطالعات‬،‫کلی‬ ‫اطالعات‬‫و‬‫فنی‬ ‫مشخصات‬...‫و‬‫ر‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اجتناب‬‫و‬‫برگزار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ش‬‫ی‬‫کارگاهها‬‫توسط‬ ‫تسلط‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫یک‬‫و‬‫پر‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫اشراف‬‫وژ‬‫ه‬‫و‬‫برگزار‬ ‫با‬‫ی‬‫ز‬‫و‬‫ریسکها‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫دتر‬‫ی‬‫مدیریت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ .‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫ریسک‬
 • 12. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 12 6-‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫توسعه‬ ‫با‬‫پروژه‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫ریسک‬ ،‫ها‬‫آنها‬ ‫های‬‫متد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬‫جدی‬ ‫های‬‫برای‬ ‫د‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫کنترل‬‫روش‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬‫بسیار‬ ‫های‬‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫در‬ ‫مفیدی‬ ‫ریسک‬‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫ها‬‫می‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫کارایی‬‫پروژه‬ .‫باشند‬‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫مد‬ ‫های‬‫مهند‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫یریت‬‫سی‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫ارزش‬‫استفاد‬ ‫جویند‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫ه‬‫در‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تکنیک‬ ‫بکارگیری‬ ‫که‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫طول‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫پروژه‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫اکید‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دهد‬‫مدی‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیق‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫اکنون‬ .‫شود‬‫ریس‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫صرفا‬ ‫ریسک‬ ‫ریت‬‫ک‬ ‫ایده‬‫نمی‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫های‬‫جداگا‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تکنیک‬ ‫دو‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫ولی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫متوالی‬ ‫سالهای‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫نمودن‬ ‫حداکثر‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تلفیق‬ ‫فرآیند‬ ‫منطق‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫فوق‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫تلفیق‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫مدلهای‬ .‫است‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫نمودن‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫ریسکی‬ ‫وقایع‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫شدت‬ ‫کاهش‬ ،‫ارزش‬‫ش‬ ‫ارائه‬‫ده‬ ‫هد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مزایایی‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫داری‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬ ‫است‬‫ایده‬ ‫به‬ ‫همزمان‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫اصلی‬ ‫ف‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاه‬ ‫های‬ ‫جه‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫تعادل‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫ت‬‫است‬ ‫عمرانی‬ ‫های‬]17.[ ‫مراجع‬ ofBodyManagementProjectthetoGuideACommittee:StandardInstituteManagementProjectPMBOK]1[ Fifth Editio; 2013Guide)(PMBOK®Knowledge Ranesh, A. Zillante, G., and Chileshe, N. (2012) ‘Towards the integration of risk and value management’,[2] Australasian Journal of Construction Economics and Building, Conference Series, 1 (2) 43-51. ]3[‫سومین‬ ،‫عمرانی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفی‬ ‫ضرورت‬ .‫رفیعی،ع‬ ،‫ب‬ ،‫شیوانی‬ ‫ارباب‬ ،‫خ‬ ،‫واحدی‬ ،‫آریانا‬ ‫پژوهشی‬ ‫گروه‬ ،‫تهران‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنفرانس‬1389. ]4[‫ملی‬ ‫کنفرانس‬ ‫دومین‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫مطالعات‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقای‬ .‫د‬ ،‫عرب‬ ، ،‫رضوی‬ ،‫ح‬ ،‫خانی‬ ‫مهدی‬ ،‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ،‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫تهران‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬1384. MCGROW-A SYSTEMATIC APPROACH"-"VALUE ENGINEERING-ARTHURE E. MUDGE[5] .HILL-1971 ]6[‫و‬‫مهندسی‬ ‫ملی‬ ‫همایش‬ ‫چهارمین‬ ،‫عمرپروژه‬ ‫چرخ‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫تلفی‬ .‫ح‬ ،‫خانی‬ ‫محمد‬ ،‫خ‬ ،‫احدی‬ ،‫ارزش‬‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫تهران‬،1389. ]7[‫سعید‬ ‫محمد‬ ‫عاملی‬ ‫جبل‬،‫کامران‬ ‫فر‬ ‫قوامی‬،‫مزد‬ ‫عبایی‬‫ک‬"‫پر‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫جایگاه‬‫وژ‬‫ه‬"‫مدیریت‬ ‫سازمان‬‫و‬‫ری‬ ‫برنامه‬‫ـ‬‫ز‬‫ی‬ ‫کشور‬1381. ]8[،‫عظیمی‬‫س‬‫به‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫نقش‬ .‫بود‬‫منطق‬ ‫همایش‬ ‫اولین‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫ه‬‫توسع‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫عمران‬ ‫مهندسی‬ ‫ای‬‫ه‬‫بندرگ‬ ،‫پایدار‬،‫ز‬ ‫آز‬ ‫دانشگاه‬،‫بندرگز‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫اد‬1391. ]9[‫بهزاد‬ ‫مستوفی‬،‫محمدحسین‬ ‫صبحیه‬،‫علیرضا‬ ‫میرمحمدصادقی‬"‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬‫و‬‫ضر‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬‫و‬‫ها‬ ‫رت‬‫و‬‫راهکارها‬" ‫ا‬‫و‬‫کشور‬ ‫نقل‬ ‫حمل‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫همایش‬ ‫لین‬-‫ماه‬ ‫تیر‬1384. .[10] Michael dallas " Value and Risk Management :A guide to best practice "- Blackwell publishing 2006
 • 13. International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30July 2015, Tabriz, Iran 13 ]11[‫ج‬ ،‫ع‬ ،‫میرمحمدصادقی‬‫ب‬‫ارائ‬ .‫م‬ ،‫دارانی‬ ‫توکلی‬ ،‫م‬ ،‫عاملی‬ ‫ل‬‫ه‬‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫تلفیقی‬ ‫مدل‬ ‫امیرک‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ،‫تهران‬ ،‫ساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫ملی‬ ‫کنفرانس‬ ‫اولین‬ ،‫عمرانی‬‫ب‬،‫یر‬1388. [12] Dejmark, Mark W., Kimberly A.Ford, " Integrating Value Engineering and Probabilistic Risk Assessment A Synergistic Approach to Value Engineering " , SAVE International Confrance proceeding 1997 [13] Mootanah , Devads p., Russull Poynter – Brown, Mike jefferyes, " A Strategy for Management Project Risk in Value Management Studies", SAVE International Confrance proceeding 1998 ]14[‫سومین‬ ( ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیقی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫تکامل‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ضرورت‬ ‫تحلیل‬ .‫م‬ ،‫دارانی‬ ‫توکلی‬ ،‫ع‬ ،‫صادقی‬ ‫محمد‬ ‫میر‬ ‫دانشگا‬ ،‫تهران‬ ،‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫ملی‬ ‫کنفرانس‬‫تهران‬ ‫ه‬1387) Feili, H.R, Sina N., Navid A., 2012. Integrating Risk Management and Value Engineering in the[15] Development of Renewable Energy Project, 6 th SASTech 2012, Malaysia, Kuala Lumpur. 24-25 March, 2012. Organized by Khavaran Institute of Higher Education. ]16[‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفیق‬ ‫ارزیابی‬ .‫ع‬ ،‫منصوری‬ ،‫ح‬ ،‫تبار‬ ‫کریمی‬ ،‫م‬ ،‫باغالنی‬‫کنفرانس‬ ‫پانزدهمین‬ ( ‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫ارومیه‬ ‫دانشگاه‬ ،‫ارومیه‬ ،‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫عمران‬ ‫دانشجویان‬1393) THE INTEGRATED VALUE ENGINEERING AND RISKPedju M J, Mawu E., 2013. CONSIDERING]17[ MANAGEMENT TECHNIQUES DURING THE DESIGN PHASE IN CONSTRUCTION PROJECTS – ITS IMPLICATIONS TO PROJECT OBJECTIVES, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.3 No.3, September 2013 (214-226).