Tactile internet

A

Tactile Internet ALi Nikfal elderado2020@gmail.com Inistagram: ali.nikfal1985

Tactile Internet
:‫مقدمه‬
‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫نسل‬‫اینترنت‬‫اشیا‬(IoT)‫نام‬ ‫به‬Tactile Internet‫به‬ ‫انسان‬ ‫ارتباطات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬
‫انسان‬(H2H)‫ماشین‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫و‬(M2M)‫بالدرنگ‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬‫ارتباط‬‫بین‬،‫صنایع‬،‫جوامع‬‫مشاغل‬‫و‬
‫موارد‬‫مهم‬‫ارتباطی‬‫را‬‫برقرار‬‫خواهد‬‫کرد‬.
‫مخابرات‬ ‫جهانی‬ ‫سازمان‬(ITU)‫میلی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫تاخیر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫شبکه‬
‫اطمینانی‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ثانیه‬99.99999‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫امنیت‬ ‫با‬ ‫درصدی‬(ULLRC)‫جهانی‬ ‫سازمان‬ ‫ایده‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫مخابرات‬Tactile Internet‫یک‬"‫شگرف‬ ‫انقالب‬‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬"‫به‬
‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫ارمغان‬.
Internet(TI)Tactile‫چیست‬:
‫داشته‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫مبادله‬ ،‫حرکت‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫موبایل‬ ‫همراه‬ ‫اینترنت‬
‫بعدی‬ ‫مرحله‬ .‫باشیم‬IoT‫اما‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارتباط‬ ،Tactile Internet(TI)‫ن‬‫انقالبی‬ ‫سل‬
‫تجهیزات‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بعدی‬IoT‫کنیم‬ ‫کنترل‬ ‫بالدرنگ‬ ‫صورت‬ ‫یه‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫را‬.
TI‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬H2H‫احساسات‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬tactile‫و‬haptic‫تعریف‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬
،‫شوند‬ ‫می‬‫و‬‫در‬‫همان‬‫زمان‬‫با‬‫با‬‫انقالبی‬‫که‬‫در‬‫حوزه‬‫ارتب‬‫بتوانیم‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫اطات‬
‫نماییم‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫تجهیزات‬ ‫این‬.
TI‫در‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫باهم‬ ‫خودشان‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫به‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫مشخصی‬ ‫و‬ ‫خاصی‬ ‫ارتباطی‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫یک‬. TI‫انقالب‬ ‫پتانسیل‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫ایجاد‬ ،‫صنعتی‬ ‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬ ‫را‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬
Internet of Skill‫بشویم‬ ‫چهارم‬ ‫نسل‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬.
‫درباره‬TI‫خوا‬ ‫ساخته‬ ‫محیطی‬ ،‫آن‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫استدالل‬ ‫این‬‫ماشین‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫هد‬
‫مکملی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ،‫بگیرند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫جای‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قوی‬ ‫ها‬
‫موثر‬ ‫رشد‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫یادگیری)انسان‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ( ‫ورودی‬ ‫باید‬ ،‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫قدرت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫قابل‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.
InternetTactile‫چگونه‬‫کار‬‫خواهد‬‫کرد‬:
‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ،‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫احساسات‬ ‫تمام‬ ‫مفهومی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫بوسیله‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬Tactile Internet‫گیرد‬ ‫انجام‬. TI‫تبادل‬ ‫قابلیت‬Hoptic Interaction
‫با‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬‫مفهوم‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫بصری‬ ‫زخورد‬Hoptic‫بخصوص‬ ،‫دارد‬ ‫المسه‬ ‫حس‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫ارتباط‬
‫حسی‬ ‫تصورات‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تصورات‬ ‫و‬ ‫لمس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اشیا‬ ‫آن‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫اینکه‬(Proprioception)‫به‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫حرکت‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫تالش‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫اعضای‬ ‫نسبی‬ ‫موقعیت‬ ‫معنای‬‫این‬‫فیدبک‬‫بصری‬(visual
feedback)‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بالدرنگ‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫رباتیک‬ ‫سیستم‬ ،‫بلکه‬ ،‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫بصری‬ ‫و‬ ‫سمعی‬ ‫تعامالت‬ ‫شامل‬ ‫فقط‬
‫گرفت‬ ‫دربرخواهد‬ ‫را‬ ‫سازند‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫حرکتی‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ربات‬ ‫یعنی‬ ،‫کننده‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫ربات‬.
‫بر‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫چنین‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫برای‬‫به‬ ‫باید‬ ‫تجهیزات‬ ‫این‬ ،‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫انسان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫ای‬
‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫ثانیه‬ ‫میلی‬ ‫یک‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ ‫انتها‬ ‫تاخیر‬ ،‫بنابراین‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫انسان‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ ‫زمان‬ ‫سرعت‬
‫های‬Tactile Internet‫اندازه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شرط‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫همچنین‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬
‫بس‬‫دارای‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫انجام‬ ‫دور‬ ‫ره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حساس‬ ‫وظایف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫زیادی‬ ‫یار‬
‫نسل‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫شرایط‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫جهت‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫زیرساختی‬
‫پنجم‬‫بعنوان‬‫زیرساخت‬‫اصلی‬‫خواهد‬‫بود‬‫تا‬‫نیامندی‬‫های‬‫گفته‬‫شده‬‫را‬‫فراهم‬‫کن‬‫د‬.
TI‫اینترنت‬ ‫توسط‬ ،‫حاشیه‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تلفیق‬ ‫باهم‬ ‫کاربرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫چندین‬
‫در‬ ،‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مبادله‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ،‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫و‬ ‫اشیا‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫ی‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ،‫هوشمندی‬ ‫که‬ ‫حالی‬mobile edge computing‫سطح‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫حضور‬ ،‫رباتیک‬ ،‫اتوماسیون‬ ،‫کاربرد‬(telepresence)‫افزدوده‬ ‫واقعیت‬ ،Augmented reality(AR)‫واقعیت‬ ،
‫مجازی‬virtual reality (VR)‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬(AI)‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫بازی‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫همه‬.
‫موارد‬‫کاربرد‬InternetTactile‫چه‬‫موارد‬‫ی‬‫خواهند‬‫بود؟‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بهتر‬ ‫سوال‬"‫استفاده‬ ‫موارد‬Tactile Internet‫چیست؟‬"‫چند‬ ‫نمیشود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬
‫تنها‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫آورده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ .‫است‬ ‫پایان‬ ‫بی‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ‫بلکه‬ ‫گذاشت‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫صرفا‬ ‫را‬ ‫کاربرد‬
‫قابلیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬‫هایی‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫های‬
‫برای‬Tactile Internet‫نیستیم‬ ‫متصور‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫بوجود‬ ‫آینده‬ ‫در‬!!!
‫عملیات‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫کارخانجات‬ ‫نظر‬ ‫مهم‬ ‫صنایع‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫رباتیک‬ ،‫اتوماسیون‬
‫رش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫صنایع‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ماشینی‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫د‬. Tactile Internet‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ‫این‬
‫و‬ ‫باشند‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫کاراتر‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کمک‬ ‫صنایع‬ ‫به‬ .‫بخشید‬ ‫خواهد‬ ‫فراتری‬ ‫بسیار‬ ‫عمق‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬
‫معا‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫استخراج‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬،‫خطر‬ ‫پر‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫دن‬
‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هواپیمایی‬ ‫تا‬ ‫صنعتی‬ ‫مزارع‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫بازرسی‬.
‫می‬ ‫ختم‬ ‫پزشک‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫پزشک‬ ‫تخصص‬ ،‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫و‬ ‫سالمت‬ ‫بخش‬ ‫در‬
‫در‬ ‫اما‬ ،‫شود‬TI‫هر‬ ‫در‬ ‫سالمت‬ ‫متخصصان‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زمانی‬
‫میسر‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پزشکی‬ ‫معاینات‬ ‫تا‬ ‫بدهند‬ ‫دستور‬ ‫بیمار‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ربات‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫پزشکان‬
‫باالترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬AV‫بازخورد‬ ‫و‬hoptic‫سال‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫جراحی‬ ‫عمل‬ ‫بدهند.اولین‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫آین‬2001‫ا‬‫نجام‬
‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫جراحی‬ ‫اما‬ .‫گرفت‬(telesurgery)‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ارتباطی‬ ‫شبکه‬ ‫فناوری‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫هنوز‬
‫ها‬ ‫ربات‬ ‫های‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫روش‬‫غالب‬‫نیست‬.‫جراحی‬‫از‬‫راه‬‫دور‬‫به‬‫صورت‬‫وسیعی‬‫با‬Tactile Internet‫دسترس‬ ‫در‬
‫گرفت‬ ‫خواهد‬.
‫ها‬ ‫اگزوسکلت‬ ‫رباتهای‬(exoskeleton)‫ر‬ ‫به‬ ‫که‬‫بیرون‬ ‫های‬ ‫بات‬-‫توانبخشی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ،‫هستند‬ ‫معروف‬ ‫اسکلتی‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مصنوعی‬ ‫های‬ ‫اندام‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬exoskeleton‫بخشید‬ ‫خواهند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫معولیت‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫زندگی‬.
‫های‬ ‫هدست‬VR‫تاخ‬ ‫توسط‬ ،‫تعاملی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫توسعه‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫جذاب‬ ‫را‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫دنیای‬‫یر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فاصله‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫کنان‬ ‫بازی‬ ‫تعداد‬ ‫بین‬ ‫مانعی‬ ‫به‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫محدود‬ ‫فعلی‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫باال‬.
Tactile Internet‫های‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫چید‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫موانع‬ ‫این‬non-entertainment gaming‫(بازی‬
)‫تفریحی‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ایجاد‬‫خواهند‬‫کرد‬.‫این‬‫بازی‬‫ها‬‫که‬‫جدی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬(Serious Games)‫موسوم‬
‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسیعی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫هستند‬-‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫سالمت‬
‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬.
‫د‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫معلم‬ . ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫بهبود‬ ‫بیشتر‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫لفظی‬ ‫همپوشانی‬ ‫با‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫رک‬
،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫حرکتی‬ ‫مهارت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫حرکت‬
‫بود‬ ‫خواهد‬‫و‬‫در‬‫صورت‬‫لزوم‬‫آن‬‫را‬‫اصالح‬‫خواهد‬‫کرد‬.‫دانش‬‫اموزان‬‫قادر‬‫به‬،‫دیدن‬‫شنیدن‬‫و‬‫احساس‬‫دقیقا‬‫همان‬
‫حرکت‬‫هایی‬‫خواهند‬‫بود‬‫که‬‫معلم‬‫آن‬‫ها‬‫انجام‬‫میدهد‬.‫این‬‫افراد‬‫می‬.‫باشد‬ ‫جراح‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫خلبان‬ ،‫مهندس‬ ‫توانند‬
‫مفهموم‬“hands on”‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا‬ ‫جدیدی‬ ‫کامال‬ ‫مفهوم‬ )‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ (.
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫منجر‬ )‫دور‬ ‫ره‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ (‫مهارت‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫قابلیت‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬
‫م‬ ‫دانش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫منصفانه‬ ‫کار‬ ‫وعده‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫نصفانه‬.
‫واقعا‬‫دنیای‬‫پر‬‫سر‬‫و‬‫صدایی‬‫در‬‫راه‬‫است‬...
‫چه‬‫کسانی‬‫درگیر‬‫آن‬‫هستند؟‬
‫مفهوم‬Tactile Internet‫سال‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬2014‫پرفسور‬ ‫توسط‬Gerhard Fettweis‫دانشگاه‬ ‫از‬
‫فنی‬Dresden‫مخابرات‬ ‫جهانی‬ ‫سازمان‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫آگوست‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫آلمان‬(ITU)‫خودش‬ ‫فناوری‬ ‫دیدبان‬ ‫در‬
‫ارز‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ،‫داد‬ ‫قرار‬‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫پتانسیل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یابی‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬.
‫فناوری‬ ‫دیدبان‬ITU،‫هلند‬ ‫مخابرات‬ ،‫آلمان‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫از‬ ‫نمایندگانی‬ ‫توسط‬ ،Robert Bosch‫های‬ ‫بازو‬ ‫و‬
‫الکاتل‬ ‫تجهیزات‬ ‫سازندگان‬ ‫و‬ ‫ودافون‬ ‫شرکت‬ ‫محلی‬-‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫نوکیا‬ ‫و‬ ‫اریکسون‬ ،‫لوثنت‬. Fettweis‫ب‬‫انی‬
‫آزمایشگاه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬TU-5G Dresden‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آلمان‬ ‫کشور‬‫بازوی‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫که‬‫هدفشان‬‫پیشگام‬‫شدن‬
‫فناوری‬Tactile Internet‫است‬.
‫سال‬ ‫فوریه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لندن‬ ‫سلطنتی‬ ‫کالج‬ ‫دیگر‬ ‫بازوی‬2016‫آزمایشگاه‬ ‫جمع‬ ‫به‬Tactile Internet‫به‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬
‫که‬ ‫پیوست‬ ‫اریکسون‬ ‫شرکت‬ ‫شریک‬ ‫عنوان‬‫مارچ‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫قرارداد‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫راستای‬ ‫در‬2015
‫پرفسور‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫این‬ .‫بود‬Mischa Dohler‫کالج‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬Health Hub
‫دارند‬.
‫س‬ ‫در‬ ‫اریکسون‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نماینده‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ ‫دو‬‫مقاله‬ ،‫وئد‬
‫را‬‫در‬IEEE‫سال‬ ‫در‬2016‫قابلیت‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫درباره‬Tactile Internet‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫تالیف‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫شدند‬ ‫شناخته‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫پیشروان‬.
‫ژوئن‬ ‫سال‬ ‫در‬2015IEEE،Digital Senses Initiative (DSI)‫فن‬ ‫پیشبرد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫احساسی‬ ‫های‬ ‫ابتکار‬ ‫یا‬
‫هایی‬ ‫آوری‬‫آغاز‬ )‫مزه‬ ‫و‬ ‫بو‬ ،‫لمسی‬ ،‫شنوایی‬ ،‫بینایی‬ ()‫کند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫یا‬ (‫کند‬ ‫می‬ ‫بازتولید‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫محرک‬ ‫که‬
‫استاندارد‬ ‫هشت‬ ‫تهیه‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫کرد‬AR‫و‬VR‫و‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬‫ایجاد‬‫استاندارد‬‫های‬‫جدید‬
‫برای‬‫رفع‬‫هرگونه‬‫خال‬‫احتمالی‬‫است‬.‫اما‬‫نهایی‬‫سازی‬‫آن‬‫ممکن‬‫است‬‫تا‬‫سا‬‫ل‬2022‫بیانجامد‬ ‫طول‬ ‫به‬.
‫کی؟‬
‫کامل‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ،‫نشود‬ ‫تبدیل‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫مثل‬Tactile Internet
‫سال‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫هسته‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫شناخته‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫یافت‬ ‫نخواهند‬ ‫تحقق‬
‫اما‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫معطل‬ ‫فعلی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫گسترده‬ ‫بکارگیری‬
‫است‬ ‫مانده‬.
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫اولین‬Tactile Internet‫های‬ ‫سال‬ ‫از‬2014‫و‬2015‫ظهور‬‫پیدا‬‫کردند‬.‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬
oPhone‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬oNotes‫کردن‬ ‫گوش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬‫دهند‬ ‫رایحه‬ ‫خودشان‬(
‫دیجیتال‬ ‫رایجه‬ ‫گو‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫و‬Cryano‫شد‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬).‫سال‬ ‫در‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬2015‫موتور‬ ‫اولین‬Taptic(‫از‬ ‫ترکیبی‬
hoptic‫و‬Tap)‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫را‬iPad،iPhone،MacBook‫خودش‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫اعالن‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫نصب‬‫انواع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫لغات‬ ‫با‬ ،‫صدا‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ارتعاشات‬ ‫ریق‬
‫مختلف‬‫اعالن‬‫ها‬‫استفاده‬‫می‬،‫شود‬‫ارسال‬‫می‬‫کند‬.‫بسیاری‬‫از‬‫دستگاه‬‫های‬‫اندوریدی‬‫هم‬‫اکنون‬‫دارای‬‫همین‬
‫قابلیت‬،‫هستند‬‫اما‬‫از‬‫پیچیدگی‬‫کمتری‬‫نسبت‬‫به‬‫اپل‬‫برخودار‬‫هستند‬.
، ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬Tactile Internet‫هنرمند‬ ‫ربات‬ ‫هواوی‬ .‫هستند‬ ‫تحقیق‬ ‫مرحله‬ ‫در‬TAC-2020‫در‬ ‫را‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫شانگهای‬ ‫موبایل‬ ‫جهانی‬ ‫کنگره‬2015‫می‬ ‫تبلت‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ضربه‬ ‫انسان‬ ‫هرگاه‬ ‫که‬ ‫گذاشت‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫زند‬‫یک‬‫بوم‬‫ترسیم‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫تولید‬‫می‬‫کند‬.‫مجموعه‬‫مقاالتی‬‫در‬‫سال‬
2019‫شماره‬‫ویژه‬‫ای‬‫را‬‫درباره‬Tactile Internet‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫همچنین‬ ‫و‬5G‫تحقق‬ ‫به‬ ‫که‬Tactile
Internet‫است‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬.
‫ورود‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫فراری‬ ‫راه‬ ‫هنوز‬Tactile Internet‫و‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ،‫زندگی‬ ‫شیوه‬ ‫تا‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬
‫ما‬ ‫تفریحات‬‫بگیرند‬ ‫شکل‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫دوباره‬.
‫توضیح‬:‫از‬ ‫فارسی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬Tactile Internet‫عنوان‬ ‫به‬"‫لمسی‬ ‫اینترنت‬"‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫به‬ ‫برگردان‬ ‫این‬ ‫اینکه‬Tactile Internet‫معادل‬ ‫از‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫پوشش‬ ‫را‬
‫نشد‬ ‫استفاده‬ ‫فارسی‬.
‫گر‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬‫فال‬ ‫نیک‬ ‫علی‬ :‫اوری‬ ‫د‬
‫منابع‬:
https://5g.co.uk
t/oth-https://www.itu.int/dms_pub/itu
T/techwatch-http://www.itu.int/ITU
Tactile internet

Más contenido relacionado

Similar a Tactile internet(20)

Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthings
amin salehzadeh258 views
داده های متصلداده های متصل
داده های متصل
Hosseinieh Ershad Public Library194 views
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
Dr. Farideh Mashayekh6 views
General cataloge 4General cataloge 4
General cataloge 4
Sciences Green Inc. (SGI)16 views
Honeypot چیستHoneypot چیست
Honeypot چیست
sepanta-no859 views
IOT in the healthcareIOT in the healthcare
IOT in the healthcare
data scientist727 views
شبکه های هوشمندشبکه های هوشمند
شبکه های هوشمند
kkaramatnia752 views
IOT securityIOT security
IOT security
leila valiei611 views
IOT securityIOT security
IOT security
leila valiei132 views
chapter 1 (1).pdfchapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
mohamadrezakiani4 views
Jalase2 pourghasemJalase2 pourghasem
Jalase2 pourghasem
fatemepourghasem21 views
Biometric Biometric
Biometric
majid asgharizadeh368 views
resume 10 resume 10
resume 10
paydar33 views
resume 10 resume 10
resume 10
Payesh dadeh rad ( PAYDAR)65 views
storage networkingstorage networking
storage networking
alireza irani49 views
IOTIOT
IOT
Masoud Rad103 views
Shahrvand electronikShahrvand electronik
Shahrvand electronik
hekmat saeideh27 views

Tactile internet

  • 1. Tactile Internet :‫مقدمه‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫نسل‬‫اینترنت‬‫اشیا‬(IoT)‫نام‬ ‫به‬Tactile Internet‫به‬ ‫انسان‬ ‫ارتباطات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫انسان‬(H2H)‫ماشین‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫و‬(M2M)‫بالدرنگ‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬‫ارتباط‬‫بین‬،‫صنایع‬،‫جوامع‬‫مشاغل‬‫و‬ ‫موارد‬‫مهم‬‫ارتباطی‬‫را‬‫برقرار‬‫خواهد‬‫کرد‬. ‫مخابرات‬ ‫جهانی‬ ‫سازمان‬(ITU)‫میلی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫تاخیر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫شبکه‬ ‫اطمینانی‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ثانیه‬99.99999‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫امنیت‬ ‫با‬ ‫درصدی‬(ULLRC)‫جهانی‬ ‫سازمان‬ ‫ایده‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫مخابرات‬Tactile Internet‫یک‬"‫شگرف‬ ‫انقالب‬‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬"‫به‬ ‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫ارمغان‬. Internet(TI)Tactile‫چیست‬:
  • 2. ‫داشته‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫مبادله‬ ،‫حرکت‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫موبایل‬ ‫همراه‬ ‫اینترنت‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ .‫باشیم‬IoT‫اما‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫تجهیزات‬ ‫ارتباط‬ ،Tactile Internet(TI)‫ن‬‫انقالبی‬ ‫سل‬ ‫تجهیزات‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بعدی‬IoT‫کنیم‬ ‫کنترل‬ ‫بالدرنگ‬ ‫صورت‬ ‫یه‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫را‬. TI‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬H2H‫احساسات‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬tactile‫و‬haptic‫تعریف‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫شوند‬ ‫می‬‫و‬‫در‬‫همان‬‫زمان‬‫با‬‫با‬‫انقالبی‬‫که‬‫در‬‫حوزه‬‫ارتب‬‫بتوانیم‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫اطات‬ ‫نماییم‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫تجهیزات‬ ‫این‬. TI‫در‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫باهم‬ ‫خودشان‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫مشخصی‬ ‫و‬ ‫خاصی‬ ‫ارتباطی‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫یک‬. TI‫انقالب‬ ‫پتانسیل‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫ایجاد‬ ،‫صنعتی‬ ‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬ ‫را‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ Internet of Skill‫بشویم‬ ‫چهارم‬ ‫نسل‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫درباره‬TI‫خوا‬ ‫ساخته‬ ‫محیطی‬ ،‫آن‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫استدالل‬ ‫این‬‫ماشین‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫هد‬ ‫مکملی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ،‫بگیرند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫جای‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قوی‬ ‫ها‬ ‫موثر‬ ‫رشد‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫یادگیری)انسان‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ( ‫ورودی‬ ‫باید‬ ،‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫قدرت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫قابل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬. InternetTactile‫چگونه‬‫کار‬‫خواهد‬‫کرد‬: ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ،‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫احساسات‬ ‫تمام‬ ‫مفهومی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بوسیله‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬Tactile Internet‫گیرد‬ ‫انجام‬. TI‫تبادل‬ ‫قابلیت‬Hoptic Interaction ‫با‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬‫مفهوم‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫بصری‬ ‫زخورد‬Hoptic‫بخصوص‬ ،‫دارد‬ ‫المسه‬ ‫حس‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫ارتباط‬ ‫حسی‬ ‫تصورات‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تصورات‬ ‫و‬ ‫لمس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اشیا‬ ‫آن‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫اینکه‬(Proprioception)‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫حرکت‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫تالش‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫اعضای‬ ‫نسبی‬ ‫موقعیت‬ ‫معنای‬‫این‬‫فیدبک‬‫بصری‬(visual feedback)‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بالدرنگ‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫رباتیک‬ ‫سیستم‬ ،‫بلکه‬ ،‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫بصری‬ ‫و‬ ‫سمعی‬ ‫تعامالت‬ ‫شامل‬ ‫فقط‬ ‫گرفت‬ ‫دربرخواهد‬ ‫را‬ ‫سازند‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫حرکتی‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ربات‬ ‫یعنی‬ ،‫کننده‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫ربات‬.
  • 3. ‫بر‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫چنین‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫برای‬‫به‬ ‫باید‬ ‫تجهیزات‬ ‫این‬ ،‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫انسان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫ای‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫ثانیه‬ ‫میلی‬ ‫یک‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ ‫انتها‬ ‫تاخیر‬ ،‫بنابراین‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫انسان‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ ‫زمان‬ ‫سرعت‬ ‫های‬Tactile Internet‫اندازه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شرط‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫همچنین‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫بس‬‫دارای‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫انجام‬ ‫دور‬ ‫ره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حساس‬ ‫وظایف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫زیادی‬ ‫یار‬ ‫نسل‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫شرایط‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫جهت‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫زیرساختی‬ ‫پنجم‬‫بعنوان‬‫زیرساخت‬‫اصلی‬‫خواهد‬‫بود‬‫تا‬‫نیامندی‬‫های‬‫گفته‬‫شده‬‫را‬‫فراهم‬‫کن‬‫د‬. TI‫اینترنت‬ ‫توسط‬ ،‫حاشیه‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تلفیق‬ ‫باهم‬ ‫کاربرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مبادله‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ،‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫ی‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ،‫هوشمندی‬ ‫که‬ ‫حالی‬mobile edge computing‫سطح‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫حضور‬ ،‫رباتیک‬ ،‫اتوماسیون‬ ،‫کاربرد‬(telepresence)‫افزدوده‬ ‫واقعیت‬ ،Augmented reality(AR)‫واقعیت‬ ، ‫مجازی‬virtual reality (VR)‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬(AI)‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫بازی‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫همه‬. ‫موارد‬‫کاربرد‬InternetTactile‫چه‬‫موارد‬‫ی‬‫خواهند‬‫بود؟‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بهتر‬ ‫سوال‬"‫استفاده‬ ‫موارد‬Tactile Internet‫چیست؟‬"‫چند‬ ‫نمیشود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫تنها‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫آورده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ .‫است‬ ‫پایان‬ ‫بی‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ‫بلکه‬ ‫گذاشت‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫صرفا‬ ‫را‬ ‫کاربرد‬ ‫قابلیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬‫هایی‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫برای‬Tactile Internet‫نیستیم‬ ‫متصور‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫بوجود‬ ‫آینده‬ ‫در‬!!! ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫کارخانجات‬ ‫نظر‬ ‫مهم‬ ‫صنایع‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫رباتیک‬ ،‫اتوماسیون‬ ‫رش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫صنایع‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ماشینی‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫د‬. Tactile Internet‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ‫این‬
  • 4. ‫و‬ ‫باشند‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫کاراتر‬ ‫ها‬ ‫کارخانه‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کمک‬ ‫صنایع‬ ‫به‬ .‫بخشید‬ ‫خواهد‬ ‫فراتری‬ ‫بسیار‬ ‫عمق‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫معا‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫استخراج‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬،‫خطر‬ ‫پر‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫دن‬ ‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هواپیمایی‬ ‫تا‬ ‫صنعتی‬ ‫مزارع‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫بازرسی‬. ‫می‬ ‫ختم‬ ‫پزشک‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫پزشک‬ ‫تخصص‬ ،‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫و‬ ‫سالمت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫شود‬TI‫هر‬ ‫در‬ ‫سالمت‬ ‫متخصصان‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫میسر‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پزشکی‬ ‫معاینات‬ ‫تا‬ ‫بدهند‬ ‫دستور‬ ‫بیمار‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ربات‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫پزشکان‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬AV‫بازخورد‬ ‫و‬hoptic‫سال‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫جراحی‬ ‫عمل‬ ‫بدهند.اولین‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫آین‬2001‫ا‬‫نجام‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫جراحی‬ ‫اما‬ .‫گرفت‬(telesurgery)‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ارتباطی‬ ‫شبکه‬ ‫فناوری‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫های‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫روش‬‫غالب‬‫نیست‬.‫جراحی‬‫از‬‫راه‬‫دور‬‫به‬‫صورت‬‫وسیعی‬‫با‬Tactile Internet‫دسترس‬ ‫در‬ ‫گرفت‬ ‫خواهد‬. ‫ها‬ ‫اگزوسکلت‬ ‫رباتهای‬(exoskeleton)‫ر‬ ‫به‬ ‫که‬‫بیرون‬ ‫های‬ ‫بات‬-‫توانبخشی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ،‫هستند‬ ‫معروف‬ ‫اسکلتی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مصنوعی‬ ‫های‬ ‫اندام‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬exoskeleton‫بخشید‬ ‫خواهند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫معولیت‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫زندگی‬. ‫های‬ ‫هدست‬VR‫تاخ‬ ‫توسط‬ ،‫تعاملی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫توسعه‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫جذاب‬ ‫را‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫دنیای‬‫یر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فاصله‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫کنان‬ ‫بازی‬ ‫تعداد‬ ‫بین‬ ‫مانعی‬ ‫به‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫محدود‬ ‫فعلی‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫باال‬. Tactile Internet‫های‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫چید‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫موانع‬ ‫این‬non-entertainment gaming‫(بازی‬ )‫تفریحی‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ایجاد‬‫خواهند‬‫کرد‬.‫این‬‫بازی‬‫ها‬‫که‬‫جدی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬(Serious Games)‫موسوم‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسیعی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫هستند‬-‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫سالمت‬ ‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬.
  • 5. ‫د‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫معلم‬ . ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫بهبود‬ ‫بیشتر‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫لفظی‬ ‫همپوشانی‬ ‫با‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫رک‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫حرکتی‬ ‫مهارت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫حرکت‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬‫و‬‫در‬‫صورت‬‫لزوم‬‫آن‬‫را‬‫اصالح‬‫خواهد‬‫کرد‬.‫دانش‬‫اموزان‬‫قادر‬‫به‬،‫دیدن‬‫شنیدن‬‫و‬‫احساس‬‫دقیقا‬‫همان‬ ‫حرکت‬‫هایی‬‫خواهند‬‫بود‬‫که‬‫معلم‬‫آن‬‫ها‬‫انجام‬‫میدهد‬.‫این‬‫افراد‬‫می‬.‫باشد‬ ‫جراح‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫خلبان‬ ،‫مهندس‬ ‫توانند‬ ‫مفهموم‬“hands on”‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا‬ ‫جدیدی‬ ‫کامال‬ ‫مفهوم‬ )‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ (. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫منجر‬ )‫دور‬ ‫ره‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ (‫مهارت‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫قابلیت‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫دانش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫منصفانه‬ ‫کار‬ ‫وعده‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫نصفانه‬. ‫واقعا‬‫دنیای‬‫پر‬‫سر‬‫و‬‫صدایی‬‫در‬‫راه‬‫است‬... ‫چه‬‫کسانی‬‫درگیر‬‫آن‬‫هستند؟‬ ‫مفهوم‬Tactile Internet‫سال‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬2014‫پرفسور‬ ‫توسط‬Gerhard Fettweis‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫فنی‬Dresden‫مخابرات‬ ‫جهانی‬ ‫سازمان‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫آگوست‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫آلمان‬(ITU)‫خودش‬ ‫فناوری‬ ‫دیدبان‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ،‫داد‬ ‫قرار‬‫آینده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫پتانسیل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫یابی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬.
  • 6. ‫فناوری‬ ‫دیدبان‬ITU،‫هلند‬ ‫مخابرات‬ ،‫آلمان‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫از‬ ‫نمایندگانی‬ ‫توسط‬ ،Robert Bosch‫های‬ ‫بازو‬ ‫و‬ ‫الکاتل‬ ‫تجهیزات‬ ‫سازندگان‬ ‫و‬ ‫ودافون‬ ‫شرکت‬ ‫محلی‬-‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫نوکیا‬ ‫و‬ ‫اریکسون‬ ،‫لوثنت‬. Fettweis‫ب‬‫انی‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬TU-5G Dresden‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آلمان‬ ‫کشور‬‫بازوی‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫که‬‫هدفشان‬‫پیشگام‬‫شدن‬ ‫فناوری‬Tactile Internet‫است‬. ‫سال‬ ‫فوریه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لندن‬ ‫سلطنتی‬ ‫کالج‬ ‫دیگر‬ ‫بازوی‬2016‫آزمایشگاه‬ ‫جمع‬ ‫به‬Tactile Internet‫به‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬ ‫که‬ ‫پیوست‬ ‫اریکسون‬ ‫شرکت‬ ‫شریک‬ ‫عنوان‬‫مارچ‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫قرارداد‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫راستای‬ ‫در‬2015 ‫پرفسور‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫این‬ .‫بود‬Mischa Dohler‫کالج‬ ‫با‬ ‫نزدیکی‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬Health Hub ‫دارند‬. ‫س‬ ‫در‬ ‫اریکسون‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نماینده‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ ‫دو‬‫مقاله‬ ،‫وئد‬ ‫را‬‫در‬IEEE‫سال‬ ‫در‬2016‫قابلیت‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫درباره‬Tactile Internet‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫تالیف‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شدند‬ ‫شناخته‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫پیشروان‬. ‫ژوئن‬ ‫سال‬ ‫در‬2015IEEE،Digital Senses Initiative (DSI)‫فن‬ ‫پیشبرد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫احساسی‬ ‫های‬ ‫ابتکار‬ ‫یا‬ ‫هایی‬ ‫آوری‬‫آغاز‬ )‫مزه‬ ‫و‬ ‫بو‬ ،‫لمسی‬ ،‫شنوایی‬ ،‫بینایی‬ ()‫کند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫یا‬ (‫کند‬ ‫می‬ ‫بازتولید‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫محرک‬ ‫که‬ ‫استاندارد‬ ‫هشت‬ ‫تهیه‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫کرد‬AR‫و‬VR‫و‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬‫ایجاد‬‫استاندارد‬‫های‬‫جدید‬ ‫برای‬‫رفع‬‫هرگونه‬‫خال‬‫احتمالی‬‫است‬.‫اما‬‫نهایی‬‫سازی‬‫آن‬‫ممکن‬‫است‬‫تا‬‫سا‬‫ل‬2022‫بیانجامد‬ ‫طول‬ ‫به‬. ‫کی؟‬ ‫کامل‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ،‫نشود‬ ‫تبدیل‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پنجم‬ ‫نسل‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫مثل‬Tactile Internet ‫سال‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫هسته‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫شناخته‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫یافت‬ ‫نخواهند‬ ‫تحقق‬
  • 7. ‫اما‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫معطل‬ ‫فعلی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫گسترده‬ ‫بکارگیری‬ ‫است‬ ‫مانده‬. ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫اولین‬Tactile Internet‫های‬ ‫سال‬ ‫از‬2014‫و‬2015‫ظهور‬‫پیدا‬‫کردند‬.‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬ oPhone‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬oNotes‫کردن‬ ‫گوش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬‫دهند‬ ‫رایحه‬ ‫خودشان‬( ‫دیجیتال‬ ‫رایجه‬ ‫گو‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫و‬Cryano‫شد‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬).‫سال‬ ‫در‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬2015‫موتور‬ ‫اولین‬Taptic(‫از‬ ‫ترکیبی‬ hoptic‫و‬Tap)‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫را‬iPad،iPhone،MacBook‫خودش‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫اعالن‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫نصب‬‫انواع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫لغات‬ ‫با‬ ،‫صدا‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ارتعاشات‬ ‫ریق‬ ‫مختلف‬‫اعالن‬‫ها‬‫استفاده‬‫می‬،‫شود‬‫ارسال‬‫می‬‫کند‬.‫بسیاری‬‫از‬‫دستگاه‬‫های‬‫اندوریدی‬‫هم‬‫اکنون‬‫دارای‬‫همین‬ ‫قابلیت‬،‫هستند‬‫اما‬‫از‬‫پیچیدگی‬‫کمتری‬‫نسبت‬‫به‬‫اپل‬‫برخودار‬‫هستند‬. ، ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬Tactile Internet‫هنرمند‬ ‫ربات‬ ‫هواوی‬ .‫هستند‬ ‫تحقیق‬ ‫مرحله‬ ‫در‬TAC-2020‫در‬ ‫را‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شانگهای‬ ‫موبایل‬ ‫جهانی‬ ‫کنگره‬2015‫می‬ ‫تبلت‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ضربه‬ ‫انسان‬ ‫هرگاه‬ ‫که‬ ‫گذاشت‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫زند‬‫یک‬‫بوم‬‫ترسیم‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫تولید‬‫می‬‫کند‬.‫مجموعه‬‫مقاالتی‬‫در‬‫سال‬ 2019‫شماره‬‫ویژه‬‫ای‬‫را‬‫درباره‬Tactile Internet‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫همچنین‬ ‫و‬5G‫تحقق‬ ‫به‬ ‫که‬Tactile Internet‫است‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬. ‫ورود‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫فراری‬ ‫راه‬ ‫هنوز‬Tactile Internet‫و‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ،‫زندگی‬ ‫شیوه‬ ‫تا‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫تفریحات‬‫بگیرند‬ ‫شکل‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫دوباره‬. ‫توضیح‬:‫از‬ ‫فارسی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬Tactile Internet‫عنوان‬ ‫به‬"‫لمسی‬ ‫اینترنت‬"‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫به‬ ‫برگردان‬ ‫این‬ ‫اینکه‬Tactile Internet‫معادل‬ ‫از‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫نشد‬ ‫استفاده‬ ‫فارسی‬. ‫گر‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬‫فال‬ ‫نیک‬ ‫علی‬ :‫اوری‬ ‫د‬ ‫منابع‬: https://5g.co.uk t/oth-https://www.itu.int/dms_pub/itu T/techwatch-http://www.itu.int/ITU