Filipino

FILIPINO MODULE GRADE 4

Filipino
Ikalawang Markahan - Linggo 1 Modyul 1:
(Pagsasakilos sa mga Bahagi ng Kuwento)
Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas
4
1
Filipino – Ikaapat na Baitang
Alternative Delivery Mode
Ikalawang Markahan- Linggo 1 - Modyul 1: Pagsasakilos ng bahagi ng Kuwento
Unang Limbag, 2020
Paunawa hinggil sa karapatang – sipi. Isinasaad ng Seksyong 176 ng Batas ng
Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng
Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o
tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing
akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng
bayad na royalty bilang kondisyon.
Ang mga akda / materyales (mga kwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng
produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay
ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may
karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga
tagapaglathala (publishers) at may-akda ang karapatang-aring iyon.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Division of Valencia City
Tagapamahala ng Paaralan: Rebonfamil R. Baguio
Inilimbag sa Pilipinas ng:
Kagawaran ng Edukasyon – Sangay ng Lungsod ng Valencia
Office Address: Lapu-lapu Street, Poblacion, Valencia City 8709
Telefax: (088) 828-4615
Website: deped-valencia.org
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Junrey H. Tadlas
Editor: Cathyrine D. Melos
Leah d. Okit
Relene V. Llagas
Tagapagsuri: Emelita F. Rey, PSDS
Fe D. Tumanda
Tagalapat: Rommel C. Villa
Gelyn G. Zerna
Ilustrador: Madilyn Pagobo Saphlot
Layout Artists: John Rimmon I. Taquiso
Tagapamahala:
Chairperson: Rebonfamil R. Baguio
Schools Division Superintendent
Co-Chairperson: Eugene I. Macahis, Jr.
Asst. Schools Division Superintendent
Mga Kasapi: Jayvy C. Vegafria, CID Chief ES
Noemie M. Pagayon, EPS – Filipino
Analisa C. Unabia, EPS – LRMS
Joan Sirica V. Camposo, Librarian II
Israel C. Adrigado, PDO II
2
4
Filipino
Ikalawang Markahan - Linggo 1 Modyul 1:
(Pagsasakilos sa mga bahagi ng Kuwento)
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga guro mula sa pampublikong paaralan.
Hinihikayat namin ang mga guro at iba pang nasa larangan ng
edukasyon na ipadala ang inyong mga puna, komento at
rekomendasyon sa pamamagitan ng email sa Kagawaran ng
Edukasyon at Region10@deped.gov.ph.
Lubos naming pinapahalagahan ang inyong mga puna at
rekomendasyon.
Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas
3
4
Ang Modyul na ito
Sadyang isinulat at inihanda para sa iyo ang modyul na ito. Ito
ang magiging kaibigan mo sa pag-aaral ng Filipino at magiging kasama
mo sa pagtuklas ng mga bagong konsepto at kaalaman sa
pamamagitan ng pagbasa at pagsagot. Basahin at unawain ang mga
panuto na mababasa dito upang maging matagumpay ka sa mga
gawaing sadyang inihanda para sa iyo.
Maligayang paglalakbay sa pagkamit ng dagdag na kaalaman sa
asignaturang Filipino.
i
5
Alamin
Ang nasa ibaba ay ang mga dapat matutunan sa modyul na ito;
Mga Layunin:
1. Naisasakilos ang bahagi ng kuwento na nagustuhan
2. Nagagamit ang magagalang na pananalita sa ibat-ibang
sitwasyon paghingi ng pahintulot
3. Nagagamit ng wasto ang pang-uri (lantay) sa paglalarawan
ng tao, lugar, bagay at pangyayari
Paano matuto sa Modyul na ito:
Upang makamit ang layunin na inilalahad sa itaas, gawin ang
mga sumusunod na mga hakbang;
 Basahin at unawain ng mabuti ang aralin.
 Sundin at gawin ang inilalahad na panuto sa bawat pagtataya at
pagsasanay.
 Sagutin ang lahat na pagtataya at pagsasanay.
ii
6
Mga Icon sa Modyul na ito
Alamin Ang bahaging ito ay naglalaman ng
layunin sa pagkatuto na inihanda
upang maging gabay sa inyong
pagkatuto.
Subukin Ito ay mga pagsasanay na sasagutin
upang masukat ang iyong dating
kaalaman at sa paksang tatalakayin.
Balikan Ang bahaging ito ay may kaugnayan
sa nakaraang aralin at sa iyong
bagong matututunan.
Tuklasin Ipakikilala ang bagong aralin sa
pamamamagitan ng gawaing
pagkatuto bago ilahad ang paksang
tatalakayin.
Suriin Ito ay ang pagtatalakay sa
pamamamagitan ng gawain sa
pagkatuto upang malinang ang iyong
natuklasan sa pag-unawa sa
konsepto.
Pagyamanin Ito ay mga karagdagang gawain na
inihanda para sa iyo upang ikaw ay
magiging bihasa sa mga kasanayan.
Isaisip Mga gawaing idinisenyo upang
maproseso ang iyong natutunan mula
sa aralin.
Isagawa Ito ay mga gawaing dinisenyo upang
maipakita ang iyong mga natutunan
na kasanayan at kaalaman at ito ay
magamit sa totoong sitwasyon.
Tayahin Ang pagtatasang ito ay ginamit upang
masusi ang iyong antas ng
kasanayan sa pagkamit ng layunin sa
pagkatuto.
Karagdagang
Gawain
Ito ay mga karagdagang gawaing
pagkatuto na dinisenyo upang mas
mahasa ang iyong kasanayan at
kaalaman.
iii
7
Subukin
Panuto: Isulat ang O kung ang salitang ito’y nagsasaad ng kilos
at H kung hindi.
_____1. Umiinom
_____2. Aklat
_____3. Bumili
_____4. Naglalaro
_____5. Damit
_____6. Kumakain
_____7. Naliligo
_____8. Umaakyat
_____9. Bato
_____10. sapatos
iv
8
Z
Aralin
1
Pagsasakilos ng bahagi ng
Kuwento
Ang paggalang ay hindi lamang tungkulin, ito ay isang
pananagutan sa Dakilang Lumikha. Wala sa panlabas na katayuan,
karangyaan sa buhay kundi nasa ating mga puso ang tanggapin at
igalang ang ating kapwa anuman ang katayuan sa buhay lalo pa nga’t
kung ito’y may kapansanan at mga kahinaan.
Balikan
Panuto: Itambal ang bawat isa, isulat ang titik ng tamang sagot.
Hanay A Hanay B
______1.Narativ a. paglalahad
______2. Deskriptiv b. proseso
______3. Expositori c. pagsasalaysay
______4. Argumentativ d. pangangatwiran
______5. Prosidyural e. paglalarawan
Tuklasin
Panuto: Bilugan ang mga salitang may kilos sa sumusunod na
pangungusap.
9
1. Naglalaba ang kaniyang ina sa ilog.
2. Ang mga mag-aaral ay nagbabasa ng aklat.
3. Si Rodel ay umaakyat sa puno ng manga.
4. Sumasayaw ang mga dalaga at binate.
5. Kumukulo na ang tubig.
6. Si Pedro ay kumakain ng kanin.
7. Tumakbo ng mabilis ang kabayo.
8. Naglalakad pauwi si Juan.
9. Si James ay nagluluto.
10. Si Maria ay naghuhugas ng pinggan.
Suriin
Lantay- Ito’y naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay,
lugar o pangyayari. Tumutukoy sa kaantasan ng pang - uri na
hindi naghahambing.
Mga Halimbawa:
Maganda - Si Maria ay maganda.
Masarap - Ang pagkain ay masarap.
Matangkad - Si Pedro ay matangkad na bata.
Mabagal
Pagong
suso
uod
10
Pagyamanin
Panuto: Bilugan ang mga magagalang na pananalita sa pangungusap
at salungguhitan ang pang-uring lantay.
1. Magandang umaga po! Mabait naming guro.
2. “Ipagpaumanhin po,” ang sabi ng mgaling na bata.
3. Mano po! Masipag kung lolo.
4. Makikiraan po! Magandang binibini.
5. Pakiabot ng putting bag.
Isaisip
Panuto:Piliin ang magagalang na pananalita ayon sa sitwasyon.
Bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Pumunta ka sa bahay ng iyong kaklase. Nakita mong sarado ang
pinto. Ano ang sasabihin mo?
Mainit
hotdog
Kandila
Araw
11
a. Tao po! c. Tuloy po kayo.
b. Maupo po kayo. d. Sino po ba ang hinahanap nila?
2. Nasa bahay ka ng iyong kaklase upang gumawa ng iyong proyekto.
Tapos na ito kaya uuwi ka na. Naroon ang kanyang ina. Ano ang
sasabihin mo?
a. Aalis na po ako c. Narito po ba si Ana?
b. Maupo po kayo d. Sino po ba ang hinahanap nila?
3. Binigyan ka ng lapis ng iyong kamag-aral. Ano ang sasabihin mo?
a. Salamat c. Maaari bang gamitin ko ito?
b. Walang anuman d. Akin na ito.
4. Nakita mo ang iyong guro na nahulog ang dala niyang libro. Ano ang
sasabihin mo?
a. Salamat po c. Akin na lang ang libro mo
b. Sa uulitin d. Maam, tutulungan ko na po kayo
5. May mga bisita ang iyong tatay dahil kanyang kaarawan. Kumatok
sila at binuksan mo ang pinto. Ano ang sasabihin mo?
a. Sino kayo? c. Pasok po kayo
b. Bakit? d. Wala po si tatay
Isagawa
Panuto: Ilarawan ang inyong bahay sa limampung salita o higit pa at
bilugan ang mga pang-uring ginamit.
12
Tayahin
Panuto: Salungguhitan ang mga pang-uri sa sumusunod na
mga pangungusap.
1. Ang aming pamayanan ay tahimik.
2. Maraming malalagong punong-kahoy sa aming lugar.
3. Ang mga bulaklak dito ay maganda.
4. Malulusog ang mga bata dito sa aming pamayanan.
5. Kaakit-akit ang aming pook.
6. Masarap magluto si nanay Ana.
7. Matangkad ang aking bunsong kapatid.
8. Mainit ang klima sa Thailand ngayon.
9. Mahal ang presyo ng tinapay sa tindahang ito.
10. Mabilis tumakbo ang aso.
Karagdagang Gawain
Panuto: Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng sumusunod na
pang-uri.
1. Malusog
______________________________________________
2. Malinis
______________________________________________
3. Maganda
______________________________________________
4. Bago
______________________________________________
5. Masaya
______________________________________________
13
Susi sa Pagwawasto
Isaisip
1.
a
2.
a
3.
a
4.
d
5.
c
Tayahin
1.
tahimik
2.
malago
3.
maganda
4.
malulusog
5.
kaakit-akit
6.masarap
7.matangkad
8.mainit
9.mahal
10.mabilis
Balikan
1.
c
2.
e
3.
a
4.
d
5.
b
14
Sanggunian:
Jabines, Angelika D. (2015) Yaman ng Lahi. Sunshine Interlinks
Publishing House, Inc. Unang Edisyon 2015
15
Para sa anumang katanungan o puna, maaaring ipadala sa
pamamagitan ng sulat o tumawag sa:
Kagawaran ng Edukasyon – Sangay ng Lungsod ng Valencia
Lapu-Lapu Street, Poblacion, Valencia City 8709
Telefax: (088) 828 - 4615

Recomendados

K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) von
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
74K views172 Folien
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1 von
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1Ap teacher's guide (q1&2) gr.1
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1JAmes NArbonita
29.6K views104 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan von
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanMary Ann Encinas
29.5K views15 Folien
Mapeh von
MapehMapeh
MapehKristine Marie Aquino
522.9K views496 Folien
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao von
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoellaboi
236.4K views14 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship von
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipMary Ann Encinas
29.9K views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Lesson plan english 6 -retelling von
Lesson plan english 6 -retelling Lesson plan english 6 -retelling
Lesson plan english 6 -retelling Rophelee Saladaga
9.5K views6 Folien
Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1 von
Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1
Araling Panlipunan Grade 5 1st Quarter Week 1 Day 1DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
142.6K views36 Folien
EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay von
EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa KamayEPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay
EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa KamayMarie Jaja Tan Roa
78K views17 Folien
Pagpaparami ng halaman von
Pagpaparami ng halamanPagpaparami ng halaman
Pagpaparami ng halamanRisa Velasco-Dumlao
39.5K views36 Folien
New dlp for co 2 science von
New dlp for co 2 scienceNew dlp for co 2 science
New dlp for co 2 scienceCELESTEVILLARAN1
4.9K views8 Folien
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon von
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng PagkakataonAralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng PagkakataonElla Socia
17.4K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon von Ella Socia
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng PagkakataonAralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Aralin 9 Q1-Ako, Mahinahon Ako Sa Lahat ng Pagkakataon
Ella Socia17.4K views
Mga tula at awit von Sabrina Par
Mga tula at awitMga tula at awit
Mga tula at awit
Sabrina Par133.3K views
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx von EjercitoRodriguez1
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptxMga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx
EjercitoRodriguez14.2K views
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan von EDITHA HONRADEZ
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
EDITHA HONRADEZ107.7K views
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL116.4K views
Sosyo - Kultural na Pamumuhay ng mga Sinaunang Tao von phiapadilla
Sosyo - Kultural na Pamumuhay ng mga Sinaunang TaoSosyo - Kultural na Pamumuhay ng mga Sinaunang Tao
Sosyo - Kultural na Pamumuhay ng mga Sinaunang Tao
phiapadilla11.5K views
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB-MLE)
LiGhT ArOhL339.7K views
EPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng Halaman von VIRGINITAJOROLAN1
EPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng HalamanEPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng Halaman
EPP 5- AGRI- Week2 Day1-Pagdidilig ng Halaman
VIRGINITAJOROLAN15.4K views
Esp q2 aralin 1 pagkakamli ko itutuwid ko von EDITHA HONRADEZ
Esp q2 aralin 1 pagkakamli ko itutuwid koEsp q2 aralin 1 pagkakamli ko itutuwid ko
Esp q2 aralin 1 pagkakamli ko itutuwid ko
EDITHA HONRADEZ12.2K views
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _... von ssuserc9970c
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
EPP4_Q1_Mod1_Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental _...
ssuserc9970c3.6K views

Similar a Filipino

esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
97 views23 Folien
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf von
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfJohnnyJrAbalos1
125 views24 Folien
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf von
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfKPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfJohnnyJrAbalos1
176 views22 Folien
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf von
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfKristineDelaCruz50
19 views24 Folien
Day 2 week 1.docx von
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDixieRamos2
41 views7 Folien
Filipino 4 von
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4Malou Yecyec
12.4K views17 Folien

Similar a Filipino(20)

KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
JohnnyJrAbalos1125 views
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfKPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
JohnnyJrAbalos1176 views
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf von KristineDelaCruz50
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx von rufinodelacruz3
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptxQ1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
Q1_w9_Komunikasyon_Decipolo-For-Teacher (1).pptx
rufinodelacruz361 views
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
JohnnyJrAbalos1178 views
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf von JrJr50
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfFIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
JrJr501.4K views
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
NoelPiedad118 views
esp_4_tg_pp.1-24.pdf von MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 views
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro von elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang635 views
Ap 8 quarter 1 module 6 von RegieMadayag2
Ap 8 quarter 1 module 6Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6
RegieMadayag22.3K views
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfKPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
JohnnyJrAbalos1132 views

Filipino

 • 1. Filipino Ikalawang Markahan - Linggo 1 Modyul 1: (Pagsasakilos sa mga Bahagi ng Kuwento) Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas 4
 • 2. 1 Filipino – Ikaapat na Baitang Alternative Delivery Mode Ikalawang Markahan- Linggo 1 - Modyul 1: Pagsasakilos ng bahagi ng Kuwento Unang Limbag, 2020 Paunawa hinggil sa karapatang – sipi. Isinasaad ng Seksyong 176 ng Batas ng Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publishers) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Division of Valencia City Tagapamahala ng Paaralan: Rebonfamil R. Baguio Inilimbag sa Pilipinas ng: Kagawaran ng Edukasyon – Sangay ng Lungsod ng Valencia Office Address: Lapu-lapu Street, Poblacion, Valencia City 8709 Telefax: (088) 828-4615 Website: deped-valencia.org Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Junrey H. Tadlas Editor: Cathyrine D. Melos Leah d. Okit Relene V. Llagas Tagapagsuri: Emelita F. Rey, PSDS Fe D. Tumanda Tagalapat: Rommel C. Villa Gelyn G. Zerna Ilustrador: Madilyn Pagobo Saphlot Layout Artists: John Rimmon I. Taquiso Tagapamahala: Chairperson: Rebonfamil R. Baguio Schools Division Superintendent Co-Chairperson: Eugene I. Macahis, Jr. Asst. Schools Division Superintendent Mga Kasapi: Jayvy C. Vegafria, CID Chief ES Noemie M. Pagayon, EPS – Filipino Analisa C. Unabia, EPS – LRMS Joan Sirica V. Camposo, Librarian II Israel C. Adrigado, PDO II
 • 3. 2 4 Filipino Ikalawang Markahan - Linggo 1 Modyul 1: (Pagsasakilos sa mga bahagi ng Kuwento) Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga guro mula sa pampublikong paaralan. Hinihikayat namin ang mga guro at iba pang nasa larangan ng edukasyon na ipadala ang inyong mga puna, komento at rekomendasyon sa pamamagitan ng email sa Kagawaran ng Edukasyon at Region10@deped.gov.ph. Lubos naming pinapahalagahan ang inyong mga puna at rekomendasyon. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas
 • 4. 3
 • 5. 4 Ang Modyul na ito Sadyang isinulat at inihanda para sa iyo ang modyul na ito. Ito ang magiging kaibigan mo sa pag-aaral ng Filipino at magiging kasama mo sa pagtuklas ng mga bagong konsepto at kaalaman sa pamamagitan ng pagbasa at pagsagot. Basahin at unawain ang mga panuto na mababasa dito upang maging matagumpay ka sa mga gawaing sadyang inihanda para sa iyo. Maligayang paglalakbay sa pagkamit ng dagdag na kaalaman sa asignaturang Filipino. i
 • 6. 5 Alamin Ang nasa ibaba ay ang mga dapat matutunan sa modyul na ito; Mga Layunin: 1. Naisasakilos ang bahagi ng kuwento na nagustuhan 2. Nagagamit ang magagalang na pananalita sa ibat-ibang sitwasyon paghingi ng pahintulot 3. Nagagamit ng wasto ang pang-uri (lantay) sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari Paano matuto sa Modyul na ito: Upang makamit ang layunin na inilalahad sa itaas, gawin ang mga sumusunod na mga hakbang;  Basahin at unawain ng mabuti ang aralin.  Sundin at gawin ang inilalahad na panuto sa bawat pagtataya at pagsasanay.  Sagutin ang lahat na pagtataya at pagsasanay. ii
 • 7. 6 Mga Icon sa Modyul na ito Alamin Ang bahaging ito ay naglalaman ng layunin sa pagkatuto na inihanda upang maging gabay sa inyong pagkatuto. Subukin Ito ay mga pagsasanay na sasagutin upang masukat ang iyong dating kaalaman at sa paksang tatalakayin. Balikan Ang bahaging ito ay may kaugnayan sa nakaraang aralin at sa iyong bagong matututunan. Tuklasin Ipakikilala ang bagong aralin sa pamamamagitan ng gawaing pagkatuto bago ilahad ang paksang tatalakayin. Suriin Ito ay ang pagtatalakay sa pamamamagitan ng gawain sa pagkatuto upang malinang ang iyong natuklasan sa pag-unawa sa konsepto. Pagyamanin Ito ay mga karagdagang gawain na inihanda para sa iyo upang ikaw ay magiging bihasa sa mga kasanayan. Isaisip Mga gawaing idinisenyo upang maproseso ang iyong natutunan mula sa aralin. Isagawa Ito ay mga gawaing dinisenyo upang maipakita ang iyong mga natutunan na kasanayan at kaalaman at ito ay magamit sa totoong sitwasyon. Tayahin Ang pagtatasang ito ay ginamit upang masusi ang iyong antas ng kasanayan sa pagkamit ng layunin sa pagkatuto. Karagdagang Gawain Ito ay mga karagdagang gawaing pagkatuto na dinisenyo upang mas mahasa ang iyong kasanayan at kaalaman. iii
 • 8. 7 Subukin Panuto: Isulat ang O kung ang salitang ito’y nagsasaad ng kilos at H kung hindi. _____1. Umiinom _____2. Aklat _____3. Bumili _____4. Naglalaro _____5. Damit _____6. Kumakain _____7. Naliligo _____8. Umaakyat _____9. Bato _____10. sapatos iv
 • 9. 8 Z Aralin 1 Pagsasakilos ng bahagi ng Kuwento Ang paggalang ay hindi lamang tungkulin, ito ay isang pananagutan sa Dakilang Lumikha. Wala sa panlabas na katayuan, karangyaan sa buhay kundi nasa ating mga puso ang tanggapin at igalang ang ating kapwa anuman ang katayuan sa buhay lalo pa nga’t kung ito’y may kapansanan at mga kahinaan. Balikan Panuto: Itambal ang bawat isa, isulat ang titik ng tamang sagot. Hanay A Hanay B ______1.Narativ a. paglalahad ______2. Deskriptiv b. proseso ______3. Expositori c. pagsasalaysay ______4. Argumentativ d. pangangatwiran ______5. Prosidyural e. paglalarawan Tuklasin Panuto: Bilugan ang mga salitang may kilos sa sumusunod na pangungusap.
 • 10. 9 1. Naglalaba ang kaniyang ina sa ilog. 2. Ang mga mag-aaral ay nagbabasa ng aklat. 3. Si Rodel ay umaakyat sa puno ng manga. 4. Sumasayaw ang mga dalaga at binate. 5. Kumukulo na ang tubig. 6. Si Pedro ay kumakain ng kanin. 7. Tumakbo ng mabilis ang kabayo. 8. Naglalakad pauwi si Juan. 9. Si James ay nagluluto. 10. Si Maria ay naghuhugas ng pinggan. Suriin Lantay- Ito’y naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Tumutukoy sa kaantasan ng pang - uri na hindi naghahambing. Mga Halimbawa: Maganda - Si Maria ay maganda. Masarap - Ang pagkain ay masarap. Matangkad - Si Pedro ay matangkad na bata. Mabagal Pagong suso uod
 • 11. 10 Pagyamanin Panuto: Bilugan ang mga magagalang na pananalita sa pangungusap at salungguhitan ang pang-uring lantay. 1. Magandang umaga po! Mabait naming guro. 2. “Ipagpaumanhin po,” ang sabi ng mgaling na bata. 3. Mano po! Masipag kung lolo. 4. Makikiraan po! Magandang binibini. 5. Pakiabot ng putting bag. Isaisip Panuto:Piliin ang magagalang na pananalita ayon sa sitwasyon. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Pumunta ka sa bahay ng iyong kaklase. Nakita mong sarado ang pinto. Ano ang sasabihin mo? Mainit hotdog Kandila Araw
 • 12. 11 a. Tao po! c. Tuloy po kayo. b. Maupo po kayo. d. Sino po ba ang hinahanap nila? 2. Nasa bahay ka ng iyong kaklase upang gumawa ng iyong proyekto. Tapos na ito kaya uuwi ka na. Naroon ang kanyang ina. Ano ang sasabihin mo? a. Aalis na po ako c. Narito po ba si Ana? b. Maupo po kayo d. Sino po ba ang hinahanap nila? 3. Binigyan ka ng lapis ng iyong kamag-aral. Ano ang sasabihin mo? a. Salamat c. Maaari bang gamitin ko ito? b. Walang anuman d. Akin na ito. 4. Nakita mo ang iyong guro na nahulog ang dala niyang libro. Ano ang sasabihin mo? a. Salamat po c. Akin na lang ang libro mo b. Sa uulitin d. Maam, tutulungan ko na po kayo 5. May mga bisita ang iyong tatay dahil kanyang kaarawan. Kumatok sila at binuksan mo ang pinto. Ano ang sasabihin mo? a. Sino kayo? c. Pasok po kayo b. Bakit? d. Wala po si tatay Isagawa Panuto: Ilarawan ang inyong bahay sa limampung salita o higit pa at bilugan ang mga pang-uring ginamit.
 • 13. 12 Tayahin Panuto: Salungguhitan ang mga pang-uri sa sumusunod na mga pangungusap. 1. Ang aming pamayanan ay tahimik. 2. Maraming malalagong punong-kahoy sa aming lugar. 3. Ang mga bulaklak dito ay maganda. 4. Malulusog ang mga bata dito sa aming pamayanan. 5. Kaakit-akit ang aming pook. 6. Masarap magluto si nanay Ana. 7. Matangkad ang aking bunsong kapatid. 8. Mainit ang klima sa Thailand ngayon. 9. Mahal ang presyo ng tinapay sa tindahang ito. 10. Mabilis tumakbo ang aso. Karagdagang Gawain Panuto: Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng sumusunod na pang-uri. 1. Malusog ______________________________________________ 2. Malinis ______________________________________________ 3. Maganda ______________________________________________ 4. Bago ______________________________________________ 5. Masaya ______________________________________________
 • 15. 14 Sanggunian: Jabines, Angelika D. (2015) Yaman ng Lahi. Sunshine Interlinks Publishing House, Inc. Unang Edisyon 2015
 • 16. 15 Para sa anumang katanungan o puna, maaaring ipadala sa pamamagitan ng sulat o tumawag sa: Kagawaran ng Edukasyon – Sangay ng Lungsod ng Valencia Lapu-Lapu Street, Poblacion, Valencia City 8709 Telefax: (088) 828 - 4615