SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
UBEZPIECZENIA OSOBOWE
1
Lekcja 7
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym
ubezpieczenia osobowe
• obejmują zakresem dobra osobiste
człowieka. Ubezpieczenie osobowe
może w szczególności dotyczyć:
• przy ubezpieczeniu na życie –
śmierci osoby ubezpieczonej
lub dożycia przez nią
oznaczonego wieku,
• przy ubezpieczeniu następstw
nieszczęśliwych wypadków –
uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku,
• świadczenie z tytułu ubezpieczenia
osobowego polega na zapłacie
umówionej sumy pieniężnej, renty
lub innego świadczenia (z reguły z
góry określonego w umowie)
Ubezpieczenia osobowe
2
Ubezpieczenia
osobowe majątkowe
na życie następstw
nieszczęśliwych
wypadków
zdrowotne
rzeczowe
majątkowe
sensu stricte
(np. OC)
W ramach ubezpieczeń na życie mamy
do czynienia z dwoma podstawowymi
zdarzeniami obejmowanymi ochroną
ubezpieczeniową. Są to śmierć i dożycie
określonego w umowie wieku.
• Do zdarzeń, których nie da się uniknąć, należy śmierć człowieka. Śmierć jest pewna. Niepewny jedynie
jest jej termin (to decyduje o jej losowości). Czasami przychodzi ona niespodziewanie, zabierając
człowieka tym, którzy go bardzo potrzebują.
• Ubezpieczenie na wypadek śmierci wiąże się z wypłatą świadczenia równego uzgodnionej z zakładem
ubezpieczeń sumie ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie, na jaki została
zawarta umowa ubezpieczenia.
• Ubezpieczenie nigdy nie zastąpi drugiej
osoby, może jednak zrekompensować straty
finansowe spowodowane jej śmiercią.
• Śmierć członka rodziny komplikuje życie
małoletnich dzieci i małżonka. Samotnego
rodzica czeka bardzo ciężkie zadanie
połączenia pracy zawodowej z zajmowaniem
się domem i wychowywaniem dzieci.
• Przed skutkami finansowymi takiej sytuacji
można chronić najbliższych kupując
ubezpieczenie.
• https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=2&v=lJZfceZUJb4
Prawdopodobieństwo śmierci w ciągu 5 najbliższych lat dla osób w
wieku 10, 20, 30, 40 i 50 lat w roku 2018
Ubezpieczenia na życie (na wypadek śmierci)
3
0.00074
0.01578
0.03879
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
10 20 30 40 50
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/TrwanieZycia.aspx
Funkcja ochronna – ogranicza uposażonym dolegliwość finansową przedwczesnej śmierci
ubezpieczonego.
Funkcja oszczędnościowa – w przypadku długiego życia – łagodzi finansowe skutki spadku
dochodów i wyczerpania zasobów.
Ubezpieczenia na życie pełnią dwie podstawowe funkcje
4
• Konsumenci często preferują polisy łączące składnik ochronny z oszczędnościowym. Należy
jednak pamiętać, że zakład ubezpieczeń nie może oferować ubezpieczeń wyłącznie o charakterze
inwestycyjnym czy oszczędnościowym. Ubezpieczyciel może jedynie zobowiązać się dodatkowo
do inwestowania umówionej sumy pieniężnej. Funkcja oszczędnościowa staje się szczególnie
ważna w związku z emeryturą.
• Co do zasady, na rynku funkcjonują dwa podstawowe rodzaje polis charakteryzujących się
połączeniem elementu ochronnego z oszczędnościowym - ubezpieczenia mieszane (np. klasyczne
ubezpieczenia na życie i dożycie) oraz takie, które wiążą się z ubezpieczeniowymi funduszami
kapitałowymi (UFK).
Wysokość pierwszej emerytury z systemu państwowego
• Wysokość pierwszej emerytury określa się porównując ją do wysokości ostatniej uzyskanej płacy miesięcznej. Jest to tak zwana stopa zastąpienia.
• W nowym systemie emerytalnym przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia wyniesie ok. 30 proc. dla kobiet i 40 proc. dla mężczyzn.
• Jeżeli więc ostatnia płaca miesięczna wyniesie 4000 złotych, to pierwsza emerytura wyniesie:
• dla kobiety – 4000 zł x 30 % = 1200 zł
• dla mężczyzny – 4000 x 40 % = 1600 zł
Do tego żyjemy coraz dłużej, stąd świadczenia z
systemu publicznego mogą być jeszcze niższe…
Ubezpieczenie emerytalne rolników wyłączone jest
z systemu powszechnego, a emerytury rolnicze z tej
części systemu państwowego są jeszcze niższe!
Dlaczego potrzebne nam są dodatkowe oszczędności
w wieku emerytalnym?
5
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
W nowym systemie emerytalnym przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia wyniesie ok. 30
proc. dla kobiet i 40 proc. dla mężczyzn (I i II filar łącznie). Tymczasem, oczekiwania społeczne to
stopa zastąpienia na poziomie min. 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Sposób uzupełnienia niskiej
emerytury z systemu państwowego jest tylko jeden - podwyższenie jej o emeryturę z oszczędności,
w tym z ubezpieczenia prywatnego.
Źródła: https://piu.org.pl/iii-filar-w-polsce-musi-zaczac-dzialac/
6
Dlaczego potrzebne nam są dodatkowe oszczędności
w wieku emerytalnym?
Model cyklu życia w kontekście potrzeb gospodarstwa domowego
Wiek emerytalny 60-65 lat
Gromadzenie
kapitału
Potrzeba dodatkowych
środków
Wykorzystanie oszczędności
Czas
Wydatki dla zachowania standardu życia
Dochód z pracy
Emerytura
Źródło: opracowanie własne na podstawie:
F. Modigliani, Life Cycle, Individual Thrift,
and the Wealth of Nations, „The American
Economic Review” 1986, nr 3
Symulacja – kapitał emerytalny dla kobiety
Założenie: minimalna emerytura pozwalająca na samodzielność finansową to 3000 zł
7
1. wiek emerytalny dla kobiet – 60 lat
2. prognozowana długość życia kobiety – 82 lata
3. liczba lat życia na emeryturze – 22
4. liczba miesięcy życia na emeryturze – 22 x 12 = 264
5. kapitał emerytalny = 264 x 3000 = 792 000
6. emerytura z państwowego systemu (wszystkie III filary,
wariant optymistyczny) – 264 x 2000 = 528 000
7. brakujący kapitał = 792 000 – 528 000 = 264 000 zł
Symulacja – kapitał emerytalny dla mężczyzny
Ćwiczenie do samodzielnego wykonania
8
1. wiek emerytalny dla mężczyzn – 65 lat
2. prognozowana długość życia mężczyzny – 77 lat
3. liczba lat życia na emeryturze – ?
4. liczba miesięcy życia na emeryturze – ?
5. kapitał emerytalny = ? x 3000 zł =
6. emerytura z państwowego systemu (wszystkie III filary, wariant
optymistyczny) – ? x 2000 zł =
7. brakujący kapitał = ? – ? = ?
W ramach ubezpieczenia mieszanego zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w dwóch
przypadkach: w sytuacji śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w sytuacji, kiedy osoba
ubezpieczona przeżyje okres ubezpieczenia.
Jego zasada funkcjonowania jest wobec tego następująca:
•w sytuacji śmierci ubezpieczonego zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić uposażonemu sumę
ubezpieczenia - spełniona jest wtedy rola ubezpieczenia na życie,
•na koniec okresu ubezpieczenia ubezpieczony otrzymuje sumę ubezpieczenia.
Klasyczne ubezpieczenia na życie i dożycie
9
Najważniejsze cechy ubezpieczenia na życie i dożycie:
1. cel ochronno-oszczędnościowy,
2. umowa zawierana jest na czas określony
(umowa jest zakończona w momencie dożycia
do określonego wieku),
3. występuje pewien maksymalny wiek wstępu do
ubezpieczenia,
4. sumy na wypadek śmierci oraz dożycia znane są
w momencie podpisania umowy.
Początek ochrony Koniec ochrony
ŚMIERĆ
ŚWIADCZENIE
Początek ochrony
Koniec ochrony
ŚWIADCZENIE
Suma ubezpieczenia może być jednakowa w przypadku śmierci i dożycia określonego w umowie wieku, ale może
też się różnić w zależności od przyjętego przez ubezpieczającego rozwiązania np. jeśli zależy mu na bardziej
ochronnym charakterze, suma ubezpieczenia na wypadek śmierci jest wyższa niż na dożycie.
• Dwuskładnikowa konstrukcja ubezpieczenia z UFK pozwala na ochronę ubezpieczeniową
(ubezpieczenia na życie) i budowanie kapitału za pomocą ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
• W części ochronnej – ubezpieczenia na życie, poza podstawowym zdarzeniem tj. śmiercią
ubezpieczonego możemy dołączyć także inne zdarzenia, uzupełniające ochronę podstawową (kalectwo,
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, etc.)
Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
10
Ubezpieczeniowy fundusz
kapitałowy to miejsce, do
którego trafia część
inwestycyjna składki wpłaconej
przez konsumenta.
KLIENT
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
UFK 1 UFK 2 UFK 3
W ofercie UFK ubezpieczający ma wybór pomiędzy wieloma funduszami.
Występuje bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi UFK pod względem strategii
inwestycyjnej oraz poziomu ryzyka. Znajdują się tam produkty uznawane za bezpieczne - oparte o rynek
pieniężny, oraz fundusze ryzykowne - stricte akcyjne.
Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
11
Jednym z najważniejszych zagadnień, na które trzeba zwrócić uwagę
przy umowach z UFK jest poziom ryzyka ponoszonego przez
ubezpieczającego i ubezpieczyciela w części inwestycyjnej.
Realizacja programu oszczędnościowego umowy z UFK nie obciąża
zakładu ubezpieczeń ryzykiem inwestowania. Ryzyko to wiąże się
głównie z ryzykiem rynkowym (zmienność wartości inwestycji).
Oznacza to, że jeśli stan funduszy UFK zmniejszy się ze względu na
spadek wartości papierów wartościowych, w które ulokowane są
jego środki, to zakład ubezpieczeń zwykle nie ponosi z tego tytułu
konsekwencji.
Ze względu na powiązanie komponentu inwestycyjnego z rynkiem
kapitałowym, szansa na duży zysk jest równoważona przez ryzyko
straty zainwestowanego kapitału.
Źródło: Twoje Finanse: Zyskać bez zbędnego ryzyka, Kurier Lubelski, w ramach
programu edukacji ekonomicznej finansowanego przez NBP
•Skutki urazów często
odczuwane są przez całe życie.
Wypadki niejednokrotnie
kończą się trwałym kalectwem,
a nawet śmiercią. Dlatego
warto skorzystać z rozwiązania,
jakim jest NNW dla rolników.
•Wprawdzie liczba wypadków w
rolnictwie spada, ale wciąż jest
duża.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
12
Źródło: KRUS
Rolnicy częściej niż inne grupy zawodowe są poszkodowani w wypadkach
Ubezpieczenie NNW zapewni świadczenie w sytuacji wystąpienia
nieszczęśliwego wypadku. Wypadki takie mogą mieć miejsce m.in. w trakcie
pracy, w domu czy podczas wakacji.
Istota ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW
13
Szczegółowy zakres ubezpieczenia
określany jest w zapisach umowy
ubezpieczenia. Możesz w niej
sprecyzować zarówno m.in. rodzaj
nieszczęśliwego wypadku (np. wypadki
komunikacyjne), jak i rodzaj uszczerbku
na zdrowiu objętego ochroną (np.
złamanie kości).
Warto przeczytać:
https://nawypadekgdy.pl/zabezpieczenie-
wypadek-pecha-najlepiej-sie-ubezpieczyc/
https://nawypadekgdy.pl/nnw-jak-to-dziala-
ubezpieczenie-nieobowiazkowe-ale-przydatne/
nieszczęśliwy wypadek jest rozumiany
jako nagłe zdarzenie, którego przyczyna
jest zewnętrzna (czyli np. nie zawał serca
– przyczyna jest wówczas wewnętrzna)
• Świadczenie z tych ubezpieczeń jest wypłacane w przypadku zgonu lub uszczerbku
na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
• W ramach świadczenia często finansowany jest również sprzęt rehabilitacyjny.
• W przypadku śmierci ubezpieczonego lub 100 proc. uszczerbku na zdrowiu (np.
całkowita utrata wzroku lub słuchu) wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia.
Natomiast gdy dochodzi do częściowego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczony otrzymuje określony wcześniej procent sumy ubezpieczenia.
• Przykład: suma ubezpieczenia 100 000 zł, 40% uszczerbku na zdrowiu (utrata oka)
– odszkodowanie: 40% x 100 000 zł = 40 000 zł
Niska suma ubezpieczenia nie zapewni ochrony na
odpowiednim poziomie.
Np. przy sumie ubezpieczenia 5000 zł świadczenie za utratę oka wyniesie 2.000 zł
Wysokość świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku
14
To nie wszystko…
15
• Ważną grupą ubezpieczeń osobowych są też ubezpieczenia zdrowotne, które coraz częściej
stanowią alternatywę do publicznej ochrony zdrowia. Zapewniają one szybszy i bardziej komfortowy
dostęp do świadczeń medycznych. W zależności od zakresu mogą obejmować także świadczenia
pielęgnacyjne, rehabilitacyjne czy związane z leczeniem w prywatnych placówkach szpitalnych
• Przeczytaj więcej https://nawypadekgdy.pl/co-powinienes-wiedziec-kupujac-ubezpieczenie-
zdrowotne/
• Coraz powszechniejsze są też ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (KL). W ramach systemu
powszechnego korzystać możemy z karty EKUZ, która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ
z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa
członkowskiego UE, jednak dostęp do świadczeń jest ograniczony i Polacy coraz chętniej wykupują
ubezpieczenie kosztów leczenia, które umożliwia szeroki dostęp do świadczeń i leków za granicą.
• Przeczytaj: https://nawypadekgdy.pl/ubezpieczenie-turystyczne-warto-wykupic/
Materiały przygotowane we współpracy z
Polską Izbą Ubezpieczeń

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Chapter 06 Valuation & Characteristics Of Bonds
Chapter 06 Valuation & Characteristics Of BondsChapter 06 Valuation & Characteristics Of Bonds
Chapter 06 Valuation & Characteristics Of BondsAlamgir Alwani
 
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contractsHedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contractsacctg2012
 
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBA
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBATypes of insurance By SHAMSIKADALUR MBA
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBAshamsikadalur
 
Ias 28 associates
Ias 28 associatesIas 28 associates
Ias 28 associatesMizi Hashim
 
Systematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goals
Systematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goalsSystematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goals
Systematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goalsRR Finance
 
FIM - Credit Derivatives PPT
FIM - Credit Derivatives PPTFIM - Credit Derivatives PPT
FIM - Credit Derivatives PPTBishnu Kumar
 
مبادئ عقد التامين
مبادئ عقد التامينمبادئ عقد التامين
مبادئ عقد التامينGhamdan Hamam
 
TYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIA
TYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIATYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIA
TYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIAFinMitra
 
Swaps pricing and strategies
Swaps pricing and strategiesSwaps pricing and strategies
Swaps pricing and strategiesBabasab Patil
 
Assurance de-personne
Assurance de-personneAssurance de-personne
Assurance de-personnesara h
 
Type of Mutual Funds
Type of Mutual FundsType of Mutual Funds
Type of Mutual FundsASAD ALI
 
Life insurance basic concepts (United Kingdom)
Life insurance basic concepts (United Kingdom)Life insurance basic concepts (United Kingdom)
Life insurance basic concepts (United Kingdom)Avik Saha
 
CURRENCY DERIVATIVES
CURRENCY DERIVATIVES CURRENCY DERIVATIVES
CURRENCY DERIVATIVES Rajin Rajan
 

Was ist angesagt? (20)

Secondary market
Secondary marketSecondary market
Secondary market
 
Chapter 06 Valuation & Characteristics Of Bonds
Chapter 06 Valuation & Characteristics Of BondsChapter 06 Valuation & Characteristics Of Bonds
Chapter 06 Valuation & Characteristics Of Bonds
 
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contractsHedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
 
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBA
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBATypes of insurance By SHAMSIKADALUR MBA
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBA
 
Ias 28 associates
Ias 28 associatesIas 28 associates
Ias 28 associates
 
Systematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goals
Systematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goalsSystematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goals
Systematic Investment Plan (SIP)-Smarter way to meet your financial goals
 
FIM - Credit Derivatives PPT
FIM - Credit Derivatives PPTFIM - Credit Derivatives PPT
FIM - Credit Derivatives PPT
 
مبادئ عقد التامين
مبادئ عقد التامينمبادئ عقد التامين
مبادئ عقد التامين
 
TYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIA
TYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIATYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIA
TYPES OF LIFE INSURANCE POLICIES IN INDIA
 
Mutual fund
Mutual fundMutual fund
Mutual fund
 
Time value of money
Time value of money Time value of money
Time value of money
 
TYPES OF BONDS
TYPES OF BONDSTYPES OF BONDS
TYPES OF BONDS
 
Swaps pricing and strategies
Swaps pricing and strategiesSwaps pricing and strategies
Swaps pricing and strategies
 
Assurance de-personne
Assurance de-personneAssurance de-personne
Assurance de-personne
 
Insurance claims
Insurance claimsInsurance claims
Insurance claims
 
Unit 1 financial derivatives
Unit 1 financial derivativesUnit 1 financial derivatives
Unit 1 financial derivatives
 
Type of Mutual Funds
Type of Mutual FundsType of Mutual Funds
Type of Mutual Funds
 
Investment Avenues
Investment AvenuesInvestment Avenues
Investment Avenues
 
Life insurance basic concepts (United Kingdom)
Life insurance basic concepts (United Kingdom)Life insurance basic concepts (United Kingdom)
Life insurance basic concepts (United Kingdom)
 
CURRENCY DERIVATIVES
CURRENCY DERIVATIVES CURRENCY DERIVATIVES
CURRENCY DERIVATIVES
 

Ähnlich wie Ubezpieczenia osobowe.pptx

Dla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczenia
Dla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczeniaDla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczenia
Dla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczeniabrandoo_ltd
 
Karta produktu uśmiech dziecka
Karta produktu uśmiech dzieckaKarta produktu uśmiech dziecka
Karta produktu uśmiech dzieckaŁukasz Kuryło
 
Ubezpieczenia
UbezpieczeniaUbezpieczenia
UbezpieczeniaLukasz12
 
Dochody ze swiadczen
Dochody ze swiadczenDochody ze swiadczen
Dochody ze swiadczeniwsz1
 
Nowy produkt inwestycyjny w EuroBanku
Nowy produkt inwestycyjny w EuroBankuNowy produkt inwestycyjny w EuroBanku
Nowy produkt inwestycyjny w EuroBankumgronnerro
 
Systemy emerytalne na świecie
Systemy emerytalne na świecieSystemy emerytalne na świecie
Systemy emerytalne na świecieEwa Świątecka
 
ZUS - szkolenie z podstaw księgowości
ZUS - szkolenie z podstaw księgowościZUS - szkolenie z podstaw księgowości
ZUS - szkolenie z podstaw księgowościinfakt
 
Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"
Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"
Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"Wojciech Boczoń
 
Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...
Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...
Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...GRAPE
 
Wielofunduszowosc W Systemie Emerytalnym
Wielofunduszowosc W Systemie EmerytalnymWielofunduszowosc W Systemie Emerytalnym
Wielofunduszowosc W Systemie EmerytalnymWojciech Boczoń
 
Praktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebook
Praktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebookPraktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebook
Praktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebooke-booksweb.pl
 
Ubezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokach
Ubezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokachUbezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokach
Ubezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokachAkademia mfind
 

Ähnlich wie Ubezpieczenia osobowe.pptx (20)

Dla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczenia
Dla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczeniaDla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczenia
Dla studentów ubezpieczenie metoda ubezpieczenia
 
Karta produktu uśmiech dziecka
Karta produktu uśmiech dzieckaKarta produktu uśmiech dziecka
Karta produktu uśmiech dziecka
 
Ubezpieczenia
UbezpieczeniaUbezpieczenia
Ubezpieczenia
 
O TUW
O TUWO TUW
O TUW
 
Dochody ze swiadczen
Dochody ze swiadczenDochody ze swiadczen
Dochody ze swiadczen
 
Nowy produkt inwestycyjny w EuroBanku
Nowy produkt inwestycyjny w EuroBankuNowy produkt inwestycyjny w EuroBanku
Nowy produkt inwestycyjny w EuroBanku
 
Ubezpieczenie life w_leasingu
Ubezpieczenie life w_leasinguUbezpieczenie life w_leasingu
Ubezpieczenie life w_leasingu
 
Ogólne warunki ubezpieczenia April Polska
Ogólne warunki ubezpieczenia April PolskaOgólne warunki ubezpieczenia April Polska
Ogólne warunki ubezpieczenia April Polska
 
Systemy emerytalne na świecie
Systemy emerytalne na świecieSystemy emerytalne na świecie
Systemy emerytalne na świecie
 
Owu aspira
Owu aspiraOwu aspira
Owu aspira
 
ZUS - szkolenie z podstaw księgowości
ZUS - szkolenie z podstaw księgowościZUS - szkolenie z podstaw księgowości
ZUS - szkolenie z podstaw księgowości
 
Jak założyć IKE?
Jak założyć IKE?Jak założyć IKE?
Jak założyć IKE?
 
Metoda ubezpieczenia
Metoda ubezpieczeniaMetoda ubezpieczenia
Metoda ubezpieczenia
 
Rynek ubezpieczeniowy
Rynek ubezpieczeniowyRynek ubezpieczeniowy
Rynek ubezpieczeniowy
 
Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"
Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"
Raport europejski Avivy: "Uwaga na emerytury"
 
Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...
Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...
Świat bez PPK byłby lepszy, czyli ewaluacja ex ante projektu Pracowniczych Pr...
 
Wielofunduszowosc W Systemie Emerytalnym
Wielofunduszowosc W Systemie EmerytalnymWielofunduszowosc W Systemie Emerytalnym
Wielofunduszowosc W Systemie Emerytalnym
 
Praktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebook
Praktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebookPraktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebook
Praktyczne porady finansowe - Tomasz Bar - ebook
 
Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany KapitałowePracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
 
Ubezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokach
Ubezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokachUbezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokach
Ubezpieczenie turystyczne - poradnik mfind w 12 krokach
 

Ubezpieczenia osobowe.pptx

 • 2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym ubezpieczenia osobowe • obejmują zakresem dobra osobiste człowieka. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: • przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, • świadczenie z tytułu ubezpieczenia osobowego polega na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia (z reguły z góry określonego w umowie) Ubezpieczenia osobowe 2 Ubezpieczenia osobowe majątkowe na życie następstw nieszczęśliwych wypadków zdrowotne rzeczowe majątkowe sensu stricte (np. OC) W ramach ubezpieczeń na życie mamy do czynienia z dwoma podstawowymi zdarzeniami obejmowanymi ochroną ubezpieczeniową. Są to śmierć i dożycie określonego w umowie wieku.
 • 3. • Do zdarzeń, których nie da się uniknąć, należy śmierć człowieka. Śmierć jest pewna. Niepewny jedynie jest jej termin (to decyduje o jej losowości). Czasami przychodzi ona niespodziewanie, zabierając człowieka tym, którzy go bardzo potrzebują. • Ubezpieczenie na wypadek śmierci wiąże się z wypłatą świadczenia równego uzgodnionej z zakładem ubezpieczeń sumie ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia. • Ubezpieczenie nigdy nie zastąpi drugiej osoby, może jednak zrekompensować straty finansowe spowodowane jej śmiercią. • Śmierć członka rodziny komplikuje życie małoletnich dzieci i małżonka. Samotnego rodzica czeka bardzo ciężkie zadanie połączenia pracy zawodowej z zajmowaniem się domem i wychowywaniem dzieci. • Przed skutkami finansowymi takiej sytuacji można chronić najbliższych kupując ubezpieczenie. • https://www.youtube.com/watch?time_conti nue=2&v=lJZfceZUJb4 Prawdopodobieństwo śmierci w ciągu 5 najbliższych lat dla osób w wieku 10, 20, 30, 40 i 50 lat w roku 2018 Ubezpieczenia na życie (na wypadek śmierci) 3 0.00074 0.01578 0.03879 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 10 20 30 40 50 http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/TrwanieZycia.aspx
 • 4. Funkcja ochronna – ogranicza uposażonym dolegliwość finansową przedwczesnej śmierci ubezpieczonego. Funkcja oszczędnościowa – w przypadku długiego życia – łagodzi finansowe skutki spadku dochodów i wyczerpania zasobów. Ubezpieczenia na życie pełnią dwie podstawowe funkcje 4 • Konsumenci często preferują polisy łączące składnik ochronny z oszczędnościowym. Należy jednak pamiętać, że zakład ubezpieczeń nie może oferować ubezpieczeń wyłącznie o charakterze inwestycyjnym czy oszczędnościowym. Ubezpieczyciel może jedynie zobowiązać się dodatkowo do inwestowania umówionej sumy pieniężnej. Funkcja oszczędnościowa staje się szczególnie ważna w związku z emeryturą. • Co do zasady, na rynku funkcjonują dwa podstawowe rodzaje polis charakteryzujących się połączeniem elementu ochronnego z oszczędnościowym - ubezpieczenia mieszane (np. klasyczne ubezpieczenia na życie i dożycie) oraz takie, które wiążą się z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).
 • 5. Wysokość pierwszej emerytury z systemu państwowego • Wysokość pierwszej emerytury określa się porównując ją do wysokości ostatniej uzyskanej płacy miesięcznej. Jest to tak zwana stopa zastąpienia. • W nowym systemie emerytalnym przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia wyniesie ok. 30 proc. dla kobiet i 40 proc. dla mężczyzn. • Jeżeli więc ostatnia płaca miesięczna wyniesie 4000 złotych, to pierwsza emerytura wyniesie: • dla kobiety – 4000 zł x 30 % = 1200 zł • dla mężczyzny – 4000 x 40 % = 1600 zł Do tego żyjemy coraz dłużej, stąd świadczenia z systemu publicznego mogą być jeszcze niższe… Ubezpieczenie emerytalne rolników wyłączone jest z systemu powszechnego, a emerytury rolnicze z tej części systemu państwowego są jeszcze niższe! Dlaczego potrzebne nam są dodatkowe oszczędności w wieku emerytalnym? 5 Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
 • 6. W nowym systemie emerytalnym przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia wyniesie ok. 30 proc. dla kobiet i 40 proc. dla mężczyzn (I i II filar łącznie). Tymczasem, oczekiwania społeczne to stopa zastąpienia na poziomie min. 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Sposób uzupełnienia niskiej emerytury z systemu państwowego jest tylko jeden - podwyższenie jej o emeryturę z oszczędności, w tym z ubezpieczenia prywatnego. Źródła: https://piu.org.pl/iii-filar-w-polsce-musi-zaczac-dzialac/ 6 Dlaczego potrzebne nam są dodatkowe oszczędności w wieku emerytalnym? Model cyklu życia w kontekście potrzeb gospodarstwa domowego Wiek emerytalny 60-65 lat Gromadzenie kapitału Potrzeba dodatkowych środków Wykorzystanie oszczędności Czas Wydatki dla zachowania standardu życia Dochód z pracy Emerytura Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Modigliani, Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations, „The American Economic Review” 1986, nr 3
 • 7. Symulacja – kapitał emerytalny dla kobiety Założenie: minimalna emerytura pozwalająca na samodzielność finansową to 3000 zł 7 1. wiek emerytalny dla kobiet – 60 lat 2. prognozowana długość życia kobiety – 82 lata 3. liczba lat życia na emeryturze – 22 4. liczba miesięcy życia na emeryturze – 22 x 12 = 264 5. kapitał emerytalny = 264 x 3000 = 792 000 6. emerytura z państwowego systemu (wszystkie III filary, wariant optymistyczny) – 264 x 2000 = 528 000 7. brakujący kapitał = 792 000 – 528 000 = 264 000 zł
 • 8. Symulacja – kapitał emerytalny dla mężczyzny Ćwiczenie do samodzielnego wykonania 8 1. wiek emerytalny dla mężczyzn – 65 lat 2. prognozowana długość życia mężczyzny – 77 lat 3. liczba lat życia na emeryturze – ? 4. liczba miesięcy życia na emeryturze – ? 5. kapitał emerytalny = ? x 3000 zł = 6. emerytura z państwowego systemu (wszystkie III filary, wariant optymistyczny) – ? x 2000 zł = 7. brakujący kapitał = ? – ? = ?
 • 9. W ramach ubezpieczenia mieszanego zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w dwóch przypadkach: w sytuacji śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona przeżyje okres ubezpieczenia. Jego zasada funkcjonowania jest wobec tego następująca: •w sytuacji śmierci ubezpieczonego zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić uposażonemu sumę ubezpieczenia - spełniona jest wtedy rola ubezpieczenia na życie, •na koniec okresu ubezpieczenia ubezpieczony otrzymuje sumę ubezpieczenia. Klasyczne ubezpieczenia na życie i dożycie 9 Najważniejsze cechy ubezpieczenia na życie i dożycie: 1. cel ochronno-oszczędnościowy, 2. umowa zawierana jest na czas określony (umowa jest zakończona w momencie dożycia do określonego wieku), 3. występuje pewien maksymalny wiek wstępu do ubezpieczenia, 4. sumy na wypadek śmierci oraz dożycia znane są w momencie podpisania umowy. Początek ochrony Koniec ochrony ŚMIERĆ ŚWIADCZENIE Początek ochrony Koniec ochrony ŚWIADCZENIE Suma ubezpieczenia może być jednakowa w przypadku śmierci i dożycia określonego w umowie wieku, ale może też się różnić w zależności od przyjętego przez ubezpieczającego rozwiązania np. jeśli zależy mu na bardziej ochronnym charakterze, suma ubezpieczenia na wypadek śmierci jest wyższa niż na dożycie.
 • 10. • Dwuskładnikowa konstrukcja ubezpieczenia z UFK pozwala na ochronę ubezpieczeniową (ubezpieczenia na życie) i budowanie kapitału za pomocą ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. • W części ochronnej – ubezpieczenia na życie, poza podstawowym zdarzeniem tj. śmiercią ubezpieczonego możemy dołączyć także inne zdarzenia, uzupełniające ochronę podstawową (kalectwo, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, etc.) Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 10 Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to miejsce, do którego trafia część inwestycyjna składki wpłaconej przez konsumenta. KLIENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE UFK 1 UFK 2 UFK 3
 • 11. W ofercie UFK ubezpieczający ma wybór pomiędzy wieloma funduszami. Występuje bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi UFK pod względem strategii inwestycyjnej oraz poziomu ryzyka. Znajdują się tam produkty uznawane za bezpieczne - oparte o rynek pieniężny, oraz fundusze ryzykowne - stricte akcyjne. Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 11 Jednym z najważniejszych zagadnień, na które trzeba zwrócić uwagę przy umowach z UFK jest poziom ryzyka ponoszonego przez ubezpieczającego i ubezpieczyciela w części inwestycyjnej. Realizacja programu oszczędnościowego umowy z UFK nie obciąża zakładu ubezpieczeń ryzykiem inwestowania. Ryzyko to wiąże się głównie z ryzykiem rynkowym (zmienność wartości inwestycji). Oznacza to, że jeśli stan funduszy UFK zmniejszy się ze względu na spadek wartości papierów wartościowych, w które ulokowane są jego środki, to zakład ubezpieczeń zwykle nie ponosi z tego tytułu konsekwencji. Ze względu na powiązanie komponentu inwestycyjnego z rynkiem kapitałowym, szansa na duży zysk jest równoważona przez ryzyko straty zainwestowanego kapitału. Źródło: Twoje Finanse: Zyskać bez zbędnego ryzyka, Kurier Lubelski, w ramach programu edukacji ekonomicznej finansowanego przez NBP
 • 12. •Skutki urazów często odczuwane są przez całe życie. Wypadki niejednokrotnie kończą się trwałym kalectwem, a nawet śmiercią. Dlatego warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest NNW dla rolników. •Wprawdzie liczba wypadków w rolnictwie spada, ale wciąż jest duża. Następstwa nieszczęśliwych wypadków 12 Źródło: KRUS Rolnicy częściej niż inne grupy zawodowe są poszkodowani w wypadkach
 • 13. Ubezpieczenie NNW zapewni świadczenie w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Wypadki takie mogą mieć miejsce m.in. w trakcie pracy, w domu czy podczas wakacji. Istota ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW 13 Szczegółowy zakres ubezpieczenia określany jest w zapisach umowy ubezpieczenia. Możesz w niej sprecyzować zarówno m.in. rodzaj nieszczęśliwego wypadku (np. wypadki komunikacyjne), jak i rodzaj uszczerbku na zdrowiu objętego ochroną (np. złamanie kości). Warto przeczytać: https://nawypadekgdy.pl/zabezpieczenie- wypadek-pecha-najlepiej-sie-ubezpieczyc/ https://nawypadekgdy.pl/nnw-jak-to-dziala- ubezpieczenie-nieobowiazkowe-ale-przydatne/ nieszczęśliwy wypadek jest rozumiany jako nagłe zdarzenie, którego przyczyna jest zewnętrzna (czyli np. nie zawał serca – przyczyna jest wówczas wewnętrzna)
 • 14. • Świadczenie z tych ubezpieczeń jest wypłacane w przypadku zgonu lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. • W ramach świadczenia często finansowany jest również sprzęt rehabilitacyjny. • W przypadku śmierci ubezpieczonego lub 100 proc. uszczerbku na zdrowiu (np. całkowita utrata wzroku lub słuchu) wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia. Natomiast gdy dochodzi do częściowego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzymuje określony wcześniej procent sumy ubezpieczenia. • Przykład: suma ubezpieczenia 100 000 zł, 40% uszczerbku na zdrowiu (utrata oka) – odszkodowanie: 40% x 100 000 zł = 40 000 zł Niska suma ubezpieczenia nie zapewni ochrony na odpowiednim poziomie. Np. przy sumie ubezpieczenia 5000 zł świadczenie za utratę oka wyniesie 2.000 zł Wysokość świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku 14
 • 15. To nie wszystko… 15 • Ważną grupą ubezpieczeń osobowych są też ubezpieczenia zdrowotne, które coraz częściej stanowią alternatywę do publicznej ochrony zdrowia. Zapewniają one szybszy i bardziej komfortowy dostęp do świadczeń medycznych. W zależności od zakresu mogą obejmować także świadczenia pielęgnacyjne, rehabilitacyjne czy związane z leczeniem w prywatnych placówkach szpitalnych • Przeczytaj więcej https://nawypadekgdy.pl/co-powinienes-wiedziec-kupujac-ubezpieczenie- zdrowotne/ • Coraz powszechniejsze są też ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (KL). W ramach systemu powszechnego korzystać możemy z karty EKUZ, która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE, jednak dostęp do świadczeń jest ograniczony i Polacy coraz chętniej wykupują ubezpieczenie kosztów leczenia, które umożliwia szeroki dostęp do świadczeń i leków za granicą. • Przeczytaj: https://nawypadekgdy.pl/ubezpieczenie-turystyczne-warto-wykupic/
 • 16. Materiały przygotowane we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń

Hinweis der Redaktion

 1. Zgodnie z definicją ubezpieczeń osobowych lista wymieniona w kodeksie cywilnym nie stanowi listy zamkniętej, a jedynie przykłady. Innymi przykładami ubezpieczeń osobowych są ubezpieczenia osobowe pracowników czy ubezpieczenia osobowe zdrowotne. W przypadku ubezpieczeń osobowych trudno mówić o szkodzie (w efekcie o odszkodowaniu), bo sytuacje, w których wypłacane jest świadczenie, mogą mieć też pozytywny wydźwięk – np. niektóre polisy na życie zakładają przekazanie pieniędzy ubezpieczonemu po dożyciu do określonego wieku. Podmiotem ubezpieczeń osobowych zawsze jest człowiek. Dlatego wszelkie umowy ubezpieczenia gospodarczego (w odróżnieniu od ubezpieczenia społecznego), których przedmiot będzie koncentrował się na życiu lub zdrowiu ludzkim, będą zaliczały się do ubezpieczeń osobowych. Jak wspomnieliśmy wyżej, nie muszą to być wyłącznie zjawiska negatywne – istnieją również takie ubezpieczenia osobowe jak np. świadczenie na wypadek urodzenia się dziecka (np. w ramach tzw. grupowych ubezpieczeń pracowniczych). Charakterystyczną cechą ubezpieczeń osobowych jest to, że z tytułu umowy ubezpieczenia osobowego świadczenie ubezpieczyciela nie polega na wypłacie odszkodowania, a sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia. To jest cel ubezpieczeń osobowych. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach osobowych (zwłaszcza na życie) zależy od wielu czynników z których głównym są potrzeby ubezpieczonego po zajściu zdarzenia (czyli np. ile będzie potrzebowała rodzina na dalsze normalne funkcjonowanie po śmierci ubezpieczonego)
 2. Czytając wykres od czego zależy prawdopodobieństwo śmierci? (na wykresie w ciągu 5 najbliższych lat). Na naszym wykresie główny czynnik – wiek. Im młodsza osoba to niższe jest p.p (dla 10-latków zbliża się do 0 – faktycznie w 2018 0,00074, ale już dla 50-latka jest to dużo więcej). Co ważne zmienia sięto tez istotnie w czasie - wyraźny spadek pomiędzy 1950 a 2018). Ubezpieczenia terminowe (czasowe, okresowe) na życie to produkt zapewniający okresową ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci. Ubezpieczenie trwa do określonego terminu, co oznacza, że zakład ubezpieczeń wypłaci świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego tylko w okresie, na jaki została zawarta umowa. Natomiast jeśli ubezpieczony przeżyje ten okres, zobowiązanie ubezpieczyciela wygasa. Ubezpieczenie czasowe trwa przeważnie od 1 do 5 lat, choć występuje także w innych odmianach – np. 10-cio, 20-to letniej lub na czas oczekiwanego okresu życia (wg tabel śmiertelności). Składka może być wpłacana jednorazowo lub okresowo (rocznie, kwartalnie, miesięcznie), najczęściej w jednakowej wysokości. Cechą charakterystyczną ryzyka śmierci jest to, że stopień jego realizacji rośnie wraz z wiekiem osoby ubezpieczonej (co wynika z analizowanego wcześniej wykresu). Wspomniany wyżej wiek, przebyte choroby i tryb życia (sporty ekstremalne) zwiększają ryzyko śmierci i powodują wyższe składki ubezpieczeniowe. Komentarz do filmu Potencjalne straty finansowe wskutek np. śmierci ubezpieczonego są możliwe do oszacowania jedynie poprzez utratę bieżących dochodów (a zatem potrzeb finansowych jakie ta śmierć wygeneruje) Suma ubezpieczenia to po prostu kwota, jaką otrzymają uposażeni (bliscy) w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Oczywiście im jest ona niższa, tym mniejsza będzie wysokość składki. Ponieważ jednak celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie pewnego standardu życia pozostałym członkom rodziny (lub innym uposażonym) po śmierci osoby ubezpieczonej należy oszacować tę kwotę w rozsądny sposób. Chodzi przecież o to, aby w przypadku naszej śmierci pomóc bliskim w uniknięciu finansowych kłopotów. Wyliczenia z filmiku – strata środków wyliczona na podstawie założenie, że ubezpieczony zarabiał średnią krajową.
 3. UWAGA! Ze względu na regulacje prawne m.in. art. 4.1. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej mówiący, iż „Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.” zakład ubezpieczeń nie może oferować ubezpieczeń wyłącznie o charakterze inwestycyjnym. W każdym ubezpieczeniu musi być tzw. ryzyko ubezpieczeniowe, czyli element ochronny.
 4. Kształt już istniejących oraz rozwijających się obowiązkowych części systemu zabezpieczenia emerytalnego może doprowadzić do przekonania, że obecnie problemem nie jest uzyskiwanie środków po dożyciu wieku emerytalnego, lecz nezwykle istrotne jest zwrócenie uwagi na ich wysokość i adekwatność do zapotrzebowania !!!
 5. Komentarz do cyklu życia - że racjonalni ludzie planują swoją konsumpcję w kategoriach całego życia, biorąc pod uwagę nie tylko jej wartośc bieżącą, lecz także przyszłą użyteczność i starają się utrzymać stały jej poziom – stały standard życia, niezależnie od dochodów uzyskiwanych w różnych okresach życia. W okresach wysokich dochodów oszczędzają po to, by utrzymać stały standard życia w okresach niższych dochodów i po przejściu na emeryturę
 6. Zatem więc umowa ubezpieczenia określa ustalone kwotowo świadczenie śmiertelne i związaną z nim składkę. Jednak ważną częścią umowy jest program oszczędnościowy, realizowany poprzez zakup jednostek uczestnictwa wybranego funduszu kapitałowego (inwestycyjnego). Umowa określa mechanizm przekazywania składki do funduszu kapitałowego a także sposób potrącania tej jej części, która finansuje świadczenie śmiertelne oraz koszty ubezpieczyciela i inne opłaty wyszczególnione w umowie. W przypadku śmierci w trakcie obowiązywania umowy najczęściej stosowana jest reguła, iż osoba uposażona otrzymuje umowne świadczenie śmiertelne (określone w postaci sumy ubezpieczenia) lub bieżącą wartość wykupu jednostek na rachunku inwestycyjnym, w zależności od tego, która z obydwu wartości jest większa. W praktyce można też spotkać rozwiązania, gdzie świadczenie w przypadku śmierci wypłacane jest w wysokości funduszu powiększonego o jakąś jego część (np. 5% wartości rachunku inwestycyjnego), często określonego także górnym limitem (np. nie więcej niż 1000 zł)
 7. Środki funduszu powstają w wyniku połączenia pieniędzy wielu uczestników. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty dużej liczby uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjne formy oszczędzania (np. lokata bankowa). Mogą funkcjonować UFK oparte na jednym funduszu ale też UFK oferujące dostęp do wielu funduszy. Zakłady lokują środki w fundusze własne lub wybrane z oferty rynkowej (także fundusze inwestycyjne). Dostępne są głównie fundusze polskie, ale także wybrane fundusze zagraniczne. Uwaga do schematu – im wyższe jest ryzyko związane z inwestowaniem tym potencjalnie zysk z inwestycji może być wyższy, ale też starta dotkliwsza. Produkty o niższym ryzyku to takie, które dają nam niższy zysk (ale też ewentualnie stratę). Politykę inwestycyjną funduszu (czyli zaangażowanie w poszczególne instrumenty finansowe) określa jego statut Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zatrudnia co najmniej dwóch licencjonowanych doradców inwestycyjnych
 8. Filmik – wypadki są częste, prewencja (zapobieganie) ważna, ale i tak nie da się zapobiec wszystkim wypadkom. można go ściągnąć ze strony   https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/wspolpraca-z-zagranica/krus-partnerem-wizji-zero/    klikając na Film promocyjny pod hasłem Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie