Os Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A Bac

OS SéCULOS
ESCUROS
(xvi, Xvii, xviii)
Alba Ben Rivas
Cristina Pernas Castaño
1º A – BAC
IES Vilar Ponte, 2013
Índice:
1.- Contexto histórico.
a) O reino de Galicia na coroa de Castela.
b) A lingua.
2.- Decadencia política e lingüística nos Séculos Escuros.
3.- A literatura durante os Séculos Escuros.
a) Literatura culta.
- Poesía.
- Teatro.
- Prosa.
b) Literatura popularizante.
c) A Ilustración.
1.- Contexto histórico:
O século XV foi un momento determinante para a historia do noso país,
por un dobre motivo:
Por un banda, os acontecementos que tiveron lugar nese período
determinan a súa protección durante a Idade Moderna ou a falta dela; por
outra banda, esta frustración do século XV viría a condicionar o futuro de
Galicia.
a) O reino de Galicia na coroa de Castela:
 En 1230, Fernando III reuniu os territorios de Galicia, León e Castela, ampliando
así os seus dominios.
 A conquista andaluza significou un cambio sociopolítico e socioeconómico nos
territorios da coroa de Fernando III. Así, o chamado eixe horizontal, arredor do
camiño de Santiago, foi substituído polo eixe vertical.
 Galicia, convertida cada vez máis nun territorio arredado e sen peso sociopolítico,
asiste aos novos tempos dende unha posición marxinal que se vai prolongar
durante os séculos seguintes.
 Galicia alcanza a Idade Moderna carecendo dun monarca privativo ou dunhas
institucións propias, vivindo na Idade Media unha situación de semi-indepencia.
b) A lingua:
A crise política que se vai vivir no século XIV determinou unha etapa de
escuridade e decadencia para o noso idioma.
Dende o século XIII, comeza o
proceso de castelanización debido á
perda do uso do galego no ámbito
xurídico-político.
Ao tempo que en Portugal ten lugar
un proceso de estandarización do
idioma, en Galicia prodúcese un
retroceso do idioma no rexistro
escrito. O río Miño na súa desembocadura.
2.- Decadencia política e lingüística:
A perda de prestixio e usos cultos da lingua galega, durante os
denominados Séculos Escuros, tivo como consecuencias:
 A nobreza galega é desprazada a Castela e substitúese por outra
castelá.
 A reforma do clero, coa entrada de abades e vispos de fóra de
Galicia, introduce o castelán como lingua de uso na Igrexa.
 A centralización do proceso de colonización de América, efectuado
dende Sevilla.
Ademais dos anteriores factores, debemos ter en conta o
seguinte:
 Galicia nunca contou cunha burguesía poderosa que puidese
defender os intereses económicos e lingüísticos do país.
 As pragas de peste e fame mermaron a poboación,
fomentando a substitución lingüística.
 A emigración cara o sur.
 As levas de soldados (Alistamento de persoas co fin de servir
ao Estado) para formar o imperio español.
 A explotación das riquezas galegas.
 A imprenta deu un importante pulo á difusión das linguas
nacionais. Non aparecerá un libro impreso en galego ata
mediados do século XIX.
3.- A literatura nesta época:
a) Literatura culta:
Durante os Séculos Escuros, as
manifestacións da literatura de
carácter cultos foron moi
escasas.
Non obstante, poseemos un
conxuntos de textos líricos e
teatrais compostos na pequena
“corte” creada por Diego
Sarmiento de Acuña, conde de
Gondomar. Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar
- Poesía:
 Da “corte” de Gondomar conservamos a Canción galega en loor de Don Diego
das Mariñas Parragués (1º Capitán Xeneral de Galicia), de autor descoñecido e
redactado en once estanzas.
Ora sea nalgún tempo
Alça musa galega o rostro ó ceo
Con gozo e pasatempo
E deixa ese burel cuitado e feo,
Pois se che ofrece un milagroso caso
Qu’entre as nove doncelas do Parnaso
Serás por el dend’hoje conocida
Con nome eterno e vida,
En en pago de tal nova e tas albrizas
Recebe do teu verso estas primizas.
 Do século XVII teñen importancia dous documentos do volume Exequias da
raíña Margarida, o primeiro de Xoán Gómez Tonel e o segundo de Pedro
Vázquez de Neira.
 A primeira manifestación poética dos Séculos Escuros, do 1506, foi feita en
homenaxe ao consorte da raíña Xoana I de Castela (Xoana a Tola), Filipe o
Fermoso, con motivo do desembarco da parella na Coruña.
 Consérvanse tamén as Décimas ao Apóstol Santiago de frei Martín Torrado, sobre se
Santiago debía ser o único patrón de España ou compartir o padroado con Santa
Teresa de Xesús.
Elo é que non podés?
eu non sei como esto seja
Eu debe ser en veja
do ben que a España facés.
Eu non vin tal entremés
que a un creo lle fagan ter
unha freira por muller…
Arreda, vai Satanás!
Santo, vós se vos casás,
dais ó mundo en que entender.
(…)
 Do século XVI é o Soneto de Monterrei:
Alá en Monterrei en Val de Laça,
a Violante vi beira de un río
tan fermosa, en verdá, que quedei frío
de ver alma inmortal en mortal maça.
De un alto e lindo corpo a seda laça
a pastora sacaba fío a fío,
quando lle dise: - “Morro, corta o fío”
- “Vólveo, non cortarei, seguro pasa”.
- “¿E como pasarei, se eu acá quedo?
Se pasar –respondí- non vou seguro
que este corpo, sen alma, morra cedo”.
- “Coa miña, que levas, te aseguro
que non morras pastor” – “Pastora hei medo;
o quedar me parece máis seguro.
Soneto de Monterrei, Anónimo, 1530-1540
 É importante o poema de La
Araucana (1589) de Isabel Castro e
Andrade (condesa de Altamira) , do
século XVI.
 En 1697 foron publicados os nove
romances escritos en galego no volume
das Festas Minervais celebradas naquel
ano.
 Contamos cun poema no que se narra
a batalla de Rande, do ano 1702,
atribuído a Anselmo Feixoo e
Montenegro.
Festas Minervais
- Teatro:
Pese a que conservamos poucos textos dramáticos dos Séculos Escuros escritos
en galego, a actividade teatral en Galicia nestes séculos foi importante.
O teatro galego:
 Era un elemento importante de ocio, e unha das principais vías de escape dos
problemas rutineiros.
 O teatro en Galiza era seguido especialmente polas clases populares.
 A representación dramática constituía todo un acontecemento sociocultural nas
vilas e núcleos rurais galegos.
 Do século XVI posuimos Diálogo de Alberte Bieito, unha peza pequena que se
escribe pero non se imprime.
 Do século XVIII atopamos O
entremés do portugués.
 O documento teatral máis
importante é a peza de Gabriel
Feixó de Araúxo A contenda dos
labradores de Caldelas, coñecido
como O entremés famoso sobre a
pesca no río Miño.
Data do 1671 e ten como temática
un dos moitos enfrontamentos
polos dereitos de pesca que
ocorreron no Miño entre os
habitantes das dúas beiras do río.
- Prosa:
 Nos séculos XV, XVI e XVII circularon
algúns textos en prosa escritos en
galego con falsificacións históricas,
redactadas por nobres co afán de
lexitimar o señorío da súa liñaxe. De
todas elas, destaca a Historia de Don
Servando, que mandou redactar Xoán
Fernández Boán e Araúxo.
 En 2009 descubriuse a Historia da
Santa Igrexa de Iria Flavia (1713-1735),
de Pedro Otero Romero Torres, que é
unha versión da Crónica de Santa María
de Iria (1468).
b) A literatura popularizante:
 Nos séculos XVII, XVIII e a primeira
metade do XIX, desenvolveuse o
“vilancico galego” (composicións en
verso, musicadas, cun aire popular e
compostas por músicos de gran
formación).
 Os vilancicos galegos triunfaron
incluso máis alá das nosas fronteiras.
 En Sevilla, Toledo e Lisboa atopamos
exemplos que aproveitan a tradición
das panxoliñas e aninovos, como o da
marxe.
Vamos a Belén, amigos,
vamos que a noite está clara;
Mingos leve as castañolas,
o seu pandeiro Pascuala.
(Todos)
Vamos a Belén, amigos…
Cantemos ao Rei dos Ceos
novas e alegres tonadas,
ao son da gaita galega
con muiñeiras e alboradas.
Ai que Neno tan bonito!
Que cariña tan galana!
Nunca Neno tan fermoso
Viron as nosas montañas.
(…)
(Luís Corral Rodríguez, 1818, catedral
de Mondoñedo).
 Os principais cultivadores dos
vilancicos galegos foron Carlos
Patiño, Frei Francisco de Santiago,
Gabriel Díaz, Frei Xerónimo
Gonçalves e Manuel Bravo de
Velasco.
 Dentro desta literatura popularizante,
o único texto conservado é referido
ao Mariscal Pedro Pardo de Cela, do
século XVI, denominado Pranto da
Frouseira, de autor anónimo.
A min chaman Todo mira
Señora do gran tesouro
Por estrela esclarecida
Hago en este Valedouro
Mas tredor foi que un mouro
O vilao que me vendeu
Que de Lugo a Rivadeu
Todos me tiñan temor
De min a trista Frouseira
Que por treizon soi vendida
Derribada na riveira
Ca xamais se veu vencida.
Por treizon tamen venderon
Xesus noso redentor
E por aquestes tredores
Pedro Pardo meu señor
c) A Ilustración:
 No século XVIII, produciuse en Galicia a chegada e o
espallamento das ideas ilustradas. Non se atopan numerosos
textos redactados en galego pero apareceron sociedades
(xeográficas, económicas…) que tiñan como obxectivo o estudo
da realidade do país, pois foi importante a discusión e o debate da
historia de Galicia, das súas orixes, etc.
 Entre os autores que empregaron o noso idioma nesta etapa
destaca Diego Antonio Cernadas e Castro, coñecido como o Cura
de Fruíme.
Ronca do río Miño
Cando tanta festa fan
-¡miña nai, como se roxe!-
a esta nova fonte de hoxe,
¿que será de ti, Miñán?
Tempos vén e tempos van,
cae Miñán quen subeu onte;
póñase ben alta a fonte,
que non é, por máis que o pense,
para beixarme en Ourense
no ollo da miña ponte.
(1755)
Cura de Fruíme
 Na Ilustración, tamén destacan o padre Feixoo, así como Xosé Andrés
Cornide e frei Martín Sarmiento..
Padre Feixoo
 No seu volume titulado Coloquio de 24 gallegos rústicos, frei Martín
Sarmiento inclúe un conxunto de coplas en galego.
No chan que en Morrazo
chaman os galegos
chan de Parafita,
que chega hasta o ceo,
que está no camiño
que vai ao Ribeiro
dendes Pontevedra,
a vila do reino;
(…)
Os mesmos, é todo,
tiñan parentesco,
criados e nados
nun mesmo terreo.
Volvíanse á terra
por outros vieiros,
juntáranse todos
no chan a desejo.
Enlaces de interese:
• Tvg:
http://www.youtube.com/watch?v=hHrW8oI9r_w
http://www.youtube.com/watch?v=Gi2Rm7Z7xg8
• Séculos escuros, resumo:
http://www.youtube.com/watch?v=8aYYmXkpbQ8
Fontes e recursos:
• Libro de lingua galega 1º de bacharelo, Xerais, unidade 16.
• Wikipedia:
http://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culos_Escuros
http://gl.wikipedia.org/wiki/Literatura_galega_dos_S%C3%A9
culos_Escuros
• Outras páxinas web:
http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/historia.p
hp?id=46&idioma=1
http://www.staki.com/matuquin/Os_seculos_escuros.htm
1 von 24

Recomendados

Prosa medieval von
Prosa medievalProsa medieval
Prosa medievalLoli Cid Cid
3.8K views14 Folien
O galego nos SSEE von
O galego nos SSEEO galego nos SSEE
O galego nos SSEEMarlou
405 views14 Folien
séculos escuros von
séculos escurosséculos escuros
séculos escurosxenevra
16.7K views43 Folien
Segle d’or de la literatura catalana von
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalanaDolors Taulats
21.2K views19 Folien
Activitats poemes Joana Raspall - CM von
Activitats poemes Joana Raspall - CMActivitats poemes Joana Raspall - CM
Activitats poemes Joana Raspall - CMMaria Josep Casals Ricart
1.4K views16 Folien
Adios rios adios fuentes (2) (1) von
Adios rios adios fuentes (2) (1)Adios rios adios fuentes (2) (1)
Adios rios adios fuentes (2) (1)claramendez10
13.6K views12 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Mètrica von
MètricaMètrica
MètricaSílvia Montals
21.7K views20 Folien
Os Precursores do Rexurdimento von
Os Precursores do RexurdimentoOs Precursores do Rexurdimento
Os Precursores do Rexurdimentonoagaliza
4.8K views13 Folien
O Rexurdimento literario von
O Rexurdimento literarioO Rexurdimento literario
O Rexurdimento literarionoagaliza
3.3K views23 Folien
El modernisme català von
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme catalàMontse Torrescasana
23K views11 Folien
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1 von
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1lurdessaavedra
3.2K views15 Folien
Ppt Rosalia De Castro Y Galicia von
Ppt Rosalia De Castro Y GaliciaPpt Rosalia De Castro Y Galicia
Ppt Rosalia De Castro Y GaliciaLunden MacDonald
1.9K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Os Precursores do Rexurdimento von noagaliza
Os Precursores do RexurdimentoOs Precursores do Rexurdimento
Os Precursores do Rexurdimento
noagaliza4.8K views
O Rexurdimento literario von noagaliza
O Rexurdimento literarioO Rexurdimento literario
O Rexurdimento literario
noagaliza3.3K views
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1 von lurdessaavedra
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
lurdessaavedra3.2K views
Eduardo Pondal von Vinseiro
Eduardo PondalEduardo Pondal
Eduardo Pondal
Vinseiro14.9K views
Pompeu Fabra i la normativització moderna del català von Joan Buades Beltran
Pompeu Fabra i la normativització moderna del catalàPompeu Fabra i la normativització moderna del català
Pompeu Fabra i la normativització moderna del català
Joan Buades Beltran5.8K views
Context històric modernisme von Blancafort
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernisme
Blancafort9K views
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics. von lurdessaavedra
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
lurdessaavedra2.8K views
El Barroc von laf2
El BarrocEl Barroc
El Barroc
laf25.3K views
Modernisme i victor català von marcuenca
Modernisme i victor catalàModernisme i victor català
Modernisme i victor català
marcuenca1.9K views
Literatura del barroco von Metellus1
Literatura del barrocoLiteratura del barroco
Literatura del barroco
Metellus117.2K views
La narrativa catalana del segle XX von aalmodis
La narrativa catalana del segle XXLa narrativa catalana del segle XX
La narrativa catalana del segle XX
aalmodis20K views
La literatura del segle XX von aalmodis
La literatura del segle XXLa literatura del segle XX
La literatura del segle XX
aalmodis3.6K views
Neoclasicismo von nidree
NeoclasicismoNeoclasicismo
Neoclasicismo
nidree3.9K views
Cementiri de sinera von dolors
Cementiri de sineraCementiri de sinera
Cementiri de sinera
dolors 7.7K views

Destacado

A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN) von
A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN)A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN)
A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN)Ana Moreda
7.6K views22 Folien
Seculos Escuros von
Seculos EscurosSeculos Escuros
Seculos EscurosManuel Antón Mosteiro García
1.9K views3 Folien
Séculos escuros von
Séculos escurosSéculos escuros
Séculos escurosxenevra
18.4K views16 Folien
SÉCULOS ESCUROS . textos von
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textosMarlou
2.4K views4 Folien
Os Séculos Escuros e a Ilustración von
Os Séculos Escuros e a IlustraciónOs Séculos Escuros e a Ilustración
Os Séculos Escuros e a Ilustraciónnoagaliza
5.8K views18 Folien
Literatura Seculos Escuros von
Literatura Seculos EscurosLiteratura Seculos Escuros
Literatura Seculos EscurosManuel Antón Mosteiro García
3.2K views8 Folien

Destacado(12)

A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN) von Ana Moreda
A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN)A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN)
A Literatura Galega Nos Ssee (Ana BeléN)
Ana Moreda7.6K views
Séculos escuros von xenevra
Séculos escurosSéculos escuros
Séculos escuros
xenevra18.4K views
SÉCULOS ESCUROS . textos von Marlou
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textos
Marlou2.4K views
Os Séculos Escuros e a Ilustración von noagaliza
Os Séculos Escuros e a IlustraciónOs Séculos Escuros e a Ilustración
Os Séculos Escuros e a Ilustración
noagaliza5.8K views
Lingua galega s.xvi ó xix (esquemas) von mati2011
Lingua galega  s.xvi ó xix (esquemas)Lingua galega  s.xvi ó xix (esquemas)
Lingua galega s.xvi ó xix (esquemas)
mati20112.4K views
O galego na historia: da Idade Media aos Séculos Escuros von Galego en Berlín
O galego na historia: da Idade Media aos Séculos EscurosO galego na historia: da Idade Media aos Séculos Escuros
O galego na historia: da Idade Media aos Séculos Escuros
Séculos escuros von Marlou
Séculos escurosSéculos escuros
Séculos escuros
Marlou2.6K views
O galego na Idade Media von Marlou
O galego na Idade MediaO galego na Idade Media
O galego na Idade Media
Marlou4.6K views
Literatura Galego-Portuguesa Medieval von Román Landín
Literatura Galego-Portuguesa MedievalLiteratura Galego-Portuguesa Medieval
Literatura Galego-Portuguesa Medieval
Román Landín38.4K views

Similar a Os Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A Bac

Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac von
Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bacOs séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac
Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bacAlbaBenRivas_1BAC-A
655 views23 Folien
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02anagagon
619 views16 Folien
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02anagagon
237 views16 Folien
Séculos escuros e ilustración von
Séculos escuros e ilustraciónSéculos escuros e ilustración
Séculos escuros e ilustraciónSamuel Rodriguez Lopez
423 views4 Folien
O rexurdimento von
O rexurdimentoO rexurdimento
O rexurdimentoagarridog
557 views14 Folien
Rexurdimento von
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimentoagarridog
779 views14 Folien

Similar a Os Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A Bac(20)

Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac von AlbaBenRivas_1BAC-A
Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bacOs séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac
Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von anagagon
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
anagagon619 views
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von anagagon
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
anagagon237 views
O rexurdimento von agarridog
O rexurdimentoO rexurdimento
O rexurdimento
agarridog557 views
Rexurdimento von agarridog
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimento
agarridog779 views
Rexurdimento von agarridog
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimento
agarridog690 views
Ppw Rexurdimento von guest7b8f3b
Ppw RexurdimentoPpw Rexurdimento
Ppw Rexurdimento
guest7b8f3b1.1K views
Lite.medieval 3ºeso von Marlou
Lite.medieval 3ºesoLite.medieval 3ºeso
Lite.medieval 3ºeso
Marlou1.9K views
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros von marloga
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escurosDo esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros
marloga592 views
XIX von xenevra
XIXXIX
XIX
xenevra1.1K views
Pre rexurdimento von agarridog
Pre rexurdimentoPre rexurdimento
Pre rexurdimento
agarridog1.6K views
PROSA_MEDIEVAL von xenevra
PROSA_MEDIEVALPROSA_MEDIEVAL
PROSA_MEDIEVAL
xenevra2.5K views
lirica medieval von xenevra
lirica medievallirica medieval
lirica medieval
xenevra4.5K views
O nacemento do Galeguismo e o Reurdir da literatura galega. Marta 3ºB von marloga
O nacemento do Galeguismo e o Reurdir da literatura galega. Marta 3ºBO nacemento do Galeguismo e o Reurdir da literatura galega. Marta 3ºB
O nacemento do Galeguismo e o Reurdir da literatura galega. Marta 3ºB
marloga1.6K views
Literatura do exilio. von xenevra
Literatura do exilio.Literatura do exilio.
Literatura do exilio.
xenevra252 views

Os Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A Bac

 • 1. OS SéCULOS ESCUROS (xvi, Xvii, xviii) Alba Ben Rivas Cristina Pernas Castaño 1º A – BAC IES Vilar Ponte, 2013
 • 2. Índice: 1.- Contexto histórico. a) O reino de Galicia na coroa de Castela. b) A lingua. 2.- Decadencia política e lingüística nos Séculos Escuros. 3.- A literatura durante os Séculos Escuros. a) Literatura culta. - Poesía. - Teatro. - Prosa. b) Literatura popularizante. c) A Ilustración.
 • 3. 1.- Contexto histórico: O século XV foi un momento determinante para a historia do noso país, por un dobre motivo: Por un banda, os acontecementos que tiveron lugar nese período determinan a súa protección durante a Idade Moderna ou a falta dela; por outra banda, esta frustración do século XV viría a condicionar o futuro de Galicia.
 • 4. a) O reino de Galicia na coroa de Castela:  En 1230, Fernando III reuniu os territorios de Galicia, León e Castela, ampliando así os seus dominios.  A conquista andaluza significou un cambio sociopolítico e socioeconómico nos territorios da coroa de Fernando III. Así, o chamado eixe horizontal, arredor do camiño de Santiago, foi substituído polo eixe vertical.  Galicia, convertida cada vez máis nun territorio arredado e sen peso sociopolítico, asiste aos novos tempos dende unha posición marxinal que se vai prolongar durante os séculos seguintes.  Galicia alcanza a Idade Moderna carecendo dun monarca privativo ou dunhas institucións propias, vivindo na Idade Media unha situación de semi-indepencia.
 • 5. b) A lingua: A crise política que se vai vivir no século XIV determinou unha etapa de escuridade e decadencia para o noso idioma. Dende o século XIII, comeza o proceso de castelanización debido á perda do uso do galego no ámbito xurídico-político. Ao tempo que en Portugal ten lugar un proceso de estandarización do idioma, en Galicia prodúcese un retroceso do idioma no rexistro escrito. O río Miño na súa desembocadura.
 • 6. 2.- Decadencia política e lingüística: A perda de prestixio e usos cultos da lingua galega, durante os denominados Séculos Escuros, tivo como consecuencias:  A nobreza galega é desprazada a Castela e substitúese por outra castelá.  A reforma do clero, coa entrada de abades e vispos de fóra de Galicia, introduce o castelán como lingua de uso na Igrexa.  A centralización do proceso de colonización de América, efectuado dende Sevilla.
 • 7. Ademais dos anteriores factores, debemos ter en conta o seguinte:  Galicia nunca contou cunha burguesía poderosa que puidese defender os intereses económicos e lingüísticos do país.  As pragas de peste e fame mermaron a poboación, fomentando a substitución lingüística.  A emigración cara o sur.
 • 8.  As levas de soldados (Alistamento de persoas co fin de servir ao Estado) para formar o imperio español.  A explotación das riquezas galegas.  A imprenta deu un importante pulo á difusión das linguas nacionais. Non aparecerá un libro impreso en galego ata mediados do século XIX.
 • 9. 3.- A literatura nesta época: a) Literatura culta: Durante os Séculos Escuros, as manifestacións da literatura de carácter cultos foron moi escasas. Non obstante, poseemos un conxuntos de textos líricos e teatrais compostos na pequena “corte” creada por Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar
 • 10. - Poesía:  Da “corte” de Gondomar conservamos a Canción galega en loor de Don Diego das Mariñas Parragués (1º Capitán Xeneral de Galicia), de autor descoñecido e redactado en once estanzas. Ora sea nalgún tempo Alça musa galega o rostro ó ceo Con gozo e pasatempo E deixa ese burel cuitado e feo, Pois se che ofrece un milagroso caso Qu’entre as nove doncelas do Parnaso Serás por el dend’hoje conocida Con nome eterno e vida, En en pago de tal nova e tas albrizas Recebe do teu verso estas primizas.  Do século XVII teñen importancia dous documentos do volume Exequias da raíña Margarida, o primeiro de Xoán Gómez Tonel e o segundo de Pedro Vázquez de Neira.
 • 11.  A primeira manifestación poética dos Séculos Escuros, do 1506, foi feita en homenaxe ao consorte da raíña Xoana I de Castela (Xoana a Tola), Filipe o Fermoso, con motivo do desembarco da parella na Coruña.  Consérvanse tamén as Décimas ao Apóstol Santiago de frei Martín Torrado, sobre se Santiago debía ser o único patrón de España ou compartir o padroado con Santa Teresa de Xesús. Elo é que non podés? eu non sei como esto seja Eu debe ser en veja do ben que a España facés. Eu non vin tal entremés que a un creo lle fagan ter unha freira por muller… Arreda, vai Satanás! Santo, vós se vos casás, dais ó mundo en que entender. (…)
 • 12.  Do século XVI é o Soneto de Monterrei: Alá en Monterrei en Val de Laça, a Violante vi beira de un río tan fermosa, en verdá, que quedei frío de ver alma inmortal en mortal maça. De un alto e lindo corpo a seda laça a pastora sacaba fío a fío, quando lle dise: - “Morro, corta o fío” - “Vólveo, non cortarei, seguro pasa”. - “¿E como pasarei, se eu acá quedo? Se pasar –respondí- non vou seguro que este corpo, sen alma, morra cedo”. - “Coa miña, que levas, te aseguro que non morras pastor” – “Pastora hei medo; o quedar me parece máis seguro. Soneto de Monterrei, Anónimo, 1530-1540
 • 13.  É importante o poema de La Araucana (1589) de Isabel Castro e Andrade (condesa de Altamira) , do século XVI.  En 1697 foron publicados os nove romances escritos en galego no volume das Festas Minervais celebradas naquel ano.  Contamos cun poema no que se narra a batalla de Rande, do ano 1702, atribuído a Anselmo Feixoo e Montenegro. Festas Minervais
 • 14. - Teatro: Pese a que conservamos poucos textos dramáticos dos Séculos Escuros escritos en galego, a actividade teatral en Galicia nestes séculos foi importante. O teatro galego:  Era un elemento importante de ocio, e unha das principais vías de escape dos problemas rutineiros.  O teatro en Galiza era seguido especialmente polas clases populares.  A representación dramática constituía todo un acontecemento sociocultural nas vilas e núcleos rurais galegos.  Do século XVI posuimos Diálogo de Alberte Bieito, unha peza pequena que se escribe pero non se imprime.
 • 15.  Do século XVIII atopamos O entremés do portugués.  O documento teatral máis importante é a peza de Gabriel Feixó de Araúxo A contenda dos labradores de Caldelas, coñecido como O entremés famoso sobre a pesca no río Miño. Data do 1671 e ten como temática un dos moitos enfrontamentos polos dereitos de pesca que ocorreron no Miño entre os habitantes das dúas beiras do río.
 • 16. - Prosa:  Nos séculos XV, XVI e XVII circularon algúns textos en prosa escritos en galego con falsificacións históricas, redactadas por nobres co afán de lexitimar o señorío da súa liñaxe. De todas elas, destaca a Historia de Don Servando, que mandou redactar Xoán Fernández Boán e Araúxo.  En 2009 descubriuse a Historia da Santa Igrexa de Iria Flavia (1713-1735), de Pedro Otero Romero Torres, que é unha versión da Crónica de Santa María de Iria (1468).
 • 17. b) A literatura popularizante:  Nos séculos XVII, XVIII e a primeira metade do XIX, desenvolveuse o “vilancico galego” (composicións en verso, musicadas, cun aire popular e compostas por músicos de gran formación).  Os vilancicos galegos triunfaron incluso máis alá das nosas fronteiras.  En Sevilla, Toledo e Lisboa atopamos exemplos que aproveitan a tradición das panxoliñas e aninovos, como o da marxe. Vamos a Belén, amigos, vamos que a noite está clara; Mingos leve as castañolas, o seu pandeiro Pascuala. (Todos) Vamos a Belén, amigos… Cantemos ao Rei dos Ceos novas e alegres tonadas, ao son da gaita galega con muiñeiras e alboradas. Ai que Neno tan bonito! Que cariña tan galana! Nunca Neno tan fermoso Viron as nosas montañas. (…) (Luís Corral Rodríguez, 1818, catedral de Mondoñedo).
 • 18.  Os principais cultivadores dos vilancicos galegos foron Carlos Patiño, Frei Francisco de Santiago, Gabriel Díaz, Frei Xerónimo Gonçalves e Manuel Bravo de Velasco.  Dentro desta literatura popularizante, o único texto conservado é referido ao Mariscal Pedro Pardo de Cela, do século XVI, denominado Pranto da Frouseira, de autor anónimo. A min chaman Todo mira Señora do gran tesouro Por estrela esclarecida Hago en este Valedouro Mas tredor foi que un mouro O vilao que me vendeu Que de Lugo a Rivadeu Todos me tiñan temor De min a trista Frouseira Que por treizon soi vendida Derribada na riveira Ca xamais se veu vencida. Por treizon tamen venderon Xesus noso redentor E por aquestes tredores Pedro Pardo meu señor
 • 19. c) A Ilustración:  No século XVIII, produciuse en Galicia a chegada e o espallamento das ideas ilustradas. Non se atopan numerosos textos redactados en galego pero apareceron sociedades (xeográficas, económicas…) que tiñan como obxectivo o estudo da realidade do país, pois foi importante a discusión e o debate da historia de Galicia, das súas orixes, etc.  Entre os autores que empregaron o noso idioma nesta etapa destaca Diego Antonio Cernadas e Castro, coñecido como o Cura de Fruíme.
 • 20. Ronca do río Miño Cando tanta festa fan -¡miña nai, como se roxe!- a esta nova fonte de hoxe, ¿que será de ti, Miñán? Tempos vén e tempos van, cae Miñán quen subeu onte; póñase ben alta a fonte, que non é, por máis que o pense, para beixarme en Ourense no ollo da miña ponte. (1755) Cura de Fruíme
 • 21.  Na Ilustración, tamén destacan o padre Feixoo, así como Xosé Andrés Cornide e frei Martín Sarmiento.. Padre Feixoo
 • 22.  No seu volume titulado Coloquio de 24 gallegos rústicos, frei Martín Sarmiento inclúe un conxunto de coplas en galego. No chan que en Morrazo chaman os galegos chan de Parafita, que chega hasta o ceo, que está no camiño que vai ao Ribeiro dendes Pontevedra, a vila do reino; (…) Os mesmos, é todo, tiñan parentesco, criados e nados nun mesmo terreo. Volvíanse á terra por outros vieiros, juntáranse todos no chan a desejo.
 • 23. Enlaces de interese: • Tvg: http://www.youtube.com/watch?v=hHrW8oI9r_w http://www.youtube.com/watch?v=Gi2Rm7Z7xg8 • Séculos escuros, resumo: http://www.youtube.com/watch?v=8aYYmXkpbQ8
 • 24. Fontes e recursos: • Libro de lingua galega 1º de bacharelo, Xerais, unidade 16. • Wikipedia: http://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culos_Escuros http://gl.wikipedia.org/wiki/Literatura_galega_dos_S%C3%A9 culos_Escuros • Outras páxinas web: http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/historia.p hp?id=46&idioma=1 http://www.staki.com/matuquin/Os_seculos_escuros.htm