Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac

OS SéCULOS
   ESCUROS
    (xvi, xvii, xviii)

Alba Ben Rivas
                   1º A – BAC
Cristina Pernas Castaño

       IES Vilar Ponte, 2013
Índice:
1.- Contexto histórico.
     a) O reino de Galicia na coroa de Castela.
     b) A lingua.
2.- Decadencia política e lingüística nos Séculos Escuros.
3.- A literatura durante os Séculos Escuros.
     a) Literatura culta.
          - Poesía.
          - Teatro.
          - Prosa.
     b) Literatura popularizante.
     c) A Ilustración.
1.- Contexto histórico:
O século XV foi un momento determinante para a historia do noso país,
por un dobre motivo:
Por un banda, os acontecementos que tiveron lugar nese período
determinan a súa protección durante a Idade Moderna ou a falta dela; por
outra banda, esta frustración do século XV viría a condicionar o futuro de
Galicia.
a) O reino de Galicia na coroa de Castela:
 En 1230, Fernando III reuniu os territorios de Galicia, León e Castela. A conquista
 permitiulle ampliar os seus dominios despois da toma de Córdoba e Sevilla. Nestes
 momentos, ata 1492, o reino Granada constituía a única presenza árabe na
 Península.

 A conquista andaluza significou un cambio sociopolítico e socioeconómico nos
 territorios da coroa de Fernando III. Así, o chamado eixe horizontal, arredor do
 camiño de Santiago, foi substituído polo eixe vertical (dende Sevilla ata os portos
 cantábricos, a través de Toledo a Burgos). Galicia, convertida cada vez máis nun
 territorio arredado e sen peso sociopolítico, asiste aos novos tempos dende
 unha posición marxinal que se vai prolongar durante os séculos seguintes.
 Todo un conxunto de factores, como a desgaleguización da nobreza, contribuíron
 ao afastamento de Galicia dos centros de poder.

 Galicia, que conserva o título de reina ata o século XIX, alcanza a Idade Moderna
 carecendo dun monarca privativo ou dunhas institucións propias. Galicia viviu
 ao longo da Idade Media unha situación de semi-indepencia.
b) A lingua:
    Ao longo do século XIV, o galego semellaba que se ía converter na
lingua nacional de Galicia, mais a crise política que se vai vivir nesa época,
determinou unha etapa de escuridade e decadencia para o noso idioma.
 Dende o século XIII, ten lugar a
 chegada de xente allea a Galicia, que
 ocuparon os postos dirixentes. Polo
 tanto, comeza o proceso de
 castelanización debido á perda do uso
 do galego no ámbito xurídico-político,
 e aumentou coa marxinación do noso
 país, a dependencia con respecto da
 corte e a centralización da monarquía.
 Ao tempo que en Portugal ten lugar un
 proceso de estandarización do idioma,
 en Galicia prodúcese un retroceso do        O río Miño na súa
 idioma no rexistro escrito,             desembocadura.
 predominando os usos do idioma oral.
2.- Decadencia política e lingüística:
  A perda de prestixio e usos cultos da lingua galega, durante os denominados
  Séculos Escuros, nos séculos XV e XVI, tivo que ver principalmente co motivo de
  perda de poder político e administrativo do Reino de Galicia. Isto tivo como
  consecuencias:

 A nobreza galega é desprazada a Castela e substitúese por outra castelá, que non
 vai mudar a súa lingua pola do reino de Galicia.

 A reforma do clero, que supuxo a desaparición dos vínculos tradicionais entre a
 nobreza laica e eclesiástica, coa entrada de abades e vispos chegados de fóra de
 Galicia, que introducen o castelán como lingua de uso entre o elemento eclesiástico
 máis elevado.

 A centralización do proceso de colonización de América, efectuado dende Sevilla
 -cuxo porto terá o monopolio- e dende o ámbito castelán.
Ademais dos anteriores factores, debemos ter en conta o seguinte:

 Galicia nunca contou cunha burguesía poderosa que puidese defender os intereses
 económicos e lingüísticos do país, como si ocorría noutras comunidades como a
 catalá.
 As pragas de peste e fame mermaron a poboación durante os séculos XVI e XVII,
 facendo que a substitución lingüística fose aínda máis rápida.
 A emigración cara o sur. Despois da expulsión dos mouriscos (mouros convertidos
 ao cristianismo), só nas Alpujarras había preto de 30.000 galegos. Castela,
 Andalucía, Portugal e América foron destinos dos emigrantes galegos.
 As levas de soldados (Alistamento de persoas co fin de servir ao Estado) para poder
 formar o imperio español.
 A explotación das riquezas galegas, como o corte de árbores para a construción de
 naves para a colonización americana.
 A imprenta deu un importante pulo á difusión das linguas nacionais. Aparecen a
 finais do século XV obradoiros de imprenta en Mondoñedo e Monterrei.. A lingua
 empregada será o latín ou o castelán; non aparecerá un libro impreso en galego ata
 mediados do século XIX.
3.- A literatura nesta época:
a) Literatura culta:
  Durante os Séculos Escuros,
  as manifestacións da
  literatura de carácter cultos
  foron moi escasas.

  Non obstante, poseemos un
  conxuntos de textos líricos e
  teatrais compostos na
  pequena “corte” creada por
  Diego Sarmiento de Acuña,
  conde de Gondomar.       Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar
- Poesía:
 Da “corte” de Gondomar conservamos a Canción galega en loor de Don Diego das
 Mariñas Parragués (1º Capitán Xeneral de Galicia), de autor descoñecido e
 redactado en once estanzas.
                Ora sea nalgún tempo
              Alça musa galega o rostro ó ceo
                Con gozo e pasatempo
              E deixa ese burel cuitado e feo,
            Pois se che ofrece un milagroso caso
            Qu’entre as nove doncelas do Parnaso
              Serás por el dend’hoje conocida
                Con nome eterno e vida,
             En en pago de tal nova e tas albrizas
             Recebe do teu verso estas primizas.


 Do século XVII teñen importancia dous documentos recollidos no volume Exequias
 da raíña Margarida, o primeiro de Xoán Gómez Tonel e o segundo de Pedro
 Vázquez de Neira.
 A primeira manifestación poética dos Séculos Escuros achámola no ano 1506. Trátase
 dunha composición feita en homenaxe ao consorte da raíña Xoana I de
 Castela (popularmente coñecida como Xoana a Tola), Filipe o Fermoso, con motivo do
 desembarco da parella na Coruña.

 Consérvanse tamén as Décimas ao Apóstol Santiago de frei Martín Torrado, que fan
 referencia á controversia de se Santiago debía ser o único patrón de España ou
 compartir o padroado con Santa Teresa de Xesús.
                 Elo é que non podés?
               eu non sei como esto seja
                 Eu debe ser en veja
               do ben que a España facés.
                Eu non vin tal entremés
               que a un creo lle fagan ter
                unha freira por muller…
                 Arreda, vai Satanás!
                Santo, vós se vos casás,
              dais ó mundo en que entender.
                     (…)
 Do século XVI é o Soneto de Monterrei:

               Alá en Monterrei en Val de Laça,
                a Violante vi beira de un río
             tan fermosa, en verdá, que quedei frío
             de ver alma inmortal en mortal maça.
              De un alto e lindo corpo a seda laça
                 a pastora sacaba fío a fío,
              quando lle dise: - “Morro, corta o fío”
             - “Vólveo, non cortarei, seguro pasa”.
             - “¿E como pasarei, se eu acá quedo?
             Se pasar –respondí- non vou seguro
            que este corpo, sen alma, morra cedo”.
              - “Coa miña, que levas, te aseguro
           que non morras pastor” – “Pastora hei medo;
               o quedar me parece máis seguro.

            Soneto de Monterrei, Anónimo, 1530-1540
 Tamén se ten falado do poema de La
           Araucana (1589) de Isabel Castro e Andrade
           (condesa de Altamira) como testemuño
           literario dos Séculos Escuros realizado no
           século XVI.

           En 1697 foron publicados os nove romances
           escritos en galego contidos no volume
           conmemorativa    das Festas   Minervais
           celebradas naquel ano. Mais na maioría dos
           casos non conservamos ningún volume
           similar a este, polo que poderían existir máis
Festas Minervais   composicións en lingua galega das que non
           temos coñecemento actualmente.

           Chegados ao século XVIII, contamos cun
           poema no que se narra a batalla de Rande,
           datado de 1702 e atribuído a Anselmo Feixoo
           e Montenegro.
- Teatro:
  Pese a que conservamos poucos textos dramáticos dos Séculos Escuros escritos en
  galego, sábese que a actividade teatral en Galicia nestes séculos foi importante.
  O teatro galego:

 Era un elemento importante de ocio, e unha das principais vías de escape dos
 problemas rutineiros.

 A diferenza do que sucede hoxe en día, o teatro en Galiza era seguido
 especialmente polas clases populares.

 A través dos documentos da época, e de traballos como as Notas Viejas Galicianas,
 de Pablo Pérez-Constanti, temos constancia de que a representación dramática
 constituía todo un acontecemento sociocultural nas vilas e núcleos rurais galegos.

 Do século XVI posuimos Diálogo de Alberte Bieito, unha peza pequena que se
 escribe pero non se imprime.
 Do século XVIII atopamos O
 entremés do portugués, que
 pertence a un xénero de corte
 popular do que non coñecemos
 outras mostras.
 O  documento   teatral máis
 importante é a peza de Gabriel
 Feixó de Araúxo A contenda dos
 labradores de Caldelas, coñecido
 como O entremés famoso sobre a
 pesca no río Miño. Data do 1671 e
 ten como temática un dos moitos
 enfrontamentos polos dereitos de
 pesca que ocorreron no Miño
 entre os habitantes das dúas
 beiras do río.
- Prosa:
 Ao longo dos séculos XV, XVI e XVII circularon algúns
 textos en prosa escritos en lingua galega con
 falsificacións históricas, mandadas redactar por persoas
 pertencentes á nobreza co afán de lexitimar o señorío
 da súa liñaxe, a semellanza dos antigos libros de liñaxes
 e imitando a lingua medieval. De todas elas, destaca
 a Historia de Don Servando (1625-1635), que mandou
 redactar Xoán Fernández Boán e Araúxo.
 Aínda así, hai casos que non son falsificacións, como
 o Theatro Moral y Político de la Noble Academia
 Compostelana, redactada por orde de Pablo Mendoza
 de los Ríos.
 En 2009 descubriuse un manuscrito titulado Historia da
 Santa    Igrexa   de    Iria   Flavia datado
 entre 1713 e 1735 que presenta grande extensión,
 de Pedro Otero Romero Torres, e que é unha versión
 da Crónica de Santa María de Iria (1468).
b) A literatura popularizante:
 Durante os séculos XVII, XVIII e a        Vamos a Belén, amigos,
 primeira metade do XIX, desenvolveuse o     vamos que a noite está clara;
 “vilancico galego” (composicións en       Mingos leve as castañolas,
                          o seu pandeiro Pascuala.
 verso, musicadas, cun aire popular e           (Todos)
 compostas por músicos de gran          Vamos a Belén, amigos…
 formación).
                          Cantemos ao Rei dos Ceos
                           novas e alegres tonadas,
 Os lugares onde máis importancia tiveron
                           ao son da gaita galega
 estes foron Mondoñedo e Santiago de        con muiñeiras e alboradas.
 Compostela. Por iso, estes triunfaron        Ai que Neno tan bonito!
 incluyo máis alá das nosas fronteiras.       Que cariña tan galana!
                           Nunca Neno tan fermoso
                          Viron as nosas montañas.
 En Sevilla, Toledo e Lisboa atopamos             (…)
 exemplos deste tipo, que aproveitan a   (Luís Corral Rodríguez, 1818, catedral de
 tradición das panxoliñas e aninovos,           Mondoñedo).
 como o da marxe.
A min chaman Todo mira
 Señora do gran tesouro     Os principais cultivadores deste
 Por estrela esclarecida    xénero foron Carlos Patiño, Frei
 Hago en este Valedouro     Francisco de Santiago, Gabriel
                Díaz, Frei Xerónimo Gonçalves e
Mas tredor foi que un mouro   Manuel Bravo de Velasco.
 O vilao que me vendeu
 Que de Lugo a Rivadeu
 Todos me tiñan temor     Dentro desta literatura
                popularizante, cómpre mencionar o
 De min a trista Frouseira   único texto conservado procedente
Que por treizon soi vendida
  Derribada na riveira
                dun suposto ciclo de “romances e
Ca xamais se veu vencida.    cancións” referidos ao Mariscal
                Pedro Pardo de Cela, que datan do
Por treizon tamen venderon   século XVI. É o denominado Pranto
  Xesus noso redentor     da Frouseira, de autor anónimo.
 E por aquestes tredores
 Pedro Pardo meu señor
c) A Ilustración:
 No século XVIII, nunha etapa comprendida entre os Séculos
 Escuros e o Rexurdimento decimonónimo, produciuse en Galicia a
 chegada e o espallamento das ideas ilustradas. Nos se atopan
 numerosos textos redactados en galego pero apareceron
 sociedades xeográficas, económicas… que tiñan como obxectivo
 o estudo da realidade do país. Na Ilustración foi importante a
 discusión e o debate da historia de Galicia, das súas orixes, etc.

 Entre os autores que empregaron o noso idioma nesta etapa
 destaca Diego Antonio Cernadas e Castro, coñecido como o Cura
 de Fruíme.
Ronca do río Miño

   Cando tanta festa fan
  -¡miña nai, como se roxe!-
  a esta nova fonte de hoxe,
   ¿que será de ti, Miñán?
  Tempos vén e tempos van,
 cae Miñán quen subeu onte;
  póñase ben alta a fonte,
que non é, por máis que o pense,
  para beixarme en Ourense
   no ollo da miña ponte.
       (1755)

    Cura de Fruíme
 Tamén destacan o padre Feixoo e os seus irmáns Anselmo e Plácido,
 dos cales conservamos algúns textos en galego.
                    Padre Feixoo
 Xosé Andrés Cornide e frei Martín Sarmiento destacaron tamén na
 Ilustración. Este último convertiuse nun dos precursores da nosa
 pedagoxía e nun precedente dos estudos filolóxicos en Galicia polos
 seus traballos acerca das orixes do idioma e da súa defensa no ensino
 da lingua galega.
 No seu volume titulado Coloquio de 24 gallegos rústicos, frei Martín
 Sarmiento inclúe un conxunto de coplas en galego.
                         No chan que en Morrazo
                          chaman os galegos
                          chan de Parafita,
                         que chega hasta o ceo,

                          que está no camiño
                          que vai ao Ribeiro
                          dendes Pontevedra,
                            a vila do reino;
                               (…)
                          Os mesmos, é todo,
                           tiñan parentesco,
                           criados e nados
                          nun mesmo terreo.

                          Volvíanse á terra
                          por outros vieiros,
                           juntáranse todos
                          no chan a desejo.
Enlaces de interese:
• Tvg:
http://www.youtube.com/watch?v=hHrW8oI9r_w
http://www.youtube.com/watch?v=Gi2Rm7Z7xg8

• Séculos escuros, resumo:
http://www.youtube.com/watch?v=8aYYmXkpbQ8
Fontes e recursos:
• Libro de lingua galega 1º de bacharelo, Xerais, unidade 16.
• Wikipedia: http://gl.wikipedia.org/wiki/S
 %C3%A9culos_Escuros
 http://gl.wikipedia.org/wiki/Literatura_galega_dos_S
 %C3%A9culos_Escuros
• Google imaxes: https://www.google.es/imghp?
 hl=es&tab=wi&authuser=0
• Outras páxinas web:
 http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/historia.p
 hp?id=46&idioma=1
 http://www.staki.com/matuquin/Os_seculos_escuros.htm
1 von 23

Recomendados

SÉCULOS ESCUROS . textos von
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textosMarlou
2.4K views4 Folien
Os Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A Bac von
Os Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A BacOs Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A Bac
Os Séculos Escuros, Cristina Pernas e Alba Ben, 1º A BacAlbaBenRivas_1BAC-A
1.7K views24 Folien
A narrativa medieval von
A narrativa medievalA narrativa medieval
A narrativa medievaltrafegandoronseis
5.2K views19 Folien
Lite.medieval 3ºeso von
Lite.medieval 3ºesoLite.medieval 3ºeso
Lite.medieval 3ºesoMarlou
1.9K views5 Folien
PROSA_MEDIEVAL von
PROSA_MEDIEVALPROSA_MEDIEVAL
PROSA_MEDIEVALxenevra
2.5K views17 Folien
Prosa medieval von
Prosa medievalProsa medieval
Prosa medievalLoli Cid Cid
3.8K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ppw Rexurdimento von
Ppw RexurdimentoPpw Rexurdimento
Ppw Rexurdimentoguest7b8f3b
1.1K views14 Folien
Prosa medieval von
Prosa medievalProsa medieval
Prosa medievalLoli Cid Cid
2.6K views7 Folien
Lírica medieval galego portuguesa von
Lírica medieval galego portuguesaLírica medieval galego portuguesa
Lírica medieval galego portuguesaVinseiro
33.9K views79 Folien
Cantigas sta maria von
Cantigas sta mariaCantigas sta maria
Cantigas sta mariaLoli Cid Cid
1.8K views7 Folien
Literatura Seculos Escuros von
Literatura Seculos EscurosLiteratura Seculos Escuros
Literatura Seculos EscurosManuel Antón Mosteiro García
3.2K views8 Folien
lirica medieval von
lirica medievallirica medieval
lirica medievalxenevra
4.5K views60 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ppw Rexurdimento von guest7b8f3b
Ppw RexurdimentoPpw Rexurdimento
Ppw Rexurdimento
guest7b8f3b1.1K views
Lírica medieval galego portuguesa von Vinseiro
Lírica medieval galego portuguesaLírica medieval galego portuguesa
Lírica medieval galego portuguesa
Vinseiro33.9K views
lirica medieval von xenevra
lirica medievallirica medieval
lirica medieval
xenevra4.5K views
A Presenza Do Mar Na Literatura Galega von Encarna Lago
A Presenza Do Mar Na Literatura GalegaA Presenza Do Mar Na Literatura Galega
A Presenza Do Mar Na Literatura Galega
Encarna Lago853 views
Pre rexurdimento von agarridog
Pre rexurdimentoPre rexurdimento
Pre rexurdimento
agarridog1.6K views
O reino de_Galiza von Marlou
O reino de_GalizaO reino de_Galiza
O reino de_Galiza
Marlou255 views
A situación do galego en Rianxo durante a Idade Media (por Paula Cambeses) von Marlou
A situación do galego en Rianxo durante a Idade Media (por Paula Cambeses)A situación do galego en Rianxo durante a Idade Media (por Paula Cambeses)
A situación do galego en Rianxo durante a Idade Media (por Paula Cambeses)
Marlou735 views
Lendas galegas von agarridog
Lendas galegasLendas galegas
Lendas galegas
agarridog3K views
Rosalía von xenevra
RosalíaRosalía
Rosalía
xenevra3.3K views
Historia medieval 1ºbac von xenevra
Historia medieval 1ºbacHistoria medieval 1ºbac
Historia medieval 1ºbac
xenevra1.6K views
O esplendor mediaval, a decadencia dos seculos escuros von kathekatus
O esplendor mediaval, a decadencia dos seculos escurosO esplendor mediaval, a decadencia dos seculos escuros
O esplendor mediaval, a decadencia dos seculos escuros
kathekatus733 views

Destacado

Seculos Escuros von
Seculos EscurosSeculos Escuros
Seculos EscurosManuel Antón Mosteiro García
1.5K views3 Folien
Séculos escuros von
Séculos escurosSéculos escuros
Séculos escurosMarlou
2.6K views2 Folien
Os Séculos Escuros e a Ilustración von
Os Séculos Escuros e a IlustraciónOs Séculos Escuros e a Ilustración
Os Séculos Escuros e a Ilustraciónnoagaliza
5.8K views18 Folien
Presentación lingua galega 1º bach von
Presentación lingua galega 1º bachPresentación lingua galega 1º bach
Presentación lingua galega 1º bachManuel Antón Mosteiro García
4.4K views9 Folien
Lingua galega s.xvi ó xix (esquemas) von
Lingua galega  s.xvi ó xix (esquemas)Lingua galega  s.xvi ó xix (esquemas)
Lingua galega s.xvi ó xix (esquemas)mati2011
2.4K views11 Folien
O galego na historia: da Idade Media aos Séculos Escuros von
O galego na historia: da Idade Media aos Séculos EscurosO galego na historia: da Idade Media aos Séculos Escuros
O galego na historia: da Idade Media aos Séculos EscurosGalego en Berlín
2K views14 Folien

Similar a Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac

Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02anagagon
619 views16 Folien
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02anagagon
237 views16 Folien
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros von
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escurosDo esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escurosmarloga
592 views13 Folien
1. A_lírica_medieval_presentación_completa.pdf von
1. A_lírica_medieval_presentación_completa.pdf1. A_lírica_medieval_presentación_completa.pdf
1. A_lírica_medieval_presentación_completa.pdfAitorRivasRodrguez
7 views60 Folien
Son muller, e que? (por Puala Cambeses) von
Son muller, e que? (por Puala Cambeses)Son muller, e que? (por Puala Cambeses)
Son muller, e que? (por Puala Cambeses)Marlou
2.9K views112 Folien
Séculos Escuros von
Séculos EscurosSéculos Escuros
Séculos Escuroslaurafernanlopez
1.3K views6 Folien

Similar a Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac(20)

Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von anagagon
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
anagagon619 views
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02 von anagagon
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
Aliteraturagaleganossseeanabeln 100309071039-phpapp02
anagagon237 views
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros von marloga
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escurosDo esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros
Do esplendor medieval á decadencia dos séculos escuros
marloga592 views
Son muller, e que? (por Puala Cambeses) von Marlou
Son muller, e que? (por Puala Cambeses)Son muller, e que? (por Puala Cambeses)
Son muller, e que? (por Puala Cambeses)
Marlou2.9K views
O reino de galiza von Marlou
O reino de galizaO reino de galiza
O reino de galiza
Marlou1.4K views
Do esplendor medieval a decadencia dos seulos escuros von carmeveiga3b
Do esplendor medieval a decadencia dos seulos escurosDo esplendor medieval a decadencia dos seulos escuros
Do esplendor medieval a decadencia dos seulos escuros
carmeveiga3b228 views
O rexurdimento von agarridog
O rexurdimentoO rexurdimento
O rexurdimento
agarridog557 views
Rexurdimento von agarridog
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimento
agarridog779 views
Rexurdimento von agarridog
RexurdimentoRexurdimento
Rexurdimento
agarridog690 views
Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2) von analuciagonzalez
Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2)Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2)
Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2)
analuciagonzalez332 views
Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2) von analuciagonzalez
Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2)Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2)
Do esplendor medieval á decadencia dos século escuros (2)
analuciagonzalez221 views
Historia da lingua von aldeatotal
Historia da linguaHistoria da lingua
Historia da lingua
aldeatotal32.1K views
A poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obras von Víctor Agrasar Salegui
A poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obrasA poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obras
A poesia das irmandades da fala. caracteristicas autores e obras
Os Precursores do Rexurdimento von noagaliza
Os Precursores do RexurdimentoOs Precursores do Rexurdimento
Os Precursores do Rexurdimento
noagaliza4.8K views
Narrativa medieval 1 ppt von Mrc558688
Narrativa medieval 1 pptNarrativa medieval 1 ppt
Narrativa medieval 1 ppt
Mrc558688423 views
O galego nos SSEE von Marlou
O galego nos SSEEO galego nos SSEE
O galego nos SSEE
Marlou405 views

Os séculos escuros, cristina pernas e alba ben, 1º a bac

 • 1. OS SéCULOS ESCUROS (xvi, xvii, xviii) Alba Ben Rivas 1º A – BAC Cristina Pernas Castaño IES Vilar Ponte, 2013
 • 2. Índice: 1.- Contexto histórico. a) O reino de Galicia na coroa de Castela. b) A lingua. 2.- Decadencia política e lingüística nos Séculos Escuros. 3.- A literatura durante os Séculos Escuros. a) Literatura culta. - Poesía. - Teatro. - Prosa. b) Literatura popularizante. c) A Ilustración.
 • 3. 1.- Contexto histórico: O século XV foi un momento determinante para a historia do noso país, por un dobre motivo: Por un banda, os acontecementos que tiveron lugar nese período determinan a súa protección durante a Idade Moderna ou a falta dela; por outra banda, esta frustración do século XV viría a condicionar o futuro de Galicia.
 • 4. a) O reino de Galicia na coroa de Castela:  En 1230, Fernando III reuniu os territorios de Galicia, León e Castela. A conquista permitiulle ampliar os seus dominios despois da toma de Córdoba e Sevilla. Nestes momentos, ata 1492, o reino Granada constituía a única presenza árabe na Península.  A conquista andaluza significou un cambio sociopolítico e socioeconómico nos territorios da coroa de Fernando III. Así, o chamado eixe horizontal, arredor do camiño de Santiago, foi substituído polo eixe vertical (dende Sevilla ata os portos cantábricos, a través de Toledo a Burgos). Galicia, convertida cada vez máis nun territorio arredado e sen peso sociopolítico, asiste aos novos tempos dende unha posición marxinal que se vai prolongar durante os séculos seguintes. Todo un conxunto de factores, como a desgaleguización da nobreza, contribuíron ao afastamento de Galicia dos centros de poder.  Galicia, que conserva o título de reina ata o século XIX, alcanza a Idade Moderna carecendo dun monarca privativo ou dunhas institucións propias. Galicia viviu ao longo da Idade Media unha situación de semi-indepencia.
 • 5. b) A lingua: Ao longo do século XIV, o galego semellaba que se ía converter na lingua nacional de Galicia, mais a crise política que se vai vivir nesa época, determinou unha etapa de escuridade e decadencia para o noso idioma. Dende o século XIII, ten lugar a chegada de xente allea a Galicia, que ocuparon os postos dirixentes. Polo tanto, comeza o proceso de castelanización debido á perda do uso do galego no ámbito xurídico-político, e aumentou coa marxinación do noso país, a dependencia con respecto da corte e a centralización da monarquía. Ao tempo que en Portugal ten lugar un proceso de estandarización do idioma, en Galicia prodúcese un retroceso do O río Miño na súa idioma no rexistro escrito, desembocadura. predominando os usos do idioma oral.
 • 6. 2.- Decadencia política e lingüística: A perda de prestixio e usos cultos da lingua galega, durante os denominados Séculos Escuros, nos séculos XV e XVI, tivo que ver principalmente co motivo de perda de poder político e administrativo do Reino de Galicia. Isto tivo como consecuencias:  A nobreza galega é desprazada a Castela e substitúese por outra castelá, que non vai mudar a súa lingua pola do reino de Galicia.  A reforma do clero, que supuxo a desaparición dos vínculos tradicionais entre a nobreza laica e eclesiástica, coa entrada de abades e vispos chegados de fóra de Galicia, que introducen o castelán como lingua de uso entre o elemento eclesiástico máis elevado.  A centralización do proceso de colonización de América, efectuado dende Sevilla -cuxo porto terá o monopolio- e dende o ámbito castelán.
 • 7. Ademais dos anteriores factores, debemos ter en conta o seguinte:  Galicia nunca contou cunha burguesía poderosa que puidese defender os intereses económicos e lingüísticos do país, como si ocorría noutras comunidades como a catalá.  As pragas de peste e fame mermaron a poboación durante os séculos XVI e XVII, facendo que a substitución lingüística fose aínda máis rápida.  A emigración cara o sur. Despois da expulsión dos mouriscos (mouros convertidos ao cristianismo), só nas Alpujarras había preto de 30.000 galegos. Castela, Andalucía, Portugal e América foron destinos dos emigrantes galegos.  As levas de soldados (Alistamento de persoas co fin de servir ao Estado) para poder formar o imperio español.  A explotación das riquezas galegas, como o corte de árbores para a construción de naves para a colonización americana.  A imprenta deu un importante pulo á difusión das linguas nacionais. Aparecen a finais do século XV obradoiros de imprenta en Mondoñedo e Monterrei.. A lingua empregada será o latín ou o castelán; non aparecerá un libro impreso en galego ata mediados do século XIX.
 • 8. 3.- A literatura nesta época: a) Literatura culta: Durante os Séculos Escuros, as manifestacións da literatura de carácter cultos foron moi escasas. Non obstante, poseemos un conxuntos de textos líricos e teatrais compostos na pequena “corte” creada por Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar
 • 9. - Poesía:  Da “corte” de Gondomar conservamos a Canción galega en loor de Don Diego das Mariñas Parragués (1º Capitán Xeneral de Galicia), de autor descoñecido e redactado en once estanzas. Ora sea nalgún tempo Alça musa galega o rostro ó ceo Con gozo e pasatempo E deixa ese burel cuitado e feo, Pois se che ofrece un milagroso caso Qu’entre as nove doncelas do Parnaso Serás por el dend’hoje conocida Con nome eterno e vida, En en pago de tal nova e tas albrizas Recebe do teu verso estas primizas.  Do século XVII teñen importancia dous documentos recollidos no volume Exequias da raíña Margarida, o primeiro de Xoán Gómez Tonel e o segundo de Pedro Vázquez de Neira.
 • 10.  A primeira manifestación poética dos Séculos Escuros achámola no ano 1506. Trátase dunha composición feita en homenaxe ao consorte da raíña Xoana I de Castela (popularmente coñecida como Xoana a Tola), Filipe o Fermoso, con motivo do desembarco da parella na Coruña.  Consérvanse tamén as Décimas ao Apóstol Santiago de frei Martín Torrado, que fan referencia á controversia de se Santiago debía ser o único patrón de España ou compartir o padroado con Santa Teresa de Xesús. Elo é que non podés? eu non sei como esto seja Eu debe ser en veja do ben que a España facés. Eu non vin tal entremés que a un creo lle fagan ter unha freira por muller… Arreda, vai Satanás! Santo, vós se vos casás, dais ó mundo en que entender. (…)
 • 11.  Do século XVI é o Soneto de Monterrei: Alá en Monterrei en Val de Laça, a Violante vi beira de un río tan fermosa, en verdá, que quedei frío de ver alma inmortal en mortal maça. De un alto e lindo corpo a seda laça a pastora sacaba fío a fío, quando lle dise: - “Morro, corta o fío” - “Vólveo, non cortarei, seguro pasa”. - “¿E como pasarei, se eu acá quedo? Se pasar –respondí- non vou seguro que este corpo, sen alma, morra cedo”. - “Coa miña, que levas, te aseguro que non morras pastor” – “Pastora hei medo; o quedar me parece máis seguro. Soneto de Monterrei, Anónimo, 1530-1540
 • 12.  Tamén se ten falado do poema de La Araucana (1589) de Isabel Castro e Andrade (condesa de Altamira) como testemuño literario dos Séculos Escuros realizado no século XVI.  En 1697 foron publicados os nove romances escritos en galego contidos no volume conmemorativa das Festas Minervais celebradas naquel ano. Mais na maioría dos casos non conservamos ningún volume similar a este, polo que poderían existir máis Festas Minervais composicións en lingua galega das que non temos coñecemento actualmente.  Chegados ao século XVIII, contamos cun poema no que se narra a batalla de Rande, datado de 1702 e atribuído a Anselmo Feixoo e Montenegro.
 • 13. - Teatro: Pese a que conservamos poucos textos dramáticos dos Séculos Escuros escritos en galego, sábese que a actividade teatral en Galicia nestes séculos foi importante. O teatro galego:  Era un elemento importante de ocio, e unha das principais vías de escape dos problemas rutineiros.  A diferenza do que sucede hoxe en día, o teatro en Galiza era seguido especialmente polas clases populares.  A través dos documentos da época, e de traballos como as Notas Viejas Galicianas, de Pablo Pérez-Constanti, temos constancia de que a representación dramática constituía todo un acontecemento sociocultural nas vilas e núcleos rurais galegos.  Do século XVI posuimos Diálogo de Alberte Bieito, unha peza pequena que se escribe pero non se imprime.
 • 14.  Do século XVIII atopamos O entremés do portugués, que pertence a un xénero de corte popular do que non coñecemos outras mostras.  O documento teatral máis importante é a peza de Gabriel Feixó de Araúxo A contenda dos labradores de Caldelas, coñecido como O entremés famoso sobre a pesca no río Miño. Data do 1671 e ten como temática un dos moitos enfrontamentos polos dereitos de pesca que ocorreron no Miño entre os habitantes das dúas beiras do río.
 • 15. - Prosa:  Ao longo dos séculos XV, XVI e XVII circularon algúns textos en prosa escritos en lingua galega con falsificacións históricas, mandadas redactar por persoas pertencentes á nobreza co afán de lexitimar o señorío da súa liñaxe, a semellanza dos antigos libros de liñaxes e imitando a lingua medieval. De todas elas, destaca a Historia de Don Servando (1625-1635), que mandou redactar Xoán Fernández Boán e Araúxo.  Aínda así, hai casos que non son falsificacións, como o Theatro Moral y Político de la Noble Academia Compostelana, redactada por orde de Pablo Mendoza de los Ríos.  En 2009 descubriuse un manuscrito titulado Historia da Santa Igrexa de Iria Flavia datado entre 1713 e 1735 que presenta grande extensión, de Pedro Otero Romero Torres, e que é unha versión da Crónica de Santa María de Iria (1468).
 • 16. b) A literatura popularizante:  Durante os séculos XVII, XVIII e a Vamos a Belén, amigos, primeira metade do XIX, desenvolveuse o vamos que a noite está clara; “vilancico galego” (composicións en Mingos leve as castañolas, o seu pandeiro Pascuala. verso, musicadas, cun aire popular e (Todos) compostas por músicos de gran Vamos a Belén, amigos… formación). Cantemos ao Rei dos Ceos novas e alegres tonadas,  Os lugares onde máis importancia tiveron ao son da gaita galega estes foron Mondoñedo e Santiago de con muiñeiras e alboradas. Compostela. Por iso, estes triunfaron Ai que Neno tan bonito! incluyo máis alá das nosas fronteiras. Que cariña tan galana! Nunca Neno tan fermoso Viron as nosas montañas.  En Sevilla, Toledo e Lisboa atopamos (…) exemplos deste tipo, que aproveitan a (Luís Corral Rodríguez, 1818, catedral de tradición das panxoliñas e aninovos, Mondoñedo). como o da marxe.
 • 17. A min chaman Todo mira Señora do gran tesouro  Os principais cultivadores deste Por estrela esclarecida xénero foron Carlos Patiño, Frei Hago en este Valedouro Francisco de Santiago, Gabriel Díaz, Frei Xerónimo Gonçalves e Mas tredor foi que un mouro Manuel Bravo de Velasco. O vilao que me vendeu Que de Lugo a Rivadeu Todos me tiñan temor  Dentro desta literatura popularizante, cómpre mencionar o De min a trista Frouseira único texto conservado procedente Que por treizon soi vendida Derribada na riveira dun suposto ciclo de “romances e Ca xamais se veu vencida. cancións” referidos ao Mariscal Pedro Pardo de Cela, que datan do Por treizon tamen venderon século XVI. É o denominado Pranto Xesus noso redentor da Frouseira, de autor anónimo. E por aquestes tredores Pedro Pardo meu señor
 • 18. c) A Ilustración:  No século XVIII, nunha etapa comprendida entre os Séculos Escuros e o Rexurdimento decimonónimo, produciuse en Galicia a chegada e o espallamento das ideas ilustradas. Nos se atopan numerosos textos redactados en galego pero apareceron sociedades xeográficas, económicas… que tiñan como obxectivo o estudo da realidade do país. Na Ilustración foi importante a discusión e o debate da historia de Galicia, das súas orixes, etc.  Entre os autores que empregaron o noso idioma nesta etapa destaca Diego Antonio Cernadas e Castro, coñecido como o Cura de Fruíme.
 • 19. Ronca do río Miño Cando tanta festa fan -¡miña nai, como se roxe!- a esta nova fonte de hoxe, ¿que será de ti, Miñán? Tempos vén e tempos van, cae Miñán quen subeu onte; póñase ben alta a fonte, que non é, por máis que o pense, para beixarme en Ourense no ollo da miña ponte. (1755) Cura de Fruíme
 • 20.  Tamén destacan o padre Feixoo e os seus irmáns Anselmo e Plácido, dos cales conservamos algúns textos en galego. Padre Feixoo  Xosé Andrés Cornide e frei Martín Sarmiento destacaron tamén na Ilustración. Este último convertiuse nun dos precursores da nosa pedagoxía e nun precedente dos estudos filolóxicos en Galicia polos seus traballos acerca das orixes do idioma e da súa defensa no ensino da lingua galega.
 • 21.  No seu volume titulado Coloquio de 24 gallegos rústicos, frei Martín Sarmiento inclúe un conxunto de coplas en galego. No chan que en Morrazo chaman os galegos chan de Parafita, que chega hasta o ceo, que está no camiño que vai ao Ribeiro dendes Pontevedra, a vila do reino; (…) Os mesmos, é todo, tiñan parentesco, criados e nados nun mesmo terreo. Volvíanse á terra por outros vieiros, juntáranse todos no chan a desejo.
 • 22. Enlaces de interese: • Tvg: http://www.youtube.com/watch?v=hHrW8oI9r_w http://www.youtube.com/watch?v=Gi2Rm7Z7xg8 • Séculos escuros, resumo: http://www.youtube.com/watch?v=8aYYmXkpbQ8
 • 23. Fontes e recursos: • Libro de lingua galega 1º de bacharelo, Xerais, unidade 16. • Wikipedia: http://gl.wikipedia.org/wiki/S %C3%A9culos_Escuros http://gl.wikipedia.org/wiki/Literatura_galega_dos_S %C3%A9culos_Escuros • Google imaxes: https://www.google.es/imghp? hl=es&tab=wi&authuser=0 • Outras páxinas web: http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/historia.p hp?id=46&idioma=1 http://www.staki.com/matuquin/Os_seculos_escuros.htm