,$326,7,9$ (O LQYHQWRU GHO WHO«JUDIR IXH XQ SLQWRU HVWDGRXQLGHQVH GH QRPEUH 6DPXHO)LQHO %UHHVH 0RUVH QDFLGR HO GH DEULO G...
IXH LQWHUHVDQGR SRU OD HOHFWULFLGDG GH DTX¯ VXUJLµ HO WHO«JUDIR TXH DXQTXH QRHUD XQD LGHD QXHYD QDGLH KDVWD HO PRPHQWR OD...
(Q OD WHOHLPSUHVLµQ HO PHQVDMH VH UHFLEH HQ IRUPD GH SDODEUD PHFDQRJUDILDGDVVREUH XQD KRMD GH SDSHO (O FµGLJR GH LPSUHVLµQ...
3DUD HO WHO«JUDIR HO«FWULFR VH KDE¯D H[WHQGLGR SRU WRGD OD $P«ULFD GHO1RUWH D ,QJODWHUUD D PXFKDV SDUWHV GH (XURSD $XQTX...
,$326,7,9$ (O FµGLJR PRUVH R WDPEL«Q FRQRFLGR FRPR DOIDEHWR PRUVH HV XQ VLVWHPD GHUHSUHVHQWDFLµQ GH OHWUDV Q¼PHURV PHGLDQ...
,$326,7,9$ (O WHO«JUDIR GH +XJHQV VH EDVD HQ GRV UXHGDV TXH FRQWLHQHQ WRGRV ORVV¯PERORV R FDUDFWHUHV TXH VH SXHGHQ WUDQVPL...
9LHQH D VHU XQD HYROXFLµQ GHO GH +XJHQV6H EDVD HQ OD FRGLILFDFLµQ GH ORV FDUDFWHUHV QR HQ OD SRVLFLµQ GH XQ ¼QLFRSXOVR VLQ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

El telégrafo

224 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
224
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

El telégrafo

 1. 1. ,$326,7,9$ (O LQYHQWRU GHO WHO«JUDIR IXH XQ SLQWRU HVWDGRXQLGHQVH GH QRPEUH 6DPXHO)LQHO %UHHVH 0RUVH QDFLGR HO GH DEULO GH HQ HO HVWDGR GH0DVVDFKXVVHW7UDV JUDGXDUVH HQ OD XQLYHUVLGDG GH DOH YLDMµ D /RQGUHV SDUD HVWXGLDU %HOODV$UWHV GRQGH VH FRQYHUWLU¯D HQ UHWUDWLVWD HVFXOWRU GH «[LWR 3HUR GHVSX«V VH
 2. 2. IXH LQWHUHVDQGR SRU OD HOHFWULFLGDG GH DTX¯ VXUJLµ HO WHO«JUDIR TXH DXQTXH QRHUD XQD LGHD QXHYD QDGLH KDVWD HO PRPHQWR OD KDE¯D PDWHULDOL]DGR,$326,7,9$ (O GH HQHUR GH 0RUVH UHDOL]µ VX SULPHUD GHPRVWUDFLµQ S¼EOLFD FRQ VXWHO«JUDIR PHF£QLFR µSWLFR HIHFWXµ FRQ «[LWR ODV SULPHUDV SUXHEDV HQ IHEUHURGH HQ XQ FRQFXUVR FRQYRFDGR SRU HO RQJUHVR GH (VWDGRV 8QLGRVDGD OHWUD GHO DOIDEHWR YLHQH UHSUHVHQWDGD SRU XQD GH ODV FRPELQDFLRQHVSRVLEOHV GH LPSXOVRV HOHFWUµQLFRV GH LJXDO GXUDFLµQ VLHQGR OD VHFXHQFLD GHLQWHUYDORV XWLOL]DGRV QR XWLOL]DGRV OD TXH GHWHUPLQD OD OHWUD,$326,7,9$
 3. 3. (Q OD WHOHLPSUHVLµQ HO PHQVDMH VH UHFLEH HQ IRUPD GH SDODEUD PHFDQRJUDILDGDVVREUH XQD KRMD GH SDSHO (O FµGLJR GH LPSUHVLµQ GH DUUDQTXHSDUDGD XWLOL]DVLHWH LPSXOVRV SDUD FDGD FDU£FWHU HO SULPHUR LQGLFD HO FRPLHQ]R HO V«SWLPR HOILQDO GH FDGD OHWUDRPR OD YHORFLGDG GH WUDQVPLVLµQ GHSHQGH GHO Q¼PHUR GH V¯PERORVGLVSRQLEOHV HVWRV HVW£Q VHSDUDGRV HQ GRV EDQFRV OHWUDV Q¼PHURV GH PRGRTXH FRPSDUWHQ HO PLVPR FµGLJR XQD OHWUD XQ Q¼PHUR,$326,7,9$
 4. 4. 3DUD HO WHO«JUDIR HO«FWULFR VH KDE¯D H[WHQGLGR SRU WRGD OD $P«ULFD GHO1RUWH D ,QJODWHUUD D PXFKDV SDUWHV GH (XURSD $XQTXH ORV DODPEUHV D«UHRVWXYLHURQ PXFKR P£V «[LWR HQ OD WLHUUD VLHPSUH GHWHQ¯DQ DEUXSWDPHQWH D OD RULOODGHO RF«DQR 0XFKDV PHQWHV EULOODQWHV H LPDJLQDWLYDV VH HQVLPLVPDURQ HQ ODVROXFLµQ GH HVWH SUREOHPD
 5. 5. ,$326,7,9$ (O FµGLJR PRUVH R WDPEL«Q FRQRFLGR FRPR DOIDEHWR PRUVH HV XQ VLVWHPD GHUHSUHVHQWDFLµQ GH OHWUDV Q¼PHURV PHGLDQWH VH³DOHV HPLWLGDV GH IRUPDLQWHUPLWHQWH,$326,7,9$
 6. 6. ,$326,7,9$ (O WHO«JUDIR GH +XJHQV VH EDVD HQ GRV UXHGDV TXH FRQWLHQHQ WRGRV ORVV¯PERORV R FDUDFWHUHV TXH VH SXHGHQ WUDQVPLWLU JLUDQ VLQFURQL]DGDV D ODPLVPD YHORFLGDG,$326,7,9$
 7. 7. 9LHQH D VHU XQD HYROXFLµQ GHO GH +XJHQV6H EDVD HQ OD FRGLILFDFLµQ GH ORV FDUDFWHUHV QR HQ OD SRVLFLµQ GH XQ ¼QLFRSXOVR VLQR HQ FLQFR VORWV R LQWHUYDORV GH WLHPSR HQ ORV TXH VH SRG¯D WUDQVPLWLUXQ SXOVR R QR7DPEL«Q XWLOL]D GRV EDQFRV GH FDUDFWHUHV FRQ VX EODQFR GH OHWUDV VX EODQFRGH FLIUDV FRUUHVSRQGLHQWHV (V PXFKR P£V U£SLGR TXH HO GH +XJHQV D TXHVµOR QHFHVLWD VORWV SRU FDU£FWHU

×