Pencairan bsm pip tahap 6

Akuma Hodeyoshi
Akuma HodeyoshiAttended Smk muhammadiyah 01 boyolali

Pencairan dana PIP

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOYOLALI
SMK MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI
Jurusan : 1. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
2. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
(STATUS TERAKREDITASI B)
Alamat : Jl. Bangak – Simo Km. 7 Sambi, Boyolali 57376 Telp. 0276.3294464
SURAT KETERANGAN
Nomor : 198/I03.29/SMK.M.1/S.5/III/2016
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. Sudaryono
NIP : -
Jabatan : PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
Menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini, adalah benar-benar siswa SMK
Muhammadiyah 01 Boyolali dan yang bersangkutan sebagai penerima dana BSM/PIP tahun
2015.
No Nama Kelas Nomor Rekening
Keterangan
(No/Tgl Sk Penyaluran)
1 ADITYA JUAN WICAKSONO X 20308455C100001AO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
2 AMBAR SUKMAWATI X 20308455C100002AI6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
3 BAGAS SANTOSO X 20308455C100003BO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
4 BAYU SETYO NUGROHO X 20308455C100004BO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
5 DEVITA SELVIANA X 20308455C100005DA6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
6 DONI KURNIYAWAN X 20308455C100006DN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
7 ENDRI SETYO DARMAWAN X 20308455C100007EN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
8 FATKHUR ROHMAN X 20308455C100008FN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
9 FENDY IMAM MUSTOFA X 20308455C100009FA6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
10 FREDI HARIIRAWAN X 20308455C100010FN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
11 GUNAWAN AGUNG BUDI WIBOWO X 20308455C100011GO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
12 HENDY EKO SAPUTRO X 20308455C100012HO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
13 IHSAN ARIFIN X 20308455C100013IN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
14 IKROM SIROT X 20308455C100014IT6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
15 ILHAM SALAHUDIN X 20308455C100015IN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
16 LINA AGUSTINA X 20308455C100016LA6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
17 MUHAMMAD AZIZ ALI IMRON X 20308455C100017MN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
18 NIPON HANDOYO X 20308455C100018NO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
19 NURUL ISTIQHOMAH X 20308455C100019NH6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
20 PRATAMA DIKI R X 20308455C100020PR6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
21 RIZAL NUR BAKHTIAR X 20308455C100021RR6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
No Nama Kelas Nomor Rekening
Keterangan
(No/Tgl Sk Penyaluran)
22 SITI COIRIYAH X 20308455C100022SH6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
23 SRI RAHAYU X 20308455C100023SU6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
24 SYAIFUL NUR HIDAYAT X 20308455C100024ST6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
25 TEDI PUTRA NUR S X 20308455C100025TS6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
26 TRI WIYANTO X 20308455C100026TO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
27 WAWAN SETIONO X 20308455C100027WO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
28 WIDODO PATAH SANTOSO X 20308455C100028WO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
29 WINDA PURNAMASARI X 20308455C100029WI6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
30 WISNU ADY PRASETYO X 20308455C100030WO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk
mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur.
Sambi, 18 Maret 2016
PLT Kepala Sekolah
SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
Drs. Sudaryono
SURAT KUASA ORANG TUA / WALI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .........................................................................
Alamat : .........................................................................
Adalah orang tua/Wali dari :
Nama Siswa : .........................................................................
Kelas : .........................................................................
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
Alamat Sekolah : Jl. Bangak – Simo Km 07 Sambi Boyolali
Menguasakan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali atau satuan pendidikan
non formal/bendahara untuk mengambil/mencairkan dana BSM/PIP secara kolektif di lembaga
penyalur.
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
..................., ............................ 2016
Nama Orang Tua
(...................................)
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOYOLALI
SMK MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI
Jurusan : 1. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
2. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
(STATUS TERAKREDITASI B)
Alamat : Jl. Bangak – Simo Km. 7 Sambi, Boyolali 57376 Telp. 0276.3294464
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPJTM)
PENCAIRAN SECARA KOLEKTIF BSM/PIP
TAHUN 2015
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Drs. Sudaryono
Jabatan : PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
Alamat : Jl. Bangak – Simo Km 07 Sambi Boyolali
Kab/Kota : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah
Dengan ini menyatakan :
1. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencairkan dan BSM/PIP 2015 secara kolektif dari
siswa-siswa di sekolah/lembaga saya sesuai surat kuasa pencairan (terlampir).
2. Bertanggung jawab menyalurkan dana kepada siswa penerima dana BSM/PIP 2015 sesuai
surat kuasa pencairan dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah pencairan kolektif
dilakukan.
3. Akan menyampaikan laporan pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif dilakukan.
4. Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata terkait dengan
pencairan dana BSM/PIP 2015 secara kolektif ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab.
Demikian pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan kesadaran dan
penuh tanggung jawab.
Sambi, 18 Maret 2016
PLT Kepala Sekolah
SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
.
Drs. Sudaryono
Materai
Rp. 6.000
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOYOLALI
SMK MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI
Jurusan : 1. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
2. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
(STATUS TERAKREDITASI B)
Alamat : Jl. Bangak – Simo Km. 7 Sambi, Boyolali 57376 Telp. 0276.3294464
DAFTAR PENERIMA PENCAIRAN DANA BSM/PIP 2015 KOLEKTIF
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
Jumlah siswa Penerima : 30
No Nama Kelas
Jumlah Uang
Diterima
Tanda tangan
1 ADITYA JUAN WICAKSONO X 500.000 1
2 AMBAR SUKMAWATI X 500.000 2
3 BAGAS SANTOSO X 500.000 3
4 BAYU SETYO NUGROHO X 500.000 4
5 DEVITA SELVIANA X 500.000 5
6 DONI KURNIYAWAN X 500.000 6
7 ENDRI SETYO DARMAWAN X 500.000 7
8 FATKHUR ROHMAN X 500.000 8
9 FENDY IMAM MUSTOFA X 500.000 9
10 FREDI HARIIRAWAN X 500.000 10
11
GUNAWAN AGUNGBUDI
WIBOWO
X 500.000 11
12 HENDY EKO SAPUTRO X 500.000 12
13 IHSAN ARIFIN X 500.000 13
14 IKROM SIROT X 500.000 14
15 ILHAM SALAHUDIN X 500.000 15
16 LINA AGUSTINA X 500.000 16
17 MUHAMMAD AZIZ ALI IMRON X 500.000 17
18 NIPON HANDOYO X 500.000 18
19 NURUL ISTIQHOMAH X 500.000 19
20 PRATAMA DIKI R X 500.000 20
No Nama Kelas
Jumlah Uang
Diterima
Tanda tangan
21 RIZAL NUR BAKHTIAR X 500.000 21
22 SITI COIRIYAH X 500.000 22
23 SRI RAHAYU X 500.000 23
24 SYAIFUL NUR HIDAYAT X 500.000 24
25 TEDI PUTRA NUR S X 500.000 25
26 TRI WIYANTO X 500.000 26
27 WAWAN SETIONO X 500.000 27
28 WIDODO PATAH SANTOSO X 500.000 28
29 WINDA PURNAMASARI X 500.000 29
30 WISNU ADY PRASETYO X 500.000 30
JUMLAH 15.000.000
PLT Kepala Sekolah
SMK Muhammadiyah 01 Boyolali
.
Drs. Sudaryono

Recomendados

Pencairan bsm pip tahap 13 von
Pencairan bsm pip tahap 13Pencairan bsm pip tahap 13
Pencairan bsm pip tahap 13Akuma Hodeyoshi
478 views4 Folien
Hasil ppdb 2015 von
Hasil ppdb 2015Hasil ppdb 2015
Hasil ppdb 2015TeknisiKomputer
4K views7 Folien
Pengumuman ppdb von
Pengumuman ppdbPengumuman ppdb
Pengumuman ppdbgilang sajalah
1.1K views3 Folien
Afi brosur maestro-term von
Afi brosur maestro-termAfi brosur maestro-term
Afi brosur maestro-termDavid - AXA Financial Indonesia
280 views2 Folien
Afi brosur maestro-guard von
Afi brosur maestro-guardAfi brosur maestro-guard
Afi brosur maestro-guardDavid - AXA Financial Indonesia
336 views2 Folien
Lap keu feb 2020 von
Lap keu feb 2020Lap keu feb 2020
Lap keu feb 2020maspuri1
70 views1 Folie

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sk narasumber 2018 von
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018aim38
10K views19 Folien
Kementerian pendidikan nasional von
Kementerian pendidikan nasionalKementerian pendidikan nasional
Kementerian pendidikan nasionalanick kn
44 views2 Folien
Ppdb 2015 -_2016_oke von
Ppdb 2015 -_2016_okePpdb 2015 -_2016_oke
Ppdb 2015 -_2016_okebayu hidayah
1.9K views7 Folien
Surat edaran-sekolah-dijendikdas von
Surat edaran-sekolah-dijendikdasSurat edaran-sekolah-dijendikdas
Surat edaran-sekolah-dijendikdasSri Budi Sukiyanto
1.5K views1 Folie
Tutorial PA 4219 I_09/10 von
Tutorial PA 4219 I_09/10Tutorial PA 4219 I_09/10
Tutorial PA 4219 I_09/10Dr22s
618 views2 Folien
04. bni rakor pip 2021 2 von
04. bni rakor pip 2021 204. bni rakor pip 2021 2
04. bni rakor pip 2021 2painonono
44 views14 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sk narasumber 2018 von aim38
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
aim3810K views
Kementerian pendidikan nasional von anick kn
Kementerian pendidikan nasionalKementerian pendidikan nasional
Kementerian pendidikan nasional
anick kn44 views
Ppdb 2015 -_2016_oke von bayu hidayah
Ppdb 2015 -_2016_okePpdb 2015 -_2016_oke
Ppdb 2015 -_2016_oke
bayu hidayah1.9K views
Tutorial PA 4219 I_09/10 von Dr22s
Tutorial PA 4219 I_09/10Tutorial PA 4219 I_09/10
Tutorial PA 4219 I_09/10
Dr22s618 views
04. bni rakor pip 2021 2 von painonono
04. bni rakor pip 2021 204. bni rakor pip 2021 2
04. bni rakor pip 2021 2
painonono44 views
Sosialisasi pendataan kjp plus tahap 1 tahun 2022 v2 24012022 von SDNCipinangMelayu09
Sosialisasi pendataan kjp plus tahap 1 tahun 2022   v2 24012022Sosialisasi pendataan kjp plus tahap 1 tahun 2022   v2 24012022
Sosialisasi pendataan kjp plus tahap 1 tahun 2022 v2 24012022
Pemberitahuan dan permintaan data bos semester i 2015 von Bos PerPus
Pemberitahuan dan permintaan data bos semester i 2015Pemberitahuan dan permintaan data bos semester i 2015
Pemberitahuan dan permintaan data bos semester i 2015
Bos PerPus37.1K views
Pemberitahuan bos semester i 2015 von Bos PerPus
Pemberitahuan bos semester i 2015Pemberitahuan bos semester i 2015
Pemberitahuan bos semester i 2015
Bos PerPus987 views
Ironi cukai-tembakau von Bonyeq Sn
Ironi cukai-tembakauIroni cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakau
Bonyeq Sn158 views
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik von smkn 4 padalarang
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
smkn 4 padalarang2.4K views
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik von trysnokoe
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
trysnokoe484 views
Salinan KEPGUB No. 275 Tahun 2022 von CIkumparan
Salinan KEPGUB No. 275 Tahun 2022Salinan KEPGUB No. 275 Tahun 2022
Salinan KEPGUB No. 275 Tahun 2022
CIkumparan644 views
Lailatul Khasanah-C24170025-Akuntansi-Ekonomi von Lailatul Khasanah
Lailatul Khasanah-C24170025-Akuntansi-EkonomiLailatul Khasanah-C24170025-Akuntansi-Ekonomi
Lailatul Khasanah-C24170025-Akuntansi-Ekonomi

Destacado

Edmodo: istruzioni per l'uso von
Edmodo: istruzioni per l'usoEdmodo: istruzioni per l'uso
Edmodo: istruzioni per l'usoRossella Billet
98 views37 Folien
Excel Clean von
Excel CleanExcel Clean
Excel CleanDr Dimitrios Thanassas
212 views6 Folien
Photoshot Plan von
Photoshot PlanPhotoshot Plan
Photoshot PlanAyakhaireh
211 views1 Folie
CHEN_CHEN_resume von
CHEN_CHEN_resumeCHEN_CHEN_resume
CHEN_CHEN_resumeCHEN CHEN
43 views1 Folie
Annalysis Opening Sequesnces von
Annalysis Opening SequesncesAnnalysis Opening Sequesnces
Annalysis Opening Sequesncessamahraja
201 views9 Folien
Tark e jamaat ki waeedain.urdu (ترکِ جماعت کی وعیدیں) von
Tark e jamaat ki waeedain.urdu (ترکِ جماعت کی وعیدیں)Tark e jamaat ki waeedain.urdu (ترکِ جماعت کی وعیدیں)
Tark e jamaat ki waeedain.urdu (ترکِ جماعت کی وعیدیں)dawateislami
203 views31 Folien

Destacado(13)

Similar a Pencairan bsm pip tahap 6

1275016705810006_DrhRiwayat-7.pdf von
1275016705810006_DrhRiwayat-7.pdf1275016705810006_DrhRiwayat-7.pdf
1275016705810006_DrhRiwayat-7.pdfIrfanMaikelTarigan
9 views8 Folien
Biodata pembahas bdr dikonversi von
Biodata pembahas bdr dikonversiBiodata pembahas bdr dikonversi
Biodata pembahas bdr dikonversiLAUWI1
6 views1 Folie
Biodata guru wb sd von
Biodata guru wb sdBiodata guru wb sd
Biodata guru wb sdArum Dyah
610 views6 Folien
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdf von
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdfNOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdf
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdfssuser62b477
34 views37 Folien
Laporan Kejohanan Merentas Desa 2019 von
Laporan Kejohanan Merentas Desa 2019Laporan Kejohanan Merentas Desa 2019
Laporan Kejohanan Merentas Desa 2019MUHAMMAD HAFIZ HAFIZ
135 views11 Folien
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf von
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdfSK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdfImeldaBrian
107 views28 Folien

Similar a Pencairan bsm pip tahap 6(20)

Biodata pembahas bdr dikonversi von LAUWI1
Biodata pembahas bdr dikonversiBiodata pembahas bdr dikonversi
Biodata pembahas bdr dikonversi
LAUWI16 views
Biodata guru wb sd von Arum Dyah
Biodata guru wb sdBiodata guru wb sd
Biodata guru wb sd
Arum Dyah610 views
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdf von ssuser62b477
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdfNOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdf
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdf
ssuser62b47734 views
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf von ImeldaBrian
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdfSK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
ImeldaBrian107 views
SK PIP SMP TAHAP 49 TAHUN 2022.pdf von ImeldaBrian
SK PIP SMP TAHAP 49 TAHUN 2022.pdfSK PIP SMP TAHAP 49 TAHUN 2022.pdf
SK PIP SMP TAHAP 49 TAHUN 2022.pdf
ImeldaBrian132 views
SURAT KUASA PIP 2020 - SPTJM 2.docx von luhurpekerti
SURAT KUASA PIP 2020 - SPTJM 2.docxSURAT KUASA PIP 2020 - SPTJM 2.docx
SURAT KUASA PIP 2020 - SPTJM 2.docx
luhurpekerti370 views
Surat panggilan peserta guru inti pkp angk i 2019 lengkap von Candra Saputra
Surat panggilan peserta guru inti pkp angk i 2019   lengkapSurat panggilan peserta guru inti pkp angk i 2019   lengkap
Surat panggilan peserta guru inti pkp angk i 2019 lengkap
Candra Saputra451 views
Sumbangan perkasa force von Mat Yus
Sumbangan perkasa forceSumbangan perkasa force
Sumbangan perkasa force
Mat Yus465 views
Proforma-Invoice-S10004350524.pdf von RozaqFathur
Proforma-Invoice-S10004350524.pdfProforma-Invoice-S10004350524.pdf
Proforma-Invoice-S10004350524.pdf
RozaqFathur7 views
Surat pohon sumbangan tim. perdana menteri von Mat Yus
Surat pohon sumbangan tim. perdana menteriSurat pohon sumbangan tim. perdana menteri
Surat pohon sumbangan tim. perdana menteri
Mat Yus2.5K views
Studi kerja singkat magang 2014 15 von Satria Adi
Studi kerja singkat magang 2014 15Studi kerja singkat magang 2014 15
Studi kerja singkat magang 2014 15
Satria Adi502 views
USULAN TUNJANGAN GURU ASN NON SERTIFIKASI (1).docx von WijiLestari39
USULAN TUNJANGAN GURU ASN NON SERTIFIKASI (1).docxUSULAN TUNJANGAN GURU ASN NON SERTIFIKASI (1).docx
USULAN TUNJANGAN GURU ASN NON SERTIFIKASI (1).docx
WijiLestari39284 views
Surat tugas peserta von denipacitan
Surat tugas pesertaSurat tugas peserta
Surat tugas peserta
denipacitan11.6K views

Pencairan bsm pip tahap 6

  • 1. MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOYOLALI SMK MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI Jurusan : 1. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 2. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) (STATUS TERAKREDITASI B) Alamat : Jl. Bangak – Simo Km. 7 Sambi, Boyolali 57376 Telp. 0276.3294464 SURAT KETERANGAN Nomor : 198/I03.29/SMK.M.1/S.5/III/2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. Sudaryono NIP : - Jabatan : PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali Menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini, adalah benar-benar siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali dan yang bersangkutan sebagai penerima dana BSM/PIP tahun 2015. No Nama Kelas Nomor Rekening Keterangan (No/Tgl Sk Penyaluran) 1 ADITYA JUAN WICAKSONO X 20308455C100001AO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 2 AMBAR SUKMAWATI X 20308455C100002AI6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 3 BAGAS SANTOSO X 20308455C100003BO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 4 BAYU SETYO NUGROHO X 20308455C100004BO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 5 DEVITA SELVIANA X 20308455C100005DA6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 6 DONI KURNIYAWAN X 20308455C100006DN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 7 ENDRI SETYO DARMAWAN X 20308455C100007EN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 8 FATKHUR ROHMAN X 20308455C100008FN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 9 FENDY IMAM MUSTOFA X 20308455C100009FA6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 10 FREDI HARIIRAWAN X 20308455C100010FN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 11 GUNAWAN AGUNG BUDI WIBOWO X 20308455C100011GO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 12 HENDY EKO SAPUTRO X 20308455C100012HO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 13 IHSAN ARIFIN X 20308455C100013IN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 14 IKROM SIROT X 20308455C100014IT6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 15 ILHAM SALAHUDIN X 20308455C100015IN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 16 LINA AGUSTINA X 20308455C100016LA6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 17 MUHAMMAD AZIZ ALI IMRON X 20308455C100017MN6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 18 NIPON HANDOYO X 20308455C100018NO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 19 NURUL ISTIQHOMAH X 20308455C100019NH6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 20 PRATAMA DIKI R X 20308455C100020PR6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 21 RIZAL NUR BAKHTIAR X 20308455C100021RR6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015
  • 2. No Nama Kelas Nomor Rekening Keterangan (No/Tgl Sk Penyaluran) 22 SITI COIRIYAH X 20308455C100022SH6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 23 SRI RAHAYU X 20308455C100023SU6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 24 SYAIFUL NUR HIDAYAT X 20308455C100024ST6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 25 TEDI PUTRA NUR S X 20308455C100025TS6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 26 TRI WIYANTO X 20308455C100026TO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 27 WAWAN SETIONO X 20308455C100027WO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 28 WIDODO PATAH SANTOSO X 20308455C100028WO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 29 WINDA PURNAMASARI X 20308455C100029WI6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 30 WISNU ADY PRASETYO X 20308455C100030WO6 3140/D5.5/KU/2015 Tgl 05/10/2015 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur. Sambi, 18 Maret 2016 PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali Drs. Sudaryono
  • 3. SURAT KUASA ORANG TUA / WALI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ......................................................................... Alamat : ......................................................................... Adalah orang tua/Wali dari : Nama Siswa : ......................................................................... Kelas : ......................................................................... Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 01 Boyolali Alamat Sekolah : Jl. Bangak – Simo Km 07 Sambi Boyolali Menguasakan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali atau satuan pendidikan non formal/bendahara untuk mengambil/mencairkan dana BSM/PIP secara kolektif di lembaga penyalur. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ..................., ............................ 2016 Nama Orang Tua (...................................)
  • 4. MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOYOLALI SMK MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI Jurusan : 1. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 2. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) (STATUS TERAKREDITASI B) Alamat : Jl. Bangak – Simo Km. 7 Sambi, Boyolali 57376 Telp. 0276.3294464 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPJTM) PENCAIRAN SECARA KOLEKTIF BSM/PIP TAHUN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Nama : Drs. Sudaryono Jabatan : PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 01 Boyolali Alamat : Jl. Bangak – Simo Km 07 Sambi Boyolali Kab/Kota : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah Dengan ini menyatakan : 1. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencairkan dan BSM/PIP 2015 secara kolektif dari siswa-siswa di sekolah/lembaga saya sesuai surat kuasa pencairan (terlampir). 2. Bertanggung jawab menyalurkan dana kepada siswa penerima dana BSM/PIP 2015 sesuai surat kuasa pencairan dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah pencairan kolektif dilakukan. 3. Akan menyampaikan laporan pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif dilakukan. 4. Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata terkait dengan pencairan dana BSM/PIP 2015 secara kolektif ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab. Demikian pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Sambi, 18 Maret 2016 PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali . Drs. Sudaryono Materai Rp. 6.000
  • 5. MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BOYOLALI SMK MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI Jurusan : 1. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 2. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) (STATUS TERAKREDITASI B) Alamat : Jl. Bangak – Simo Km. 7 Sambi, Boyolali 57376 Telp. 0276.3294464 DAFTAR PENERIMA PENCAIRAN DANA BSM/PIP 2015 KOLEKTIF Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 01 Boyolali Jumlah siswa Penerima : 30 No Nama Kelas Jumlah Uang Diterima Tanda tangan 1 ADITYA JUAN WICAKSONO X 500.000 1 2 AMBAR SUKMAWATI X 500.000 2 3 BAGAS SANTOSO X 500.000 3 4 BAYU SETYO NUGROHO X 500.000 4 5 DEVITA SELVIANA X 500.000 5 6 DONI KURNIYAWAN X 500.000 6 7 ENDRI SETYO DARMAWAN X 500.000 7 8 FATKHUR ROHMAN X 500.000 8 9 FENDY IMAM MUSTOFA X 500.000 9 10 FREDI HARIIRAWAN X 500.000 10 11 GUNAWAN AGUNGBUDI WIBOWO X 500.000 11 12 HENDY EKO SAPUTRO X 500.000 12 13 IHSAN ARIFIN X 500.000 13 14 IKROM SIROT X 500.000 14 15 ILHAM SALAHUDIN X 500.000 15 16 LINA AGUSTINA X 500.000 16 17 MUHAMMAD AZIZ ALI IMRON X 500.000 17 18 NIPON HANDOYO X 500.000 18 19 NURUL ISTIQHOMAH X 500.000 19 20 PRATAMA DIKI R X 500.000 20
  • 6. No Nama Kelas Jumlah Uang Diterima Tanda tangan 21 RIZAL NUR BAKHTIAR X 500.000 21 22 SITI COIRIYAH X 500.000 22 23 SRI RAHAYU X 500.000 23 24 SYAIFUL NUR HIDAYAT X 500.000 24 25 TEDI PUTRA NUR S X 500.000 25 26 TRI WIYANTO X 500.000 26 27 WAWAN SETIONO X 500.000 27 28 WIDODO PATAH SANTOSO X 500.000 28 29 WINDA PURNAMASARI X 500.000 29 30 WISNU ADY PRASETYO X 500.000 30 JUMLAH 15.000.000 PLT Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 01 Boyolali . Drs. Sudaryono