Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Małgorzta Zieć - Program współpracy powiatu krakowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf(20)

Anzeige

Último(20)

Małgorzta Zieć - Program współpracy powiatu krakowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf

 1. Program współpracy powiatu krakowskiego z organizacjami pozarządowymi Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 2. W Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2021-2030 „Powiat Krakowski 2030” zapisana została Wizja Powiatu Krakowskiego w roku 2030. Brzmi ona tak: Powiat krakowski w pełni wykorzystuje swoje położenie w sąsiedztwie stolicy województwa małopolskiego – Krakowa, zapewniając wysoki standard i komfort życia. Nowi oraz dotychczasowi mieszkańcy tworzą zintegrowaną społeczność, aktywnie włączającą się w sprawy lokalne. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 3. Mają oni możliwość rozwoju zawodowego dzięki istnieniu wielu miejsc pracy – w tym w innowacyjnych sektorach gospodarki. Potrzeby mieszkańców są zaspokajane także poprzez możliwość korzystania z dobrej jakości usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, opiekuńczych, edukacyjnych i administracyjnych. Na terenie powiatu promowane są postawy proekologiczne (m.in. gospodarka niskoemisyjna) pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu oraz niwelację zanieczyszczeń środowiska. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 4. Istniejąca komunikacja publiczna pozwala na dogodne poruszanie się po terenie powiatu, a także na komfortowy dojazd do Krakowa powodując ograniczenie ruchu samochodowego. Obszar rozwija się gospodarczo zgodnie z założeniami gospodarki niskoemisyjnej, a także dzięki zwiększeniu roli turystyki weekendowej, wykorzystując istniejące walory przyrodnicze i kulturowe. Zachowanie cennych wartości krajobrazowych powiatu jest możliwe dzięki wspólnym działaniom gmin w zakresie planowania przestrzeni. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 5. Misja powiatu krakowskiego do 2030 roku Powiat krakowski w 2030 roku to obszar rozwiniętej gospodarki i turystyki opartej na istniejących zasobach przyrodniczo- krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego, gwarantujący swoim mieszkańcom wysoką jakość życia poprzez dostęp do infrastruktury i usług publicznych oraz pozbawione zanieczyszczeń środowisko. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 6. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zawarte w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Część zadań przypisanych kompetencyjnie jako zadania powiatu, realizowanych jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 7. Priorytetem władz samorządowych powiatu krakowskiego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wyrazem dążenia do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest uchwalany corocznie „Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, którego celem jest uregulowanie zasad, a także określenie zakresu oraz form tej współpracy. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 8. Co to jest program współpracy? Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 9. Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu. Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 10. W samorządach program współpracy jest uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (np. rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego) – podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 11. Przepisy wymagają i kładą bardzo duży nacisk na to, aby przed uchwaleniem program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Sposób tych konsultacji musi być opisany w przyjmowanym przez radę dokumencie. W przypadku istnienia rady działalności pożytku publicznego w województwie, powiecie lub gminie program musi być obowiązkowo zaopiniowany przez taką radę. Ważne jest by w sprawie programu współpracy mogli się wypowiedzieć przedstawiciele jak największej liczby lokalnych organizacji. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 12. Kiedy powinien być uchwalony program współpracy? Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 13. Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Oznacza to, że prace nad programem planowane są tak, aby korespondował on z pracami nad budżetem samorządu. Program stanowi wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawiera konkretne kwoty, które samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 14. Co musi się znaleźć w rocznym programie współpracy? Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 15. Zgodnie z ustawą w rocznym programie współpracy muszą się znaleźć następujące elementy:  cel główny i cele szczegółowe,  zasady współpracy,  zakres przedmiotowy,  formy współpracy,  priorytetowe zadania publiczne,  okres realizacji programu,  sposób realizacji programu,  wysokość środków planowanych na realizację programu,  sposób oceny realizacji programu,  informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,  tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 16. Władze wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie tylko odpowiadają za przygotowanie programu współpracy i jego realizację. Mają także obowiązek przedłożyć radzie czy sejmikowi sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Należy to zrobić nie później niż do 31 maja każdego roku. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 17. Zasady tworzenia programów współpracy Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 18. Proces budowania programu współpracy musi być efektem współpracy dwóch podmiotów: właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze. Program dotyczyć powinien różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań Ilość form współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami jest bardzo duża. Które z nich zostaną wybrane do realizacji oraz czy katalog zawarty w przepisach zostanie poszerzony o inne formy współpracy, powinno być przedmiotem dyskusji prowadzonej na etapie konsultowania programu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 19. Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie „Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” został przyjęty uchwałą Nr XLVI/487/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2022 r.
 20. Współpraca ta odbywać się będzie w następujących obszarach:  pomoc społeczna  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem  wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku emerytalnym  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 21.  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  ochrona i promocja zdrowia  działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  nauka, edukacja, oświata i wychowanie  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 22.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  turystyka i krajoznawstwo  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności  promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu jako pożądanej formy aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-17 Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 23. Na realizację Programu planuje się środki w wysokości: 11 573 668 zł Zakres zadań i wysokość środków na ich realizację może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych powiatu. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 24. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie Wsparcie finansowe przyznane organizacjom pozarządowym: Zakres / Rok 2018 2019 2020 2021 2022 Pomoc społeczna 7 632 798 9 072 769 9 133 020 8 983 483 8 769 435 Nieodpłatna pomoc prawna 364 356 382 140 382 140 382 140 382 140 Ochrona i promocja zdrowia 78 000 94 000 39 000 80 000 108 160 Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe Koła gospodyń wiejskich 194 940 0 254 000 0 320 000 0 189 500 119 875 Razem: 309 375 246 000 96 144 Razem: 342 144 Sport i turystyka 157 800 183 000 180 500 238 000 221 500 Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego 60 000 60 000 69 000 79 000 56 000 Porządek publiczny i ochrona ludności 0 269 920 369 860 369 940 500 000 RAZEM: 8 487 894 10 315 829 10 493 520 10 441 938 10 379 379
 25. Dziękuję za uwagę Małgorzata Zięć Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków tel. 12 634 42 66, fax 12 633 52 94 www.powiat.krakow.pl Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
Anzeige