Anzeige

Małgorzata Zięć - Zakres współpracy Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.pdf

Agencja Kreatywna AQQ
17. Dec 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Małgorzata Zięć - Zakres współpracy Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.pdf(20)

Anzeige

Małgorzata Zięć - Zakres współpracy Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.pdf

  1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie Małgorzata Zięć dyrektor wydziału
  2. Plany na 2023 rok W 2023 r. ogłoszone będą następujące otwarte konkursy ofert i nabór ofert w trybie art. 19a: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego termin: styczeń – grudzień 2023 r. zaplanowana kwota: 260 000 zł 1. organizacja i wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu, 3. upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno-artystycznej w kraju i za granicą, 4. wydawanie publikacji w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu służących upowszechnianiu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz związanych z historią miejscowości leżących na terenie powiatu, 5. wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy), w tym promocja działalności kół gospodyń wiejskich, 6. promocja i upowszechnianie folkloru i sztuki ludowej oraz opieka nad zabytkami sztuki niematerialnej, 7. wspieranie powstania wydawnictw monograficznych regionu krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii, stroju, muzyki i tradycji, 8. wspieranie lokalnych produktów kulturowych. Wydział Promocji i Współpracy
  3. Plany na 2023 rok kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji” termin: styczeń – grudzień 2023 r. zaplanowana kwota: 160 000 zł Wydział Promocji i Współpracy
  4. Plany na 2023 rok wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej termin: styczeń – grudzień 2023 r. zaplanowana kwota: 210 000 zł 1. organizacja i koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym obejmującym współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych, 2. wspieranie udziału sportowców z powiatu krakowskiego w zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 3. upowszechnianie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu krakowskiego. Wydział Promocji i Współpracy
  5. Plany na 2023 rok turystyka i krajoznawstwo termin: styczeń – grudzień 2023 r. zaplanowana kwota: 100 000 zł 1. wspieranie działań w zakresie informacji turystycznej na terenie powiatu krakowskiego, 2. promocja atrakcji turystycznych powiatu krakowskiego poprzez różne formy wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, 3. organizacja przedsięwzięć promujących walory turystyczne i przyrodnicze powiatu, 4. organizacja i wsparcie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin z powiatu krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej, 5. rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz infrastruktury okołoturystycznej powiatu krakowskiego oraz oznakowanie szlaków turystycznych na terenie powiatu krakowskiego, 6. wspieranie rozwoju turystyki kulturowej we współpracy z gminami powiatu i Gminą Miejską Kraków Wydział Promocji i Współpracy
  6. Nagroda Starosty Krakowskiego W 2018 roku ustanowiona została Nagroda Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego. Celem Nagrody jest:  podkreślenie potencjału organizacji pozarządowych z terenu powiatu krakowskiego i ich roli w rozwoju lokalnej społeczności  tworzenie pozytywnego wizerunku tych organizacji  rozwój współpracy samorządu z podmiotami trzeciego sektora Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach:  kultura i sztuka  kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo  ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego  ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna  porządek publiczny i ochrona obywateli Wydział Promocji i Współpracy
  7. Nagroda Starosty Krakowskiego W 2022 roku w 3 kategoriach wybrano 4 laureatów, z których każdy otrzymał nagrodę rzeczową o wartości 5000 zł. Wydział Promocji i Współpracy
  8. Dziękuję za uwagę Małgorzata Zięć Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20 30-037 Kraków tel. +48 12 397-93-13 Wydział Promocji i Współpracy
Anzeige