Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
http://www.deadvocatenwijzer.nl
Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt u aangeboden door De Advocatenwijzer en ...
http://www.deadvocatenwijzer.nl
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
Partijen:
[-],[ een besloten vennootschap met beperkte a...
http://www.deadvocatenwijzer.nl
4.2 [naam werkgever] verstrekt iedere loonbetalingsperiode een loonspecificatie (loonstroo...
http://www.deadvocatenwijzer.nl
Artikel 9: Jurisdictie
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Al...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Standaard arbeidsovereenkomst bepaalde tijd- De Advocatenwijzer

Geen idee hoe u een arbeidsovereenkomst opstelt? Gebruik het voorbeeld van De Advocatenwijzer.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Standaard arbeidsovereenkomst bepaalde tijd- De Advocatenwijzer

  1. 1. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
  2. 2. http://www.deadvocatenwijzer.nl Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt u aangeboden door De Advocatenwijzer en is opgesteld en gecontroleerd door gespecialiseerde advocaten. Stap 1: Vul de gegevens in van de werkgever en de werknemer. Stap 2: Zorg dat alle geel gemarkeerde teksten zijn ingevuld, verwijderd en/of aangepast. Stap 3: Vul de overeenkomst aan waar nodig. Stap 4: Controleer en print de overeenkomst. Stap 5: Teken de overeenkomst. Tips:  Het opstellen van een overeenkomst is vaak maatwerk. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient dan ook slechts als basis en kan naar behoefte worden uitgebreid (of ingekort).  Mocht de uitvoering van de overeenkomst niet verlopen zoals u had verwacht of heeft u aanvullende vragen? Ga naar www.deadvocatenwijzer.nl en laat onze medewerkers een geschikte advocaat voor u vinden. Let op: de juridische documenten betreffen modellen en sluiten mogelijk niet op uw situatie aan. Het opstellen ervan is maatwerk. De Advocatenwijzer B.V. is dan ook nimmer aansprakelijk voor onjuistheden en onvolledigheden in de documenten dan wel indien er geschillen ontstaan door of voortvloeien uit (het opstellen van) de documentatie. Zie in dit verband ook de algemene voorwaarden, te raadplegen via www.deadvocatenwijzer.nl.
  3. 3. http://www.deadvocatenwijzer.nl Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Partijen: [-],[ een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair] gevestigd te [-] en kantoorhoudende te [([postcode]) [woonplaats] aan de [-]]][ en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [-]] (“[naam werkgever]”), vertegenwoordigd door [-]; en [de heer/mevrouw] [-], [wonende] te [([postcode]) [woonplaats] aan de [-]], houder van een geldig Nederlands [paspoort/ rijbewijs/ ID-kaart] met nummer [-] ("Werknemer”], komen als volgt overeen: Artikel 1: Indiensttreding en functie 1.1 Werknemer treedt met ingang van [-] in dienst bij “[naam werkgever]” als [-]. Artikel 2: Duur en beëindiging 2.1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd [voor de duur van [-] [jaar/maanden]/van [-] tot [-]]en eindigt van rechtswege. Werknemer werkt op [voltijdse/deeltijdse] basis voor [-] uur per week op [werkdagen, werktijden per dag/week]. Op de arbeidsovereenkomst is [geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing/ de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) [naam cao] van toepassing. Werknemer ontvangt bij indiensttreding een afschrift van deze cao]. 2.2 Er geldt [geen/een] proeftijd[van [duur proeftijd, maximaal één maand bij een contractsduur korter dan twee jaar en maximaal twee maanden bij een contractsduur van twee jaar of langer], te rekenen vanaf het moment van indiensttreding. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct[ en zonder opgaaf van redenen] worden beëindigd door [naam werkgever] of Werknemer. 2.3 Partijen kunnen deze arbeidsovereenkomst niet tussentijds opzeggen. OF 2.3 Werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. [naam werkgever] kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, indien [naam werkgever] hiervoor toestemming heeft verkregen van het UWV. Indien het dienstverband langer heeft geduurd dan 5 (vijf) jaar neemt [naam werkgever] de langere (wettelijke) opzegtermijn in acht. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand. Artikel 3: Plaats werkzaamheden 3.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht [omschrijving locatie werkzaamheden]. Artikel 4: Beloning 4.1 Werknemer ontvangt een salaris van € [-] bruto per maand, uiterlijk betaalbaar per de laatste werkdag van iedere maand.
  4. 4. http://www.deadvocatenwijzer.nl 4.2 [naam werkgever] verstrekt iedere loonbetalingsperiode een loonspecificatie (loonstrook) aan Werknemer. 4.3 [Werknemer ontvangt over ieder kalenderjaar waarin het dienstverband heeft bestaan een dertiende maand salaris, uiterlijk betaalbaar per 31 december van het desbetreffende kalenderjaar. Indien het dienstverband slechts een gedeelte van deze periode heeft bestaan, wordt de uitkering naar rato berekend.] Artikel 5: Vakantietoeslag en vakantiedagen 5.1 Werknemer ontvangt over ieder jaar, lopend van 1 juni tot en met 31 mei, een vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarsalaris, uiterlijk betaalbaar op de laatste werkdag van de maand mei, op basis van het in de maand mei geldende salaris als de meest recente salarisaanpassing heeft plaatsgevonden per of vóór 1 januari van het betreffende jaar. Als de meest recente salarisaanpassing heeft plaatsgevonden na 1 januari van het betreffende jaar, wordt de toeslag berekend over het in het vakantiejaar gemiddelde maandsalaris. 5.2 Indien het dienstverband slechts een gedeelte van de periode van 1 juni tot en met 31 mei heeft bestaan, wordt de toeslag naar rato berekend. 5.3 Werknemer heeft recht op [aantal] vakantie[dagen/uren] (met behoud van salaris) per gewerkt kalenderjaar. Voor een gedeeltelijk gewerkt kalenderjaar wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend. Artikel 6: Pensioen 6.1 Er is geen pensioenregeling van toepassing. OF 6.1 Werknemer valt onder de (verplichte) pensioenregeling van [-].[naam werkgever] verschaft Werknemer nadere informatie over de inhoud en de voorwaarden van deze pensioenregeling. OF 6.1 [naam werkgever] en Werknemer spreken vrijwillig de volgende regeling af met betrekking tot het pensioen van Werknemer: [omschrijving] Artikel 7: Geheimhouding 7.1 Werknemer zal – zowel tijdens als na het einde van deze arbeidsovereenkomst – volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van alles wat [hem/haar] bekend is geworden over en als gevolg van het dienstverband bij [naam werkgever], waaronder begrepen alle gegevens van [naam werkgever], de bedrijfsvoering en de klanten, waarvan [hij/zij] weet of redelijkerwijs kan weten dat dit vertrouwelijk is. [Artikel 8: Overige arbeidsvoorwaarden] 8.1 [Evt. overige afspraken/voorwaarden, of verwijzen naar toepasselijke reglementen, zoals ten aanzien van: reiskosten, onkosten, gebruik bedrijfsmiddelen, leaseauto, concurrentiebeding, relatiebeding, opleidingen, collectieve verzekeringen, bijdrage in premie voor ziektekostenverzekering]
  5. 5. http://www.deadvocatenwijzer.nl Artikel 9: Jurisdictie 9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank [-], Nederland. *** Getekend [in tweevoud/ in meerdere exemplaren] [op [-]][te [-]] door: ------------------------------ ------------------------------ Naam: [-] Naam: [-] Titel: [-]

×