Notulen en verslag vergadering

Manon Roelandt
Manon RoelandtYour next level I Red-Seals um Aatje
Notuleren bij
vergaderingen
         1
De volledige
verantwoordelijkheid voor jouw
   onthouden ligt in het
    onderwijzen –
   mijn onderwijzen.
                 2
Inhoudstafel
 Inleiding
 Agenda & Uitnodiging
 Notulen - Verslagen
 Houding voorzitter - notulist -
 deelnemer
 Vergadering: Taken voor - tijdens -
 na
 Verdere lectuur
 Bijlage: voorbeelden

                    3
INLEIDING
      4
Wij vergaderen?
         5
Wij vergaderen?
Arbeidskost vergaderen in
 Nederland
+25 miljard euro/jaar


  Zou dit in België anders zijn?
                   6
Waarom Vergaderen?
  Altijd met een bepaald doel!!!
  (bijdrage aan de continuïteit van
  een bedrijf of organisatie)
                    7
VergaderContextSoort van   Doel van
               Functie van
vergadering/  vergadering/         Verslagvorm
               verslag
gesprek    gesprek
                             8
1
Soort Vergadering:

  Inhoudelijk: informeren, mening
  vormen/discussiëren, voorstel
  bespreken/probleem oplossen,
  besluit vormen, brainstormen, beleid
  bepalen en evalueren/voortgang
  bewaken

  Rationeel: motiveren en
  enthousiasmeren
                      9
Vergaderdoelen:  2
BOB-model
           10
2
BOB-model
  I ‘meeweten’  beeldvormingsfase
  (veel vragen stellen)

  II ‘meedenken’  oordeelsvorming
  (criteria bespreken)

  III ‘meebeslissen’  besluitvorming
  (knoop doorhakken)

  IV ‘doel’  planningsfase (uitvoering)


                       11
2
Bespreekschema
   Inleiding over het onderwerp :
   ◦ Waarom op agenda?
   ◦ Wat moet worden bereikt
   Verstrekken van beloofde informatie door de
   voorzitter
   Ruimte voor de deelnemers om vragen te
   stellen ter verduidelijking
   Extra informatie van de deelnemers over het
   onderwerp en stellen van vragen
   Samenvatting door de voorzitter van alle
   relevante informatie

     Figuur 7. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel informatie-overdracht                                                  12
2
Bespreekschema
   Inleiding over het onderwerp
   ◦ Waarom op agenda
   ◦ Wat moet worden bereikt
   Deelnemers lanceren ideeën
   Vaststellen criteria waaraan ideeën moeten
   worden getoetst
   Toetsing van ideeën, bijvoorbeeld op
   haalbaarheid en uitvoerbaarheid
   Samenvatting door voorzitter van de discussie
   en de haalbare en uitvoerbare ideeën


     Figuur 8. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel ideeënginerering                                                13
2
Bespreekschema
   Inleiding over het onderwerp
   ◦ Waarom op de agenda
   ◦ Wat moet worden bereikt

   Deelnemers geven hun mening
   Deelnemers komen tot (liefst) een gedeelde
   mening
   Samenvatting door voorzitter van de discussie
   en de gedeelde mening (indien bereikt)

     Figuur 9. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel meningsvorming                                              14
2
Bespreekschema
   Inleiding over het onderwerp
   ◦ Waarom op de agenda
   ◦ Wat moet worden bereikt
   Vaststelling van de criteria waaraan het
   besluit moet worden getoetst
   Toetsing van de mogelijke besluiten aan de
   criteria
   Deelnemers nemen een besluit
   Samenvatting door de voorzitter van de
   discussie en het genomen besluit (indien
   bereikt)
     Figuur 10. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel besluitvorming                                               15
2
Centrale Vragen of vragen
  Functie voor de notulist:
     voor: maakt duidelijk welke een
     antwoord behoeven
     tijdens: controlemiddel (bespreking en
     afronding specifiek agendapunt )
     na: hulpmiddel bij selectie relevante
     gegevens voor verslag
                           16
2
Centrale Vragen of vragen
  Verband centrale vraag en
  vergaderdoel:
     informerende centrale vraag
     ideeënvormende centrale vraag
     meningvormende centrale vraag
     besluitvormende centrale vraag
                       17
3
Functies Verslagen
1. Bewijsstuk
2. Geheugensteun voor deelnemers
3. Informatiebron voor niet-
 deelneemers
4. Verbindingsschakel in
 vergaderreeks


                  18
4
Verslagvorm
  Uitvoerig verslag (woordelijke
  samenvatting gesprekken, citaten,
  opmerkingen, pro’s en contra’s)
  chronologisch, per spreker
  Beknopt verslag (per agendapunt
  essentie gesprek
  ABA-verslag (Agendapunt - Beslissing -
  Actie)
                       19
Eisen Notulist
 Pro-actief (heeft de touwtjes in
 handen)
 Doelgericht (notullen voldoen aan
 alle eisen)
 Begint bij het begin (planning)
 Win-Win denken
 (kwaliteitsproduct)
 Onbevooroordeeld (luisteren -
 open)
 Ontwikkelen (nieuwe
                   20
Suc-6-factoren
1. Bereid u grondig voor (agenda,
 afspraken)
2. Bewaak goede
 notuleeromstandigheden
3. Luister eerst en ga dan schrijven
4. Benut tijdens notuleren laptop
5. Zorg voor juiste taalgebruik in
 het verslag
6. Krijg voldoende uitwerktijd

                    21
WWWWWH-methode
         22
AGENDA
EN UITNODIGING
         23
Beredeneerde Agenda
  In samenspraak met de voorzitter/
  gespreksleider
  wie deelnemers zijn
  welke onderwerpen besproken
  per agendapunt: gesloten, halfopen, open,
  besloten
  per agendapunt: vergaderdoel (info-
  overdracht, ideeën-genereren,
  meningsvorming, besluitvorming)
  per agendapunt: tijdsbepaling
  per agendapunt: welke stukken er zijn
  begin en eindtijd vergadering (+pauze)

                        24
Agenda-indeling
  In een agenda staan de volgende vaste onderdelen :
  ◦  De aanduiding ‘agenda’
  ◦  Een omschrijving van het soort vergadering
  ◦  De plaats, de begin- en eindtijd van de vergadering
  ◦  De agendapunten
     1.  Opening
     2.  Vaststellen van de agenda
     3.  Verslag (notulen) van de vorige vergadering
     4.  Ingekomen stukken
     5.  Mededelingen
     6.  Lijstje van de te bespreken punten
     7.  Wat verder ter tafel komt
     8.  Rondvraag
     9.  Sluiting
  ◦ De naam van de secretaris
  ◦ De aanduiding ‘secretaris’
  ◦ Eventuele bijlage(n)                               25
Agenda
     26
NOTULEN
VERSLAGEN
      27
Eisen Notulen
 Volledig (essentiële zaken)
 Feitelijk (geen gevoelens)
 Kernachtig (uitvoerig: chronologisch
 of per spreker <-> beknopt <->
 ABA-verslag)
 Logisch opgebouwd (begin: agenda)
 Eenduidig (verslag op 1 manier te
 begrijpen)
 Correct (foutloos Nederlands)                     28
Kop Notulen
1. woord Notulen
2. soort vergadering
 (ledenvergadering,
 commissievergadering)
3. datum, locatie en tijdstip
 vergadering
4. lijstje aanwezigen, voorzitter,
 notulist
5. lijstje afwezigen

                   29
Soorten Notulen
 uitgebreide notulen: chronologisch
 of per spreker
 korte notulen (samenvatting of
 beknopt verslag)
 Actie -of besluitenlijst
                    30
Functie Verslag
 Bewijsstuk: sprekersverslag of
 kernverslag
 Geheugensteun voor deelnemers:
 besluitenlijst en actieverslag
 Informatie voor niet-deelnemers:
 combinatie van kernverslag,
 besluitenlijst en actie-lijst
 Verbindingsschakel in
 vergaderreeks: Besluitenlijst,
 actielijst en projectvoortgangslijst
                     31
Sprekersverslag
  Kenmerken:
      Samenvatting per spreker
      Alle sprekers bij naam genoemd
      Chronologische volgorde
      Voor breder publiek dan eigen vergadergroep
      Na naam van elke spreker volgt een werkwoord
      ‘de heer Peters vindt ...’
                             32
Sprekersverslag
  Voordelen:
     Interpretatie beperkt zich tot samenvatting
     Samenwerking met voorzitter is niet broodnodig


  Nadelen:
     Veel uitwerkingstijd
     Noodzakelijk stenobeheersing of bandopname
     Veel leestijd voor de deelnemers
                              33
Kernverslag
  Kenmerken:
     Samenvatting per onderwerp: beknopt
     Lopende zinnen
     Een logische volgorde binnen agendapunten
     Namen van actienemers
     Voor deelnemers en niet-deelnemers aan de
     vergadering
     Geschikt voor verslaglegging van
     telefoongesprekken
                           34
Kernverslag
  Voordelen:
     Overzichtelijk voor de lezer
     Beperkte uitwerkingstijd
     Beperkte leestijd

  Nadelen:
     Zelf structuur aanbrengen per agendapunt
     Samenwerking voorzitter  noodzakelijk
     Kennis vergaderonderwerpen  nodig
                           35
Besluitenlijst
  Kenmerken:
      Weergave genomen besluiten naar datum
      Soms enige verslag vergadering
      Vooral bij hoger managementsniveau
      Soms aanvulling op sprekers-/kernverslag
      Combinatie met actielijst is mogelijk
      Vormgeving in tabel
      Bij te werken via laptop
                           36
Besluitenlijst
  Voordelen:
      Duidelijkheid over genomen besluiten
      Gemakkelijk bij te houden
      Handig naslagwerk en geheugensteun
      Vluchtpogingen  onmogelijk

  Nadelen:
     Onduidelijkheid over weg naar besluit
                          37
Actielijst
  Kenmerken:
     Acties staan centraal
     Weergave acties met datum, actienemer en
     deadline van uitvoering
     Soms enige verslag vergadering/gesprek
     Aanvulling op sprekers-/kernverslag is mogelijk
     Combinatie met besluitenlijst is nodig
     Vormgeving in tabel
                              38
Actielijst
  Voordelen:
     Geheugensteun voor de actienemers
     Voortgang is te controleren
     Handig naslagwerk

  Nadelen:
     Zeer beperkte informatie
     Bijhouden is noodzakelijk
                       39
Projectvoortgangslijst
  Kenmerken:
     Geheugensteun voor projectgroepleden
     Inzicht in voortgang van projecten en/of
     projectteams
                          40
Projectvoortgangslijst
  Voordelen:
     Actueel overzicht voor projectleider en
     projectgroepleden
     Handig naslagwerk
     Snel bij te werken vanuit kernverslagen van elk
     projectteam

  Nadelen:
     Alleen begrijpelijk voor projectbetrokkenen
                              41
Combinatie:
 Sprekersverslag en kernverslag
 Kernverslag en actielijst
 Besluiten- en actielijst
                  42
Wijze van Registreren
  Snelschrift  sprekersverslag,
  kernverslag

  Kolommen-methode  kernverslag,
  besluitenlijst, actielijst,
  projectvoortgangslijst

  Mindmap-methode  kernverslag,
  besluitenlijst, actielijsten en
  projectvoortgangslijst

  Piramide-methode 
  sprekersverslag en kernverslag
                   43
Snelschrift
 Kernwoorden noteren
 Woorddelen weglaten
 Afkortingen gebruiken
 Symbolen gebruiken
 Tips: maak een eigen lijst (vooral
 bij telefoongesprekken)
                    44
Kolommenmethode
  Sprekersverslag  4 (naam spreker/
  hoofdzaken/ details, concrete
  toelichtingen, cijfers/acties)

  Kernverslag  3 (onderwerp,
  probleemstelling/ bespreking voorstellen,
  toelichting, argumenten, pro vs contra/
  resultaten bespreking, conclusies,
  besluiten, acties)

  Besluiten- en/of actielijst  3 (onderwerp/


                         45
Kolommenmethode
  Discussies  4 (naam spreker/mening/
  argumenten/details,concrete
  toelichting)

  Evaluaties  5 (onderwerp/bevindingen
  positief/ bevindingen negatief/
  leerpunten, conclusies/afspraken,
  acties)

  Telefoongesprekken  3 kolommen


                      46
Kolommenmethode
  voorbeelden in bijlage
               47
Mindmap-methode
         48
Piramide-methode
          49
Hulpmiddelen
 Laptop
 Bandrecorder
 Standaardformulieren
             50
HOUDING
Voorzitter,
Notulisten,
Deelnemers
       51
Vergaderpartners
        Notulist
       Samenspel
 Voorzitter        Deelnemers                    52
Samenspel
       Inhoud
       Ijsberg
 Procedure       Interactie/Proces                    53
ZBMO-methode
        54
DAS-model vr Notulisten/
Voorzitter
       Machtsstreven
 Extravert          Introvert
       Geborgenheid                     55
Combinatie
   Type notulist   Type voorzitter    Tips voor de
                       samenwerking
Sociaal       Afstandelijk     Benut zijn ordelijke
                     eigenschappen na afloop van
                     het overleg om uw
                     aantekeningen verder te
                     structureren. Vraag dus
                     feedback op de structuur.
Afstandelijk     Sociaal       Sta open voor contact, wat de
                     samenwerking ten goede
                     komt tijdens het overleg.
                     Zorg met uw efficiëntie voor
                     orde en structuur in de
                     voorbereiding op een
                     overleg.
Dominant       Sociaal       Ken uw rol als notulist. Neem
                     tijdens het overleg niet de
                     sturende rol van de
                     voorzitter over. Benut uw
                     dominante eigenschappen
                     door uw voorzitter te
                     attenderen op zijn rol en
                     taak. Maak ook zeker heldere
                     afspraken!
                                     56
Combinatie
Type notulist  Type voorzitter  Tips voor de
                 samenwerking
Sociaal     Dominant     Benut de kracht van de
                 voorzitter in ‘grote stappen,
                 snel thuis’. Vraag de
                 voorzitter om feedback op
                 het vlak van beknopt
                 schrijven. Heb ik me tot de
                 kern beperkt?
Afstandelijk  Dominant     Laat u niet overbluffen door
                 de voorzitter. Maak op een
                 rustige en zakelijke wijze uw
                 wensen kenbaar.
Dominant    Afstandelijk   Voorkom een lange
                 discussie over wat hoofd-en
                 bijzaken zijn. Maak er geen
                 persoonlijke strijd van maar
                 neem de beslissing vanuit
                 het doel van het agendapunt
                 of de kenmerken van het
                 soort verslag.                                 57
Assertieve Notulist
  “Als ik zeg dat ik niet kan volgen, vinden
  ze me vast dom.”
  “Als ik vraag om het punt samen te
  vatten, wordt de voorzitter wellicht
  boos.”
  “Het is onbeleefd om iemand van het
  managementteam in de rede te vallen.”
  “Het is mijn taak om mijn mond te
  houden en niet om vragen te stellen.”
  C  R  Sub-Assertief gedrag?


                         58
Deelnemers
  Luisteren: oppervlakkig, selectief,
  actief, tot niveau van
  denkpatronen

  Spreken: expliciet instemmen,
  vragen om informatie, geven
  informatie, informatie
  samenvatten, geven mening,
  anderen overtuigen van uw
  standpunt
                     59
Vergaderproblemen:
Oorzaken en maatregelen
Oorzaak                  Maatregelen
1. Afdwalen van het onderwerp       1. Vaker en sneller interveniëren,
                      deelnemers wijzen op het doel van de
                      bijeenkomst
2. De agendapunten worden te diepgaand   2. Eventueel buiten de vergadering
besproken                 aandacht aan het onderwerp schenken,
                      actie : details noteren als aandachtspunten
                      die later uitgezocht worden.
3. Deelnemers beschikken niet over     3. Deelnemers verzoeken zich beter voor te
voldoende kennis van het onderwerp     bereiden door zich meer te verdiepen in het
                      onderwerp, of : besluiten andere, meer
                      deskundige deelnemers uit te nodigen.
4. De agenda is te vol gepland       4. Beter voorbereiden : minder punten op
                      agenda zetten of meer tijd nemen
5. De procedures worden niet nageleefd :  5. Beter voorbereiden: ruimte en
bijvoorbeeld door te laat beginnen     hulpmiddelen in orde maken, deelnemers
                      aanspreken op laat-kom-gedrag of ander
                      gedrag dat afwijkt van de afgesproken
                      procedure.
                                             60
Vergaderproblemen:
Oorzaken en maatregelen
Oorzaak                 Maatregelen
6. Procedures niet effectief       6. Beter voorbereiden : stukken vooraf
                     versturen en laten lezen, eventueel
                     gedurende de vergadering procedures met
                     betrekking tot beeldvorming,
                     oordeelsvorming, en besluitvorming
                     aanpassen
7. Deelnemers beschikken over      7. Beter voorbereiden : deelnemers vooraf
onvoldoende beslisbevoegdheid      informeren over hun beslisbevoegdheid
8. Niet goed luisteren of concentreren  8. Afspraken maken met lawaaimakers als
                     tuinmannen en telefooneigenaren, sprekers
                     verzoeken hun informatieve bijdrage goed
                     af te stemmen op de kennis van de groep,
                     deelnemers duidelijk maken dat
                     vergadertijd geen leestijd is en dat dit ook
                     niet het moment is om tweegesprekken te
                     voeren
9. Conflicten               9. Conflicten bespreekbaar maken, ruimte
                     geven voor het uiten van emoties, eventueel
                     pauze inlassen, of met hulp van een
                     onpartijdige derde buiten de vergadering
                     oplossen
10. Manipulatief gedrag         10. Kort en krachtig afkappen.
                                            61
Deelnemers:
Persoo    Kenmerken          Notuleerstrategie
n-
lijkheid
Haardvuur-  • Breed van stof      • Wacht op de kern van het verhaal, die aansluit bij
verteller  • Veel anekdotes en     het doel van het agendapunt. Is het doel van het
       voorbeelden         agendapunt besluitvorming, concentreer u dan op
                     de mening in zijn verhaal.
                     •Spreek met de voorzitter en signaal af waaruit blijkt
                     dat een anekdote relevant is voor het verslag.
Sfeerjager  • Veel waardering voor   • Bij humoristische en persoonlijke bijdragen hoeft u
       het relationele doel.    niet te notuleren.
       • Humoristische       • Bespreek vooraf met de voorzitter hoe uitgebreid u
       bijdragen.         het relationele doel van de vergadering moet
       • Persoonlijke anekdotes.  notuleren. In heen klantgesprekken staat het eerste
                     deel vaak in het teken van bijpraten. In sommige
       •Opmerkingen over koffie  organisaties is een compacte vermelding daarvan in
       verzorgen en het overleg  het verslag voldoende. In andere organisaties blijft
       daarvoor onderbreken of   het achterwege. Datzelfde geldt voor de felicitatie-
       verlaten.          en gebakronde in vergaderingen.
       • Emotionele        • Emotionele onderbrekingen vinden spontaan
       onderbrekingen.       plaats. Bespreek na de vergadering met de voorzitter
                     wat u hierover vastlegt. Waarom zou u extra zout in
                     de wonden strooien?
                                                 62
Deelnemers:
Persoon Kenmerken                 Notuleerstrategie
-
lijkheid
Ordepikker  • Rol van de voorzitter overnemen.  • Notuleer deze uitingen alleen als de andere
       • Voorstel doen voor         vergaderaars deze uitingen onderstrepen en
       ordeverandering. Een voorbeeld :   de voorzitter deze bevestigt.
       het besluitvormingsproces is bijna  • Toets bij de voorzitter hoe u een
       afgerond en de deelnemer gaat    ordeverandering moet notuleren.
       terug naar de brainstormfase.
       Door deze vertraging is er geen
       tijd meer om een besluit te
       nemen.
Structuur-  • Doorbreken van de agenda :     • Notuleer deze uitingen alleen als de andere
breker    “Kunnen we dit agendapunt niet    vergaderaars deze uitingen onderstrepen en
       verplaatsen naar…?”         de voorzitter deze bevestigt.
       • Een bokkensprong naar het     • Spreek met de voorzitter een signaal af
       verleden maken, bijv. aanhaken    waaruit blijkt dat de structuurwijziging of
       op een afgerond agendapunt, een   het verhaal relevant is voor het verslag.
       eerder genomen beslissing weer
       ter discussie stellen.
       • Tijdens de rondvraag grote
       verhalen vertellen of ‘nieuwe
       agendapunten’ opwerpen.
       • Uitstapjes maken die niet op de
       agenda staan.                                   63
Deelnemers:
Persoon Kenmerken                 Notuleerstrategie
-lijkheid
Herhaler     • Samenvatten wat de vorige   • Bespreek met uw voorzitter hoe hij deze
         spreker heeft gezegd.      vergaderaar bijstuurt.
         • In andere woorden een andere  • Volsta met “Anita deelt de mening van
         deelnemer herhalen.       Johan.”
                         • Concentreer u bij herhaling in andere
                         woorden op eventuele aanvullende relevante
                         informatie.
Pietje Precies  • Veel details vertellen.    • Concentreer u vooral op het wat (bijv.
         • volledig willen zijn.     mening en argumentatie) en hoe nu verder.
                         Luister selectief naar de aanleiding,
         • Lange aanloop naar de kern   voorgeschiedenis, achtergronden, eerdere
         van het betoog.         ervaringen, cijfers en andere details.
                         • Notuleer uit zijn bijdrage de kern die
                         aansluit bij het doel van de vergadering of
                         het agendapunt en de verslagvorm.
                         • Spreek met de voorzitter een signaal af
                         waaruit blijkt dat bepaalde details relevant
                         zijn voor het verslag.                                                 64
Deelnemers:
Persoonlij  Kenmerken                 Notuleerstrategie
k-heid
Metafoor   • Veel metataal gebruiken : “voordat ik  • Luister actief naar deze
       mijn mening geef, moet ik eerst een    persoonlijkheden. De metataal
       kader schetsen.”              is zeer bruikbaar voor de
       • Vanuit metaniveau praten : “sommigen   structuur in uw aantekeningen.
       hebben vooral voorkeur voor een      • Neem de metataal en
       cliëntenborrel, anderen staan achter een  signaalwoorden over :
       cliëntendag. Ik wil daar nog een derde   conclusie, mening, kader,
       invulling naast zetten.”          derde, tot slot, aanvullend, et
                            cetera.
                                             65
Denkpatronen (De Bono)
Denkhoed  Associatie        Denkpatroon
Wit    Maagdelijkheid      Zoeken naar feiten, cijfers, informatie
      Objectiviteit
Rood    Praten vanuit het hart  Vertellen vanuit gevoelens, emotie, ingevingen,
                  intuïtie
Zwart   Negatief oordeel     Waarschuwen, voorzichtig, inschatten waarom
      Advocaat van de     iets niet zal werken, oog hebben voor de
      duivel          gevaren die op de loer liggen, benadrukken van
                  negatieve aspecten.
Geel    Zonneschijn       Alternatieve suggereren, andere ideeën
                  onderzoeken, benadrukken van interessante
                  punten die tot voorstellen en plannen leiden,
                  interesse in nieuwe invalshoeken
Groen   Vruchtbaar        Alternatieve suggereren, andere ideeën
                  onderzoeken, benadrukken van interessante
                  punten die tot voorstellen en plannen leiden,
                  interesse in nieuwe invalshoeken
Blauw   Koel en onder      Plannen, denken over het denken, het proces en
      controle         de structuur, samenvattingen geven.
                                           66
DE VERGADERING
         67
Vergaderpartners
       Notulist
      Samenspel Voorzitt
            Deelnemers
 er


                 68
Taken Voorzitter
Voor vergadering       Tijdens           Na vergadering
               vergadering
•Zorgen voor heldere agenda  • Zorgen voor geordend    Beantwoording van vragen
(informerende titels,     verloop van vergadering   notulist (indien nodig)
vergaderdoel, centrale       • agenda volgen
vraag, beschikbare tijd)
                  • agendapunten
                  afhandelen volgens
                  bijbehorend
                  bespreekschema
Op tijd leveren van stukken  Doelgerichte discussies   Controle van notulen
                              (gevoelige zaken?)
Helderheid over soort     Correcte procedures     Toezicht op toesturen
notulen                          notulen van betrokkenen
Goede werkplek        Helder taalgebruik      Controle van gemaakte
                              afspraken
Bekendheid          Goed vergaderklimaat
besluitvormingsprocedure
Inhoudelijke ondersteuning  Duidelijkheid over wie wat
(indien nodig)        moet doen en wanneer
Beantwoording vragen     Ruimte voor notulist om
notulist (indien nodig)    vragen te stellen

                                           69
Taken Deelnemer
Voor vergadering  Tijdens            Na vergadering
          vergadering
Agenda bestuderen  Zich houden aan agenda    Notulen controleren

Stukken lezen    Agendapunten afhandelen    Nadenken over opmerkingen
          volgens bijbehorend      naar aanleiding van notulen
          bespreekschema        van vorige vergadering

Weten wat men wil  Geen zijpaden bewandelen
inbrengen tijdens
vergadering
          Naar elkaar luisteren

          Ordevoorstellen indienen
          (indien nodig)

          Helder formuleren

          Vragen notulist
          beantwoorden (indien nodig)
          en mee notuleren indien
          gewenst                                        70
Taken Notulist
Fase I           Voorbereiding
Voorbereiden notulen    Inlezen
              Vragen stellen
              Indeling notuleerpapier kiezen


Fase II          Tijdens de vergadering
Aantekeningen maken    Luisteren
              Selecteren en samenvatten
              Vragen stellen
              Informatie ordenen
              Schrijven
Fase III          Na de vergadering
Direct na de vergadering  Informatie selecteren en aanvullen
              Aantekeningen ordenen


Notulen uitschrijven    Formuleren
              Document opmaken                                71
LECTUUR
     72
Ter ondersteuning
 Kernachtig Notuleren, een
 stappenplan
 Noteer je dit even?
 Heldere gespreksverslagen
 schrijven

 De voorbeelden in deze slides
 komen uit deze 3 boekjes


                 73
VEEL SUCCES!
        74
BIJLAGE
  Voorbeelden
         75
1 von 75

Recomendados

Time management von
Time managementTime management
Time managementAmlan Roychowdhury
28.9K views60 Folien
Time management von
Time managementTime management
Time managementRenjuJoseph5
938 views66 Folien
Effective time management von
Effective time managementEffective time management
Effective time managementKomilSinghal
1.9K views17 Folien
Managing Your Time Effectively von
Managing Your Time EffectivelyManaging Your Time Effectively
Managing Your Time EffectivelyIbrahim M. Morsy
3K views23 Folien
Time management von
Time managementTime management
Time managementNagella Naveen
1.2K views12 Folien
12 Practical Tips To Avoid Procrastination von
12 Practical Tips To Avoid Procrastination12 Practical Tips To Avoid Procrastination
12 Practical Tips To Avoid ProcrastinationMill For Business
802 views91 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Effectief vergaderen von
Effectief vergaderenEffectief vergaderen
Effectief vergaderenHerman Post
4.4K views15 Folien
Time Management For Managers von
Time Management For ManagersTime Management For Managers
Time Management For ManagersLLoyd Lofton L.U.T.C.
13.7K views103 Folien
Time management von
Time management Time management
Time management Prakash Srinivasan
1.3K views33 Folien
Time management von
Time management Time management
Time management pnvijay89
1K views43 Folien
Time management von
Time managementTime management
Time managementMohamed Mosa'ad
15K views57 Folien
23 Time Management Techniques of Insanely Busy People von
23 Time Management Techniques of Insanely Busy People23 Time Management Techniques of Insanely Busy People
23 Time Management Techniques of Insanely Busy PeopleDaniel Silvestre
1.7K views25 Folien

Was ist angesagt?(20)

Effectief vergaderen von Herman Post
Effectief vergaderenEffectief vergaderen
Effectief vergaderen
Herman Post4.4K views
Time management von pnvijay89
Time management Time management
Time management
pnvijay891K views
23 Time Management Techniques of Insanely Busy People von Daniel Silvestre
23 Time Management Techniques of Insanely Busy People23 Time Management Techniques of Insanely Busy People
23 Time Management Techniques of Insanely Busy People
Daniel Silvestre1.7K views
Time management by samavia von samavia munir
Time management by samaviaTime management by samavia
Time management by samavia
samavia munir4.2K views
Time Management von Vansight
Time ManagementTime Management
Time Management
Vansight2.9K views
Flow efficiency - a digital operations strategy von Marcio Sete
Flow efficiency - a digital operations strategyFlow efficiency - a digital operations strategy
Flow efficiency - a digital operations strategy
Marcio Sete573 views
Time Management and Productivity von TalhaKhan212221
Time Management and ProductivityTime Management and Productivity
Time Management and Productivity
TalhaKhan2122211.2K views
Time Management Workshop von Tom Fox
Time Management WorkshopTime Management Workshop
Time Management Workshop
Tom Fox5.1K views
Time management von Faraz Ahmed
Time managementTime management
Time management
Faraz Ahmed1.4K views
Time Management von Anand Iyer
Time Management Time Management
Time Management
Anand Iyer9.9K views

Destacado

Notule von
NotuleNotule
NotuleElizabeth Sweatman
10.8K views1 Folie
Agenda von
AgendaAgenda
AgendaElizabeth Sweatman
5.1K views1 Folie
Vergaderen von
VergaderenVergaderen
VergaderenRinie Altena
8.2K views20 Folien
Informal Brief von
Informal BriefInformal Brief
Informal Briefelliotnjones
7.9K views38 Folien
Berita acara von
Berita acaraBerita acara
Berita acaraMul Yani
433 views1 Folie
Dagboek von
DagboekDagboek
DagboekElizabeth Sweatman
4.3K views1 Folie

Destacado(20)

Berita acara von Mul Yani
Berita acaraBerita acara
Berita acara
Mul Yani433 views
Ipad gebruikershandleiding. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Succes. von evertzwijn
Ipad gebruikershandleiding. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Succes.Ipad gebruikershandleiding. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Succes.
Ipad gebruikershandleiding. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Succes.
evertzwijn3.3K views
Notuleren voor bewonerscommissies, bewonersorganisaties, huurders... von ASW
Notuleren voor bewonerscommissies, bewonersorganisaties, huurders...Notuleren voor bewonerscommissies, bewonersorganisaties, huurders...
Notuleren voor bewonerscommissies, bewonersorganisaties, huurders...
ASW1.1K views
Agenda landelijk hoofden intensive care overleg sept 2008 von Titulaer
Agenda landelijk hoofden intensive care overleg sept 2008Agenda landelijk hoofden intensive care overleg sept 2008
Agenda landelijk hoofden intensive care overleg sept 2008
Titulaer747 views
Stageverslag Tim Schnitzler von Tim Schnitzler
Stageverslag Tim SchnitzlerStageverslag Tim Schnitzler
Stageverslag Tim Schnitzler
Tim Schnitzler1.8K views
Kerangka isi ptk von Dede S
Kerangka isi ptkKerangka isi ptk
Kerangka isi ptk
Dede S4.4K views
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat von bedhoo
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
5 sop seksi sosial dan pemb. masyarakat
bedhoo8.7K views
4 sop seksi pemerintahan von bedhoo
4 sop seksi pemerintahan4 sop seksi pemerintahan
4 sop seksi pemerintahan
bedhoo10.6K views
120112 socmed-whitehall-for-blog-slides von Craig Thomler
120112 socmed-whitehall-for-blog-slides120112 socmed-whitehall-for-blog-slides
120112 socmed-whitehall-for-blog-slides
Craig Thomler836 views
Entornos naturales protegidos (y accesibles). von José María
Entornos naturales protegidos (y accesibles).Entornos naturales protegidos (y accesibles).
Entornos naturales protegidos (y accesibles).
José María834 views
Double Offset High Performance Butterfly Valves von Ives Equipment
Double Offset High Performance Butterfly ValvesDouble Offset High Performance Butterfly Valves
Double Offset High Performance Butterfly Valves
Ives Equipment1.2K views

Similar a Notulen en verslag vergadering

Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen von
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samenWhitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samenWillem Adriaanssen
1.7K views18 Folien
Observaties en tips verbeterbord von
Observaties en tips verbeterbordObservaties en tips verbeterbord
Observaties en tips verbeterbordMarc Rouppe Vd Voort
4.8K views17 Folien
Gesprekstechnieken von
GesprekstechniekenGesprekstechnieken
GesprekstechniekenRob Masseling
2.9K views47 Folien
Sessie 5: Informatie, projectmanagement, PRM von
Sessie 5: Informatie, projectmanagement, PRMSessie 5: Informatie, projectmanagement, PRM
Sessie 5: Informatie, projectmanagement, PRMInstituut voor Kennisproductiviteit
474 views15 Folien
Krachtig Vergaderen von
Krachtig VergaderenKrachtig Vergaderen
Krachtig VergaderenPatrick Jordens
6K views84 Folien
Een efficiënte blok von
Een efficiënte blokEen efficiënte blok
Een efficiënte blokAudrey Clabots
281 views13 Folien

Similar a Notulen en verslag vergadering(20)

Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen von Willem Adriaanssen
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samenWhitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen
Whitepaper hevo effectief vergaderen in de bouwsector; we doen het samen
Willem Adriaanssen1.7K views
2010 11-17 vergadertechnieken von Gouw Gent
2010 11-17 vergadertechnieken2010 11-17 vergadertechnieken
2010 11-17 vergadertechnieken
Gouw Gent2.3K views
LLW PPT intervisiesessie 1 von AnneliesMON
LLW PPT intervisiesessie 1LLW PPT intervisiesessie 1
LLW PPT intervisiesessie 1
AnneliesMON72 views
LLW PPT intervisiesessie 1 von AnneliesMON
LLW PPT intervisiesessie 1LLW PPT intervisiesessie 1
LLW PPT intervisiesessie 1
AnneliesMON443 views
Opstellen beleidsnotities december 2012 von ankevanvuuren
Opstellen beleidsnotities december 2012Opstellen beleidsnotities december 2012
Opstellen beleidsnotities december 2012
ankevanvuuren1.6K views
Slim Vergaderen von c-dynamics
Slim VergaderenSlim Vergaderen
Slim Vergaderen
c-dynamics1.3K views
URBAN DREAMERS // Module 02 - Sessie 3 von Eline Goethals
URBAN DREAMERS // Module 02 - Sessie 3URBAN DREAMERS // Module 02 - Sessie 3
URBAN DREAMERS // Module 02 - Sessie 3
Eline Goethals360 views

Más de Manon Roelandt

Sales, yes I Red-Seals training coaching consulting von
Sales, yes I Red-Seals training coaching consultingSales, yes I Red-Seals training coaching consulting
Sales, yes I Red-Seals training coaching consultingManon Roelandt
591 views151 Folien
Recruteren met Linkedin von
Recruteren met LinkedinRecruteren met Linkedin
Recruteren met LinkedinManon Roelandt
529 views97 Folien
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw... von
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...Manon Roelandt
831 views59 Folien
Media social von
Media socialMedia social
Media socialManon Roelandt
421 views124 Folien
Social media von
Social mediaSocial media
Social mediaManon Roelandt
493 views126 Folien
e-mails en brieven schrijven von
e-mails en brieven schrijvene-mails en brieven schrijven
e-mails en brieven schrijvenManon Roelandt
1.1K views65 Folien

Más de Manon Roelandt(13)

Sales, yes I Red-Seals training coaching consulting von Manon Roelandt
Sales, yes I Red-Seals training coaching consultingSales, yes I Red-Seals training coaching consulting
Sales, yes I Red-Seals training coaching consulting
Manon Roelandt591 views
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw... von Manon Roelandt
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...
Manon Roelandt831 views
e-mails en brieven schrijven von Manon Roelandt
e-mails en brieven schrijvene-mails en brieven schrijven
e-mails en brieven schrijven
Manon Roelandt1.1K views
Klantvriendelijk e-mails, brieven schrijven von Manon Roelandt
Klantvriendelijk e-mails, brieven schrijvenKlantvriendelijk e-mails, brieven schrijven
Klantvriendelijk e-mails, brieven schrijven
Manon Roelandt2K views
Marketing operationele marketing en marketingplan von Manon Roelandt
Marketing operationele marketing en marketingplanMarketing operationele marketing en marketingplan
Marketing operationele marketing en marketingplan
Manon Roelandt3.2K views
Marketing introductie en basistechnieken von Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt1.6K views
Marketing introductie en basistechnieken von Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt579 views
Marketing introductie en basistechnieken von Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt1.4K views
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2 von Manon Roelandt
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2
Manon Roelandt990 views
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1 von Manon Roelandt
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1
Manon Roelandt1.3K views

Notulen en verslag vergadering

 • 2. De volledige verantwoordelijkheid voor jouw onthouden ligt in het onderwijzen – mijn onderwijzen. 2
 • 3. Inhoudstafel  Inleiding  Agenda & Uitnodiging  Notulen - Verslagen  Houding voorzitter - notulist - deelnemer  Vergadering: Taken voor - tijdens - na  Verdere lectuur  Bijlage: voorbeelden 3
 • 6. Wij vergaderen? Arbeidskost vergaderen in Nederland +25 miljard euro/jaar  Zou dit in België anders zijn? 6
 • 7. Waarom Vergaderen?  Altijd met een bepaald doel!!! (bijdrage aan de continuïteit van een bedrijf of organisatie) 7
 • 8. VergaderContext Soort van Doel van Functie van vergadering/ vergadering/ Verslagvorm verslag gesprek gesprek 8
 • 9. 1 Soort Vergadering:  Inhoudelijk: informeren, mening vormen/discussiëren, voorstel bespreken/probleem oplossen, besluit vormen, brainstormen, beleid bepalen en evalueren/voortgang bewaken  Rationeel: motiveren en enthousiasmeren 9
 • 10. Vergaderdoelen: 2 BOB-model 10
 • 11. 2 BOB-model  I ‘meeweten’  beeldvormingsfase (veel vragen stellen)  II ‘meedenken’  oordeelsvorming (criteria bespreken)  III ‘meebeslissen’  besluitvorming (knoop doorhakken)  IV ‘doel’  planningsfase (uitvoering) 11
 • 12. 2 Bespreekschema  Inleiding over het onderwerp : ◦ Waarom op agenda? ◦ Wat moet worden bereikt  Verstrekken van beloofde informatie door de voorzitter  Ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen ter verduidelijking  Extra informatie van de deelnemers over het onderwerp en stellen van vragen  Samenvatting door de voorzitter van alle relevante informatie Figuur 7. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel informatie-overdracht 12
 • 13. 2 Bespreekschema  Inleiding over het onderwerp ◦ Waarom op agenda ◦ Wat moet worden bereikt  Deelnemers lanceren ideeën  Vaststellen criteria waaraan ideeën moeten worden getoetst  Toetsing van ideeën, bijvoorbeeld op haalbaarheid en uitvoerbaarheid  Samenvatting door voorzitter van de discussie en de haalbare en uitvoerbare ideeën Figuur 8. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel ideeënginerering 13
 • 14. 2 Bespreekschema  Inleiding over het onderwerp ◦ Waarom op de agenda ◦ Wat moet worden bereikt  Deelnemers geven hun mening  Deelnemers komen tot (liefst) een gedeelde mening  Samenvatting door voorzitter van de discussie en de gedeelde mening (indien bereikt) Figuur 9. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel meningsvorming 14
 • 15. 2 Bespreekschema  Inleiding over het onderwerp ◦ Waarom op de agenda ◦ Wat moet worden bereikt  Vaststelling van de criteria waaraan het besluit moet worden getoetst  Toetsing van de mogelijke besluiten aan de criteria  Deelnemers nemen een besluit  Samenvatting door de voorzitter van de discussie en het genomen besluit (indien bereikt) Figuur 10. Bespreekschema voor agendapunt met als vergaderdoel besluitvorming 15
 • 16. 2 Centrale Vragen of vragen  Functie voor de notulist:  voor: maakt duidelijk welke een antwoord behoeven  tijdens: controlemiddel (bespreking en afronding specifiek agendapunt )  na: hulpmiddel bij selectie relevante gegevens voor verslag 16
 • 17. 2 Centrale Vragen of vragen  Verband centrale vraag en vergaderdoel:  informerende centrale vraag  ideeënvormende centrale vraag  meningvormende centrale vraag  besluitvormende centrale vraag 17
 • 18. 3 Functies Verslagen 1. Bewijsstuk 2. Geheugensteun voor deelnemers 3. Informatiebron voor niet- deelneemers 4. Verbindingsschakel in vergaderreeks 18
 • 19. 4 Verslagvorm  Uitvoerig verslag (woordelijke samenvatting gesprekken, citaten, opmerkingen, pro’s en contra’s) chronologisch, per spreker  Beknopt verslag (per agendapunt essentie gesprek  ABA-verslag (Agendapunt - Beslissing - Actie) 19
 • 20. Eisen Notulist  Pro-actief (heeft de touwtjes in handen)  Doelgericht (notullen voldoen aan alle eisen)  Begint bij het begin (planning)  Win-Win denken (kwaliteitsproduct)  Onbevooroordeeld (luisteren - open)  Ontwikkelen (nieuwe 20
 • 21. Suc-6-factoren 1. Bereid u grondig voor (agenda, afspraken) 2. Bewaak goede notuleeromstandigheden 3. Luister eerst en ga dan schrijven 4. Benut tijdens notuleren laptop 5. Zorg voor juiste taalgebruik in het verslag 6. Krijg voldoende uitwerktijd 21
 • 24. Beredeneerde Agenda  In samenspraak met de voorzitter/ gespreksleider  wie deelnemers zijn  welke onderwerpen besproken  per agendapunt: gesloten, halfopen, open, besloten  per agendapunt: vergaderdoel (info- overdracht, ideeën-genereren, meningsvorming, besluitvorming)  per agendapunt: tijdsbepaling  per agendapunt: welke stukken er zijn  begin en eindtijd vergadering (+pauze) 24
 • 25. Agenda-indeling  In een agenda staan de volgende vaste onderdelen : ◦ De aanduiding ‘agenda’ ◦ Een omschrijving van het soort vergadering ◦ De plaats, de begin- en eindtijd van de vergadering ◦ De agendapunten 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag (notulen) van de vorige vergadering 4. Ingekomen stukken 5. Mededelingen 6. Lijstje van de te bespreken punten 7. Wat verder ter tafel komt 8. Rondvraag 9. Sluiting ◦ De naam van de secretaris ◦ De aanduiding ‘secretaris’ ◦ Eventuele bijlage(n) 25
 • 26. Agenda 26
 • 28. Eisen Notulen  Volledig (essentiële zaken)  Feitelijk (geen gevoelens)  Kernachtig (uitvoerig: chronologisch of per spreker <-> beknopt <-> ABA-verslag)  Logisch opgebouwd (begin: agenda)  Eenduidig (verslag op 1 manier te begrijpen)  Correct (foutloos Nederlands) 28
 • 29. Kop Notulen 1. woord Notulen 2. soort vergadering (ledenvergadering, commissievergadering) 3. datum, locatie en tijdstip vergadering 4. lijstje aanwezigen, voorzitter, notulist 5. lijstje afwezigen 29
 • 30. Soorten Notulen  uitgebreide notulen: chronologisch of per spreker  korte notulen (samenvatting of beknopt verslag)  Actie -of besluitenlijst 30
 • 31. Functie Verslag  Bewijsstuk: sprekersverslag of kernverslag  Geheugensteun voor deelnemers: besluitenlijst en actieverslag  Informatie voor niet-deelnemers: combinatie van kernverslag, besluitenlijst en actie-lijst  Verbindingsschakel in vergaderreeks: Besluitenlijst, actielijst en projectvoortgangslijst 31
 • 32. Sprekersverslag  Kenmerken:  Samenvatting per spreker  Alle sprekers bij naam genoemd  Chronologische volgorde  Voor breder publiek dan eigen vergadergroep  Na naam van elke spreker volgt een werkwoord ‘de heer Peters vindt ...’ 32
 • 33. Sprekersverslag  Voordelen:  Interpretatie beperkt zich tot samenvatting  Samenwerking met voorzitter is niet broodnodig  Nadelen:  Veel uitwerkingstijd  Noodzakelijk stenobeheersing of bandopname  Veel leestijd voor de deelnemers 33
 • 34. Kernverslag  Kenmerken:  Samenvatting per onderwerp: beknopt  Lopende zinnen  Een logische volgorde binnen agendapunten  Namen van actienemers  Voor deelnemers en niet-deelnemers aan de vergadering  Geschikt voor verslaglegging van telefoongesprekken 34
 • 35. Kernverslag  Voordelen:  Overzichtelijk voor de lezer  Beperkte uitwerkingstijd  Beperkte leestijd  Nadelen:  Zelf structuur aanbrengen per agendapunt  Samenwerking voorzitter  noodzakelijk  Kennis vergaderonderwerpen  nodig 35
 • 36. Besluitenlijst  Kenmerken:  Weergave genomen besluiten naar datum  Soms enige verslag vergadering  Vooral bij hoger managementsniveau  Soms aanvulling op sprekers-/kernverslag  Combinatie met actielijst is mogelijk  Vormgeving in tabel  Bij te werken via laptop 36
 • 37. Besluitenlijst  Voordelen:  Duidelijkheid over genomen besluiten  Gemakkelijk bij te houden  Handig naslagwerk en geheugensteun  Vluchtpogingen  onmogelijk  Nadelen:  Onduidelijkheid over weg naar besluit 37
 • 38. Actielijst  Kenmerken:  Acties staan centraal  Weergave acties met datum, actienemer en deadline van uitvoering  Soms enige verslag vergadering/gesprek  Aanvulling op sprekers-/kernverslag is mogelijk  Combinatie met besluitenlijst is nodig  Vormgeving in tabel 38
 • 39. Actielijst  Voordelen:  Geheugensteun voor de actienemers  Voortgang is te controleren  Handig naslagwerk  Nadelen:  Zeer beperkte informatie  Bijhouden is noodzakelijk 39
 • 40. Projectvoortgangslijst  Kenmerken:  Geheugensteun voor projectgroepleden  Inzicht in voortgang van projecten en/of projectteams 40
 • 41. Projectvoortgangslijst  Voordelen:  Actueel overzicht voor projectleider en projectgroepleden  Handig naslagwerk  Snel bij te werken vanuit kernverslagen van elk projectteam  Nadelen:  Alleen begrijpelijk voor projectbetrokkenen 41
 • 42. Combinatie:  Sprekersverslag en kernverslag  Kernverslag en actielijst  Besluiten- en actielijst 42
 • 43. Wijze van Registreren  Snelschrift  sprekersverslag, kernverslag  Kolommen-methode  kernverslag, besluitenlijst, actielijst, projectvoortgangslijst  Mindmap-methode  kernverslag, besluitenlijst, actielijsten en projectvoortgangslijst  Piramide-methode  sprekersverslag en kernverslag 43
 • 44. Snelschrift  Kernwoorden noteren  Woorddelen weglaten  Afkortingen gebruiken  Symbolen gebruiken  Tips: maak een eigen lijst (vooral bij telefoongesprekken) 44
 • 45. Kolommenmethode  Sprekersverslag  4 (naam spreker/ hoofdzaken/ details, concrete toelichtingen, cijfers/acties)  Kernverslag  3 (onderwerp, probleemstelling/ bespreking voorstellen, toelichting, argumenten, pro vs contra/ resultaten bespreking, conclusies, besluiten, acties)  Besluiten- en/of actielijst  3 (onderwerp/ 45
 • 46. Kolommenmethode  Discussies  4 (naam spreker/mening/ argumenten/details,concrete toelichting)  Evaluaties  5 (onderwerp/bevindingen positief/ bevindingen negatief/ leerpunten, conclusies/afspraken, acties)  Telefoongesprekken  3 kolommen 46
 • 47. Kolommenmethode  voorbeelden in bijlage 47
 • 52. Vergaderpartners Notulist Samenspel Voorzitter Deelnemers 52
 • 53. Samenspel Inhoud Ijsberg Procedure Interactie/Proces 53
 • 55. DAS-model vr Notulisten/ Voorzitter Machtsstreven Extravert Introvert Geborgenheid 55
 • 56. Combinatie Type notulist Type voorzitter Tips voor de samenwerking Sociaal Afstandelijk Benut zijn ordelijke eigenschappen na afloop van het overleg om uw aantekeningen verder te structureren. Vraag dus feedback op de structuur. Afstandelijk Sociaal Sta open voor contact, wat de samenwerking ten goede komt tijdens het overleg. Zorg met uw efficiëntie voor orde en structuur in de voorbereiding op een overleg. Dominant Sociaal Ken uw rol als notulist. Neem tijdens het overleg niet de sturende rol van de voorzitter over. Benut uw dominante eigenschappen door uw voorzitter te attenderen op zijn rol en taak. Maak ook zeker heldere afspraken! 56
 • 57. Combinatie Type notulist Type voorzitter Tips voor de samenwerking Sociaal Dominant Benut de kracht van de voorzitter in ‘grote stappen, snel thuis’. Vraag de voorzitter om feedback op het vlak van beknopt schrijven. Heb ik me tot de kern beperkt? Afstandelijk Dominant Laat u niet overbluffen door de voorzitter. Maak op een rustige en zakelijke wijze uw wensen kenbaar. Dominant Afstandelijk Voorkom een lange discussie over wat hoofd-en bijzaken zijn. Maak er geen persoonlijke strijd van maar neem de beslissing vanuit het doel van het agendapunt of de kenmerken van het soort verslag. 57
 • 58. Assertieve Notulist  “Als ik zeg dat ik niet kan volgen, vinden ze me vast dom.”  “Als ik vraag om het punt samen te vatten, wordt de voorzitter wellicht boos.”  “Het is onbeleefd om iemand van het managementteam in de rede te vallen.”  “Het is mijn taak om mijn mond te houden en niet om vragen te stellen.”  C  R  Sub-Assertief gedrag? 58
 • 59. Deelnemers  Luisteren: oppervlakkig, selectief, actief, tot niveau van denkpatronen  Spreken: expliciet instemmen, vragen om informatie, geven informatie, informatie samenvatten, geven mening, anderen overtuigen van uw standpunt 59
 • 60. Vergaderproblemen: Oorzaken en maatregelen Oorzaak Maatregelen 1. Afdwalen van het onderwerp 1. Vaker en sneller interveniëren, deelnemers wijzen op het doel van de bijeenkomst 2. De agendapunten worden te diepgaand 2. Eventueel buiten de vergadering besproken aandacht aan het onderwerp schenken, actie : details noteren als aandachtspunten die later uitgezocht worden. 3. Deelnemers beschikken niet over 3. Deelnemers verzoeken zich beter voor te voldoende kennis van het onderwerp bereiden door zich meer te verdiepen in het onderwerp, of : besluiten andere, meer deskundige deelnemers uit te nodigen. 4. De agenda is te vol gepland 4. Beter voorbereiden : minder punten op agenda zetten of meer tijd nemen 5. De procedures worden niet nageleefd : 5. Beter voorbereiden: ruimte en bijvoorbeeld door te laat beginnen hulpmiddelen in orde maken, deelnemers aanspreken op laat-kom-gedrag of ander gedrag dat afwijkt van de afgesproken procedure. 60
 • 61. Vergaderproblemen: Oorzaken en maatregelen Oorzaak Maatregelen 6. Procedures niet effectief 6. Beter voorbereiden : stukken vooraf versturen en laten lezen, eventueel gedurende de vergadering procedures met betrekking tot beeldvorming, oordeelsvorming, en besluitvorming aanpassen 7. Deelnemers beschikken over 7. Beter voorbereiden : deelnemers vooraf onvoldoende beslisbevoegdheid informeren over hun beslisbevoegdheid 8. Niet goed luisteren of concentreren 8. Afspraken maken met lawaaimakers als tuinmannen en telefooneigenaren, sprekers verzoeken hun informatieve bijdrage goed af te stemmen op de kennis van de groep, deelnemers duidelijk maken dat vergadertijd geen leestijd is en dat dit ook niet het moment is om tweegesprekken te voeren 9. Conflicten 9. Conflicten bespreekbaar maken, ruimte geven voor het uiten van emoties, eventueel pauze inlassen, of met hulp van een onpartijdige derde buiten de vergadering oplossen 10. Manipulatief gedrag 10. Kort en krachtig afkappen. 61
 • 62. Deelnemers: Persoo Kenmerken Notuleerstrategie n- lijkheid Haardvuur- • Breed van stof • Wacht op de kern van het verhaal, die aansluit bij verteller • Veel anekdotes en het doel van het agendapunt. Is het doel van het voorbeelden agendapunt besluitvorming, concentreer u dan op de mening in zijn verhaal. •Spreek met de voorzitter en signaal af waaruit blijkt dat een anekdote relevant is voor het verslag. Sfeerjager • Veel waardering voor • Bij humoristische en persoonlijke bijdragen hoeft u het relationele doel. niet te notuleren. • Humoristische • Bespreek vooraf met de voorzitter hoe uitgebreid u bijdragen. het relationele doel van de vergadering moet • Persoonlijke anekdotes. notuleren. In heen klantgesprekken staat het eerste deel vaak in het teken van bijpraten. In sommige •Opmerkingen over koffie organisaties is een compacte vermelding daarvan in verzorgen en het overleg het verslag voldoende. In andere organisaties blijft daarvoor onderbreken of het achterwege. Datzelfde geldt voor de felicitatie- verlaten. en gebakronde in vergaderingen. • Emotionele • Emotionele onderbrekingen vinden spontaan onderbrekingen. plaats. Bespreek na de vergadering met de voorzitter wat u hierover vastlegt. Waarom zou u extra zout in de wonden strooien? 62
 • 63. Deelnemers: Persoon Kenmerken Notuleerstrategie - lijkheid Ordepikker • Rol van de voorzitter overnemen. • Notuleer deze uitingen alleen als de andere • Voorstel doen voor vergaderaars deze uitingen onderstrepen en ordeverandering. Een voorbeeld : de voorzitter deze bevestigt. het besluitvormingsproces is bijna • Toets bij de voorzitter hoe u een afgerond en de deelnemer gaat ordeverandering moet notuleren. terug naar de brainstormfase. Door deze vertraging is er geen tijd meer om een besluit te nemen. Structuur- • Doorbreken van de agenda : • Notuleer deze uitingen alleen als de andere breker “Kunnen we dit agendapunt niet vergaderaars deze uitingen onderstrepen en verplaatsen naar…?” de voorzitter deze bevestigt. • Een bokkensprong naar het • Spreek met de voorzitter een signaal af verleden maken, bijv. aanhaken waaruit blijkt dat de structuurwijziging of op een afgerond agendapunt, een het verhaal relevant is voor het verslag. eerder genomen beslissing weer ter discussie stellen. • Tijdens de rondvraag grote verhalen vertellen of ‘nieuwe agendapunten’ opwerpen. • Uitstapjes maken die niet op de agenda staan. 63
 • 64. Deelnemers: Persoon Kenmerken Notuleerstrategie -lijkheid Herhaler • Samenvatten wat de vorige • Bespreek met uw voorzitter hoe hij deze spreker heeft gezegd. vergaderaar bijstuurt. • In andere woorden een andere • Volsta met “Anita deelt de mening van deelnemer herhalen. Johan.” • Concentreer u bij herhaling in andere woorden op eventuele aanvullende relevante informatie. Pietje Precies • Veel details vertellen. • Concentreer u vooral op het wat (bijv. • volledig willen zijn. mening en argumentatie) en hoe nu verder. Luister selectief naar de aanleiding, • Lange aanloop naar de kern voorgeschiedenis, achtergronden, eerdere van het betoog. ervaringen, cijfers en andere details. • Notuleer uit zijn bijdrage de kern die aansluit bij het doel van de vergadering of het agendapunt en de verslagvorm. • Spreek met de voorzitter een signaal af waaruit blijkt dat bepaalde details relevant zijn voor het verslag. 64
 • 65. Deelnemers: Persoonlij Kenmerken Notuleerstrategie k-heid Metafoor • Veel metataal gebruiken : “voordat ik • Luister actief naar deze mijn mening geef, moet ik eerst een persoonlijkheden. De metataal kader schetsen.” is zeer bruikbaar voor de • Vanuit metaniveau praten : “sommigen structuur in uw aantekeningen. hebben vooral voorkeur voor een • Neem de metataal en cliëntenborrel, anderen staan achter een signaalwoorden over : cliëntendag. Ik wil daar nog een derde conclusie, mening, kader, invulling naast zetten.” derde, tot slot, aanvullend, et cetera. 65
 • 66. Denkpatronen (De Bono) Denkhoed Associatie Denkpatroon Wit Maagdelijkheid Zoeken naar feiten, cijfers, informatie Objectiviteit Rood Praten vanuit het hart Vertellen vanuit gevoelens, emotie, ingevingen, intuïtie Zwart Negatief oordeel Waarschuwen, voorzichtig, inschatten waarom Advocaat van de iets niet zal werken, oog hebben voor de duivel gevaren die op de loer liggen, benadrukken van negatieve aspecten. Geel Zonneschijn Alternatieve suggereren, andere ideeën onderzoeken, benadrukken van interessante punten die tot voorstellen en plannen leiden, interesse in nieuwe invalshoeken Groen Vruchtbaar Alternatieve suggereren, andere ideeën onderzoeken, benadrukken van interessante punten die tot voorstellen en plannen leiden, interesse in nieuwe invalshoeken Blauw Koel en onder Plannen, denken over het denken, het proces en controle de structuur, samenvattingen geven. 66
 • 68. Vergaderpartners Notulist Samenspel Voorzitt Deelnemers er 68
 • 69. Taken Voorzitter Voor vergadering Tijdens Na vergadering vergadering •Zorgen voor heldere agenda • Zorgen voor geordend Beantwoording van vragen (informerende titels, verloop van vergadering notulist (indien nodig) vergaderdoel, centrale • agenda volgen vraag, beschikbare tijd) • agendapunten afhandelen volgens bijbehorend bespreekschema Op tijd leveren van stukken Doelgerichte discussies Controle van notulen (gevoelige zaken?) Helderheid over soort Correcte procedures Toezicht op toesturen notulen notulen van betrokkenen Goede werkplek Helder taalgebruik Controle van gemaakte afspraken Bekendheid Goed vergaderklimaat besluitvormingsprocedure Inhoudelijke ondersteuning Duidelijkheid over wie wat (indien nodig) moet doen en wanneer Beantwoording vragen Ruimte voor notulist om notulist (indien nodig) vragen te stellen 69
 • 70. Taken Deelnemer Voor vergadering Tijdens Na vergadering vergadering Agenda bestuderen Zich houden aan agenda Notulen controleren Stukken lezen Agendapunten afhandelen Nadenken over opmerkingen volgens bijbehorend naar aanleiding van notulen bespreekschema van vorige vergadering Weten wat men wil Geen zijpaden bewandelen inbrengen tijdens vergadering Naar elkaar luisteren Ordevoorstellen indienen (indien nodig) Helder formuleren Vragen notulist beantwoorden (indien nodig) en mee notuleren indien gewenst 70
 • 71. Taken Notulist Fase I Voorbereiding Voorbereiden notulen Inlezen Vragen stellen Indeling notuleerpapier kiezen Fase II Tijdens de vergadering Aantekeningen maken Luisteren Selecteren en samenvatten Vragen stellen Informatie ordenen Schrijven Fase III Na de vergadering Direct na de vergadering Informatie selecteren en aanvullen Aantekeningen ordenen Notulen uitschrijven Formuleren Document opmaken 71
 • 72. LECTUUR 72
 • 73. Ter ondersteuning  Kernachtig Notuleren, een stappenplan  Noteer je dit even?  Heldere gespreksverslagen schrijven  De voorbeelden in deze slides komen uit deze 3 boekjes 73