Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
*.,(1!0.,,1
"# !
)1.!;.,.7=!<>;0.!27!7.@!
5.02<5*=287!2<!5*;0.5B!
-.;2?.-!/;86!=1.!<*6.!
<.=!8/!=;.*=B!8+520*=287<"
"# !
$...
.>E!4>!F>C!?@5?2@5"!2=4!E82B!<CAB!
F>C@!3><?;92=35!?@>7@2<!9=3;C45'!
8'X]`SR]'T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'TR__`e'
`aVcReV']ZV'R'XR^...
T`f_ecZVd'XV_VcR]]j'UVV^VU'gVcj'YZXY'
cZd*'dfTY'Rd'IfddZR'R_U'EViZT`,
K`'eYZd']Zde*'hV'h`f]U'R]d`'RUU'eYcVV'
`eYVc'dZX_Z$T...
eYV'RXV_TZVd'YRgV'^RUV'T]VRc'eYRe'eYV'
ViTVaeZ`_'Zd'UZdWRg`cVU,''
<VdaZeV'eYV'WRTe'eYRe'eYVcV'RcV'R'
_f^SVc'`W'^R[`c'[fcZd...
V_UV^ZT'ScZSVcj'ZddfVd'RTc`dd'eYV'
afS]ZT'R_U'acZgReV'daVTecR*'R_U'Ze'Zd'
a`ddZS]V'eYRe'R_'Z_gVdeZXReZ`_'Z_e`'
`_V'^ReeVc'...
T`ccfaeZ`_'$_Vd'e`'eYV'ac`$e'^RUV'`_'
eYV'ecR_dRTeZ`_'`c'eYV'R^`f_e'`W'eYV'
ScZSV*'Rd'^`de'T`f_ecZVd'U`*'9cRkZ]']Z_d'
Ze'e...
ACC Article
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ACC Article

65 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ACC Article

  1. 1. *.,(1!0.,,1 "# ! )1.!;.,.7=!<>;0.!27!7.@! 5.02<5*=287!2<!5*;0.5B! -.;2?.-!/;86!=1.!<*6.! <.=!8/!=;.*=B!8+520*=287<" "# ! $8>7=;2.<!524.!%;*7,.! *7-!(*5*B<2*!1*?.! 68?.-!=8!,.7=;*52C.! .7/8;,.6.7=!*>=18;2=B! /8;!,8;;>9=287!,*<.<"! "# !#7!.6958B..!8/! *!6*38;!27?.<=6.7=!+*74! @*<!;.,.7=5B!*;;.<=.-! *7-!<.7=.7,.-!27!'*9*7! /8;!02/=!.A9.7<.<!=2.-!=8! .//8;=<!=8!@27!+><27.<<"! "# ! #7!.//.,=2?.!,86952*7,.! 9;80;*6!2<!=1.!+.<=!@*B!=8! 9;.?.7=!,8;;>9=!9*B6.7=<! /;86!=*4270!95*,."! )F!+2=95;!05;BG5@!2=4!(2@>=!-#!/C@?8F".QVL&FRTTWSVLRQ"HQIRTFHPHQV"LU"RQ"VKH"TLUH'"AKH" THFHQV"FTDFNGRYQ"LQ"0KLQD"^"ERVK"DJDLQUV"LQVHTQDVLRQDO"DQG"GRPHUVLF"FRPSDQLHU%" DQG"UHQLRT"0RPPWQLUV">DTV["RI!FLDOU"DQG"IDPLO["PHPEHTU"^"THXHDOU"MWUV"KRY"UYLIVO[" HQIRTFHPHQV"VTHQGU"FDQ"UYLQJ'"7WUV"VYR"[HDTU"DJR%"QR"RQH"LQ"VKH"FRPSOLDQFH"YRTOG" YDU"STHGLFVLQJ"VKDV"0KLQD"YDU"JRLQJ"VR"EHJLQ"UHTLRWUO["SWTUWLQJ"FRTTWSVLRQ"FDUHU%"[HV" KHTH"YH"DTH' ;DQ["RI"VKH"YRTOG]U"HFRQRPLHU"KDXH"PDGH"ULJQL!FDQV"FKDQJHU"VR"OHJLUODVLRQ"LQ" THFHQV"[HDTU%"DQG"URPH"RI"VKHP"DTH"DOTHDG["UHHLQJ"LQFTHDUHG"HQIRTFHPHQV"DFVLRQU'" /WV"YKHVKHT"LV"LU"/TDLO%"0DQDGD%"?WUULD%";HZLFR%"3TDQFH%"4HTPDQ["RT"URPH"RVKHT" FRWQVT["VKDV"HPHTJHU"DU"VKH"QHZV"HQIRTFHPHQV"KRVUSRV"UKRWOGQ]V"PDVVHT"VR"D"YHOO&TWQ" FRPSOLDQFH"STRJTDP'"CRW"KDXH"VR"DUUWPH"LV"FRWOG"EH"DQ["RQH"RI"VKHP"#RT%"PRTH"OLNHO[%" UHXHTDO"RI"VKHP$"DQG"[RW"QHHG"VR"EH"THDG["IRT"VKHP"DOO' (/-!&3,!4.!)/*+"$"'41-!%42510*3+-#!! #!%+-'&+!#../-&()!1-! #,1*"$-//2.1*-,!#(1*-,0 ! ! #$$!%-$)&0!!!!01/19.1>!'%&(! )&
  2. 2. .>E!4>!F>C!?@5?2@5"!2=4!E82B!<CAB! F>C@!3><?;92=35!?@>7@2<!9=3;C45'! 8'X]`SR]'T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'TR__`e' `aVcReV']ZV'R'XR^V'`W'NYRT+8+E`]V*' cVRTeZgV]j']fcTYZ_X'Wc`^'[fcZdUZTeZ`_'e`' [fcZdUZTeZ`_'Rc`f_U'eYV'h`c]U,'Ae'^fde' SV'djdeV^ReZT*'ac`RTeZgV'R_U'cVde'`_'eYV' gVcj'cVR]'Rddf^aeZ`_'eYRe'R_j'T`f_ecj' T`f]U'SV'eYV'_Vie';YZ_R,'' NV'f_UVce``'R'YZXY']VgV]'cVgZVh' `W']VXZd]ReZ`_'RTc`dd'^R_j'[fcZdUZT+ eZ`_d'm'aRceZTf]Rc]j'W`TfdZ_X'`_'eY`dV' hYZTY'YRgV'f_UVceRV_'^R[`c']VXZd]R+ eZgV'`gVcYRf]d'Z_'cVTV_e'jVRcd'm'e`'dVV' [fde'Y`h'SVhZ]UVcZ_X'eYV'aReTYh`c'`W' `gVc]RaaZ_X']VXZd]ReZ`_'Zd,'&V'gVc+ UZTe5'Ae'^Rj'SV'R'TcRkj'bfZ]e*'Sfe'_`e' _VRc]j'Rd'TcRkj'Rd'j`f'^ZXYe'eYZ_,' HRceZTf]Rc]j'R^`_X'_ReZ`_d'eYRe'YRgV' ^`gVU'e`'^`UVc_ZkV'eYVZc']VXZd]ReZ`_*' eYV'ecV_U'Zd'`gVchYV]^Z_X]j'e`hRcU' R'YRc^`_ZkZ_X'`W'T`_TVaed,'NYZ]V' _fR_TVd'cV^RZ_'Wc`^'[fcZdUZTeZ`_' e`'[fcZdUZTeZ`_*'eYV']RcXV'T`^a]ZR_TV' T`_TVaed'eYRe'UcZgV'^`de'ac`XcR^d'RcV' dfcacZdZ_X]j'T`_dZdeV_e, (!3>C?;5!>6!>D5@2@389=7!?@9=39?;5A& >Zcde*'W`cXVe'RS`fe'[fcZdUZTeZ`_,' 8ddf^V'eYRe'R_j'RTe'`W'T`ccfaeZ`_'Zd' a`eV_eZR]]j'dfS[VTe'e`'Re']VRde'eYcVV' UZ%VcV_e'[fcZdUZTeZ`_d'(]`TR]*'cVXZ`_R]' R_U'X]`SR])*'Sfe'U`_le'W`Tfd'j`fc' T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'`_'eYV'_fR_TVd' `W'VRTY'T`f_ecjld']Rhd'f_]Vdd'j`f'U`' R']`e'`W'SfdZ_Vdd'Z_'R'[fcZdUZTeZ`_'hZeY' ViecV^V]j'gRcZR_e']Rhd,' JVT`_U*'W`Tfd'`_'eYV'^R[`c'VT`_`+ ^ZVd*'`c'Re']VRde'eYV'`_Vd'eYRe'RcV'^`de' dZX_Z$TR_e'W`c'j`fc'SfdZ_Vdd,'AW'j`f' RcV'T`^a]jZ_X'hZeY'eY`dV']Rhd*'j`f'RcV' ]ZV]j'Z_'T`^a]ZR_TV'hZeY'^`de'`W'eYV' cVde'`W'eYV'h`c]U, Gfc'^VeY`U`]`Xj5'NV']``VU'Re' 12'[fcZdUZTeZ`_d'e`'XVe'SRdZT'R_dhVcd' e`'YZXY+]VgV]'bfVdeZ`_d*'dfTY'Rd5'<`' eYVj'TcZ^Z_R]ZkV'U`^VdeZT'ScZSVcj7' (8_dhVc5'PVd*'R]]'`W'eYV^,)'Ad'eYVcV' T`ca`cReV'TcZ^Z_R]']ZRSZ]Zej7'(8_dhVc5' A_'^`de'[fcZdUZTeZ`_d*'jVd*'Sfe'WRc' Wc`^'R]]'`W'eYV^,)';R_'T`^aR_ZVd'SV' YV]U'cVda`_dZS]V7'(8_dhVc5'PVd*'Re' ]VRde'TZgZ]]j*'Z_'gZcefR]]j'VgVcj'[fcZdUZT+ eZ`_'`W'Z^a`ceR_TV,)'' &V_'hV'd]ZTVU'eYV'UReR'R'gRcZVej'`W' hRjd'e`'dVV'hYRe'ecV_Ud'hV'T`f]U'eVRdV' `fe'R_U'hYRe'^VeY`U`]`Xj'h`f]U' cVdf]e'Z_'hYRe'hV'eY`fXYe'hRd'eYV' ^`de'V#TZV_e'R]]`TReZ`_'`W'T`^a]ZR_TV' cVd`fcTVd'(Z,V,*'Y`h'T`f]U'hV'XVe'eYV' ^`de'T`gVcRXV'hZeY'R'ac`XcR^'eYRe'hRd' T]VRc*'T`_TZdV'R_U'VRdj'e`'RU^Z_ZdeVc7), Gfc'R_dhVc'hRd'dZ^a]V,'>`Tfd'`_' eYV'^R[`c'VT`_`^ZVd,'&V'12'T`f_+ ecZVd'hV'ViR^Z_VU'T`^acZdV'c`fXY]j' 4.'aVcTV_e'`W'eYV'X]`SR]'VT`_`^j,'AW' j`f'UVdZX_'R'T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'eYRe' RUUcVddVd'eYV'_fR_TVd'`W'VRTY'_ReZ`_ld' ]Rhd*'j`f'h`f]U'YRgV'R'SVhZ]UVcZ_X' RccRj'`W'a`]ZTZVd'R_U'ac`TVUfcVd'eYRe' U`'_`e'R]hRjd'h`c'hV]]'e`XVeYVc'XZgV_' eYV'cVR]+h`c]U'hRj'eYRe'SfdZ_VddVd'RcV' decfTefcVU'R_U'`aVcReV,'9fe*'ZW'j`f'aVV]' RhRj'eYV'^R_j'd^R]]Vc*']Vdd'dZX_Z$TR_e' VT`_`^ZVd'R_U'W`Tfd'`_]j'`_'eYV'^R[`c' `_Vd*'R'dfcacZdZ_X'UVXcVV'`W'YRc^`_j' V^VcXVd'hZeY`fe'R'dZX_Z$TR_e']`dd'`W' T`^a]ZR_TV'T`gVcRXV, &V'h`c]Uld'e`a'/-'VT`_`^ZVd'T`^+ acZdV'Raac`iZ^ReV]j'3-'aVcTV_e'`W'eYV' e`eR]'X]`SR]'VT`_`^j,'8'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^'RZ^VU'Re'eYVdV'_ReZ`_d'hZ]]' T`gVc'eYV'gRde'^R[`cZej'`W'eYV'RTefR]' SfdZ_Vdd'UVR]d'U`_V'Wc`^'jVRc+e`+jVRc*' hZ]]'Z_T]fUV'R]]'`W'eYV']ZV]j'TR_UZUReVd' W`c'eYV'_Vie'SZX'V_W`cTV^V_e'S``^*' R_U'hZ]]'SV'VRdj'e`'RU^Z_ZdeVc'UfV'e`' eYV'dfcacZdZ_X'UVXcVV'`W'f_ZW`c^Zej'Z_' Y`h'eYVdV'_ReZ`_d'gZVh'T`ccfaeZ`_'R_U' T`^a]ZR_TV'ac`XcR^d,'=RTY'RUUZeZ`_R]' _ReZ`_'SVj`_U'eY`dV'SVT`^Vd'R'cRaZU' ViVcTZdV'Z_'UZ^Z_ZdYZ_X'cVefc_d,'8']`e' `W'T`^a]ViZej'Zd'RUUVU'W`c'gVcj']Zee]V' RUUZeZ`_R]'T`^a]ZR_TV'T`gVcRXV, .5@5!2@5!B85!%$!3>C=B@95A!E5! 9=3;C454!9=!>C@!2=2;FA9A& "# L_ZeVU'JeReVd "# ;YZ_R "# ;R_RUR "# EViZT` "# 9cRkZ] "# IfddZR "# A_UZR "# ?Vc^R_j "# >cR_TV "# L_ZeVU'CZ_XU`^ "# JaRZ_ "# AeR]j "# JhZekVc]R_U "# &V'FVeYVc]R_Ud "# BRaR_ "# J`feY'C`cVR "# A_U`_VdZR "# JRfUZ'8cRSZR "# KfcVj "# 8fdecR]ZR NV'SV]ZVgV'eYZd'Zd'R'_ZTV'dR^a]V'Z_' eVc^d'`W'XV`XcRaYj'R_U'cZd,'Ae'Z_+ T]fUVd'R]]'`W'eYV'9IA;'T`f_ecZVd'(9cR+ kZ]*'IfddZR*'A_UZR*';YZ_R),'Ae'Z_T]fUVd' R]]'`W'eYV'^R[`c'VT`_`^ZVd'`W'F`ceY' 8^VcZTR,'Ae'Z_T]fUVd'R]]'`W'eYV']RcXVde' =fc`aVR_'VT`_`^ZVd,'8_U'Ze'Z_T]fUVd' eYV'`eYVc'^R[`c'^RcVed'Z_'8dZR*'Rd' hV]]'Rd'Vj'EZUU]V'=RdeVc_'VT`_`^ZVd,' Ae'R]d`'ac`gZUVd'R'X``U'Tc`dd'dVTeZ`_' `W'cZd'Wc`^'T`f_ecZVd'ecRUZeZ`_+ R]]j'gZVhVU'Rd'gVcj']`h'cZd*'dfTY'Rd' 8fdecR]ZR*';R_RUR'R_U'JhZekVc]R_U6'e`' TYR]]V_XZ_X'V_gZc`_^V_ed'hZeY'UZ#+ Tf]e*'Sfe'RUUcVddRS]V*'T`ccfaeZ`_'cZdd*' dfTY'Rd';YZ_R*'A_UZR'R_U'9cRkZ]6'e`' " $(-+),!'),14)0!5?"?195;>"05>1/@;>$")9@5/;>>A<@5;9$"2;>")//19@A>1$"C41>1"41"5?">1?<;9?5.71"2;>" 01B17;<593"-90";B1>?11593"-9"1221/@5B1"/;8<75-9/1"<>;3>-8&"")"/;A<71"->1-?";2"2;/A?"59/7A01"@41" 58<71819@-@5;9"-90"8;95@;>593";2"713-7"-9@5%/;>>A<@5;9"/;9@>;7?"-90"/;90A/@593"37;.-7">5?6" -??1??819@?&"%#,)&*!0&*14&/"#$$&,12/&!$-+ #(0.-!%"!&20/*3!5?"-"<->@91>"-@""*;71D"#",->091>"-90"@41"-A@4;>";2"-".;;6"-90"9A81>;A?"->@5/71?" ;9"-9@5%/;>>A<@5;9"/;8<75-9/1&""+1"4-?"/;90A/@10"/;>>A<@5;9"59B1?@53-@5;9?"59"'("/;A9@>51?$"-90" C577"<>;B501"-"/4->@"?A88->5E593"@41">1?1->/4">1!1/@10"59"@45?"->@5/71"A<;9">1=A1?@&" #+2/.(3"'-*&3!$-+ )'! -??</5-@5<;!<2!/<>=<>-@1!/<A;?18 @41!1;0!<2!C4-/#-#9<81!/<9=85-;/1,!-!38<.-8!-==><-/4!@<!-;@5#/<>>A=@5<;!-/@5<;?
  3. 3. T`f_ecZVd'XV_VcR]]j'UVV^VU'gVcj'YZXY' cZd*'dfTY'Rd'IfddZR'R_U'EViZT`, K`'eYZd']Zde*'hV'h`f]U'R]d`'RUU'eYcVV' `eYVc'dZX_Z$TR_e'SfdZ_Vdd'[fcZdUZT+ eZ`_d'hYVcV'^R_j'cVXZ`_R]'YVRU+ bfRceVcd'RcV'SRdVU5'@`_X'C`_X*'eYV' L_ZeVU'8cRS'=^ZcReVd'R_U'JZ_XRa`cV,' NYZ]V'eYV'Z_UZgZUfR]'VT`_`^ZVd'`W' eYVdV'[fcZdUZTeZ`_d'RcV'_`e'_VTVddRc+ Z]j']RcXV*'eYVj'YRgV'R_'`fedZkVU'V%VTe' `_'X]`SR]'SfdZ_Vdd'SVTRfdV'd`'^R_j' cVXZ`_R]'SfdZ_VddVd'RcV'^R_RXVU'Wc`^' eYV^'`c'cVa`ce'fa'eYc`fXY'eYV^,' 8d'R'cVdf]e*'^R_j']`TR]ZkVU'RTed'`W' T`ccfaeZ`_'Rc`f_U'eYV'h`c]U'^Rj'Re' ]VRde'a`eV_eZR]]j'e`fTY'eYVdV'[fcZdUZT+ eZ`_d,'A_eVcVdeZ_X]j*'_`_V'`W'eYV'eYcVV' TfccV_e]j'TcZ^Z_R]ZkVd'eYV'ScZSVcj'`W' W`cVZX_'afS]ZT'`#TZR]d, &V'^R[`c'dY`ceT`^Z_X'`W'eYZd'Ra+ ac`RTY'Zd'Zed'ViT]fdZ`_'`W'8WcZTR,'>`c' ^f]eZ_ReZ`_R]d'hZeY'dZX_Z$TR_e'SfdZ+ _Vdd'Z_'8WcZTR*'hV'h`f]U'cVT`^^V_U' dfaa]V^V_eZ_X'eYZd'R_R]jdZd'Sj' ViR^Z_Z_X'eYV']Rhd'`W'hYZTYVgVc' 8WcZTR_'_ReZ`_d'RcV'^`de'dZX_Z$TR_e'W`c' eYVZc'SfdZ_Vdd,'9fe'eYV'ecfeY'Zd*'^R_j' 8WcZTR_'_ReZ`_d'U`'_`e'YRgV'^`UVc_+ ZkVU']VXZd]ReZ`_'Z_'eYZd'RcVR*'R_U'Rd'R' cVdf]e*'eYVZc']Rhd'RcV'`"V_']Vdd'cVdecZT+ eZgV'eYR_'eYV']Rhd'`W'eYV'/-'^R[`c' VT`_`^ZVd'(V,X,*'^R_j'8WcZTR_'_ReZ`_d' U`'_`e'YRgV']VXZd]ReZ`_'RUUcVddZ_X' T`^^VcTZR]'ScZSVcj'`c'ScZSVcj'`W'W`c+ VZX_'afS]ZT'`#TZR]d),''' NV'SV]ZVgV'eYRe'eYV'LJ'>`cVZX_' ;`ccfae'HcRTeZTVd'8Te'(>;H8)'hZ]]' T`_eZ_fV'e`'SV'eYV'^`de'YVRgZ]j' ac`dVTfeVU'deRefeV'W`c'eYV'_VRc'WfefcV,' NV'R]d`'eYZ_'eYRe'df#TZV_e'eZ^V'YRd' _`h'aRddVU'dZ_TV'eYV'LC'9cZSVcj' 8Te'`W'/-.-'hV_e'Z_e`'V%VTe'eYRe'eYV' LC'JVcZ`fd'>cRfU'G#TV'Zd']ZV]j'e`' SVXZ_'ScZ_XZ_X'dZX_Z$TR_e'TRdVd'`W' Zed'`h_,'@`hVgVc*'eYVdV'deRefeVd'YRgV' SVV_'hZUV]j'hcZeeV_'RS`fe'R_U'RcV' hV]]'f_UVcde``U'Sj'^`de'T`^a]ZR_TV' UVaRce^V_ed,'?ZgV_'eYRe'T`^a]ZR_TV' hZeY'`_V'`c'S`eY'`W'eYV'>;H8'R_U'LC' 9cZSVcj'8Te'Zd'R'SRdZT'cVR]Zej'W`c'^`de' ^f]eZ_ReZ`_R]d*'eYV'Z_eVcVdeZ_X'bfVdeZ`_' SVT`^Vd5'NYRe'V]dV'Zd'`fe'eYVcV7 &V'R_dhVc'Zd'eYRe'eYVcV'Zd'R']`e'`fe' eYVcV*'Sfe'^`de'^R[`c'VT`_`^ZVd'RcV' R]ZX_VU'`_'eYV'ZddfVd'eYRe'^ReeVc'^`de' e`'R_'R_eZ+T`ccfaeZ`_'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^,'@VcV'RcV'd`^V'YZXY+]VgV]' eRVRhRjd'Wc`^'eYV'h`c]Uld']RcXVde' VT`_`^ZVd'(hYZTY*'cV^V^SVc*'RTT`f_e' W`c'VZXYe'`fe'`W'VgVcj'.-'U`]]Rcd'daV_e' Z_'eYV'X]`SR]'VT`_`^j), ,DB9GH>7$6F>69FM$>G$>AA9<5A$9J9FM% K=9F9,'&Zd'`_V'Zd'_`e']Z^ZeVU'e`'eYV' e`a'/-'[fcZdUZTeZ`_d*'Sfe'Ze'cV^RZ_d' Z^a`ceR_e'e`'VVa'Z_'^Z_U,'IVXRcU]Vdd' `W'hYVeYVc'`eYVc'Raa]ZTRS]V'[fcZdUZT+ eZ`_d'aVc^Ze'WRTZ]ZeReZ`_'aRj^V_ed*' T`_eRZ_'ViTVaeZ`_d'W`c'TVceRZ_'Z_Ud' `W'ViaV_dVd*'`c'ac`gZUV'UVWV_dVd'W`c' RUVbfReV'ac`TVUfcVd'`c'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^d*'ZW'hYRe'YRd'`TTfccVU'`_'eYV' Xc`f_U'Z_'R'W`cVZX_'T`f_ecj'T`_deZefeVd' R_'RTe'`W'ScZSVcj*'Ze'Zd']ZV]j'e`'SV'Z]+ ]VXR]'f_UVc']`TR]']Rh,'&Zd']VRUd'e`'`fc' dVT`_U'^R[`c'eRVRhRj, -57>A>H5H>DC$E5MB9CHG$5F9$A5F<9AM$ 8958,'&VcV'RcV'TfccV_e]j'dVgV_'[fcZd+ UZTeZ`_d'`W'eYV'12'hV'ViR^Z_VU'hYVcV' WRTZ]ZeReZ`_'aRj^V_ed'RcV'deZ]]'aVc^Ze+ eVU'Z_'d`^V'W`c^'`c'WRdYZ`_*'R_U'$gV' `W'eY`dV'RcV'Z_'eYV'e`a'/-'VT`_`^ZVd,' (DZdeVU'Z_'`cUVc'`W'dZkV*'eYVj'RcV'eYV' L_ZeVU'JeReVd*';R_RUR*'8fdecR]ZR*' J`feY'C`cVR*'JhZekVc]R_U*'<V_^Rc' R_U'FVh'QVR]R_U,)'GW'eYVdV*';R_RUR' YRd'aRddVU']VXZd]ReZ`_'`fe]RhZ_X' WRTZ]ZeReZ`_'aRj^V_ed*'Sfe'eYV']Rh' YRd'_`e'jVe'X`_V'Z_e`'V%VTe*'acVdf^+ RS]j'e`'ac`gZUV';R_RUZR_'T`^aR_ZVd' R'XcRTV'aVcZ`U'e`'R]eVc'eYVZc'SfdZ+ _Vdd'acRTeZTVd,'9Vj`_U'eYZd*'eYV'LJ' JVTfcZeZVd'R_U'=iTYR_XV';`^^ZddZ`_' R_U'eYV'<VaRce^V_e'`W'BfdeZTV'YRgV' ^RUV'gVcj'T]VRc'deReV^V_ed'eYRe'eYVj' gZVh'eYV'>;H8ld'WRTZ]ZeReZ_X'aRj^V_ed' ViTVaeZ`_'Z_'eYV'_Rcc`hVde'a`ddZS]V' eVc^d,'GSgZ`fd]j*'S`eY'RXV_TZVd'RcV' S`f_U'Sj'LJ']Rh*'hYZTY'eVTY_ZTR]]j' aVc^Zed'WRTZ]ZeReZ_X'aRj^V_ed*'Sfe' (1@=5A1"A41"2-/A"A4-A"A41?1" -?1"-";B9.1?"<2"9-6<?" 6B?5@05/A5<;@"@A588"=1?95AA5;3" 2-/585A-A5;3"=-E91;A@#"5;" =?-/A5/1#"5A"5@"052!/B8A"A<" 59-35;1"-"38<.-8"/<9=85-;/1" =?<3?-9"A4-A"@A588"=1?95A@" A415?"B@1"<;"-;EA45;3".BA" -"41-C58E"@/?BA5;5F10#" /-@1$.E$/-@1".-@5@% )(! -??</5-@5<;!<2!/<>=<>-@1!/<A;?18 @41!1;0!<2!C4-/#-#9<81!/<9=85-;/1,!-!38<.-8!-==><-/4!@<!-;@5#/<>>A=@5<;!-/@5<;? #$$!&20.#/!-,3!-JOH#FKMMPLOHKJ!IGENPMGN "##!$(%'&)! 1RHU"VKH"5DQG"3LV"LQ" VKH"4ORXH-".UUHUULQJ" CRWT"0RPSDQ[]U".QVL& FRTTWSVLRQ"0RPSOLDQFH" >TRJTDP"#7WQH"*()+$'" ===#)**#*53$+5*1,;$ *5362/)4*,(0<4%' #.'%("+.*-&)- ."0RPSDTLURQ"RI"VKH" <HY"/TDLOLDQ".QVL& FRTTWSVLRQ"9DY%"VKH"30>." DQG"VKH"B8"/TLEHT[" .FV"#@HSV'"*()+$'"===# )**#*53$7</*1*5<4$ -*6)(9,6%' 2UVDEOLUKLQJ"DQ"2IIHFVLXH" 0RPSOLDQFH">TRJTDP,".Q" =XHTXLHY"VR">TRVHFVLQJ" CRWT"=TJDQLDVLRQ" #7DQ'"*()+$'"===# )**#*53$7</*1*5<4$ *5362/)4*,"685.8)3( 0)4%'! $+,!$&* ."5LVFKKLNHTU"4WLGH"VR" 6PSOHPHQVLQJ"DQ".QVL& 0RTTWSVLRQ">TRJTDP"#7WQH" *()*$'!===#)**#*53$ ;56;,4$)4;/"*588<6(0<4%& -//!4-?!9<>1!9-@1>5-8! <;!@45?!?A.61/@!<;! <A>!C1.?5@1$!B5?5@! 111"$%%"%-+"!C41>1! D<A!/-;!.><C?1! <A>!>1?<A>/1?!.D! =>-/@5/1!->1-!<>! ?1->/4!.D!71DC<>0$
  4. 4. eYV'RXV_TZVd'YRgV'^RUV'T]VRc'eYRe'eYV' ViTVaeZ`_'Zd'UZdWRg`cVU,'' <VdaZeV'eYV'WRTe'eYRe'eYVcV'RcV'R' _f^SVc'`W'^R[`c'[fcZdUZTeZ`_d'deZ]]'aVc+ ^ZeeZ_X'WRTZ]ZeReZ_X'aRj^V_ed*'Z_'acRT+ eZTV*'Ze'Zd'UZ#Tf]e'e`'Z^RXZ_V'R'X]`SR]' T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'eYRe'deZ]]'aVc^Zed' eYVZc'fdV'`_'R_jeYZ_X'Sfe'R'YVRgZ]j' dTcfeZ_ZkVU*'TRdV+Sj+TRdV'SRdZd,'8d'R' XV_VcR]'^ReeVc*'Raac`gR]'`W'R'WRTZ]ZeRe+ Z_X'aRj^V_e'hZ]]'R]^`de'R]hRjd'Z_g`]gV' R'UVTZdZ`_'e`'_`hZ_X]j'gZ`]ReV'eYV']Rh' Z_'eYV'T`f_ecj'hYVcV'eYV'aRj^V_e'Zd' ^RUV,'>`c'ViR^a]V*'VgV_'R';R_RUZR_' T`^aR_j'UVTZUZ_X'hYVeYVc'e`'^RV' R'WRTZ]ZeReZ_X'aRj^V_e'Z_'eYV'L_ZeVU' JeReVd'h`f]U'cf_'fa'RXRZ_de'eYV'Zc`_j' eYRe'WRTZ]ZeReZ_X'aRj^V_ed'RcV'XV_VcR]]j' Z]]VXR]'K>H=>C'eYV'L_ZeVU'JeReVd'SVTRfdV' eYV'>;H8'`_]j'Raa]ZVd'e`'aRj^V_ed' e`';DF9><C$D#7>5AG,'&V'dR^V'h`f]U' SV'ecfV'R]^`de'VgVcjhYVcV'V]dV'Z_'eYV' h`c]U'SVTRfdV'U`^VdeZT'ScZSVcj'Zd' R]hRjd'Z]]VXR],'' 8d'R'acRTeZTR]'^ReeVc*'WRTZ]ZeReZ_X' aRj^V_ed'RcV']RcXV]j'Z^acRTeZTR]'e`' aVc^Ze'Rd'aRce'`W'R'X]`SR]*'djdeV^ReZkVU' T`^a]ZR_TV'ac`XcR^, 095FAM$5AA$D;$H=9$KDFA8OG$A5F<9GH$ 97DCDB>9G$EFD=>6>H$6F>69FM$D;$;DF9><C$ D#7>5AG,';fccV_e]j*'.3'`W'eYV'/-']RcXVde' VT`_`^ZVd'YRgV'RTeZgV*'V_W`cTVRS]V' ]VXZd]ReZ`_'Z_'a]RTV'ac`YZSZeZ_X'ScZSVcj' `W'W`cVZX_'`#TZR]d,'A_U`_VdZR'Zd'Tfc+ cV_e]j'Z^a]V^V_eZ_X']VXZd]ReZ`_'W`c'eYV' Z_eVc_ReZ`_R]'R_eZ+T`ccfaeZ`_'ecVReZVd'Ze' YRd'dZX_VU,'G_]j'A_UZR'cV^RZ_d'dZ]V_e' `_'eYV'ZddfV*'Sfe'Ze'YRd'dVV_'hZUVdacVRU' TZgZ]'ac`eVded'`_'T`ccfaeZ`_'ZddfVd*'R_U' Ze'Zd'WRZc'e`'Rddf^V'eYRe'Ze'Zd'`_]j'R'^Re+ eVc'`W'eZ^V'SVW`cV'A_UZR'`fe]Rhd'W`cVZX_' ScZSVcj,'' EfTY'`W'eYZd']VXZd]ReZ`_'Zd'hY`]]j' _Vh*']ZV'eYV'LC'9cZSVcj'8Te'R_U' 9cRkZ]ld';]VR_';`^aR_ZVd'8Te*'`c'cV+ df]ed'Wc`^'cVTV_e'V%`ced'e`'decV_XeYV_' ViZdeZ_X']VXZd]ReZ`_,'&V']Rde'$gV'jVRcd' YRd'Sc`fXYe'R'deVRUj'decVR^'`W'_Vh' ]VXZd]ReZ`_*'^fTY'`W'Ze'UcZgV_'Sj'ecVRej' `S]ZXReZ`_d'RU`aeVU'Sj'^R_j'T`f_ecZVd' SVehVV_'eYV']ReV+.44-d'R_U'^ZU+/---d*' _`e'e`'^V_eZ`_'eYV'YVRU]Z_Vd'R_U' S`f_eZVd'LJ'ScZSVcj'cVXf]Re`cd'YRgV' T`]]VTeVU'`gVc'eYV'acVTVUZ_X'UVTRUV,' &Zd'ecV_U'Zd'_`e']Z^ZeVU'e`'eYV']RcXVde' VT`_`^ZVd*'Sfe'VieV_Ud'eYc`fXY`fe' eYV'X]`SR]'VT`_`^j,'MZcefR]]j'VgVcj' _ReZ`_'Z_'eYV'h`c]U'YRd'RU`aeVU'`_V' `c'^`cV'`W'eYV'Z_eVc_ReZ`_R]'ecVReZVd' RZ^VU'Re'T`^SReeZ_X'Z_eVc_ReZ`_R]' ScZSVcj*'R_U'hZeY'eY`dV'ecVReZVd'T`^V' cVbfZcV^V_ed'e`'RU`ae']VXZd]ReZ`_' `fe]RhZ_X'U`^VdeZT'R_U'W`cVZX_' ScZSVcj,'8d'R'cVdf]e*'eYV'_Vie'$gV'e`'.-' jVRcd'hZ]]']ZV]j'ScZ_X'R'hY`]V'Y`de'`W' RUUZeZ`_R]'_Vh']VXZd]ReZ`_,'9`eY'eYV' hZUVdacVRU'RU`aeZ`_'`W'ecVReZVd'R_U' _Vh']VXZd]ReZ`_'cV!VTe'd`^VeYZ_X'T]`dV' e`'T`_dV_dfd'RS`fe'Y`h'T`ccfaeZ`_' ]Rhd'dY`f]U'h`c*'hYZTY']VRUd'e`'`fc' _Vie'`gVcR]]'T`_T]fdZ`_, /DGH$7DICHF>9G$5<F99$DC$K=5H$7DC% GH>HIH9G$7DFFIEH>DC,'&V'cVTV_e'dfcXV' Z_'_Vh']VXZd]ReZ`_'Zd']RcXV]j'UVcZgVU' Wc`^'eYV'dR^V'dVe'`W'ecVRej'`S]ZXReZ`_d' R_U*'Rd'dfTY*'YRd'cVdf]eVU'Z_'dZX_Z$+ TR_e'f_ZW`c^Zej'Z_'Y`h'T`ccfaeZ`_'Zd' UV$_VU'Sj'eYV']VXZd]ReZ`_,'8^`_X'eYV' e`a'/-'VT`_`^ZVd*'T`ccfaeZ`_'XV_Vc+ R]]j'Z_T]fUVd'RTeZ`_d'eRV_'eYc`fXY' Z_eVc^VUZRcZVd'`c'RXV_ed'eYRe'T`f]U' _`e'SV'U`_V'UZcVTe]j,'&Vj'R]d`'UV$_V' W`cVZX_'`#TZR]d'Rd'Z_T]fUZ_X'V^a]`jVVd' `W'deReV+`h_VU'SfdZ_VddVd*'TR_UZUReVd' W`c'`#TV'R_U'V^a]`jVVd'`W'afS]ZT' Z_eVc_ReZ`_R]'`cXR_ZkReZ`_d,'' 1>LH99C$D;$H=9$HDE$('$7DICHF>9G$=DA8$ 7DFEDF5H>DCG$7F>B>C5AAM$F9GEDCG>6A9$;DF$ 7DFFIEH>DC&$&V'T`_TVae'`W'T`ca`cReV' TcZ^Z_R]']ZRSZ]Zej*'R_U'eYV'bfVdeZ`_' `W'hYVeYVc'T`f_ecZVd'RU`ae'Ze'Rd'R' T`_TVae*'Zd'`_V'eYRe'ecR_dTV_Ud'T`ccfa+ eZ`_'ac`dVTfeZ`_d,'8d'dfTY*'9cRkZ]'R_U' IfddZR*'eh`'T`f_ecZVd'eYRe'YRgV'dfS+ deR_eZR]]j'`gVcYRf]VU'eYVZc']VXZd]ReZ`_' cVTV_e]j*'YRgV'T`_eZ_fVU'e`'RUYVcV'e`' eYV'ecRUZeZ`_R]']VXR]'eYV`cj'eYRe'T`^+ aR_ZVd'dZ^a]j'TR__`e'T`^^Ze'TcZ^Vd*' R_U'eYVcVW`cV*']Z^Ze'T`ca`cReV']ZRSZ]Zej' e`'TZgZ]'`c'cVXf]Re`cj'$_Vd'R_U'aV_R]+ eZVd,'JZ^Z]Rc]j*'?Vc^R_j'R_U'KfcVj' R]d`'cVeRZ_'eYV'dR^V']Z^Ze'`_'T`ca`cReV' TcZ^Z_R]']ZRSZ]Zej,'9fe'VgVcjhYVcV'V]dV' Z_'eYV'e`a'/-'YRd'eYV'RSZ]Zej'e`'ScZ_X' TcZ^Z_R]'ac`dVTfeZ`_d'RXRZ_de'S`eY' Z_UZgZUfR]d'R_U'T`ca`cReZ`_d, 0D$?IF>G8>7H>DC$>C$H=9$HDE$('$=5G$5$89$ B>C>B>G$9L79EH>DC,'&Zd'Zd'ecfV'W`c'^`de' `W'eYV'cVde'`W'eYV'h`c]U*'e``,'&V'dZ^a]V' WRTe'Zd'eYRe'gZcefR]]j'R_jeYZ_X'TR_'T`_+ deZefeV'R_'Z]]VXR]'ScZSV'ZW'Ze'Zd'XZgV_'hZeY' eYV'cVbfZcVU'Z_eV_e'e`'Z_!fV_TV'eYV' cVTZaZV_eld'RTeZ`_d'`c'UVTZdZ`_d,'' 0D$7A95F$7DCG9CGIG$=5G$9B9F<98$DC$ 7DBB9F7>5A$6F>69FM,'G_]j'.0'`W'eYV' e`a'/-'[fcZdUZTeZ`_d'cVXf]ReV'U`^VdeZT' T`^^VcTZR]'ScZSVcj*'R_U'`_]j'dVgV_' `W'eYV'e`a'/-'cVXf]ReV'W`cVZX_'T`^+ ^VcTZR]'ScZSVcj5'eYV'L_ZeVU'JeReVd'm' S`eY'gZR'eYV'KcRgV]'8Te'R_U'eYV'9``d' R_U'IVT`cUd'ac`gZdZ`_d'`W'eYV'>;H8' m'?Vc^R_j*'eYV'L_ZeVU'CZ_XU`^*' IfddZR*'JaRZ_*'eYV'FVeYVc]R_Ud'R_U' JhZekVc]R_U,';`^^VcTZR]'ScZSVcj'Ra+ aVRcd'e`'SV']RcXV]j'R_'=L'W`Tfd, 9fe'eYVcV'RcV'dVgVcR]'cVRd`_d'hV' ^ZXYe'ViaVTe'R_'Z_TcVRdZ_X'ecV_U'Z_' T`^^VcTZR]'ScZSVcj'ac`dVTfeZ`_d,' >Zcde*'_f^Vc`fd'^R[`c'VT`_`^ZVd' cVTV_e]j'RU`aeVU'`c'S`]deVcVU'eYVZc' T`^^VcTZR]'ScZSVcj'deRefeVd'm'^`de' _`eRS]j*'eYV'LC'9cZSVcj'8Teld'UZd+ d`]feZ`_'`W'eYV'UZdeZ_TeZ`_'SVehVV_' afS]ZT'R_U'acZgReV'ScZSVcj,'JVT`_U*' eYVcV'Zd'R'Xc`hZ_X'cVT`X_ZeZ`_'eYRe' T`^^VcTZR]'ScZSVcj'TR_']VRU'e`'eYV' dR^V'aVc_ZTZ`fd'T`_dVbfV_TVd'Rd' afS]ZT'ScZSVcj*'VdaVTZR]]j'Z_'YZXY]j' cVXf]ReVU'Z_UfdecZVd*'^R_j'`W'hYZTY' cV]j'`_'`gVcdZXYe'Wc`^'`eYVc'acZgReV' T`^aR_ZVd,'>Z_R]]j*'T`^aR_ZVd'hZeY' ]Ri'T`_ec`]d'RcV'^`cV']ZV]j'e`'YRgV' ,5?AB-88E"1C1?E";-A5<;"5;" A41"D<?80"4-@"-0<=A10"<;1" <?"9<?1"<2"A41"5;A1?;-A5<;-8" A?1-A51@"-5910"-A"/<9.-AA5;3" 5;A1?;-A5<;-8".?5.1?E#"-;0" D5A4"A4<@1"A?1-A51@"/<91" ?1>B5?191;A@"A<"-0<=A" 8135@8-A5<;"<BA8-D5;3" 0<91@A5/"-;0"2<?153;".?5.1?E% ! ! #$$!%-$)&0!!!!01/19.1>!'%&(! ))
  5. 5. V_UV^ZT'ScZSVcj'ZddfVd'RTc`dd'eYV' afS]ZT'R_U'acZgReV'daVTecR*'R_U'Ze'Zd' a`ddZS]V'eYRe'R_'Z_gVdeZXReZ`_'Z_e`' `_V'^ReeVc'^Rj'VieV_U'Z_e`'cV]ReVU' ScZSVcj'Z_'R_`eYVc'Z_Ufdecj,' 2=9$69GH$89;9CG9$>G$5$<DD8$7DBEA>% 5C79$EFD<F5B,'F`e'`_]j'Zd'R_'VWWVTeZgV' T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'eYV'SVde'hRj'e`' acVgV_e'T`ccfae'aRj^V_ed'Wc`^'eR+ Z_X'a]RTV*'Ze'R]d`'ac`gZUVd'ac`eVTeZ`_' Z_'eY`dV'Z_VgZeRS]V'dZefReZ`_d'hYVcV' eYZ_Xd'U`'_`e'X`'RTT`cUZ_X'e`'a]R_,' Gfc'cVgZVh'cVgVR]VU'eYRe'T`f_ecZVd' RTT`f_eZ_X'W`c'Raac`iZ^ReV]j'1-' aVcTV_e'`W'eYV'X]`SR]'VT`_`^j'XZgV' d`^V'W`c^'`W'TcVUZe'W`c'T`ca`cReV' T`^a]ZR_TV'ac`XcR^d,'KYVdV'SV_VWZed' T`^V'Z_'R'gRcZVej'`W'W`c^d*'cR_XZ_X' Wc`^'eYV'L_ZeVU'CZ_XU`^ld'RUVbfReV' ac`TVUfcVd'UVWV_dV*'e`'eYV'L_ZeVU' JeReVdl'^fTY'^`cV'R^`caY`fd' dV_eV_TZ_X'XfZUV]Z_Vd*'e`'IfddZRld' VgZUV_eZRcj'WcR^Vh`c'eYRe'aVc^Zed' eYV'WRZ]fcV'e`'YRgV'TVceRZ_'T`^a]Z+ R_TV'^VTYR_Zd^d'e`'SV'fdVU'RXRZ_de' T`ca`cReV'UVWV_UR_ed,'GeYVc'[fcZdUZT+ eZ`_d'Z_'eYV'e`a'/-'hZeY'T`^a]ZR_TV' SV_VWZed'RcV'9cRkZ]'R_U'JhZekVc]R_U*' R_U'[fde'`fedZUV'eYV'e`a'/-'RcV' JhVUV_'R_U'F`chRj,'8_U'eYV']Zde'Zd' ]ZV]j'e`'Xc`h,'8d'_ReZ`_d'T`_eZ_fV' e`'^`UVc_ZkV'eYVZc']VXZd]ReZ`_*'eYVj' eV_U'e`']``'e`'eYV'^`de'cVTV_e'^R[`c' `gVcYRf]d'W`c'eYV']ReVde'eYZ_Z_X,'Kh`' `W'eYV'SZXXVde'Z_'cVTV_e'jVRcd'(Z,V,*'eYV' L_ZeVU'CZ_XU`^'R_U'9cRkZ])'S`eY' Z_T]fUV'T`^a]ZR_TV'UVWV_dVd,''' "9$BD89A$;DF$GI779GG$>G$7A95F&'NYVcV' T`^aR_ZVd'cVTVZgV'SV_V$ed'W`c'T`^a]Z+ R_TV'ac`XcR^d*'eYV'cVbfZcV^V_ed'RcV' ]RcXV]j'T`_dZdeV_e,'NV'R_eZTZaReV'eYV' ecV_U'T`_eZ_fZ_X'Rd'_ReZ`_d'T`R]VdTV' Rc`f_U'R'Xc`fa'`W'XV_VcR]]j'RTTVaeVU' SVde'acRTeZTVd,'&V'^`de'T`^^`_'RcV' R]cVRUj'hZUV]j'_`h_5 "# 8U`ae'R_U'T`^^f_ZTReV'T]VRc' a`]ZTZVd'R_U'ac`TVUfcVd,' "# 9V'dfcV'e`'YRgV'YZXY+]VgV]'`gVcdZXYe' `W'eYV'T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'Sj' dV_Z`c'^R_RXV^V_e'R_U'eYV'S`RcU' `W'UZcVTe`cd, "# =_dfcV'eYV'T`^a]ZR_TV'UVaRce^V_e' Zd'RUVbfReV]j'Wf_UVU*'aRceZTf]Rc]j'Z_' ]ZXYe'`W'eYV'dZkV*'T`^a]ViZej'R_U'cZd' Rdd`TZReVU'hZeY'eYV'SfdZ_Vdd, "# KcRZ_'V^a]`jVVd*'SfdZ_Vdd'aRce_Vcd*' R_U'RXV_ed'RS`fe'eYV'a`]ZTZVd'R_U' eYV'T`^aR_jld'ViaVTeReZ`_d, "# E`_Ze`c'R_U'RfUZe'eYV'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^, "# =_dfcV'Raac`acZReV'UZdTZa]Z_V'hYVcV' gZ`]ReZ`_d'RcV'W`f_U, "# IV^VUZReV'R_j'gZ`]ReZ`_d'R_U' ^`UZWj'eYV'T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'e`' RUUcVdd'R_j'hVR_VddVd,'' F`e'`_'R_j'T`f_ecjld']Zde'`W'ViaVTeR+ eZ`_d*'Sfe'R_'`SgZ`fd'RUUZeZ`_R]'cV+ bfZcV^V_e*'Zd'e`'U`Tf^V_e*'U`Tf^V_e*' U`Tf^V_e,'CVVa'cVT`cUd'`W'VgVcj+ eYZ_X,'=gVcj'ecRZ_Z_X*'VgVcj'ReeV_UVV*' VgVcj'gVcdZ`_'`W'R'a`]ZTj'`c'ac`TVUfcV*' VgVcj'T`^^f_ZTReZ`_'Wc`^'dV_Z`c' ^R_RXV^V_e'RS`fe'T`^a]ZR_TV*'R_U' TVceRZ_]j'R]]'cVT`cUd'`W'T`^a]RZ_ed'`c' ZddfVd'R_U'Y`h'eYVj'hVcV'RUUcVddVU' dY`f]U'R]]'SV'cVeRZ_VU,'&V'gVcj'SVde' eYZ_X'R'T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'TR_'jZV]U' m'SVdZUVd'T`^a]ZR_TV'ZedV]W'm'Zd'R' X``U*'hV]]+U`Tf^V_eVU'de`cj'e`'eV]]' R_j'Z_bfZcZ_X'cVXf]Re`cd'`c'ac`dVTf+ e`cd'RS`fe'Y`h'X``U'eYV'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^'Zd,'8_U'ZW'j`fc'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^'U`Vd'R]]'`W'eYZd*'SVRcZ_X'Z_' ^Z_U'eYV'ecV_Ud'UZdTfddVU'RS`gV*' j`f'hZ]]'YRgV'j`fc'T`^aR_j'Rd'hV]]' a`dZeZ`_VU'Rd'Ze'TR_'SV'hYV_'j`f'YRgV' eYV'Z_VgZeRS]V'ac`S]V^d'eYRe'R_j']RcXV' `cXR_ZkReZ`_'hZ]]'YRgV,'8_U'cVXRcU]Vdd' `W'hYZTY'[fcZdUZTeZ`_'Zd'eYV'_Vie'Y`e' V_W`cTV^V_e'RcV_R*'j`f'hZ]]'SV'cVRUj,'' NYZTY'ScZ_Xd'fd'SRT'e`'NYRT+8+ E`]V,'8]eY`fXY'ViRTe]j'hYZTY'T`f_ecj' ^Rj'SV'eYV'_Vie';YZ_R'dY`f]U'_`e' ^ReeVc'e`'R'e`a+_`eTY'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^*'eYVcV'RcV'dVgVcR]'[fcZdUZTeZ`_d' ^RZ_X'Z_eVcVdeZ_X'^`gVd'Re'eYV'^`+ ^V_e'eYRe'RcV'h`ceY'hReTYZ_X,'NV'UZd+ Tfdd'dVgVcR]'YVcV'SVTRfdV'`W'Z_eVcVdeZ_X' aV_R]ej'ac`gZdZ`_d*'V_W`cTV^V_e'Z_ZeZR+ eZgVd*'a`eV_eZR]']VXZd]ReZ`_'`c'decfTefcR]' TYR_XVd'e`'eYVZc'V_W`cTV^V_e'cVXZ^Vd' eYRe'hV'eYZ_'hRccR_e'ReeV_eZ`_,' 4>AA$+=>C5$69$H=9$C9LH$+=>C5)'NV' Rd'eYZd'cYVe`cZTR]'bfVdeZ`_'SVTRfdV' ;YZ_R'Zd'`SgZ`fd]j'R'X]`SR]'a`h+ VcY`fdV'VT`_`^j'R_U*'UVdaZeV'eYV' TfccV_e'dfcXV'Z_'R_eZ+T`ccfaeZ`_' V_W`cTV^V_e*'Ze'T`f]U'deZ]]'XVe'R'hY`]V' ]`e'^`cV'RXXcVddZgV,'EfTY'`W'eYV'W`Tfd' d`'WRc'YRd'SVV_'`_'aYRc^RTVfeZTR]' T`^aR_ZVd,'@`hVgVc*'_Vh'HcVdZUV_e' OZ'BZ_aZ_X'YRd'R]d`'afcdfVU'RXXcVd+ dZgV'ac`dVTfeZ`_d'`W'YZXY+ac`$]V'aRcej' ^V^SVcd'R_U'eYVZc'WR^Z]ZVd'R_U'SfdZ+ _Vdd'Rdd`TZReVd,'Ae'Zd'e``'d``_'e`'eV]]' hYVeYVc'eYZd'TR^aRZX_'dZX_R]d'R'dVR' TYR_XV'`c'hYVeYVc'eYZd'Zd'^VcV]j'R_' ViR^a]V'`W'cVXZ^V'TYR_XV'fdYVcZ_X'Z_' R'ScZVW'VcR'`W'a`]ZeZTR]'cVgV_XV,'' ?ZgV_'eYV'cVd`fcTVd'SVZ_X'Z_gVdeVU' Z_'eYVdV'ac`dVTfeZ`_d*'Z_T]fUZ_X'eYV' ecRZ_Z_X'`W'Z_gVdeZXRe`cd'R_U'ac`dVTf+ e`cd*'hV'eYZ_'Ze']ZV]j'eYRe'eYV'ac`dVTf+ eZ`_d'hZ]]'T`_eZ_fV,'A_'WRTe*'XZgV_'eYRe' ^R_j'dV_Z`c'aRcej'`#TZR]d'eV_U'e`'SV' hV]]+T`__VTeVU'R_U'Wc`^'WR^Z]ZVd'eYRe' YRgV'ac`daVcVU'`gVc'eYV'aRde'/-'jVRcd*' Ze'^Rj'SV'a`]ZeZTR]]j'UVdZcRS]V'e`'dYZ"' eYV'W`Tfd'RhRj'Wc`^'a`]ZeZTZR_d'R_U' `_e`'eYV'T`ca`cReV'dVTe`c*'R'^`gV'eYRe' T`f]U'^RV'eYZd'Z_ZeZR]'V_W`cTV^V_e' dfcXV']``'R_V^ZT,'' .G$5CH>%7DFFIEH>DC$H=9$C9K$5CH>% HFIGH)'9cRkZ]ld'_Vh';]VR_';`^aR_ZVd' 8Te'U`Vd'R']`e'`W'eYZ_Xd*'Sfe'Zeld'^`de' Z_eVcVdeZ_X'ac`gZdZ`_'Zd'Zed'R_eZecfde+ dej]V'aV_R]ej'cVXZ^V,'A_deVRU'`W'ejZ_X' );"2-/A#"35C1;"A4-A"9-;E" @1;5<?"=-?AE"<2!/5-8@"A1;0" A<".1"D188$/<;;1/A10"-;0" 2?<9"2-95851@"A4-A"4-C1" =?<@=1?10"<C1?"A41"=-@A"'&" E1-?@#"5A"9-E".1"=<85A5/-88E" 01@5?-.81"A<"@452A"A41"2</B@" -D-E"2?<9"=<85A5/5-;@"-;0" <;A<"A41"/<?=<?-A1"@1/A<?#" -"9<C1"A4-A"/<B80"9-71" A45@"5;5A5-8"1;2<?/191;A" @B?31"8<<7"-;195/% )*! -??</5-@5<;!<2!/<>=<>-@1!/<A;?18 @41!1;0!<2!C4-/#-#9<81!/<9=85-;/1,!-!38<.-8!-==><-/4!@<!-;@5#/<>>A=@5<;!-/@5<;?
  6. 6. T`ccfaeZ`_'$_Vd'e`'eYV'ac`$e'^RUV'`_' eYV'ecR_dRTeZ`_'`c'eYV'R^`f_e'`W'eYV' ScZSV*'Rd'^`de'T`f_ecZVd'U`*'9cRkZ]']Z_d' Ze'e`'eYV'acZ`c'jVRcld'cVgV_fVd'm'fa' e`'/-'aVcTV_e'`W'cVgV_fVd'm'hZeY`fe' cVXRcU'W`c'eYV'R^`f_e'aRZU*'`c'hYVeYVc' R_j'ac`$e'hRd'cVR]ZkVU'Re'R]],'GW'T`fcdV*' _`e'VgVcj'$_V'hZ]]'SV'Re'eYV'/-'aVcTV_e' ]VgV]*'R_U']Vdd'dZX_Z$TR_e'RTed'`W'T`c+ cfaeZ`_'dY`f]U'cVTVZgV']Vdd'dZX_Z$TR_e' $_Vd*'Sfe'eYV'a`eV_eZR]'W`c'UZdRdec`fd' $_Vd'Z_'dVcZ`fd'TRdVd'Zd'UV$_ZeV]j'cVR], 9fe']ZV'`eYVc'R_eZecfde'aV_R]ej' cVXZ^Vd*'eYV';]VR_';`^aR_ZVd'8Te' R]d`'T`_eRZ_d'R']V_ZV_Tj'ac`XcR^*' hYVcVSj'T`^aR_ZVd'eYRe'cVa`ce'gZ`]R+ eZ`_d'R_U'T``aVcReV'hZeY'V_W`cTV+ ^V_e'RfeY`cZeZVd'TR_'XVe'R'dfSdeR_eZR]' cVUfTeZ`_'`W'fa'e`'eh`+eYZcUd'`W'eYV' aV_R]ej'R^`f_e,'A_'RUUZeZ`_*'9cRkZ]' R]d`'`%Vcd'T`^aR_ZVd'eYV'`aa`cef_Zej' e`'Rg`ZU'aV_R]eZVd'V_eZcV]j'hYVcV'eYVj' YRgV'R'ac`aVc'T`^a]ZR_TV'ac`XcR^,' K`XVeYVc*'eYVdV'Z_TV_eZgVd'T`f]U'cVdf]e' Z_'R_'V_W`cTV^V_e'Via]`dZ`_'m'`_V' eYRe'W`TfdVd'eYV'V_W`cTV^V_e'hYVcV' Ze'SV]`_Xd5'`_'T`ccfae'`#TZR]d'R_U' eYV'c`XfV'V^a]`jVVd'hY`'ScZSV'eYV^,' JfTY'Z_TV_eZgVd'YRgV'h`cVU'hV]]'Z_' eYV'^R_j'R_eZecfde'V_W`cTV^V_e'cV+ XZ^Vd'Rc`f_U'eYV'h`c]U,'9fe']V_ZV_Tj' ac`XcR^d'acVdV_e'R'T]RddZT'T`]]VTeZgV' RTeZ`_'ac`S]V^5'F`'`_V'cVR]]j'hR_ed'e`' SV'eYV'$cde'e`'fdV'eYV^,'8"Vc'R]]*'R']V+ _ZV_Tj'Raa]ZTReZ`_'Z_'`_V'[fcZdUZTeZ`_' T`f]U'VRdZ]j'SVT`^V'R_'Z_UZTe^V_e'Z_' R_`eYVc,'9fe'ZW'^`cV'[fcZdUZTeZ`_d'W`]+ ]`h'9cRkZ]ld']VRU*'eYV'R_eZ+T`ccfaeZ`_' T`^a]ZR_TV']R_UdTRaV'T`f]U']``'gVcj' UZ%VcV_e'$gV'`c'.-'jVRcd'Wc`^'_`h,'Ae' T`f]U']``'R']`e']ZV'R_eZecfde'T`^a]Z+ R_TV'U`Vd'e`URj, 4>AA$79CHF5A>N98$9C;DF79B9CH$ >C7F95G9$EFDG97IH>DCG)';`f_ecZVd']ZV' >cR_TV'R_U'ER]RjdZR'YRgV'^`gVU' e`'TV_ecR]ZkV'V_W`cTV^V_e'RfeY`c+ Zej'W`c'T`ccfaeZ`_'TRdVd'Z_'cVTV_e' jVRcd,'?ZgV_'eYV'Z_YVcV_e]j'Z_eVc+ _ReZ`_R]'_RefcV'`W']RcXV'T`ccfaeZ`_' TRdVd*'TV_ecR]ZkZ_X'V_W`cTV^V_e'Z_'R' YZXY+]VgV]'UVaRce^V_e'`c'^Z_Zdecj' (Rd'eYV'L_ZeVU'JeReVd'R_U'L_ZeVU' CZ_XU`^'U`)'Zd'VddV_eZR]'ZW'X`gVc_+ ^V_e'a`]ZTj'Zd'e`'SV'T`_dZdeV_e'RTc`dd' ^R_j'ac`dVTfeZ`_d'R_U'ZW'VgZUV_TV'Zd' e`'SV'`SeRZ_VU'eYc`fXY'Z_eVc_ReZ`_R]' T``aVcReZ`_,'&V'`#TV'e`'hReTY'`gVc' eYV'_Vie'WVh'jVRcd'Zd'>cR_TVld';V_ecR]' G#TV'8XRZ_de';`ccfaeZ`_*'>Z_R_TZR]' R_U'>ZdTR]'G%V_dVd,'=^a`hVcVU'e`' Z_ZeZReV'Zed'`h_'Z_gVdeZXReZ`_d*'hV' eYZ_'Ze'T`f]U'V^VcXV'Rd'R'dZX_Z$TR_e' V_W`cTV^V_e'S`Uj, *F9$<>!G$5C8$9CH9FH5>CB9CH$9LE9CG9G$ 657@$>C$H=9$GEDHA><=H)'8_'V^a]`jVV'`W' R'^R[`c'Z_gVde^V_e'SR_'hRd'cVTV_e]j' RccVdeVU'R_U'dV_eV_TVU'Z_'BRaR_,'8e' ZddfV'hVcV'XZ"'R_U'V_eVceRZ_^V_e' ViaV_dVd'eZVU'e`'eYV'V^a]`jVVld'V%`ced' e`'hZ_'SfdZ_Vdd'Wc`^']RcXV'aV_dZ`_' Wf_Ud,'&V'[fUXV'Re'eYV'V^a]`jVVld' dV_eV_TZ_X'_`eVU'eYRe'eYV'V^a]`jVVld' ^R_RXVcd'YRU'WRZ]VU'e`'de`a'YZ^,'&Zd' ]``'e`'faaVc'^R_RXV^V_e'cRZdVd'R' bfVdeZ`_'W`c'fd'`W'hYVeYVc'hV'^Rj' SVXZ_'e`'dVV'Z_TcVRdVU'V_W`cTV^V_e' `W'BRaR_ld']Zee]V'_`h_'deRefeVd'eYRe' Y`]U'dV_Z`c'^R_RXV^V_e'Z_'acZgReV' T`^aR_ZVd'TcZ^Z_R]]j'cVda`_dZS]V'W`c' `%VcZ_X'`c'RTTVaeZ_X'ScZSVd'eYRe'R%VTe' eYVZc'[fUX^V_e,'8]eY`fXY'_`e'T`^+ ^VcTZR]'ScZSVcj'deRefeVd'Z_'eYV'Sc`RU' ^R__Vc'V^a]`jVU'Sj'eYV'LC'9cZSVcj' 8Te*'eYVdV'BRaR_VdV'deRefeVd'RcV'Vi+ a]ZTZe]j'RZ^VU'Re'dV_Z`c'^R_RXV^V_e,' &V'acVgR]V_TV'`W'SfdZ_Vdd'V_eVceRZ_+ ^V_e'Z_'BRaR_*'eYZd'cVTV_e'RccVde'R_U' eYV'[fUXVld'$_XVc'a`Z_eZ_X*'dY`f]U' XZgV'T`^a]ZR_TV'`#TVcd'aRfdV,'' .G$H=9$3C>H98$1H5H9G$H=9$C9LH$6><$ GDIF79$D;$75G9G)';`^^V_eRe`cd'YRgV' SVV_'dfXXVdeZ_X'dZ_TV'eYV'LC'9cZSVcj' 8Te'hRd'aRddVU'eYRe'eYV'URj'h`f]U' d``_'T`^V'hYV_'R'afS]ZT'`#TZR]'Z_' eYV'L_ZeVU'JeReVd'h`f]U'SV'eYV'W`cVZX_' `#TZR]'Z_'R'ac`dVTfeZ`_'Sj'R_`eYVc' T`f_ecj,'NV'eYZ_'eYV']ZV]ZY``U'`W' eYRe'YRd'Z_TcVRdVU'UcR^ReZTR]]j'Z_'eYV' aRde'WVh'jVRcd*'Rd'S`eY'EViZT`'R_U' ;R_RUR'YRgV'dfSdeR_eZR]]j'`gVcYRf]VU' eYVZc'T`ccfaeZ`_'deRefeVd,'?ZgV_'Y`h' Z_eVcehZ_VU'eYV'VT`_`^ZVd'`W'F`ceY' 8^VcZTR'RcV*'Ze'dVV^d'R]]'Sfe'`SgZ`fd' eYRe'hV'hZ]]'SVXZ_'e`'dVV'TRdVd'T`^Z_X' Wc`^'`_V'`c'S`eY'[fcZdUZTeZ`_d'hYVcV' eYV'W`cVZX_'`#TZR]'Re'ZddfV'Zd'R'deReV*' ]`TR]'`c'WVUVcR]'`#TZR]'hZeYZ_'eYV' L_ZeVU'JeReVd,'' KRV_'e`XVeYVc*'R]]'`W'eYZd'^VR_d'eYRe' eYV'h`c]U'`W'R_eZ+T`ccfaeZ`_'T`^a]Z+ R_TV'dY`f]U'cV^RZ_'Z_eVcVdeZ_X'W`c' d`^V'eZ^V,'9fe'UVdZX_Z_X'R'Wf_TeZ`_R]' T`^a]ZR_TV'ac`XcR^'W`c'R'X]`SR]'SfdZ+ _Vdd'dY`f]U_le'SV'Rd'^jdeVcZ`fd'`c' URf_eZ_X'Rd'Ze'^ZXYe'Re'$cde'dVV^,'&V' h`c]U'Zd'SZX*'Sfe'Zed'SfdZ_Vdd'Zd'R]d`' YZXY]j'T`_TV_ecReVU,'9j'W`TfdZ_X'`_' eYV']VRUZ_X'VT`_`^ZVd*'T`^a]ZR_TV' ac`XcR^d'TR_'^RiZ^ZkV'T`gVcRXV*' ^Z_Z^ZkV'T`^a]ViZej'R_U'SV'acVaRcVU' W`c'hYVcVgVc'eYV'_Vie'V_W`cTV^V_e' ecV_U'eRVd'fd,'!"" +41"=?1C-81;/1"<2".B@5;1@@" 1;A1?A-5;91;A"5;"*-=-;#"A45@" ?1/1;A"-??1@A"-;0"A41"6B031G@" !;31?"=<5;A5;3#"@4<B80"35C1" /<9=85-;/1"<2!/1?@"=-B@1% )+! -??</5-@5<;!<2!/<>=<>-@1!/<A;?18 '#1&!#!$-++&,0!-,!0'(/!#.0($*&"!B5?5@!-//Q?!.8<3!-@!111"),(-0.'$%%'.."%-+#$%%!&-%*'/"

×