Ang Kuba ng Notre Dame-PPT.pptx

Magandang
araw!
.
PANALANGIN
Dugtungan:
Ang Anapora ay
______________
samantalang ang Katapora
ay _______________.
Balik-
Aral
Tiyak na Layunin:
 Nailalahad ang kahulugan ng nobela.
 Naiisa-isa ang dapat tandaan sa pagsulat ng
nobela.
 Naibibigay ang kahulugan ng teoryang
humanism.
 Nasusuri ang mga katangian ng bawat karakter
sa nobela.
Ang Kuba ng Notre Dame-PPT.pptx
Panuto: Ibigay ang kahulugan ng salita at
gamitin sa pangungusap.
1. Poot
2. Kinalinga
3. Pighati
Nobela
–ay bungang-isip/katha na nasa anyong
prosa, kadalasang halos pang-aklat ang
haba na ang banghay ay inilalahad sa
pamamagitan ng mga tauhan at diyalogo.
Ito ay naglalahad ng isang kawil ng kawili-
wiling pangyayari na hinabi sa isang
mahusay na pagkakabalangkas.
Tatlong elemento na karaniwang matatagpuan sa isang
mahusay na nobela ay:
1. Kuwento o kasaysayan
2. Isang pag-aaral
3. Paggamit ng malikhaing guniguni
Pangunahing layunin ng nobela ay lumibang, bagaman sa di-
tahasang paraan. Ito’y maaari ring magturo, magtaguyod ng
isang pagbabago sa pamumuhay o sa lipunan o magbigay ng
isang aral.
Mga Pangyayari- Dahil binubuo ng mga kabanata, dapat na ang
mga pangyayari ay magkakaugnay. May panimula, papaunlad
na mga pangyayari na magsasalaysay ng tunggalian ng nobela,
kasukdulan, at kakalasan na patungo na sa wakas.
Paglalarawan ng Tauhan – Ang lalong mahusay na nobela ay
naglalarawan ng tauhan. Ito’y ginagawa nila sa isang paraang
buhay na buhay, kaya’t parang mga tunay na tauhan ang
kinakaharap natin habang binabasa ang nobela. Sa kanilang
bukambibig, sa kanilang mga kilos at sa mga sinasabi ng may-
akda tungkol sa kanila ay natutuhan nating kilalanin at
pahalagahan ang mga lalaki at babae ng isang katha na
naiuugnay sa mga taong nakapaligid sa atin.
Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Nobela
1. Sa isang mahusay na nobela, ang mga tauhan ay hindi
pinagagalaw ng may-akda. Sila’y gumagalaw ng kusa –
lumuluha, nalulugod, nagtataksil, nagtatapat, nangaapi,
tumatangkilik- alinsunod sa angkin nilang lakas, mga
hangarin, at mga nakapaligid sa kanila. Ang mga kilos nila’y
siyang mga kilos na hinihingi ng katutubo nilang ugali at ng
mga pangyayaring inilalarawan ng kumatha.
2. Ang mga masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay. Ang
nobela ay dapat sumunod sa masasaklaw na simulain ng
pagsasalaysay, may pauna, na tumutugon sa mga katanungang
Sino? Ano? Kailan? Saan?
Ang teoryang Humanismo ay itinatanghal ang
buhay, dignidad, halaga, at karanasan ng bawat
nilalang maging ang karapatan at tungkulin ng
sinuman para linangin at paunlarin ang sariling
talino at talento. Pinaniniwalaan ng humanismo na
ang tao ay isang rasyonal na nilikha na may
kakayahang maging makatotohanan at mabuti. Sa
madaling salita, ang humanismo ay naniniwala na
ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay, ang siyang
pinanggagalingan ng lahat.
ANG KUBA NG NOTRE
DAME
ni Victor Hugo
PANGKATANG
GAWAIN!!
PANGKAT 1
Pumili ng pangyayari sa nobela at
ipakita sa paraang PANTOMINA.
PANGKAT 2
Magsagawa ng isang TALKSHOW
tungkol sa katangian ng mga tauhan
sa nobela.
PANGKAT 3
Gumuhit ng SIMBOLISMO mula sa
katangian na ipinakita ng tauhan.
PANGKAT 4
Bumuo ng AWITIN na nagsasabi sa
aral na matututunan sa nobela.
PAMANTAYAN
Nilalaman-5 puntos
Kooperasyon- 3 puntos
Boses- 2 puntos
KABUUAN- 10 PUNTOS
Takdang-aralin
Basahing muli ang nobelang “Ang Kuba
ng Notre Dame”pahina 77-79.
Humanda sa inyong presentasyon para
sa pangkatang gawain.
10 minuto para sa pangkatang-
gawain.
Ang tauhang-lapad ay isang uri ng mga tauhan na
nagbabago ang katangian o pag-uugali mula sa
simula hanggang sa huli, ibig sabihin ganon
pabago-bago ang katangian at ugali ng mga
tauhan hanggang dulo o wakas ng kwento.
Ang tauhang-bilog ay ang ikalawang uri ng
tauhan sa kwento na kabaligtaran ng tauhang-
lapad, ang mga tauhan sa kwento ay hindi nag-
iiba ang ugali, ibig sabihin walang nagbabago sa
ugali at katangian ng kwento mula sa simula
hanggang sa wakas ng kwento.
Stereotipical-pagkakakilanlan bilang imahe na
kinasanayan ng karamihan.
Humanismo-nagbibigay halaga sa paniniwala
ng tao, bilang sentro ng daigdig at bumubuo
ng sariling kapalaran nito.
Panuto: Suriin ang mga pangungusap batay sa nobela bilang
akdang pampanitikan. Isulat sa patlang ang titik T kung tama
ang tinutukoy ng pangungusap at M kung ito ay mali.
____1. Sa pananaw humanismo, ipinakikita na ang tao ay ang
sukatan ng lahat ng bagay kaya’t binibigyang-halaga ang kanyang
saloobin at damdamin.
____2. Ang Nobela ay bungang-isip/katha na nasa anyong prosa,
kadalasang halos pang-aklat ang haba na ang banghay ay
inilalahad sa pamamagitan ng mga tauhan at diyalogo.
____3. Tinatawag na stereotipical pagkakakilanlan bilang imahe
na kinasanayan ng karamihan.
___4. Ang teoryang humanismo ay tumatalakay sa kultura ng
isang bansa.
_____5. Malaki ang epekto ng kultura sa Teoryang Humanismo.
Ang mga panandang pandiskurso
ay maaaring maghudyat ng
pagkakasunodsunod ng mga
pangyayari o di kaya’y maghimaton
tungkol sa pagkakabuo ng
diskurso. Karaniwan nang ito ay
kinakatawan ng mga pang-ugnay o
pangatnig.
Halimbawa:
➢ at, saka, pati – nagsasaad ng
pagpupuno o pagdaragdag ng
impormasyon Halimbawa: Ang
mga mamamayan ng lungsod ng
Puerto Princesa at Palawan ay
patuloy na nag-iingat sa banta ng
Covid-19.
➢ maliban, bukod kay,
huwag lang, bukod sa –
nagsasaad ng pagbubukod o
paghihiwalay Halimbawa:
Kunin mo na ang lahat sa akin
huwag lang ang aking mahal.
➢ tuloy, bunga nito, kaya,
naman – nagsasaad ng
kinalabasan o kinahinatnan
Halimbawa: Dahil sa
kasalukuyang pandemya kaya
nagsagawa ang pamunuan ng
DepEd ng iba’t ibang
pamamaraan sa pag-aaral.
➢ kapag, sakali, kung –
nagsasaad ng kondisyon o
pasubali
Halimbawa: Kung aalagaan natin
ang ating pangangatawan tiyak
na hindi tayo kakapitan ng
anumang karamdaman.
Hudyat o
Panandang
Pandiskurso
Una,
Sumunod
Panuto: Gamitin ang angkop
na mga hudyat sa
pagsusunod-sunod ng
pangyayari. Piliin ang angkop
na hudyat at isulat ito sa
inyong kuwaderno.
sa madaling sabi
kung
Bukod sa
kaya
dahil
Sa isang malawak na espasyo ng Katedral
nagkikita-kita ang mamamayan upang
magsaya para sa “Pagdiriwang ng
Kahangalan” na isinasagawa sa loob ng
isang araw taontaon. Taong 1482 nang
itanghal si Quasimodo – ang kuba ng
Notre Dame bilang “Papa ng Kahangalan”
1.)________ sa taglay niyang kapangitan.
May mga pangyayaring hindi inaasahan sa
buhay ni Quasimodo, ito ay ng patawan
siya ng parusang paglatigo.
Dito siya tinulungan ni La
Esmeralda 2.)_________ sa habag
nito binigyan siya ng dalaga ng
isang basong tubig na siya
namang nagpagaan sa damdamin
ni Quasimodo 3.)___________
nahulog ang loob ni Quasimodo
sa dalaga.
Samantala, sa di kalayuan ay may babaeng baliw
na sumisigaw kay La Esmeralda. Tinawag siya ng
babaeng “hamak na mananayaw” at “anak ng
magnanakaw.”4.) __________ kanyang pagsigaw
at pag-iyak, ito ay tumatawa rin 5.)_______ siya
ay muling natandaan ng mga tao at nakilala
bilang si Sister Gudule. Siya ay pinaniniwalaan na
dating mayaman subalit nawala ang bait nang
mawala ang anak na babae, labinlimang taon na
ang nakalilipas.
Sa isang malawak na espasyo ng Katedral
nagkikita-kita ang mamamayan upang
magsaya para sa “Pagdiriwang ng
Kahangalan” na isinasagawa sa loob ng
isang araw taontaon. Taong 1482 nang
itanghal si Quasimodo – ang kuba ng
Notre Dame bilang “Papa ng Kahangalan”
1.)dahil sa taglay niyang kapangitan. May
mga pangyayaring hindi inaasahan sa
buhay ni Quasimodo, ito ay ng patawan
siya ng parusang paglatigo.
Dito siya tinulungan ni La
Esmeralda 2.) dahil sa habag nito
binigyan siya ng dalaga ng isang
basong tubig na siya namang
nagpagaan sa damdamin ni
Quasimodo 3.) kaya nahulog ang
loob ni Quasimodo sa dalaga.
Samantala, sa di kalayuan ay may babaeng
baliw na sumisigaw kay La Esmeralda.
Tinawag siya ng babaeng “hamak na
mananayaw” at “anak ng magnanakaw.”
4.) Bukod sa kaniyang pagsigaw at pag-iyak,
ito ay tumatawa rin 5.) sa madaling sabi,
siya ay muling natandaan ng mga tao at
nakilala bilang si Sister Gudule. Siya ay
pinaniniwalaan na dating mayaman subalit
nawala ang bait nang mawala ang anak na
babae, labinlimang taon na ang nakalilipas.
“Karapatang
Pantao ay
kilalanin upang
pandaigdigang
kapayapaa’y
makamit natin.”
C
MARAMING
SALAMAT SA
INYONG
PAKIKINIG!!
1 von 36

Recomendados

Ang Kuba ng Notre Dame Nobela mula sa.pptx von
Ang Kuba ng Notre Dame Nobela mula sa.pptxAng Kuba ng Notre Dame Nobela mula sa.pptx
Ang Kuba ng Notre Dame Nobela mula sa.pptxMark James Viñegas
1.8K views14 Folien
SIM Ang Kuba ng Notre Dame von
SIM Ang Kuba ng Notre DameSIM Ang Kuba ng Notre Dame
SIM Ang Kuba ng Notre DameRamelia Ulpindo
27.8K views16 Folien
Ang Kuba ng Notre Dame von
Ang Kuba ng Notre DameAng Kuba ng Notre Dame
Ang Kuba ng Notre Damechristine olivar
38K views36 Folien
Ang-Kuwintas.ppt von
Ang-Kuwintas.pptAng-Kuwintas.ppt
Ang-Kuwintas.pptPinkyPallaza1
2.2K views45 Folien
Nagkaroon ng Anak sina Wigan at Bugan von
Nagkaroon ng Anak sina Wigan at BuganNagkaroon ng Anak sina Wigan at Bugan
Nagkaroon ng Anak sina Wigan at Buganjeralyn rusaban
15.1K views18 Folien
Filipino 9 aralin 2- nobela von
Filipino 9 aralin 2- nobelaFilipino 9 aralin 2- nobela
Filipino 9 aralin 2- nobelaKennethSalvador4
1.4K views5 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan von
K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan
K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan Joel Soliveres
1.4K views6 Folien
TUSONG KATIWALA.pptx von
TUSONG KATIWALA.pptxTUSONG KATIWALA.pptx
TUSONG KATIWALA.pptxLABNIG NATIONAL HIGH SCHOOL
23.7K views45 Folien
Talasalitaan kolokasyon von
Talasalitaan kolokasyonTalasalitaan kolokasyon
Talasalitaan kolokasyonAl Beceril
8.5K views5 Folien
Epiko von
EpikoEpiko
EpikoJoseph Cemena
2.5K views36 Folien
Klino von
KlinoKlino
KlinoJholy Quintan
19.8K views43 Folien
Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante von
Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga HiganteSina Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante
Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga HiganteEmelyn Inguito
18.8K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan von Joel Soliveres
K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan
K-TO-12 GRADE 7 FILIPINO Unang Markahan
Joel Soliveres1.4K views
Talasalitaan kolokasyon von Al Beceril
Talasalitaan kolokasyonTalasalitaan kolokasyon
Talasalitaan kolokasyon
Al Beceril8.5K views
Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante von Emelyn Inguito
Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga HiganteSina Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante
Sina Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante
Emelyn Inguito18.8K views
Jenita powerpoint kwintas von Jenita Guinoo
Jenita powerpoint kwintasJenita powerpoint kwintas
Jenita powerpoint kwintas
Jenita Guinoo81.9K views
Angkop na pang ugnay sa pagsasalaysay von MartinGeraldine
Angkop na pang ugnay sa pagsasalaysayAngkop na pang ugnay sa pagsasalaysay
Angkop na pang ugnay sa pagsasalaysay
MartinGeraldine6.6K views
Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante von EmelynInguito1
Thor at Loki sa Lupain ng mga HiganteThor at Loki sa Lupain ng mga Higante
Thor at Loki sa Lupain ng mga Higante
EmelynInguito19.1K views
Filipino 10 Mitolohiya von RosetteMarcos
Filipino 10 Mitolohiya Filipino 10 Mitolohiya
Filipino 10 Mitolohiya
RosetteMarcos8.9K views
Mullah Nasreddin (diskursong nagsasalaysay)-Aralin 3.2 von DepEd
Mullah Nasreddin (diskursong nagsasalaysay)-Aralin 3.2Mullah Nasreddin (diskursong nagsasalaysay)-Aralin 3.2
Mullah Nasreddin (diskursong nagsasalaysay)-Aralin 3.2
DepEd20.9K views
Mga ekpresyon sa pagpapahayag ng pananaw von MartinGeraldine
Mga ekpresyon sa pagpapahayag ng pananawMga ekpresyon sa pagpapahayag ng pananaw
Mga ekpresyon sa pagpapahayag ng pananaw
MartinGeraldine27.3K views

Similar a Ang Kuba ng Notre Dame-PPT.pptx

vdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptx von
vdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptxvdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptx
vdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptxAUBREYONGQUE1
174 views35 Folien
-Mga-Uri-Ng-Maikling-Kuwento.pdf von
-Mga-Uri-Ng-Maikling-Kuwento.pdf-Mga-Uri-Ng-Maikling-Kuwento.pdf
-Mga-Uri-Ng-Maikling-Kuwento.pdfMariajaneroseDegamon
545 views32 Folien
Maikling kuwento von
Maikling kuwentoMaikling kuwento
Maikling kuwentoSirMark Reduccion
23.4K views17 Folien
M.k. hand out von
M.k. hand outM.k. hand out
M.k. hand outMary Bitang
254 views5 Folien
Maikling kwento von
Maikling kwentoMaikling kwento
Maikling kwentoMark Anthony Mandariaga
22K views16 Folien
Maikling kuwento Handout von
Maikling kuwento HandoutMaikling kuwento Handout
Maikling kuwento HandoutAllan Ortiz
170.1K views13 Folien

Similar a Ang Kuba ng Notre Dame-PPT.pptx(20)

vdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptx von AUBREYONGQUE1
vdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptxvdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptx
vdocuments.mx_nobela-kasaysayan-at-simula.pptx
AUBREYONGQUE1174 views
Maikling kuwento Handout von Allan Ortiz
Maikling kuwento HandoutMaikling kuwento Handout
Maikling kuwento Handout
Allan Ortiz170.1K views
Ang von Jam XD
AngAng
Ang
Jam XD2.8K views
DULOG, PANANALIG, BAHAGI NG PAGSUSURING PAMPANITIKAN 2 - Copy.pdf von MELECIO JR FAMPULME
DULOG, PANANALIG, BAHAGI NG PAGSUSURING PAMPANITIKAN 2 - Copy.pdfDULOG, PANANALIG, BAHAGI NG PAGSUSURING PAMPANITIKAN 2 - Copy.pdf
DULOG, PANANALIG, BAHAGI NG PAGSUSURING PAMPANITIKAN 2 - Copy.pdf
Panitikang pilipino von Edz Gapuz
Panitikang pilipinoPanitikang pilipino
Panitikang pilipino
Edz Gapuz19.9K views
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx von AnnTY2
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptxYunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx
AnnTY233 views
Paraan ng Pagsusuri ng Akdang Pampanitikan.pptx von JeanMaureenRAtentar
Paraan ng Pagsusuri ng Akdang Pampanitikan.pptxParaan ng Pagsusuri ng Akdang Pampanitikan.pptx
Paraan ng Pagsusuri ng Akdang Pampanitikan.pptx
JeanMaureenRAtentar1.5K views
Maikling Kwento von John Estera
Maikling KwentoMaikling Kwento
Maikling Kwento
John Estera87.7K views

Más de AUBREYONGQUE1

ppt sa sanaysay.pptx von
ppt sa sanaysay.pptxppt sa sanaysay.pptx
ppt sa sanaysay.pptxAUBREYONGQUE1
6 views18 Folien
PARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptx von
PARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptxPARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptx
PARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptxAUBREYONGQUE1
4 views13 Folien
basii.pptx von
basii.pptxbasii.pptx
basii.pptxAUBREYONGQUE1
127 views28 Folien
5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptx von
5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptx5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptx
5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptxAUBREYONGQUE1
92 views34 Folien
14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptx von
14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptx14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptx
14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptxAUBREYONGQUE1
13 views31 Folien
IKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptx von
IKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptxIKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptx
IKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptxAUBREYONGQUE1
34 views33 Folien

Más de AUBREYONGQUE1(18)

PARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptx von AUBREYONGQUE1
PARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptxPARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptx
PARENT-TEACHER MEETING RAJAH SOLIMAN.pptx
AUBREYONGQUE14 views
5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptx von AUBREYONGQUE1
5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptx5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptx
5. ARALIN 2.7 Aginaldo ng mga Mago.pptx
AUBREYONGQUE192 views
14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptx von AUBREYONGQUE1
14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptx14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptx
14. POINTERS TO REVIEW-2nd QUARTER.pptx
AUBREYONGQUE113 views
IKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptx von AUBREYONGQUE1
IKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptxIKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptx
IKAANIM NA LINGGUHANG PAGTATAYA sa FILIPINO -10.pptx
AUBREYONGQUE134 views
Escalus · SlidesCarnival.pptx von AUBREYONGQUE1
Escalus · SlidesCarnival.pptxEscalus · SlidesCarnival.pptx
Escalus · SlidesCarnival.pptx
AUBREYONGQUE140 views
5. KWARTER -I Linggo 3 PARABULA- Rizal.pptx von AUBREYONGQUE1
5. KWARTER -I Linggo 3 PARABULA- Rizal.pptx5. KWARTER -I Linggo 3 PARABULA- Rizal.pptx
5. KWARTER -I Linggo 3 PARABULA- Rizal.pptx
AUBREYONGQUE181 views
1. KALIGIRANG NG MEDITERRANEAN.pptx von AUBREYONGQUE1
1. KALIGIRANG NG MEDITERRANEAN.pptx1. KALIGIRANG NG MEDITERRANEAN.pptx
1. KALIGIRANG NG MEDITERRANEAN.pptx
AUBREYONGQUE140 views
2. Cupid at Psyche-Gamit ng Pandiwa.pptx von AUBREYONGQUE1
2. Cupid at Psyche-Gamit ng Pandiwa.pptx2. Cupid at Psyche-Gamit ng Pandiwa.pptx
2. Cupid at Psyche-Gamit ng Pandiwa.pptx
AUBREYONGQUE12.6K views
6. LINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptx von AUBREYONGQUE1
6. LINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptx6. LINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptx
6. LINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptx
AUBREYONGQUE158 views
cupdf.com_pang-ugnay-powerpt.ppt von AUBREYONGQUE1
cupdf.com_pang-ugnay-powerpt.pptcupdf.com_pang-ugnay-powerpt.ppt
cupdf.com_pang-ugnay-powerpt.ppt
AUBREYONGQUE110 views
LINGGUHANG PAGTATAYA 3-PAGWAWASTO.pptx von AUBREYONGQUE1
LINGGUHANG PAGTATAYA 3-PAGWAWASTO.pptxLINGGUHANG PAGTATAYA 3-PAGWAWASTO.pptx
LINGGUHANG PAGTATAYA 3-PAGWAWASTO.pptx
AUBREYONGQUE136 views
LINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptx von AUBREYONGQUE1
LINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptxLINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptx
LINGGO 3- PERFORMANCE TASK.pptx
AUBREYONGQUE1118 views

Ang Kuba ng Notre Dame-PPT.pptx

 • 3. Dugtungan: Ang Anapora ay ______________ samantalang ang Katapora ay _______________. Balik- Aral
 • 4. Tiyak na Layunin:  Nailalahad ang kahulugan ng nobela.  Naiisa-isa ang dapat tandaan sa pagsulat ng nobela.  Naibibigay ang kahulugan ng teoryang humanism.  Nasusuri ang mga katangian ng bawat karakter sa nobela.
 • 6. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng salita at gamitin sa pangungusap. 1. Poot 2. Kinalinga 3. Pighati
 • 7. Nobela –ay bungang-isip/katha na nasa anyong prosa, kadalasang halos pang-aklat ang haba na ang banghay ay inilalahad sa pamamagitan ng mga tauhan at diyalogo. Ito ay naglalahad ng isang kawil ng kawili- wiling pangyayari na hinabi sa isang mahusay na pagkakabalangkas.
 • 8. Tatlong elemento na karaniwang matatagpuan sa isang mahusay na nobela ay: 1. Kuwento o kasaysayan 2. Isang pag-aaral 3. Paggamit ng malikhaing guniguni Pangunahing layunin ng nobela ay lumibang, bagaman sa di- tahasang paraan. Ito’y maaari ring magturo, magtaguyod ng isang pagbabago sa pamumuhay o sa lipunan o magbigay ng isang aral.
 • 9. Mga Pangyayari- Dahil binubuo ng mga kabanata, dapat na ang mga pangyayari ay magkakaugnay. May panimula, papaunlad na mga pangyayari na magsasalaysay ng tunggalian ng nobela, kasukdulan, at kakalasan na patungo na sa wakas. Paglalarawan ng Tauhan – Ang lalong mahusay na nobela ay naglalarawan ng tauhan. Ito’y ginagawa nila sa isang paraang buhay na buhay, kaya’t parang mga tunay na tauhan ang kinakaharap natin habang binabasa ang nobela. Sa kanilang bukambibig, sa kanilang mga kilos at sa mga sinasabi ng may- akda tungkol sa kanila ay natutuhan nating kilalanin at pahalagahan ang mga lalaki at babae ng isang katha na naiuugnay sa mga taong nakapaligid sa atin.
 • 10. Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Nobela 1. Sa isang mahusay na nobela, ang mga tauhan ay hindi pinagagalaw ng may-akda. Sila’y gumagalaw ng kusa – lumuluha, nalulugod, nagtataksil, nagtatapat, nangaapi, tumatangkilik- alinsunod sa angkin nilang lakas, mga hangarin, at mga nakapaligid sa kanila. Ang mga kilos nila’y siyang mga kilos na hinihingi ng katutubo nilang ugali at ng mga pangyayaring inilalarawan ng kumatha. 2. Ang mga masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay. Ang nobela ay dapat sumunod sa masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay, may pauna, na tumutugon sa mga katanungang Sino? Ano? Kailan? Saan?
 • 11. Ang teoryang Humanismo ay itinatanghal ang buhay, dignidad, halaga, at karanasan ng bawat nilalang maging ang karapatan at tungkulin ng sinuman para linangin at paunlarin ang sariling talino at talento. Pinaniniwalaan ng humanismo na ang tao ay isang rasyonal na nilikha na may kakayahang maging makatotohanan at mabuti. Sa madaling salita, ang humanismo ay naniniwala na ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay, ang siyang pinanggagalingan ng lahat.
 • 12. ANG KUBA NG NOTRE DAME ni Victor Hugo
 • 14. PANGKAT 1 Pumili ng pangyayari sa nobela at ipakita sa paraang PANTOMINA. PANGKAT 2 Magsagawa ng isang TALKSHOW tungkol sa katangian ng mga tauhan sa nobela.
 • 15. PANGKAT 3 Gumuhit ng SIMBOLISMO mula sa katangian na ipinakita ng tauhan. PANGKAT 4 Bumuo ng AWITIN na nagsasabi sa aral na matututunan sa nobela.
 • 16. PAMANTAYAN Nilalaman-5 puntos Kooperasyon- 3 puntos Boses- 2 puntos KABUUAN- 10 PUNTOS
 • 17. Takdang-aralin Basahing muli ang nobelang “Ang Kuba ng Notre Dame”pahina 77-79. Humanda sa inyong presentasyon para sa pangkatang gawain.
 • 18. 10 minuto para sa pangkatang- gawain.
 • 19. Ang tauhang-lapad ay isang uri ng mga tauhan na nagbabago ang katangian o pag-uugali mula sa simula hanggang sa huli, ibig sabihin ganon pabago-bago ang katangian at ugali ng mga tauhan hanggang dulo o wakas ng kwento. Ang tauhang-bilog ay ang ikalawang uri ng tauhan sa kwento na kabaligtaran ng tauhang- lapad, ang mga tauhan sa kwento ay hindi nag- iiba ang ugali, ibig sabihin walang nagbabago sa ugali at katangian ng kwento mula sa simula hanggang sa wakas ng kwento.
 • 20. Stereotipical-pagkakakilanlan bilang imahe na kinasanayan ng karamihan. Humanismo-nagbibigay halaga sa paniniwala ng tao, bilang sentro ng daigdig at bumubuo ng sariling kapalaran nito.
 • 21. Panuto: Suriin ang mga pangungusap batay sa nobela bilang akdang pampanitikan. Isulat sa patlang ang titik T kung tama ang tinutukoy ng pangungusap at M kung ito ay mali. ____1. Sa pananaw humanismo, ipinakikita na ang tao ay ang sukatan ng lahat ng bagay kaya’t binibigyang-halaga ang kanyang saloobin at damdamin. ____2. Ang Nobela ay bungang-isip/katha na nasa anyong prosa, kadalasang halos pang-aklat ang haba na ang banghay ay inilalahad sa pamamagitan ng mga tauhan at diyalogo. ____3. Tinatawag na stereotipical pagkakakilanlan bilang imahe na kinasanayan ng karamihan. ___4. Ang teoryang humanismo ay tumatalakay sa kultura ng isang bansa. _____5. Malaki ang epekto ng kultura sa Teoryang Humanismo.
 • 22. Ang mga panandang pandiskurso ay maaaring maghudyat ng pagkakasunodsunod ng mga pangyayari o di kaya’y maghimaton tungkol sa pagkakabuo ng diskurso. Karaniwan nang ito ay kinakatawan ng mga pang-ugnay o pangatnig.
 • 23. Halimbawa: ➢ at, saka, pati – nagsasaad ng pagpupuno o pagdaragdag ng impormasyon Halimbawa: Ang mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa at Palawan ay patuloy na nag-iingat sa banta ng Covid-19.
 • 24. ➢ maliban, bukod kay, huwag lang, bukod sa – nagsasaad ng pagbubukod o paghihiwalay Halimbawa: Kunin mo na ang lahat sa akin huwag lang ang aking mahal.
 • 25. ➢ tuloy, bunga nito, kaya, naman – nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan Halimbawa: Dahil sa kasalukuyang pandemya kaya nagsagawa ang pamunuan ng DepEd ng iba’t ibang pamamaraan sa pag-aaral.
 • 26. ➢ kapag, sakali, kung – nagsasaad ng kondisyon o pasubali Halimbawa: Kung aalagaan natin ang ating pangangatawan tiyak na hindi tayo kakapitan ng anumang karamdaman.
 • 28. Panuto: Gamitin ang angkop na mga hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Piliin ang angkop na hudyat at isulat ito sa inyong kuwaderno.
 • 30. Sa isang malawak na espasyo ng Katedral nagkikita-kita ang mamamayan upang magsaya para sa “Pagdiriwang ng Kahangalan” na isinasagawa sa loob ng isang araw taontaon. Taong 1482 nang itanghal si Quasimodo – ang kuba ng Notre Dame bilang “Papa ng Kahangalan” 1.)________ sa taglay niyang kapangitan. May mga pangyayaring hindi inaasahan sa buhay ni Quasimodo, ito ay ng patawan siya ng parusang paglatigo.
 • 31. Dito siya tinulungan ni La Esmeralda 2.)_________ sa habag nito binigyan siya ng dalaga ng isang basong tubig na siya namang nagpagaan sa damdamin ni Quasimodo 3.)___________ nahulog ang loob ni Quasimodo sa dalaga.
 • 32. Samantala, sa di kalayuan ay may babaeng baliw na sumisigaw kay La Esmeralda. Tinawag siya ng babaeng “hamak na mananayaw” at “anak ng magnanakaw.”4.) __________ kanyang pagsigaw at pag-iyak, ito ay tumatawa rin 5.)_______ siya ay muling natandaan ng mga tao at nakilala bilang si Sister Gudule. Siya ay pinaniniwalaan na dating mayaman subalit nawala ang bait nang mawala ang anak na babae, labinlimang taon na ang nakalilipas.
 • 33. Sa isang malawak na espasyo ng Katedral nagkikita-kita ang mamamayan upang magsaya para sa “Pagdiriwang ng Kahangalan” na isinasagawa sa loob ng isang araw taontaon. Taong 1482 nang itanghal si Quasimodo – ang kuba ng Notre Dame bilang “Papa ng Kahangalan” 1.)dahil sa taglay niyang kapangitan. May mga pangyayaring hindi inaasahan sa buhay ni Quasimodo, ito ay ng patawan siya ng parusang paglatigo.
 • 34. Dito siya tinulungan ni La Esmeralda 2.) dahil sa habag nito binigyan siya ng dalaga ng isang basong tubig na siya namang nagpagaan sa damdamin ni Quasimodo 3.) kaya nahulog ang loob ni Quasimodo sa dalaga.
 • 35. Samantala, sa di kalayuan ay may babaeng baliw na sumisigaw kay La Esmeralda. Tinawag siya ng babaeng “hamak na mananayaw” at “anak ng magnanakaw.” 4.) Bukod sa kaniyang pagsigaw at pag-iyak, ito ay tumatawa rin 5.) sa madaling sabi, siya ay muling natandaan ng mga tao at nakilala bilang si Sister Gudule. Siya ay pinaniniwalaan na dating mayaman subalit nawala ang bait nang mawala ang anak na babae, labinlimang taon na ang nakalilipas.
 • 36. “Karapatang Pantao ay kilalanin upang pandaigdigang kapayapaa’y makamit natin.” C MARAMING SALAMAT SA INYONG PAKIKINIG!!