Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Program Wychowawczy

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Program Wychowawczy (20)

Weitere von Aga Szajda (20)

Anzeige

Program Wychowawczy

 1. 1. Gimnazjum Nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie
 2. 2. Oczekiwaniem uczniów, rodziców i nauczycieli jest szkoła bezpieczna, z zasadami, z profesjonalną kadrą pedagogiczną, w której oddziaływania wychowawcze koncentrują się na relacji: uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. Priorytetem naszego działania jest spójne realizowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, stwarzanie uczniom przestrzeni i właściwych warunków do harmonijnego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i umiejętności adekwatnie do ich możliwości. Zależy nam tym, aby Gimnazjum nr 11 było miejscem otwartym na spotkania młodzieży o różnym stopniu rozwoju, różnych zainteresowaniach, potrzebach i możliwościach. Misja Gimnazjum nr 11 w Lublinie
 3. 3. W naszej szkole chcemy: 1. Kształtować takie wartości jak: prawda, dobro, miłość, piękno, odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, zaufanie, konsekwencja, szczerość, otwartość, samodzielność, patriotyzm. 2. Wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które umożliwią uczniom podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym. 3. Wspierać we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju adekwatnie do możliwości i potrzeb wychowanków. 4.Ukierunkować na konstruktywne korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 4. 4. 5. Kształtować postawę szacunku do dziedzictwa kulturowego ojczyzny. 6. Kształtować umiejętności myślenia i poszukiwania, wyrażania własnego zdania i opinii. 7. Wyposażyć w umiejętności takie jak: kreatywność i przedsiębiorczość, współpraca i komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie z niepewnością oraz brakiem wiary we własne siły. 8. Nauczać relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku. 9. Rozwijać umiejętność organizowania wolnego czasu i różnych form aktywnego wypoczynku ukierunkowanego na zdrowy styl życia.
 5. 5. Chcemy, aby uczniowie: 1.Czuli się bezpiecznie 2.Byli traktowani z szacunkiem i godnością. 3.Znaleźli wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. 4.Czynnie uczestniczyli w działalności szkoły, w tym angażowali się zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne. 5.Identyfikowali się z patronem szkoły.
 6. 6. 6. W relacjach z nauczycielem znaleźli zrozumienie i pomoc. 7. Szanowali się wzajemnie, pomagali sobie i podejmowali współdziałanie. 8. Potrafili pracować w zespole. 9. Przestrzegali zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią. 10. Potrafili dokonywać trafnych i odpowiedzialnych wyborów w życiu.
 7. 7. Chcemy, aby rodzice: 1. Angażowali się i współdziałali ze społecznością szkolną uczestnicząc w procesie wychowania dzieci. 2. Aktywnie uczestniczyli w oddziaływaniach wychowawczych. 3. Współpracowali z nauczycielami i wychowawcami. 4. Współorganizowali działania szkoły. 5. Dzielili się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem życiowym w rozwiązywaniu różnorodnych problemów szkoły.
 8. 8. Chcemy, aby nauczyciele: 1. Poszerzali swoje kwalifikacje zawodowe. 2. Prezentowali kulturę osobistą, sumienność i otwartość na potrzeby uczniów. 3. Byli dla uczniów autorytetem opartym na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. 4. Dostosowywali swoje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów. 5. Byli wrażliwi na uzdolnienia i zainteresowania uczniów. 6. Współpracowali z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów. 7. Wspierali uczniów w rozwiązywaniu ich trudności.
 9. 9. Ponadto: 8. Wdrażali uczniów do punktualności i obecności na lekcjach, odnotowywali obecności/nieobecności w dzienniku. 9. Punktualnie rozpoczynali i kończyli zajęcia oraz rzetelnie przygotowywali się do lekcji. 10. Oddzielali ocenę z zachowania od oceny z przedmiotu. 11. Stawiali wymagania adekwatne do możliwości ucznia. 12. Dbali o bezpieczeństwo oraz kulturalne zachowanie uczniów podczas przerw.
 10. 10. Wizja absolwenta Gimnazjum nr 11 1. Będzie umiał znaleźć cel i sens życia. 2. Samodzielnie wykreuje swoją przyszłość. 3. Będzie posiadał nawyk stałego uczenia się i doskonalenia. 4. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 5. Będzie odróżniał dobro od zła. 6. Będzie szanował godność innego człowieka. 7. Odrzuci przemoc i agresję. 8. Nie będzie ulegał nałogom i uzależnieniom. 9. Sprosta wyzwaniom dorosłego życia. 10.Będzie doceniał znaczenie rodziny. 11. Będzie prawdziwym patriotą.
 11. 11. Tematy godzin wychowawczych /propozycja/ Klasa I Cel: Integracja klasy, proces grupowy. Klasa II Cel: Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania wartości, stawiania sobie celów życiowych oraz kształtowania postaw społeczno – moralnych. Klasa III Cel: Kształtowanie u uczniów trafnego rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji, planowanie ścieżki zawodowej.
 12. 12. Klasa I Cel: Integracja klasy, proces grupowy.
 13. 13. Miesiąc Tematy zajęć Wrzesień 1. Zajęcia integracyjne zespołu klasowego. 2. Zapoznanie się z regulaminami funkcjonującymi na terenie szkoły. 3. Kontrakt klasowy. 4. Wybór samorządu klasowego. Październik 1. Dzień chłopaka. 2. Jesteśmy kulturalni - zasady savoir – vivre. 3. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole i ze szkoły. 4. Moje miejsce w szkole – zapoznanie z działalnością kół i organizacji szkolnych. Listopad 1. Święto Niepodległości. 2. Poznajemy siebie - zajęcia integracyjne. 3. Moje miejsce w grupie. 4. Uczymy się siebie słuchać – komunikacja interpersonalna (mini warsztat).
 14. 14. Miesiąc Tematy zajęć Grudzień 1. Mikołajki klasowe. 2. Szanujemy siebie wzajemnie – tolerancja. 3. Święta w mojej rodzinie - Wigilia klasowa, spotkanie integracyjne. Styczeń 1. Zarządzanie czasem. 2. Jak sobie radzić ze stresem? 3. Samoocena zachowania. 4. Jak zdrowo i aktywnie spędzić czas ferii zimowych. Luty 1. Służymy sobie wsparciem i pomocą w trudnościach szkolnych. 2. Autoportret – moje zainteresowania i pasje. 3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Jak rozwiązywać konflikty w domu i szkole. 4. Moje sposoby radzenia sobie ze stresem.
 15. 15. Miesiąc Tematy zajęć Marzec 1. Odpowiedzialność za słowa. 2. Czy jesteśmy zgranym zespołem? (ankieta sondażowa). 3. Asertywność – wyrażanie swojego zdania. 4. Uczymy się przekazywać informacje zwrotną. Kwiecień 1. Tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy. 2. Koleżeństwo i przyjaźń – podobieństwa i różnice. 3. Zgrana klasa to… - hierarchia wartości. 4. Moje mocne i słabe strony. Maj 1. Święto Konstytucji 3 – go Maja. 2. Sztuka podejmowania decyzji. 3. Jestem odpowiedzialny za siebie i innych. 4. Co to znaczy być patriotą. Czerwiec 1. Moje wymarzone wakacje. 2. Bezpieczne wakacje. 3. Samoocena z zachowania. Podsumowanie roku. 4. Informacja zwrotna nt. zintegrowania zespołu.
 16. 16. Klasa II Cel: Inspirowanie do odpowiedzialnego poszukiwania wartości, stawiania sobie celów życiowych oraz kształtowania postaw społeczno – moralnych.
 17. 17. Miesiąc Tematy zajęć Wrzesień 1. Zajęcia integracyjne zespołu klasowego. 2. Zapoznanie się z regulaminami funkcjonującymi na terenie szkoły. 3. Kontrakt klasowy. 4. Wybór samorządu klasowego. Październik 1. Moje priorytety na nowy rok szkolny. 2. Jak się uczyć by osiągnąć sukces szkolny? 3. Tworzymy przyjazny klimat w klasie i szkole (m.in. zasady savoir-vivre) 4. Co umacnia wzmacnia a co utrudnia nasze relacje w klasie. Listopad 1. Święto Niepodległości 2. Co jest dla mnie ważne? Mój system wartości. 3. Mój autorytet. Co cenimy w innych ludziach? 4. Jak pracować nad sobą – kształtowanie swojego charakteru.
 18. 18. Miesiąc Tematy zajęć Grudzień 1. Mikołajki klasowe. 2. Wolontariat jako forma pomocy drugiemu człowiekowi. 3. Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie. Styczeń 1. Wpływ komunikatorów na osobowość młodego człowieka (Facebook, Skype, portale społecznościowe, Tweeter). 2. Wpływ korzystania z Internetu na postawy i zachowanie młodego człowieka. 3. Zarządzanie czasem wolnym. 4. Samoocena z zachowania. Luty 1. Moje osiągnięcia w pierwszym semestrze – ocena, wnioski na drugi semestr. 2. Jak się fajnie i z głową bawić się na imprezie? 3. Chuligaństwo, wandalizm, nieprzestrzeganie prawa – konsekwencje. 4. Stop wagarom.
 19. 19. Miesiąc Tematy zajęć Marzec 1. Lublin – miasto kultury. 2. Aktywnie poznajemy nasz region (przewodnik po regionie). 3. Wartości poznawcze, estetyczne różnych form sztuki (muzyka współczesna, literatura, prasa). 4. Moje zaangażowanie w kreowanie kultury mojego miasta. Kwiecień 1. Wielkanoc w moim domu. 2. Co to znaczy być tolerancyjnym wobec innych ludzi? 3. Rodzina dla mnie to… - hierarchia wartości. 4. Umiem pomóc innym w sytuacjach trudnych. Maj 1. Święto Konstytucji 3 – go Maja. 2. Ojczyzna, naród, patriotyzm, tradycja – pojęcia aktualne w dobie globalizacji. 3. Moje obowiązki wobec Ojczyzny. 4. Tradycje i zwyczaje związane nadejściem wiosny. Czerwiec 1. Poznajemy kulturę i zwyczaje innych narodów. 2. Bezpieczne wakacje. 3. Sukcesy i porażki klasowe w kończącym roku szkolnym. 4. Samoocena zachowania. Podsumowanie roku.
 20. 20. Klasa III Cel: Kształtowanie u uczniów trafnego rozpoznawania swoich możliwości i predyspozycji, planowanie ścieżki zawodowej.  
 21. 21. Miesiąc Tematy zajęć Wrzesień 1. Zapoznanie się z regulaminami funkcjonującymi na terenie szkoły. 2. Kontrakt klasowy. 3. Wybór samorządu klasowego. 4. Dzień Chłopaka. Październik 1. Zapoznanie z procedurami egzaminu gimnazjalnego. 2. Zasady savoir – vivre. 3. Jak widzę siebie, jak widzą mnie inni? 4. Ulubione aktywności (doradztwo zawodowe) Na podstawie książki J. Minta. Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. W-wa 2012 Listopad 1. Święto Niepodległości. 2. Nauka – umiejętności – praca równa się sukces. 3. Dlaczego potrzebne są nam doświadczenia życiowe? 4. W mojej rodzinie panuje przekonanie, że… (doradztwo zawodowe)
 22. 22. Miesiąc Tematy zajęć Grudzień 1. Mikołajki klasowe. 2. Inspirujące kariery (doradztwo zawodowe) 3. Wigilia klasowa. Styczeń 1. Czym jest praca dla człowieka. 2. Prawo – przywilej czy obowiązek? 3. Jeśli ktoś chce zostać florystą…(doradztwo zawodowe) 4. Samoocena zachowania Luty 1. Dlaczego należy unikać nudy? 2. Zawody wykonywane z pasją (programy TV, blogi eksperckie, znane osoby wykonujące określony zawód). 3. Co to znaczy być kulturalnym (zachowanie w urzędzie, teatrze, na plaży)? 4. Jaki jestem? – moje predyspozycje zawodowe. (doradztwo zawodowe)
 23. 23. Miesiąc Tematy zajęć Marzec 1. Gdyby nie moi rodzice – rodzina jako wartość. 2. Co to znaczy być człowiekiem szczęśliwym? 3. Jaki jestem? – moje predyspozycje zawodowe. 4. Most do celu (doradztwo zawodowe). Kwiecień 1. Tradycje wielkanocne w moim domu i regionie. 2. Targi edukacyjne (doradztwo zawodowe). 3. Zapoznanie i omówienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych (doradztwo zawodowe). 4. Konsekwencje moich decyzji. Maj 1. Święto Konstytucji 3 – go Maja. 2. Rodzina w kryzysie – gdzie szukać pomocy? 3. Zagrożenia płynące z grupy rówieśniczej (grupy podwyższonego ryzyka). 4. Tworzenie mapy przestrzeni życia (doradztwo zawodowe). Czerwiec 1. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym. 2. Moje potencjalne drogi życiowe (doradztwo zawodowe). 3. Samoocena zachowania. 4. Podsumowanie edukacji w gimnazjum.

×