Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kalendarz 2013 14-2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (17)

Weitere von Aga Szajda (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Kalendarz 2013 14-2

  1. 1. 1 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2013 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 3 Ferie zimowe 20 stycznia - 2 lutego 2014 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie; 27 stycznia - 9 lutego 2014 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 3 - 16 lutego 2014 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 17 lutego - 2 marca 2014 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 4 Wiosenna przerwa świąteczna 17 - 22 kwietnia 2014 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  2. 2. 2 5 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a c) w pozostałych szkołach podstawowych d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego c) w pozostałych gimnazjach: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
  3. 3. 3 7 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) 3 stycznia 2014 r. lub 25 kwietnia 2014 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 10 stycznia 2014 r. lub 13 czerwca 2014 r. dla szkół które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Dz. U. Nr 124 poz. 860 z póź. zm.) lub 27 czerwca dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r poz. 7) (podstawa prawna § 2 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 423 z póź. zm.) 9 Egzamin maturalny: - część ustna - część pisemna ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
  4. 4. 4 10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: a) w okresie zimowym - etap pisemny - etap praktyczny b) w okresie letnim - etap pisemny - etap praktyczny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych w tych samych zawodach, w których kształcą technika - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły szkoły zawodowe - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe (podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.) 11 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna - część praktyczna Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu. (podstawa prawna: §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 262)
  5. 5. 5 12 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 27 czerwca 2014 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 13 Ferie letnie 28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

×