Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
AndoniAlvarez
Argitaratzailea:
EuskalEdito...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria

98 Aufrufe

Veröffentlicht am

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela». Horiexek dira lehenengo hitzak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean. 3 Mayo 2012 Berria

Veröffentlicht in: News & Politik
  • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
       Antworten 
    Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
    Ihre Nachricht erscheint hier
  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:03/05/2012 Exemplaire:2.749 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil G izon-emakumeguz- tiakaskejaiotzen dira,duintasuneta eskubideberberak dituztela».Horie- xekdiralehenengohitzakGizaEs- kubideenAldarrikapenUnibertsa- lean.Nazioartekoprintzipioakbil- tzendituenagirihauherritar guztieidagozkieneskubideensor- tzaileada,etaeskubidehoriekiko errespetuabermatubeharkoluke; ezbakarrikzibiletapolitikoen errespetua —batzukusteduten moduan—, ekonomia,kulturaeta gizarte-eskubideenaerebai.Zalan- tzarikgabe,orainitxaropenezbe- terikgaude,bizitzekoetaosotasun fisikoetapsikikorakoeskubideei dagokienez,egoeraaskozhobea baita2011kourriaren20an,Aiete- koKonferentziarenondoren, ETAkekintzaarmatuaribehinbe- tikoutzidiolairagarriondoren. Bainaerabatkezkagarriadaikus- teaEuskalHerribarruanetaber- tatikkanpotorturaetatratutxa- rrensalaketekdirautelaeta,antza denez,horrekezdaukalainolako eraginikgobernuan,arazoakbera- rekinzerikusirikezbalubezala. Urduritasunezikustendugugene- ro-indarkeriakereezduelabehera egiten;alderantziz,goraegitearen sintomakazaltzenditu,erakunde- enetagizartezibilarenaldetik, itxuraz,erauztekoezgaitasuna ageriangeratzendenaldiberean. Aipatutakoakbezainezagunakdi- reneskubidehoriezgain,gogoratu beharradagoGizaEskubideenoi- narrizkosistemarenfuntsahiru- koitzadela:hainzuzenere,1948ko AldarrikapenUnibertsalaeta 1966koNazioartekobiItunak,Es- kubideZibiletaPolitikoenaeta Ekonomia,GizarteetaKultura Eskubideena.HoriekguztiakEsta- tuespainiarrakizenpetuetaberre- tsizituenberegaraianeta,ondo- rioz,indarreandaudegureartean. Gogoraditzagun,horregatik, ahaztutadaudenbesteeskubide batzuk. Gaur egun, larriki mehatxatuta daude era baketsuan bildu eta elkartzeko eskubidea, iritzi eta adierazpen askatasunerako esku- bidearekin batera. Iragarri digu- ten Zigor Kodearen erreformak, besteak beste, protesta zibilaren kriminalizazioa hartzen du barne- an, «erakunde krimengile kide» moduan; eta gehienez ezarri ahal izango den zigorra 4 urteko espe- txealdi zigorra izango da, behin- behinean espetxeratzeko aukeraz. Argi eta garbi dago hori aipaturiko nazioarteko itunen kontra doala, oinarrizko eskubide horiek zabal- kiro babesten dituztelako. Hala- ber, ez du ezer onik iragartzen erreformak bilatzen duen beste zerbaitek: hain zuzen ere, «aginta- rien aurkako atentatu» gisa zigor- tzea manifestazio batean besoeta- tik «kateatzea». Horrez gain, ekonomia edo araudiaren arloko murrizketek de facto mugatuko balute auzitegietara jotzeko esku- bidea, gure oinarrizko eskubideak urratzen direnean, oso gertu egon- go ginateke autoritarismo hutse- tik. Pertsona orok du bizi-maila ego- kia izateko eskubidea, osasuna eta ongizatea ziurtatzeko moduan; bereziki, elikatzea, jantziak, bizito- kia, medikuntza-zaintza eta behar diren gizarte-zerbitzuak. Aldarri- kapenak honako hau baieztatzen du: herrialdearen ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoitzaren antolaketa eta baliabi- deak kontuan izanik, norbanakoa- ren duintasunerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia, gizarte eta kultura mai- lako eskubideak bete behar dira. Baina,krisi-garaiangaudenez, gerrikoaestutubehardelaesaten digute.Eta,gainera,ziurtatzendi- guteosasun-arloan,hezkuntzan etagizarte-zerbitzuetaneginnahi direnmurrizketek —10.000milioi- renak, guztira—ezdutelaekarri- koeskubidehorienurraketarik.Si- nistekoaalda?Nolamantenduko dirahorrelakozerbitzuakeraego- kietaonargarrian,herritarguz- tiek (finantzenespekulazioak erraztuduenkrisialdihonenpe- txeroakdirenetorkinakbarne)es- kuratzekomoduan,aurrekontua hainzorrozkimoztenbaldinbada? Ahazten dute, gainera, aldarri- kapenak berak ezartzen duenez, ezin dela burutu deklarazioan aldarrikatutako edozein askata- sun eta eskubide ezabatzeko ekin- tzarik; hori dela eta, kalitatezko osasun eta hezkuntzarako eskubi- dea bertan behera uzteko baliabi- deen urritasunaren aitzakia era- biltzeak argi eta garbi urratzen ditu giza eskubideak. Batez ere, arrazoibide hori ez delako hainbes- teko irmotasunez erabiltzen Defentsarako edo Erregearen Etxerako gastuak murrizteko orduan. Estatua horrelako eskubi- deak bermatzeko erantzulea da, eta bere erantzukizunak hiru iriz- pide ditu oinarri: herri-baliabide- ak prest izatea (hau da, osasun- zentroak, etxebizitza publikoak, eskolak egon daitezela); bitarteko horiek erabiltzeko aukera izatea (hots, edozein pertsonak erabili ahal izatea, komunitate edo herri batean edo bestean bizi izanda ere), eta kalitatea. Ezinezkoa da hezkuntza sistema hobetzea ira- kasleak egotziz gero eta ikasgela bakoitzeko ikasle gehiago sartzen badira; eta ezinezkoa da osasun- sistemak hobeto funtzionatzea, operazio-gelak itxiz gero, edo itxa- rote zerrendak luzatzen badira. Hori ez da inon gertatu. Baina, antza denez, gobernuak ahaztu du Estatuak sinatu eta berretsitako nazioarteko itun guzti-guztiek, edozein lege baino arau-maila altuagoa dutela, Konstituzioa izan ezik. Eta eskubide horiek defenda- tu beharrean, eta herritarrekiko dituzten zereginak bete beharre- an, gobernua kezkatuta dago mer- katu eta finantza espekulatzailee- kin bakarrik, eta haiei bakarrik ematen dizkie kontuak. Martin Niemöller artzain pro- testanteak 1946an Kaiserslautern- en esan zuena gogora ekarriz: lehendabizi, manifestazio-askata- sunerako eskubidearen aurka aritu ziren, baina isilik geratu nin- tzen, ez naizelako manifestazioeta- ra joaten. Gero askatasunean sin- dikatzeko eskubidearen aurka aritu ziren, baina ez zitzaidan axola, ni ez naiz-eta sindikalista. Orain osasun eta hezkuntzarako eskubideen aurka datoz, baina ez dut ezer esango: gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Eta nire bila etorri zirenean, beranduegi zen. AndresKrakenberger, XabierUrmeneta, JuanaMari Astigarraga, JonMirenaLanda, IñakiLekuona Argituz-eko kideak Bakarrik A kasoez,akasogizonaezdoabes- tek beregan utzitako zikina hustu eta lasaitua hartzera bakarrik,akaso ez dio inori atzetik eman nahi,zakar hartu, indarrez sartu,akaso ez du bilatzen maitasun amiñi bat besterik,diru truke bada ere,hitz goxo batzuk,diru truke bada ere,muxu bat,besarkada bat, eta han bihurtu minak hitzetara, bakarrik nago esan,bakarrik nago,ez dakit zenbat iraungo ote nukeen zuregatik ez balitz,ez diot zentzurik aurkitzen munduari esan ohe ertze- aneseritazapata lokarriei begira,automata baten ilusioarekin egiten ditut lanak,ohetik jaiki eta fabrikara joaten naiz,katean egiten dut lana,jende asko kalera joango dela zabaldu da zurru- murrua,botatzen banaute nireak egin du,zorretan nago oraindik bankuare- kin,justukoa gastatzen dut astean behin zu ikustera etortzeko,telebista edukitzen dut egun osoan piztuta etxean,jatekoa egin bitartean,ontziak garbitu bitartean,lagundu egiten dit ezertan ez pentsatzen,nos- talgia uxatzeko borrokan ibiltzen naiz,denbora gal- dua abailtzen zait,banuen kuraia garai batean,orduko esaldi bat berreskuratu dut orain,askotan esaten diot neure buruari,total, gehienez ere hil egingo haiz.Zugana joaten zait gogoa gero. Jira XabierGantzarain Adierazpena P rentsaaskatasunarenegunada gaur.Irakurridudanez,1994anizen- datuzutenhalaNazioBatuek.Gukba- dakiguzerdengoizbateanesnatu,eta eguneroirakurtzenizandugunegunka- riarenegoitzapoliziakitxiduelajakitea. Demokraziaetaaskatasunanorkbere interesenaraberaerabilditzakeen seinale,bialdizgertatuzaigu.Eta horrenberriereezdutekazetari guztiekberdineman:batzuekjusti- fikatueginduteeurenofizioaren kontrahalakoakegitea.Objek- tibotasunikezdago:batzuek heriotzaikustendutenle- kuanbesteekhilketaikusten dute,etabatzuekadieraz- penaskatasunarenkontrakoekintzak ikustendituztenlekuan,besteekterro- rismoarenkontrakooperazioa.Bakoi- tzaksentitzenduenaadieraztenbaitu. Goyakmarraztueginzituen1808ko maiatzarenhiruanMadrilenizandako fusilatzeak.Hainbathildakorenondoan, momentuanhiltzeradoazenerrebolta- riaikustendaeskuakjasota,alkandora zuriapaparreanzabalikduela.Indefen- tsioosoaerakustendufrantziargizon armatuenaurrean.Gauez,faroltxiki bateanargitan,herritikurrunsa- mar;fusilatzeerrazakizanzirela esatendiguGoyak.Herrizapal- duarenkontraegindakoak.Es- kuekidazten,marrazten,jo- tzenzeinlaztantzendute- nean,gukegoerabatenau- rreansentitzenduguna bainoezduteadierazten. Bira OnintzaEnbeita Harian›Iritzia 4 berria 2012komaiatzaren3a,osteguna

×