Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

DziałAlność Gospodarcza

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 77 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie DziałAlność Gospodarcza (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

DziałAlność Gospodarcza

 1. 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 2. 2. <ul><li>Podstawa prawna : </li></ul><ul><li>ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. nr 173 poz.1807 ze zm. </li></ul><ul><li>ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm. </li></ul><ul><li>ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY, Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. nr 16 poz.93 ze zm. </li></ul><ul><li>ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U.01 nr 17 poz. 209 ze zm. </li></ul>
 3. 3. PODSTAWAOWE POJĘCIA <ul><li>Działalność gospodarcza : zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły . </li></ul>
 4. 4. PRZEDSIĘBIORCA <ul><li>Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. </li></ul><ul><li>Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 sdg). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431. kc) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, </li></ul><ul><li>korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców !!! </li></ul><ul><li>Art. 103 sdg </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Działanie w tym zakresie obejmują: </li></ul><ul><li>inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych; </li></ul><ul><li>wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych; </li></ul>
 8. 8. <ul><li>wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne; </li></ul><ul><li>ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa; </li></ul><ul><li>wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców; </li></ul><ul><li>promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Mikroprzedsiębiorca: </li></ul><ul><li>przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: </li></ul><ul><li>zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników </li></ul><ul><li>oraz </li></ul><ul><li>osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. </li></ul><ul><li>Art. 104 sgd </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Mały przedsiębiorca: </li></ul><ul><li>przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: </li></ul><ul><li>zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników </li></ul><ul><li>oraz </li></ul><ul><li>osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. </li></ul><ul><li>Art. 105 sgd </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Średni przedsiębiorca: </li></ul><ul><li>przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: </li></ul><ul><li>zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników </li></ul><ul><li>oraz </li></ul><ul><li>osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. </li></ul><ul><li>Art. 106 sgd </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Wyrażone w euro wielkości </li></ul><ul><li>przelicza się na złote </li></ul><ul><li>według średniego kursu </li></ul><ul><li>ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski </li></ul><ul><li>w ostatnim dniu roku obrotowego </li></ul><ul><li>wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ </li></ul><ul><li>osoby fizyczne. </li></ul><ul><li>jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – spółki osobowe </li></ul><ul><li>spółki osobowe osoby prawne – spółki kapitałowe </li></ul>
 14. 14. <ul><li>I. OSOBY FIZYCZNE </li></ul><ul><li>– jednoosobowa działalność gospodarcza </li></ul><ul><li>II. SPÓKI PRAWA CYWILNEGO. </li></ul><ul><li>spółka cywilna (s.c.) </li></ul><ul><li>regulacja prawna: Tytuł XXXI. kc </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. </li></ul><ul><li>Art. 860 § 1 kc </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Cechy: </li></ul><ul><li>mogą założyć osoby fizyczne lub prawne </li></ul><ul><li>umowa: zwykła forma pisemna </li></ul><ul><li>nie posiada osobowości prawnej </li></ul><ul><li>nie posiada statusu przedsiębiorcy </li></ul><ul><li>nie posiada odrębnego majątku – majątek s.c. stanowi współwłasność łączną wspólników </li></ul><ul><li>po ustaniu s.c. staje się majątkiem w częściach ułamkowych </li></ul><ul><li>wspólnicy solidarnie (całym majątkiem) odpowiadają za zobowiązania spółki </li></ul><ul><li>odpowiedzialność nie ma charakteru subsydiarnego </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Opodatkowanie : </li></ul><ul><li>podatek od czynności cywilnoprawnej, </li></ul><ul><li>wysokość w zależności od wysokości kapitału założycielskiego </li></ul>
 18. 18. <ul><li>III. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO. </li></ul><ul><li>OSOBOWE: </li></ul><ul><ul><li>JAWNA </li></ul></ul><ul><ul><li>PARTNERSKA </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMANDYTOWA </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMANDYTOWO-AKCYJNA </li></ul></ul><ul><li>KAPITAŁOWE: </li></ul><ul><ul><li>SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ </li></ul></ul><ul><ul><li>SPÓŁKA AKCYJNA </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób (art. 3 ksh). </li></ul>
 20. 20. <ul><li>II.1. SPOŁKA JAWNA </li></ul><ul><li>mogą założyć osoby fizyczne lub prawne </li></ul><ul><li>forma pisemna pod rygorem nieważności </li></ul><ul><li>wpis do KRS ma charakter deklaratywny </li></ul><ul><li>nie posiada osobowości prawnej </li></ul><ul><li>posiada status przedsiębiorcy </li></ul><ul><li>posiada odrębny majątek </li></ul><ul><li>majątek s.c. stanowi współwłasność wspólników </li></ul><ul><li>po ustaniu s.c. staje się majątkiem w częściach ułamkowych </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Odpowiedzialność: </li></ul><ul><li>wspólnicy solidarnie i osobiści (całym majątkiem) odpowiadają za zobowiązania spółki </li></ul><ul><li>ma charakter subsydiarny: dłużnicy w pierwszej kolejności zobowiązani są do zaspokojenia z majątku s.j. </li></ul><ul><li>Opodatkowanie : </li></ul><ul><li>podatek od czynności cywilnoprawnej, </li></ul><ul><li>wysokość w zależności od wysokości kapitału założycielskiego </li></ul>
 22. 22. <ul><li>II.2. SPÓŁKA PARTNERSKA </li></ul><ul><li>mogą założyć osoby fizyczne </li></ul><ul><li>cel: prowadzenie działalności zawodowej (tzw. wolne zawody) </li></ul><ul><li>forma: akt notarialny pod rygorem nieważności </li></ul><ul><li>wpis do KRS ma charakter konstytutywny </li></ul><ul><li>nie posiada osobowości prawnej </li></ul><ul><li>posiada status przedsiębiorcy </li></ul><ul><li>posiada odrębny majątek </li></ul><ul><li>majątek s.c. stanowi współwłasność wspólników </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Odpowiedzialność: </li></ul><ul><li>wspólnicy za swoje działania, </li></ul><ul><li>możliwe jest wskazanie partnerów odpowiedzialnych bez ograniczeń za zobowiązania spółki </li></ul><ul><li>Opodatkowanie : </li></ul><ul><li>opłata notarialna </li></ul><ul><li>podatek od czynności cywilnoprawnej (wysokość w zależności od wysokości kapitału założycielskiego) </li></ul>
 24. 24. <ul><li>III. 3. SPÓŁKA KOMANDYTOWA </li></ul><ul><li>mogą założyć osoby fizyczne </li></ul><ul><li>forma: akt notarialny pod rygorem nieważności </li></ul><ul><li>wpis do KRS ma charakter konstytutywny </li></ul><ul><li>nie posiada osobowości prawnej </li></ul><ul><li>posiada status przedsiębiorcy </li></ul><ul><li>posiada odrębny majątek </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Odpowiedzialność za zobowiązania s.k.: </li></ul><ul><li>co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń </li></ul><ul><li>co najmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada w wysokości ograniczonej do sumy komandytowej (co do zasady – wysokość wkładu). </li></ul><ul><li>Opodatkowanie : </li></ul><ul><li>opłata notarialna </li></ul><ul><li>podatek od czynności cywilnoprawnej (wysokość w zależności od wysokości kapitału założycielskiego) </li></ul>
 26. 26. <ul><li>III. 4. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA </li></ul><ul><li>mogą założyć osoby fizyczne </li></ul><ul><li>forma: akt notarialny pod rygorem nieważności </li></ul><ul><li>wpis do KRS ma charakter konstytutywny </li></ul><ul><li>nie posiada osobowości prawnej </li></ul><ul><li>posiada status przedsiębiorcy </li></ul><ul><li>posiada odrębny majątek </li></ul><ul><li>minimalny kapitał: 50.000,00 PLN </li></ul><ul><li>prawo do prowadzenia spraw bieżących s.k.a. posiadają komplementariusze </li></ul><ul><li>organy: rada nadzorcza (przy min. 26 akcjonariuszach) i zgromadzenie akcjonariuszy </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Odpowiedzialność za zobowiązania s.k.a: </li></ul><ul><li>co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń </li></ul><ul><li>co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem </li></ul><ul><li>Opodatkowanie : </li></ul><ul><li>opłata notarialna </li></ul><ul><li>podatek od czynności cywilnoprawnej (wysokość w zależności od wysokości kapitału założycielskiego) </li></ul>
 28. 28. <ul><li>III.5. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ </li></ul><ul><li>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ </li></ul><ul><li>mogą założyć osoby fizyczne i/lub prawne </li></ul><ul><li>forma: akt założycielski - akt notarialny pod rygorem nieważności </li></ul><ul><li>wpis do KRS ma charakter konstytutywny </li></ul><ul><li>posiada osobowość prawną </li></ul><ul><li>posiada status przedsiębiorcy </li></ul><ul><li>posiada odrębny majątek i kapitał zakładowy </li></ul><ul><li>minimalny kapitał: 50.000,00 PLN </li></ul><ul><li>minimalny udział: 500,00 PLN </li></ul><ul><li>prawo do prowadzenia spraw bieżących: organy sp. z o.o. w sposób wskazany w statucie </li></ul><ul><li>organy: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Odpowiedzialność za zobowiązania sp. z o.o.: </li></ul><ul><li>spółka: całym majatkiem </li></ul><ul><li>wspólnicy: do wysokości wniesionych wkładów </li></ul><ul><li>Opodatkowanie : </li></ul><ul><li>opłata notarialna </li></ul><ul><li>podatek od czynności cywilnoprawnej (wysokość w zależności od wysokości kapitału założycielskiego) </li></ul>
 30. 30. <ul><li>III.6. SPÓŁKA AKCYJNA </li></ul><ul><li>mogą założyć osoby fizyczne i/lub prawne </li></ul><ul><li>forma: akt założycielski statut - akt notarialny pod rygorem nieważności </li></ul><ul><li>wpis do KRS ma charakter konstytutywny </li></ul><ul><li>posiada osobowość prawną </li></ul><ul><li>posiada status przedsiębiorcy </li></ul><ul><li>posiada odrębny majątek </li></ul><ul><li>minimalny kapitał: 500.000,00 PLN </li></ul><ul><li>minimalna wartość 1 akcji: 1,00 PLN </li></ul><ul><li>prawo do prowadzenia spraw bieżących: organy S.A. w sposób wskazany w statucie </li></ul><ul><li>organy: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Akcjonariuszy </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Odpowiedzialność za zobowiązania sp. z o.o.: </li></ul><ul><li>spółka: całym majątkiem </li></ul><ul><li>wspólnicy: do wartości posiadanych akcji </li></ul><ul><li>Opodatkowanie : </li></ul><ul><li>opłata notarialna </li></ul><ul><li>podatek od czynności cywilnoprawnej (wysokość w zależności od wysokości kapitału założycielskiego) </li></ul>
 32. 32. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 33. 33. <ul><li>Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu: </li></ul><ul><li>do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym </li></ul><ul><li>do Ewidencji Działalności Gospodarczej, </li></ul><ul><li>spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. </li></ul><ul><li>Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>I. WYMOGI FORMALNE: </li></ul><ul><li>SĄD REJESTROWY </li></ul><ul><li>zgłoszenie działalności do ewidencji gospodarczej </li></ul><ul><li>URZĄD STATYSTYCZNY </li></ul><ul><li>uzyskanie nr REGON </li></ul><ul><li>BANK </li></ul><ul><li>założenie rachunku bankowego </li></ul><ul><li>URZĄD SKARBOWY </li></ul><ul><li>uzyskanie nr NIP </li></ul><ul><li>ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH </li></ul><ul><li>zgłoszenie płatnika składek </li></ul><ul><li>PIP, PIH, SANEPID </li></ul><ul><li>zgłoszenia w określonych przypadkach </li></ul>
 35. 35. <ul><li>II.1. KRS: </li></ul><ul><li>spółki jawne, </li></ul><ul><li>europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, </li></ul><ul><li>spółki partnerskie, </li></ul><ul><li>spółki komandytowe, </li></ul><ul><li>spółki komandytowo-akcyjne, </li></ul><ul><li>spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, </li></ul><ul><li>spółki akcyjne </li></ul><ul><li>spółki europejskie </li></ul><ul><li>spółdzielnie, </li></ul><ul><li>spółdzielnie europejskie </li></ul><ul><li>przedsiębiorstwa państwowe </li></ul><ul><li>jednostki badawczo-rozwojowe, </li></ul>
 36. 36. <ul><li>przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej &quot;przedsiębiorstwami zagranicznymi&quot;, </li></ul><ul><li>towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, </li></ul><ul><li>inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, </li></ul><ul><li>oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, </li></ul><ul><li>główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Wpisy: </li></ul><ul><li>podlegają obowiązkowi ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 13 ustawy o KRS), </li></ul><ul><li>podlegają opłatom: za ogłoszenie, za wpis stały </li></ul>
 38. 38. <ul><li>II.2. EWIDENCJA GOSPODARCZA </li></ul><ul><li>Pozostałe podmioty: </li></ul><ul><li>osoby fizyczne: wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy, </li></ul><ul><li>spółki cywilne – poszczególni wspólnicy – wpis do KRS </li></ul><ul><li>Ewidencja działalności gospodarczej: </li></ul><ul><li>prowadzą gminy jako zadanie zlecone z zakresu działań administracji rządowej </li></ul><ul><li>wpisów dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta </li></ul>
 39. 39. <ul><li>III. URZĄD STATYSTYCZNY </li></ul><ul><li>Cel: uzyskanie numeru statystycznego REGON: </li></ul><ul><li>identyfikacja jednostki gospodarczej w Polskim Rejestrze Gospodarki Narodowej </li></ul><ul><li>powszechny system rejestrowy jednostek </li></ul>
 40. 40. <ul><li>IV. BANK </li></ul><ul><li>Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest: </li></ul><ul><li>posiadania konta bankowego </li></ul><ul><li>obrót bezgotówkowy </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. </li></ul><ul><li>Art. 22 sdg </li></ul>
 42. 42. <ul><li>V. URZĄD SKARBOWY </li></ul><ul><li>Cel: uzyskanie numeru NIP: </li></ul><ul><li>numer identyfikujący w systemie rozliczeń podatkowych </li></ul><ul><li>bezwzględny obowiązek uzyskania – wszyscy podatnicy </li></ul><ul><li>Posiadanie NIP jest konieczne </li></ul><ul><li>do zawarcia umowy z bankiem !!! </li></ul>
 43. 43. <ul><li>VI. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH </li></ul><ul><li>Obowiązek wynika: </li></ul><ul><li>z ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych </li></ul><ul><li>z ustawy z dnia 06.02.1997 o powszechnym ubezpieczeniu społecznych </li></ul><ul><li>Cel : zgłoszenie płatnika składek </li></ul>
 44. 44. <ul><li>VI.1. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM </li></ul><ul><li>Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: </li></ul><ul><li>pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów, </li></ul><ul><li>osobami wykonującymi pracę nakładczą, </li></ul><ul><li>członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej &quot;członkami spółdzielni&quot;, </li></ul><ul><li>osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej &quot;zleceniobiorcami&quot;, oraz osobami z nimi współpracującymi </li></ul>
 45. 45. <ul><li>osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi, </li></ul><ul><li>osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego </li></ul><ul><li>Art. 6 ustawy o systemie... </li></ul><ul><li>Pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku oraz osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. </li></ul><ul><li>Art. 13 ustawy o systemie... </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi określa art. 7 ustawy o systemie... </li></ul><ul><li>Pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu </li></ul><ul><li>Zleceniobiorcy oraz osoby z nimi współpracujące podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie na swój wniosek </li></ul><ul><li>Art. 11. ustawy o systemie... </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z wyłączeniem: </li></ul><ul><li>zleceniobiorców i osób z nimi współpracujących osoby, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy </li></ul><ul><li>innych osób wymienionych w cyt. art. </li></ul><ul><li>Art. 12 ustawy o systemie... </li></ul>
 48. 48. <ul><li>VI.2. SKŁADKI: </li></ul><ul><li>emerytalna </li></ul><ul><li>rentowa </li></ul><ul><li>chorobowa </li></ul><ul><li>wypadkowa </li></ul>
 49. 49. <ul><li>VI.3. ZASADY USTALANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. </li></ul><ul><li>Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. </li></ul><ul><li>Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. </li></ul><ul><li>Art. 15. ustawy o systemie... </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Finansowanie składek pracowników i zleceniobiorców: </li></ul><ul><li>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek </li></ul><ul><li>na ubezpieczenie chorobowe w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni </li></ul><ul><li>na ubezpieczenie wypadkowe w całości, z własnych środków, płatnicy składek </li></ul><ul><li>Art. 16. ustawy o systemie... </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek !!! </li></ul><ul><li>Art. 17. ustawy o systemie... </li></ul>
 52. 52. <ul><li>VI.4. STOPY PROCENTOWE SKŁADEK </li></ul><ul><li>19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne </li></ul><ul><li>13,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe </li></ul><ul><li>2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe </li></ul><ul><li>od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>VI.5. ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA </li></ul><ul><li>We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać: </li></ul><ul><li>w przypadku ubezpieczonych - numery PESEL i NIP </li></ul><ul><li>w przypadku płatników składek - numery NUSP i NIP </li></ul><ul><li>Art. 35.ust.1 pkt 1 ustawy o systemie... </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Termin zgłoszenia płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od: </li></ul><ul><li>daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, </li></ul><ul><li>daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących. </li></ul><ul><li>Art. 43. ustawy o systemie... </li></ul>
 55. 55. <ul><li>Każda osoba objęta </li></ul><ul><li>obowiązkowo ubezpieczeniami </li></ul><ul><li>emerytalnym i rentowymi </li></ul><ul><li>podlega zgłoszeniu </li></ul><ul><li>do ubezpieczeń społecznych!!! </li></ul>
 56. 56. <ul><li>Obowiązek zgłoszenia </li></ul><ul><li>do ubezpieczeń społecznych </li></ul><ul><li>pracowników i zleceniobiorców </li></ul><ul><li>należy do płatnika składek!!! </li></ul>
 57. 57. <ul><li>VI.6. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE: </li></ul><ul><li>ZUS ZUA: zgłoszenie do ubezpieczeń/zmiany danych osoby ubezpieczonej </li></ul><ul><li>ZUS ZIUA: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zmiany danych </li></ul><ul><li>ZUS ZCNA: zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego </li></ul><ul><li>ZUS ZCZA: zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego </li></ul><ul><li>ZUS ZWUA: wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń </li></ul>
 58. 58. <ul><li>ZUS ZPA: zgłoszenie/zmiana danych płatnika osoby prawnej lub j.o. nie posiadającej osobowości prawnej </li></ul><ul><li>ZUS ZFA: zgłoszenie/zmiana danych płatnika osoby fizycznej </li></ul><ul><li>ZUS ZIPA: zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika </li></ul><ul><li>ZUS ZWPA: wyrejestrowanie płatnika składek </li></ul><ul><li>ZUS ZBA: informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek </li></ul><ul><li>ZUS ZAA: adresy prowadzenia działalności gospodarczej. </li></ul>
 59. 59. <ul><li>VII. PIP, PIH, SANEPID </li></ul><ul><li>Obowiązek powiadomienia o miejscu, zakresie i rodzaju działalności: </li></ul><ul><li>Okręgowego Inspektora Pracy </li></ul><ul><li>Powiatowego Inspektora Sanitarnego </li></ul><ul><li>wynika z odrębnych przepisów </li></ul><ul><li>SANEPID: </li></ul><ul><li>w przypadku prowadzenia działalności w zakresie: </li></ul><ul><li>wytwarzania i obrotu żywnością </li></ul><ul><li>handle i wytwarzanie kosmetyków i środków czystości </li></ul><ul><li>usługi higieny komunalnej </li></ul><ul><li>gabinety lekarskie, stomatologiczne, optyczne </li></ul><ul><li>szkoły i inne placówki oświatowe. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>ZMIANY W USTAWIE </li></ul><ul><li>O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI </li></ul><ul><li>GOSPODARCZEJ </li></ul><ul><li>OBOWIĄZUJĄCE OD 31.03.2009 </li></ul>
 61. 61. <ul><li>I. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr 141 poz. 888). </li></ul>
 62. 62. <ul><li>Zasada działania organów administracji państwowej (art. 9 sdg): </li></ul><ul><li>Wykonując swoje zadania, </li></ul><ul><li>w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, </li></ul><ul><li>organy administracji publicznej działają </li></ul><ul><li>wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, </li></ul><ul><li>z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. </li></ul>
 63. 63. <ul><li>Interpretacja przepisów prawa (art.10 sdg) </li></ul><ul><li>Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika: </li></ul><ul><li>obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej </li></ul><ul><li>składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. </li></ul>
 64. 64. <ul><li>Wniosek może dotyczyć: </li></ul><ul><li>zaistniałego stanu faktycznego </li></ul><ul><li>zdarzeń przyszłych. </li></ul><ul><li>Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić: </li></ul><ul><li>stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe </li></ul><ul><li>własne stanowisko w sprawie. </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również: </li></ul><ul><li>1)   firmę przedsiębiorcy; </li></ul><ul><li>2)   oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy; </li></ul><ul><li>3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); </li></ul><ul><li>4)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej; </li></ul><ul><li>5)   adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. </li></ul>
 66. 66. <ul><li>Udzielenie interpretacji następuje </li></ul><ul><li>w drodze decyzji, </li></ul><ul><li>od której przysługuje odwołanie. </li></ul><ul><li>Interpretacja zawiera : </li></ul><ul><li>wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie </li></ul><ul><li>uzasadnienie prawne </li></ul><ul><li>pouczenie o prawie wniesienia środka zaskarżenia. </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Termin załatwienia sprawy: </li></ul><ul><li>Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki , jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Domniemanie: </li></ul><ul><li>W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się , że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. </li></ul>
 69. 69. <ul><li>Moc wiążąca interpretacji </li></ul><ul><li>interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy , jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji; </li></ul><ul><li>interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania, </li></ul><ul><li>nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. </li></ul>
 70. 70. <ul><li>Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). </li></ul>
 71. 71. <ul><li>Opłata: </li></ul><ul><li>wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, </li></ul><ul><li>termin uiszczenia: 7 dni od dnia złożenia wniosku, </li></ul><ul><li>uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki. </li></ul>
 72. 72. <ul><li>W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. </li></ul><ul><li>W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. </li></ul>
 73. 73. <ul><li>Zasada działania organów państwowych - załatwianie sprawy (art. 11 sdg): </li></ul><ul><li>Organy administracji publicznej są obowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki!!! </li></ul>
 74. 74. <ul><li>Organy administracji publicznej nie mogą odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa. </li></ul><ul><li>Terminy i tryb uzupełniania pism i wniosków oraz terminy załatwiania spraw wynikających z tych pism i wniosków określają odrębne przepisy. </li></ul>
 75. 75. <ul><li>Inne zagadnienia: </li></ul><ul><li>podstawa działania cudzoziemców ma terenie RP; </li></ul><ul><li>zawieszenie firmy i wznowienie działalności, </li></ul><ul><li>wprowadzanie towaru do obrotu – etykiety. </li></ul>
 76. 76. <ul><li>II. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw </li></ul><ul><li>(Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r. nr 18 poz. 97). </li></ul>
 77. 77. ZAGADNIENIA: <ul><li>Rejestracja działalności (art. 14 sgd). </li></ul><ul><li>Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. </li></ul><ul><li>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (art. 23 – 39 sdg). </li></ul><ul><li>Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy. </li></ul>

×