SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 42
…WIDZIEĆ , ROZUMIEĆ,
WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
FORUM PROFILAKTYCZNE
ESPAD
Wadowice 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
STOP UZALEŻNIENIOM
OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE
NA TEMAT UZALEŻNIEŃ
ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
ESPADWADOWICE 2011
CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Badania zrealizowano przy wsparciu finansowym GminyWadowice
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
FORUM PROFILAKTYCZNE
WADOWICE 2011
Podstawowy akt prawny z zakresu prawa narkotykowego, czyli
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. określa
zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego oraz przepisy karne
za przestępstwa narkotykowe.
Ustawa określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, które powinny być uwzględnione w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii.
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
FORUM PROFILAKTYCZNE
WADOWICE 2011
W Gminie Wadowice od 2006 roku realizuje się wynikające z ustawy,
główne cele w 3 z 5 obszarów:
Profilaktyka
Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych
i reintegracja społeczna
Badania i monitoring
Realizatorem wynikających z tych celów zdań publicznych jest m. in.
Centrum Profilaktyki Społecznej
prowadzone przez Stowarzyszenie „AGRADO” z siedzibą w Wadowicach.
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
W ramach podejmowanych przez nas działań profilaktycznych
przeprowadziliśmy następujące badania i analizy, które pomagały nam
racjonalniej planować cele do lokalnych działań profilaktycznych.
2006r. badania pedagogów i psychologów szkolnych i analiza potrzeb w zakresie
działań profilaktycznych postulowanych przez szkoły – koncepcja własna
2007r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II
szkół ponadgimnazjalnych, według metodologii ESPAD, czyli Europejski
Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez
Młodzież dostarczający informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i
okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest
realizowany w szkołach co cztery lata. Raport „Opinie uczniów z Gminy
Wadowice na temat uzależnień i używanych przez nich substancji
psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2007
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
2008r. badania ankietowe prowadzone wśród lokalnych użytkowników
substancji psychoaktywnych. Raport – „Analiza wzorów używania środków
psychoaktywnych oraz z wiązanych z tym problemów wśród mieszkańców
GminyWadowice.”
2011r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II
szkół ponadgimnazjalnych, według metodologii ESPAD - Raport „Opinie
uczniów z GminyWadowice na temat uzależnień i używanych przez nich
substancji psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Opis projektu
Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków
przez Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji o rozpowszechnieniu
eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych
wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata.
W Polsce badania takie realizowane były w 1995, 1999, 2003, 2007r.,
wWojewództwie Małopolskim w roku 2005, 2007, dla miasta Krakowa z roku
2011, a w GminieWadowice w roku 2007 oraz 2011.
Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy w roku 2007. Obecny
raport jest kontynuacją tego projektu, tym samym wzbogaca perspektywę
badawczą umożliwiając porównywanie wyników nie tylko w czasie, ale również
w przestrzeni.
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Cele badawcze
Głównym celem badania był pomiar skali zjawiska używania przez młodzież substancji
psychoaktywnych oraz podejmowania przez nią innych aktywności łączących się z
zagrożeniem wyjścia w proces uzależnienia.
Ponieważ zjawisko narkomanii jest bardzo szerokim i złożonym problemem społecznym,
przed przystąpieniem do badań wyodrębniono następujące perspektywy i płaszczyzny
oraz wyodrębniono możliwie do ujęcia cele badania.
 Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 Wzory używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 Ocena dostępności substancji psychoaktywnych legalnych i nielegalnych
 Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
 Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z
Internetu i gier komputerowych
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Metoda
 badanie zrealizowano na próbie losowej młodzieży III klas gimnazjów i II klas szkół
ponadgimanzjalnych
 w badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do samodzielnego
wypełniania przez uczniów
 kwestionariusz liczył 60 pytań, a jego realizacja zajmowała od 25 do 40 minut
 w badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na poziomie pojedynczych
uczniów, jak i całych szkół. badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w
których dyrekcja wyraziła na to zgodę. wszyscy pytani dyrektorzy wrazili zgodę na
badanie.
 badanie prowadził jeden ankieter .
 każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter odczytywał informację
odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Podawał również informację, że te
osoby, które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. jedna osoba
zrezygnowała. Pięć ankiet zostało odrzuconych ze względu na zaobserwowaną
postawę w trakcie badania, która nie wskazywała na zaangażowanie i szczerość.
Odebrane ankiety pakowane zostały do koperty.
 badanie realizowano na przełomie maja i czerwca 2011r.
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Próba
 losowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich
ponadgimnazjalnych
 spośród wszystkich szkół wylosowano 9 klas gimnazjalnych i 11
ponadgimnazjalnych
 liczba badanych w klasach ponadgimnazjalnych 256 i gimnazjalnych
178 co stanowi ogółem 434 uczniów, czyli 1/3
 spośród badanych 50 % stanowiły dziewczęta, a 50 % chłopcy
 71% uczniów zamieszkuje tereny wiejskie, a 29% mieszka w mieście
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Wyjaśnienia terminologiczne
W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii
używa się terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak:
środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory, a w
terminologii zalecanej przezWHO używa się pojęcia substancje
psychoaktywne.
 narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym
pojęciem rozumie się środki psychoaktywne z wyłączeniem
nikotyny, alkoholu i leków
 substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez
wskazań lekarskich i w celach nie medycznych – w wykazie UPN
 środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z
wyłączeniem tytoniu i alkoholu- w wykazie UPN
 substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane
oddziaływanie na psychikę.Termin obejmuje również wytwarzane
i dystrybuowane legalnie: alkohol, tytoń, leki i substancje
produkowane w celach technicznych.
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:
 o zróżnicowanej budowie chemicznej,
 otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku,
substancje halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii indyjskich),
 modyfikowanych chemicznie (heroina)
 wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),
 przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę nosa,
wdychane, wcierane),
 o zróżnicowanym potencjale uzależniającym,
 o zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach
klinicznych
 w kontekście prawnym są legalne i nielegalne
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Nazwy substancji psychoaktywnych podane w ankietach
 Środki uspokajające i nasenne
 Środki przeciwbólowe
 Substancje wziewne, np.,
rozpuszczalniki i kleje
 Środki anaboliczne/sterydy/
 Haszysz, marihuana
 LSD
 Kokaina
 Crack
 Heroina
 Amfetamina
 Ekstazy
 Metadon
 Opium
 Morfina
 GHB
 Relevin
 Grzyby halucynogenne
 Polska heroina /kompot/
 dopalacze
 Inne, jakie?
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
nikotyna
alkohol
narkotyki
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ogółem G
PG
LO
T
ZSZ
45
57
37
49
32
6
10
18
4 5
3
3
75
86
67 71
64
59
Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń
w obszarze używania nikotyny, alkoholu i narkotyków - W-ce 2011
nikotyna
alkohol
narkotyki
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
45
57
37
46
52
42
10
18
4
6
8
4
75
86
67
61
64
57
0 20 40 60 80 100
ogółem W-ce 2011
G 2011
PG2011
ogółem W-ce 2007
G 2007
PG2007
Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń
w obszarze używania nikotyny, alkoholu i narkotyków -
W-ce - analiza porownawcza w latach 2007 - 2011
narkotyki
alkohol
nikotyna
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
21
75
14
86
21.8
76.9
32
67
22.1
76
25
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak 2007 nie 2007 tak 2011 nie2011
CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW?
G PG ogółem
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
22 25 21
14
22
32
76 75 75
86
77
67
Ogółem W-ce
2007
Ogółem W-ce
2011
W-ce G 2007 W-ce G 2011 W-ce PG 2007 W-ce PG 2011
Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze
"Czy próbowałeś wymienionych narkotyków?"
zestawienie porównawcze W-ce 2011 -
tak nie
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
81
53
81
87
58
83
76
50
80
0
20
40
60
80
100
kanabisy lekiprzeciwbólowe lekinasenne i
uspokajające
Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń
w obszarze używania przetworów konopi, leków przeciwbólowych
oraz leków nasennych i uspokajających
W-ce - analiza porównawcza 2011
ogółem W-ce 2011
W-ce G 2011
W-ce PG 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Czy próbowałeś/aś, któregoś z
wymienionych w poprzednim
pytaniu narkotyku?
W-ce
ZSZ
% 2011
W-ce
T
% 2011
W-ce
LO
% 2011
W-ce
PG
% 2011
W-ce
G
% 2011
W-ce
ogółem
% 2011
Tak
38% 36% 28% 32% 14% 25%
Nie
59% 64% 71% 67% 86% 75%
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
Jaki był pierwszy narkotyk,
który spróbowałeś
Małop
%
2005
W-ce
ogółem
% 2007
W-ce
G
% 2007
W-ce
PG
% 2007
W-ce
ogółem
% 2011
W-ce
G
% 2011
W-ce
PG
% 2011
Polska
G
%2007
Polska
PG
%2007
Nie próbowałem żadnego
narkotyku 27,6 60,7 64,7 56,6
61% 70% 54%
Środki uspokajające i
nasenne
2,5 3,2 3,2 3,3
3% 3% 3%
15,6% 19,0%
Środki przeciwbólowe 13,4 25,3 20,5 30,3
21% 20% 21%
Substancje wziewne, np.
rozpuszczalniki i kleje
0,3 1,3 0,0 2,6
1% 2% 0%
8,2% 6,8%
Śr. anaboliczne, sterydy 0,7 1,9 0,0 3,9 0% 1% 0% 2,1% 3,5
Haszysz, Marihuana 10,3 5,5 9,0 2,0 13% 8% 16% 15,7% 27,9
LSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 1% 1,8% 2,7%
Kokaina 0,0 0,0 0,0 0,0 1% 1% 1% 1,8% 2,5
Crack 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,9% 1,4%
Heroina 0,0 0,3 0,6 0,0 0% 0% 0% 1,4% 1,7%
Amfetamina 0,8 0,6 1,3 0,0 0% 0% 0% 3,8% 7,8%
Ekstazy 0,3 0,3 0,6 0,0 0% 0% 0% 2,5% 4,2%
GHB 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,5% 0,8%
Relevin 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,8% 0,9%
Grzyby halucynogenne 0,1 0,0 0,0 0,0 0% 1% 0% 2,0% 2,9%
Dopalacze
1% 0% 1%
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
- ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA -
Skąd zdobyłeś ten narkotyk? W-ce
ZSZ
% 2011
W-ce
T
% 2011
W-ce
LO
% 2011
W-ce
PG
% 2011
W-ce
G
% 2011
W-ce
ogółem
% 2011
Nie próbowałem żadnego narkotyku 38% 57% 58% 55% 69% 61%
Dostałem od starszego siostry/brata 0% 2% 1% 1% 1% 1%
Dostałem od starszego kolegi/koleżanki 6% 3% 3% 4% 2% 3%
Dostałem od kolegi/koleżanki w moim wieku
lub młodszych 0% 2% 2% 2% 0% 1%
Dostałem od kogoś znanego ze słyszenia, ale nie
osobiście 6% 0% 0% 1% 0% 0%
Dostałem od obcej osoby 0% 1% 0% 0% 1% 0%
Dostałem od jednego z rodziców 0% 9% 13% 10% 10% 10%
Braliśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół 12% 8% 8% 8% 1% 5%
Kupiłem od kolegi/koleżanki 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Kupiłem od kogoś znanego ze słyszenia, ale nie
osobiście 0% 0% 1% 0% 0% 0%
Kupiłem od obcej osoby 0% 2% 2% 2% 2% 2%
Wziąłem z domu bez pozwolenia rodziców 3% 0% 1% 1% 2% 1%
Żadne z powyższych 24% 16% 8% 13% 10% 12%
STOP UZALEŻNIENIOM
…WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
81%
85%
89%
5% 5% 5%
4% 2% 1%
2% 2% 1%
2% 1% 0%
2% 1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni
Wzorce używania przetworów konopi
zestawienie porownawcze W-ce 2011
ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
53%
60%
67%
10%
13%
19%
5% 7% 5%
7% 6%
3%
8%
5%
1%
3% 3%
0%
9%
3%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni
Wzorce używania środków przeciwbólowych
zestawienie porównawcze W-ce 2011
ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
81% 80%
91%
9%
4% 4%
3% 3% 0%
1% 1% 0%
1% 1% 0%
1% 0% 0%
1% 1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni
Wzorce używania środków uspokających i nasennych
zestawienie porównawcze W-ce 2011
ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
OCENA POPULARNOŚCI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
33,8
17,2
14,6
10,7
10,1
10,1
10,1
7,8
6,2
46
21
8
8
2
9
1
13
3
12
0 10 20 30 40 50
marihuana
środki przeciwbólowe
amfetamina
kokaina
ekstazy
środki uspokające
heroina
środki anaboliczne
substancje wziewne
dopalacze
2011
2007
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
WSKAZANIE PRZEZ MŁODZIEŻ MIEJSC GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI
Gdzie twoim zdaniem można łatwo zdobyć
narkotyki?
W-ce
ZSZ
%
2011
W-ce
T
% 2011
W-ce
LO
% 2011
W-ce
PG
% 2011
W-ce
G
% 2011
W-ce
ogółe
m
% 2011
1 Nie znam takiego miejsca
53% 48% 40% 45% 56% 49%
2 W szkole
9% 9% 13% 11% 6% 9%
3 Na ulicy
18% 13% 12% 13% 7% 11%
4 W dyskotece, w pubie, itd.
21% 34% 44% 38% 29% 34%
5 W domu u dealera
18% 14% 19% 17% 10% 14%
6 W innym miejscu, gdzie?
3% 8% 8% 7% 4% 6%
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
„JAK OCENIASZ, ILU SPOŚRDÓD ZNAJOMYCH… SPORO”
UŻYWANIESUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU BADANYCH
24
0
1
1
0
9
13
43
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
pije napoje alkoholowe
pali papierosy
upija się co najmniej raz w tygodniu
pali marihuanę
bierze LSD
bierze alkohol z marihuaną
bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza
bierze amfetaminę
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEŻNIONĄ OD NARKOTYKÓW?
8
72
11
14
72
12
12
72
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie nie wiem
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU?
47
31
17
58
29
9
53
30
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie nie wiem
G PG ogółem
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
10 11
18
22
4 4
nigdynie piłem alkoholu niepije alkoholu
Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze spozywanie alkoholu
-nigdy nie piłem - nie pije
W-ce- analiza porównawcza 2011
ogółemW-ce2011 W-ceG 2011 W-cePG 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
24 25
5
8
3
29
21 19
2
7
1
36
25
30
6 6 4
25
na
uroczystości
rodzinnej,np.
imieniny
na weselu na
dyskotece lub
koncercie
w pubie,
barze,
kawiarni
w parku, na
ulicy,na ławce
w szkole na
wyjeździe
szkolnym,
obozie
wakacyjnym
inne niż
wymienione
W jakich okolicznościach badani po raz pierwszy pili alkohol
W-ce - analiza porównawcza 2011
W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
15 14 14 13
17
11
16
28
20
17
12 11
6 6
7
10 11
13
21
15
23
0 razy 1-2razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19razy 20-39 ponad40
Ile razy ankietowani uczniowie pili alkohol
wciągu 12m-cy przed badaniem
W-ce - analiza porównawcza 20
W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
35
27
19
10
7
2 1
53
25
11
6 4 2 0
22
29
25
13
9
3 2
0 razy 1-2razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19razy 20-39 ponad40
Ile razy ankietowani uczniowie pili alkohol
wciągu 30dni przed badaniem
W-ce - analiza porównawcza 2011
W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
46%
23%
11%
10%
2%
8%
Ile razy zdarzyło Ci się upić w życiu, w ogóle do tej pory ?
W-ce 2011
0 razy
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20 - 39 razy
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
83%
12%
3% 0% 2% 0%
Ilerazy zdarzyło Cisię upićw ciągu ostatnich 30 dni
W-ce2011
0 razy
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20 - 39 razy
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
0
2
4
6
8
10
12
W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
10
8
11
6
3
7
4
2
5
3
1
4
2
1
4
Wskaźnik dla upijania się alkoholem
Czy wypiłeś 5 piw, lampek wina lub drinków pod rząd
w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ?
1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 i więcej razy
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
0
10
20
30
40
50
60
70
anirazu próbowałem, ale
sprzedawca
odmówił
próbowałem i
kupiłem
52
1
41
70
5
13
64
1
24
Podjęte próbyzakupu alkoholuw ciągu ostatnich 12 m-cy
W-ce Ogółem2011
piwo
wino
wódka
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
0
20
40
60
80
tak
nie
nie wiem
61
5
33
60
5
32
60
5
32
Jak sądzisz, czy będziesz pić alkohol,
gdy skończysz25 lat
W-ce 2011
W-ce Ogółem 2011
W-ce G 2011
W-ce PG 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
45
71
57
75
37
68
nigynie paliłem niepalę papierosów
Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze palenie papierosów
-nigdy nie paliłem - nie palę
W-ce- analiza porównawcza 2011
ogółemW-ce2011 W-ceG 2011 W-cePG 2011
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
10
4 4
3
1
2
9
5
7
4
3
2
9
5
6
3
2 2
Mniej niż 1
papierostygod.
Mniej niż jeden
papieros
dziennie
1-5papierosów
dziennie
6-10dziennie 11-20dziennie Więcejniż20
papierosów
dziennie
Informacja o ilości wypalanych papierosów przez ankietowaną młodzież
wciągu 30dni przed badaniem
W-ce- analiza porównawcza 2011
W-ce G 2011 W-ce PG2011 W-ce Ogółem 20122
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ…
WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
– CZĘSTOTLIWOŚĆ PALENIA PAPIEROSÓW-
Biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni, ile
średnio wypalałeś papierosów w tym
okresie?
W-ce
ZSZ
% 2011
W-ce
T
% 2011
W-ce
LO
% 2011
W-ce
PG
% 2011
W-ce
G
% 2011
W-ce
ogółem
% 2011
Nie palę
47% 65% 76% 68% 75% 71%
Mniej niż 1 papieros tygod.
12% 8% 10% 9% 10% 9%
Mniej niż jeden papieros dziennie
0% 9% 5% 5% 4% 5%
1-5 papierosów dziennie
6% 11% 5% 7% 4% 6%
6-10 dziennie
15% 2% 2% 4% 3% 3%
STOP UZALEŻNIENIOM
… WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ …
FORUM PROFILAKTYCZNE
WADOWICE 2011
Raport
„Opinie uczniów z GminyWadowice na temat uzależnień
i używanych przez nich substancji psychoaktywnych.”
ESPAD Wadowice 2011
dla zainteresowanych dostępny w wersji cyfrowej w CPS
Dziękuję za uwagę

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie ESPAD_2011.ppsx

Ähnlich wie ESPAD_2011.ppsx (7)

KPKiP APSI
KPKiP APSIKPKiP APSI
KPKiP APSI
 
Zaburzenia seksualne u mezczyzn obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
Zaburzenia seksualne u mezczyzn  obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...Zaburzenia seksualne u mezczyzn  obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
Zaburzenia seksualne u mezczyzn obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
 
Symptomy fonoholizmu
Symptomy fonoholizmuSymptomy fonoholizmu
Symptomy fonoholizmu
 
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdfMONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
 
Psychoanaliza.blogi naukowe
Psychoanaliza.blogi naukowePsychoanaliza.blogi naukowe
Psychoanaliza.blogi naukowe
 
Emilia kobiela diagnoza
Emilia kobiela diagnozaEmilia kobiela diagnoza
Emilia kobiela diagnoza
 
Psych kliniczna
Psych klinicznaPsych kliniczna
Psych kliniczna
 

Mehr von AGRADO1

Przy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxPrzy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxAGRADO1
 
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxPrzy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxAGRADO1
 
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxPrzy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxAGRADO1
 
Przy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxPrzy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxAGRADO1
 
DAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxDAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxAGRADO1
 
Tańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxTańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxAGRADO1
 
METODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxMETODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxAGRADO1
 
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxRTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxAGRADO1
 
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxRodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxAGRADO1
 
Proces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxProces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxAGRADO1
 
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfDiagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfAGRADO1
 
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptDIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptAGRADO1
 

Mehr von AGRADO1 (12)

Przy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxPrzy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsx
 
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxPrzy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
 
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxPrzy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
 
Przy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxPrzy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsx
 
DAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxDAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsx
 
Tańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxTańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsx
 
METODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxMETODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsx
 
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxRTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
 
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxRodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
 
Proces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxProces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsx
 
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfDiagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
 
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptDIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
 

ESPAD_2011.ppsx

 • 1. …WIDZIEĆ , ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE ESPAD Wadowice 2011 STOP UZALEŻNIENIOM
 • 2. STOP UZALEŻNIENIOM OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ESPADWADOWICE 2011 CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ Badania zrealizowano przy wsparciu finansowym GminyWadowice
 • 3. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE WADOWICE 2011 Podstawowy akt prawny z zakresu prawa narkotykowego, czyli Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. określa zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisy karne za przestępstwa narkotykowe. Ustawa określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, które powinny być uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 • 4. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE WADOWICE 2011 W Gminie Wadowice od 2006 roku realizuje się wynikające z ustawy, główne cele w 3 z 5 obszarów: Profilaktyka Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna Badania i monitoring Realizatorem wynikających z tych celów zdań publicznych jest m. in. Centrum Profilaktyki Społecznej prowadzone przez Stowarzyszenie „AGRADO” z siedzibą w Wadowicach.
 • 5. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … W ramach podejmowanych przez nas działań profilaktycznych przeprowadziliśmy następujące badania i analizy, które pomagały nam racjonalniej planować cele do lokalnych działań profilaktycznych. 2006r. badania pedagogów i psychologów szkolnych i analiza potrzeb w zakresie działań profilaktycznych postulowanych przez szkoły – koncepcja własna 2007r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II szkół ponadgimnazjalnych, według metodologii ESPAD, czyli Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież dostarczający informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata. Raport „Opinie uczniów z Gminy Wadowice na temat uzależnień i używanych przez nich substancji psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2007
 • 6. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 2008r. badania ankietowe prowadzone wśród lokalnych użytkowników substancji psychoaktywnych. Raport – „Analiza wzorów używania środków psychoaktywnych oraz z wiązanych z tym problemów wśród mieszkańców GminyWadowice.” 2011r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II szkół ponadgimnazjalnych, według metodologii ESPAD - Raport „Opinie uczniów z GminyWadowice na temat uzależnień i używanych przez nich substancji psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2011
 • 7. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Opis projektu Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata. W Polsce badania takie realizowane były w 1995, 1999, 2003, 2007r., wWojewództwie Małopolskim w roku 2005, 2007, dla miasta Krakowa z roku 2011, a w GminieWadowice w roku 2007 oraz 2011. Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy w roku 2007. Obecny raport jest kontynuacją tego projektu, tym samym wzbogaca perspektywę badawczą umożliwiając porównywanie wyników nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni.
 • 8. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Cele badawcze Głównym celem badania był pomiar skali zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz podejmowania przez nią innych aktywności łączących się z zagrożeniem wyjścia w proces uzależnienia. Ponieważ zjawisko narkomanii jest bardzo szerokim i złożonym problemem społecznym, przed przystąpieniem do badań wyodrębniono następujące perspektywy i płaszczyzny oraz wyodrębniono możliwie do ujęcia cele badania.  Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Wzory używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Ocena dostępności substancji psychoaktywnych legalnych i nielegalnych  Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej  Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych
 • 9. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Metoda  badanie zrealizowano na próbie losowej młodzieży III klas gimnazjów i II klas szkół ponadgimanzjalnych  w badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do samodzielnego wypełniania przez uczniów  kwestionariusz liczył 60 pytań, a jego realizacja zajmowała od 25 do 40 minut  w badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na poziomie pojedynczych uczniów, jak i całych szkół. badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w których dyrekcja wyraziła na to zgodę. wszyscy pytani dyrektorzy wrazili zgodę na badanie.  badanie prowadził jeden ankieter .  każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter odczytywał informację odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Podawał również informację, że te osoby, które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. jedna osoba zrezygnowała. Pięć ankiet zostało odrzuconych ze względu na zaobserwowaną postawę w trakcie badania, która nie wskazywała na zaangażowanie i szczerość. Odebrane ankiety pakowane zostały do koperty.  badanie realizowano na przełomie maja i czerwca 2011r.
 • 10. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Próba  losowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich ponadgimnazjalnych  spośród wszystkich szkół wylosowano 9 klas gimnazjalnych i 11 ponadgimnazjalnych  liczba badanych w klasach ponadgimnazjalnych 256 i gimnazjalnych 178 co stanowi ogółem 434 uczniów, czyli 1/3  spośród badanych 50 % stanowiły dziewczęta, a 50 % chłopcy  71% uczniów zamieszkuje tereny wiejskie, a 29% mieszka w mieście
 • 11. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Wyjaśnienia terminologiczne W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii używa się terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak: środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory, a w terminologii zalecanej przezWHO używa się pojęcia substancje psychoaktywne.  narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym pojęciem rozumie się środki psychoaktywne z wyłączeniem nikotyny, alkoholu i leków  substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez wskazań lekarskich i w celach nie medycznych – w wykazie UPN  środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z wyłączeniem tytoniu i alkoholu- w wykazie UPN  substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane oddziaływanie na psychikę.Termin obejmuje również wytwarzane i dystrybuowane legalnie: alkohol, tytoń, leki i substancje produkowane w celach technicznych.
 • 12. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:  o zróżnicowanej budowie chemicznej,  otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku, substancje halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii indyjskich),  modyfikowanych chemicznie (heroina)  wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),  przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę nosa, wdychane, wcierane),  o zróżnicowanym potencjale uzależniającym,  o zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach klinicznych  w kontekście prawnym są legalne i nielegalne
 • 13. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Nazwy substancji psychoaktywnych podane w ankietach  Środki uspokajające i nasenne  Środki przeciwbólowe  Substancje wziewne, np., rozpuszczalniki i kleje  Środki anaboliczne/sterydy/  Haszysz, marihuana  LSD  Kokaina  Crack  Heroina  Amfetamina  Ekstazy  Metadon  Opium  Morfina  GHB  Relevin  Grzyby halucynogenne  Polska heroina /kompot/  dopalacze  Inne, jakie?
 • 14. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … nikotyna alkohol narkotyki 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ogółem G PG LO T ZSZ 45 57 37 49 32 6 10 18 4 5 3 3 75 86 67 71 64 59 Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń w obszarze używania nikotyny, alkoholu i narkotyków - W-ce 2011 nikotyna alkohol narkotyki
 • 15. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 45 57 37 46 52 42 10 18 4 6 8 4 75 86 67 61 64 57 0 20 40 60 80 100 ogółem W-ce 2011 G 2011 PG2011 ogółem W-ce 2007 G 2007 PG2007 Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń w obszarze używania nikotyny, alkoholu i narkotyków - W-ce - analiza porownawcza w latach 2007 - 2011 narkotyki alkohol nikotyna
 • 16. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 21 75 14 86 21.8 76.9 32 67 22.1 76 25 75 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak 2007 nie 2007 tak 2011 nie2011 CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW? G PG ogółem
 • 17. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 22 25 21 14 22 32 76 75 75 86 77 67 Ogółem W-ce 2007 Ogółem W-ce 2011 W-ce G 2007 W-ce G 2011 W-ce PG 2007 W-ce PG 2011 Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze "Czy próbowałeś wymienionych narkotyków?" zestawienie porównawcze W-ce 2011 - tak nie
 • 18. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 81 53 81 87 58 83 76 50 80 0 20 40 60 80 100 kanabisy lekiprzeciwbólowe lekinasenne i uspokajające Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń w obszarze używania przetworów konopi, leków przeciwbólowych oraz leków nasennych i uspokajających W-ce - analiza porównawcza 2011 ogółem W-ce 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 • 19. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Czy próbowałeś/aś, któregoś z wymienionych w poprzednim pytaniu narkotyku? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółem % 2011 Tak 38% 36% 28% 32% 14% 25% Nie 59% 64% 71% 67% 86% 75%
 • 20. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Jaki był pierwszy narkotyk, który spróbowałeś Małop % 2005 W-ce ogółem % 2007 W-ce G % 2007 W-ce PG % 2007 W-ce ogółem % 2011 W-ce G % 2011 W-ce PG % 2011 Polska G %2007 Polska PG %2007 Nie próbowałem żadnego narkotyku 27,6 60,7 64,7 56,6 61% 70% 54% Środki uspokajające i nasenne 2,5 3,2 3,2 3,3 3% 3% 3% 15,6% 19,0% Środki przeciwbólowe 13,4 25,3 20,5 30,3 21% 20% 21% Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 0,3 1,3 0,0 2,6 1% 2% 0% 8,2% 6,8% Śr. anaboliczne, sterydy 0,7 1,9 0,0 3,9 0% 1% 0% 2,1% 3,5 Haszysz, Marihuana 10,3 5,5 9,0 2,0 13% 8% 16% 15,7% 27,9 LSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 1% 1,8% 2,7% Kokaina 0,0 0,0 0,0 0,0 1% 1% 1% 1,8% 2,5 Crack 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,9% 1,4% Heroina 0,0 0,3 0,6 0,0 0% 0% 0% 1,4% 1,7% Amfetamina 0,8 0,6 1,3 0,0 0% 0% 0% 3,8% 7,8% Ekstazy 0,3 0,3 0,6 0,0 0% 0% 0% 2,5% 4,2% GHB 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,5% 0,8% Relevin 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,8% 0,9% Grzyby halucynogenne 0,1 0,0 0,0 0,0 0% 1% 0% 2,0% 2,9% Dopalacze 1% 0% 1%
 • 21. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA - Skąd zdobyłeś ten narkotyk? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółem % 2011 Nie próbowałem żadnego narkotyku 38% 57% 58% 55% 69% 61% Dostałem od starszego siostry/brata 0% 2% 1% 1% 1% 1% Dostałem od starszego kolegi/koleżanki 6% 3% 3% 4% 2% 3% Dostałem od kolegi/koleżanki w moim wieku lub młodszych 0% 2% 2% 2% 0% 1% Dostałem od kogoś znanego ze słyszenia, ale nie osobiście 6% 0% 0% 1% 0% 0% Dostałem od obcej osoby 0% 1% 0% 0% 1% 0% Dostałem od jednego z rodziców 0% 9% 13% 10% 10% 10% Braliśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół 12% 8% 8% 8% 1% 5% Kupiłem od kolegi/koleżanki 0% 1% 0% 0% 0% 0% Kupiłem od kogoś znanego ze słyszenia, ale nie osobiście 0% 0% 1% 0% 0% 0% Kupiłem od obcej osoby 0% 2% 2% 2% 2% 2% Wziąłem z domu bez pozwolenia rodziców 3% 0% 1% 1% 2% 1% Żadne z powyższych 24% 16% 8% 13% 10% 12%
 • 22. STOP UZALEŻNIENIOM …WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 81% 85% 89% 5% 5% 5% 4% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni Wzorce używania przetworów konopi zestawienie porownawcze W-ce 2011 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
 • 23. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 53% 60% 67% 10% 13% 19% 5% 7% 5% 7% 6% 3% 8% 5% 1% 3% 3% 0% 9% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni Wzorce używania środków przeciwbólowych zestawienie porównawcze W-ce 2011 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
 • 24. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 81% 80% 91% 9% 4% 4% 3% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni Wzorce używania środków uspokających i nasennych zestawienie porównawcze W-ce 2011 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
 • 25. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… OCENA POPULARNOŚCI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 33,8 17,2 14,6 10,7 10,1 10,1 10,1 7,8 6,2 46 21 8 8 2 9 1 13 3 12 0 10 20 30 40 50 marihuana środki przeciwbólowe amfetamina kokaina ekstazy środki uspokające heroina środki anaboliczne substancje wziewne dopalacze 2011 2007
 • 26. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WSKAZANIE PRZEZ MŁODZIEŻ MIEJSC GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI Gdzie twoim zdaniem można łatwo zdobyć narkotyki? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółe m % 2011 1 Nie znam takiego miejsca 53% 48% 40% 45% 56% 49% 2 W szkole 9% 9% 13% 11% 6% 9% 3 Na ulicy 18% 13% 12% 13% 7% 11% 4 W dyskotece, w pubie, itd. 21% 34% 44% 38% 29% 34% 5 W domu u dealera 18% 14% 19% 17% 10% 14% 6 W innym miejscu, gdzie? 3% 8% 8% 7% 4% 6%
 • 27. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… „JAK OCENIASZ, ILU SPOŚRDÓD ZNAJOMYCH… SPORO” UŻYWANIESUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU BADANYCH 24 0 1 1 0 9 13 43 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 pije napoje alkoholowe pali papierosy upija się co najmniej raz w tygodniu pali marihuanę bierze LSD bierze alkohol z marihuaną bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza bierze amfetaminę
 • 28. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEŻNIONĄ OD NARKOTYKÓW? 8 72 11 14 72 12 12 72 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem
 • 29. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU? 47 31 17 58 29 9 53 30 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem G PG ogółem
 • 30. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 10 11 18 22 4 4 nigdynie piłem alkoholu niepije alkoholu Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze spozywanie alkoholu -nigdy nie piłem - nie pije W-ce- analiza porównawcza 2011 ogółemW-ce2011 W-ceG 2011 W-cePG 2011
 • 31. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 24 25 5 8 3 29 21 19 2 7 1 36 25 30 6 6 4 25 na uroczystości rodzinnej,np. imieniny na weselu na dyskotece lub koncercie w pubie, barze, kawiarni w parku, na ulicy,na ławce w szkole na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym inne niż wymienione W jakich okolicznościach badani po raz pierwszy pili alkohol W-ce - analiza porównawcza 2011 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 • 32. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 15 14 14 13 17 11 16 28 20 17 12 11 6 6 7 10 11 13 21 15 23 0 razy 1-2razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19razy 20-39 ponad40 Ile razy ankietowani uczniowie pili alkohol wciągu 12m-cy przed badaniem W-ce - analiza porównawcza 20 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 • 33. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 35 27 19 10 7 2 1 53 25 11 6 4 2 0 22 29 25 13 9 3 2 0 razy 1-2razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19razy 20-39 ponad40 Ile razy ankietowani uczniowie pili alkohol wciągu 30dni przed badaniem W-ce - analiza porównawcza 2011 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 • 34. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 46% 23% 11% 10% 2% 8% Ile razy zdarzyło Ci się upić w życiu, w ogóle do tej pory ? W-ce 2011 0 razy 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20 - 39 razy
 • 35. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 83% 12% 3% 0% 2% 0% Ilerazy zdarzyło Cisię upićw ciągu ostatnich 30 dni W-ce2011 0 razy 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20 - 39 razy
 • 36. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 0 2 4 6 8 10 12 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011 10 8 11 6 3 7 4 2 5 3 1 4 2 1 4 Wskaźnik dla upijania się alkoholem Czy wypiłeś 5 piw, lampek wina lub drinków pod rząd w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ? 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 i więcej razy
 • 37. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 0 10 20 30 40 50 60 70 anirazu próbowałem, ale sprzedawca odmówił próbowałem i kupiłem 52 1 41 70 5 13 64 1 24 Podjęte próbyzakupu alkoholuw ciągu ostatnich 12 m-cy W-ce Ogółem2011 piwo wino wódka
 • 38. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 0 20 40 60 80 tak nie nie wiem 61 5 33 60 5 32 60 5 32 Jak sądzisz, czy będziesz pić alkohol, gdy skończysz25 lat W-ce 2011 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 • 39. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 45 71 57 75 37 68 nigynie paliłem niepalę papierosów Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze palenie papierosów -nigdy nie paliłem - nie palę W-ce- analiza porównawcza 2011 ogółemW-ce2011 W-ceG 2011 W-cePG 2011
 • 40. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 10 4 4 3 1 2 9 5 7 4 3 2 9 5 6 3 2 2 Mniej niż 1 papierostygod. Mniej niż jeden papieros dziennie 1-5papierosów dziennie 6-10dziennie 11-20dziennie Więcejniż20 papierosów dziennie Informacja o ilości wypalanych papierosów przez ankietowaną młodzież wciągu 30dni przed badaniem W-ce- analiza porównawcza 2011 W-ce G 2011 W-ce PG2011 W-ce Ogółem 20122
 • 41. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ PALENIA PAPIEROSÓW- Biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni, ile średnio wypalałeś papierosów w tym okresie? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółem % 2011 Nie palę 47% 65% 76% 68% 75% 71% Mniej niż 1 papieros tygod. 12% 8% 10% 9% 10% 9% Mniej niż jeden papieros dziennie 0% 9% 5% 5% 4% 5% 1-5 papierosów dziennie 6% 11% 5% 7% 4% 6% 6-10 dziennie 15% 2% 2% 4% 3% 3%
 • 42. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE WADOWICE 2011 Raport „Opinie uczniów z GminyWadowice na temat uzależnień i używanych przez nich substancji psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2011 dla zainteresowanych dostępny w wersji cyfrowej w CPS Dziękuję za uwagę