Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

ESPAD_2007.ppsx

 1. OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ESPAD WADOWICE 2007 PUKS „KAROL” WADOWICE - CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ URZĄD MIASTA WADOWICE
 2. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 2 Opis projektu  Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata. W Polsce badania takie realizowane były w 1995, 1999, 2003, 2007r., a w Województwie Małopolskim w roku 2005.  Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy.  Koncepcja współpracy w badaniach szkolnych na temat używania substancji psychoaktywnych powstała wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy.  Powstały wystandaryzowane metodologicznie warunki do prowadzenia badań w różnych krajach, co wzbogaca perspektywę badawczą umożliwiając porównywanie wyników nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni.
 3. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 3 Cele badawcze  Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych  Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych  Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej  Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych
 4. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 4 Metoda  Badanie zrealizowano na próbie losowo-celowej młodzieży III klas gimnazjów i II klas szkół ponadgimanzjalnych  W badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do samodzielnego wypełniania przez uczniów  Kwestionariusz liczył 66 pytań, a jego realizacja zajmowała od 20 do 35 minut  W badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na poziomie pojedynczych uczniów, jak i całych szkół
 5. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 5 Próba badawcza  Losowo-celowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich ponadgimnazjalnych  Spośród wszystkich szkół wylosowano 7 klas gimnazjalnych i 10 ponadgimnazjalnych  Badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w których dyrekcja wyraziła na to zgodę. W przypadku jednej szkoły spotkaliśmy się z odmową przeprowadzenia badania bez podania rzeczowej argumentacji.  Każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter odczytywał informację odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Podawał również informację, że te osoby, które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. Nikt nie zrezygnował. Dwie ankiety zostały odrzucone ze względu na zaobserwowaną postawę w trakcie badania, która nie wskazywała na zaangażowanie i szczerość.  Badanie realizowano w dniach 23 kwiecień - 12 czerwiec 2007roku.
 6. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 6 Wyjaśnienia terminologiczne Pojęcia takie jak; „narkotyk” „substancje psychoaktywne” traktowane są zamiennie lub uzupełniająco zarówno w ankiecie, jak i w opracowaniu danych. Panuje pewnie nieporządek terminologiczny wynikający z potrzeby łączenia nazewnictwa potocznego i popularnego w środowisku z terminologią naukową. W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii używa się obecnie terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak: środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory, a w terminologii zalecanej przez WHO używa się pojęcia substancje psychoaktywne.  narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym pojęciem rozumie się środki psychoaktywne z wyłączeniem nikotyny, alkoholu i leków  substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez wskazań lekarskich i w celach nie medycznych – w wykazie UPN  środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z wyłączeniem tytoniu i alkoholu- w wykazie UPN  substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane oddziaływanie na psychikę. Termin obejmuje również wytwarzane i dystrybuowane legalnie: alkohol, tytoń, leki i substancje produkowane w celach technicznych. Termin zalecany przez WHO
 7. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 7 Wyjaśnienia terminologiczne Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:  o zróżnicowanej budowie chemicznej,  otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku, substancje halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii indyjskich),  modyfikowanych chemicznie (heroina)  wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),  przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę nosa, wdychane),  o zróżnicowanym potencjale uzależniającym,  o zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach klinicznych  w kontekście prawnym są legalne i nielegalne
 8. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 8 Wyjaśnienia terminologiczne DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) jest to system diagnozy nozologicznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stanowi narzędzie dla lekarzy rodzinnych, psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.  ALKOHOL  AMFETAMINY  KOFEINA  KANABIS  KOKAINA  HALUCYNOGENY  INHALANTY  NIKOTYNA  OPIOIDY  FENICYKLIDYNA  SUBSTANCJE USPOKAJAJĄCE, NASENNE, ANKSJOLITYKI  INNE /STERYDY/,  UŻYWANIE WIELU
 9. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 9 37,2 22,2 28,6 50 76,8 64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 miasto wieś TEREN ZAMIESZKANIA gimnazjum średnie ogółem 48,7 51,3 50 51,3 48,7 50 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 kobieta mężczyzna PŁEĆ gimnazjum średnie ogółem Płeć i miejsca zamieszkania
 10. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6 ŚREDNIA OCEN W OSTATNIM PÓŁROCZU gimnazjum średnie ogółem 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6 ŚREDNIAOCEN NAKONIEC OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO gimnazjum średnia ogółem Osiągnięcia w nauce
 11. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 11 Sytuacja społeczno - zawodowa rodziców SYTUACJA MATERIALNA RODZINY % Powodzi nam się bardzo dobrze 13,6 Powodzi nam się raczej dobrze 60,7 Powodzi nam się znośnie, średnio 23,4 Powodzi nam się raczej źle 1,9 Powodzi nam się bardzo źle, jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej 0,0 GIMNAZJUM Powodzi nam się bardzo dobrze 15,8 Powodzi nam się raczej dobrze 61,8 Powodzi nam się znośnie, średnio 19,1 Powodzi nam się raczej źle 3,3 Powodzi nam się bardzo źle 0,0 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Powodzi nam się bardzo dobrze 11,5 Powodzi nam się raczej dobrze 59,6 Powodzi nam się znośnie, średnio 27,6 Powodzi nam się raczej źle 0,6 Powodzi nam się bardzo źle 0,0
 12. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 12 Określenie kontekstu związanego z wiarą i praktykami religijnymi GIMNAZJUM ŚREDNIE OGÓŁEM JESTEM OSOBĄ WIERZĄCĄ 98,0 96,8 97,4 JESTEM OSOBĄ NIEWIERZĄCĄ 0,7 3,2 1,9 CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAKTYK RELIGIJNYCH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 codziennie raz na tydzień raz/dwa razy w miesiącu żadziej niż raz w miesiącu nie praktykuje gimnazjum średnie ogółem
 13. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 13 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Spośród badanych uczniów ponad jedna piąta (22%) przyznaje, że próbowała narkotyków. W odpowiedzi na pytanie, skąd zdobyli pierwszy narkotyk, ankietowani najczęściej wybierali następujące odpowiedzi:  1. nieokreślone źródło - 9,1%  2. od jednego z rodziców - 8,8%  3. od koleżanki lub kolegi - 2,9%  4. od starszego rodzeństwa - 2,6% Wśród narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, których próbowali badani uczniowie najbardziej popularne są:  środki przeciwbólowe – 25,3%  haszysz, marihuana – 5,5%  środki uspokajające, nasenne – 3,2%  środki anaboliczne, sterydy – 1,9% Również te same substancje były przyjmowane najczęściej przez badanych uczniów z Małopolski.
 14. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 14 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 21 21,8 22,1 75 76,9 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 tak nie CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW? gimnazjum średnia ogółem
 15. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 15 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Porównując wypowiedzi uczniów gimnazjum i szkół średnich, pierwszymi środkami po jaki najczęściej sięgali w swoim życiu były: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:  środki przeciwbólowe – 30,3%  środki anaboliczne, sterydy – 3,9 %  środki uspokajające i nasenne – 3,3 % Uczniowie szkół gimnazjalnych:  środki przeciwbólowe – 20,5%  marihuana, haszysz – 9,0 %  środki uspokajające i nasenne 3,2 % Najliczniejsza grupa wśród badanych, około 20% nie podała powodu sięgnięcia po narkotyk, zaś prawie 6% wskazało, że powodem była ciekawość.
 16. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 16 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Analizując dane ankietowe i przyglądając się temu, jakie narkotyki są najbardziej popularne wśród uczniów eksperymentujących, czyli tych, który zażyli narkotyku 1-2 razy w życiu można określić, że w gminie Wadowice dane te rozkładają się następująco:  1. LSD – 8,1 %  2. Marihuana, haszysz – 3,9 %  3. Środki wziewne – 3,9 %  4. Alkohol z tabletkami – 1,9 %  5. Amfetamina – 1,6 % Wiedza o narkotykach wśród badanej młodzieży jest w większości powszechna, nie ma istotnych różnic miedzy uczniami gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. O najpopularniejszych narkotykach słyszało średnio ¾ ankietowanych. Jednak ich wiedza w porównaniu do wiedzy badanych w 2005r. uczniów z Małopolski jest nieco mniejsza
 17. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 17 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Średnio 95% ankietowanych uczniów ma za sobą inicjację alkoholową: 92,8% uczniów III klas gimnazjum, 96,8 % uczniów II klas szkół średnich. Co trzeci uczeń II klasy szkoły średniej przechodził inicjację alkoholową w wieku 16 lat. Co czwarty uczeń III klasy gimnazjum już w wieku 15 lat. 10% badanych gimnazjalistów podało 12 rok życia, jako wiek pierwszego sięgnięcia po alkohol. Wyniki badań wskazują, że młodsi uczniowie częściej niż ich starsi koledzy Próbowali alkoholu w młodszym wieku a to świadczy wyraźnie o obniżaniu się wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Jako miejsce inicjacji alkoholowej badani podają:  uroczystość rodzinną 26 %  wesele, dyskotekę lub koncert 25 %  pub, bar, kawiarnię 7,8 %  park, ulicę ławkę 6,5 %  szkoła, wyjazd szkolny lub obóz wakacyjny 3,2 %  prawie 30% ankietowanych odpowiada, że w innym miejscu.
 18. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 18 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych WIEK INICJACJI ALKOHOLOWEJ 7,2 0 2 25 18,4 15,8 9,9 1,3 5,9 0,7 4,6 3,2 12,8 33,3 16,7 10,9 5,8 1,3 0,6 3,8 1,3 1,3 5,2 6,5 17,9 20,8 14,6 10,7 5,5 1 4,9 1 2,9 0 5 10 15 20 25 30 35 nigdynie paliłem/am 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 gimnazjum średnie ogółem
 19. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 19 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych MIEJSCE INICJACJI ALKOHOLOWEJ 26,3 25 7,8 6,5 3,2 28,2 na uroczystości rodzinnej na weselu, dyskotece, koncercie w pubie, barze, kawiarni w parku, na ulicy, na ławce w szkole, na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym inne
 20. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 20 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Prawie 20% gimnazjalistów twierdzi, że piło alkohol 40 i więcej razy w swoim życiu, do równie częstego picia przyznało się prawie 36% uczniów szkół średnich.  W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych przyznaje, że piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% używało alkoholu 1-2 razy.
 21. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 21 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ILERAZYPILI ALKOHOL W CIĄGUCAŁEGO ŻYCIA 7,2 16,4 23,7 10,5 13,8 7,2 19,1 3,8 3,8 10,9 12,2 20,5 11,5 35,9 5,5 10,1 17,2 11,4 17,2 9,4 27,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 22. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 22 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ILERAZYPILI ALKOHOL W CIĄGUOSTATNICH12 M-CY 17,8 32,2 18,4 8,6 10,5 3,9 7,9 6,4 17,9 14,1 14,7 16 9,6 21,2 12 25 16,2 11,7 13,3 6,8 14,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ani razu 3-5 razy 10-19 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 23. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 23 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 52,6 26,3 11,8 4,6 3,9 0 0 19,2 26,3 19,9 21,2 10,3 1,9 1,3 35,7 26,3 15,9 13 7,1 1 0,6 0 20 40 60 80 100 120 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 24. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 24 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych Najpopularniejsze w środowisku w ocenie badanych narkotyki to:  haszysz i marihuana - 33,8%  środki przeciwbólowe - 17,2 %  amfetamina - 14,6% Wśród gimnazjalistów popularne są także extazy, kokaina i heroina, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - środki uspokajające i nasenne, środki anaboliczne i sterydy, kokaina. Najczęściej używane przez ankietowaną młodzież substancje, czyli te po które sięgnęli 1-2 razy w ciągu 30 dni przed badaniem to:  1. środki przeciwbólowe – 17,9 %  2. środki uspokajające i nasenne – 4,2 %  3. substancje wziewne – 1,9 %  4. środki anaboliczne, sterydy – 1,3  5. ekstazy – 1 %  6. marihuana lub haszysz – 0,6%
 25. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 25 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych OCENA POPULARNOŚCI ŚRODKÓWPSYCHOAKTYWNYCH 33,8 17,2 14,6 10,7 10,1 10,1 10,1 7,8 6,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 marihuana środki przeciwbólowe amfetamina kokaina ekstazy środki uspokające heroina środki anaboliczne substancje wziewne
 26. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 26 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych UŻYWANIEŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU BADANYCH 36,4 1,6 1,6 1,9 2,3 4,9 11 34,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 pije napoje alkoholowe pali papierosy upija się co najmniej raz wtygodniu pali marihuanę bierze LSD bierze alkohol z marihuaną bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza bierze amfetaminę
 27. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 27 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% twierdzi, że używało alkoholu 1-2 razy. Analizując wzory spożywania alkoholu widać, że w okresie 30 dni poprzedzających badanie młodzież najczęściej piła:  piwo – 61 %  alkohole wysokoprocentowe – 44,7 %  wino – 24,2 %  drinki – 22,7 %  napoje winopodobne – 11,7% Porównując spożycie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: więcej piją uczniowie starsi : w ciągu ostatniego miesiąca 5 i więcej półlitrowych piw wypiło 21,2% uczniów szkół średnich i 3,9% gimnazjalistów, natomiast piwo w ilości 3-4 półlitrowe butelki spożywało prawie taka sama liczba uczniów gimnazjum i szkoły średniej.
 28. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 28 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych  Wyniki spożycia alkoholu wysokoprocentowego są mocno niepokojące: niespełna połowa badanych piła alkohol wysokoprocentowy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. Najczęściej jednak wypijaną ilością tego rodzaju alkoholu jest więcej niż 5 kieliszków.  W takiej ilości w ciągu ostatnich 30 dni alkohol piło 23,7% uczniów szkół średnich i 8,6% uczniów gimnazjum.  Młodsi uczniowie mają przewagę w piciu drinków w ilości od 0,5 do 1 litra – dwukrotnie częściej pili ten rodzaj alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni, dominują również w piciu napojów winopodobnych: pół butelki wypija dwukrotnie więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół średnich.
 29. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 29 MARIHUANA, HASZYSZ - MODEL UŻYWANIA 0 1 2 3 4 5 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciągu ostatnich 30 dni AMFETAMINA - MODEL UŻYWANIA 0 0,5 1 1,5 2 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 30. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 30 ŚRODKI USPOKAJAJĄCE - MODEL UŻYWANIA 0 2 4 6 8 10 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE - MODEL UŻYWANIA 0 5 10 15 20 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 31. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 31 EKSTAZY - MODEL UŻYWANIA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni ŚRODKI WZIEWNE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI - MODEL UŻYWANIA 0 1 2 3 4 5 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 32. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 32 ALKOHOL Z MARIHUANĄ- MODEL UŻYWANIA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 33. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 33 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych  Na pytanie, gdzie można łatwo zdobyć narkotyki prawie 40% podaje dyskotekę, ponad 13% szkołę, ponad 10% wskazuje dom dealera, około 43% odpowiada, że nie zna takiego miejsca.  Nie ma większych problemów z dostępem do alkoholu i jego zakupem. Łatwiej kupić alkohol uczniom starszym: najłatwiej kupić piwo - co druga próba była udana, następnie wódkę – co czwarta próba zakupu zakończyła się powodzeniem, sprzedawca najczęściej odmawiał licealistom zakupu wina w 2,6% sytuacji.  Gimnazjalistom najczęściej udawało się kupić piwo - 23,7% , z odmową sprzedawcy spotkało się jedynie ok. 6% uczniów, z odmową zakupu wina czy wódki uczniowie spotykali się jeszcze rzadziej tj. w 3,3% sytuacji.
 34. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 34 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych 43,2 13,6 7,5 39,3 10,7 4,2 41,4 15,4 9,6 45,5 10,9 3,8 44,7 11,8 5,3 32,9 10,5 4,6 0 10 20 30 40 50 nie znam takiego miejsca w szkole na ulicy w dyskotece, pubie, itd.. w domu u dealera w innym miejscu gimnazjum średnia ogółem GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI? gimnazjum średnia ogółem
 35. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 35 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych Jak oceniasz, czy łatwo jest kupić podane substancje? Nie możliwe Bardzo trudne Raczej trudne Raczej łatwe Bardzo łatwe Nie wiem Papierosy 0,6 3,2 2,6 35,1 51,3 3,2 Wino 2,6 2,9 5,8 29,5 49,7 5,5 piwo 2,6 1,6 6,5 33,4 49,4 2,6 Wódka 3,9 4,2 11,0 26,9 43,5 6,2 Środki uspokajające i nasenne 5,8 2,9 9,1 17,2 34,7 25,3 Środki przeciwbólowe 4,5 1,6 3,2 18,8 51,3 14,9 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 7,5 3,2 7,5 16,6 28,6 32,1 Środki anaboliczne, sterydy 10,7 7,1 12,3 15,6 8,1 40,9 Haszysz, Marihuana 14,0 11,4 14,6 10,7 6,5 38,6 LSD 15,3 13,0 14,0 5,2 2,6 45,8 Kokaina 16,2 12,0 14,0 5,2 2,3 46,1 Crack 16,6 12,7 13,3 3,9 1,9 47,4 Heroina 16,6 11,7 14,6 4,2 2,3 46,1 Amfetamina 15,9 11,4 14,6 5,8 2,9 45,1 Ekstazy 14,6 12,0 13,6 5,8 2,3 44,2 Metadon 15,3 10,7 13,3 2,3 1,9 46,4 Opium 16,2 10,1 12,3 2,6 1,9 46,4 Morfina 14,6 22,1 10,7 4,2 6,2 40,9 GHB 15,6 10,1 12,0 3,2 1,6 47,4 Relevin 16,2 10,4 11,7 2,6 1,6 46,8 Grzyby halucynogenne 14,3 9,4 13,3 4,9 2,9 44,8 Polska heroina (kompot) 15,6 9,7 10,7 4,2 4,5 44,8
 36. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 36 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych poziom klasy Próby zakupu alkoholu w ciągu ostatnich 12 m-cy Nie kupowałem % Próbowałem ale sprzedawca odmówił % Próbowałem i kupiłem % Trzecie klasy gimnazjum piwo 65,8 5,9 23,7 wino 88,8 3,3 5,3 wódka 84,2 3,3 11,2 Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych piwo 42,9 1,9 55,1 wino 74,4 2,6 19,2 wódka 70,5 1,9 26,5 Ogółem piwo 54,2 3,9 39,6 wino 81,5 2,9 12,3 wódka 77,3 2,6 19,2
 37. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 37 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej Według badanych ich znajomi najczęściej używają alkoholu - uważa tak ponad 35%, na drugim miejscu w rankingu popularności znajduję się palenie papierosów – ok.35%. Ponad 45% badanych podaje, że kilka osób spośród znajomych upija się co najmniej raz w tygodniu, 11% ankietowanych zna sporo takich osób. W porównaniu do badań uczniów z Małopolski z 2005r wzrasta szczególnie % uczniów używających alkoholu i upijających się. Niecałe 65% ankietowanych podaje, że nikt z ich znajomych nie używa marihuany lub haszyszu, podobne zdanie na temat używania innych środków ma ponad 80% badanych. Porównując spożycie napojów alkoholowych w latach obserwuje się wzrost tendencji. Wyniki badań uczniów szkół wadowickich są przynajmniej kilka procent wyższe niż ich rówieśników z Małopolski dwa lata wcześniej. Największy wzrost spożycia obserwuje się wśród uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w okresie 30 dni przed badaniem – różnica ponad 10%.
 38. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 38 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej Wskaźniki przekroczenia progu nietrzeźwości badanych uczniów wadowickich szkół co prawda nie przekraczają wyników ogólnopolskich badań z lat ubiegłych (1999, 2003) jednak i tak są wysokie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów upiła się kiedykolwiek w życiu, taka sytuacja zdarzyła się także 66% uczniom klas II szkół ponad-gimnazjalnych. 24,3% ankietowanych gimnazjalistów upiło się w okresie 30 dni przed badaniem, w tym czasie zrobiło to także ponad 30% uczniów II klas szkół średnich. Ponad 50% badanych zna osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast 10% zna osobę uzależnioną od narkotyków. W okresie 30 dni przed badaniem ponad7% badanych uczniów szkół średnich wypala 1-5 papierosów dziennie, 5%pali 6-10 papierosów dziennie.
 39. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 39 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej poziom klasy Czy upiłeś się … 1995 Polska 1999 Polska 2003 Polska 2007 Wadowic e Trzecie klasy gimnazjum Kiedykolwiek w życiu 60,5 60,1 59,3 51,3 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 46,0 50,6 48,5 46,7 W czasie 30 dni przed badaniem 24,1 30,5 29,2 24,3 Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych Kiedykolwiek w życiu 73,9 76,5 77,5 66,0 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 57,8 63,5 64,0 50,6 W czasie 30 dni przed badaniem 31,0 36,3 37,2 30,1
 40. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 40 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej ILE RAZY PALIŁEŚ/AŚ PAPIEROSY 52 22,4 8,6 3,9 2,6 2,6 7,9 41,7 18,6 3,2 7,1 3,2 3,8 19,9 46,8 20,5 5,8 5,5 2,9 3,2 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 41. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 41 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej ILOŚĆ PAPIEROSÓW WYPALANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 85,5 7,2 1,3 1,3 0,7 2,6 0,7 73,7 7,7 3,2 7,1 5,1 2,6 0 79,5 7,5 2,3 4,2 2,9 2,6 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 nie palę mniej niż jeden papieros tygodniowo mniej niż 1 papieros dziennie 1 do 5 dziennie 6 do 10 dziennie 11 do 20 dziennie więcej niż 20 dziennie gimnazjum średnie ogółem
 42. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 42 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem gimnazjum średnia ogółem CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD NARKOTYKÓW? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem gimnazjum średnia ogółem
 43. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 43 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych  Co czwarty badany uczeń korzysta z Internetu od 1 do 3 godzin dziennie. 15% uczniów szkoły średniej spędza przed Internetem ponad 3 godz. dziennie, ok. 18% spędza mniej niż godzinę tygodniowo.  Ponad 60% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, ok. 15% w szkole, tylko 5% w kawiarence internetowej.  Młodzież korzysta z Internetu w celu zdobywania informacji ponad 30%, ok. 27% robi to dla rozrywki, ok. 17% ankietowanych używa Internetu jako komunikatora lub pomocy do nauki  W gry komputerowe gra ok58% uczniów III klasy gimnazjum i ok.65% uczniów szkoły średniej.  Największym powodzeniem cieszą się gry sportowe (zwłaszcza wśród gimnazjalistów - gra w nie ok.35%), także gry logiczne, dalej zręcznościowe i strategiczne.  Godzinę dziennie na gry przeznacza 10% badanych uczniów, w tej grupie przeważają uczniowie gimnazjum, 2-3 godzin dziennie na gry komputerowe poświęca ponad 5% uczniów.
 44. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 44 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych CZAS KORZYSTANIAZ INTERNETU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 godz. tygodniowo, lub mniej Od 2 do 3 godz. tygodniowo Od 4 do 5 godz. tygodniowo Od 5 do 6 godz. tygodniowo Od 1 do 3 godz. dziennie Powyżej 3 godz. dziennie W ogóle nie korzystam gimnazjum średnie razem
 45. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 45 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych W JAKIM CELU KORZYSTAJĄ Z INTERNETU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Zdobywanie informacji Nauka Poznawanie ludzi Komunikatory Rozrywka Do czegoś innego gimnazjum średnie razem
 46. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 46 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych 57,9 65,4 61,7 28,3 34 31,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie CZY GRASZ W GRY KOMPUTEROWE ? gimnazjum średnie razem
 47. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 47 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych 0 5 10 15 20 25 mniej niż raz w tygodniu 1-2 godz. tygod. 3-4 godz. tygod. 5-6 godz. tygod. 1 godz. dziennie 2-3 godz. dziennie pow yżej 3 godz. dziennie CZAS POŚWIĘCANY NA GRY gimnazjum średnia ogółem
 48. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 48 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych RODZAJ GIER 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Logiczne Przygodow e Zręcznościow e RPG Sportow e Strategiczne Symulatory inne… gimnazjum średnie razem
 49. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 49 DZIĘKUJEMY ZA WYTRWAŁOŚĆ
Anzeige