Badatana mattu hasivu

9
¸ÀĸÁéUÀvÀ
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÀĵÀå£À £ÉªÀÄä¢AiÀÄ §zÀÄQUÉ
PÁgÀtªÁUÀĪÀ DºÁgÀ,§mÉÖ,ªÁ¹¸À®Ä
ªÀÄ£É,DgÉÆÃUÀå¸Ë®¨sÀå,²PÀët,±ÀÄzÀÞ
PÀÄr AiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÉßÃ
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼É£ÀÄߪÀgÀÄ.
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß
J®èjUÀÆ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ
PÀvÀðªÀå
Badatana mattu hasivu
§qÀvÀ£À/§qÀªÀgÀÄ
£ÀUÀgÀUÀ¼À°è ©Ã¢§¢AiÀÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ¢£ÀUÀÆ°
PÁ«ÄðPÀgÀÄ, ©PÀëÄPÀgÀÄ, ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ
PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°èzÀÄrAiÀÄĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ,
C¯ÉªÀiÁjUÀ¼ÀħqÀªÀgɤ¹zÁÝgÉ. UÁæ«ÄÃt
¥ÀæzÉñÀzÀ°èEvÀgÀgÀ ºÉƯ UÀzÉÝUÀ¼À°è PÉ®¸À
ªÀiÁqÀĪÀ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, PÀrªÉÄd«ÄãÀÄ
ºÉÆA¢gÀĪÀ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ, §ÄnÖ
ºÉuÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ,ªÀÄrPɪÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ, PÀ©âtzÀ
PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ §qÀªÀgÁVzÁÝgÉ.
Badatana mattu hasivu
§qÀªÀgÀ ®PÀët.
1) ºÀ¹ªÀŪÀÄvÀÄÛzÁjzÀæöå
2)JgÀqÀÄ ºÉÆwÛ£ÀHlPÉÌ PÉÆgÀvÉ.
3)C¥Ë¶×PÀvÉ
4)DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ ¤µÁ̼Àf
5)C£ÁgÉÆÃUÀå.
6)²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ PÉÆgÀvÉ
7)PÀrªÉÄGzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀºÁUÀƹÜgÀªÀ®èzÀ PÉ®¸À.
8)§qÀªÀgÀÄ PÀZÁѪÀÄ£ÉUÀ¼À°èªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄtÂÚ£ÀUÉÆÃqÉ,ªÀÄtÂÚ£ÀªÉÄïÁéZÀuÉ
ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁ½UÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ,
vÉAV£ÀUÀj/ºÀÄ°è¤AzÀ ¤«Äð¹gÀĪÀ
UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À°èªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ.
9)gÀ¸ÉÛ §¢UÀ¼À°è,ªÀÄgÀzÀPÉ®UÉ
mÉAlÄ/vÀUÀqÀÄUÀ½AzÀ ªÀiÁrzÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À°è
PÀ¤µÀתÀÄÆ®¨sÀÆvÀ
CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÆgÉʹPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ¹ÜwAiÉÄÃ
§qÀvÀ£À.ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
1)ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄߺɸÀj¹.
2)§qÀvÀ£À JAzÀgÉãÀÄ?
3)§qÀªÀgÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ?
*ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ
zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÁUÀjPÀ¸ÀªÀiÁdzÀ
PÀvÀðªÀå.
§qÀvÀ£ÀzÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ:
1) ¨sÁgÀvÀzÀ ¦vÁªÀĺÀ zÁzÁ¨Á¬Ä£ÀªÀgÉÆÃf AiÀĪÀgÀÄ
ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ EzÀ£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ vÀAzÀgÀÄ.
2) §qÀvÀ£À gÉÃSÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §qÀªÀgÀ£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ
3) §qÀªÀgÀ£ÀÄß §qÀªÀgÀ®èzÀªÀjAzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸À®Ä
§¼À¸ÀĪÀ gÉÃSÉ §qÀvÀ£À gÉÃSÉ ‘
4) §qÀvÀ£À gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåQÛAiÀÄ DºÁgÀzÀ
C£ÀĨsÉÆÃUÀzÀDzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ
ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ PÀ¤µÀתÀÄlÖzÀ(£ÀUÀgÀzÀ°è
M§â ªÀåQÛUÉ¥Àæw¢£À 2100
PÁå¯ÉÆÃj,UÁæªÀÄzÀ°è2400 PÁå¯ÉÆÃj)DºÁgÀªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀįÁUÀzÀªÀgÀ£ÀÄß §qÀvÀ£ÀgÉÃSÉUÉ
PɼÀVgÀĪÀªÀgÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕgÀ ¥ÀæPÁgÀ
§qÀvÀ£ÀzÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ
1)DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÉÆÃUÀ
2)C£ÀPÀëgÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ
3)C¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
4)DgÉÆÃUÀå ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ
PÉÆgÀvÉ
1.GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉ
2.£ÉʪÀÄð®åzÀ C®¨sÀåvÉ
3.¸ÁªÀiÁfPÀ §»µÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ
C±ÀPÀÛvÉAiÀÄ CA±À
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¸À«ÄÃPÁë¸ÀAWÀl£É -§qÀvÀ£À
¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄßCAzÁdÄ ªÀiÁrPÁ®PÁ®PÉÌ ºÉÆgÀr¸ÀÄwÛzÉ.
gÀvÀzÀ§qÀvÀ£ÀzÀ¥ÀæªÀiÁt (±ÀPÀqÀªÁgÀÄ)21.8%
CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è «±Àé¨ÁåAPï M§â ªÀåQÛ
MAzÀÄ ¢£ÀPÉÌ vÀ£ÀßC£ÀĨsÉÆÃUÀPÁÌV 1.25 qÁ®jVAvÀ
PÀrªÉÄ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ §qÀªÀ£ÀÄ /§qÀvÀ£À
gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀgÀAvÉ
¨sÁgÀvÀzÀ°è±ÉÃ50 gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ §qÀªÀgÁVzÁÝgÉ
Badatana mattu hasivu
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
1)¨sÁgÀvÀzÀ°è §qÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä
§qÀvÀ£ÀgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ
vÀAzÀªÀgÀÄAiÀiÁgÀÄ?
2)§qÀvÀ£ÀgÉÃSÉ JAzÀgÉãÀÄ?
3)§qÀvÀ£ÀzÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr.
ºÀ¹ªÀŪÀÄvÀÄÛzÁjzÀæöå
ºÀ¹«UÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ
1)DºÁgÀ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À C®¨sÀåvÉ
2)DºÁgÀ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß
PÉƼÀÄîªÀ±ÀQ۬Įè¢gÀÄ«PÉ
3)DºÁgÀzÀ C¨sÀzÀævÉ
4)DºÁgÀ«vÀgÀuÉAiÀÄ°è£À zÉÆõÀ
«±Àé ºÀ¹«£À ¸ÀÆa
«±ÀézÀ°è£À ºÀ¹«£À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä
gÀƦ¸À¯ÁzÀ ¸ÀÆZÀPÀ.
*d£ÀgÀ C¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ¥ÀæªÀiÁt,ªÀÄPÀ̼ÀPÀrªÉÄ
vÀÆPÀ,ªÀÄPÀ̼À ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁtFDzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁÜ£À 84
gÁµÀÖçUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è 67£ÉÃAiÀÄzÀÄ.
ºÀ¹«£À ¥ÀjuÁªÀÄ
*gÀPÀۻãÀvÉ
*PÀrªÉÄvÀÆPÀ
¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ UÀ©üðtªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ
ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ F¸ÀªÀĸÉåºÉÆA¢zÁÝgÉ.
Badatana mattu hasivu
P瑻ˀ
DºÁgÀzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀºÉÆmÉÖV®èzÉ
ªÀÄvÀÄÛPÀ®Ä¶vÀ¤Ãj£À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ
GAmÁUÀĪÀ ¸ÉÆÃAQUÉ M¼ÀUÁV
d£ÀgÀĪÁå¥ÀPÀªÁV¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
£ÉʸÀVðPÀ«PÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄGAmÁzÁUÀ
PÁëªÀĸÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ.
Badatana mattu hasivu
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
1)ºÀ¹«£À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄßC¼ÉAiÀÄ®Ä
gÀƦ¸À¯ÁVgÀĪÀ¸ÀÆZÀPÀAiÀiÁªÀÅzÀÄ?
2)ºÀ¹«£À PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄßw½¹.
3)PÁëªÀÄJAzÀgÉãÀÄ?
DºÁgÀ¨sÀzÀævÉ
zÉñÀzÀ J¯Áè d£ÀjUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÁPÁ®
zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ.
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ
1)J¯Áè d£ÀjUÉDºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ
2)UÀÄtªÀÄlÖzÀ DºÁgÀ PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ
3)DºÁgÀ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EgÀĪÀ CqÉvÀqÉ ¤ªÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ
*¸ÁªÀiÁfPÀ ¸Áé¸ÀÜöå £ÀªÉÄä®ègÀUÀÄjAiÀiÁVgÀ°*
ºÀ¹gÀÄPÁæAw
*PÀȶAiÀÄ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨ÉøÁAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀȶ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ
ªÀiÁqÀĪÀÅzÉ ºÀ¹gÀÄPÁæAw
*«eÁÕ£ÀzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÁzÀ ºÉZÀÄÑ E¼ÀĪÀj©Ãd,
¸ÀÄzsÁjvÀUÉƧâgÀ, Qæ«Ä £Á±ÀPÀ,DzsÀĤPÀ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt
ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ
¨ÉøÁAiÀÄ
*¨sÁgÀvÀ ºÀ¹gÀÄPÁæAwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁéªÀ®A§£É ¸Á¢ü¹zÉ.
1)PÁ¥ÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ
2)¸ÁªÀðd¤PÀ«vÀgÀuÁªÀåªÀ¸ÉÜ
PÁ¥ÀÄzÁ¸ÁÛ£ÀÄ- ¸ÀPÁðgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DºÁgÀ ¤UÀªÀÄzÀ
ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀjAzÀ ºÉZÀÄѪÀjDºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß
PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁ¥ÀÄzÁ¸ÁÛ£ÀÄ
J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¸ÁªÀðd¤PÀ«vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ-¨sÁgÀwÃAiÀÄ DºÁgÀ
¤UÀªÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß
¤AiÀÄAwævÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀ§qÀªÀjUÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜJ£ÀÄߪÀgÀÄ.
DºÁgÀ¨sÀzÀævÁªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ
WÀlPÀUÀ¼ÀÄ
ºÀ¹ªÀŤªÀÄÆð®£ÉUɸÀPÁðgÀ
PÉÊUÉÆArgÀĪÀAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
1)¸ÀªÀÄUÀæ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É
2)±Á¯ÉUÀ¼À°èªÀÄzsÁåºÀßzÀ©¹AiÀÄÆlzÀAiÉÆÃd£É
3)CAvÉÆåÃzÀAiÀÄC£ÀßAiÉÆÃd£É
‘ºÀ¹ªÀÅ ªÀÄÄPÀÛ ¨sÁgÀvÀ ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄ
¥ÀæwÃPÀ.’
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
•PÁ¥ÀÄzÁ¸ÁÛ£ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ?
•DºÁgÀ¨sÀzÀævÉ
JAzÀgÉãÀÄ?
ZÀlĪÀnPÉ- ¤ªÀÄäHj£À £ÁåAiÀĨɯÉ
CAUÀrUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr CzÀgÀ
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉAiÀÄPÀÄjvÀÄ
CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ
§qÀvÀ£ÀzÀ ¤ªÀÄÆð®£É
• DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ PÀæªÀÄUÀ¼À eÁj
• ¤¢ðµÀÖ§qÀvÀ£À ¤ªÀÄÆð®£Á PÀæªÀÄUÀ¼À
eÁj
• ¸Àé GzÉÆåÃUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
• PÀÆ° GzÉÆåÃUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
• PÀ¤µÀ× ªÀÄÆ® CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À
¥ÀÆgÉÊPÉ
• ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
• ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀCªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀŪÀÅ?
• §qÀvÀ£ÀgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ
vÀAzÀªÀgÁgÀÄ?
• §qÀvÀ£ÀzÀ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀnÖªÀiÁr.
• §qÀvÀ£À¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ ¸ÀPÁðgÀ
ZÀlĪÀnPÉ
• ¤ªÀÄä UÁæªÀÄzÀ £ÉªÀÄä¢
PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr §qÀvÀ£À
¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ ¸ÀPÁðgÀ eÁjUÉ vÀAzÀ
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w
¸ÀAUÀ滹.
zsÀ£ÀåªÁzÀ
1 von 27

Recomendados

Chemical common names von
Chemical common namesChemical common names
Chemical common namesharishksmandya
6.5K views4 Folien
Hr ems presentation in kannada 2 von
Hr ems presentation in kannada 2Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Dinesh Srinivasa
111 views35 Folien
Lab manual 8th von
Lab manual 8th Lab manual 8th
Lab manual 8th KarnatakaOER
13.4K views92 Folien
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt von
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptShaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptKarnataka OER
2.8K views14 Folien
Lab manual 10th von
Lab manual 10thLab manual 10th
Lab manual 10thKarnatakaOER
13.6K views76 Folien
kannada bhashe patya krama von
kannada bhashe patya krama kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama KarnatakaOER
1.9K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

10th notes of lesson ravee pdf von
10th notes of lesson ravee pdf10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdfKarnatakaOER
1.2K views35 Folien
Mqp ss-2015-16 von
Mqp ss-2015-16Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16KarnatakaOER
2K views12 Folien
Sound lesson . von
Sound lesson .Sound lesson .
Sound lesson .Karnataka OER
920 views24 Folien
Lession wise q 10th std kan cdg von
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgKarnatakaOER
2.3K views33 Folien
8th chapter 2 ecology. von
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.mohan bio
820 views31 Folien
Kannada vyakarana (sslc) 1 von
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1KarnatakaOER
46.6K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

10th notes of lesson ravee pdf von KarnatakaOER
10th notes of lesson ravee pdf10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
KarnatakaOER1.2K views
Lession wise q 10th std kan cdg von KarnatakaOER
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdg
KarnatakaOER2.3K views
8th chapter 2 ecology. von mohan bio
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.
mohan bio820 views
Kannada vyakarana (sslc) 1 von KarnatakaOER
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1
KarnatakaOER46.6K views
NCF, 2005 by Suparna in Kannada von KarnatakaOER
NCF, 2005 by Suparna in KannadaNCF, 2005 by Suparna in Kannada
NCF, 2005 by Suparna in Kannada
KarnatakaOER13.3K views
Chapter 7 microbes by mohan bio von mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bioChapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bio
mohan bio565 views
Chapter 27 sun by mohanbio von mohan bio
Chapter 27 sun by mohanbioChapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbio
mohan bio803 views
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna... von Kiran Shaw
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Kiran Shaw3.7K views
8th chapter 2 ecology by mohanbio. von mohan bio
8th chapter 2 ecology by mohanbio.8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.
mohan bio669 views
Govt school von cmcaindia
Govt schoolGovt school
Govt school
cmcaindia594 views
8th Study of Cells by mohanbio von mohan bio
8th Study of Cells by mohanbio8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio
mohan bio463 views
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ... von Bheemappa N
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
Bheemappa N3.8K views
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio. von mohan bio
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
mohan bio519 views
Model quest 17 von 9449592475
Model quest 17Model quest 17
Model quest 17
9449592475515 views
Model quest 21 von 9449592475
Model quest 21Model quest 21
Model quest 21
9449592475864 views
8th chapter 5. study of cells by MohanBio von mohan bio
8th chapter 5. study of cells by MohanBio8th chapter 5. study of cells by MohanBio
8th chapter 5. study of cells by MohanBio
mohan bio544 views

Destacado

Jagatika samstegalu von
Jagatika samstegalu Jagatika samstegalu
Jagatika samstegalu Dhanya Kumara
605 views48 Folien
Chapter 5.5: The Fire and the Fury von
Chapter 5.5: The Fire and the FuryChapter 5.5: The Fire and the Fury
Chapter 5.5: The Fire and the FuryFire Eternal
298 views44 Folien
Using Job Management Systems for Resurfacing Contracts von
Using Job Management Systems for Resurfacing ContractsUsing Job Management Systems for Resurfacing Contracts
Using Job Management Systems for Resurfacing ContractsSimon Gough
237 views18 Folien
ಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕ von
ಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕ
ಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕFAHIM AKTHAR ULLAL
171 views1 Folie
New public software posters hindi pdf von
New public software posters hindi pdfNew public software posters hindi pdf
New public software posters hindi pdfKarnatakaOER
14.2K views7 Folien
Public software posters in Kannada von
Public software posters in KannadaPublic software posters in Kannada
Public software posters in KannadaKarnatakaOER
6.4K views6 Folien

Destacado(8)

Chapter 5.5: The Fire and the Fury von Fire Eternal
Chapter 5.5: The Fire and the FuryChapter 5.5: The Fire and the Fury
Chapter 5.5: The Fire and the Fury
Fire Eternal298 views
Using Job Management Systems for Resurfacing Contracts von Simon Gough
Using Job Management Systems for Resurfacing ContractsUsing Job Management Systems for Resurfacing Contracts
Using Job Management Systems for Resurfacing Contracts
Simon Gough237 views
ಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕ von FAHIM AKTHAR ULLAL
ಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕ
ಬಡತನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಳಂಕ
FAHIM AKTHAR ULLAL171 views
New public software posters hindi pdf von KarnatakaOER
New public software posters hindi pdfNew public software posters hindi pdf
New public software posters hindi pdf
KarnatakaOER14.2K views
Public software posters in Kannada von KarnatakaOER
Public software posters in KannadaPublic software posters in Kannada
Public software posters in Kannada
KarnatakaOER6.4K views
Research paper text_books_words_12_04_2016 von Karnataka OER
Research paper text_books_words_12_04_2016Research paper text_books_words_12_04_2016
Research paper text_books_words_12_04_2016
Karnataka OER 3.8K views
9th standard annual question paper 2015 16 von KarnatakaOER
9th standard annual question paper 2015 169th standard annual question paper 2015 16
9th standard annual question paper 2015 16
KarnatakaOER4.2K views

Similar a Badatana mattu hasivu

sarojinimaheshreport von
sarojinimaheshreportsarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportvinutha moola
84 views11 Folien
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು von
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುKarnataka OER
5K views25 Folien
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014 von
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014bjpkarnataka
651 views24 Folien
Sustainable Usage of Natural Resources von
Sustainable Usage of Natural ResourcesSustainable Usage of Natural Resources
Sustainable Usage of Natural ResourcesShivashankarAJ28 Banakar
51 views34 Folien
Periodic classification of elements shashikumar von
Periodic classification of elements  shashikumarPeriodic classification of elements  shashikumar
Periodic classification of elements shashikumarghsykhalli
91 views43 Folien
Kn hijab von
Kn hijabKn hijab
Kn hijabHappiness keys
227 views2 Folien

Similar a Badatana mattu hasivu(19)

environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು von Karnataka OER
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
Karnataka OER 5K views
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014 von bjpkarnataka
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
bjpkarnataka651 views
Periodic classification of elements shashikumar von ghsykhalli
Periodic classification of elements  shashikumarPeriodic classification of elements  shashikumar
Periodic classification of elements shashikumar
ghsykhalli91 views
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt von Karnataka OER
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th pptShaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt
Karnataka OER 135 views
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio von mohan bio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
mohan bio646 views
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada) von KarnatakaOER
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
KarnatakaOER2.6K views
FAQs on PWDVA 2005, Kannada von hhs36
FAQs on PWDVA 2005, KannadaFAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
hhs36514 views
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio von mohan bio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbioChapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio
mohan bio300 views
Nithya jeevanadalli samajashastra von 9449592475
Nithya jeevanadalli samajashastraNithya jeevanadalli samajashastra
Nithya jeevanadalli samajashastra
9449592475138 views
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ von 9449592475
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
9449592475320 views

Más de 9449592475

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು von
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು 9449592475
334 views16 Folien
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ von
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ 9449592475
198 views31 Folien
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ von
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 9449592475
173 views11 Folien
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು von
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು 9449592475
195 views14 Folien
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ von
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ 9449592475
188 views13 Folien
Sarige von
Sarige Sarige
Sarige 9449592475
241 views13 Folien

Más de 9449592475(20)

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು von 9449592475
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು
9449592475334 views
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ von 9449592475
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುಗುಣ
9449592475198 views
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ von 9449592475
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
9449592475173 views
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು von 9449592475
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು
9449592475195 views
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ von 9449592475
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ
9449592475188 views
Pravasi kendra von 9449592475
Pravasi kendra Pravasi kendra
Pravasi kendra
9449592475150 views
Khanija sampanmoola von 9449592475
Khanija sampanmoola Khanija sampanmoola
Khanija sampanmoola
9449592475151 views
Karnataka kaigarike von 9449592475
Karnataka kaigarike Karnataka kaigarike
Karnataka kaigarike
9449592475355 views
Karnataka janasankye von 9449592475
Karnataka janasankye Karnataka janasankye
Karnataka janasankye
9449592475177 views
Jaina and bwodda religion von 9449592475
Jaina and bwodda religionJaina and bwodda religion
Jaina and bwodda religion
9449592475133 views
Ak.rekhamsha mattu vele von 9449592475
Ak.rekhamsha mattu veleAk.rekhamsha mattu vele
Ak.rekhamsha mattu vele
9449592475160 views
8th social ppt von 9449592475
8th social ppt8th social ppt
8th social ppt
9449592475390 views
Badami and pallava 04 09-2012 von 9449592475
Badami and pallava 04 09-2012Badami and pallava 04 09-2012
Badami and pallava 04 09-2012
9449592475183 views
Manava sanskruti von 9449592475
Manava sanskrutiManava sanskruti
Manava sanskruti
9449592475154 views
Vayugola ppt 4 von 9449592475
Vayugola ppt 4Vayugola ppt 4
Vayugola ppt 4
9449592475178 views
Vayugola ppt 3 von 9449592475
Vayugola ppt 3Vayugola ppt 3
Vayugola ppt 3
9449592475217 views
Vayugola ppt 2 von 9449592475
Vayugola ppt 2Vayugola ppt 2
Vayugola ppt 2
9449592475222 views

Último

爱尔兰国立都柏林大学毕业证.样本台湾台北市立大学毕业证爱尔兰国立都柏林大学毕业证美国大学改gpa 国外大学代考服务 黑客代考及修改成绩分数 国外大学成绩分... von
爱尔兰国立都柏林大学毕业证.样本台湾台北市立大学毕业证爱尔兰国立都柏林大学毕业证美国大学改gpa 国外大学代考服务 黑客代考及修改成绩分数 国外大学成绩分...爱尔兰国立都柏林大学毕业证.样本台湾台北市立大学毕业证爱尔兰国立都柏林大学毕业证美国大学改gpa 国外大学代考服务 黑客代考及修改成绩分数 国外大学成绩分...
爱尔兰国立都柏林大学毕业证.样本台湾台北市立大学毕业证爱尔兰国立都柏林大学毕业证美国大学改gpa 国外大学代考服务 黑客代考及修改成绩分数 国外大学成绩分...黑客 接单|黑客改大学成绩|改大学gpa|留学挂科成绩修改|【微信ccjjwwpp】
8 views1 Folie
林肯大学留服认证 von
林肯大学留服认证林肯大学留服认证
林肯大学留服认证mivrig
5 views1 Folie
找黑客改成绩靠谱【微信ccjjwwpp】黑客改成绩_入侵教务系统_国外大学成绩修改_ 找黑客修改成绩,改成绩, 改挂科,国外大学改成绩, 改成绩改后付款.pdf von
找黑客改成绩靠谱【微信ccjjwwpp】黑客改成绩_入侵教务系统_国外大学成绩修改_ 找黑客修改成绩,改成绩, 改挂科,国外大学改成绩, 改成绩改后付款.pdf找黑客改成绩靠谱【微信ccjjwwpp】黑客改成绩_入侵教务系统_国外大学成绩修改_ 找黑客修改成绩,改成绩, 改挂科,国外大学改成绩, 改成绩改后付款.pdf
找黑客改成绩靠谱【微信ccjjwwpp】黑客改成绩_入侵教务系统_国外大学成绩修改_ 找黑客修改成绩,改成绩, 改挂科,国外大学改成绩, 改成绩改后付款.pdf黑客 接单|黑客改大学成绩|改大学gpa|留学挂科成绩修改|【微信ccjjwwpp】
6 views1 Folie
美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书 von
美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书
美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书qxysp
5 views1 Folie
認識食用花 von
認識食用花認識食用花
認識食用花louciuslu
8 views11 Folien

Último(8)

林肯大学留服认证 von mivrig
林肯大学留服认证林肯大学留服认证
林肯大学留服认证
mivrig5 views
美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书 von qxysp
美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书
美国硕士文凭学历认证材料、1比1定做乔治城大学毕业证文凭证书
qxysp5 views

Badatana mattu hasivu