Anzeige

ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

890ko890
24. Nov 2013
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Anzeige
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Nächste SlideShare
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Wird geladen in ... 3
1 von 6
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ(20)

Anzeige

ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

  1. 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 16/10/2013 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 6 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Μπαλάς Κων/νος . ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΕ 02 ΤΑΞΗ:Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ:ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ 1.Τίτλος : «Ένας διχασμός εκατό χρόνων» 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:Ιστορία,Γεωγραφία,Νεοελληνική Γλώσσα. 3. Στόχοι:Α)Γνωστικοί Να διερευνήσουν οι μαθητές το φαινόμενο της Εικονομαχίας αναφορικά μέ: 1.Την ποικιλομορφία των αιτιών που το προκάλεσαν. 2.Τις αντιλήψεις των δύο αντιμαχόμενων ομάδων. 3.Τη δράση των αυτοκρατόρων και την προσωπική συμβολή τους στο γεγονός αυτό. 4.Την επίπτωση που είχε η εικονομαχία στις σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Β)Τεχνογραμματικοί : Να αναπτύξουν την ευχέρεια αναζήτησης στο διαδίκτυο και στο σχολικό βιβλίο συγκεκριμένων πληροφοριών και την ικανότητα ορθής αξιολόγησής τους όσον αφορά την καταλληλότητα και τη συνάφειά τους με τα ζητούμενα. Να εξασκηθούν στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών με το διαδικτυακό εργαλείο «bubbl.us» και αποθήκευσής τους με τη μορφή εικόνων. Να αποκτήσουν την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου σε Περιβάλλον Επεξεργασίας Κειμένου και στη συνέχεια να μάθουν να τα ενσωματώνουν σε διαφάνειες με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων. Να εκπαιδευτούν στη δημιουργία slideshare αρχείων. Να εξοικειωθούν με την ανάρτηση στο blog της τάξης τους των εργασιών τους .Να ασκηθούν στην διαδικασία απάντησης σε ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου μέσω του προγράμματος Hot potatoes. Γ). Παιδαγωγικοί - ψυχοκινητικοί:Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και στην καθοδηγούμενη φθίνουσα διερευνητική μάθηση (βασιζόμενης στην εποικοδομηστική θεωρία).Να ανταποκριθούν σε συμπεριφοριστικά μοντέλα μάθησης. Να εμπεδώσουν τη διαδικασία άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών μέσω της αλληλεπίδρασης είτε μεταξύ των ομάδων που συγκροτούν είτε με τον καθηγητή – επόπτη/συντονιστή της όλης διαδικασίας.Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συλλογικότητας στην εκπόνηση εργασιών με αποδέκτες το σύνολο της τάξης και να ενισχύσουν το αίσθημα σεβασμού στην προσπάθεια και στα αποτελέσματά της των
  2. συμμαθητών τους. Να αποκτήσουν μεταγνωστικές ικανότητες. 4.Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε :Οι ιστοσελίδες Wikipedia,bubble.us,slideshare.net και ιστοσελίδα του blog της τάξης.Πρόγραμμα Επεξεργασίας κειμένου για την σύνθεση της εργασίας,πρόγραμμα δημιουργίας διαφανειών και παρουσιάσεων, και το πρόγραμμα Hot Potatoes για την αξιολόγηση των μαθητών μέσω ερωτήσεων αντικειμενικού τύπου. 5.Διάρκεια : Υπολογίζεται σε περίπου 2,5 ώρες.Η κατανομή του χρόνου ορίζεται περίπου ως εξής: 1ο στάδιο (μισή ώρα) Το διάστημα αυτό διατίθεται για την υπόδειξη των αναγκαίων ιστοσελίδων και τον τρόπο λειτουργίας τους,τον χωρισμό των ομάδων εργασίας ,τη διανομή των φύλλων εργασίας και την ενημέρωση των μαθητών για την πορεία της εργασίας (κατανομή των αρμοδιοτήτων των μαθητών μέσα στα πλαίσια της κάθε μιάς ομάδας,οδηγίες για την έρευνα,καταγραφή των ευρημάτων,σύνθεση πληροφοριών,καταγραφή συμπερασμάτων,τελική παρουσίαση). 2ο στάδιο( 30 λεπτά).Εδώ οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον εντοπισμό και συλλογή του υλικού. 3ο στάδιο( 1ώρα). Το διάστημα αυτό θα διατεθεί στην αξιολόγηση και επεξεργασία των ευρημάτων και στη σύνθεση των εργασιών της κάθε ομάδας.Στα τελευταία δέκα λεπτά οι ομάδες θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Hot Potatoes. 6.Οργάνωση τάξης : Η τάξη αποτελείται από είκοσιτέσσερεις μαθητές και θα χωριστεί σε έξι ομάδες των τεσσάρων μαθητών. Θα διανεμηθούν τρία φύλλα εργασίας,ένα ανά δύο ομάδες.Ο καθηγητής θα ασκεί το ρόλο του συντονιστή και του επιβλέποντα. 7.Υλικοτεχνική υποδομή : Η εργασία θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.Θα απαιτηθούν οι δώδεκα ηλ.υπολογιστές (δύο ανά κάθε ομάδα)με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μία επιφάνεια προβολής και ένας βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με τον server του εργαστηρίου , μέσω του οποίου θα γίνονται οι παρουσιάσεις της εργασίας της κάθε ομάδας (παράλληλα με την ανάγνωση του κειμένου). Επίσης στη διάθεση των μαθητών της τρίτης ομάδας θα είναι και το σχολικό βιβλίο. 8.Περιγραφή σεναρίου:Όπως προαναφέρθηκε οι μαθητές θα εργαστούν σε έξι τετραμελείς ομάδες .Επιδίωξη είναι να λειτουργήσουν με βάση το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, να στηριχτούν στην αρχή της αλληλεπίδρασης ,να διερευνήσουν από κοινού το υλικό,να ανταλλάξουν γνώμες για τη εξαγωγή των συμπερασμάτων τους και να τα παρουσιάσουν με σαφήνεια στην υπόλοιπη τάξη.Ο καθηγητής ασκεί εποπτικό ρόλο.Παρέχει διευκρινίσειςκαι επεξηγήσεις,όπου χρειάζεται.Ελέγχει την ορθή χρήση του προγράμματος και του διαδικτύου,την καταλληλότητα και την επάρκεια των πληροφοριών ,την διαχείριση του χρόνου,την ποιότητα της σύνθεσης των συμπερασμάτων,την επάρκεια και την πειστικότητα της παρουσίασης.Επίσης ελέγχει την ισότιμη κατανομή του βάρους
  3. και της ευθύνης της έρευνας για κάθε μέλος και το βαθμό και την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ τους.Στο τέλος , μέσω των ερωτήσεων αξιολογεί το βαθμό και την ποιότητα αφομοίωσης των πληροφοριών. 9.Φύλλα εργασίας.θα διανεμηθούν τρία φύλλα εργασίας στους μαθητές, ένα ανα δύο ομάδα, της παρακάτω μορφής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΑΔΑ: ΜΕΛΗ: 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: 2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 3. 1οςΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ –ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: 4. 2οςΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ –ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Το αντικείμενο έρευνας της κάθε ομάδας θα είναι το παρακάτω: 1η -2η ομάδα.Δραστηριότητες: α)Να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Wikipedia,καθώς και στο σχολικό βιβλίο (σελίδα 21)πληροφορίες για τα αίτια της εικονομαχίας.Στη συνέχεια να τα σχηματοποιήσετε σε εννοιολογικό χάρτη και να τον αποθηκεύσετε με μορφή εικόνας. β)Ανατρέχοντας στην ίδια ιστοσελίδα και μελετώντας την πηγή του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 22 να γράψετε ένα κείμενο με τις θέσεις των εικονομάχων. γ)Να ενσωματώσετε την εικόνα και να αντιγράψετε το κείμενο σε διαφάνειες,που θα δημιουργήσετε με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων. Στη συνέχεια να μετατρέψετε την παρουσίαση σε αρχείο slideshare και να τη δημοσιεύσετε στο blog της τάξης. δ)Μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου μέσω του προγράμματος Hot potatoes που θα βρείτε εγκατεστημένο στους υπολογιστές σας.
  4. 3η-4η ομάδα.Δραστηριότητες: α)Να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Wikipedia,καθώς και στο σχολικό βιβλίο (σελίδα 22) πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές αυτοκράτορες των δύο φάσεων της εικονομαχίας.Στη συνέχεια να τους σχηματοποιήσετε σε εννοιολογικό χάρτη και να τον αποθηκεύσετε με μορφή εικόνας. β)Ανατρέχοντας στην ίδια ιστοσελίδα και μελετώντας την πηγή του σχολικού βιβλίου (στη σελίδα 22) να γράψετε ένα κείμενο με τις θέσεις των εικονολατρών. γ)Να ενσωματώσετε την εικόνα και να αντιγράψετε το κείμενο σε διαφάνειες,που θα δημιουργήσετε με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων.Στη συνέχεια να μετατρέψετε την παρουσίαση σε αρχείο slideshare και να τη δημοσιεύσετε στο blog της τάξης. δ)Μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου μέσω του προγράμματος Hot potatoes που θα βρείτε εγκατεστημένο στους υπολογιστές σας. 5η- 6η ομάδα.Δραστηριότητες: α)Να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Wikipedia καθώς και στο σχολικό βιβλίο (σελίδα 22) πληροφορίες για τις αρνητικές επιδράσεις που είχε η Εικονομαχία στη σχέση του Βυζαντίου με τον Πάπα και να τις περιγράψετε σ’ένα κείμενο. β)Ανατρέχοντας στην ίδια ιστοσελίδα και μελετώντας τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 22 να καταγράψετε οναμαστικά τα σημαντικότερα γεγονότα με τις χρονολογίες που συνέβησαν , να τα σχηματοποιήσετε σε εννοιολογικό χάρτη και να τον αποθηκεύσετε με μορφή εικόνας. γ)Να ενσωματώσετε την εικόνα και να αντιγράψετε το κείμενο σε διαφάνειες,που θα δημιουργήσετε με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων.Στη συνέχεια να μετατρέψετε την παρουσίαση σε αρχείο slideshare και να τη δημοσιεύσετε στο blog της τάξης. δ)Μετά το τέλος των παρουσιάσεων να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου μέσω του προγράμματος Hot potatoes που θα βρείτε εγκατεστημένο στους υπολογιστές σας.
Anzeige