Anzeige

σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός

890ko890
6. Nov 2013
σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός
σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός
σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός
σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός
Anzeige
σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός
σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός
Nächste SlideShare
ΣΕΝΑΡΙΟ 3,ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣΕΝΑΡΙΟ 3,ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Wird geladen in ... 3
1 von 6
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(17)

Anzeige

Similar a σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός(18)

σεναριο 3ο,μυκην.πολιτισμός

  1. 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 15/10/2013 ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τάξη: Α Λυκείου Μάθημα: Ιστορία Αρχαίων Χρόνων. Διδακτική ενότητα: Μυκηναϊκός Πολιτισμός Κεφ.:2,Εν.:1.2 Μυκηναϊκός Πολιτισμός. 1.Τίτλος: Γνωριμία με τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό στην περίοδο της ακμής του (13ος -12οςαι.π.Χ.) 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:Ιστορία,Γεωγραφία,Νεοελ.Γλώσσα, Τ.Π.Ε. 3.Σύντομη περιγραφή:Διερεύνηση του τρόπου ζωής την Μυκηναίων με έμφαση στον τομέα των επαγγελματικών τάξεων και του οπλισμού τους.Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον διδάσκοντα καθηγητή του συγκεριμένου τμήματος και μαθήματος. 4.Στόχοι: α)Γνωστικοί: Να κατανοήσουν οι μαθητές το επίπεδο ανάπτυξης του Μυκηναϊκού πολιτισμού την περίοδο ακμής του σε δύο βασικούς τομείςπολεμικό και επαγγελματικό-που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ισχύ του.Να διαπιστώσουν το πώς αυτή η ισχύς εκδηλώθηκε στις σχέσεις τους με άλλους λαούς και άλλες περιοχές (εμπορικές σχέσεις,επεκτατικές κινήσεις). Να κατανοήσουν την πολιτιστική ενότητα των διάφορων περιοχών – κέντρων του πολιτισμού.Να εξοικειωθούν με την ορολογία της αρχαιολογικής επιστήμης αναφορικά με τα χρηστικά αντικείμενα των ανθρώπων. 1
  2. β)Τεχνογραμματικοί:Να αποκτήσουν την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου σε Περιβάλλον Επεξεργασίας Κειμένου.Να αναπτύξουν την ευχέρεια αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε εκπαιδευτικά λογισμικά συγκεκριμένων πληροφοριών και την ικανότητα ορθής αξιολόγησής τους όσον αφορά την καταλληλότητά και τη συνάφειά τους με τα ζητούμενα. Να εξασκηθούν στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών με το διαδικτυακό εργαλείο «bubbl.us». γ)Παιδαγωγικοί - ψυχοκινητικοί:Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και στην καθοδηγούμενη φθίνουσα διερευνητική μάθηση (βασιζόμενης στην θεωρία του εποικοδομησμού ).Να εμπεδώσουν τη διαδικασία άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών μέσω της αλληλεπίδρασης είτε μεταξύ των ομάδων που συγκροτούν είτε με τον καθηγητή – επόπτη/συντονιστή της όλης διαδικασίας.Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συλλογικότητας στην εκπόνηση εργασιών με αποδέκτες το σύνολο της τάξης και να ενισχύσουν το αίσθημα σεβασμού στην προσπάθεια και στα αποτελέσματά της των συμμαθητών τους. Να αποκτήσουν μεταγνωστικές ικανότητες. 5.Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε:α)Το ανοιχτού τύπου εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΒΑΚΙΟ/ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ/ΜΥΚΗΝΕΣ (λόγω της δυνατότητας προσομοίωσης του εντοπισμού και άντλησης αρχαιολογικού υλικού). Β)Το διαδίκτυο και συγκεκριμένα ιστοσελίδες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (λόγω της δυνατότητας περαιτέρω εμπλουτισμού των αρχικών πληροφοριών).γ)Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για τη συγγραφή των εργασιών.δ) H ιστοσελίδα “bubble.us”για την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών. 6.Διάρκεια : Υπολογίζεται σε 3 περίπου ώρες.Η κατανομή του χρόνου ορίζεται περίπου ως εξής.Η πρώτη ώρα διατίθεται για την εξοικείωση των μαθητών στο λογισμικό,την υπόδειξη των αναγκαίων ιστοσελίδων,τον χωρισμό των ομάδων εργασίας ,τη διανομή των φύλλων εργασίας και την ενημέρωση των μαθητών για την πορεία της εργασίας (κατανομή των αρμοδιοτήτων των μαθητών μέσα στα πλαίσια της κάθε μιάς ομάδας,οδηγίες για την έρευνα,καταγραφή των ευρημάτων,σύνθεση πληροφοριών,καταγραφή συμπερασμάτων,τελική παρουσίαση). 2
  3. Η δεύτερη ώρα διατίθεται για τον εντοπισμό και συλλογή του υλικού και τον εμπλουτισμό του με ευρύτερες λεπτομέρειες που θα αντλήσουν από το διαδίκτυο.Η τρίτη ώρα θα διατεθεί στην αξιολόγηση και επεξεργασία των ευρημάτων και στη σύνθεση των εργασιών της κάθε ομάδας. Στο τέλος και για περίπου δεκαπέντε λεπτά οι μαθητές θα κληθούν να γράψουν ένα σύντομο κείμενο σχετικά με τον βαθμό ομοιότητας των περιοχών που ερευνήθηκαν και την άποψή τους για την πολιτιστική ενότητα του ελλαδικού χώρου. 7.Οργάνωση τάξης : Η τάξη αποτελείται από είκοσι μαθητές και θα χωριστεί σε τέσσερεις ομάδες των πέντε μαθητών. Ο καθηγητής θα ασκεί το ρόλο του συντονιστή και του επιβλέποντα. 8.Υλικοτεχνική υποδομή : Η εργασία θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.Θα απαιτηθούν τέσσερεις ηλ.υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μία επιφάνεια προβολής και ένας βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με τον server του εργαστηρίου , μέσω του οποίου θα γίνει η τελική παρουσίαση των εργασιών.Αναγκαίο επίσης το σχολικό εγχειρίδιο.Θα χρειαστούν τέλος τα τετράδια των μαθητών , όπου θα γράψουν τη σύντομη εργασία που θα τους ανατεθεί. 9.Περιγραφή σεναρίου: Οι μαθητές θα εργαστούν σε τέσσερεις πενταμελείς ομάδες . Επιδίωξη είναι να λειτουργήσουν με βάση το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, να στηριχτούν στην αρχή της αλληλεπίδρασης , να διερευνήσουν από κοινού το υλικό,να ανταλλάξουν γνώμες για τη εξαγωγή των συμπερασμάτων τους και να τα παρουσιάσουν με σαφήνεια στην υπόλοιπη τάξη. Παράλληλα ο καθηγητής ασκεί εποπτικό ρόλο.Παρέχει διευκρινίσεις και επεξηγήσεις,όπου χρειάζεται.Ελέγχει την ορθή χρήση του προγράμματος και του διαδικτύου,την καταλληλότητα και την επάρκεια των πληροφοριών ,την διαχείριση του χρόνου,την ποιότητα της σύνθεσης των συμπερασμάτων,την επάρκεια και την πειστικότητα της παρουσίασης.Επίσης ελέγχει την ισότιμη κατανομή του βάρους και της ευθύνης της έρευνας για κάθε μέλος και το βαθμό και την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ τους 10.Φύλλα εργασίας.θα διανεμηθούν τέσσερα φύλλα εργασίας στους μαθητές, ένα για κάθε μία ομάδα, της παρακάτω μορφής για τις πρώτες τέσσερεις ομάδες: 3
  4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός Κεφ.:2. ΕΝΟΤΗΤΑ: Εν.:1.2 Μυκηναϊκός Πολιτισμός. ΟΜΑΔΑ: ΜΕΛΗ:1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: 2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 3.ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ για την έρευνα του υλικού: 4.ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ για τη συγγραφή της εργασίας : 5. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην πρώτη και τρίτη ομάδα το ερώτημα αφορά αντίστοιχα τις περιοχές των Μυκηνών και του Ορχομενού και έχει την εξής μορφή: «Βασιζόμενοι στα ευρήματα από το λογισμικό ΑΒΑΚΙΟ/ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ/ΜΥΚΗΝΕΣ στην κατηγορία «ΟΠΛΙΣΜΟΣ» , στις πληροφορίες από το Διαδίκτυο και στις πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο σχετικά με τις ανασκαφές στην περιοχή της Τροίας να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας για το βαθμό ανάπτυξης της πολεμικής τεχνικής των Μυκηναίων και πώς αυτή επέδρασε στην εξωτερική τους πολιτική.Στη συνέχεια να μορφοποιήσετε τα ευρήματά σας σε εννοιολογικό χάρτη ». Στην δεύτερη και τέταρτη ομάδα το ερώτημα αφορά πάλι αντίστοιχα τις περιοχές των Μυκηνών και του Ορχομενού και έχει την εξής μορφή: «Βασιζόμενοι στα ευρήματα από το λογισμικό ΑΒΑΚΙΟ/ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ/ΜΥΚΗΝΕΣ στην κατηγορία «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» , στις πληροφορίες από το Διαδίκτυο και στις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου για τις σχέσεις τους με τους Χετταίους , να επισημάνετε τα είδη των επαγγελμάτων της Μυκηναϊκής.κοινωνίας και να συσχετίσετε την βιοτεχνική τους ανάπτυξη με την ακμή του εμπορίου τους. Στη συνέχεια να μορφοποιήσετε τα ευρήματά σας σε εννοιολογικό χάρτη ». 4
  5. 5
  6. 5
Anzeige