Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
AUTHOR: WAYNE GRUDEM. PHD
and BARRY ASMUS
What are the 78 Factors that will help nations escape poverty
and move toward pr...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
1.Ang bayan ay may
Kalayaang pang-
ekonomiya.
1. The nation has a free-
market economy. (131–
...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
2. Ang bayan ay may
malawakang pribadong
pagmamay-ari ng ari-
arian.
2. The nation has widespr...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
3. Ang bansa ay may
mabilis na mga proseso
para sa mga tao makakuha
ng mga dokumento, legal
sa...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
4. Ang bansa ay
may matibay na
currency.
4. The nation maintains a
stable currency. (155–
58)
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
5. Ang bansa ay may
mababang singil sa
buwis.
5. The nation has relatively low tax rates.
(158...
I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA
6. Ang bansa ay
taunang pagtaas ng
score sa international
index of economic
freedom.
6. The na...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
7. Ang bawat tao sa
bansa ay pantay-pantay
na pananagutan sa
batas (kasama ang
mayaman at mga
m...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
8. Ang korte ng bansa
ay hindi nagpapakita
ng favoritism o bias,
ngunit nagpapatupad
ng hustisy...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
9. Ang suhol /
paglalagay sa gobyerno
ay bihira at ito ay
mabilis na
napaparusahan kapag
nadisk...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
10. Ang bansa ay may
sapat na kapangyarihan
upang panatiliin ang
katatagan ng gobyerno
at upang...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
11. Mayroong sapat na
hanggananan sa mga
kapangyarihan ng
gobyerno ng bansa
upang ang kalayaang...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
12. Ang kapangyarihan ng
gobyerno ay maliwanag na
hiwalay mula sa national,
regional, lokal na ...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
13. Ang gobyerno ay
nananagutan sa mga tao sa isang
regular, tapat at bukas na
eleksyon at sa p...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
14. Ang gobyerno ay
may sapat na
kakayahan upang
proteksyunan ang
mamamayan sa
krimen.
14. The ...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
15. Ang gobyerno ay
may sapat na
kakayahan upang
proteksyunan ang
mamamayan sa
epidemya ng saki...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
16. Ang legal system ng
bansa ay may sapat na
kakanyahan na
proteksiyunan ang mga
mamamayan at ...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
17. Ang legal system ng
bansa ay may sapat na
kakanyahan na
proteksiyunan ang mga
mamamayan at ...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
18. Ang gobyerno ay
epektibong
pumuprotektahan ang
bansa laban sa
pananakop ng ibang
bansa.
18....
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
19. Iniiwasan ng
gobyerno ang walang
silbing digmaan ng
pananakop ng ibang
bansa.
19. The gover...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
20. Ang bansa ay may
batas na nangangalaga
laban sa kasiraan ng
kapaligaran.
20. The nation’s l...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
21. Ang bansa ay kailangang
mayroong pang-lahat na
edukasyon ng mga bata at
patungo pa sa mataa...
B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO
22. Ang batas sa bansa ay
nangangalaga at
nagbibigay ng ilang pang-
ekonomiyang insentibo
upang...
B. ANG KALAYAANG PAMBANSA
23. Ang batas sa bansa ay
nangangalaga at kalayaan sa
lahat ng mga relihiyon at
nagbibigay ng ib...
C. ANG KALAYAANG PAMBANSA
24. Ang batas sa bansa
ay nangangalaga at
nagbibigay ng
kalayaan na mag-ari ng
ari-arian.
24. Ev...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
25. Ang bawat isa sa bayan
ay mayroong kalayaan na
bumili at magtinda ng mga
produkto at serbis...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
26. Ang bawat isa sa
bayan ay may kalayaan na
maglakbay at
magtransport ng
produckto kahit saan...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
27. Ang bawat isa sa
bayan ay may
kalayaan na lumipat
kahit saan sa loob ng
bansa.
27. Everyone...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
28. Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan
upang kalayaan na
makipagkalakalan ng
walang nakakap...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
29. Ang bawat isa sa
bayan ay may kalayaan
upang simulan at
irehistro ang negosyo
ng mabilis at...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
30. Ang bawat isa
sa bansa ay may
kalayaan mula sa
mahal at mabigat
regulation ng
gobyerno.
30....
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
31. Ang bawat isa sa
bansa ay may
kalayaan mula sa
demand ng lagay.
31. Everyone in the nation ...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
32. Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan na
magtrabaho sa alinmang
trabaho ang kaniyang
pipil...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
33. Ang bawat manggagawa sa
bayan ay may kalayaan na
marewardan para sa kanyang
trabaho sa leve...
C
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
34. Ang bawat may-ari ng negosyo
ay may kalayaan na tumanggap ng
mga magtratrabaho at magtang...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
35. Ang bawat maypag-gawa ay
may kalayaan na kumuha ng
trabahador at magpromote ng
empleyado ba...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
36. Ang bawat isa sa bansa
ay may kalayaan na gamitin
ang yaman ng daigdig ng
matalino, at part...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
37. Ang lahat ng nasa
bayan ay may kalayaan na
magbago o mag-adopt ng
mas bago, at mas
epektibo...
B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
38. Ang lahat ng nasa bayan ay
may kalayaan na magka-access sa
kapaki-pakinabang na karunungan
...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
39. Ang bawat isa sa
mamamayan ay may
karapatan na makapagtapos
ng pag-aaral.
39. Every one in ...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
40. Ang bawat babae sa
bayan ay may parehong
antas sa edukasyon,
ekonomiya at kalayaang
pampuli...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
41. Ang bawat isa sa bansa,
mula sa nasyunal, racial,
katutubong pinanggalinga ay
mayroong pare...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
42. Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaan
umangat sa social at
pang ekonomiyang
estado.
42. Ev...
C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN
43. Ang bawat isa sa
bansa ay may kalayaang
maging mayaman sa
legal na paraan.
43. Everyone in ...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
44. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
naniniwala na mayroong
Diyos na Siyang kani...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
45. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
sumasang-ayon ng mga
katangian na related s...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
46. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
pinapahalagahan ang
katotohanan.
46. The so...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
47. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
rumerespeto sa
pribadong pag-aari ng ari-
a...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
48. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
nagbibigay ng dangal sa
mga iba pang moral ...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
49. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
naniniwala sa parehong
mabuti at masama sa
...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
50. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
naniniwala na ang mga
indibiduwal ay
respon...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
51. Ang pamayanan ay
pangkalahatang mataas
na pinahahalagahan
ang kalayaan ng
i...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
52. Ang pamayanan ay
pangkalahatang tumatanggi
sa anyo ng discriminasyon
laban ...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
53. Ang pamayanan ay
mayroong
pangkalahatang pag-
galang sa pag-aasawa ng
isang...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
54. Ang pamayanan sa
pangkalahatan ay
pinahahalagahan ang
pagiging permanente n...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
55. Ang pamayanan
ay may paniniwala na
ang sangkatauhan ay
ang mas mahalaga
kay...
C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
55. Ang pamayanan ay
naniniwala in general na ang
mundo ay andito upang sa
ikak...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
57. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala
na ang pag-unlad ng
ekonomiya ay...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
58. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala
na ang yaman ng buong
mundo ay h...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
59. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala
na ang buong mundo ay
maayos at ...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
60. Ang pangkalahatang
mamamayan ay naniniwala
na ang mundo ay lugar ng
oportun...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
61. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala na
ang oras ay linear at dahil d...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
62. Ang pamayanan ay
pangkalahatang nanininiwala
na ang oras ay mahalaga at ito...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
63. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naghahayag ng
malawak na pag-nanais na
iimp...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
64. Ang pamayanan ay
pangkalahatang bukas sa
pagbabago, at tao kung sa gayon
ay...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
65. Ang pamayanan ay
pangkalahatang
nagbibigay ng dangal sa
produktibong trabah...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
66. Ang pamayanan ay
pangkalahatang nagbibigay
ng dangal sa produktibong
mga ta...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
67. Ang mga nagmamay-ari ng
negosyo sa pamayanan at
manggagawa sa pangkalahatan...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
68. Ang pamayanan ay
pinahahalagahan ang
matatag na pagpapahalaga
sa pag-iimpok...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
69. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala sa
mutual na kapakinabangan mula...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
70. Ang pamayanan ay may
pangkalahatang nagpapahalaga
sa katalinuhan mula sa an...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
71. Ang pamayanan ay may
pangkalahatang
pinahahalagahan ang lubos
na sinanay na...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
72. Ang pamayanan ay may
pangkalahatang pinahahalagahang
nagpapakita ng tama at...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
73. Ang pamayanan ay may
pangkalahatang nagpapahalaga
ng may mapagpakumbababang...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
74. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala na
na ang purpose ng gobyerno
ay...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
75. Ang pamayanan ay
pangkalahatang naniniwala na na
ang purpose ng gobyerno ay...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
76. Ang pamayanan ay
pangkaparaniwang
pinahahalagahan ang pagiging
mapagmahal s...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
77. Ang pamayanan ay
pangkaparaniwang
pinahahalagahan ang pamilya,
kaibigan at ...
D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN
(VALUES)
78. Ang pamayanan ay
pangkaparaniwang
pinahahalagahan ang ispirituwal
na well-b...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

The Poverty of the Nations: A Biblical and Economic Solution by Wayne Grudem and Barry Asmus

Author: Wayne Grudem, PhD amd Barry Asmus
What are the 78 Factors that will help nations escape from poverty and move toward prosperity?
USED WITH PERMISSION

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

The Poverty of the Nations: A Biblical and Economic Solution by Wayne Grudem and Barry Asmus

 1. 1. AUTHOR: WAYNE GRUDEM. PHD and BARRY ASMUS What are the 78 Factors that will help nations escape poverty and move toward prosperity. POSTED FOR EDUCATIONAL PURPOSES by BEREAN GUIDE SLIDESHARE . USED WITH PERMISSION. THE POVERTY OF NATIONS: A BIBLICAL AND ECONOMIC SOLUTION
 2. 2. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 1.Ang bayan ay may Kalayaang pang- ekonomiya. 1. The nation has a free- market economy. (131– 221)
 3. 3. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 2. Ang bayan ay may malawakang pribadong pagmamay-ari ng ari- arian. 2. The nation has widespread private ownership of property. (141–54)
 4. 4. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 3. Ang bansa ay may mabilis na mga proseso para sa mga tao makakuha ng mga dokumento, legal sa pag-aari ng ari-arian. 3. The nation has an easy and quick process for people to gain documented, legally binding ownership of property. (149–54)
 5. 5. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 4. Ang bansa ay may matibay na currency. 4. The nation maintains a stable currency. (155– 58)
 6. 6. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 5. Ang bansa ay may mababang singil sa buwis. 5. The nation has relatively low tax rates. (158–162)
 7. 7. I. SYSTEMANG PANG-EKONOMIYA 6. Ang bansa ay taunang pagtaas ng score sa international index of economic freedom. 6. The nation is annually improving its score on an international index of economic freedom. (162)
 8. 8. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 7. Ang bawat tao sa bansa ay pantay-pantay na pananagutan sa batas (kasama ang mayaman at mga makapangyarihang tao) 7. Every person in the nation is equally accountable to the laws (including wealthy and powerful people). (225–226)
 9. 9. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 8. Ang korte ng bansa ay hindi nagpapakita ng favoritism o bias, ngunit nagpapatupad ng hustisya ng walang kinikilingan. 8. The nation’s courts show no favoritism or bias, but enforce justice impartially. (227)
 10. 10. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 9. Ang suhol / paglalagay sa gobyerno ay bihira at ito ay mabilis na napaparusahan kapag nadiskubre. 9. Bribery and corruption are rare in government offices, and they are quickly punished when discovered. (227–29)
 11. 11. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 10. Ang bansa ay may sapat na kapangyarihan upang panatiliin ang katatagan ng gobyerno at upang iwasan ang krimen. 10. The nation’s government has adequate power to maintain governmental stability and to prevent crime. (229–230)
 12. 12. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 11. Mayroong sapat na hanggananan sa mga kapangyarihan ng gobyerno ng bansa upang ang kalayaang personal ay maprotektahan. 11. There are adequate limits on the powers of the nation’s government so that personal freedoms are protected. (230–
 13. 13. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 12. Ang kapangyarihan ng gobyerno ay maliwanag na hiwalay mula sa national, regional, lokal na level at sa pagitan ng iba’t ibang sangay o branches sa bawat level. 12. The powers of the government are clearly separated between national, regional, and local levels, and between different branches at each level. (234– 236)
 14. 14. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 13. Ang gobyerno ay nananagutan sa mga tao sa isang regular, tapat at bukas na eleksyon at sa pamamagitan ng kalayaan ng media at may malayang access o pag-abot sa impormasyon patungkol sa akdibidad ng gobyerno. 13. The government is accountable to the people through regular, fair, open elections, and through freedom of the press and free access to information about government activities. (236–239)
 15. 15. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 14. Ang gobyerno ay may sapat na kakayahan upang proteksyunan ang mamamayan sa krimen. 14. The government adequately protects citizens against crime. (239–241)
 16. 16. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 15. Ang gobyerno ay may sapat na kakayahan upang proteksyunan ang mamamayan sa epidemya ng sakit. 15. The government adequately protects citizens against epidemics of disease. (241–242)
 17. 17. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 16. Ang legal system ng bansa ay may sapat na kakanyahan na proteksiyunan ang mga mamamayan at kanilang negosyo laban sa lumalabag sa kontrata. 16. The nation’s legal system adequately protects people and businesses against violations of contracts. (242–243)
 18. 18. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 17. Ang legal system ng bansa ay may sapat na kakanyahan na proteksiyunan ang mga mamamayan at kanilang negosyo laban sa lumalabag sa mga patent at copyright. 17. The nation’s legal system adequately protects people and businesses against violations of patents and copyrights.
 19. 19. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 18. Ang gobyerno ay epektibong pumuprotektahan ang bansa laban sa pananakop ng ibang bansa. 18. The government effectively protects the nation against foreign invasion. (246–248)
 20. 20. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 19. Iniiwasan ng gobyerno ang walang silbing digmaan ng pananakop ng ibang bansa. 19. The government avoids useless wars of conquest against other nations. (248–250)
 21. 21. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 20. Ang bansa ay may batas na nangangalaga laban sa kasiraan ng kapaligaran. 20. The nation’s laws protect the country against destruction of its environment. (250–252)
 22. 22. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 21. Ang bansa ay kailangang mayroong pang-lahat na edukasyon ng mga bata at patungo pa sa mataas sa level sa kung saan ang tao ay mabibigyang kakanyahang mamuhay ng kabuhayan at mag- ambag ng positibo sa lipunan. 21. The nation requires universal education of children up to a level where people are able to earn a living and contribute positively to society. (253–56)
 23. 23. B. ANG PAMBANSANG GOBYERNO 22. Ang batas sa bansa ay nangangalaga at nagbibigay ng ilang pang- ekonomiyang insentibo upang sa pagtatag na struktura ng pamilya. 22. The nation’s laws protect and give some economic incentives to stable family structures. (256–57)
 24. 24. B. ANG KALAYAANG PAMBANSA 23. Ang batas sa bansa ay nangangalaga at kalayaan sa lahat ng mga relihiyon at nagbibigay ng ibat ibang benepisyo sa mga religious. 23. The nation’s laws protect freedom of religion for all religious groups and give some benefits to religious generally. (263)
 25. 25. C. ANG KALAYAANG PAMBANSA 24. Ang batas sa bansa ay nangangalaga at nagbibigay ng kalayaan na mag-ari ng ari-arian. 24. Everyone in the nation has freedom to own property. (263)
 26. 26. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 25. Ang bawat isa sa bayan ay mayroong kalayaan na bumili at magtinda ng mga produkto at serbisyo, upang sa gayon ay walang pinoprotekatahang mga monopolya. 25. Everyone in the nation has freedom to buy and sell goods and services, so that there are no
 27. 27. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 26. Ang bawat isa sa bayan ay may kalayaan na maglakbay at magtransport ng produckto kahit saan man sa bansa. 26. Everyone in the nation has freedom to travel and transport goods anywhere within the nation. (264-67)
 28. 28. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 27. Ang bawat isa sa bayan ay may kalayaan na lumipat kahit saan sa loob ng bansa. 27. Everyone in the nation has freedom to relocate anywhere within the nation. (267)
 29. 29. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 28. Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan upang kalayaan na makipagkalakalan ng walang nakakapanggipit na quota o taripa o buwis. 28. Everyone in the nation has freedom to trade with other countries without dealing with restrictive quotas or tariffs. (267–269)
 30. 30. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 29. Ang bawat isa sa bayan ay may kalayaan upang simulan at irehistro ang negosyo ng mabilis at hindi mahal. 29. Everyone in the nation has freedom to start and register a business quickly and inexpensively. (269–271)
 31. 31. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 30. Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan mula sa mahal at mabigat regulation ng gobyerno. 30. Everyone in the nation has freedom from expensive and burdensome
 32. 32. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 31. Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan mula sa demand ng lagay. 31. Everyone in the nation has freedom from demands for bribes. (272–275)
 33. 33. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 32. Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan na magtrabaho sa alinmang trabaho ang kaniyang pipiliin. 32. Everyone in the nation has freedom to work in whatever job he or she chooses. (275–277)
 34. 34. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 33. Ang bawat manggagawa sa bayan ay may kalayaan na marewardan para sa kanyang trabaho sa level na siya ay namomotivate magkaroon ng magandang pagganap ng trabaho. 33. Every worker in the nation has freedom to be rewarded for his or her work at a level that motivates good job performance. (277–278)
 35. 35. C C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 34. Ang bawat may-ari ng negosyo ay may kalayaan na tumanggap ng mga magtratrabaho at magtanggal ng empleyado base sa kaniyang pagganap ng trabaho at pagbabago ng cycle ng negosyo. 34. Every employer has freedom to hire and fire employees based on job performance and changing business cycles. (278–279)
 36. 36. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 35. Ang bawat maypag-gawa ay may kalayaan na kumuha ng trabahador at magpromote ng empleyado base sa karapat- dapat hindi base sa koneksyon sa pamilya o personal na relasyon. 35. Every employer in the nation has freedom to hire and promote employees based on merit, regardless of family connections or personal relationships. (279–280)
 37. 37. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 36. Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan na gamitin ang yaman ng daigdig ng matalino, at partikular na binibigyang kakanyahan upang magamit ang yamang ito. 36. Everyone in the nation has freedom to use the earth’s resources wisely, and particularly to utilize any type of energy resource. (280–284)
 38. 38. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 37. Ang lahat ng nasa bayan ay may kalayaan na magbago o mag-adopt ng mas bago, at mas epektibo paraan ng pag- gawa at produksyon. 37. Everyone in the nation has freedom to change and adopt newer, more effective means of work and production. (284–85)
 39. 39. B. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 38. Ang lahat ng nasa bayan ay may kalayaan na magka-access sa kapaki-pakinabang na karunungan at imbensyon at kaunlaranang pangteknolohiya. 38.Everyone in the nation has freedom to access useful knowledge, inventions, and technological developments. (285– 91)
 40. 40. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 39. Ang bawat isa sa mamamayan ay may karapatan na makapagtapos ng pag-aaral. 39. Every one in the nation has the right to be educated. (292–93)
 41. 41. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 40. Ang bawat babae sa bayan ay may parehong antas sa edukasyon, ekonomiya at kalayaang pampulitika tulad ng nasa lalake. 40. Every woman in the nation has the same educational, economic, and political freedoms as men. (292–93)
 42. 42. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 41. Ang bawat isa sa bansa, mula sa nasyunal, racial, katutubong pinanggalinga ay mayroong parehong natapos na pag-aaral. Ekonomiya at kalayaang pampulitikal tulad ng mula sa ibang pinanggalingan. 41. Everyone in the nation, from every national, religion, racial and ethnic origin has the same educational, economic and political freedoms as those from other backgrounds.
 43. 43. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 42. Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaan umangat sa social at pang ekonomiyang estado. 42. Everyone in the nation has freedom to move upward in social and economic status (297-300)
 44. 44. C. ANG PAMBANSANG KALAYAAN 43. Ang bawat isa sa bansa ay may kalayaang maging mayaman sa legal na paraan. 43. Everyone in the nation has freedom to become wealthy by legal means (301-7)
 45. 45. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 44. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na mayroong Diyos na Siyang kanilang pagsusulitan ng kanilang mga gawa. 44. The society in general believes that there is a God who will hold all people accountable for their actions. (318–319)
 46. 46. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 45. Ang pamayanan ay pangkalahatang sumasang-ayon ng mga katangian na related sa trabaho at pagiging produktibo. 45. The society in general believes that God approves of several character traits related to work and productivity. (319–322)
 47. 47. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 46. Ang pamayanan ay pangkalahatang pinapahalagahan ang katotohanan. 46. The society in general values truthfulness. (322– 324)
 48. 48. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 47. Ang pamayanan ay pangkalahatang rumerespeto sa pribadong pag-aari ng ari- arian. 47. The society in general respects private ownership
 49. 49. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 48. Ang pamayanan ay pangkalahatang nagbibigay ng dangal sa mga iba pang moral na values. 48. The society in general gives honor to several other moral values. (326–29)
 50. 50. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 49. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala sa parehong mabuti at masama sa puso ng mga tao. 49. The society in general believes that there are both good and evil in every human heart. (329–330)
 51. 51. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 50. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang mga indibiduwal ay responsable sa kanilang mga gawain. 50. The society in general believes that individuals are responsible for their actions. (330–31)
 52. 52. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 51. Ang pamayanan ay pangkalahatang mataas na pinahahalagahan ang kalayaan ng indibiduwal. 51. The society in general highly values individual freedom. (331–332)
 53. 53. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 52. Ang pamayanan ay pangkalahatang tumatanggi sa anyo ng discriminasyon laban sa basehan ng lahi, kasarian o relihiyon. 52. The society in general opposes discrimination against people on the basis of race, gender, or religion. (332)
 54. 54. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 53. Ang pamayanan ay mayroong pangkalahatang pag- galang sa pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae. 53. The society in general honors marriage between one man and one woman. (333–
 55. 55. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 54. Ang pamayanan sa pangkalahatan ay pinahahalagahan ang pagiging permanente ng pag-aasawa at may mababang rate ng paghihiwalay. 54. The society in general values permanency of marriage and has a low
 56. 56. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 55. Ang pamayanan ay may paniniwala na ang sangkatauhan ay ang mas mahalaga kaysa sa ibang nilalang sa lupa. 55. The society in general believes that human beings are more
 57. 57. C. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 55. Ang pamayanan ay naniniwala in general na ang mundo ay andito upang sa ikakagamit at benepisyo ng mga sangkatauhan. 55. The society in general believes that the earth is here for the use and benefit of human beings. (336–337)
 58. 58. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 57. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang pag-unlad ng ekonomiya ay isang mabuting bagay at upang ipakita ang galing ng mundo. 57. The society in general believes that economic development is a good thing and shows the excellence of the earth. (337–338)
 59. 59. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 58. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang yaman ng buong mundo ay hindi kailanman mauubos. 58. The society in general believes that the earth’s resources will never be exhausted. (339–40)
 60. 60. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 59. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang buong mundo ay maayos at matiwasay at nararapat na saliksikin. 59. The society in general believes that the earth is orderly and subject to rational investigation. (339–40)
 61. 61. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 60. Ang pangkalahatang mamamayan ay naniniwala na ang mundo ay lugar ng oportunidad. 60. The society in general believes that the earth is a place of opportunity. (341)
 62. 62. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 61. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na ang oras ay linear at dahil dito ay mayroon pag-asa sa pagbabago at pag-unlad sa buhay ng mga tao at mga bansa. 61. The society in general believes that time is linear and therefore there is hope for improvement in the lives of human beings and nations.
 63. 63. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 62. Ang pamayanan ay pangkalahatang nanininiwala na ang oras ay mahalaga at ito ay dapat na ginagamit ng matalino. 62. The society in general believes that time is a valuable resource and should be used wisely. (342–43)
 64. 64. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 63. Ang pamayanan ay pangkalahatang naghahayag ng malawak na pag-nanais na iimprove ang buhay, gumawa ng mabuti, upang maginnovate, at maging produktibo. 63. The society in general manifests a widespread desire to improve on life, to do better, to innovate, and to become more productive. (343–44)
 65. 65. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 64. Ang pamayanan ay pangkalahatang bukas sa pagbabago, at tao kung sa gayon ay nagtratrabaho na masolusyonan ang problema at gawaing mabuti ang mga bagay- bagay. 64.. The society in general is open to change, and people therefore work to solve problems and make things better. (344–45)
 66. 66. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 65. Ang pamayanan ay pangkalahatang nagbibigay ng dangal sa produktibong trabaho. 65. The society in general gives honor to productive work. (345–48)
 67. 67. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 66. Ang pamayanan ay pangkalahatang nagbibigay ng dangal sa produktibong mga tao, kumpanya, at imbensyon at karera. 66. The society in general gives honor to economically productive people, companies, inventions, and careers. (348–350)
 68. 68. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 67. Ang mga nagmamay-ari ng negosyo sa pamayanan at manggagawa sa pangkalahatan ay nakikita nila ang kumpanya bilang pagbibigay ng kanilang mga kustomer ng mga bagay na may halaga, kung saan nakikita nila ang pagbayad ayon sa halaga nito. 67. The society’s business owners and workers in general view their companies primarily as means of providing customers with things of value, for which they will then be paid according to that value. (350–351)
 69. 69. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 68. Ang pamayanan ay pinahahalagahan ang matatag na pagpapahalaga sa pag-iimpok at hindi sa pag-gastos. 68. The society in general places a high value on savings in contrast to spending. (351)
 70. 70. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 69. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala sa mutual na kapakinabangan mula sa pagboboluntaryo at dahil ang “business deal” ay maayos kung ito’y nagbibigay ng benepisyo pareho sa bumibili at nagtitinda. 69. The society in general believes that mutual gains come from voluntary exchanges, and therefore a business deal is “good” if it brings benefits to both buyer and seller. (351–53
 71. 71. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 70. Ang pamayanan ay may pangkalahatang nagpapahalaga sa katalinuhan mula sa anumang pinanggagalingan nito at ito ay malawakang bukas para sa lahat. 70. The society in general values knowledge from any source and makes it widely available. (353–54)
 72. 72. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 71. Ang pamayanan ay may pangkalahatang pinahahalagahan ang lubos na sinanay na trabaho. 71. The society in general values a highly trained workforce. (354–55)
 73. 73. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 72. Ang pamayanan ay may pangkalahatang pinahahalagahang nagpapakita ng tama at sapat na paglipat ng karunungan at kinikilalang pinagmulan (recognized channels) upang ipalawak at i-test ang karunungan. 72.The society in general assumes that there must be a rational basis for knowledge and recognized channels for spreading and testing knowledge. (355–356)
 74. 74. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 73. Ang pamayanan ay may pangkalahatang nagpapahalaga ng may mapagpakumbababang matuto mula sa ibang tao, ibang bansa at ibang miyembro ng ibang relihiyon. 73. The society in general demonstrates a humble willingness to learn from other people, other nations, and members of other religions. (356–357)
 75. 75. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 74. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na na ang purpose ng gobyerno ay upang paglingkuran ang bansa at bigyan ng benepisyo ang lahat ng mamamayan. 74. The society in general believes that the purpose of government is to serve the nation and bring benefit to the people as a whole (358–359)
 76. 76. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 75. Ang pamayanan ay pangkalahatang naniniwala na na ang purpose ng gobyerno ay upang parusahan ang masama at ipagpalaganap ang kabutihan. 75. The society in general believes that the government should punish evil and promote good.
 77. 77. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 76. Ang pamayanan ay pangkaparaniwang pinahahalagahan ang pagiging mapagmahal sa bayan at ito ay nagpapalakas ng pinagka-isang pakiramdam ng pagiging isang bansa at purpose. 76. The society in general values patriotism and reinforces a shared sense of national identity and purpose. (359–364)
 78. 78. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 77. Ang pamayanan ay pangkaparaniwang pinahahalagahan ang pamilya, kaibigan at kaligayahan ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa kayamanang materyal. 77. The society in general counts family, friends, and joy in life as more important than material wealth.
 79. 79. D. ANG PAMBANSANG PINAHAHALAGAHAN (VALUES) 78. Ang pamayanan ay pangkaparaniwang pinahahalagahan ang ispirituwal na well-being (pagiging mahusay) at ang relasyon sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kayamanang materyal. 78. The society in general counts spiritual well-being and a relationship with God as more important than material wealth. (366– 367) ISINALIN-WIKA ni Ms. RIMALYN SIRIBAN

  Als Erste(r) kommentieren

Author: Wayne Grudem, PhD amd Barry Asmus What are the 78 Factors that will help nations escape from poverty and move toward prosperity? USED WITH PERMISSION

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

96

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

0

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×