Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Emerging Ekklesia by Greg Simas

Nahahayag na Ekklesia
Tagalog Version

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Emerging Ekklesia by Greg Simas

 1. 1. EMERGING EKKLESIA c 2018 Greg Simas All rights reserved.
 2. 2. 2 Instrumento ng Dios Upang Idisipulo Ang Mga Bansa 3 Aking Itatayo Ang Aking Simbahan 5 Kapag ang “Ekklesia” ay Naging “Simbahan” 9 Ano ang Ekklesia? 11 Sa Lupa Gaya ng Sa Langit 13 Panalagin - Ang Numero Uno na Tungkuling Kasarinlan ng Ekklesia 16 Mga Sanggunian 17 Patungkol sa May Akda
 3. 3. UNANG BAHAGI ANG INSTRUMENTO NG DIOS UPANG IDISIPULO ANG MGA BANSA Mahigit isang taon, ang Panginoon ay nagniningning ng Kanyang mapagpahayag na liwanag sa Matt 16:13-19. Dito, mababasa nag napakadakilang pagpapahayag na si Jesus ay si Cristo (Messiah, Anointed One)
 4. 4. Ang Banal na Kasulatan ay nagsabi sa atin na si Jesus ay nagtungo sa pinakamalayong Norte, sa Region ng Caesarea Philippi, at mula doon, siya ay naglakad ng dalawang araw kasama ng kanyang mga disipulo sa Tarangkahan (Gates) ng Hades,
 5. 5. Ginamit ni Jesus bilang backdrop ng Tarangkahan (Gates) ng Hades upang magbigay ng dalawa sa pinakadakilang pahayag sa Bagong Tipan para sa lahat ng sangkatauhan.
 6. 6. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Caesarea Filipos, tinanong niya ng kanyang mga tagasunod, “Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na Anak ng Tao?” Sumagot sila “May mga nagsasabing kayo po ay si Juan na Tagapagbautismo.
 7. 7. May mga nagsasabi rin kayo ay si Elias. At nag iba nama’y kayo ay si Jeremias o isa sa mga propeta.” Pero sa iyo sino ako?” Tinanong sila ni Jesus. “ Para sa inyo, sino ako?”
 8. 8. ”Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Dios na buhay.” Sinabi ni Jesus sa kanya, “Pinagpala ka ng Dios, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ito ay hindi tao nag nagpahayag sa iyo ng bagay na ito kundi aking Ama nasa langit.
 9. 9. At ngayon sinasabi ko sa iyo na Ikaw si Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking EKKLESIA at ang (Gates) Tarangkahan ng Hades ay hindi malulupig nito. Matt 16:13-18
 10. 10. ANG REGION NG CAESAREA FILIPOS Ang region ng Caesarea Filipos ay ang (seedbed) akatan ng maraming aktibidad ng okultismo at pagsamba sa dios-diosan. Walang debotong Hudyo ang mangahas na pumasok sa rehiyon dito dahil sa kadilimang spiritual ang nanaig dito.
 11. 11. Ang (Gates) Tarangkahan ng Hades ay nakaupo bilang isang kweba sa ilalim ng Mt. Hermon. Ang mga (Shrines) dambana sa goat-man Pan at ibang mga dios, tulad ni Caesar at Nemesis, ay nakikita kasama ang prostitusyon sa templo, mga pagsamba ng mga pagano
 12. 12. at sakripisyong ritual. Ikumpara ang rehiyong ito sa San Francisco, Las Vegas at New Orleans lahat pinagsamasama bilang isa.
 13. 13. ANG REBELASYON NI JESUS CRISTO Dito mismo sa eksaktong lugar at (Gates) Tarangkahan na si Jesus ay nagpahayag pharaoh ng rebelasyon na Siya ay ang Cristo AT ang ating takdang aralin ay itayo ang Kanyang Ekklesia (church)
 14. 14. ANG REBELASYON NI JESUS CRISTO Dito mismo sa eksaktong lugar at (Gates) Tarangkahan na si Jesus ay nagpahayag pharaoh ng rebelasyon na Siya ay ang Cristo AT ang ating takdang aralin ay itayo ang Kanyang Ekklesia (church) LEGAL RULING ASSEMBLY
 15. 15. Ito ay halos nakakabigla na marealize na sa pinakamadilim na spiritual na lugar sa lupa, pinili ni Jesus na magbigay ng dalawa sa pinakadakilang pahayag / rebelasyon sa sangkatauhan. Bakit hindi inilabas nag pahayag / rebelasyon sa templo ng Jerusalem?
 16. 16. Bakit dito? Dahil ang rebelasyon ni Jesus bilang Cristo sa (gates) Tarangkahan ng Hades daladala nag ating takdang aralin sa Kaharian, gaya ng upang ipagkasundo ang kapangyarihan ng kadiliman at dalhin ang (saving knowledge) nagliigtas
 17. 17. na karunungan mula kay Jesus sa lahat ng sangkatauhan bilang Kanyang Ekklesia. Si Jesus ay hindi tayo kinomisyon upang umupo sa loob ng pader ng ating mga simbahan, subalit upang ipagkasundo ang kultura.
 18. 18. Ang simbahan (Ekklesia) ay nilikha upang kunin nag rebelasyon ni Jesus Cristo patungo sa pinakamadidilim na lugar sa mundo. Kung ano ang nangyayari sa ating paligid ay nararapat na kumilos sa ating mga puso na manalangin at ibahagi ang mabuting
 19. 19. balita sa iba. Kailangan natin maunawaan na hindi natin kayang permanenteng palitan ang puso ng mga bansa hanggang ang Dios ang nagbago ng puso ng mga tao.
 20. 20. Ang rebelasyon na si Jesus ay Cristo, ang nagiisa na tumalo sa kamatayan at impierno, ay binigyan tayo ng awtoridad na dalhin mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa Kaharian ng kanyang maluwalhating liwanag sa pamamagitan ng Kanyang EKKLESIA, ang kanyang LEGAL RULING ASSEMBLY.
 21. 21. IKALAWANG BAHAGI ___________________________________ AKING ITATAYO ANG AKING IGLESYA (CHURCH)? Sa Matt. 16:18 Sabi ni Jesus, “Aking itatayo ang aking EKKLESIA at ang (gates) tarangkahan ng Hades ay hindi
 22. 22. malulupig nito.” Kung si Jesus ay magtatayo ng isang bagay, mahalaga na malaman (imperative = urgent, obligatory, commanding / pautos) ng bawat mananampalataya kung ano ang isang bagay na ito. Upang ating hindi mamisinterpret ang (statement)
 23. 23. pahayag tayo ay nasa malaking panganib kung ang ating tinatayo ay hindi ang Kanyang binigyang awtoridad o anointing.
 24. 24. AKING ITATAYO ANG AKING “CHURCH”? Ito ay sa (Gates) Tarangkahan ng Hades na si Jesus ay nagpapahayag ng dalawa sa pinakadakilang rebelasyon na nasa Bagong Tipan. Una, nag deklerasyon na si Jesus ay Cristo.
 25. 25. At ang pangalawa, na Kanyang itatayo ang EKKLESIA at ang (Gates) Tarangkahan ng Hades ay hindi magwawagi laban dito. Ang ating misyon ay sirain ang gawa ng kadiliman at sa pamamagitan ng Tarangkahan ng Hades kasama ang
 26. 26. ating Tagapamahala at Messiah, ang Haring Jesus. Ang ahensya na pinipili ni Jesus na kumilos sa tarangkahan (gates) ay ang “Ekklesia” HINDI ang “church” simbahan
 27. 27. Bago tayo magpatuloy, nais kong sabihin na mahal ko ang church / simbahan gaya ng pagpapaliwanag sa atin at aking ibinigay ang mahigit na talumpong taon sa full time ministry upang makita ito na malakas at mapalawak.
 28. 28. Ako rin ay buong komitment sa church/ simbahan at nais kong makita nag lubusang katagumpayan nito. Lagi akong naniniwala na ang church ay ang Lord’s agency upang itransform ang mundo. Walang Plan B.
 29. 29. Subalit kung paano natin parehong (“define”) “maipaliwanag ng detalye” at (“do”) gawin ang church sa maraming paraan ay iba mula sa kung paano ipinaliwanag ni Jesus ng detalye ito at paano ang mga apostol at ang sinaunang simbahan ay isinapamuhay ito.
 30. 30. PAANO NATIN MAIPAPALIWANAG ANG “CHURCH” SA ATIN NGAYON Kumuha ka ng diksyunaryo, kahit na anong uri, at hanapin mo ang salitang “church.” Sa sikat na Merriam-Webster na diksyunaryo (halos lahat ng mga diksyunaryo), ang unang depenisyon na makikita mo ay “isang gusali para sa pampublikong pananambahan.”
 31. 31. PAANO NATIN MAIPAPALIWANAG ANG “CHURCH” SA ATIN NGAYON Kumuha ka ng diksyunaryo, kahit na anong uri, at hanapin mo ang salitang “church.” Sa sikat na Merriam-Webster na diksyunaryo (halos lahat ng mga diksyunaryo), ang unang depenisyon na
 32. 32. makikita mo ay “isang gusali para sa pampublikong pananambahan.” Kung iyo pang sisiyasatin ng mas malalim ang etymology ng salita ang ugat na pinagsimulan ng salita, Ang Merriam- Webster ay dadalhin ka sa Griyegong salita na ang ibig sabihin ng
 33. 33. pinanggalingan nito ay ang salitang “kuriakon” na ang ibig sabihin ay “Ang Tahanan ng Panginoon.”
 34. 34. Ang nakakagulat na marealize ay nag salita para sa “church” (Greek Word “kuriakon”) ay hindi pa nageexist o umiiral hanggang nuong ikalimang siglo o 400 AD. Kung sa gayon, kung ating yayakapin nag realidad na si Jesus ay ginamit nag salitang “church” sa Mateo 16:18 kailangan nating maniwala na ginamit ni Jesus nag salita 350 na taon BEFORE/ BAGO bagaman ito umiral o nagexist!
 35. 35. Ang most likely na isinalita ni Jesus kay Pedro at sa kaniyang mga disipulo ay sa kanyang katutubong wika na Aramaic at ginamit nag salitang “ladoth.” Itong Aramaic na salita ginamit sa salita ay isang lumang Semitic na legal na term o kataga mula sa ugat na “od” na nag ibig sabihin ay “upang tipunin o magsama-sama para sa kadahilanan na magpatotoo,
 36. 36. pagbibigay ng instruksyon sa larangan ng batas o nag tawag na maging saksi para magpatunay.” Gayon nag mga disipulo narinig nag sinabi ni Jesus “ladoth” sa Aramaic na nag tamang salin ay “Ekklesia” sa Griyegong lenguahe. 1
 37. 37. Ito rin ay mahalaga go maisulat na si Jesus ay maari ngang (very well used) palagiang ginamit ang Greek word “Ekklesia” nuong siya ay nakikipagusap sa Kanyang mga disipulo dito sa Mateo 16:18.
 38. 38. Ang mga disipulo ay alam ang ilang salitang griyego at nag Ekklesia ay isang institusyon na namamahala dati sa bawat bayan. Samakatuwid, nag salitang Ekklesia ay pangkaraniwan at alam ng lahat bilang (legal assemblies) legal na pagtitipon sa bawat bayan sa buong Roman Empire.
 39. 39. Ang katotohanan ay, si Jesus ay hindi ginamit nag salitang “kuriakon” (church) sa Mateo 16:18 subalit nag Kanyang tunay sinabi ay “Ekklesia” (legal ruling assembly) Madidiskubre natin mamaya kung bakit ito ay (massive deal) napakalaking usapin.
 40. 40. Para sa ngayon, tayo ay sumang-ayon sa ganitong kaisipan, kung si Jesus ay gumamit ng isang salita, isipin mo, nag salita na magsasalarawan o magbibigay ng eksaktong detalye ng Kanyang Redemptive Agency upang baguhin nag mundo, at nag salita ay pinalitan upang nag ibig sabihin ay maging iba.
 41. 41. Hindi ba dapat natin iconclude na ating pahalagahan na ating iresearch, siyasatin at aralin nag salita na orihinal na ginamit ni Jesus at maliwanag na alisin nag takip upang malaman nag tunay na kahulugan at purpose ayon sa intensyon upang tayo ay nasa parehong pahina tulad kung nasan si Jesus?
 42. 42. ANG KASALUKUYANG PAGKAKAUNAWA SA CHURCH / SIMBAHAN Ang atin bang kasalukuyang pagkakaunawa ng simbahan at paano tayo ay “do church” “gumagawa sa simbahan”, ang ahensya na pinili ni Jesus habang siya ay tumayo kasama ang kaniyang mga disipulo sa
 43. 43. pinakamadilim, pinaka-nakakasuklam, ang pinakanasasakupan ng demonyo na rehiyon sa mundo, bago ang gates tarangkahan ng Hades at ang lahat ng impierno mismo?
 44. 44. Sa tingin mo ay makakaranas ng tatlumpu’t siyam na lashes o hagupit sa kaniyang likod, at korona ng tinik sa kaniyang ulo, ang brutality sa krus at ang Kanyang maluwalhating pagkabuhay na muli, upang tayo ay magtayo ng mga gusali, magkaroon ng magagandang pagtitipon, at tawagin natin itong church / simbahan?
 45. 45. Maaring mayroong pang mas higit duon... at mayroon nga! Sa susunod na seksyon na aking ibabahagi, na parang maikli at bulleted form, Kung paano tayo ay dumating sa salitang, “church” at ating simulan na bigyan ng kahulugan ano ang sinasabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo sa Mateo 16:18, nag nakasaad, Aking itatayo nag aking Ekklesia.
 46. 46. HULING SALITA Ito ay isang paglalakbay ng rebelasyon at siyasatin nating unawain nag maliwanag na ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Hindi ko inaangkin na mayroon ako NG sagot, at hindi ko rin iyon gustong gawin. Ako ay nag-aaral, isang disipulo, na nagnanais na makita
 47. 47. nag buong gantimpala ng Kanyang paghihirap ay lahat ng kaluwalhatian. Nais ko na nag simbahan (ekklesia) ay maging maningning, upang maging ulo at hindi buntot, na maging tunay na asin at liwanag at upang katawanin si Jesus ng mabuti bilang (desire of the nations) hangad ng mga bansa.
 48. 48. KAPAG ANG “EKKLESIA” AY NAGING “SIMBAHAN” Kinakailangan natin maglakbay pabalik ng sandali sa kasaysayan upang ating matanggal nag takip kung saan natin na-adopt o tinanggap nag salitang “church” kaysa sa salitang “Ekklesia.”
 49. 49. Ang seksyon na ito ay upang makapagbigay ng fly-by ng makasaysayang pangyayari na pinamunuan tayo palayo mula sa orihinal na intensyon ni Cristo, kaya nagdulot ito na hindi natin naunawaan ng tama at namisappropriate o
 50. 50. nalustay nag ating takdang-aralin, kung saan nagkaroon ito impact epekto sa atin pharaoh sa functional identity o tungkuling kasarinlan at nag ating misyon.
 51. 51. Hindi ito upang mamintas sa kasaysayan ng Church / Simbahan subalit nag capsulation o pagsama- sama ng mga pangyayari ay nagdulot ng malawak na pagtanggal ng “Ekklesia” at nag pagtaas ng kasikatan ng salitang “church.”
 52. 52. Sa pagsalaysay ng liwanag dito, nais kong makarating nag “wake-up call” “panawagang gumising” sa loob ng katawan ni Cristo gayundin nag mga intensyonal na re-alignment muling pag-aayos sa orihinal na takdang-aralin, na mayroong purpose layunin na
 53. 53. bumalik muli sa tahakin ng may mas malalim na pagkakaunawa at rebelasyon ng ano nag nais ng Panginoon na gawin natin sa lupa. ANG CRISTIANISMO AY GINAWANG LEGAL SA ROMAN EMPIRE
 54. 54. Ang orihinal na Ekklesia, nagsimula sa Libro ng Mga Gawa, nagpalaganap ng Mabuting Balita at malaki nag naging impluwensya sa mga lungsod at mga bansa hanggang sa 325 AD. Kahit na sila ay inaapi at pinepersecute o inuusig nag Ekklesia na siyang itinatag ni Cristo ay hindi napigilan o huminto.
 55. 55. Ang Ekklesia ay sadyang napakamaimpluwensya sa pag-abot ng mga lungsod at mga rehiyon kaya sa 525 AD, nag Roman Emperor Constantine (nasabi ay naging mananampalataya) ginawang legal ng Cristianismo.
 56. 56. Sa panahong ito, nag Nicene Creed ay naisulat, at nag mga naglalakihang cathedral ay nasimulan maitayo. Ito nag mga cathedral na kinalaunan ay tinawag bilang mga “churches.”
 57. 57. ANG CRISTIANISMO AY OPISYAL NA NAGING RELIHIYONG PANGNASYUNAL NG ROMAN EMPIRE Sa 380 AD, nag Roman Emperor na si Theodosius the Great ay ginawang relihiyong pangnasyunal sa buong Roman Empire.
 58. 58. Ang pinakainaakala na pagkakaroon ng pinnacle o climax o rurok ay nag naging unraveling paglutas ng Ekklesia. Ang state church ay inisqueezed o pinipi sa kanyang hubog, nakakuha ng control sa kanyang pamumuno para sa kanyang pangsariling kapakinabangan.
 59. 59. Sa sumunod na 1,000 taon nag ginawang formal na relihiiyon ay dahan-dahan ng pumalit sa Ekklesia ay tulad ng lebadura o pampaalsa sa dough/ tinapay. Ang pamunuan ng simbahan ay naging corrupt masama nasira nag pagkatao, kumuha ng anyo ng pagiging makadiyos subalit tinanggihan nag kapangyarihan nito.
 60. 60. Ngayon, tanging nag “propesyunal” na clergy, nag mayayaman, at edukado na siyang nakakaunawa ng Hebreo, Griyego at Latin, nag siyang may access sa Biblia. Itong Roman Catholic unibersal na simbahan ay naging mahusay nag pagkatatag at naengrain umikot dito ay nag kultura ng emperyo.
 61. 61. Ang Dios, sa kabilang dako, ay nagtago ang mga grupo ng mga tao mula sa maruming religious system / systemang pangrelihiyon sila ay mga rogue mga miembro ng Ekklesia, daladala ay ang tinig ng hindi nabahiran na Mabuting Balita.
 62. 62. ANG PAGLAGO NG SALITANG “CHURCH” Sa parehong oras, nag salitang “church” ay naging norm o pangkaraniwan at nag standard na define o nagbibigay ng eksaktong detalye para sa mga tao ng Dios at nag
 63. 63. redemptive agency. Natagpuan ko nag buod ng paglago ng salitang “church” mula sa “True Discipleship” website na sinulat ni Richard Hollerman. “Ang English language na unang sinalita dito sa planeta ng ito bilang German dialect, ay kilala bilang Old English o Anglo- Saxon, na
 64. 64. nasimulan na salitain sa Northern England, o Anglo-Saxon ay sumakop sa nasabing isla simula sa 449 AD. Ang pinakamaaga naisulat ay Old English, bagaman hindi ito lumabas hanggang approximately mga 800 AD
 65. 65. Kung ating papayagan na nag 50 taon para sa pagsakop upang magkarooon ito ng epekto sa England’s native dwellers, nag ibig sabihin ay sa bandang panahon ng 500 AD nag mga tao sa Northern England ay nagsimula irefer nag makarating gusali upang sumamba bilang cirice, lumaon ay chirche, ay panghuli, church.
 66. 66. Kung ating papayagan na nag 50 taon para sa pagsakop upang magkarooon ito ng epekto sa England’s native dwellers, nag ibig sabihin ay sa bandang panahon ng 500 AD nag mga tao sa Northern England ay nagsimula irefer nag makarating gusali upang sumamba bilang cirice, lumaon ay chirche, ay panghuli, church.
 67. 67. Ito ay lubusang mahirap unawain na kung paano nag salitang hindi sinasalita kahit saan man sa mundo hanggang 400 AD pagkatapos nag Bagong Tipan ay naisulat at hindi makapagpakita ng kahit na isang citation upang maging salita na alam ng mga tao
 68. 68. nuong first-century - paano nag salitang ito ay nag maaring depenisyon ng first-century word.
 69. 69. ANG PAGSALIN NI TYNDALE BAGONG TIPAN AT ANG KANYANG PANGANIB SA STATE CHURCH Sa ilang daang taon, nag State Church ay napanatili nag kanilang kapangyarihan sa pamamagitan madugong crusades laban sa mga sumasalungat na mga grupo para sa ngalan ng “doctrinal purity.”
 70. 70. Ang karurukan (climax) ay naabot nuong 1525 AD nuong isinalin ni William Tyndale nag Bagong Tipan mula sa Griyego sa Ingles para nag lahat ng pangkaraniwang tao ay makabasa. Ang pagsalin ay kilala bilang Tyndale Translation.
 71. 71. Ngayon, sa kanyang pagsalin ng Mateo 16:18, si Tyndale ay tamang isinalin nag Griyegong salita na “Ekklesia” na kasalungat ng salitang “church” simbahan na matagal ng ginagamit sa loob ng maraming daang taon.
 72. 72. Sa katotohanan, maari mong gamitin nag alin mang salita, “ congregation” o “assembly” bilang tamang angkop na salita sa Ekklesia sumakatuwid, nag isang salitang ito, ay isinalin ng tama ni Tyndale, nag naging tanda ng simula ng kanyang kamatayan.
 73. 73. Ang Roma ay umaangkin na si Pedro nag nagsimula ng “Church” sa gayon nag “Church” ay dapat pamunuan ng mga pope at mga bishops at hindi nararapat na mailagay sa kamay ng anumang “congregation” o “assembly.”
 74. 74. Ang tamang-tama na pagsalin ni Tyndale ng isang saitang ito ay nailagay nag buong kabuuan ng papal system sa panganib at malubhang pagkawala. Dahil nag translation o pagsalin ni Tyndale ay magiging pampubliko, nag tamang pagsalin ng Mateo 16:18 ay
 75. 75. mababasa ng masa at magdadala ng tunay na panganib sa kapangyarihan ng istraktura ng kapangyarihan ng religious institution.
 76. 76. Kahit na tinakot ng mga pinuno ng Roman Catholic Church, hindi pumayag si Tyndale na irevoke o icancel o ipatanggal nag salitang “congregation” Bilang resulta, siya ay pinagtaksilan ni Sir Thomas More at siya ay nahatulan ng kamatayan. Si William Tyndale ay sinunog sa stake nuong 1536.
 77. 77. ANG PAGTAYO NG SIMBAHAN NG ENGLAND (ANGLICAN CHURCH) Sa pagnanais na kahigtan nag lumalago na Protestant Movement at naghahanap ng mga daan upang humiwalay sa mga Roman Catholic, si King Henry VIII ay inendorso nag Great Bible (nilikha nuong 1535 AD)
 78. 78. Ang Great Bible, in essence, ay rebranded version ng Tyndale Bible, na nilikha upang magsidestep sa papal system dahil hindi pumayag nag Roman Catholic Church na pahintulutan si King Henry VIII na ipawalang bisa nag kasal ng kanyang asawa at mag-asawa ng ibang babae.
 79. 79. Si King Henry VIII ay hinikayat nag English Parliament na humiwalay sa Roman Catholic Church. Ang 1534 Supreme Act of Supremacy ay ginawa si Henry VIII na pinuno ng English Church at opisyal na pinapawalang bisa nag awtoridad ng Pope.
 80. 80. ANG GENEVA AT BIBLIYA NG MGA BISHOP Ang simbahan sa Geneva, Switzerland, gumagawa ng Protestant “Geneva Bible” sa 1560 AD. Sa ilalim ng pamunuan ni Queen Elizabeth I, nag Bishops Bible ay nilikha sa 1568 AD.
 81. 81. ANG KING JAMES VERSION NG BIBLIYA AT ANG KAHULI-HULIHAN NA HUMIHIP (FINAL BLOW) SA EKKLESIA Nuong 1604 AD, nag buong proyekto sa pagsain ay sinimulan halimbawa nag “Ang King James Authorized Version of the Bible” na sa ngayon ay bagong pinangalanan, Anglican Church, sa ilalim ng pamumuno ni King James.
 82. 82. Ang King James Authorized Version ay ginawa para sa State-Run na pangnasyunalna simbahan na siyang nakipagkumpetisyon sa Protestant Geneva Bible.
 83. 83. Si King James ay nagdeploy ng 47 na mga translator para sa proyekto at nag- Issue ng 15 pamantayan (rules) para sa pagsalin, sa loob ng 15 (rules) pamantayan ng pagsalin Article 3 ay nagsabi, “Ang lumang Ecclesiastical na mga Salita ay panatiliin, viz, nag Salitang “church” na hindi dapat maitranslate sa congregation.”
 84. 84. Sa pagsalin ng salitang Ekklesia bilang “church” na nag nararapat ay “congregation” o “assembly,” Si King James at nag Anglican state church ay naabot nag kanilang hangarin na maabot nag kanilang hangarin na panatiliin nag kapangyarihan sa
 85. 85. pamamagitan ng pagbigay ng kahulugan ng Christ’s Ekklesia bilang “Ang Tahanan ng Panginoon” na pinalitan ay dapat ay “legislative ruling assembly.”
 86. 86. Ang King James Authorized Version ay napublish nuong 1611 at mabilis itong lumago sa kasikatan at naunahan nag Protestant, Geneva Bible, at kasama nito, ay nag misappropriation o lustayin nag salitang Ekklesia bilang “church” imbis na nag nararapat ay “legislative ruling assembly.”
 87. 87. Ang King James Authorized Version ay naging, at hanggang sa ngayon, ANG pinakapopular sikat at numero-uno-na- nabibiling translation ng Bibliya sa loob ng 500 taon.
 88. 88. ATING TINATAYO ANG “CHURCH” AYON SA PAGSALIN NITO Sa loob ng 500 mga taon, ating tinatayo nag “church” ayon sa kung paano nag pagsalin, paglalagay Ng depenisyon at kung paano ito ipi- naunawa,subalit hindi sa pagtatayo ng Ekklesia na si Jesus ay nagkomisyon.
 89. 89. Maliwanag na nag “church” at nag “Ekklesia” ay dala-dala nag dalawang magka-ibang ibig sabihin, nag mga ito ay magbibigay sa atin ng magkaibang resulta.
 90. 90. HULING SALITA Mahalaga na ating maisulat na hindi ko sinisingle out ang Roman Catholic Church, gayundin ay hindi ko sinasabi na nag paraan kung paano natin ginagawa nag “church” ay somehow ungodly o pawang hindi makadios. Ito ay pinakamalayong bagay sa aking puso.
 91. 91. Ang ating pag-aaral ng kasaysayan ng church/simbahan ay nagpapahayag maraming nagawa na vital mistakes sa paglaon ng panahon. Subalit kailangan natin marealize na nag mga puso ng sangkatauhan ay dumilim - nag paghangad ng posisyon, kapangyarihan
 92. 92. at kontrol ay totoo at maari tayong maiba ng direksyon at ganun nga. Napakacrucial na ating iuncover nag orihinal na mandato upang tayo ay maalign sa Kanyang puso at misyon.
 93. 93. IKA-APAT NA BAHAGI ANO ANG EKKLESIA? Kinakailangan natin irealign ang ating mga sarili sa orihinal na mandato upang makuha nag tunay na resulta ng Kaharian.
 94. 94. Kailangan nating iresdiscover o madiskubreng muli ano nag “Ekklesia” At ating ishift o ibaling nag ating prioridad ayon dito. Kapag ito ay ating ginawa, tayo ay tunay na magkakaroon ng “Kingdom mindset.” o kaisipan ng Kaharian.
 95. 95. ANG ATING (DRIFT) PAG-ANOD MULA APOSTOLIC PATUNGONG PASTORAL MINISTRY Dahil ating pinalitan pharaoh nag pangalan at kahulugan ng mga Salita ng Panginoon sa Mateo 16:18, ang ating simbahan ay huminto sa pagiging
 96. 96. apostolic at tayo ay kadalasan sa malaking paraan ay naging pastoral. Ang ating pinakabigyang halaga ay nalipat na ng nararapat ay pagbabahagi ng Mabuting Balita at pag-abot ng mga bayan, napunta sa pastoral care.
 97. 97. Ating sinusukat nag tagumpay ng ministeryo ng “church” sa dami ng dumadalo at hindi sa impluwensya. Ang mga pastor at church leaders ay nararamdaman na panatiliin nag simbahan na spinning the plates o umiikot nag mga plato upang
 98. 98. gampanan nakakapagbigay ng tagumpay sa ministry. Dahil dito ay Maraming mga pastor at leaders sa brink o dulo o border ng godless competition, di makadiyos na kompetisyon na joyless exhaustion o walang kagalakang kapaguran at careeer-ending depression o depresyon na nagtatapos ng karera.
 99. 99. Si Jesus ay hindi tayo kinomisyon upang tayo ay maupo sa loob ng mga pader ng gusali at “do” “gawain” church sa simbahan, subalit upang engage o makipagkasundo ang kultura bilang Ekklesia. Ang Ekklesia ay nilikha upang kunin ang rebelasyon ni Jesus Cristo sa
 100. 100. pamamagitan ng (Gates) Tarangkahan ng Hades ay patungo sa pinakamadilim na lugar sa lupa.
 101. 101. ANG TEMPLO, ANG SINAGOGA AT ANG EKKLESIA Sa mga araw ni Jesus, duon ay mayroong tatlong pangunahing institusyon sa Israel: ang templo, ang sinagoga at ang Ekklesia.
 102. 102. Ngayon, tayo ay mas pamilyar sa templo at sinagoga subalit maliit nag ating kaalaman patungkol sa Ekklesia. Ang templo at ang sinagoga ay parehong religious na institusyon na inorganize upang sumamba at sa pagtuturo ng mga tao ng Dios.
 103. 103. Ang Ekklesia ay hindi religious kundi governmental . Ito ay unang dinevelop ng mga Griyego ilang daang taon bago si Cristo at pinakalawak ng mga Romano nuong sila ay may kapangyarihan. Ang bawat bayan ay may Ekklesia.
 104. 104. ANG EKKLESIA Ang Ekklesia ay nagkaroon ng malawak na kapangyarihan sa pagtatakda ng affairs ng mga bayan at territoryo. Ang tungkulin nito bilang legal ruling assembly ng mga bayan, nagtatagpo 40-50 beses sa loob ng isang taon upang mamuno at mamahala.
 105. 105. Ang mga Ekklesia ay regular na pinapatawag upang aktibong sumali sa pagsasabatas, magdeklara ng gera, gumawa ng kapayapaan, makipagnegotiate at gumawa ng mga alyansa, maghalal ng opisyal at marami pang iba.
 106. 106. Sa legal na ko-operasyon kasama nag Senado, nag Ekklesia ay nagkaroon ng pinal na mga desisyon sa lahat ng mga bagay na makakaepekto sa supreme na interes ng mga estado, katulad ng gera, kapayapaan, allyansa, mga kasunduan, ang
 107. 107. regulasyon ng army at navy, mga pinansyal, mga pautang, mga tribute, mga tungkulin, mga pagpapakilala ng bagong religious rites at festivals, ang mga awarding ng parangal at gantimpala at nag pagconfer pagbigay ng citizenship pagkamamayan.
 108. 108. Sa ibang salita, nag sekyular na Ekklesia ay nagkaroon ng malawak na awtoridad sa pagbalangkas ng mga kapakanan ng kanilang mga bayan o teritoryo. Upang adequately o maging sapat o magaling na imaneho itong mga kapakanan na ito,
 109. 109. ang namumunong konseho ay kadalasang nagtatagpo ng tatlo o apat na beses sa loob ng isang buwan. 3
 110. 110. Dahil ang bawat Ekklesia ay namumuno sa pamamagitan ng pamamahala ng panuntunan ng Roman, ang kanyang tungkulin ay upang gawing aktibo at ipatupad ang Roman na kaugalian o kagawian at ang mga batas ay masiguro na ang bawat bayan ay matingnan at kumilos gaya ng Roma, ang mga nasakop na rehiyon ng
 111. 111. Ekklesia. Sila ay namumunong lokal na expression ng Roma, apostolic in nature.
 112. 112. ANG EKKLESIA NI CRISTO Hindi nagkataon lamang na si Jesus ay naglabas ng pangalan at tungkulin ng Kanyang Divine Agency, ang Ekklesia, sa (Gates) Tarangkahan ng Hades.
 113. 113. Sinabi Niya sa Mateo 16:18, “Aking itatayo nag AKING Ekklesia.” Ano ang ibig sabihin nito? Si Jesus ay pinili ang Ekklesia para sa Katungkulan ng Kanyang Spiritual Government pamamahala sa espiritu, nagsasabatas ng langit dito sa lupa.
 114. 114. Ang kalooban ng ating Hari ay pag- access ng lahat ng madilim, demonic gate tarangkahan, pinapalaya ang mga tao mula sa Kaharian ng kadiliman at inaakay sila patungo sa liwanag ng kaharian.
 115. 115. Ang sabi sa Bibliya na nuong namatay si Jesus, Siya ay unang nagtungo sa Gates ng Hades at Siya mismo kinamkam Niya ito at iniwan itong walang kapangyarihan. Kanyang kinuha ang mga susi ng Hades ay kamatayan, ay binigay Niya ito sa Kanyang Ekklesia (Revelation 1:18; Ephesians 4:9-10; Colossians 2:15, Mateo 6:19).
 116. 116. Ibig sabihin ang church (Christ’s Ekklesia) ay nasa atin ang mga susi, at ang kaaway ay walang susi. Ang Ekklesia ay kinomisyon upang gamitin ang mga susi upang iaccess ang mga nakasaradong mga pinto at kunin muli kung ano nag nawala (Luke 19:10) muli, ang pagsasabatas ng langit sa lupa.
 117. 117. HULING SALITA Sa susunod na seksyon, ating ieexplore nag malawak kung ano ang Ekklesia ni Kristo at pagkatawag na gagawin nito. Atin ng sabihin ngayon, na si Jesus ay passionate tungkol sa Ekklesia at siya ay masigasig o maalab sa Kanyang tinatayo.
 118. 118. IKA-LIMANG BAHAGI SA LUPA GAYA NG SA LANGIT Maaring gumamit si Jesus ng ibang salita sa Mateo 16:18 upang bigyan ng eksaktong detalye upang isulong ang Kanyang kaharian. Siguro dapat ang sinabi Niya “Aking itatayo
 119. 119. ang aking Fellowship, aking templo, aking sinagoga.” pero nakakagulat, na ginamit ni Jesus nag sekyular na salita upang ipaliwanag ng may eksaktong detalye nag Kanyang Divine Agency na pagpapadala ng Kanyang Kaharian sa lupa, gaya ng sa langit, ang Ekklesia.
 120. 120. ANG KAHARIAN NG DIOS AY GOVERNMENTAL Kailangan nating lubusang maunawaan na ang kaharian ng Dios ay governmental, hindi relihiyoso. Nang dumating si Jesus sa lupa, dala-dala niya ang Kaharian kasama Niya. (Matt. 4:17) Pinahayag sa propesiya ni
 121. 121. Isaias sa loob ng mahigit na mga 700 taon bago pagbalik ni Jesus (Isaiah 9:6) Ang gobyerno ng Dios ay nainstall o naitalaga ng legal sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, at pagkabuhay ng muli, nagiging visible o nakikita sa pamamagitan ng Kanyang mga tagasunod.
 122. 122. Ang Passion Translation ay isinalin ang Mateo 16:18 ng tama ng sinabi nito na: “Bibigyan kita ng pangalan na Pedro, nag bato. At ang katotohanan kung sino ako ang magiging matibay na pundasyon sa kung saan aking itatayo nag aking church (simbahan) - (my legislative assembly) aking tagapagbatas na pagtitipon.
 123. 123. ANG NAMUMUNONG TAGAPAGBATAS SA LANGIT Ang Ekklesia ay ang tagapagbatas na pagtitipon ng gobyerno ng langit dito sa lupa na ang tungkulin ay maging mapanalangin na komunidad ng mga may pusong tagapaglingkod, mga
 124. 124. puspos at pinalakas ng Spirito, nagsasabatas mula sa mga posisyon bilang anak na lalaki o anak na babae, mga mamamayan ng langit, nagbabago ng komunidad, mga lungsod at mga bansa para sa Kanyang kaluwalhatian sa lupa.
 125. 125. Ang Ekklesia ay isang lokal na expression o pagpapahayag ng Langit dito sa Lupa. Siya ay co-labors mga kamanggagawa kasama si Jesus upang (engage) ipagkasundo at (transform) baguhin nag bawat (realm) kaharian ng syudad.
 126. 126. Kung ating mauunawaan ang tunay na gamit at lalim ng Ekklesia, makikita natin mayroong ganun na lamang na paglalaban upang patahimikin ang kanyang kahalagahan.
 127. 127. Ang salitang “Ekklesia” ay binibigyang kapangyarihan ang mga mga magkakasamang tao na magtatag, magpalago, at panatiliin ang spiritual na gobyerno sa lahat ng mga bayan at mga rehiyon.
 128. 128. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na, “Aking itatayo ang aking EKKLESIA...” Ito ay sa Kanya! Siya ang Hari, at tayo ay kinomisyon upang gawin ang mga kaharian ng mundong ito ay magmukhang tulad sa Kanya.
 129. 129. Ito ay nakakapaglakas sa kanyang mga tagapagsunod upang itatag ang kanyang gobyerno sa lahat ng parte ng kultura, tulad ng lebadura sa paggawa ng tinapay.
 130. 130. ATIN BANG ITINATAYO KUNG ANO ANG TINAYO NI JESUS? Kailangan natin tanungin ang ating mga sarili, Ano ang ating tinatayo, ano ang ating tinatayo at ano ang tinatayo ni Jesus? Sila ba ay pareho? Kailangan natin magdahan-dahan ng sandali at ito ay ating ikonsidera.
 131. 131. pagisipan kung tayo ay nagkamali sa pagkakaunawa sa rebelasyon ng Ekklesia, tayo ay magpapatuloy na magtayo ng “church” gaya ng kung paano ito naipaliwanag at makakaligtaan ang kabuuan ng ating panawagan nag ating takdang-aralin
 132. 132. mula sa Panginoon na tayo ay katuwang ng Banal na Espiritu sa pagtatayo ng Ekklesia ni Cristo.
 133. 133. Naging maliwanag, na mayroong mga lokal na ekspresyon ang Ekklesia na nakasprinkle o dilig sa buong America. Nagpapasalamat ako dahil dito. Subalit ang katotohanan ay marami sa atin ay tumatakbo ng may ibang wineskin na iba kumpara sa Kanya.
 134. 134. MAY MALIWANAG NA KINABUKASAN SA HINAHARAP! Sa kabila ng lahat ng ito, ang Dios ay makapangyarihang kumikilos sa buong sandaigdigan! Naniniwala ako na ang lumalagong pagpapahayag ng Kanyang Ekklesia ay ang magigiging nawawalang
 135. 135. DNA upang maipasok ito ng Panginoon sa mga “local church” upang siya ay magkaroon ng tunay na impact sa bawat realm o kaharian sa bawat syudad. Ang Banal na Kasulatan ay matutupad, na dahil dito, magkakaroon ng mas malayo at mas malawak na
 136. 136. level ng langit nag mapupunta sa lupa hanggang sa si Jesus ang tunay na hangad ng mga bansa. (truly the desire of the nations.)
 137. 137. Mga kaibigan, mayroong mas maganda at mas dakila sa horizon, ang Ekklesia ay naihahayag. IKA-ANIM NA BAHAGI ANG PANALANGIN - ANG NUMERO UNO NA PRIORIDAD NA TUNGKULIN
 138. 138. Kapag ating naunawaan na nais ni Jesus na nais Niyang itayo nag Kanyang Ekklesia na ang ating takdang aralin ay upang pasukin ang Tarangkahan (Gates) ng Hades, Ito ay lubusan ng nagiging maliwanag upang ang pinakapangunahing paraan upang
 139. 139. magsabatas ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay numero uno na functional identity tungkuling kasarinlan ng Ekklesia. Ang Personal At Magkakasama-samang panalangin ay ang lifeblood at backbone ng Ekklesia.
 140. 140. Aming kinukuha nag autoridad na si Cristo ang nagbigay sa atin at ng access o daanan at pagsasabatas ng langit dito sa lupa.
 141. 141. MGA PRAYER MEETING SA SIMBAHAN Ang ating mga prayer meeting sa simbahan ay naging mahina dahil tayo ay nagkamali sa ating takdang aralin. Kung tayo ay naniniwala na sulat ng tagumpay ng ”simbahan” ay bilang ng dumadalo, at ang numero unong prioridad sa “simbahan” ay kung ano
 142. 142. ang nangyayari sa LOOB ng mga pader, gayun ang ating buhay panalangin ay magigiging makasarili at ang focus ng paglago ay papasok, ay ang ating mga buhay ay lalago na walang kabatiran o pagpapakita na walang interes patungkol sa Panginoon at sa Kanyang kaharian.
 143. 143. Ang ating pangkasalukuyan na pagkakunawa ng “Church” ay tinanggal ang mga binti sa ating pangangailangan na manalangin. Mayroong maliit na “focus” o “fight” laban sa ating kasalukuyang depenisyon. Marami ay “bored” dahil tayo ay nagfocus sa pastoral kaysa sa apostolic mandate.
 144. 144. ANG EKKLESIA AT PANALANGIN Ang Ekklesia ay hindi magsusurvive kung wala ang panalangin. Ang komisyon na magsabatas at iasulto nag Tarangkahan ng Hades ay nagsisimula at natatapos sa panalangin dahil ang laban natin ay hindi sa laman o sa dugo subalit laban sa mga prinsipalidad at mga kapangyarihan.
 145. 145. Kapag ating tunay na “nakuha” ang rebelasyon tungkol sa Ekklesia ni Cristo, ang panalangin ay hindi na option o pagpipilian vsubalit isang kailangang kailangan. Ang araw ng linggo ay hindi na lamang church meeting subalit pagtitipon ng Ekklesia.
 146. 146. Ang mga apostol ay alam ito. Nuong sinabi ni Jesus, Aking itatayo ang aking Ekklesia. Naunawaan nilang lubusan at walang katanong-tanong kung ano ang sinasabi ni Jesus at ano ang kanilang tungkulin na dapat gawin.
 147. 147. Simulan aralin ang Libro ng Mga Gawa at makikita mo kung papaano ang Ekklesia ay gumagawa. Ang baseline o starting point ng unang Ekklesia ay panalangin, na nagrerelease ng banal na stratehiya, kaligtasan, pagbisita ng mga anghel at kapangyarihan ng Kaharian.
 148. 148. Sa mahigit na 1.5 na taon, 20% ng aming bayan ay naging pinanganak ng muli. Yun ay revival! Yun ay transformation!
 149. 149. Paano kung ang rebelasyon ng Ekklesia ay madiskubre ng Body of Christ ngayon? Paano nito mababago ang ating mga buhay, mga simbahan at ating mga bayan? Anomang magiging hitsura ng ating mga simbahan? Ang mga resulta at implikasyon ay napakalawak!
 150. 150. SA GAYON, ANO ANG GAGAWIN NATIN MULA DITO Hayaan mo akong magbigay sa iyo ng mga kaunting kaisipan na atin mga ikonsidera habang tayo ay lilipat mula sa “Church” patungo sa “Ekklesia” na panalangin bilang ating pundasyon.
 151. 151. 1. Ang panalangin ay nararapat na unang-una na functional identity / tungkuling kasarinlan ng simbahan Ekklesia. Tinawag ni Jesus ang Kanyang Tahanan bilang “Tahanan ng Panalangin” para sa lahat ng mga bansa. Si Jesus ay namumuhay upang magintercede o mamagitan. Bakit? Dahil tayo ay Kanyang Ekklesia. Ang panalangin ay dapat na maging sentro para sa Ekklesia upang magtagumpay.
 152. 152. 2. Kailangan nating gumana bilang Babaeng ikakasal at ang Ekklesia na namumuno. Ang mga tao, ang babaeng ikakasal, nauunawaan nag kanilang paghahari, hindi bilang isang Babaeng Ikakasal, subalit dahil sila rin ay Ekklesia, at gayundin, ang Ekklesia ay dapat na maunawaan ang kanilang kritikal na pangangailangan sa intimacy o malalim na pakikipag-isa hindi bilang tungkulin ng kanilang pamumuno, subalit dahil sila ay ang Babaeng Ikakasal. 4
 153. 153. Kailangan na isang Babaeng Ikakasal na nagmamahal kay Jesus na karapat-dapat sa Kanya, at kailangan ang Ekklesia na sakupin ang Hades.
 154. 154. 3. Kailangan natin tingnan ang ating simbahan bilang pagtipon-tipon ng kanyang mga tao, mga living stones buhay na mga bato. Sila ay ang mga tinawag na “called out ones,” ang mga namumuno mula sa lugar ng intimacy o malalim na pakikipag-isa upang ishift ang atmosphere ng mga bayan at makuha ang air supremacy habang ipinapagwagi nag mga tao at kumikilos kasama ang supernatural na kapangyarihan.
 155. 155. 4. Kinakailangan natin tingnan ng mayroong bagong pananaw nag Libro ng Mga Gawa at tingnan kung paano ang Ekklesia ay gumanap ng tungkulin. Ang corporate o sama-samang pananalangin na nagdudulot ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita at nag pagpapalawak ng Kaharian.
 156. 156. 5. Kailangan natin hingiin nag Spirito ng Karunungan ayon sa Efeso 1:17 upang mas maintindihan ng mabuti nag Ekklesia ni Cristo, ang Kanyang namumunong gobyerno dito sa lupa.
 157. 157. ANG EKKLESIA NA DALA ANG PUSO NG KANYANG HARI Sa paraan ng Barbarian, si Erwin McManus ay isinalaysay ang compelling na insight na kaniyang nakuha sa kasaysayan ng lahi ni Douglas habang binibisita nag Scotland.
 158. 158. Ang istorya ay nagsimula kasama si Robert the Bruce, nag Scottish na dugong bughaw na siyang sikat na nagtakwil kay William Wallace na ginampanan ni Mel Gibson sa pelikula na Braveheart. Sa sumunod na panahon, pagkatapos ng pagpatay kay
 159. 159. Wallace, bumangon si Robert Bruce na pangunahan ang Scotland patungo sa kalayaan. “Bago ang kanyang kamatayan nuong 1329, Si Robert ay humingi ng pakiusap na kapag siya ay namatay, ang kanyang puso ay tanggalin at ilakbay ang kasama nag
 160. 160. karapadapat na sundalo habang nasa krusada. Isa sa mga pinakamalapit na kaibigan, na si James Douglas, ay ginalang nag kanyang pakiusap. Ang puso ni Robert the Bruce ay naembalsamo, Inilagay sa maliit na lalagyan, at dinala ni Douglas sa
 161. 161. kanyang leeg. Sa bawat pakikipaglaban ay literal na dinala ni Douglas ang puso ng hari sa kanyang mga laban. Sa kanyang kampanya laban sa Moors sa Granada, Epanya, noong si Douglas ay napapalibutan ng kanyang mga kaaway dahil alam nya na ang nalalapit na
 162. 162. kamatayan kinuha niya ang puso ni Robert the Bruce mula sa kanyang leeg at ito ay pinalipad sa gitna ng kanyang mga kalaban sumisigaw “laban para sa puso ng inyong hari.” 5
 163. 163. TUNGKOL SA MAY AKDA Nagtatag at Senior Leader ng Converdience House of Prayer. Ang passion ni Pastor Greg ay upang ang pagbabago ng buong mundo at transformation sa mga bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan at presensiya ng Dios at gayundin ang
 164. 164. pagtayo ng mga leaders upang maabot ang kanilang buong potential sa kanilang panawagan maaari mong makita ang iba pang tungkol sa Ekklesia gayundin ang iba pang mga tungkol sa Ekklesia sa kanyang blog.
 165. 165. MGA RECOMMENDATION NI PASTOR GREG UPANG MAS LUMALIM SA EKKLESIA Ekklesia:Rediscovering God’s Instrument for Global Transformation - By Ed Silvoso Ekklesia Rising: The Authority of Christ In Communities of Contending Prayer - by Dean Briggs.
 166. 166. CONVERGENCE HOUSE OF PRAYER Patunggol sa karagdagang impormasyon tungkol sa Convergence House of Prayer , bisitahin sa www.convergencehop.org! Maaari mo ring bisitahin ang Convergences Facebook at Instagram pages!

  Als Erste(r) kommentieren

Nahahayag na Ekklesia Tagalog Version

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

116

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

0

Befehle

Downloads

1

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×