Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 จานวน 64 ข้อ ) โดยประพันธ์ เวารัมย์
http:/...
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์
http://pun2013.bth....
11. ถ้าได้รับความเดือนร้อน จากคาสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย สามารร้องขอค่าทดแทนภายในกี่วัน
นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงก...
15. การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายในกี่วัน นับแต่ได้รับรู้ถึงเหตุ ?
ตอบ……………………………………………….....
20. การประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องมีกรรมการมาประชุม
อย่างน้อยเท่าใด จึงจะเป็นองค์ประชุ...
26. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความว่า ?
ตอบ………………………………………………..………………………………………
27. การยกเว้นกรณีใช้บังคับในนอกเหนือท...
31. ตาแหน่งใด สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยตาแหน่ง ?
ตอบ………………………………………………..……………………...
36. กรณีคาสั่งทางปกครอง ถ้าขอเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องดาเนินการภายในกี่วัน ?
ตอบ………………………………………………..………………………………………
37. การ...
41. การพิจารณาทางปกครอง หมายความว่าอย่างไร ?
ตอบ………………………………………………..………………………………………
42. กฎ หมายความว่าอย่างไร ?
ตอบ……………...
47. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของผู้ดารงตาแหน่งอธิบดี คือใคร ?
ตอบ………………………………………………..………………………………………
48. ผู้พิจารณาอุทธรณ์ค...
53. เหตุในการขอพิจารณาใหม่ มีอะไรบ้าง ?
ตอบ………………………………………………..………………………………………
54. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาห...
59. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของเจ้าหน้าที่ และที่ว่าการอาเภอที่ผู้รับมี
ภูมิลาเนา ใช้ในกรณีใด ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ชุดช่วยจำ

7.703 Aufrufe

Veröffentlicht am

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ชุดช่วยจำ

 1. 1. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 จานวน 64 ข้อ ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีทั้งหมดกี่หมวด กี่มาตรา ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 5. ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง หมายความรวมถึง ? ตอบ………………………………………………..………………………………………
 2. 2. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc 6. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทาเป็นภาษาใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 7. กรณีใดเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถทาการพิจารณาทางปกครองได้ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 8. คาสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง ไม่ได้หมายความรวมถึง? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 9. กรณีที่มีการยื่นขอโดยมีผู้ลงชื่อหรือคู่กรณีกี่คนขึ้นไป จะถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วม ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 10. การขอให้พิจารณาคาสั่งทางปกครองใหม่ ต้องกระทาภายในกี่วัน นับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุ ? ตอบ………………………………………………..………………………………………
 3. 3. 11. ถ้าได้รับความเดือนร้อน จากคาสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย สามารร้องขอค่าทดแทนภายในกี่วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 12. กรรมการวิธิปฎิบัติราชการทางปกครองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระดารงตาแหน่งคราวละกี่ปี โดย กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งได้อีก ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 13. กรณีคาสั่งทางปกครองเป็นคาสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับทราบคาสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระทาโดยเหตุอัน สมควร เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งต้องยืนยันคาสั่งนั้นเป็นหนังสือภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 14. เจ้าหน้าที่ผู้รับคาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ต้องพิจารณาคาอุทธรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่ วันที่รับคาอุทธรณ์ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 4. 4. 15. การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายในกี่วัน นับแต่ได้รับรู้ถึงเหตุ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 16. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ กรณีภายในประเทศเมื่อครบกี่วัน ถือว่าได้รับแจ้ง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 17. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ กรณีต่างประเทศเมื่อครบกี่วัน ถือว่าได้รับแจ้ง ?? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 18. วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรการบังคับทางปกครองให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 19. การบังคับทางปกครอง คาสั่งทางปกครองสั่งให้บุคคลชาระเงินภายใน 7 วันแล้วไม่กระทาตาม เจ้าหน้าที่ อาจใช้มาตรการการบังคับทางปกครองได้อย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 5. 5. 20. การประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องมีกรรมการมาประชุม อย่างน้อยเท่าใด จึงจะเป็นองค์ประชุม ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 21. การลงมติคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ถือเสียงอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 22. ตาแหน่งใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 23. หน่วยงานใด ที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีจานวนกี่คน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 25. คาสั่งทางปกครองหมายความว่า อย่างไร? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 6. 6. 26. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความว่า ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 27. การยกเว้นกรณีใช้บังคับในนอกเหนือที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ตราเป็น กฎหมายใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 28. คาสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้หรือไม่ เพียงใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 29. การให้เหตุผลในคาสั่งทางปกครอง ไม่ใช้บังคับกับกรณีใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 30. การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางการปกครอง ต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้น ภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 7. 7. 31. ตาแหน่งใด สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยตาแหน่ง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 32. คาสั่งทางปกครอง ผู้มีอานาจจัดทา คือ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 33. คาสั่งทางปกครอง ทาได้กี่แบบ อะไรบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 34. ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุการยื่นอุทธรณ์ คาโต้แย้ง หรือระยะเวลา สาหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ และหาก ไม่มีการแจ้งใหม่ ระยะเวลาการอุทธรณ์ขยายเป็นเท่าใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 35. ระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายหรือโดยคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทาการงานสาหรับ เจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคาสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 8. 8. 36. กรณีคาสั่งทางปกครอง ถ้าขอเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องดาเนินการภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 37. การจัดซ้อจัดทุกชนิดเป็นคาสั่งทางการปกครองหรือไม่ หากคู่กรณีไม่พอใจสามารถอุทธรณ์คาสั่งได้หรือไม่ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 38. นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ้นจากตาแหน่งเมื่อใด? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 39. ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่าย ปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 40. บุคคลใดมีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 9. 9. 41. การพิจารณาทางปกครอง หมายความว่าอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 42. กฎ หมายความว่าอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 43. เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง หมายความว่าอย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 44. สิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง มีอะไรบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 45. กรณีใด ที่เจ้าหน้าที่สามารถแนะนาให้คู่กรณีตั้งตัวแทนร่วมได้ ตอบ………………………………………………..……………………………………… 46. คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสือและการยืนยันคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และ เหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย อะไรบ้าง ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 10. 10. 47. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของผู้ดารงตาแหน่งอธิบดี คือใคร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 48. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของปลัดกระทรวง ได้แก่ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 49. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของนายอาเภอ คือ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 50. ผู้พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 51. คาสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้เมื่อใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… 52. ถ้าหากเป็นการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นจะใช้ วิธีการใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 11. 11. 53. เหตุในการขอพิจารณาใหม่ มีอะไรบ้าง ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 54. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินวันกี่บาท ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 55. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินวันกี่บาท ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 56. นายอาเภอมีอานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองได้ไม่เกินวันกี่บาท ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 57. คาสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้เมื่อใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… 58. ถ้าหากเป็นการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองหรือกฎนั้นจะใช้ วิธีการใด ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc
 12. 12. 59. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของเจ้าหน้าที่ และที่ว่าการอาเภอที่ผู้รับมี ภูมิลาเนา ใช้ในกรณีใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 60. การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยวิธีการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นใช้ในกรณีใด ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 61.การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายในกี่วัน ตอบ………………………………………………..……………………………………… 62. การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทาภายในกี่วัน ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 63. ขั้นตอนการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง กาหนดไว้อย่างไร ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… 64. การยื่นคาขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทาภายในกี่วัน นับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ? ตอบ………………………………………………..……………………………………… แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชุดช่วยจา ชุดที่ 1 ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc

×