Δίκτυα - Κεφάλαιο 4

Katerina Drimili
Katerina Drimiliprofessor at Vocational Education um Ministry of Education, Greece
ΠΗΓΗ: https://www.usanfranonline.com
Εφαρμογών
Μεταφοράς
Δικτύου
Πρόσβασης
στο μέσον
TCPUDP
Χρησιμοποιείται από το επίπεδο
μεταφοράς όταν μας ενδιαφέρει
μετάδοση χωρίς καθυστερήσεις και
με μεγάλη ταχύτητα
Χρησιμοποιείται από το
επίπεδο μεταφοράς όταν μας
ενδιαφέρει μετάδοση με
ακρίβεια και αξιοπιστία
Παρέχει υπηρεσίες
προσανατολισμένες σε
σύνδεση,
εξασφαλίζοντας την
αξιόπιστη μετάδοση και
την από άκρο σε άκρο
επικοινωνία.
Παρέχει υπηρεσίες
προσανατολισμένες σε
σύνδεση,
εξασφαλίζοντας την
αξιόπιστη μετάδοση και
την από άκρο σε άκρο
επικοινωνία.
Αν δεν πάει ταχυδρόμος σε ένα
χωριό τότε δεν μπορώ να στείλω
συστημένο γράμμα. Από την
στιγμή όμως που πηγαίνει , ξέρω
πως το γράμμα θα πάει ολόκληρο
και πώς θα το πάρει από μένα και
θα το παραδώσει στα χέρια του
παραλήπτη….
1
2
3
Π
Α
Ρ
Α
Λ
Λ
Η
Λ
Ι
Σ
Μ
Ο
Σ
Η διαδικασία εγκατάστασης της
σύνδεσης, «απαιτεί» έναν
τριπλό χαιρετισμό ώστε κάθε
άκρο να γνωρίζει ότι μπορεί να
επικοινωνήσει με το άλλο.
Γειά σου. Είσαι καλά;
Και εγώ καλά είμαι
Καλά είμαι. Εσύ;
1
Η μεταφορά των
δεδομένων, θα ξεκινήσει
μόνο μετά την
εγκατάσταση της
σύνδεσης.
Το TCP πρωτόκολλο θεωρείται αξιόπιστο, γιατί εξασφαλίζει την
σωστή μετάδοση διενεργώντας ελέγχους, ώστε σε περίπτωση
απώλειας ή λάθους να κάνει επαναποστολή δεδομένων.
Το TCP πρωτόκολλο θεωρείται αξιόπιστο, γιατί εξασφαλίζει την
σωστή μετάδοση διενεργώντας ελέγχους, ώστε σε περίπτωση
απώλειας ή λάθους να κάνει επαναποστολή δεδομένων.
Συγκεκριμένα
 Εγγυημένη παράδοση μηνυμάτων ανεξάρτητα με το
μέγεθος του.
 Παράδοση με την σωστή σειρά.
 Παράδοση ενός μόνο αντιγράφου του μηνύματος.
 Απόρριψη μηνυμάτων με μεγάλη καθυστέρηση.
 Ελεγχος ροής επικοινωνίας.
Όπως ήδη γνωρίζουμε το βασικό
μοντέλο επικοινωνίας που
χρησιμοποιείται στις περισσότερες
TCP/IP εφαρμογές είναι το
μοντέλο πελάτη– εξυπηρετητή.
Ο «πελάτης» και ο «εξυπηρετητής»
είναι διεργασίες.
Το πρωτόκολλο TCP μετατρέπει
την «υπηρεσία» παράδοσης
δεδομένων μεταξύ
υπολογιστών, την οποία παρέχει
ένα δίκτυο, σε ένα κανάλι
επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών
(των δύο άκρων).
Το πρωτόκολλο TCP μετατρέπει
την «υπηρεσία» παράδοσης
δεδομένων μεταξύ
υπολογιστών, την οποία παρέχει
ένα δίκτυο, σε ένα κανάλι
επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών
(των δύο άκρων).
Το TCP μεταδίδει μόνο όταν το πλήθος των δεδομένων που έχει
λάβει είναι επαρκές για να συμπληρωθεί το μέγεθος του πακέτου
που έχει συμφωνηθεί κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης.
Όταν λάβει δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν αυτό το
μέγεθος πακέτου, τα σπάει σε μικρότερα.
Τα πακέτα ονομάζονται τμήματα ή segments και αποτελούν την μονάδα μεταφοράς
στο πρωτόκολλο TCP. Κάθε τμήμα αποτελείται από την Επικεφαλίδα (Header) και τα
προς μετάδοση δεδομένα (Data).
Η επικεφαλίδα αποτελείται από έναν αριθμό πεδίων με δεδομένα που
προσθέτει το TCP και είναι απαραίτητα για τη μετάδοση. Αυτά είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του προς μετάδοση πακέτου.
Τμήμα επικεφαλίδας με το οποίο θα ασχοληθούμε.
Κάποια από τα δεδομένα της επικεφαλίδας θα χρησιμοποιηθούν για την επανένωση
των δεδομένων των segments, προκειμένου να δημιουργηθεί το αρχικό πακέτο, ενώ
κάποια άλλα χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα ήρθαν όλα
και χωρίς λάθη.
Η επικεφαλίδα έχει
ελάχιστο μήκος 20
octets και μέγιστο
60 octets μαζί με το
προαιρετικό
πεδίο options.
Η επικεφαλίδα έχει
ελάχιστο μήκος 20
octets και μέγιστο
60 octets μαζί με το
προαιρετικό
πεδίο options.
Αριθμός σειράς
Κάθε τμήμα έχει το δικό του αριθμό σειράς, ο
οποίος δηλώνει τη θέση του συγκεκριμένου
τμήματος στο αρχικό πακέτο.
Αριθμός επιβεβαίωσης
Ο αριθμός επιβεβαίωσης δηλώνει ότι έχουν
ληφθεί από τον παραλήπτη όλες οι οκτάδες
(bytes) μέχρι το νούμερο που δείχνει. Αν ο
αποστολέας δεν λάβει επιβεβαίωση μέσα
σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, θα
επαναλάβει τη μετάδοση των δεδομένων.
Παράθυρο
Ο αριθμός στο πεδίο παράθυρο
δηλώνει πόσα δεδομένα (σε
οκτάδες) μπορεί να δεχθεί.
Μέσω αυτού του πεδίου το TCP
κάνει έλεγχο ροής δεδομένων.
Αν συνδυαστούν τότε γνωρίζουμε ποια δεδομένα περιμένει να λάβει ένας υπολογιστής.
Ο αριθμός σειράς μας δείχνει την θέση των δεδομένων του συγκεκριμένου segment
μέσα στο αρχικό πακέτο.
Στην πλευρά του αποστολέα τα
πακέτα παίρνουν αριθμό σειράς, στην
φάση του τεμαχισμού (δημιουργία
των tcp segments).
Στην πλευρά του παραλήπτη ο
αριθμός σειράς χρησιμοποιείται ώστε
τα δεδομένα να τοποθετηθούν στη
σωστή θέση, προκειμένου να
δημιουργηθεί το αρχικό πακέτο.
Στην φάση της εγκατάστασης της σύνδεσης παίρνει έναν αυθαίρετο αριθμό
Στην φάση της αποστολής δεδομένων ξεκινάει από το 0 και ανεβαίνει ανάλογα με τις
οκτάδες που αποστέλλονται
Ο αριθμός επιβεβαίωσης δηλώνει ότι έχουν ληφθεί όλες οι
οκτάδες (bytes) μέχρι τον αριθμό (όχι και αυτόν).
Ουσιαστικά ενημερώνει τον αποστολέα ότι ο παραλήπτης
έλαβε τα δεδομένα που του στάλθηκαν.
Αν ο αποστολέας δεν λάβει σε εύλογο χρονικό διάστημα
αριθμό επιβεβαίωσης τότε υποθέτει ότι έχει γίνει κάποιο
λάθος (το πακέτο χάθηκε ή καταστράφηκε, ή η σύνδεση
διακόπηκε) και ξαναστέλνει τα δεδομένα.
Ο αριθμός επιβεβαίωσης είναι ένα από τα πεδία που δίνει
αξιοπιστία στο TCP πρωτόκολλο.
Πολύπλεξη Αποπολύπλεξη
Οι αριθμοί θύρας χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση των διαφορετικών συνομιλιών μεταξύ
των δύο άκρων. Κάθε σύνδεση παίρνει έναν αριθμό (θύρα πηγής) ουσιαστικά αυθαίρετο
και έναν προκαθορισμένο αριθμό (θύρα προορισμού), ανάλογα με την εφαρμογή
προορισμού. Όταν υπάρξει απάντηση, τα νούμερα αυτά αντιστρέφονται.
Οι δύο παραπάνω αριθμοί μαζί με τις διευθύνσεις ΙΡ των
δύο άκρων ταυτοποιούν τις συνδέσεις.
Ουσιαστικά το TCP segment περιέχει όλες
πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να παρέχει
Είναι πρωτόκολλο αυτοδύναμου πακέτου χωρίς σύνδεση. Δεν ελέγχει την σύνδεση
με τον παραλήπτη, αλλά αρχίζει αμέσως την αποστολή.
Είναι όπως το τηλεοπτικό σήμα που εκπέμπει άσχετα αν έχουμε ανοιχτή την τηλεόραση.
 Δεν κάνει επαναμετάδοση
δεδομένων.
 Δεν διαθέτει έλεγχο λαθών.
 Δεν εξασφαλίζει ότι τα
τμήματα θα φτάσουν στον
προορισμό τους με τη σωστή
σειρά.
 Δεν κρατάει αντίγραφο των
δεδομένων που στάλθηκαν
για επιβεβαίωση.
Οι έλεγχοι μεταφέρονται από
το επίπεδο μεταφοράς, στις
ίδιες τις εφαρμογές.
Κάνει πολύπλεξη - αποπολύπλεξη των δεδομένων χρησιμοποιώντας τα UDP Ports.
 Εφαρμογές που δεν ενδιαφέρονται αν
κάποια δεδομένα χαθούν ή δεν έχει
νόημα η επαναμετάδοση τους όπως οι
εφαρμογές φωνής. Αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι η μετάδοση να
προχωράει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
και χωρίς καθυστερήσεις, γιατί αλλιώς
θα έχουμε φωνή πολύ κακής ποιότητας.
Εφαρμογές που χρησιμοποιούν UDP
 Εφαρμογές που «παράγουν» μικρά μηνύματα , άρα
δεν ενδιαφέρονται για τον τεμαχισμό και την
επανασυγκόληση που μας παρέχει το TCP.
ICMP πακέτα
Αιτήματα DNS
Kάθε μήνυμα που μεταδίδεται από μια εφαρμογή μέσω UDP πρέπει
να χωράει εξ’ολοκλήρου σε ένα τμήμα UDP.
1 von 15

Recomendados

Δίκτυα - Κεφάλαιο 2 von
Δίκτυα - Κεφάλαιο 2Δίκτυα - Κεφάλαιο 2
Δίκτυα - Κεφάλαιο 2Katerina Drimili
6.9K views22 Folien
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής von
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςΚεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςKaterina Drimili
2.3K views15 Folien
OSI - TCP/IP von
OSI - TCP/IPOSI - TCP/IP
OSI - TCP/IPKaterina Drimili
9.1K views15 Folien
Επίπεδο δικτύου von
Επίπεδο δικτύουΕπίπεδο δικτύου
Επίπεδο δικτύουKaterina Drimili
2.1K views20 Folien
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ von
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣKaterina Drimili
2K views20 Folien
Πρωτόκολλο TCP von
Πρωτόκολλο TCPΠρωτόκολλο TCP
Πρωτόκολλο TCPKaterina Drimili
2.3K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Η Ιστορία του Διαδικτύου von
Η Ιστορία του ΔιαδικτύουΗ Ιστορία του Διαδικτύου
Η Ιστορία του ΔιαδικτύουMarios5oLuk
2.2K views13 Folien
Μεταγωγή Πακέτου von
Μεταγωγή ΠακέτουΜεταγωγή Πακέτου
Μεταγωγή ΠακέτουMs S
939 views15 Folien
5.01 von
5.015.01
5.01AnastasiaStathopoulo5
1.8K views12 Folien
5.04 kalodia von
5.04 kalodia5.04 kalodia
5.04 kalodiaAnastasiaStathopoulo5
1.8K views27 Folien
Δομή και υπηρεσίες Διαδικτύου von
Δομή και υπηρεσίες ΔιαδικτύουΔομή και υπηρεσίες Διαδικτύου
Δομή και υπηρεσίες ΔιαδικτύουΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
3.1K views9 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1Theodoros Leftheroudis
3.8K views77 Folien

Was ist angesagt?(20)

Η Ιστορία του Διαδικτύου von Marios5oLuk
Η Ιστορία του ΔιαδικτύουΗ Ιστορία του Διαδικτύου
Η Ιστορία του Διαδικτύου
Marios5oLuk2.2K views
Μεταγωγή Πακέτου von Ms S
Μεταγωγή ΠακέτουΜεταγωγή Πακέτου
Μεταγωγή Πακέτου
Ms S939 views
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1
μαθημα δικτυα von mnikol
μαθημα δικτυαμαθημα δικτυα
μαθημα δικτυα
mnikol1.3K views
Μεθοδολογία Ασκήσεων IP επικεφαλίδα von Katerina Drimili
Μεθοδολογία Ασκήσεων IP επικεφαλίδαΜεθοδολογία Ασκήσεων IP επικεφαλίδα
Μεθοδολογία Ασκήσεων IP επικεφαλίδα
Katerina Drimili3.8K views
Διαδίκτυο και εξέλιξη του Web von 3lykgala
Διαδίκτυο και εξέλιξη του WebΔιαδίκτυο και εξέλιξη του Web
Διαδίκτυο και εξέλιξη του Web
3lykgala1.3K views
Γ.2.Μ.3 προβλήματα υλικού von papettas
Γ.2.Μ.3 προβλήματα υλικούΓ.2.Μ.3 προβλήματα υλικού
Γ.2.Μ.3 προβλήματα υλικού
papettas589 views
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών von omada11
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
omada114.8K views
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ von Theodoros Leftheroudis
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/ΥΤο 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ von 3lykgala
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3lykgala1.8K views
Internet και e mail von gogosf
Internet και e mailInternet και e mail
Internet και e mail
gogosf1.5K views
01 - Εισαγωγή σε Βάσεις Δεδομένων von Fotis Kokkoras
01 - Εισαγωγή σε Βάσεις Δεδομένων01 - Εισαγωγή σε Βάσεις Δεδομένων
01 - Εισαγωγή σε Βάσεις Δεδομένων
Fotis Kokkoras2.4K views
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 6 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 6Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 6
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 6

Destacado

ιP & subnet mask (classes version) von
ιP & subnet mask (classes version)ιP & subnet mask (classes version)
ιP & subnet mask (classes version)Katerina Drimili
2K views2 Folien
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις von
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςπαράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςKaterina Drimili
1.1K views1 Folie
3d Printing von
3d Printing3d Printing
3d PrintingKaterina Drimili
1.4K views15 Folien
Routing von
RoutingRouting
RoutingKaterina Drimili
2.5K views13 Folien
Overclocking von
OverclockingOverclocking
OverclockingKaterina Drimili
2.1K views9 Folien

Destacado(20)

παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις von Katerina Drimili
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςπαράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
Katerina Drimili1.1K views
Ψηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίας von Katerina Drimili
Ψηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίαςΨηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίας
Ψηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίας
Katerina Drimili3.8K views
ELECTRÓNICA+RADIO+TV. Tomo V: SUPERHETERODINO DE A.M. Lecciones 29, 30 y 31 von Gabriel Araceli
ELECTRÓNICA+RADIO+TV. Tomo V: SUPERHETERODINO DE A.M. Lecciones 29, 30 y 31ELECTRÓNICA+RADIO+TV. Tomo V: SUPERHETERODINO DE A.M. Lecciones 29, 30 y 31
ELECTRÓNICA+RADIO+TV. Tomo V: SUPERHETERODINO DE A.M. Lecciones 29, 30 y 31
Gabriel Araceli145 views
Ppt.co op.成都市爱有戏 von luruiyang
Ppt.co op.成都市爱有戏Ppt.co op.成都市爱有戏
Ppt.co op.成都市爱有戏
luruiyang237 views
重写分享经济12.9 von luruiyang
重写分享经济12.9重写分享经济12.9
重写分享经济12.9
luruiyang623 views
La biblioteca/CRAI de la Universidad: instalaciones, servicios y recursos de ... von Ángel M. Delgado-Vázquez
La biblioteca/CRAI de la Universidad: instalaciones, servicios y recursos de ...La biblioteca/CRAI de la Universidad: instalaciones, servicios y recursos de ...
La biblioteca/CRAI de la Universidad: instalaciones, servicios y recursos de ...
ELECTRÓNICA DIGITAL MODERNA. Capítulos 1 a 5 von Gabriel Araceli
ELECTRÓNICA DIGITAL MODERNA. Capítulos 1 a 5ELECTRÓNICA DIGITAL MODERNA. Capítulos 1 a 5
ELECTRÓNICA DIGITAL MODERNA. Capítulos 1 a 5
Gabriel Araceli834 views

Similar a Δίκτυα - Κεφάλαιο 4

Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου von
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΣυσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύουvmantza
834 views11 Folien
Lecture von
LectureLecture
Lectureemormoris
245 views15 Folien
Net works part b internet von
Net works part b  internetNet works part b  internet
Net works part b internetIliopoulou Anthi
342 views7 Folien
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών von
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστώνTα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστώνbasflor
2.6K views16 Folien
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ von
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑStathis Likidis
549 views186 Folien
Webradio technoeconomics von
Webradio technoeconomicsWebradio technoeconomics
Webradio technoeconomicsMichael Oikonomou
839 views13 Folien

Similar a Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 (19)

Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου von vmantza
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΣυσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
vmantza834 views
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών von basflor
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστώνTα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών
basflor2.6K views
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ von Stathis Likidis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Stathis Likidis549 views
Βασικές Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων von std09068
Βασικές Τοπολογίες Τοπικών ΔικτύωνΒασικές Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων
Βασικές Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων
std090684.2K views
Observing real smartphone aplplications over multipath tcp von EvangelosKliaris
Observing real smartphone aplplications over multipath tcpObserving real smartphone aplplications over multipath tcp
Observing real smartphone aplplications over multipath tcp
EvangelosKliaris17 views
Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων von std09068
Τοπολογίες Τοπικών ΔικτύωνΤοπολογίες Τοπικών Δικτύων
Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων
std09068404 views
διαφορές Router, switch, hub (1) von charakida
διαφορές Router, switch, hub (1)διαφορές Router, switch, hub (1)
διαφορές Router, switch, hub (1)
charakida5.8K views
το υλικο του υπολογιστη von evisakka
το υλικο του υπολογιστητο υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστη
evisakka450 views
δικτυα μπουγια μπρικου von Vasso Servou
δικτυα μπουγια μπρικουδικτυα μπουγια μπρικου
δικτυα μπουγια μπρικου
Vasso Servou586 views
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7
Νομικά και Πληροφορική: Μηχανισμοί συνδρομής δικονομικής διαδικασίας von Dimitris Katsiadramis
Νομικά και Πληροφορική: Μηχανισμοί συνδρομής δικονομικής διαδικασίαςΝομικά και Πληροφορική: Μηχανισμοί συνδρομής δικονομικής διαδικασίας
Νομικά και Πληροφορική: Μηχανισμοί συνδρομής δικονομικής διαδικασίας

Más de Katerina Drimili

Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου von
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτουΑσκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτουKaterina Drimili
2.1K views6 Folien
Robots History von
Robots HistoryRobots History
Robots HistoryKaterina Drimili
686 views38 Folien
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών von
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνKaterina Drimili
726 views6 Folien
Aσκήσεις Python (θεωρία) von
Aσκήσεις Python (θεωρία)Aσκήσεις Python (θεωρία)
Aσκήσεις Python (θεωρία)Katerina Drimili
1.8K views1 Folie
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ von
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Katerina Drimili
1.1K views1 Folie
Πρόβλημα von
ΠρόβλημαΠρόβλημα
ΠρόβλημαKaterina Drimili
204 views2 Folien

Más de Katerina Drimili(18)

Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου von Katerina Drimili
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτουΑσκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Katerina Drimili2.1K views
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών von Katerina Drimili
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
Katerina Drimili726 views
Aσκήσεις Python (θεωρία) von Katerina Drimili
Aσκήσεις Python (θεωρία)Aσκήσεις Python (θεωρία)
Aσκήσεις Python (θεωρία)
Katerina Drimili1.8K views
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ von Katerina Drimili
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Katerina Drimili1.1K views
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος von Katerina Drimili
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματοςΣτάδια αντιμετώπισης προβλήματος
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος
Katerina Drimili6.7K views
Μέθοδοι Παραβίασης von Katerina Drimili
Μέθοδοι ΠαραβίασηςΜέθοδοι Παραβίασης
Μέθοδοι Παραβίασης
Katerina Drimili2.3K views
Tεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης von Katerina Drimili
Tεχνικές Ασφάλειας - ΚρυπτογράφησηςTεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης
Tεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης
Katerina Drimili2.3K views
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών von Katerina Drimili
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών
Katerina Drimili2.2K views
το υλικό ενός υπολογιστή von Katerina Drimili
το υλικό ενός υπολογιστήτο υλικό ενός υπολογιστή
το υλικό ενός υπολογιστή
Katerina Drimili1.9K views
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων von Katerina Drimili
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων
Katerina Drimili1.8K views

Último

ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
110 views3 Folien
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf von
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
30 views9 Folien
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ssuser43d27b
17 views13 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
71 views65 Folien
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
19 views71 Folien
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
557 views16 Folien

Último(20)

ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram23 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas27 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas40 views

Δίκτυα - Κεφάλαιο 4

 • 2. Εφαρμογών Μεταφοράς Δικτύου Πρόσβασης στο μέσον TCPUDP Χρησιμοποιείται από το επίπεδο μεταφοράς όταν μας ενδιαφέρει μετάδοση χωρίς καθυστερήσεις και με μεγάλη ταχύτητα Χρησιμοποιείται από το επίπεδο μεταφοράς όταν μας ενδιαφέρει μετάδοση με ακρίβεια και αξιοπιστία
 • 3. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες σε σύνδεση, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη μετάδοση και την από άκρο σε άκρο επικοινωνία. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες σε σύνδεση, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη μετάδοση και την από άκρο σε άκρο επικοινωνία. Αν δεν πάει ταχυδρόμος σε ένα χωριό τότε δεν μπορώ να στείλω συστημένο γράμμα. Από την στιγμή όμως που πηγαίνει , ξέρω πως το γράμμα θα πάει ολόκληρο και πώς θα το πάρει από μένα και θα το παραδώσει στα χέρια του παραλήπτη…. 1 2 3 Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ι Σ Μ Ο Σ
 • 4. Η διαδικασία εγκατάστασης της σύνδεσης, «απαιτεί» έναν τριπλό χαιρετισμό ώστε κάθε άκρο να γνωρίζει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το άλλο. Γειά σου. Είσαι καλά; Και εγώ καλά είμαι Καλά είμαι. Εσύ; 1 Η μεταφορά των δεδομένων, θα ξεκινήσει μόνο μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης.
 • 5. Το TCP πρωτόκολλο θεωρείται αξιόπιστο, γιατί εξασφαλίζει την σωστή μετάδοση διενεργώντας ελέγχους, ώστε σε περίπτωση απώλειας ή λάθους να κάνει επαναποστολή δεδομένων. Το TCP πρωτόκολλο θεωρείται αξιόπιστο, γιατί εξασφαλίζει την σωστή μετάδοση διενεργώντας ελέγχους, ώστε σε περίπτωση απώλειας ή λάθους να κάνει επαναποστολή δεδομένων. Συγκεκριμένα  Εγγυημένη παράδοση μηνυμάτων ανεξάρτητα με το μέγεθος του.  Παράδοση με την σωστή σειρά.  Παράδοση ενός μόνο αντιγράφου του μηνύματος.  Απόρριψη μηνυμάτων με μεγάλη καθυστέρηση.  Ελεγχος ροής επικοινωνίας.
 • 6. Όπως ήδη γνωρίζουμε το βασικό μοντέλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στις περισσότερες TCP/IP εφαρμογές είναι το μοντέλο πελάτη– εξυπηρετητή. Ο «πελάτης» και ο «εξυπηρετητής» είναι διεργασίες. Το πρωτόκολλο TCP μετατρέπει την «υπηρεσία» παράδοσης δεδομένων μεταξύ υπολογιστών, την οποία παρέχει ένα δίκτυο, σε ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών (των δύο άκρων). Το πρωτόκολλο TCP μετατρέπει την «υπηρεσία» παράδοσης δεδομένων μεταξύ υπολογιστών, την οποία παρέχει ένα δίκτυο, σε ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών (των δύο άκρων).
 • 7. Το TCP μεταδίδει μόνο όταν το πλήθος των δεδομένων που έχει λάβει είναι επαρκές για να συμπληρωθεί το μέγεθος του πακέτου που έχει συμφωνηθεί κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης. Όταν λάβει δεδομένα τα οποία υπερβαίνουν αυτό το μέγεθος πακέτου, τα σπάει σε μικρότερα. Τα πακέτα ονομάζονται τμήματα ή segments και αποτελούν την μονάδα μεταφοράς στο πρωτόκολλο TCP. Κάθε τμήμα αποτελείται από την Επικεφαλίδα (Header) και τα προς μετάδοση δεδομένα (Data).
 • 8. Η επικεφαλίδα αποτελείται από έναν αριθμό πεδίων με δεδομένα που προσθέτει το TCP και είναι απαραίτητα για τη μετάδοση. Αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του προς μετάδοση πακέτου. Τμήμα επικεφαλίδας με το οποίο θα ασχοληθούμε. Κάποια από τα δεδομένα της επικεφαλίδας θα χρησιμοποιηθούν για την επανένωση των δεδομένων των segments, προκειμένου να δημιουργηθεί το αρχικό πακέτο, ενώ κάποια άλλα χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα ήρθαν όλα και χωρίς λάθη. Η επικεφαλίδα έχει ελάχιστο μήκος 20 octets και μέγιστο 60 octets μαζί με το προαιρετικό πεδίο options. Η επικεφαλίδα έχει ελάχιστο μήκος 20 octets και μέγιστο 60 octets μαζί με το προαιρετικό πεδίο options.
 • 9. Αριθμός σειράς Κάθε τμήμα έχει το δικό του αριθμό σειράς, ο οποίος δηλώνει τη θέση του συγκεκριμένου τμήματος στο αρχικό πακέτο. Αριθμός επιβεβαίωσης Ο αριθμός επιβεβαίωσης δηλώνει ότι έχουν ληφθεί από τον παραλήπτη όλες οι οκτάδες (bytes) μέχρι το νούμερο που δείχνει. Αν ο αποστολέας δεν λάβει επιβεβαίωση μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, θα επαναλάβει τη μετάδοση των δεδομένων. Παράθυρο Ο αριθμός στο πεδίο παράθυρο δηλώνει πόσα δεδομένα (σε οκτάδες) μπορεί να δεχθεί. Μέσω αυτού του πεδίου το TCP κάνει έλεγχο ροής δεδομένων. Αν συνδυαστούν τότε γνωρίζουμε ποια δεδομένα περιμένει να λάβει ένας υπολογιστής.
 • 10. Ο αριθμός σειράς μας δείχνει την θέση των δεδομένων του συγκεκριμένου segment μέσα στο αρχικό πακέτο. Στην πλευρά του αποστολέα τα πακέτα παίρνουν αριθμό σειράς, στην φάση του τεμαχισμού (δημιουργία των tcp segments). Στην πλευρά του παραλήπτη ο αριθμός σειράς χρησιμοποιείται ώστε τα δεδομένα να τοποθετηθούν στη σωστή θέση, προκειμένου να δημιουργηθεί το αρχικό πακέτο. Στην φάση της εγκατάστασης της σύνδεσης παίρνει έναν αυθαίρετο αριθμό Στην φάση της αποστολής δεδομένων ξεκινάει από το 0 και ανεβαίνει ανάλογα με τις οκτάδες που αποστέλλονται
 • 11. Ο αριθμός επιβεβαίωσης δηλώνει ότι έχουν ληφθεί όλες οι οκτάδες (bytes) μέχρι τον αριθμό (όχι και αυτόν). Ουσιαστικά ενημερώνει τον αποστολέα ότι ο παραλήπτης έλαβε τα δεδομένα που του στάλθηκαν. Αν ο αποστολέας δεν λάβει σε εύλογο χρονικό διάστημα αριθμό επιβεβαίωσης τότε υποθέτει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος (το πακέτο χάθηκε ή καταστράφηκε, ή η σύνδεση διακόπηκε) και ξαναστέλνει τα δεδομένα. Ο αριθμός επιβεβαίωσης είναι ένα από τα πεδία που δίνει αξιοπιστία στο TCP πρωτόκολλο.
 • 12. Πολύπλεξη Αποπολύπλεξη Οι αριθμοί θύρας χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση των διαφορετικών συνομιλιών μεταξύ των δύο άκρων. Κάθε σύνδεση παίρνει έναν αριθμό (θύρα πηγής) ουσιαστικά αυθαίρετο και έναν προκαθορισμένο αριθμό (θύρα προορισμού), ανάλογα με την εφαρμογή προορισμού. Όταν υπάρξει απάντηση, τα νούμερα αυτά αντιστρέφονται. Οι δύο παραπάνω αριθμοί μαζί με τις διευθύνσεις ΙΡ των δύο άκρων ταυτοποιούν τις συνδέσεις.
 • 13. Ουσιαστικά το TCP segment περιέχει όλες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να παρέχει
 • 14. Είναι πρωτόκολλο αυτοδύναμου πακέτου χωρίς σύνδεση. Δεν ελέγχει την σύνδεση με τον παραλήπτη, αλλά αρχίζει αμέσως την αποστολή. Είναι όπως το τηλεοπτικό σήμα που εκπέμπει άσχετα αν έχουμε ανοιχτή την τηλεόραση.  Δεν κάνει επαναμετάδοση δεδομένων.  Δεν διαθέτει έλεγχο λαθών.  Δεν εξασφαλίζει ότι τα τμήματα θα φτάσουν στον προορισμό τους με τη σωστή σειρά.  Δεν κρατάει αντίγραφο των δεδομένων που στάλθηκαν για επιβεβαίωση. Οι έλεγχοι μεταφέρονται από το επίπεδο μεταφοράς, στις ίδιες τις εφαρμογές. Κάνει πολύπλεξη - αποπολύπλεξη των δεδομένων χρησιμοποιώντας τα UDP Ports.
 • 15.  Εφαρμογές που δεν ενδιαφέρονται αν κάποια δεδομένα χαθούν ή δεν έχει νόημα η επαναμετάδοση τους όπως οι εφαρμογές φωνής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μετάδοση να προχωράει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις, γιατί αλλιώς θα έχουμε φωνή πολύ κακής ποιότητας. Εφαρμογές που χρησιμοποιούν UDP  Εφαρμογές που «παράγουν» μικρά μηνύματα , άρα δεν ενδιαφέρονται για τον τεμαχισμό και την επανασυγκόληση που μας παρέχει το TCP. ICMP πακέτα Αιτήματα DNS Kάθε μήνυμα που μεταδίδεται από μια εφαρμογή μέσω UDP πρέπει να χωράει εξ’ολοκλήρου σε ένα τμήμα UDP.