Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari

H
hafizehafize
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI ,[object Object],Resim sanatına ait ilk izlere Yontma Taş Devri’ nde rastlıyoruz. Bu devir insanlarının, uçları yanmış tahtalarla yaptıkları mağara duvar resimleri daha çok av sahnelerini canlandırırdı. ,[object Object],Zamanla mimari yapılara verilen önem nedeniyle resim sanatının gelişimi durmuş, f akat süsleme ve bezeme alanında büyük ilerlemeler görülmüştür. ,[object Object],Ortaçağ’da renkli taşları yan yana dizerek yapılan mozaik resimler, kiliselerin vazgeçilmez süslerinden olmuştur. Ayrıca fresk çalışmaları da resim sanatının gelişimine ışık tutmuştur. Minyatür sanatının (kitap yazma ve resimleme) da ortaya çıkması bu döneme rastlar.,[object Object]
RÖNESANS DÖNEMİ,[object Object],Yeni çağın resim sanatına, fransızcada “ yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans adı verilmiştir. ,[object Object],Bu dönemin uyguladığı kurallar resim sanatının temelini oluşturmuştur. Klasik resim anlayışına örnek olmuş ve tüm  sanat kurallarını içermiştir. Bu dönemde dini kuralların dışına çıkılmış ve dünya ile ilgili olanlar önem kazanmıştır.,[object Object],Yağlıboya tekniği Hollandalı Van Eyck kardeşler tarafından bulunmuş ve resimde derinlik anlayışı yepyeni bir teknikle ifade edilmeye başlanmıştı.,[object Object],Rönesansın son dönemlerinde barok üsluba eğilimler görül ve bu geç Rönesans döneme Maniyerist  Üslup dönemi denmiştir.Bu dönemde ortaya çıkan Neo-Klasizm sanat görüşü, konuların dini ve mitolojik yönden  ele alınmasının yerine; doğadan, aile hayatından alınmasını tercih etmişti.,[object Object],Heykelde Donatello, Michalengelo, resimde Leonardo ve Raffael gibi değerli sanatçılar yetişti.,[object Object]
RAFFAEL,[object Object],DIE MADONNA,[object Object]
LÜMİNİSTİK SANAT( Işıkçı sanat),[object Object],Rembrandt ve Tiziano yeni bir görüşle, resimlerinde göstermek istedikleri kısımları aydınlatıyorlar, diğer yerleri de gölgeler içerisinde bırakıyorlardı. Bu tarzda çalışan sanatçılarda Lüministik  Sanat (ışıkçı sanat) grubunda yer aldılar.,[object Object]
REMBRANDT,[object Object],ANATOMY LESSON,[object Object]
ROMANTİZM ( 1810- 1850 ),[object Object],Sanatta bir akım olup, bir üslup aşaması değildir. Konuları daha çok duygusal yönden ele almışlardır. Edebiyat, müzik ve şiirde de etkili olmuştur.  ,[object Object],Genellikle manzara ve toplum yaşantısını ele alan bu grubun ressamları, doğa ve insan sevgisini belirtmeye çalışmışlardır. ,[object Object],Bu akımın öncü sanatçıları; Delacroix, Corot, Goya ‘dır.,[object Object]
GOYA,[object Object],BİR BALKONDAKİ GRUP,[object Object]
NATÜRALİZM,[object Object],Güzel sanatlarda ışık-gölge, oranlar, renk değerleri ve karakteri, optik görünüş içinde yansıttırma anlayışıdır. Bu anlayıştaki bir eser ,doğayı  detaylarıyla içine alır. ,[object Object],Natüralizm’de doğaya mümkün olduğunca sadık kalınır. ,[object Object],Natüralizmi realizm ile karıştırmamak lazım. Realizm yani gerçekçi anlayış ise bir şeyin gerçek karakterini göstermek için onun gerçek unsurları örten detaylardan ayırarak ortaya çıkarma işidir. İdealizm ise  natüralizm ve realizmin aksine insanın bir ideale göre anlatım görüşüdür. ,[object Object]
ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI,[object Object]
REALİZM(Gerçekçilik),[object Object],1839 yılında ortaya çıkan Realizm, konu ve üslup bakımından yaşamı ve doğayı olduğu gibi yansıtma, biçimleme anlayışıdır. ,[object Object],Toplumun yaşamını gerçek boyutlarıyla ortaya sermektir.,[object Object],Realizm anlayışı içinde, doğadaki oranlar, plastisite, renk ve ışık değerleri aynen yansıtılmaya çalışılır. ,[object Object],Öncü sanatçıları; Millet, Courbet ve Daumier ‘dir.,[object Object]
MILLET,[object Object],THE ANGELUS,[object Object]
EMPRESYONİZM( İzlenimcilik) ,[object Object],Bu akım 1877’ de Paris’te doğmuştur. ,[object Object],Empresyonizm, doğadan alınan izlenimleri güneşin yedi rengi ile boyama anlayışına dayanır. ,[object Object],Bu akım bundan sonraki bir çok akım için hareket  kaynağı olmuştur.  Ancak bu ressamlar doğadan aldıkları izlenimleri güneş renklerini kullanmadan resmetmişlerdi. Bu akımın kurucuları atelye çalışmalarından çok açık havada çalışmaya önem vermişlerdir. Çünkü aradıkları canlı ve temiz renkleri açık havada bulmuşlar, koyu ve karanlık renklere resimlerinde yer vermemişlerdir. Renk karışımları ile eşyanın hacim etkisi sağlamaya çalışılmıştır. ,[object Object],Bu akımın öncü sanatçıları; Manet, Monet, Sisley, Renoir, Degas, Pisarro ve Cezanne’dir.,[object Object]
RENOIR,[object Object],Jeunes Filles au Piano ,[object Object]
POST EMPERSYONİZM( Art izlenimcilik),[object Object],Empresyonizm akımının etkisinde kalan fakat onun sınırlı kurallarına bağlanmayan sanatçıların yoludur. Empresyonizmin ışık renkleri ile atmosfer oyunlarına önem vermeyerek, eşyayı sağlam bir inşa içinde göstermek isteyen ve güneş renkleri ile yetinmeyerek bütün renkleri paletlerine alan ve doğayı yeniden biçimleyen ressamlardır. Sanatçının kendi mizacını da resmin konusu içine alan bir akımdır. ,[object Object],Öncü sanatçıları; Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Lautrec ve Munch’tur.,[object Object]
CEZANNE,[object Object],APPLES,[object Object]
EKSPERSYONİZM(Anlatımcılık),[object Object],Ekspersyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. ,[object Object],Bu görüşte önemli olan ruh durumudur. Doğa ikinci planda kalır.,[object Object],Bu akımın sanatçıları  kendilerini  boğan, ezen ızdırapları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını renk ve biçim görüşüyle anlatmaya çalışmışlardır. Yapıtlarında kadın vücutlarını çekinmeden çirkinleştiriyorlar, insan yüzlerini korkunç ve iğrenç görünümde çiziyorlardı. ,[object Object],Sanatçıları; Van Gogh, Munch, Kırchner, Nolde, Rouault, Modigliani.,[object Object]
VINCENT VAN GOGH,[object Object],NIGHT,[object Object]
FÜTÜRİZM(Dinamizm-hareket),[object Object],1909’da İtalya’da önce şiir de sonra resimde ortaya çıkan görüş. Geçmiş ve geleneksel görüşleri reddeden bir akımdır. ,[object Object],Fütürizm de yapılmak istenen şey; evrendeki hareketin bir anını resmetmek değil, hareketin kendini duyurmaktır. Bu akıma göre her şey  hareket halindedir ve değişmektedir. ,[object Object],Hareket halindeki varlıkların gözde bıraktıkları etki algılanıncaya kadar  hareket yeniden değişir. Bu nedenle koşan bir at dört değil yirmidört ayaklıdır ve ayaklarının hareketi de üçgen biçimindedir. Fütürizm, aynı anda çeşitli yaşantıları değerlendirmek için saydam kübist eşya analizini kabul etmiştir, hareket çıkış noktası olmuştur. ,[object Object],Sanatçıları: Boccioni, Balla, Severeni’dir.,[object Object]
SEVERINI,[object Object],SEA + DANCER,[object Object]
KÜBİZM,[object Object],Picasso ve Braque’nın çalışmalarının etkisinde adlandırılan bir sanattır. ,[object Object],Kübizm, doğa görünüşlerini geometrik bir parçalamaya tabi tutup, tablo yüzeyini doğa unsurlarından kurtararak yeniden inşa etme amacını güder. ,[object Object],Bu akımın sanatçıları, empresyonizmdeki renk oyunları yerine varlıkların geometrik biçimlerini ön plana alıyorlardı. ,[object Object],Öncü sanatçıları; Brague, Griss, Leger ve kurucusu olan Picasso ‘dur.,[object Object]
PICASSO,[object Object],AĞLAYAN KADIN,[object Object]
SÜRREALİZM ( Gerçeküstücülük) ,[object Object],Sürrealist ressamlar, doğanın mantıki görünüşünü değil, insanın bilinçaltında ve rüyalarındaki dünyasını göstermek istemiştir. ,[object Object],1924 te Andre Breton tarafından ortaya atılmıştır. Edebiyat ve resim alanında eser vermiştir. ,[object Object],Öncü sanatçıları; Chirico, Salvador Dali, Chagall, Klee, Miro dur.,[object Object]
SALVADOR DALI,[object Object],GEOPOL,[object Object]
SEMBOLİZM (Simgecilik),[object Object],Fransa ‘da 1880 yıllarında, önce edebiyatta, sonra resim de ortaya çıkmıştır. ,[object Object],Realizm’e ve Empresyonizm’e karşı çıkan ve düşünceyi sembollerle ifade etmeyi deneyen bir sanat görüşüdür. ,[object Object],Dini ve mistik öğelere ağırlıklı olarak yer verildi. ,[object Object],Öncü sanatçıları ; Gustave Moreau, Chavannes, Redon ve Belçikalı Ensor’  dur.,[object Object]
GUSTAVE MOREAU,[object Object],MOSES BY THE NILE,[object Object]
SOYUT SANAT ( mücerret, abstrakte),[object Object],Doğa görüntülerine bağlı olmayan bu sanat akımı, 20. yy’ın resim ve heykel anlayışında yeni bir dünya görüşüdür. ,[object Object],Soyut sanat, eşya, doğa ve canlıların görünüşlerinden faydalanmayı reddedip, resimde renk, çizgi ve düzlemleri düzenleyerek bunlarla heyecan verici kompozisyonlara ulaşmayı amaçlar. ,[object Object],Soyut sanatı ilk ortaya atan 1910 yılında ilk eserini veren Kandinsky olmuştur. ,[object Object],Öncü sanatçıları; Kandinsky ve Mondrian’ dır.,[object Object]
KANDINSKY,[object Object],ON WHITE II,[object Object]
POP-ART ,[object Object],Popüler sanatın kısaltılmış adıdır. ,[object Object],1960’lardan bu yana İngiltere ve Amerika’da ayrı ayrı doğup gelişmiş bir sanat akımıdır. Özellikle Amerika’da günümüzün en yaygın anlayışıdır. sürdürmektedir. ,[object Object],Bu akım sanatçıları, endüstri ürünü artıklarından gazete  parçalarına, insan ile diğer canlı ve eşyalardan alınmış parçalardan, hazır doğa nesnelerine kadar ne bulunursa kullanmış ve bir sanat yapıtı olarak sunmuşlardır. ,[object Object],Pop-art gerçek ile görüntünün farkını çarpıcı bir biçimde ortaya koyar ve makineleşmiş hazırcı insanı eleştirir. ,[object Object],Amerikalı Pop-art sanatçıları; Lichtenstein, Warhol gibi ...İngiliz Pop-art’ çılar; Paolozzi, Hamilton, Peter Blake, Allan Jhones, vb.,[object Object]
ANDY WARHOL,[object Object],SCREAM,[object Object]
HAZIRLAYAN: BARKIN GÜRAYDIN8 A - 248,[object Object],OCAK 2010 / HASAN TAN İ.Ö.O. / İSTANBUL,[object Object]
1 von 30

Recomendados

DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI von
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARIDÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARIguestb17e5e
45.2K views30 Folien
sanat akımları von
sanat akımlarısanat akımları
sanat akımlarıhafize
12.3K views19 Folien
akımlar von
akımlarakımlar
akımlarhafize
2.6K views22 Folien
20.yüzyıl sanat akımı von
20.yüzyıl sanat akımı20.yüzyıl sanat akımı
20.yüzyıl sanat akımıhafize
6.2K views18 Folien
Empresyonizm von
EmpresyonizmEmpresyonizm
Empresyonizmhafize
12.1K views29 Folien
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar... von
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...derslopedi
11.8K views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Modern resim sanatı-1 von
Modern resim sanatı-1Modern resim sanatı-1
Modern resim sanatı-1fatihkaraosmanoglu.net
7.3K views48 Folien
Empresyo von
EmpresyoEmpresyo
Empresyohafize
2K views67 Folien
Dadai̇zm von
Dadai̇zmDadai̇zm
Dadai̇zmsmyye
5.5K views18 Folien
Dadaizm von
Dadaizm Dadaizm
Dadaizm hackmanist
4.5K views25 Folien
Dadai̇zm von
Dadai̇zmDadai̇zm
Dadai̇zmfilizkaragozoglu
1K views32 Folien
Akimlar von
AkimlarAkimlar
Akimlarmali590
898 views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

Empresyo von hafize
EmpresyoEmpresyo
Empresyo
hafize2K views
Dadai̇zm von smyye
Dadai̇zmDadai̇zm
Dadai̇zm
smyye5.5K views
Akimlar von mali590
AkimlarAkimlar
Akimlar
mali590898 views
Sss von hafize
SssSss
Sss
hafize1.1K views
Sanat kuramlari 1 von Ufuk Sağlam
Sanat kuramlari 1Sanat kuramlari 1
Sanat kuramlari 1
Ufuk Sağlam45.2K views
Güzellik ve Çirkinlik Kavramı von emelbalkan
Güzellik ve Çirkinlik KavramıGüzellik ve Çirkinlik Kavramı
Güzellik ve Çirkinlik Kavramı
emelbalkan8.3K views
C:\Documents And Settings\User\Desktop\Delacroix von hafize
C:\Documents And Settings\User\Desktop\DelacroixC:\Documents And Settings\User\Desktop\Delacroix
C:\Documents And Settings\User\Desktop\Delacroix
hafize589 views
Felsefe yaratma kurami (1) von Berna Araş
Felsefe yaratma kurami (1)Felsefe yaratma kurami (1)
Felsefe yaratma kurami (1)
Berna Araş17.9K views
Bir Rönesans ressamı: Rafael von Oguz Bülbül
Bir Rönesans ressamı: RafaelBir Rönesans ressamı: Rafael
Bir Rönesans ressamı: Rafael
Oguz Bülbül4.4K views
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı? von Oguz Bülbül
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?
Oguz Bülbül1.2K views
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari) von TungaKaanKocaba
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)
TungaKaanKocaba2.1K views
İbrahi̇m çalli von xsorm
İbrahi̇m çalliİbrahi̇m çalli
İbrahi̇m çalli
xsorm3.6K views

Similar a Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari

Jacques louis david von
Jacques louis davidJacques louis david
Jacques louis davidSuzan Postallı
834 views15 Folien
Picasso I von
Picasso IPicasso I
Picasso I***
661 views59 Folien
impressionism von
impressionism impressionism
impressionism SemihKambur
21 views67 Folien
Zero von
ZeroZero
ZeroVural Yigit
976 views33 Folien
Delacroix von
DelacroixDelacroix
Delacroixhafize
350 views40 Folien
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt von
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).pptmaniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).pptDuYm14
66 views23 Folien

Similar a Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari(20)

Picasso I von ***
Picasso IPicasso I
Picasso I
***661 views
Delacroix von hafize
DelacroixDelacroix
Delacroix
hafize350 views
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt von DuYm14
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).pptmaniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
DuYm1466 views
Picasso II von ***
Picasso IIPicasso II
Picasso II
***725 views
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... von ***
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
***416 views
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... von Nesrin
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Nesrin 2 views
MANET von hafize
MANETMANET
MANET
hafize1K views
PYP SANAT PROFESİ von Zeynep
PYP SANAT PROFESİPYP SANAT PROFESİ
PYP SANAT PROFESİ
Zeynep539 views
GöRsel Sanatlar öDevi Monet von guestc6a86e18
GöRsel Sanatlar öDevi MonetGöRsel Sanatlar öDevi Monet
GöRsel Sanatlar öDevi Monet
guestc6a86e183.7K views
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... von Nesrin
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Nesrin 2 views
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... von ***
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
***305 views
ingres von hafize
ingresingres
ingres
hafize264 views
İNGRES von hafize
İNGRESİNGRES
İNGRES
hafize382 views

Más de hafize

Tebessüm 2 von
Tebessüm 2Tebessüm 2
Tebessüm 2hafize
824 views48 Folien
Desen von
DesenDesen
Desenhafize
833 views2 Folien
Desen von
DesenDesen
Desenhafize
557 views2 Folien
28 von
2828
28hafize
443 views2 Folien
Portre33 von
Portre33Portre33
Portre33hafize
536 views8 Folien
Bel26 von
Bel26Bel26
Bel26hafize
337 views1 Folie

Más de hafize(20)

Tebessüm 2 von hafize
Tebessüm 2Tebessüm 2
Tebessüm 2
hafize824 views
Desen von hafize
DesenDesen
Desen
hafize833 views
Desen von hafize
DesenDesen
Desen
hafize557 views
28 von hafize
2828
28
hafize443 views
Portre33 von hafize
Portre33Portre33
Portre33
hafize536 views
Bel26 von hafize
Bel26Bel26
Bel26
hafize337 views
Bel25 von hafize
Bel25Bel25
Bel25
hafize334 views
Bel20 von hafize
Bel20Bel20
Bel20
hafize317 views
Bel21 von hafize
Bel21Bel21
Bel21
hafize448 views
Bel26 von hafize
Bel26Bel26
Bel26
hafize337 views
Bel25 von hafize
Bel25Bel25
Bel25
hafize373 views
Bel24 von hafize
Bel24Bel24
Bel24
hafize428 views
Bel23 von hafize
Bel23Bel23
Bel23
hafize376 views
Bel22 von hafize
Bel22Bel22
Bel22
hafize368 views
Bel20 von hafize
Bel20Bel20
Bel20
hafize338 views
Por von hafize
PorPor
Por
hafize423 views
Vazo von hafize
VazoVazo
Vazo
hafize425 views
Fikret mualla von hafize
Fikret muallaFikret mualla
Fikret mualla
hafize477 views
Ali̇ özbey von hafize
Ali̇ özbeyAli̇ özbey
Ali̇ özbey
hafize431 views
Anadolu medeniyetleri von hafize
Anadolu medeniyetleriAnadolu medeniyetleri
Anadolu medeniyetleri
hafize861 views

Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.