Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
0 1 2 3 4 6 9 1
1
12 1
3
16 19 22 25 26
PHẦN I SECTION I
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG
VẬT
LIVE ANIMALS; ANIMAL PROD...
3 01059930 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống CON - - - Breeding geese, turkeys and guinea fowls 0 0 0 *
3 010599...
4 02071491 - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng
phương pháp cơ học
KG - - - - Mechanically deboned or separa...
2. Trong Chương này khái niệm "bột viên" có nghĩa
là các sản phẩm được liên kết hoặc bằng cách nén
trực tiếp hoặc bằng các...
1 - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và
Muraenolepididae, t...
2 03033100
- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepi...
2 03044100
- - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawy...
2 03053100
- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá c...
3 - - - Loại khác: - - - Other:
4 03062191 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0
4 03062199 - - ...
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

von

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 1 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 2 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 3 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 4 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 5 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 6 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 7 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 8 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 9 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 10 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 11 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 12 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 13 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 14 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 15 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 16 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 17 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 18 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 19 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 20 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 21 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 22 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 23 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 24 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 25 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 26 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 27 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 28 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 29 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 30 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 31 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 32 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 33 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 34 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 35 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 36 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 37 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 38 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 39 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 40 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 41 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 42 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 43 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 44 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 45 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 46 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 47 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 48 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 49 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 50 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 51 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 52 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 53 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 54 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 55 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 56 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 57 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 58 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 59 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 60 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 61 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 62 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 63 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 64 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 65 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 66 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 67 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 68 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 69 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 70 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 71 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 72 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 73 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 74 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 75 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 76 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 77 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 78 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 79 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 80 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 81 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 82 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 83 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 84 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 85 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 86 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 87 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 88 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 89 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 90 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 91 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 92 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 93 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 94 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 95 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 96 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 97 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 98 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 99 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 100 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 101 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 102 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 103 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 104 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 105 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 106 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 107 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 108 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 109 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 110 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 111 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 112 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 113 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 114 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 115 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 116 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 117 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 118 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 119 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 120 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 121 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 122 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 123 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 124 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 125 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 126 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 127 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 128 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 129 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 130 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 131 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 132 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 133 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 134 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 135 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 136 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 137 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 138 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 139 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 140 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 141 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 142 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 143 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 144 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 145 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 146 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 147 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 148 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 149 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 150 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 151 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 152 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 153 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 154 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 155 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 156 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 157 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 158 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 159 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 160 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 161 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 162 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 163 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 164 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 165 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 166 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 167 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 168 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 169 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 170 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 171 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 172 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 173 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 174 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 175 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 176 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 177 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 178 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 179 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 180 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 181 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 182 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 183 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 184 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 185 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 186 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 187 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 188 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 189 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 190 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 191 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 192 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 193 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 194 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 195 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 196 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 197 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 198 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 199 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 200 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 201 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 202 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 203 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 204 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 205 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 206 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 207 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 208 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 209 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 210 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 211 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 212 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 213 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 214 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 215 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 216 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 217 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 218 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 219 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 220 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 221 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 222 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 223 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 224 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 225 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 226 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 227 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 228 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 229 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 230 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 231 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 232 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 233 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 234 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 235 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 236 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 237 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 238 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 239 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 240 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 241 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 242 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 243 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 244 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 245 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 246 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 247 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 248 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 249 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 250 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 251 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 252 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 253 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 254 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 255 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 256 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 257 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 258 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 259 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 260 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 261 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 262 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 263 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 264 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 265 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 266 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 267 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 268 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 269 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 270 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 271 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 272 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 273 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 274 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 275 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 276 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 277 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 278 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 279 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 280 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 281 Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí Slide 282
Nächste SlideShare
Bieu thue xnk
Weiter

8 Gefällt mir

Teilen

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí

Xem + tải về miễn phí bản chi tiết và đầy đủ tại: http://www.coeus.vn/bieu-thue-xuat-nhap-khau-2014.html
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 miễn phí

 1. 1. 0 1 2 3 4 6 9 1 1 12 1 3 16 19 22 25 26 PHẦN I SECTION I ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS Chú giải. Notes. 1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non. 1. Any reference in this Section to a particular genus or species of an animal, except where the context otherwise requires, includes a reference to the young of that genus or species. 2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm "được làm khô" cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh. 2. Except where the context otherwise requires, throughout the Nomenclature any reference to “dried” products also covers products which have been dehydrated, evaporated or freeze-dried. Chương 1 Chapter 1 Động vật sống Live animals Chú giải. Notes. 1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ: 1. This Chapter covers all live animals except: (a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06, 03.07 hoặc 03.08; (a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 03.01, 03.06, 03.07 or 03.08; (b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và (b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 30.02; and (c) Động vật thuộc nhóm 95.08. (c) Animals of heading 95.08. 0101 Ngựa, lừa, la sống. Live horses, asses, mules and hinnies. 1 - Ngựa: - Horses: 2 01012100 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 2 01012900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 1 010130 - Lừa: - Asses: 2 01013010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 2 01013090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 1 01019000 - Loại khác CON - Other 5 0 5 0102 Động vật sống họ trâu bò. Live bovine animals. 1 - Gia súc: - Cattle: 2 01022100 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 2 010229 - - Loại khác: - - Other: 3 01022910 - - - Gia súc đực (kể cả bò đực) CON - - - Male cattle (including oxen) 5 0 5 * 3 01022990 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 * 1 - Trâu: - Buffalo: 2 01023100 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 2 01023900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 * 1 010290 - Loại khác: - Other: 2 01029010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 2 01029090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 * 0103 Lợn sống. Live swine. 1 01031000 - Loại thuần chủng để nhân giống CON - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 1 - Loại khác: - Other: 2 01039100 - - Trọng lượng dưới 50 kg CON - - Weighing less than 50 kg 5 0 5 * 2 01039200 - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên CON - - Weighing 50 kg or more 5 0 5 * 0104 Cừu, dê sống. Live sheep and goats. 1 010410 - Cừu: - Sheep: 2 01041010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 2 01041090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 * 1 010420 - Dê: - Goats: 2 01042010 - - Loại thuần chủng để nhân giống CON - - Pure-bred breeding animals 0 0 0 * 2 01042090 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 * 0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi. Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls. 1 - Loại trọng lượng không quá 185 g: - Weighing not more than 185 g: 2 010511 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: - - Fowls of the species Gallus domesticus: 3 01051110 - - - Để nhân giống CON - - - Breeding fowls 0 0 0 * 3 01051190 - - - Loại khác CON - - - Other 10 5 5 * 2 010512 - - Gà tây: - - Turkeys: 3 01051210 - - - Để nhân giống CON - - - Breeding turkeys 0 0 0 * 3 01051290 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 * 2 010513 - - Vịt, ngan: - - Ducks: 3 01051310 - - - Để nhân giống CON - - - Breeding ducklings 0 0 0 * 3 01051390 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 * 2 010514 - - Ngỗng: - - Geese: 3 01051410 - - - Để nhân giống CON - - -Breeding goslings 0 0 0 * 3 01051490 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 * 2 010515 - - Gà lôi: - - Guinea fowls: 3 01051510 - - - Gà lôi để nhân giống CON - - - Breeding guinea fowls 0 0 0 * 3 01051590 - - - Loại khác CON - - - Other 5 0 5 * 1 - Loại khác: - Other: 2 010594 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: - - Fowls of the species Gallus domesticus: 3 01059410 - - - Để nhân giống, trừ gà chọi CON - - - Breeding fowls, other than fighting cocks 0 0 0 * 3 01059440 - - - Gà chọi CON - - - Fighting cocks 5 0 5 * 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 01059491 - - - - Trọng lượng không quá 2 kg CON - - - - Weighing not more than 2 kg 5 5 5 * 4 01059499 - - - - Loại khác CON - - - - Other 5 5 5 * 2 010599 - - Loại khác: - - Other: 3 01059910 - - - Vịt, ngan để nhân giống CON - - - Breeding ducks 0 0 0 * 3 01059920 - - - Vịt, ngan loại khác CON - - - Other ducks 5 0 5 * V Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Thuế NK ƯĐ ĐB Thuế TT ĐB Thuế XK Đơn vị tính Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh Thuế VAT Chính sách mặt hàng Thuế NK ưu đãi Thuế BV MT Ghi chú http://www.coeus.vn - Tháo gỡ mọi nút thắt BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014
 2. 2. 3 01059930 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống CON - - - Breeding geese, turkeys and guinea fowls 0 0 0 * 3 01059940 - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác CON - - - Other geese, turkeys and guinea fowls 5 0 5 * 0106 Động vật sống khác. Other live animals. 1 - Động vật có vú: - Mammals: 2 01061100 - - Bộ động vật linh trưởng CON - - Primates 5 0 5 * 2 01061200 - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia) CON - - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 5 0 2 01061300 - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) CON - - Camels and other camelids (Camelidae) 5 0 5 * Cấm XK; 2 01061400 - - Thỏ CON - - Rabbits and hares 5 0 5 * 2 01061900 - - Loài khác CON - - Other 5 0 5 * Cấm XK; 1 01062000 - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) CON - Reptiles (including snakes and turtles) 5 0 5 * Cấm XK; 1 - Các loại chim: - Birds: 2 01063100 - - Chim săn mồi CON - - Birds of prey 5 0 5 * Cấm XK; 2 01063200 - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt đuôi dài và vẹt có mào) CON - - Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) 5 0 5 * 2 01063300 - - Đà điểu; đà điểu Úc (Dromaius novaehollandiae) CON - - Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae) 5 0 5 * Cấm XK; 2 01063900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 * 1 - Côn trùng: - Insects: 2 01064100 - - Các loại ong CON - - Bees 5 0 5 * 2 01064900 - - Loại khác CON - - Other 5 0 5 * 1 01069000 - Loại khác CON - Other 5 0 5 * Chương 2 Chapter 2 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ Meat and edible meat offal Chú giải. Note. 1. Chương này không bao gồm: 1. This Chapter does not cover: (a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người; (a) Products of the kinds described in headings 02.01 to 02.08 or 02.10, unfit or unsuitable for human consumption; (b) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc (b) Guts, bladders or stomachs of animals (heading 05.04) or animal blood (heading 05.11 or 30.02); or(c) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09 (Chương 15). (c) Animal fat, other than products of heading 02.09 (Chapter 15). 0201 Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh. Meat of bovine animals, fresh or chilled. 1 02011000 - Thịt cả con và nửa con không đầu KG - Carcasses and half-carcasses 30 0 5 * 1 02012000 - Thịt pha có xương khác KG - Other cuts with bone in 20 0 5 * 1 02013000 - Thịt lọc không xương KG - Boneless 14 0 5 * 0202 Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. Meat of bovine animals, frozen. 1 02021000 - Thịt cả con và nửa con không đầu KG - Carcasses and half-carcasses 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 02022000 - Thịt pha có xương khác KG - Other cuts with bone in 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 02023000 - Thịt lọc không xương KG - Boneless 14 0 5 * QLRR-3286+6737; 0203 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Meat of swine, fresh, chilled or frozen. 1 - Tươi hoặc ướp lạnh: - Fresh or chilled: 2 02031100 - - Thịt cả con và nửa con không đầu KG - - Carcasses and half-carcasses 25 0 5 * QLRR-3286; 2 02031200 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương KG - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 25 0 QLRR-3286; 2 02031900 - - Loại khác KG - - Other 25 0 5 * QLRR-3286; 1 - Đông lạnh: - Frozen: 2 02032100 - - Thịt cả con và nửa con không đầu KG - - Carcasses and half-carcasses 15 0 5 * QLRR-3286; 2 02032200 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương KG - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 15 0 5 * QLRR-3286; 2 02032900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286; 0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.1 02041000 - Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh KG - Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled 7 0 QLRR-3286; 1 - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: - Other meat of sheep, fresh or chilled: 2 02042100 - - Thịt cả con và nửa con không đầu KG - - Carcasses and half-carcasses 7 0 5 * QLRR-3286; 2 02042200 - - Thịt pha có xương khác KG - - Other cuts with bone in 7 0 5 * QLRR-3286; 2 02042300 - - Thịt lọc không xương KG - - Boneless 7 0 5 * QLRR-3286; 1 02043000 - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh KG - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen 7 0 5 * QLRR-3286; 1 - Thịt cừu khác, đông lạnh: - Other meat of sheep, frozen: 2 02044100 - - Thịt cả con và nửa con không đầu KG - - Carcasses and half-carcasses 7 0 5 * QLRR-3286; 2 02044200 - - Thịt pha có xương khác KG - - Other cuts with bone in 7 0 5 * QLRR-3286; 2 02044300 - - Thịt lọc không xương KG - - Boneless 7 0 5 * QLRR-3286; 1 02045000 - Thịt dê KG - Meat of goats 7 0 5 * QLRR-3286; 02050000 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. KG Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 10 0 5 * 0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 1 02061000 - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh KG - Of bovine animals, fresh or chilled 8 0 1 - Của động vật họ trâu bò, đông lạnh: - Of bovine animals, frozen: 2 02062100 - - Lưỡi KG - - Tongues 8 0 2 02062200 - - Gan KG - - Livers 8 0 5 * 2 02062900 - - Loại khác KG - - Other 8 0 5 * 1 02063000 - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh KG - Of swine, fresh or chilled 8 0 5 * 1 - Của lợn, đông lạnh: - Of swine, frozen: 2 02064100 - - Gan KG - - Livers 8 0 5 * 2 02064900 - - Loại khác KG - - Other 8 0 5 * 1 02068000 - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh KG - Other, fresh or chilled 10 0 5 * 1 02069000 - Loại khác, đông lạnh KG - Other, frozen 10 0 5 * 0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen. 1 - Của gà thuộc loài Gallus Domesticus: - Of fowls of the species Gallus domesticus: 2 02071100 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Not cut in pieces, fresh or chilled 40 5 5 * QLRR-3286+6737; 2 02071200 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh KG - - Not cut in pieces, frozen 40 5 5 * QLRR-3286+6737; 2 02071300 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Cuts and offal, fresh or chilled 40 5 QLRR-3286+6737; 2 020714 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: - - Cuts and offal, frozen: 3 02071410 - - - Cánh KG - - - Wings 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 3 02071420 - - - Đùi KG - - - Thighs 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 3 02071430 - - - Gan KG - - - Livers 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 3 - - - Loại khác: - - - Other:
 3. 3. 4 02071491 - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học KG - - - - Mechanically deboned or separated meat 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 4 02071499 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Của gà tây: - Of turkeys: 2 02072400 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Not cut in pieces, fresh or chilled 40 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02072500 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh KG - - Not cut in pieces, frozen 40 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02072600 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Cuts and offal, fresh or chilled 40 5 5 * QLRR-3286+6737; 2 020727 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: - - Cuts and offal, frozen: 3 02072710 - - - Gan KG - - - Livers 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 02072791 - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học KG - - - - Mechanically deboned or separated meat 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 4 02072799 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 5 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Của vịt, ngan: - Of ducks: 2 02074100 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Not cut in pieces, fresh or chilled 40 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02074200 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh KG - - Not cut in pieces, frozen 40 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02074300 - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Fatty livers, fresh or chilled 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02074400 - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Other, fresh or chilled 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02074500 - - Loại khác, đông lạnh KG - - Other, frozen 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Của ngỗng: - Of geese: 2 02075100 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Not cut in pieces, fresh or chilled 40 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02075200 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh KG - - Not cut in pieces, frozen 40 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02075300 - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Fatty livers, fresh or chilled 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02075400 - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh KG - - Other, fresh or chilled 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 02075500 - - Loại khác, đông lạnh KG - - Other, frozen 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 02076000 - Của gà lôi KG - Of guinea fowls 40 0 5 * QLRR-3286+6737; 0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen. 1 02081000 - Của thỏ KG - Of rabbits or hares 10 0 5 * 1 02083000 - Của bộ động vật linh trưởng KG - Of primates 10 0 5 * 1 020840 - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia): 2 02084010 - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); Của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) KG - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) 10 0 5 * 2 02084090 - - Loại khác KG - - Other 5 0 1 02085000 - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) KG - Of reptiles (including snakes and turtles) 10 0 5 * 1 02086000 - Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) KG - Of camels and other camelids (Camelidae) 5 0 5 * 1 020890 - Loại khác: - Other: 2 02089010 - - Đùi ếch KG - - Frogs' legs 10 0 5 * 2 02089090 - - Loại khác KG - - Other 5 0 5 * 0209 Mỡ lợn, không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết suất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói. Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.1 02091000 - Của lợn KG - Of pigs 10 0 5 * 1 02099000 - Loại khác KG - Other 10 0 5 * 0210 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal. 1 - Thịt lợn: - Meat of swine: 2 02101100 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương KG - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 10 0 5 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 2 02101200 - - Thịt dọi và các mảnh của chúng KG - - Bellies (streaky) and cuts thereof 10 0 2 021019 - - Loại khác: - - Other: 3 02101930 - - - Thịt lợn muối xông khói hoặc thịt mông không xương KG - - - Bacon or boneless hams 10 0 10 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 3 02101990 - - - Loại khác KG - - - Other 10 0 5 * Riêng:Loạiđã hun khóithuộc mã số 0209.00.00.00 VAT:10 1 02102000 - Thịt động vật họ trâu bò KG - Meat of bovine animals 15 0 1 - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: 2 02109100 - - Của bộ động vật linh trưởng KG - - Of primates 20 0 5 * Riêng:Loạiđã hun khóithuộc mã số 0209.00.00.00 VAT:10 2 021092 - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia): 3 02109210 - - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); Của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) KG - - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) 20 0 5 * Riêng:Loạiđã hun khóithuộc mã số 0209.00.00.00 VAT:10 3 02109290 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * Riêng:Loạiđã hun khóithuộc mã số 0209.00.00.00 VAT:10 2 02109300 - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) KG - - Of reptiles (including snakes and turtles) 20 0 2 021099 - - Loại khác: - - Other: 3 02109910 - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh KG - - - Freeze dried chicken dice 20 0 5 * Riêng:Loạiđã hun khóithuộc mã số 0209.00.00.00 VAT:10 3 02109920 - - - Da lợn khô KG - - - Dried pork skin 20 0 5 * Riêng:Loạiđã hun khóithuộc mã số 0209.00.00.00 VAT:10 3 02109990 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * Riêng:Loạiđã hun khóithuộc mã số 0209.00.00.00 VAT:10 Chương 3 Chapter 3 Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates Chú giải Notes. 1. Chương này không bao gồm: 1. This Chapter does not cover: (a) Động vật có vú thuộc nhóm 01.06; (a) Mammals of heading 01.06; (b) Thịt của động vật có vú thuộc nhóm 01.06 (nhóm 02.08 hoặc 02.10); (b) Meat of mammals of heading 01.06 (heading 02.08 or 02.10); (c) Cá (kể cả gan, sẹ và bọc trứng cá) hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã chết và không thích hợp dùng làm thức ăn cho người hoặc vì lý do chủng loại hoặc vì trạng thái của chúng (Chương 5); các loại bột mịn, bột thô hoặc bột viên làm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người (nhóm 23.01); hoặc (c) Fish (including livers and roes thereof) or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, dead and unfit or unsuitable for human consumption by reason of either their species or their condition (Chapter 5); flours, meals or pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption (heading 23.01); or (d) Trứng cá tầm muối hoặc các sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối từ trứng cá (nhóm 16.04). (d) Caviar or caviar substitutes prepared from fish eggs (heading 16.04).
 4. 4. 2. Trong Chương này khái niệm "bột viên" có nghĩa là các sản phẩm được liên kết hoặc bằng cách nén trực tiếp hoặc bằng cách cho thêm một lượng nhỏ chất kết dính. 2. In this Chapter the term “pellets” means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a small quantity of binder. 0301 Cá sống. Live fish. 1 - Cá cảnh: - Ornamental fish: 2 030111 - - Cá nước ngọt: - - Freshwater: 3 03011110 - - - Cá bột KG - - - Fry 15 0 5 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03011191 - - - - Cá chép Koi (Cyprinus carpio) KG - - - - Koi carp (Cyprinus carpio) 20 0 5 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 4 03011192 - - - - Cá vàng (Carassius auratus) KG - - - - Goldfish (Carassius auratus) 20 0 5 * 4 03011193 - - - - Cá chọi Thái Lan (Beta splendens) KG - - - - Siamese fighting fish (Beta splendens) 20 0 5 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 4 03011194 - - - - Cá tai tượng da beo (Astronotus ocellatus) KG - - - - Oscars (Astonotus ocellatus) 20 0 5 * 4 03011195 - - - - Cá rồng (Scleropages formosus) KG - - - - Arowanas (Scleropages formosus) 20 0 4 03011199 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 0 5 * 2 030119 - - Loại khác: - - Other: 3 03011910 - - - Cá bột KG - - - Fry 15 0 5 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 3 03011990 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * 1 - Cá sống khác: - Other live fish: 2 03019100 - - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) KG - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 20 0 5 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 2 03019200 - - Cá chình (Anguilla spp.) KG - - Eels (Anguilla spp.) 20 0 5 Ri êng: Loại đã hun khói ; Bột m ị n hoặc bột t hô ăn được t ừ t hị t hoặc t ừ phụ phẩm dạng t hị t sau gi ết m ổ t huộc nhóm 0210 VAT: 10 2 030193 - - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): - - Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): 3 03019310 - - - Để nhân giống, trừ cá bột KG - - - Breeding, other than fry 0 0 0 * 3 03019390 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * 2 03019400 - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) KG - - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 20 0 5 * 2 03019500 - - Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus maccoyii) KG - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 20 0 5 * 2 030199 - - Loại khác: - - Other: 3 - - - Cá bột măng biển hoặc cá bột lapu lapu: - - - Milkfish or lapu lapu fry: 4 03019911 - - - - Để nhân giống KG - - - - Breeding 0 0 0 * 4 03019919 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 0 5 * 3 - - - Cá bột loại khác: - - - Other fish fry: 4 03019921 - - - - Để nhân giống KG - - - - Breeding 0 0 0 * 4 03019929 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 0 5 * 3 - - - Cá biển khác: - - - Other marine fish: 4 03019931 - - - - Cá măng biển để nhân giống KG - - - - Milkfish, breeding 0 0 0 * 4 03019939 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 0 5 * 3 03019940 - - - Cá nước ngọt khác KG - - - Other, freshwater fish 20 0 5 * 0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04. Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04. 1 - Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Salmonidae, excluding livers and roes: 2 03021100 - - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) KG - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 10 0 QLRR-3286+6737; 2 03021300 - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus) KG - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) 10 0 QLRR-3286+6737; 2 03021400 - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho) KG - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 10 0 QLRR-3286+6737; 2 03021900 - - Loại khác KG - - Other 20 0 QLRR-3286+6737; 1 - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes: 2 03022100 - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) KG - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 20 0 QLRR-3286+6737; 2 03022200 - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) KG - - Plaice (Pleuronectes platessa) 20 0 QLRR-3286+6737; 2 03022300 - - Cá bơn sole (Solea spp.) KG - - Sole (Solea spp.) 20 0 QLRR-3286+6737; 2 03022400 - - Cá bơn Turbot (Psetta maxima) KG - -Turbots (Psetta maxima) 15 0 QLRR-3286+6737; 2 03022900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes: 2 03023100 - - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga) KG - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03023200 - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) KG - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03023300 - - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc KG - - Skipjack or stripe-bellied bonito 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03023400 - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) KG - - Bigeye tunas (Thunnus obesus) 15 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 2 03023500 - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) KG - - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03023600 - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) KG - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03023900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá Sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes: 2 03024100 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) KG - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03024200 - - Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.) KG - - Anchovies (Engraulis spp.) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 2 03024300 - - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá Sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) KG - - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03024400 - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) KG - - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03024500 - - Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.) KG - - Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03024600 - - Cá giò (Rachycentron canadum) KG - - Cobia (Rachycentron canadum) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 2 03024700 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) KG - - Swordfish (Xiphias gladius) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK;
 5. 5. 1 - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes: 2 03025100 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) KG - -Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03025200 - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) KG - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03025300 - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) KG - - Coalfish (Pollachius virens) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03025400 - - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.) KG - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03025500 - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra KG - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 2 03025600 - - Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) KG - - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03025900 - - Loại khác KG - - Other 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes: 2 03027100 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 030272 - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.): - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.): 3 03027210 - - - Cá basa (Pangasius pangasius) KG - - - Yellowtail catfish (Pangasius pangasius) 20 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 3 03027290 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 030273 - - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): - - Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): 3 03027310 - - - Cá Mrigal (Cirrhinus cirrhosus) KG - - - Mrigal (Cirrhinus cirrhosus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 3 03027390 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03027400 - - Cá chình (Anguilla spp.) KG - - Eels (Anguilla spp.) 20 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 2 03027900 - - Loại khác KG - - Other 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Other fish, excluding livers and roes: 2 03028100 - - Cá nhám góc và cá mập khác KG - - Dogfish and other sharks 15 0 QLRR-3286+6737; 2 03028200 - - Cá đuối (Rajidae) KG - - Rays and skates (Rajidae) 12 0 QLRR-3286+6737; 2 03028300 - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) KG - - Toothfish (Dissostichus spp.) 12 0 QLRR-3286+6737; 2 03028400 - - Cá sói (Dicentrarchus spp.) KG - - Seabass (Dicentrarchus spp.) 12 0 QLRR-3286+6737; 2 03028500 - - Cá tráp biển (Sparidae) KG - - Seabream (Sparidae) 12 0 QLRR-3286+6737; 2 - - Loại khác: - - Other: 3 - - - Cá biển: - - - Marine fish: 4 03028912 - - - - Cá biển nhỏ Châu Mỹ vây dài (Pentaprion longimanus) KG - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 4 03028913 - - - - Cá biển ăn thịt đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops) KG - - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 4 03028914 - - - - Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea) KG - - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) and bigeye croakers (Pennahia anea) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 4 03028915 - - - - Cá thu Ấn Độ (Rastrelliger kanagurta) và cá thu đảo (Rastrelliger faughni) KG - - - - Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) and island mackerel (Rastrelliger faughni) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03028916 - - - - Cá sòng, cá đuối điện (Megalaspis cordyla), cá đao chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda) KG - - - - Torpedo scads (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) and great barracudas (Sphyraena barracuda) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03028917 - - - - Cá chim trắng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger) KG - - - - Silver pomfrets (Pampus argenteus) and black pomfrets (Parastromatus niger) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 4 03028918 - - - - Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus) KG - - - - Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus) 12 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 4 03028919 - - - - Loại khác KG - - - - Other 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03028922 - - - - Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola) KG - - - - Rohu (Labeo rohita), catla (Catla catla)and swamp barb (Puntius chola) 20 0 QLRR-3286+6737; 4 03028924 - - - - Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis) KG - - - - Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03028926 - - - - Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus) KG - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) and silver grunts (pomadasys argenteus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03028927 - - - - Cá trích dày mình Hisla (Tenualosa ilisha) KG - - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03028928 - - - - Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala) KG - - - - Wallago (Wallago attu) and giant river- catfish (Sperata seenghala) 20 0 5 * QLRR-3286+6737;Cấm XK; 4 03028929 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 03029000 - Gan, sẹ và bọc trứng cá KG - Livers and roes 20 0 QLRR-3286+6737; 0303 Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04. Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04. 1 - Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Salmonidae, excluding livers and roes: 2 03031100 - - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka) KG - - Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03031200 - - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus) KG - - Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03031300 - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa- nuýp (Hucho Hucho) KG - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03031400 - - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) KG - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03031900 - - Loại khác KG - - Other 19 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes 2 03032300 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03032400 - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) KG - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 20 0 QLRR-3286+6737; 2 03032500 - - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) KG - - Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03032600 - - Cá chình (Angullla spp.) KG - - Eels (Anguilla spp.) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03032900 - - Loại khác KG - - Other 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes:
 6. 6. 2 03033100 - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) KG - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 12 0 QLRR-3286+6737; 2 03033200 - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) KG - - Plaice (Pleuronectes platessa) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03033300 - - Cá bơn sole (Solea spp.) KG - - Sole (Solea spp.) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03033400 - - Cá bơn Turbot (Psetta maxima) KG - -Turbots (Psetta maxima) 15 0 QLRR-3286+6737; 2 03033900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes: 2 03034100 - - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga) KG - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03034200 - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) KG - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03034300 - - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc KG - - Skipjack or stripe-bellied bonito 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03034400 - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) KG - - Bigeye tunas (Thunnus obesus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03034500 - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) KG - - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 14 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03034600 - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) KG - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03034900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers 2 03035100 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) KG - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03035300 - - Cá sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) KG - - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03035400 - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) KG - - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 13 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03035500 - - Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.) KG - - Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03035600 - - Cá giò (Rachycentron canadum) KG - - Cobia (Rachycentron canadum) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03035700 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) KG - - Swordfish (Xiphias gladius) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes: 2 03036300 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) KG - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 14 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03036400 - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) KG - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 14 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03036500 - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) KG - - Coalfish (Pollachius virens) 14 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03036600 - - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.) KG - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03036700 - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra KG - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03036800 - - Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) KG - - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03036900 - - Loại khác KG - - Other 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 - Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: - Other fish, excluding livers and roes: 2 03038100 - - Cá nhám góc và cá mập khác KG - - Dogfish and other sharks 15 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03038200 - - Cá đuối (Rajidae) KG - - Rays and skates (Rajidae) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03038300 - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) KG - - Toothfish (Dissostichus spp.) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03038400 - - Cá sói (Dicentrarchus spp.) KG - - Seabass (Dicentrarchus spp.) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 030389 - - Loại khác: - - Other: 3 - - - Cá biển: - - - Marine fish: 4 03038912 - - - - Cá vây dài (Pentaprion longimanus) KG - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038913 - - - - Cá biển ăn thịt, đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops) KG - - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038914 - - - - Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea) KG - - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) and bigeye croakers (Pennahia anea) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038915 - - - - Cá thu Ấn Độ (Rastrelliger kanagurta) và cá thu đảo (Rastrelliger faughni) KG - - - - Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) and island mackerel (Rastrelliger faughni) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038916 - - - - Cá sòng, cá đuối điện (Megalaspis cordyla), cá đao chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda) KG - - - - Torpedo scads (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) and great barracudas (Sphyraena barracuda) 10 0 QLRR-3286+6737; 4 03038917 - - - - Cá chim trắng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger) KG - - - - Silver pomfrets (Pampus argenteus) and black pomfrets (Parastromatus niger) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038918 - - - - Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus) KG - - - - Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus) 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038919 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * QLRR-3286+6737; 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03038922 - - - - Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola) KG - - - - Rohu (Labeo rohita), catla (Catla catla) and swamp barb (Puntius chola) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038924 - - - - Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis) KG - - - - Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038926 - - - - Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus) KG - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) and silver grunts (pomadasys argenteus) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038927 - - - - Cá trích dày mình Hisla (Tenualosa ilisha) KG - - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038928 - - - - Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala) KG - - - - Wallago (Wallago attu) and giant river- catfish (Sperata seenghala) 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 4 03038929 - - - - Loại khác KG - - - - Other 20 0 5 * QLRR-3286+6737; 1 030390 - Gan, sẹ và bọc trứng cá: - Livers and roes: 2 03039010 - - Gan KG - - Livers 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 2 03039020 - - Sẹ và bọc trứng cá KG - - Roes 12 0 5 * QLRR-3286+6737; 0304 Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen. 1 - Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.): - Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): 2 03043100 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03043200 - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) KG - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03043300 - - Cá rô sông Nile (Lates niloticus) KG - - Nile Perch (Lates niloticus) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03043900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286; 1 - Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác: - Fresh or chilled fillets of other fish:
 7. 7. 2 03044100 - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) KG - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03044200 - - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) KG - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03044300 - - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae) KG - - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03044400 - - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae KG - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03044500 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) KG - - Swordfish (Xiphias gladius) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03044600 - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) KG - - Toothfish (Dissostichus spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03044900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 QLRR-3286; 1 - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh: - Other, fresh or chilled: 2 03045100 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03045200 - - Cá hồi KG - - Salmonidae 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03045300 - - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae KG - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03045400 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) KG - - Swordfish (Xiphias gladius) 15 0 QLRR-3286; 2 03045500 - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) KG - - Toothfish (Dissostichus spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03045900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 QLRR-3286; 1 - Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.): - Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.): 2 03046100 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03046200 - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) KG - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03046300 - - Cá rô sông Nile (Lates niloticus) KG - - Nile Perch (Lates niloticus) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03046900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 QLRR-3286; 1 - Phi-lê đông lạnh của họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae: - Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae: 2 03047100 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) KG - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03047200 - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) KG - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03047300 - - Cá tuyết đen (Pollachius virens) KG - - Coalfish (Pollachius virens) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03047400 - - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.) KG - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03047500 - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra KG - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03047900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286; 1 - Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác: - Frozen fillets of other fish: 2 03048100 - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) KG - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03048200 - - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) KG - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03048300 - - Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae) KG - - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03048400 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) KG - - Swordfish (Xiphias gladius) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03048500 - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) KG - - Toothfish (Dissostichus spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03048600 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) KG - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03048700 - - Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) KG - - Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03048900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286; 1 - Loại khác, đông lạnh: - Other, frozen: 2 03049100 - - Cá kiếm (Xiphias gladius) KG - - Swordfish (Xiphias gladius) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03049200 - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.) KG - - Toothfish (Dissostichus spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03049300 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03049400 - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra KG - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03049500 - - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma) KG - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 15 0 5 * QLRR-3286; 2 03049900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * QLRR-3286; 0305 Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption. 1 03051000 - Bột mịn, bột thô và bột viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người KG - Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 20 0 10 1 030520 - Gan, sẹ và bọc trứng cá, làm khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối: - Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine: 2 03052010 - - Của cá nước ngọt, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối KG - - Of freshwater fish, dried, salted or in brine 20 0 5 * 2 03052090 - - Loại khác KG - - Other 20 0 5 * 1 - Phi-lê cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không hun khói: - Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:
 8. 8. 2 03053100 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) 20 0 5 2 03053200 - - Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae KG - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae 20 0 5 * 2 030539 - - Loại khác: - - Other: 3 03053910 - - - Cá nhái nước ngọt (Xenentodon cancila), cá phèn dải vàng (Upeneus vittatus) và cá long-rakered trevally (Ulua mentalis) (cá nục Úc) KG - - - Freshwater garfish (Xenentodon cancila), yellowstriped goatfish (Upeneus vittatus) and long-rakered trevally (Ulua mentalis) 20 0 5 3 03053920 - - - Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea) KG - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) and bigeye croakers (Pennahia anea) 20 0 5 3 03053990 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * 1 - Cá hun khói, kể cả phi-lê cá, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ: - Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal: 2 03054100 - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus),Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) KG - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 15 0 10 2 03054200 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) KG - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 0 10 2 03054300 - - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) KG - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 20 0 5 2 03054400 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) 20 0 5 2 03054900 - - Loại khác KG - - Other 20 0 5 * 1 - Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói: - Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked: 2 03055100 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) KG - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 0 2 030559 - - Loại khác: - - Other: 3 03055920 - - - Cá biển KG - - - Marine fish 20 0 5 3 03055990 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * 1 - Cá, muối nhưng không làm khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ: - Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal: 2 03056100 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) KG - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 0 10 2 03056200 - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) KG - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 0 5 * 2 03056300 - - Cá cơm ( cá trỏng) (Engraulis spp.) KG - - Anchovies (Engraulis spp.) 20 0 5 2 03056400 - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.) KG - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) 20 0 5 2 030569 - - Loại khác: - - Other: 3 03056910 - - - Cá biển KG - - - Marine fish 20 0 5 3 03056990 - - - Loại khác KG - - - Other 20 0 5 * 1 - Vây cá, đầu, đuôi, dạ dày và phụ phẩm khác ăn được của cá sau giết mổ: - Fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal: 2 03057100 - - Vây cá mập KG - - Shark fins 20 0 5 * 2 030572 - - Đầu cá, đuôi và dạ dày: - - Fish heads, tails and maws: 3 03057210 - - - Dạ dày cá KG - - - Fish maws 15 0 5 * 3 03057290 - - - Loại khác KG - - - Other 15 0 5 * 2 03057900 - - Loại khác KG - - Other 15 0 5 * 0306 Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption. 1 - Đông lạnh: - Frozen: 2 03061100 - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) KG - - Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 15 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 03061200 - - Tôm hùm (Homarus spp.) KG - - Lobsters (Homarus spp.) 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 030614 - - Cua, ghẹ: - - Crabs: 3 03061410 - - - Cua, ghẹ vỏ mềm KG - - - Soft shell crabs 3 0 5 * 3 03061490 - - - Loại khác KG - - - Other 0 0 2 03061500 - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) KG - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 03061600 - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon) KG - - Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) 3 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 030617 - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: - - Other shrimps and prawns: 3 03061710 - - - Tôm sú (Penaeus monodon) KG - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) 12 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03061720 - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) KG - - - Whiteleg shrimps (Liptopenaeus vannamei) 12 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03061730 - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) KG - - - Giant river prawns (Macrobrachium rosenbergii) 12 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03061790 - - - Loại khác KG - - - Other 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 03061900 - - Loại khác, bao gồm bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người KG - - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 1 - Không đông lạnh: - Not frozen: 2 030621 - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): - - Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 3 03062110 - - - Để nhân giống KG - - - Breeding 0 0 5 * 3 03062120 - - - Loại khác, sống KG - - - Other, live 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03062130 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 10 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10
 9. 9. 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03062191 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 4 03062199 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 030622 - - Tôm hùm (Homarus spp.): - - Lobsters (Homarus spp.): 3 03062210 - - - Để nhân giống KG - - - Breeding 0 0 5 * 3 03062220 - - - Loại khác, sống KG - - - Other, live 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03062230 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 10 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03062291 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 5 * 4 03062299 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 030624 - - Cua, ghẹ: - - Crabs: 3 03062410 - - - Sống KG - - - Live 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03062420 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 0 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03062491 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 5 * 4 03062499 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 03062500 - - Tôm hùm NaUy (Nephrops norvegicus) KG - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 030626 - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon): - - Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon): 3 03062610 - - - Để nhân giống KG - - - Breeding 0 0 5 * 3 03062620 - - - Loại khác, sống KG - - - Other, live 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03062630 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 0 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 - - - Khô: - - - Dried: 4 03062641 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 5 * 4 03062649 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03062691 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 5 * 4 03062699 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 030627 - - Tôm shrimps và tôm prawn loại khác: - - Other shrimps and prawns: 3 - - - Để nhân giống: - - - Breeding: 4 03062711 - - - - Tôm sú (Penaeus monodon) KG - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 4 03062712 - - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) KG - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 4 03062719 - - - - Loại khác KG - - - - Other 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 - - - Loại khác, sống: - - - Other, live: 4 03062721 - - - - Tôm sú (Penaeus monodon) KG - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) 10 0 4 03062722 - - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) KG - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) 10 0 4 03062729 - - - - Loại khác KG - - - - Other 0 0 3 - - - Tươi hoặc ướp lạnh: - - - Fresh or chilled: 4 03062731 - - - - Tôm sú (Penaeus monodon) KG - - - - Giant tiger prawns (Penaeus monodon) 10 0 4 03062732 - - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) KG - - - - Whiteleg shrimps (Litopenaeus vannamei) 12 0 4 03062739 - - - - Loại khác KG - - - - Other 0 0 3 - - - Khô: - - - Dried: 4 03062741 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 4 03062749 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03062791 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 4 03062799 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 2 030629 - - Loại khác, bao gồm bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người: - - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption: 3 03062910 - - - Sống KG - - - Live 0 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03062920 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 0 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03062930 - - - Bột thô, bột mịn và bột viên KG - - - Flours, meals and pellets 20 0 5 * 3 - - - Loại khác: - - - Other: 4 03062991 - - - - Đóng hộp kín khí KG - - - - In airtight containers 10 0 5 * 4 03062999 - - - - Loại khác KG - - - - Other 10 0 5 * Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 0307 Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of molluscs, fit for human consumption. 1 - Hàu: - Oysters: 2 030711 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: - - Live, fresh or chilled: 3 03071110 - - - Sống KG - - - Live 0 0 5 * Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10 3 03071120 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 0 0 5 Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10 2 030719 - - Loại khác: - - Other: 3 03071910 - - - Đông lạnh KG - - - Frozen 3 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03071920 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối KG - - - Dried, salted or in brine 10 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03071930 - - - Hun khói KG - - - Smoked 25 10 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 1 - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng, thuộc giống Pecten, Chlamys hoặc Placopecten: - Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten: 2 030721 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: - - Live, fresh or chilled: 3 03072110 - - - Sống KG - - - Live 0 0 5 * Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10 3 03072120 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 0 0 5 Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10 2 030729 - - Loại khác: - - Other: 3 03072910 - - - Đông lạnh KG - - - Frozen 3 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03072920 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối; hun khói KG - - - Dried, salted or in brine; smoked 10 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 1 - Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.): - Mussels (Mytilus spp., Perna spp.): 2 030731 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: - - Live, fresh or chilled: 3 03073110 - - - Sống KG - - - Live 0 0 5 * Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10 3 03073120 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 0 0 5 Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10 2 030739 - - Loại khác: - - Other: 3 03073910 - - - Đông lạnh KG - - - Frozen 0 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 3 03073920 - - - Khô, muối hoặc ngâm nước muối; hun khói KG - - - Dried, salted or in brine; smoked 10 0 5 Ri êng: Động vật gi áp xác có m ai , vỏ đã hấp chí n hoặc l uộc chí n; Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0306 VAT: 10 1 - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): - Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):2 030741 - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: - - Live, fresh or chilled: 3 03074110 - - - Sống KG - - - Live 0 0 5 * Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10 3 03074120 - - - Tươi hoặc ướp lạnh KG - - - Fresh or chilled 10 0 5 Ri êng: Bột t hô, bột m ị n, bột vi ên của động vật không xương sống sống dưới nước, t r ừ động vật gi áp xác, t hí ch hợp dùng l àm t hức ăn cho người t huộc nhóm 0307 VAT: 10
 • nhoxshin12

  Aug. 11, 2015
 • muctim0610

  Jan. 4, 2015
 • janghbt

  Nov. 9, 2014
 • 0906277906

  Oct. 30, 2014
 • tunngtung3011

  Jul. 6, 2014
 • flowertea1608

  Jun. 17, 2014
 • nguyenthach21

  Jun. 11, 2014
 • PhanAnhDo

  Apr. 24, 2014

Xem + tải về miễn phí bản chi tiết và đầy đủ tại: http://www.coeus.vn/bieu-thue-xuat-nhap-khau-2014.html Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

5.846

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

8

×