Tuan 3 Van ban tiep theo.ppt

Tuan 3 Van ban tiep theo.ppt
Tiết 7,8: VĂN BẢN
NỘI DUNG BÀI HỌC
I.Khái niệm,đặc điểm
II.Các loại văn bản
III.Luyện tập
I. Khái niệm,đặc điểm:
Tìm hiểu bài: Đọc các văn bản sau và trả lời
câu hỏi.
(1)Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng.(Tục ngữ)
(2)Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng,hạt vào vườn hoa.
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài cát,hạt ra ruộng cày.
(Ca dao)
(3)Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta
lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ không chia tôn giáo,
đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân
Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không
có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân
Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất
nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng
lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn nǎm!
Kháng chiến thắng lợi muôn nǎm!
Hà Nội,ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh
1. Mỗi VB trên được người nói (viết) tạo ra trong loại hoạt
động nào? Để đáp ứng nhu cầu gì? Dung lượng ở mỗi VB như
thế nào?
-VB 1 tạo ra trong hoạt động giao tiếp chung.
Đây là kinh nghiệm của nhiều người với mọi người.
-Đáp ứng nhu cầu truyền cho nhau kinh nghiệm sống.
-VB chỉ có 1 câu.
-VB 2 tạo ra trong HĐGT giữa cô gái và mọi người.
-Nó là lời than thân của cô gái.
-VB có 4 câu.
-VB 3 tạo ra trong HĐGT giữa vị trí Chủ tịch nước với toàn
thể quốc dân đồng bào.
-Thể hiện nguyện vọng khẩn thiết và kiên định quyết tâm lớn
của dân tộc trong việc giữ gìn, bảo vệ độc lập tự do.
-VB có nhiều câu.
2. Mỗi VB trên đề cập đến vấn đề gì? Vấn đề đó được triển
khai nhất quán trong toàn bộ VB như thế nào?
VB 1: Quan hệ giữa người và người trong cuộc sống.
VB 2: Cô gái than về thân phận của mình (trong XH PK)-
cô không quyết định được số phận mình.
VB 3: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, VB thể hiện: lập
trường chính nghĩa của ta,
dã tâm của Pháp; nêu chân lí đời sống dân tộc; kêu gọi mọi
người đứng lên đánh Pháp;
khẳng định độc lập nhất định về ta.
* Cả 3 VB: vấn đề đều được triển khai nhất quán.
3. Ở những VB có nhiều câu (2, 3), nội dung
của VB được triển khai mạch lạc qua từng câu
(đoạn) như thế nào? đặc biết ở VB 3,VB còn
được tổ chức theo kết cấu 3 phần như thế nào?
-Ý 1: Dựa vào câu 2.
-Ý 2: Kết cấu VB 3 rất rõ ràng:
+Phần mở đầu: “Hỡi đồng bào toàn quốc”
+Thân bài:“Chúng ta muốn hòa bình...nhất
định về dân tộc ta”
+Kết bài: Phân còn lại.
4. Về hình thức, VB 3 có dấu hiệu mở đầu và kết thúc như thế
nào?
- Dấu hiệu mở đầu: Cho biết nhân tố cần giao tiếp
“Đồng bào cả nước”
- Dấu hiệu kết thúc: Khẳng định nước Việt Nam độc lập,
kháng chiến thắng lợi.
5.Mỗi VB trên được tạo ra nhằm mục đích gì?
Vănbản
1:Truyền đạt
kinh nghiệm
sống.
VB2:Lời than thân
→ kêu gọi sự hiểu
biết,cảm thông của
mọi người với số phận
người phụ nữ.
VB 3: Kêu gọi,khích
lê, thể hiện quyết tâm
của mọi người trong
kháng chiến chống
thực dân Pháp.
II.Các loại văn bản
1.So sánh các văn bản 1,2 với văn bản 3(ở mục I) về các
phương diện sau:
- Vấn đề được đề cập đến là vấn đề gì? Thuộc
lĩnh vực nào trong cuộc sống?
- Từ ngữ được dùng trong mỗi VB thuộc loại
nào?
-Cách thức thể hiện nội dung như thế nào?
VB 1: Đề cập đến kinh nghiệm sống.
VB 2: Nói đến thân phận người phụ nữ trong XH cũ.
VB 3: Đề cập đến một vấn đề chính trị: cần phải kháng chiến
chống Pháp.
- Từ ngữ:
+ VB 1, 2 dùng từ ngữ thông thường.
+ VB 3 dùng nhiều từ ngữ chính trị- xã hội.
-VB1, 2 trình bày ND thông qua những hình ảnh cụ thể, do đó
có tính hình tượng.
-VB 3 dùng lí lẽ và lập luận để khẳng định rằng cần phải
kháng chiến chống Pháp.
2. So sánh các VB 2, 3 (I) với:
- Một bài học trong SGK thuộc môn học khác.
- Một đơn xin nghỉ học hoặc một giấy khai sinh.
- VB 1: PC ngôn ngữ nghệ thuật.
- VB 2: PC ngôn ngữ nghệ thuật.
- VB 3: PC ngôn ngữ chính luận.
* Nhận xét:
a. Phạm vi sử dụng của mỗi loại VB
trong hoạt động giao tiếp xã hội.
b. Mục đích giao tiếp cơ bản của mỗi loại
VB.
c. Lớp từ ngữ riêng được sử dụng trong
mỗi loại VB.
d. Cách kếu cấu và trình bày ở mỗi loại
VB.
a.Phạm vi sử dụng:
- VB 2: Dùng trong lĩnh vực giao tiếp có tính nghệ thuật.
- VB 3: Dùng trong lĩnh vực giao tiếp về chính trị.
- VB trong SGK: Dùng trong lĩnh vực giao tiếp khoa học.
- Đơn xin nghỉ học, giấy khai sinh: VB dùng trong lĩnh vực
giao tiếp hành chính.
b. Mục đích giao tiếp:
- VB 2: Nhằm bộc lộ cảm xúc.
- VB 3: Nhằm kêu gọi toàn dân kháng chiến.
- VB trong SGK: Truyền thụ kiến thức khoa học.
- Đơn, giấy khai sinh: Trình bày ý kiến, nguyện vọng; ghi
nhận những sự việc, hiện tượng trong đời sống hay quan
hệ giữa cá nhân và tổ chức hành chính.
c. Từ ngữ:
- VB 2: Dùng những từ ngữ thông thường, giàu hình ảnh.
- VB 3: Dùng nhiều từ ngữ chính trị.
- VB trong SGK: Dùng nhiều từ
ngữ khoa học.
- Đơn, giấy khai sinh: Dùng nhiều từ ngữ hành chính.
d. Kết cấu:
- VB 2: Có kết cấu ca dao, thể thơ lục bát.
- VB 3: Có kết cấu 3 phần rõ rệt, mạch lạc.
- VB trong SGK: cũng có kết cấu mạch lạc, chặt chẽ.
- Đơn, giấy khai sinh: Có mẫu hoặc in sẵn, chỉ
Củng cố kiến thức
Văn bản
Khái niệm Đặc điểm
Mỗi văn
bản tập
trung thể
hiện một
chủ
đề,triển
khai trọn
vẹn
Các câu
trong
văn bản
liên kết
chặt
chẽ,kết
cấu
mạch lạc
Mỗi văn
bản có
tính hoàn
chỉnh về
nội dụng
và kết thúc
bằng hình
thức thích
hợp
Mỗi văn
bản thực
hiện mục
đích giao
tiếp nhất
định
Văn bản là
sản phẩm
của hoạt
động giao
tiếp bằng
ngôn ngữ
VB thuộc phong cách
ngôn ngữ sinh hoạt
VB thuộc PCNN
nghệ thuật
VB thuộc PCNN khoa
học
VB thuộc PCNN hành
chính
VB thuộc PCNN chính
luận
VB thuộc PCNN báo
chí
III.Luyện tập
Bài tập 1:Đọc đoạn văn bản và thực hiện những yêu cầu
nêu bên dưới:
Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với
nhau. Môi trường có ảnh hưởng đến mọi đặc tính của
cơ thể. Chỉ cần so sánh những lá mọc trong các môi
trường khác nhau là thấy rõ điều đó. Để thực hiện
những nhiệm vụ thứ yếu hoặc do ảnh hưởng của môi
trường, lá mọc trong không khí có thể biến thành tua
cuốn như ở cây đậu Hà Lan, hay tua móc có gai bám
vào trụ leo như ở cây mây. Ở những miền khô ráo, lá
có thể biến thành gai giảm bớt sự thoát hơi nước như ở
cây xương rồng hay dày lên và chứa nhiều nước như ở
cây lá bỏng.
(Dẫn theo Tiếng Việt thực hành)
a.Phân tích tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn.
- Câu mở đoạn ( câu chủ đề) : Giữa cơ thể và môi trường có
quan hệ qua lại với nhau.
- Các câu triển khai:
+ Câu 1: Vai trò của môi trường đ/v cơ thể.
+ Câu 2: Lập luận so sánh.
+ Câu 3: Dẫn chứng thực tế.
+ Câu 4: Dẫn chứng thực tế.
b.Phân tích sự phát triển của chủ đề trong đoạn văn?
Sự phát triển của chủ đề trong đoạn văn :
- Câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát của cả đoạn.
- Các câu triển khai: Tập trung hướng về câu chủ đề, cụ thể
hoá ý nghĩa cho câu chủ đề.
c.Đặt nhan đề cho đoạn văn?
Nhan đề đoạn văn: Mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường.
Bài tập 2:
Sắp xếp những câu sau đây thành một văn bản hoàn chỉnh, mạch lạc; sau
đó đặt cho văn bản một nhan đề phù hợp:
(1) Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Chính
phủ rời Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội.
(2) Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một
viễn cảnh hoà bình tươi sáng của đất nước và kết thúc bằng lời ngợi ca
công ơn của Bác Hồ, của Đảng đối với dân tộc.
(3) Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ
“Việt Bắc”.
(4) “Việt Bắc” là một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm
xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp.
(5) ”Phần đầu bài thơ tái hiện một giai đoạn gian khổ, vẻ vang của
Cách mạng và Kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay đã trở thành những
kỉ niệm sâu nặng trong lòng người.
a. Sắp xếp câu: ( 1) ( 3)(4)(5)(2)
Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Chính
phủ rời Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Nhân sự kiện thời sự có
tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ “Việt Bắc”. “Việt Bắc” là
một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của
văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp. Phần đầu bài
thơ tái hiện một giai đoạn gian khổ, vẻ vang của Cách mạng và
Kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay đã trở thành những kỉ niệm
sâu nặng trong lòng người. Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền
ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hoà bình tươi sáng của đất
nước và kết thúc bằng lời ngợi ca công ơn của Bác Hồ, của Đảng
đối với dân tộc.
b. Đặt nhan đề: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc.
Bài tập 3:Viết tiếp câu để tạo một văn bản có nội dung thống
nhất, sau đó lại đặt nhan đề cho văn bản này.
Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị huỷ hoại
ngày càng nghiêm trọng.
Đoạn văn tham khảo
Nhan đề: ĐẠI DƯƠNG KÊU CỨU
“ Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị huỷ hoại ngày càng
nghiêm trọng. Cùng với việc tàn phá rừng, con người còn đang lăm le
“đầu độc” cả đại dương. Người ta thi nhau đổ rác thải công nghiệp ra
biển. Thi nhau đổ dầu lênh láng ra biển. Thi nhau săn bắt những loài cá
quí hiếm của biển, thậm chí dùng cả xung điện và chất nổ để “tận diệt”
chúng! Đại dương ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Có nhiều bãi tắm phủ
dầu không thể dùng được. Hàng triệu con cá bị chết, dạt vào trắng xoá
một số vùng ven biển. Có nhiều bãi tắm phát sinh những loài tảo độc gây
hại cho con người và các loài sinh vật biển…Một nhà hải dương học
buồn bã nói rằng: “ Nếu không kịp thời dừng lại thì đại dương sẽ trở
thành nấm mồ chung của nhân loại”.
Bài tập 4:Đơn xin phép nghỉ học là một văn bản hành
chính. Anh/chị hãy viết một lá đơn đáp ứng những
yêu cầu của văn bản hành chính.
Hướng dẫn:Cách thức viết đơn xin phép nghỉ học.
a. Các tiểu mục:
- Quốc hiệu, tiêu ngữ.
- Tên đơn.
- Người gửi, địa chỉ gửi.
- Họ tên, nơi học tập của người viết đơn.
- Lí do viết đơn.
- Nội dung viết đơn.
- Cam đoan và lời cám ơn.
- Ngày, tháng, năm, kí tên.
b. Cách trình bày:
-Phần quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn phải viết giữa trang giấy,
-Giữa quốc hiệu và tên đơn phải bỏ cách quãng ít nhất một
dòng, giữa tên đơn và
- Nội dung đơn phải bỏ cách quảng ít nhất một dòng.
- Lời văn phải trong sáng, ngắn gọn.
Dưới đây là mẫu đơn:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÉP VẮNG HỌC
Kính gửi: Ban quản lý trường THPT Hàm Thuận Bắc.
Giáo viên chủ nhiệm lớp….
Tên em là: Nguyễn Văn …. Học sinh lớp:10A…
Em viết đơn này kính xin quý thầy,cô cho phép em vắng học ngày…tháng…năm...
Lí do: bị bệnh(hoặc bận việc gia đình)
Em xin hứa sẽ thực hiện việc chép bài nghiêm túc và đầy đủ.
Rất mong sự chấp thuận của quý thầy(cô),em xin chân thành cảm ơn.
Hàm Thuận Bắc,ngày…tháng…năm…
Học sinh
(Ký tên)
Dặn dò:
Chuẩn bị bài mới
Chiến thắng MTao-Mxây
- Tìm hiểu khái niệm sử thi, phân loại
sử thi.
- Đặc điểm của sử thi anh hùng.
- Phân tích nhân vật Mtao-Mxay
- Cuộc đối đáp giữa Mtao-Mxay và dân
làng.
Tuan 3 Van ban tiep theo.ppt
1 von 27

Recomendados

De thi thu thpt qg lan 2 von
De thi thu thpt qg lan 2De thi thu thpt qg lan 2
De thi thu thpt qg lan 2Giang Hồ Tiếu Ngạo
511 views4 Folien
Tips đọc hiểu 2.pptx von
Tips đọc hiểu 2.pptxTips đọc hiểu 2.pptx
Tips đọc hiểu 2.pptxHongNgn81
1 view9 Folien
Câu hỏi và bài tập tiếng việt thực hành von
Câu hỏi và bài tập tiếng việt thực hànhCâu hỏi và bài tập tiếng việt thực hành
Câu hỏi và bài tập tiếng việt thực hànhNguyen Cuong
71.7K views4 Folien
đề Văn kj` 1 2011 von
đề Văn kj` 1 2011đề Văn kj` 1 2011
đề Văn kj` 1 2011Duy Duy
316 views5 Folien
NGHI LUAN XA HOI_Da sua.pdf von
NGHI LUAN XA HOI_Da sua.pdfNGHI LUAN XA HOI_Da sua.pdf
NGHI LUAN XA HOI_Da sua.pdfHngPhmThanh3
27 views37 Folien
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet von
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet 110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet onthi360
237.1K views177 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Tuan 3 Van ban tiep theo.ppt

De on thi thpt (sưu tầm) von
De on thi thpt (sưu tầm)De on thi thpt (sưu tầm)
De on thi thpt (sưu tầm)Chu Choa
1.6K views21 Folien
Dong chi von
Dong chiDong chi
Dong chilechi55
1.6K views31 Folien
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết) von
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết)Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết)
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết)Richie Zboncak
223 views245 Folien
De thi-mon-van-vao-lop-10-ha-noi-2013 von
De thi-mon-van-vao-lop-10-ha-noi-2013De thi-mon-van-vao-lop-10-ha-noi-2013
De thi-mon-van-vao-lop-10-ha-noi-2013Hương Lan Hoàng
5K views4 Folien
Nhớ đồng CTST.pptx von
Nhớ đồng CTST.pptxNhớ đồng CTST.pptx
Nhớ đồng CTST.pptx9176Puvi
458 views27 Folien
Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.com von
Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.comGiáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.com
Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
199K views173 Folien

Similar a Tuan 3 Van ban tiep theo.ppt(20)

De on thi thpt (sưu tầm) von Chu Choa
De on thi thpt (sưu tầm)De on thi thpt (sưu tầm)
De on thi thpt (sưu tầm)
Chu Choa1.6K views
Dong chi von lechi55
Dong chiDong chi
Dong chi
lechi551.6K views
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết) von Richie Zboncak
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết)Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết)
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Ngữ văn Lớp 8 (Có đáp án chi tiết)
Richie Zboncak223 views
Nhớ đồng CTST.pptx von 9176Puvi
Nhớ đồng CTST.pptxNhớ đồng CTST.pptx
Nhớ đồng CTST.pptx
9176Puvi458 views
Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.com von Thế Giới Tinh Hoa
Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.comGiáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.com
Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộtruonghocso.com
[Phiếu học tập] Ôn tập phong cách Hồ Chí Minh (Mới và hay nhất) von Khotailieu - Kiều My
[Phiếu học tập] Ôn tập phong cách Hồ Chí Minh (Mới và hay nhất)[Phiếu học tập] Ôn tập phong cách Hồ Chí Minh (Mới và hay nhất)
[Phiếu học tập] Ôn tập phong cách Hồ Chí Minh (Mới và hay nhất)
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...
Nhóm 08 kntlvb von hnglth33
Nhóm 08 kntlvb Nhóm 08 kntlvb
Nhóm 08 kntlvb
hnglth3384 views
đề Cương tiếng việt thực hànhtruonghocso.com von Thế Giới Tinh Hoa
đề Cương tiếng việt thực hànhtruonghocso.comđề Cương tiếng việt thực hànhtruonghocso.com
đề Cương tiếng việt thực hànhtruonghocso.com
Tài liệu - Tiếng Việt Thực Hành von Jenlytine
Tài liệu - Tiếng Việt Thực HànhTài liệu - Tiếng Việt Thực Hành
Tài liệu - Tiếng Việt Thực Hành
Jenlytine8.6K views
P BÀI 9 KẾT NỐI TRI THỨC (1).pptx von Nguync42306
P BÀI 9 KẾT NỐI TRI THỨC (1).pptxP BÀI 9 KẾT NỐI TRI THỨC (1).pptx
P BÀI 9 KẾT NỐI TRI THỨC (1).pptx
Nguync42306119 views
ĐỀ THI THỬ PTQG MÔN NGỮ VĂN NĂM 2020 von 05003674694
ĐỀ THI THỬ PTQG MÔN NGỮ VĂN NĂM 2020ĐỀ THI THỬ PTQG MÔN NGỮ VĂN NĂM 2020
ĐỀ THI THỬ PTQG MÔN NGỮ VĂN NĂM 2020
0500367469456 views
20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10 phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong... von Thế Giới Tinh Hoa
20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10  phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong...20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10  phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong...
20 tác phẩm chuyên thi vào lớp 10 phong cách hồ chí minh (lê anh trà)truong...
Thế Giới Tinh Hoa43.6K views
Ngam nghi tu de thi van qgthpt 2015 von kennyback209
Ngam nghi tu de thi van qgthpt 2015Ngam nghi tu de thi van qgthpt 2015
Ngam nghi tu de thi van qgthpt 2015
kennyback209215 views
DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC von nataliej4
DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC
DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC
nataliej42.1K views

Último

CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... von
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...Nguyen Thanh Tu Collection
18 views93 Folien
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... von
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...tcoco3199
5 views198 Folien
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... von
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...sividocz
9 views26 Folien
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... von
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
9 views147 Folien
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... von
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...tcoco3199
5 views136 Folien
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... von
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...Nguyen Thanh Tu Collection
16 views148 Folien

Último(20)

CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
tcoco31995 views
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... von sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 views
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... von Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... von tcoco3199
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
tcoco31995 views
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 views
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá...Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá...
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Dụng Của Bài Thuốc Bổ Dƣơng Hoàn Ngũ Điều Trị Đái Thá...
tcoco31996 views
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Trong Điều Trị Tắc Ruột Sau M...
tcoco31995 views
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... von sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 views
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... von Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... von Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 3 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 views
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... von tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 views
Luận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.doc von tcoco3199
Luận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.docLuận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.doc
Luận Văn Bệnh Viện Chuyên Khoa Tâm Thần An Lão Hải Phòng.doc
tcoco31996 views
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...

Tuan 3 Van ban tiep theo.ppt

 • 3. NỘI DUNG BÀI HỌC I.Khái niệm,đặc điểm II.Các loại văn bản III.Luyện tập
 • 4. I. Khái niệm,đặc điểm: Tìm hiểu bài: Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi. (1)Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng.(Tục ngữ) (2)Thân em như hạt mưa rào Hạt rơi xuống giếng,hạt vào vườn hoa. Thân em như hạt mưa sa Hạt vào đài cát,hạt ra ruộng cày. (Ca dao)
 • 5. (3)Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn nǎm! Kháng chiến thắng lợi muôn nǎm! Hà Nội,ngày 19 tháng 12 năm 1946 Hồ Chí Minh
 • 6. 1. Mỗi VB trên được người nói (viết) tạo ra trong loại hoạt động nào? Để đáp ứng nhu cầu gì? Dung lượng ở mỗi VB như thế nào? -VB 1 tạo ra trong hoạt động giao tiếp chung. Đây là kinh nghiệm của nhiều người với mọi người. -Đáp ứng nhu cầu truyền cho nhau kinh nghiệm sống. -VB chỉ có 1 câu. -VB 2 tạo ra trong HĐGT giữa cô gái và mọi người. -Nó là lời than thân của cô gái. -VB có 4 câu. -VB 3 tạo ra trong HĐGT giữa vị trí Chủ tịch nước với toàn thể quốc dân đồng bào. -Thể hiện nguyện vọng khẩn thiết và kiên định quyết tâm lớn của dân tộc trong việc giữ gìn, bảo vệ độc lập tự do. -VB có nhiều câu.
 • 7. 2. Mỗi VB trên đề cập đến vấn đề gì? Vấn đề đó được triển khai nhất quán trong toàn bộ VB như thế nào? VB 1: Quan hệ giữa người và người trong cuộc sống. VB 2: Cô gái than về thân phận của mình (trong XH PK)- cô không quyết định được số phận mình. VB 3: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, VB thể hiện: lập trường chính nghĩa của ta, dã tâm của Pháp; nêu chân lí đời sống dân tộc; kêu gọi mọi người đứng lên đánh Pháp; khẳng định độc lập nhất định về ta. * Cả 3 VB: vấn đề đều được triển khai nhất quán.
 • 8. 3. Ở những VB có nhiều câu (2, 3), nội dung của VB được triển khai mạch lạc qua từng câu (đoạn) như thế nào? đặc biết ở VB 3,VB còn được tổ chức theo kết cấu 3 phần như thế nào? -Ý 1: Dựa vào câu 2. -Ý 2: Kết cấu VB 3 rất rõ ràng: +Phần mở đầu: “Hỡi đồng bào toàn quốc” +Thân bài:“Chúng ta muốn hòa bình...nhất định về dân tộc ta” +Kết bài: Phân còn lại.
 • 9. 4. Về hình thức, VB 3 có dấu hiệu mở đầu và kết thúc như thế nào? - Dấu hiệu mở đầu: Cho biết nhân tố cần giao tiếp “Đồng bào cả nước” - Dấu hiệu kết thúc: Khẳng định nước Việt Nam độc lập, kháng chiến thắng lợi. 5.Mỗi VB trên được tạo ra nhằm mục đích gì? Vănbản 1:Truyền đạt kinh nghiệm sống. VB2:Lời than thân → kêu gọi sự hiểu biết,cảm thông của mọi người với số phận người phụ nữ. VB 3: Kêu gọi,khích lê, thể hiện quyết tâm của mọi người trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • 10. II.Các loại văn bản 1.So sánh các văn bản 1,2 với văn bản 3(ở mục I) về các phương diện sau: - Vấn đề được đề cập đến là vấn đề gì? Thuộc lĩnh vực nào trong cuộc sống? - Từ ngữ được dùng trong mỗi VB thuộc loại nào? -Cách thức thể hiện nội dung như thế nào?
 • 11. VB 1: Đề cập đến kinh nghiệm sống. VB 2: Nói đến thân phận người phụ nữ trong XH cũ. VB 3: Đề cập đến một vấn đề chính trị: cần phải kháng chiến chống Pháp. - Từ ngữ: + VB 1, 2 dùng từ ngữ thông thường. + VB 3 dùng nhiều từ ngữ chính trị- xã hội. -VB1, 2 trình bày ND thông qua những hình ảnh cụ thể, do đó có tính hình tượng. -VB 3 dùng lí lẽ và lập luận để khẳng định rằng cần phải kháng chiến chống Pháp.
 • 12. 2. So sánh các VB 2, 3 (I) với: - Một bài học trong SGK thuộc môn học khác. - Một đơn xin nghỉ học hoặc một giấy khai sinh. - VB 1: PC ngôn ngữ nghệ thuật. - VB 2: PC ngôn ngữ nghệ thuật. - VB 3: PC ngôn ngữ chính luận.
 • 13. * Nhận xét: a. Phạm vi sử dụng của mỗi loại VB trong hoạt động giao tiếp xã hội. b. Mục đích giao tiếp cơ bản của mỗi loại VB. c. Lớp từ ngữ riêng được sử dụng trong mỗi loại VB. d. Cách kếu cấu và trình bày ở mỗi loại VB.
 • 14. a.Phạm vi sử dụng: - VB 2: Dùng trong lĩnh vực giao tiếp có tính nghệ thuật. - VB 3: Dùng trong lĩnh vực giao tiếp về chính trị. - VB trong SGK: Dùng trong lĩnh vực giao tiếp khoa học. - Đơn xin nghỉ học, giấy khai sinh: VB dùng trong lĩnh vực giao tiếp hành chính. b. Mục đích giao tiếp: - VB 2: Nhằm bộc lộ cảm xúc. - VB 3: Nhằm kêu gọi toàn dân kháng chiến. - VB trong SGK: Truyền thụ kiến thức khoa học. - Đơn, giấy khai sinh: Trình bày ý kiến, nguyện vọng; ghi nhận những sự việc, hiện tượng trong đời sống hay quan hệ giữa cá nhân và tổ chức hành chính.
 • 15. c. Từ ngữ: - VB 2: Dùng những từ ngữ thông thường, giàu hình ảnh. - VB 3: Dùng nhiều từ ngữ chính trị. - VB trong SGK: Dùng nhiều từ ngữ khoa học. - Đơn, giấy khai sinh: Dùng nhiều từ ngữ hành chính. d. Kết cấu: - VB 2: Có kết cấu ca dao, thể thơ lục bát. - VB 3: Có kết cấu 3 phần rõ rệt, mạch lạc. - VB trong SGK: cũng có kết cấu mạch lạc, chặt chẽ. - Đơn, giấy khai sinh: Có mẫu hoặc in sẵn, chỉ
 • 16. Củng cố kiến thức Văn bản Khái niệm Đặc điểm Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề,triển khai trọn vẹn Các câu trong văn bản liên kết chặt chẽ,kết cấu mạch lạc Mỗi văn bản có tính hoàn chỉnh về nội dụng và kết thúc bằng hình thức thích hợp Mỗi văn bản thực hiện mục đích giao tiếp nhất định Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • 17. VB thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt VB thuộc PCNN nghệ thuật VB thuộc PCNN khoa học VB thuộc PCNN hành chính VB thuộc PCNN chính luận VB thuộc PCNN báo chí
 • 18. III.Luyện tập Bài tập 1:Đọc đoạn văn bản và thực hiện những yêu cầu nêu bên dưới: Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau. Môi trường có ảnh hưởng đến mọi đặc tính của cơ thể. Chỉ cần so sánh những lá mọc trong các môi trường khác nhau là thấy rõ điều đó. Để thực hiện những nhiệm vụ thứ yếu hoặc do ảnh hưởng của môi trường, lá mọc trong không khí có thể biến thành tua cuốn như ở cây đậu Hà Lan, hay tua móc có gai bám vào trụ leo như ở cây mây. Ở những miền khô ráo, lá có thể biến thành gai giảm bớt sự thoát hơi nước như ở cây xương rồng hay dày lên và chứa nhiều nước như ở cây lá bỏng. (Dẫn theo Tiếng Việt thực hành)
 • 19. a.Phân tích tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn. - Câu mở đoạn ( câu chủ đề) : Giữa cơ thể và môi trường có quan hệ qua lại với nhau. - Các câu triển khai: + Câu 1: Vai trò của môi trường đ/v cơ thể. + Câu 2: Lập luận so sánh. + Câu 3: Dẫn chứng thực tế. + Câu 4: Dẫn chứng thực tế. b.Phân tích sự phát triển của chủ đề trong đoạn văn? Sự phát triển của chủ đề trong đoạn văn : - Câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát của cả đoạn. - Các câu triển khai: Tập trung hướng về câu chủ đề, cụ thể hoá ý nghĩa cho câu chủ đề. c.Đặt nhan đề cho đoạn văn? Nhan đề đoạn văn: Mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường.
 • 20. Bài tập 2: Sắp xếp những câu sau đây thành một văn bản hoàn chỉnh, mạch lạc; sau đó đặt cho văn bản một nhan đề phù hợp: (1) Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Chính phủ rời Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. (2) Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hoà bình tươi sáng của đất nước và kết thúc bằng lời ngợi ca công ơn của Bác Hồ, của Đảng đối với dân tộc. (3) Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ “Việt Bắc”. (4) “Việt Bắc” là một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp. (5) ”Phần đầu bài thơ tái hiện một giai đoạn gian khổ, vẻ vang của Cách mạng và Kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay đã trở thành những kỉ niệm sâu nặng trong lòng người.
 • 21. a. Sắp xếp câu: ( 1) ( 3)(4)(5)(2) Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Chính phủ rời Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ “Việt Bắc”. “Việt Bắc” là một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp. Phần đầu bài thơ tái hiện một giai đoạn gian khổ, vẻ vang của Cách mạng và Kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay đã trở thành những kỉ niệm sâu nặng trong lòng người. Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hoà bình tươi sáng của đất nước và kết thúc bằng lời ngợi ca công ơn của Bác Hồ, của Đảng đối với dân tộc. b. Đặt nhan đề: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc.
 • 22. Bài tập 3:Viết tiếp câu để tạo một văn bản có nội dung thống nhất, sau đó lại đặt nhan đề cho văn bản này. Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị huỷ hoại ngày càng nghiêm trọng. Đoạn văn tham khảo Nhan đề: ĐẠI DƯƠNG KÊU CỨU “ Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị huỷ hoại ngày càng nghiêm trọng. Cùng với việc tàn phá rừng, con người còn đang lăm le “đầu độc” cả đại dương. Người ta thi nhau đổ rác thải công nghiệp ra biển. Thi nhau đổ dầu lênh láng ra biển. Thi nhau săn bắt những loài cá quí hiếm của biển, thậm chí dùng cả xung điện và chất nổ để “tận diệt” chúng! Đại dương ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Có nhiều bãi tắm phủ dầu không thể dùng được. Hàng triệu con cá bị chết, dạt vào trắng xoá một số vùng ven biển. Có nhiều bãi tắm phát sinh những loài tảo độc gây hại cho con người và các loài sinh vật biển…Một nhà hải dương học buồn bã nói rằng: “ Nếu không kịp thời dừng lại thì đại dương sẽ trở thành nấm mồ chung của nhân loại”.
 • 23. Bài tập 4:Đơn xin phép nghỉ học là một văn bản hành chính. Anh/chị hãy viết một lá đơn đáp ứng những yêu cầu của văn bản hành chính. Hướng dẫn:Cách thức viết đơn xin phép nghỉ học. a. Các tiểu mục: - Quốc hiệu, tiêu ngữ. - Tên đơn. - Người gửi, địa chỉ gửi. - Họ tên, nơi học tập của người viết đơn. - Lí do viết đơn. - Nội dung viết đơn. - Cam đoan và lời cám ơn. - Ngày, tháng, năm, kí tên.
 • 24. b. Cách trình bày: -Phần quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn phải viết giữa trang giấy, -Giữa quốc hiệu và tên đơn phải bỏ cách quãng ít nhất một dòng, giữa tên đơn và - Nội dung đơn phải bỏ cách quảng ít nhất một dòng. - Lời văn phải trong sáng, ngắn gọn. Dưới đây là mẫu đơn:
 • 25. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP VẮNG HỌC Kính gửi: Ban quản lý trường THPT Hàm Thuận Bắc. Giáo viên chủ nhiệm lớp…. Tên em là: Nguyễn Văn …. Học sinh lớp:10A… Em viết đơn này kính xin quý thầy,cô cho phép em vắng học ngày…tháng…năm... Lí do: bị bệnh(hoặc bận việc gia đình) Em xin hứa sẽ thực hiện việc chép bài nghiêm túc và đầy đủ. Rất mong sự chấp thuận của quý thầy(cô),em xin chân thành cảm ơn. Hàm Thuận Bắc,ngày…tháng…năm… Học sinh (Ký tên)
 • 26. Dặn dò: Chuẩn bị bài mới Chiến thắng MTao-Mxây - Tìm hiểu khái niệm sử thi, phân loại sử thi. - Đặc điểm của sử thi anh hùng. - Phân tích nhân vật Mtao-Mxay - Cuộc đối đáp giữa Mtao-Mxay và dân làng.