• Speichern
คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล56
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล56

am

 • 862 Views

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2013)

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2013)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
โดยนายวันฉลอง เศรษฐบุตร
ร.ร.คูซอดประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

Statistiken

Views

Gesamtviews
862
Views auf SlideShare
862
Views einbetten
0

Actions

Gefällt mir
0
Downloads
0
Kommentare
0

0 Einbettungen 0

No embeds

Zugänglichkeit

Kategorien

Details hochladen

Uploaded via as Adobe PDF

Benutzerrechte

© Alle Rechte vorbehalten

Report content

Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Sind Sie sicher, dass Sie...
  Ihre Nachricht erscheint hier
  Processing...
Kommentar posten
Kommentar bearbeiten

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล56 Presentation Transcript

 • 1. การตั้งชื่อผู้ใช้งาน(Username) ให้ตั้งตามข้อกาหนดดังนี้มิเช่นนั้นจะไม่เปิ ดใช้งาน- ใช้อักษรภาษาอังกฤษ a ถึง z ได้ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ห้ามใช้ตัวอักษรและพยัญชนะภาษาไทย- ใช้ตัวเลข 0-9- ห้ามมีช่องว่างและตัวอักขระพิเศษเช่น - _ " , . : ; ! @ # $ % ^ & * ( ) { } +- ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษรช่องที่สัญลักษณ์ * ห้ามเว้นว่าง
 • 2. Tip
 • 3. kpsict2013…......
 • 4. เมนูหลักข้อมูลรหัสโรงเรียนข้อมูลผู้ใช้งาน
 • 5. เมนู โรงเรียนสำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน
 • 6. เมนู โรงเรียนแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน เช่น ข้อมูลทั่วไป,ชั้นเรียนที่เปิดสอน,กำหนดจำนวนห้อง
 • 7. เมนู โรงเรียนแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน เช่น ข้อมูลทั่วไป,ชั้นเรียนที่เปิดสอน,กำหนดจำนวนห้อง
 • 8. เมนู โรงเรียนแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน เช่น ข้อมูลทั่วไป,ชั้นเรียนที่เปิดสอน,กำหนดจำนวนห้องกรณี กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถบันทึกได้Tip
 • 9. เมนู โรงเรียน >> ซ้ำชั้นซ้ำชั้น ทำหน้ำที่ จัดกำรให้เด็กอยู่ชั้นเดิมในปีปัจจุบันถ้ำเป็นกรณีซ้ำชั้น-ศึกษำต่อที่อื่น ให้ทำกำร “ซ้ำชั้น” เด็กสิ้นปี 55 เข้ำมำในปี 56แล้วค่อยไปทำย้ำยออก หรือถ้ำนักเรียนไม่ศึกษำต่อ ให้ไปทำในเมนู“จบกำรศึกษำต่อที่อื่น / ไม่ศึกษำต่อ”DMC2013Tip
 • 10. 2.1 จบกำรศึกษำต่อที่อื่น/ไม่ศึกษำต่อ ทำหน้ำที่ ลบเด็กออกจำกทะเบียนนักเรียน [ ม. 6 ]ม.6
 • 11. 2.2 จบกำรศึกษำ/ศึกษำต่อที่เดิม ทำหน้ำที่ เลื่อนชั้นเด็กขึ้นในระดับชั้นต่อไป [ ม. 3 ]ถ้ำเด็กจบกำรศึกษำต่อที่เดิมก็ให้ไปทำอีกเมนู “เลื่อนชั้น / จบกำรศึกษำต่อที่เดิม”ม.3Tip
 • 12. การแก้ไขเมื่อทาการจบการศึกษาต่อที่อื่น/ไม่ศึกษาต่อ ผิดคนทาการย้ายเข้านักเรียนคนเดิม เข้ามายังห้องเดิม ชั้นเดิมและเลขประจาตัวนักเรียนเดิม [ศึกษาการย้ายเข้า]Tipจบการศึกษาต่อที่อื่น/ไม่ศึกษาต่อ
 • 13. เลื่อนชั้น / จบกำรศึกษำต่อที่เดิม ทำหน้ำที่ เลื่อนชั้นให้เด็กเรียนชั้นสูงกว่ำเดิม[ ม. 5 -> ม. 6 ] , [ ม. 4 -> ม. 5 ] , [ ม. 3 -> ม. 4 ] , [ ม. 2 -> ม. 3 ] , [ ม. 1 -> ม. 2 ]กรณีเลื่อนชั้น-ศึกษำต่อที่อื่น ให้ทำกำร “เลื่อนชั้น” เด็กสิ้นปี 55 เข้ำมำในปี 56แล้วค่อยไปทำย้ำยออก หรือถ้ำนักเรียนไม่ศึกษำต่อ ให้ไปทำในเมนู“จบกำรศึกษำต่อที่อื่น / ไม่ศึกษำต่อ”Tip
 • 14. กรณีเลื่อนชั้น-ซ้ำชั้นผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ทะเบียนนักเรียน เพื่อค้นหำนักเรียนที่ต้องกำรแก้ไขTip
 • 15. กรณีเลื่อนชั้น-ซ้ำชั้นผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ทะเบียนนักเรียน เพื่อค้นหำนักเรียนที่ต้องกำรแก้ไขTip
 • 16. เมนู โรงเรียน >> ย้ำยเข้ำนักเรียนย้ำยเข้ำนักเรียน หน้ำที่ นำนักเรียนย้ำยเข้ำทะเบียนของโรงเรียนในปีปัจจุบัน
 • 17. 4.1 หลังจำกกด Enter ถ้ำขึ้นสีแดงไม่พบเลขบัตรประชำชน ให้ลองตรวจสอบว่ำพิมพ์ผิดหรือไม่ถ้ำเลขบัตรประชำชนที่พิมพ์ไปนั้นถูกต้องแล้ว ให้คุณเปลี่ยนจำกกำรย้ำยเข้ำไปทำเมนู“เพิ่มนักเรียน” แทน
 • 18. หลังจำกกรอกข้อมูลนักเรียนย้ำยเข้ำครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดจะพบข้อควำม
 • 19. Tipกดค้นหำด้วยปุ่ม ในหน้ำรำยกำรนักเรียนที่ย้ำยเข้ำจะพบชื่อนักเรียนที่เรำย้ำยเข้ำไป ดังภำพสถำนะกำรย้ำยเข้ำนักเรียน• สำเร็จ หมำยควำมว่ำ มีกำรย้ำยเข้ำ และโรงเรียนเก่ำย้ำยออก/จบกำรศึกษำ/จำหน่ำยมำเรียบร้อยแล้ว เด็กคนนี้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนทันที• รอเข้ำ/ไม่สำเร็จ หมำยควำมว่ำ โรงเรียนเก่ำยังไม่ได้ทำกำรย้ำยออก/จบกำรศึกษำ/จำหน่ำยเด็กนักเรียนคนนี้ออกจำกโรงเรียน หรือ โรงเรียนเก่ำทำกำรเลื่อนชั้นให้เด็กไปศึกษำอยู่ในโรงเรียนเดิม
 • 20. เมนู โรงเรียน >> เพิ่มนักเรียนเพิ่มนักเรียน หน้ำที่ เพิ่มนักเรียนเข้ำใหม่/ย้ำยเข้ำนักเรียน เป็นเด็กใหม่ที่พึ่งเข้ำเรียน หรือย้ำยมำจำกนอกสังกัด หรือเป็นเด็กที่ถูกลบข้อมูลไปในปีกำรศึกษำก่อน ทำให้ไม่พบในฐำนข้อมูล DMC
 • 21. กรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน โดยเฉพำะช่องสีแดงเป็นกำรบังคับให้มีข้อมูลในช่องห้ำมเว้นว่ำงมิฉะนั้น จะไม่สำมำรถบันทึกกำรเพิ่มนักเรียนได้ โดยรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้1. เลขประชำชน 13 หลัก (ถ้ำไม่มีให้ใส่เป็นรหัส G)รหัส G สร้ำงด้วยตัวอักษร G ตำมด้วยรหัส smis 8 หลัก และตัวเลขไล่ไปอีก 4 หลักสำหรับคำแนะนำให้ใช้ G รหัส smis และปีคือ 56 ตำมด้วยเลขตำมลำดับ 2 หลักเพื่อกันควำมสับสนในกำรตั้งรหัส G ในแต่ละปี ตัวอย่ำง G330120035601 , G3301200356022. ข้อมูลอื่นๆ (กรอกให้ครบถ้วน)ถ้ำไม่ทรำบหรือไม่มีข้อมูลในช่องใด ให้ใส่ – หรือ 0 ตำมคำอธิบำยแต่ละชนิด
 • 22. Tipกดค้นหำด้วยปุ่ม ดูรำยกำรนักเรียนที่เพิ่มเข้ำไป ดังภำพ
 • 23. กรณีย้ำยเข้ำหรือเพิ่มนักเรียนผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ย้ำยออก เพื่อย้ำยนักเรียนที่ผิดพลำดTipทำกำร ย้ำยออก นักเรียนคนนั้นโดยเร็วที่สุด เพรำะนักเรียนที่ย้ำยเข้ำอำจจะศึกษำอยู่ที่อื่นอยู่แล้วและจะปรำกฏในหน้ำนักเรียนซ้ำด้วย
 • 24. เมนู โรงเรียน >> ย้ำยออกย้ำยออก หน้ำที่ เป็นกำรจำหน่ำยนักเรียนออกไปศึกษำต่อที่อื่น หลังจำกบันทึก นักเรียนจะถูกลบออกจำกทะเบียนนักเรียนทันที
 • 25. 1. กดที่เมนูย้ายออก
 • 26. กรณีย้ำยออกผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ย้ำยเข้ำ เพื่อย้ำยนักเรียนที่ผิดพลำดเข้ำทะเบียนนักเรียนเดิม ด้วยข้อมูลเดิมของนักเรียนTip
 • 27. เมนู โรงเรียน >> ออกกลำงคัน/จำหน่ำยกำรออกกลำงคัน / จำหน่ำย เป็นกำรบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำยนักเรียน,หรือกำรจำหน่ำยนักเรียนออกกลำงคัน หลังทำกำรบันทึกแล้ว นักเรียนจะถูกลบออกจำกทะเบียนนักเรียนทันที
 • 28. 1. กดที่เมนูออกกลางคัน/จาหน่าย
 • 29. กรณีจำหน่ำยผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ย้ำยเข้ำ เพื่อย้ำยนักเรียนที่ผิดพลำดเข้ำทะเบียนนักเรียนเดิม ด้วยข้อมูลเดิมของนักเรียนTip
 • 30. 1. กดที่เมนูจัดห้องเรียน
 • 31. เป็นตำรำงรำยงำนนักเรียนซ้ำต่ำงโรงเรียน / รอย้ำยออก / รอจบกำรศึกษำโดยให้เจ้ำหน้ำที่โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลกำรซ้ำนักเรียนกับเจ้ำหน้ำที่โรงเรียนปลำยทำงที่ซ้ำ
 • 32. เป็นตำรำงรำยงำนจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้น จำแนกตำมแต่ละห้องตำรำงนี้จะถูกนับโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกำรเปลี่ยนจำนวนในทะเบียนนักเรียน
 • 33. เป็นตำรำงรำยงำนจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องในแต่ละชั้น จำแนกตำมเพศซึ่งตำรำงนี้จะถูกนับโดยอัตโนมัติเช่นกัน
 • 34.  นำยวันฉลอง เศรษฐบุตร 082-7516003 โรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ จ.ศรีสะเกษ Facebook : ค้นหำ สำรสนเทศนักเรียน สพม. ศรีสะเกษ-ยโสธร