แนวข้อสอบ
เตรียมสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
(ชุดที่ 1 จานวน 46 ข้อ)
โดย ประพันธ์ เวารัมย์

http://pun2013...
แนวขอสอบเตรียมสอบทองถิ่น
ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวที่ 1 (46 ขอ)
โดยประพันธ เวารัมย
**********************...
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

นายชาญนะ เอียมแสง
่
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท
นายสมดี คชายั่งยืน
นายวีระวัฒน ชื...
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

สภาตําบล
จังหวัด
อําเภอ
เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล
**********************************

11. ราชการบริหาร...
15. ตําแหนงใด เปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

นายอําเภอ
ปลัดจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
หัวหนาสํานักงาน...
จ. พระราชกําหนด
**********************************

20. ถามีการจัดตั้งกรมทองถิ่นขึ้น ใหตราเปนกฎหมายใด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

...
ค. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จ. กระทรวงพลังงาน
**********************************

25. สวนราชก...
**********************************

29. การเปลี่ยนแปลงเขตอําเภอ ใหตราเปนกฎหมายใด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศกร...
ง. นายพงศเทพ เทพกาญจนา
จ. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
**********************************

34. ใครเลขาธิการ ก.พ.ร. คนปจจุบัน ...
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

พระราชกฤษฎีกา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรี
กฎกระทรวงกระทรวง
พระราชบัญญัติ
*************************...
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
กฎกระทรวง

**************************...
ค. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ั
ง. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบตหนาทีแทน...
อาน
เขาใจ
สูๆ
เพื่อ

ทําความ
ทบทวน
สูๆ
อนาคต
อยาลืมไปดูพ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย สูๆๆนะครับ

ก.
ง.
จ.
ข.
ง.
ค....
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่น ชุด แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าก้าวที่ 1

8.502 Aufrufe
8.238 Aufrufe

Veröffentlicht am

แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่น ชุด แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าก้าวที่ 1 เพิ่มเติมได้ที่ http://pun2013.bth.cc/

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
6 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
8.502
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1.042
Kommentare
0
Gefällt mir
6
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่น ชุด แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าก้าวที่ 1

 1. 1. แนวข้อสอบ เตรียมสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า (ชุดที่ 1 จานวน 46 ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://valrom2012.fix.gs หรือ http://pun.fix.gs
 2. 2. แนวขอสอบเตรียมสอบทองถิ่น ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวที่ 1 (46 ขอ) โดยประพันธ เวารัมย *********************** 1. ขอใด เปนวิสัยทัศนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ก. เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหนาทีภายใต ่ หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ข. เปนองคกรหลักในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน ค. พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ง. สงเสริมพัฒนาทองถิ่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ. พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นกาวสูประชาคมอาเซียน ********************************** 2. นายวัลลภ พริ้งพงษ เปนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนที่เทาใด ก. ข. ค. ง. จ. คนที่ 9 คนที่ 10 คนที่ 11 คนที่ 12 คนที่ 13 ********************************** 3. ใครไมเคย เปนรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ก. ข. ค. ง. จ. นายวัลลภ พริ้งพงษ นายสมดี คชายั่งยืน นายวีระวัฒน ชื่นวาริน นายชุมพร พลรักษ นายแกนเพชร ชวงรังษี ********************************** 4. ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ก. ข. ค. ง. จ. นายชาญนะ เอียมแสง ่ นายสมดี คชายั่งยืน ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท นายวีระวัฒน ชื่นวาริน ********************************** 5. ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 3. 3. ก. ข. ค. ง. จ. นายชาญนะ เอียมแสง ่ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท นายสมดี คชายั่งยืน นายวีระวัฒน ชื่นวาริน ********************************** 6. ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ก. ข. ค. ง. จ. นายชาญนะ เอียมแสง ่ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ นายสมดี คชายั่งยืน นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท นายวีระวัฒน ชื่นวาริน ********************************** 7. ใครดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปจจุบัน (2557) ก. ข. ค. ง. จ. นายพระนาย สุวรรณรัฐ นายวิเชียร ชวลิต นายมานิต วัฒนเสน นายวิชย ศรีขวัญ ั นายวิบลย สงวนพงศ ู ********************************** 8. หนวยงานตอไปนี้ ไมได สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก. ข. ค. ง. จ. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมราชทัณฑ กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ********************************** 9. สวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีจํานวนเทาใด ก. ข. ค. ง. จ. 5 สวนราชการ 6 สวนราชการ 7 สวนราชการ 8 สวนราชการ 9 สวนราชการ ********************************** 10. สวนราชการตอไปนี้ ไมมี ฐานะเปนนิติบุคคล รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 4. 4. ก. ข. ค. ง. จ. สภาตําบล จังหวัด อําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ********************************** 11. ราชการบริหารสวนกลางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารทองถิ่น สํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กองคลัง ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ********************************** 12. ขอใดไมไดเปนหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ก. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของกรม ข. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริห ารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ค. ติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานเกียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ่ ง. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ่ จ. เปนหนาทีของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกขอ ่ ********************************** 13. สวนราชการใด ในสํานักนายกรัฐมนตรีที่ไมไดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ก. ข. ค. ง. จ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ********************************** 14. สวนราชการใด ไมมีฐานะเปนกรม ก. ข. ค. ง. จ. สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 5. 5. 15. ตําแหนงใด เปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ ก. ข. ค. ง. จ. นายอําเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด จาจังหวัด ********************************** 16. ใครเปนประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ก. ข. ค. ง. จ. ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  อธิบดีกรมการปกครอง ********************************** 17. หากจะยุบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวง ********************************** 18. หากจะยุบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวง ********************************** 19. หากมีก ารรวมกรมสงเสริ มการปกครองทอ งถิ่นกับ กรมการปกครอง ถา ไม มีการกํา หนด ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 6. 6. จ. พระราชกําหนด ********************************** 20. ถามีการจัดตั้งกรมทองถิ่นขึ้น ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกําหนด ********************************** 21. หากมีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ ********************************** 22. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ********************************** 23. การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งที่เกี่ยวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน ให แจงผานหนวยงานใด ก. ข. ค. ง. จ. สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ********************************** 24. กรมปาไม เดิมสังกัดกระทรวงใด ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 7. 7. ค. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ. กระทรวงพลังงาน ********************************** 25. สวนราชการหรือกรมใด จัดตั้งขึ้นหลังสุด ก. ข. ค. ง. จ. กรมการขาว กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมทางหลวงชนบท กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ********************************** 26. สวนราชการใด ตอไปนี้ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ก. ข. ค. ง. จ. สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานรัฐมนตรี กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ********************************** 27. ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญ ชาขา ราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการจังหวัด และใหตําแหนงใด เปนผูชว ยเหลือผูวา ราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ใน จังหวัดนั้น ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด จาจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด ********************************** 28. การยุบอําเภอ ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 8. 8. ********************************** 29. การเปลี่ยนแปลงเขตอําเภอ ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ********************************** 30. การจัดตั้งอําเภอ ใหตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ ********************************** 31. ในอําเภอหนึ่ง ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของประชาชน ใน เรื่องที่พิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และขอพิพาททางแพงอื่นมีทุนทรัพยไมเกินกี่บาท ก. ข. ค. ง. จ. หาหมื่นบาท หกหมื่นบาท หนึ่งแสนบาท สองแสนบาท สามแสนบาท ********************************** 32. ตําแหนงใดเปนประธาน ก.พ.ร. ก. ข. ค. ง. จ. นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ึ่ รัฐมนตรีซึ่งไดรับมอบหมาย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. ********************************** 33. ใครเปนประธาน ก.พ.ร. คนปจจุบัน (2557) ก. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ข. พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก ค. นายปลอดประสพ สุรสวดี ั รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 9. 9. ง. นายพงศเทพ เทพกาญจนา จ. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ ********************************** 34. ใครเลขาธิการ ก.พ.ร. คนปจจุบัน (2557) ก. ข. ค. ง. จ. นายทศพร ศิริพันธ นายบวรศักดิ์ อุรวรรณโณ นายอารีพงศ ภูชอุม   นายจรัส สุวรรณมาลา นายวิษณุ เครืองาม ********************************** 35. บุคคลใด ไมเคยเปนผูบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ก. ข. ค. ง. จ. นายจาตุรนต ฉายแสง นายวันมูหะมัดนอร มะทา นายประมวล รุจนเสรี นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ นายเสริมศักดิ์ พงศพานิช ********************************** 36. ภายในกระทรวงจะการกํา หนดสวนราชการระดับกรมตั้งแตสองกรมขึ้นไป อยูภายใตกลุม ภารกิจเดียวกันสามารถกระทําได โดยตราเปนกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ขอบังคับ ********************************** 37. ตําแหนงใดเปนขาราชการการเมือง ก. ข. ค. ง. จ. ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ********************************** 38. จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอํา นาจเจริญ หากตอ งการแบงเขตพื้นที่ของบาง อําเภอใหจังหวัดอํานาจเจริญ จะตองตราเปนกฎหมายใด รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 10. 10. ก. ข. ค. ง. จ. พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวงกระทรวง พระราชบัญญัติ ********************************** 39. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่ในเรื่องใด ก. ข. ค. ง. จ. ราชการของรัฐสภา ราชการทางการเมือง ราชการในพระองค ขอ ข. และ ค. ถูก ถูกทุกขอ ********************************** 40. กรณี จํ า เป นนายกรั ฐ มนตรีส ามารถยั ง ยั้ งการปฏิ บั ติร าชการของหน ว ยงานใดบ า งหาก หนว ยงานนั้นปฏิบัติร าชการขัด ตอ นโยบายหรือ มติค ณะรั ฐมนตรี และมีอํา นาจสั่ งสอบสวน ขอเท็จจริง ก. ข. ค. ง. จ. ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภาค ิ ราชการสวนทองถิ่น เฉพาะขอ ก. และ ข. ยับยังทุกขอ ้ ********************************** 41. ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกํา หนดใหสวนราชการระดับกรมตั้งแตสองสวนราชการ ขึ้นไปอยูภายใตกลุม ภารกิจ เดียวกันก็ไ ด โดยใหแ ตล ะกลุมภารกิจ มีผูดํา รงตํา แหนงไม ต่ํา กวา ตําแหนงคนหนึ่งเปนหัวหนา กลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญ ชาขา ราชการของสวน ราชการในกลุมภารกิจนั้น ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการ ********************************** 42. กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ตองการแบงทองที่ออกเปนเขต และใหมีหัว หนาสวนราชการประจํา เขต สามารถไดโดยอาศัยกฎหมายใด รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 11. 11. ก. ข. ค. ง. จ. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กฎกระทรวง ********************************** 43. กระทรวง ทบวง กรมจะตองการแบงทองที่อ อกเปนเขตและใหมีหัว หนาสวนราชการประจํา เขตมีอํานาจหนาที่ดําเนินการในเรื่องใด ก. ข. ค. ง. จ. ปฏิบติทางการเงิน ั ปฏิบติงานทางวิชาการ ั ปฏิบติงานตรวจสอบ ั ปฏิบติงานการวิจัย ั ถูกทุกขอ ********************************** 44. การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกํา หนดใหมีผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอง พิจารณาจากสิ่งใด ก. ข. ค. ง. จ. ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ สภาพและประมาณของงาน ภารกิจที่รับผิดชอบ ถูกตองทุกขอ ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ********************************** 45. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการอยางไร ก. ข. ค. ง. จ. ปฏิบติหนาทีแทน ั ่ ปฏิบติราชการแทน ั รักษาการแทน รักษาราชการแทน แลวแตกรณี ********************************** 46.ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคํา พิพากษาใหจํา คุก หรือ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหวา งที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขา มารับ หนาที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิมจะตองทําอยางไร ก. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ข. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบตหนาทีแทนนายกรัฐมนตรี ัิ ่ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10
 12. 12. ค. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ั ง. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบตหนาทีแทนนายกรัฐมนตรีแลวทุกกรณี ัิ ่ จ. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบติราชการแทนแลวแตกรณี ั ********************************** แนวขอสอบชุดนี้อาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟรี) แตอยาลืมไปดูพ.ร.บ.ฉบับเต็มที่เกี่ยวของดวยนะครับ เผื่อผมพิมพผดหรือเฉลยผิดไมวาเปนแนวขอสอบอื่นๆก็ตาม ิ เฉลยแนวขอสอบอยูดานลาง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว ณ ที่นดวย  ี้ หากจะกรุณาสงขอผิดพลาดมาทางเมล valrom2009@hotmail.com ใหทราบดวย จะขอบพระคุณอยางยิง เพื่อไดจะปรับปรุงแกไขใหถกตอง ่ ู ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs เฉลยแนวขอสอบดานลาง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11
 13. 13. อาน เขาใจ สูๆ เพื่อ ทําความ ทบทวน สูๆ อนาคต อยาลืมไปดูพ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สูๆๆนะครับ ก. ง. จ. ข. ง. ค. จ. ข. ง. ค. ค. ค. ค. ข. ง. ง. ข. ข. ข. ก. จ. ง. ง. ง. ง. ค. ก. ก. จ. ค. ทําไดกี่ขอครับ โชคดีในการสอบนะครับ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 เฉลยแนวขอสอบเตรียมสอบทองถิน ่ ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวที่ 1 (ชุดที่ 1 จํานวน 46 ขอ) โดยประพันธ เวารัมย ดังนี้ครับ ขอ 31 ง. ขอ 32 ข. ขอ 33 ง. ขอ 34 ค. ขอ 35 ก. ขอ 36 ง. ขอ 37 ค. ขอ 38 จ. ขอ 39 ข. ขอ 40 จ. ขอ 41 ค. ขอ 42 ข. ขอ 43 ข. ขอ 44 ข. ขอ 45 ง. ขอ 46 ข. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 12

×