SlideShare wird heruntergeladen. ×
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf

1,907

Published on

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • Hinterlassen Sie den ersten Kommentar

 • Be the first to like this

Keine Downloads
Views
Gesamtviews
1,907
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
0
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
9
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide

Transcript

 • 1. INTERNATINONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirong trînh Cao hoc Quàn tri Kinh doanh Quôc têLUÂN VAN TÔT NGHIÊPMOT SÔ GIÀI PHÀP XÂY D I T N G C O C Â U T Ô CHlTC NHÂN SU^ • • • CÀC CO QUAN CHUYÊN MON THUÔC UBND CÂP HUYÊN TINH BÂC NINH NGUYEN VAN PHUC IeMBA#3 THANG 5, 2007
 • 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quoc te BÀN LUÀN VÀN NÀY Dl/OC NÔP CHO TRLTOfNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÔC GIA HÀ NQI) BAN LUÂN VAN LA MOT PHAN BÂT BUQCm a « a « M j TRÎNH DÀOTAOTHACSYQUÀNTOKIW THANG 05,2007
 • 3. Phê duyêt cùa Chirong trinh Cao hoc quàn trj kinh doanh quôc tê Chu nhiêm chuong trinhToi xâc nhân rang luân vàn này dà dâp ùrng duoc câc yêu câu cùa mot luân van tôt nghiêpthuôc chuang trinh dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. TS. Vij Xuân Quang Chu tich Hôi dôngChùng toi, ky tên duâi dây xâc nhân rang chùng toi dâ doc toàn bô luân vân này va côngnhân bàn luân vàn hoàn toàn dâp ûmg câc tiêu chuân cùa mot luân vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. ^uyen Giâo viên hué^ng danCâc thành viên Hôi dông(Xêp thù" tu" tên theo bàng chû câi)TS. TaNgpcCâuTS. Nguyen Vàn LanNCS. Hà Nguyên
 • 4. LOI CÀM CfN Luân vàn tôt nghiêp này là kêt quà cùa quâ trinh phân dâu, hoc tâp, nghiên cuu, vaitât cà no lue cùa bàn thân toi. Trong quâ trinh hoc tâp va nghiên cuu bàn thân toi dà nhândugc su quan tâm, tao dieu kiên cùa câc dông chi lânh dao UBND tinh; lành dao Sa Noi vutinh Bàc Ninh; su huong dân tân tinh cùa câc Giâng viên cùa Khoa quàn tri kinh doanh- Daihoc Quôc Gia Hà Nôi (HSB). Trong suot quâ trinh hoc tâp va nghiên cûu hoàn thiên luân vàn này toi dà nhân duacsu ùng hô giùp dô cùa: Lành dao UBND tinh Bàc Ninh; Lành dao Sa Nôi vu tinh Bàc Ninh dà cho phép vatao moi dieu kiên thuân loi cho toi duçfc tham gia hoc tâp chuang trinh lien kêt dào tao Caohoc quàn tri Kinh doanh Quôc tê giûa Dai hoc Quôc Gia Hà Nôi vai truàng Dai hocIRVINE (Mt); Tâp Thê Giâng viên, viên chue, nhân viên Khoa Quàn tri Kinh doanh - Dai hoc QuôcGia Hà Nôi (HSB), dàc biêt là Thày Hà Nguyên, Giàng viên truc tiêp huong dân toi trongquâ trinh thuc hiên luân vàn tôt nghiêp; Ban quàn ly Du an VIE/01/024B- Bô Nôi vu; Lành dao va công chue câc phôngchuyên mon cùa Sa Nôi vu tinh Bàc Ninh; Lành dao UBND huyên, Lành dao câc Phôngchuyên mon; Công chùfc câc phông chuyên mon cùa UBND huyên Gia Binh tinh Bàc Ninhdà giùp dô toi trong viêc cung câp thông tin, kê khai công viêc; tham gia phông vân trongquâ trinh nghiên cuu khào sât thuc tê tai dan vi; Câc Thày, cô trong Hôi dông châm luân vàn tôt nghiêp cùa HSB dà cô nhûng y kiêndông gôp, bô sung cho luân vàn; Ngoài ra, luân vàn này con duçrc tham khào y kiên cùa mot sô Tien sy cô nhiêu kinhnghiêm trên lînh vue quàn ly nhân su, dâ nhiêt tinh tham gia dông gôp y kiên. Tuy nhiên, dây là mot nôi dung nghiên cuu hoàn toàn moi mè dôi vôi câc ca quanhành chînh cùa Viêt Nam, pham vi nghiên cuu rông va da dang, câc hoat dông nghiên cmihêt suc phùc tap va nhay càm, lien quan dên con nguôi, ma nhûng nguài lien quan à dâyphân Ion là cô quyên lue trong xà hôi dang hoat dông công tac trong câc ca quan Nhà nuaccùa dia phuang w . . . Do vây, luân vàn cô thê con nhiing khiêm khuyêt nhât dinh ma bânthân chua nhân thây, vai tinh thân câu thi toi rât mong tiêp tue nhân dugc nhiêu y kiên thamgia dông gôp cùa qui vi de toi tiêp tue bô sung, hoàn thiên câc nôi dung dà dugc trinh bâytrong luân vàn này, vôi mong muôn luân vàn này se cô tâe dung, ung dung thuc tien cao,nhàm tùng buac câi eâch nên hành chinh nhà nuac, nâng cao hiêu lue, hiêu quà hoat dôngcùa câc ca quan hành chinh nhà nuac à dia phuang.. Xin trân trong càm an,/.
 • 5. CAM KET Toi xin cam kêt rang nôi dung cùa bàn Luân vàn này chua dugc nôp cho bât ky motchuang trinh câp bàng cao hoc nào cùng nhu bât ky mot chuang trinh dào tao câp bàng nàokhâe. Toi cùng xin cam kêt rang bàn Luân vàn này là nô lue câ nhân cùa toi. Câc kêt quàphân tich, kêt luân trong Luân vân này ( ngoài câc phân dugc trich dân) dêu là kêt quà làmviêc cùa toi. Hoc viên Nguyên Vân Phûc
 • 6. LOI CAM ON Luân vàn tôt nghiêp này là kêt quâ cùa quâ trinh phân dâu, hoc tâp, nghiên cùu, vaitât câ nô lue cùa bàn thân toi. Trong quâ trinh hoc tâp va nghiên cuu bân thân toi dà nhândugc su quan tâm, tao dieu kiên cùa câc dông chi lành dao UBND tinh; lành dao Sa Nôi vutinh Bàc Ninh; su huong dan tân tinh cùa câc Giàng viên cùa Khoa quàn tri kinh doanh- Daihoc Quôc Gia Hà Nôi (HSB). Trong suôt quâ trinh hoc tâp va nghiên cuu hoàn thiên luân vân này toi dà nhân dugcsu ùng hô giùp da cùa: Lành dao UBND tinh Bàc Ninh; Lành dao Sôf Nôi vu tinh Bàc Ninh dà cho phép vatao moi dieu kiên thuân Igi cho toi dugc tham gia hoc tâp chuang trinh lien kêt dào tao Caohoc quàn tri Kinh doanh Quôc tê giûa Dai hoc Quôc Gia Hà Nôi vai truong Dai hocIRVINE (Mt); Tâp Thê Giàng viên, viên chue, nhân viên Khoa Quàn tri Kinh doanh - Dai hoc QuôcGia Hà Nôi (HSB), dae biêt là Thày Hà Nguyên, Giàng viên truc tiêp huong dân toi trongquâ trinh thuc hiên luân vàn tôt nghiêp; Ban quàn ly Du an VIE/01/024B- Bô Nôi vu; Lành dao va công chue câc phôngchuyên mon cùa Sa Nôi vu tinh Bac Ninh; Lành dao UBND huyên, Lành dao câc Phôngchuyên mon; Công chue câc phông chuyên mon cùa UBND huyên Gia Binh tinh Bàc Ninhdà giùp da toi trong viêc cung câp thông tin, kê khai công viêc; tham gia phông vân trongquâ trinh nghiên cuu khào sât thuc tê tai dan vi; Câc Thày, eô trong Hôi dông châm luân vàn tôt nghiêp cùa HSB dà c6 nhûng y kiéndông gôp, bô sung cho luân vàn; Ngoài ra, luân vàn này con dugc tham khào y kiên cùa mot sô Tien sy eô nhiêu kinhnghiêm trên lînh vue quàn ly nhân su, dà nhiêt tinh tham gia dông gôp y kiên. Tuy nhiên, dây là mot nôi dung nghiên cuu hoàn toàn moi mé dôi vôi câc ca quanhành chinh cùa Viêt Nam, pham vi nghiên cùu rông va da dang, câc hoat dông nghiên cùuhêt suc phùe tap va nhay càm, lien quan dên con nguoi, ma nhûng nguôi lien quan à dâyphân lôm là cô quyên lue trong xà hôi dang hoat dông công tac trong câc ca quan Nhà nuaccùa dia phuang w . . . Do vây, luân vàn cô thê con nhûng khiêm khuyêt nhât dinh ma bânthân chua nhân thây, vôd tinh thân câu thi toi rât mong tiêp tue nhân dugc nhiêu y kiên thamgia dông gôp cùa qui vi de toi tiêp tue bô sung, hoàn thiên câc nôi dung dà dugc trinh bâytrong luân vàn này, vôi mong muôn luân vàn này se eô tâe dung, ùng dung thuc tien cao,nhâm tùng buac câi câeh nên hành chinh nhà nuac, nâng cao hiêu lue, hiêu quâ hoat dôngcùa câc ca quan hành chînh nhà nuac à dia phuang.. Xin trân trong càm an./.
 • 7. 1.3.6- Vàn hoàtô chue 111.3.7-Môi truong cùa tô chùc 111.4- Quyên lue tô chùc H1.5- Phân loai tô chùc 121.6-Thiêtkétôehùc 121.7- Dàc diêm cùa tô chùc hành chinh 131.7.1- Tô chùc hành chînh công quyin 131.7.2- Tô chùc hành chînh nghiipvu 131.7.3-Dàc diim cùa tô chùc hành chînh 141.7.4- Hoat dông cùa ca quan hành chînh công 161.7.5- Tô chùc îao dông ( nhân su) trong ca quan hành chînh 161.8- Mot sô càn bênh thuông thây trong mot tô chùc 181.8.1- Tô chùc luôn cô xu huông bành truong 191.8.2- Su gia tàngcùa câc chùc vu hành chînh 191.8.3- Tînh bào thù 191.8.4- Nhûng tàng bàng ngâm cùa tô chùc 201.9. Quàn ly nhân su 212. Nen công vu, quàn ly djch vu công va câi eâch nhân su* ô* mot so nvôc phât triên trênthegiôl 232.1. Kinh nghiêm quàn ly dich vu công cùa Công hoà Phâp va Italia 232.1.1. He thông tô chùc hành chînh nhà nuac 232.1.2. Vi tô chùc cung câp dich vu công 242.2. Câi câeh nhân su à Trung Quôc 25
 • 8. MUC LUC • • PHÂN MO DÀU1-Têndètài: 12- Ly do chon de tài 13- Mue dich cùa de tài 34- PhuoTig phâp nghiên cùu 34.1 Phuang phâp 34.2 Thu thâp, xùly vàphân tîch dûliiu 4 5- Ket câu cùa luân vàn 4 CHUONG 1 c a s ô LY LUÂN1-Tochùc 51.1-Tô chùc là gi? 51.2- Tai sao tô chùc dugc hinh thành 71.2.1- Tô chùc ra dài di tgo ra sue mgnh 71.2.2- Tînh hieu quà 81.2.3- Di thoà mân nhu câu 81.3- Câc dàc tinh cùa tô chùc 91.3.1- Mue tiiu cùa tô chùc 91.3.2- Ca câu bô mây tô chùc 91.3.3- Càc thùbgc cùa tô chùc 101.3.4- Phân viec va hop tâe 101.3.5- Tînh liin tue cùa tô chùc 10
 • 9. 1.3.6- Vàn hoà tô chùc 11 1.3.7-Mai truàng cùa tô chùc 11 1.4- Quyên lue tô chùc 11 1.5- Phân loai tô chùc 12 1.6-Thiétkêtôehùc 121.7- Dàc diêm cùa tô chùc hành chînh 131.7.1- Tô chùc hành chînh công quyin 131.7.2- Tô chùc hành chînh nghiip vu 131.7.3- Dàc diim cùa tô chùc hành chînh 141.7.4- Hogt dông cùa ca quan hành chînh công 161.7.5- Tô chùc Iao dông ( nhân su) trong ca quan hành chînh 161.8- Mot sô càn bênh thuông thây trong mot tô chùc 181.8.1- Tô chùc luôn cô xu huông bành truong 191.8.2- Su gia tàngcùa càc chùc vu hành chînh 191.8.3- Tînh bào thù 191.8.4- Nhitng tàng bàng ngâm cùa tô chùc 201.9. Quàn ly nhân su 212. Nen công vu, quan ly dich vu công va câi câeh nhân su ô* mot so nudc phât triên trênthégiôi 232.1. Kinh nghiêm quàn ly dich vu công cùa Công hoà Phâp va Italia 232.1.1. Hi thông tô chùc hành chînh nhà nuac 232.1.2. Vi tô chùc cung câp dich vu công 242.2. Câi câeh nhân su à Trung Quôc 25
 • 10. 2.2.1. Tàng cuùng chi dô công chùc va xây dung dôi ngû càn bô 262.2.2. Tàng cuùng xây dung àôi ngû nhân tài khoa hoc ky thugt vôi viic lây nhân tài côchuyin mon cao làm nàng côt 272.2.3. Thuc dây cài càch chi dô nhân su dan vi su nghiip 272.2.4. Nghiin cùu cài càch chi âô chùc danh 272.2.5. Kiin toàn, hoàn thiin hi thông thi truàng nhân tài 273. Nèn hành chinh cùa Viêt Nam 284. Ly thuyét vè tuyén dung va mot so kinh nghiêm vè tuyên dung a nuô*c ngoài ...304.1. Tuyên dung 304.1.1 Tuyin dung nôi bô 304.1.2. Tuyin dung tù bin ngoài tô chùc 314.1.3. Tuyin dung à câc chînh quyin dia phuang va câc tô chùc phi lai nhuân 325. Phân tich, do luôtig công viêc trong lînh vire hành chinh 345.1-Phân tich công viêc 345.1.1- Mue dîch cùa phân tîch công viic 345.1.2- Quà trinh phân tîch công viic 355.2-Do luÔTigcông viêc 395.2.1-Dinh nghïa 395.2.2- Ky thugt do luàng công viic 395.2.3- Moi quan hi giûa công viic vai dàc diim nguài thuc hiên 416. Công tac dinh bien trong to chùc 426.1. Mue tiêu cùa công tâe dinh bien 426.2- Xâc dinh bien chê 43
 • 11. 4.12 Kit quà phân tîch do luàng công viic tai Uy ban Dân sô Gia dinh va trè em 74 CHlTONG 3 PHÂN TÎCH, DÂNH GIA, PHÂT HIËN VÂN DE TRÊN CO SÔ KÉT QUÂ NGHIÊN ClTU Ù CHlTONG 2 1. Tong hop két quâ phân tich do luong công viêc tai 10 phông chuyên mon thuôcUBND huyên Gia Binh, tînh Bàc Ninh 771.1. Tông hop kit quà phân tîch do luàng công viic theo lînh vue: 771.2. Tông hop kit quà phân tîch do luàng công viic theo mùc dô phùc tgp cùa công v/|c802. Nhûng ton tai trong công tac Tô chùc nhân su* dirac làm rô thông qua câc kêt quânghiên cihi 812.1 .Trong viic sàpxêp Tô chùc bô mây 812.2. Thuc hiin chùc nàng, nhiim vu duac giao 832.3. Công tâe dinh biin, tuyin dung, bô trî, su dung, quàn ly càn bô, công chùc 842.4. Lînh vue xâc dinh ca câu nggch công chùc theo mùc dô phùc tgp cùa công viic: 872.5. Lînh vue xây dung ki hogch thuc hiin nhiim vu, cài tien qui trinh làm viic, cài càch thùtue hành chînh 893. Mot so nguyên nhân co" bân dân dén ton tai trên 913.1. Cache quàn ly, phân bô biin chi: 913.2 .Công tâe tuyin dung va su dung nhân lue 923.3. Công tdc thuc hiin nhiim vu va dânh gia công chùc 93
 • 12. CHUONG 4 DÉ XUÂT CÂC GIÂI PHÂP eu THÉ VA KÉT LUÂN1. Tong quan 962. Nhûng de xuât eu the 972.1. Vi chùc nàng, nhiim vu, quyinhgn 972.2. Vi Tô chùc bô mây 972.3. Vi Công tàc dinh biin, bô trî, su dung, quàn ly càn bô, công chùc 983. Câc két quà mong dçri cùa luân vàn 993.1 Vi Tô chùc bô mây. 993.2. Công tàc biin chi va ca câu công chùc 1003.3. Lînh vue bô trî, su dung càn bô, công chùc 1004. Nhûng han ché cùa luân vàn va huông nghiên cùu tiep 1014.1 Hgn chi cùa luân vân 1014.2. Huàng nghiin cùu tiip cùa luân vàn 1025. Két luân 104Phuluc 106Biêu mau 145
 • 13. PHÂN MO DAU 1- Tên de tài: Mot so giài phâp xây dung ca câu tô chùc nhân su câc ca quan chuyênmon thuôc UBND câp huyên tinh Bâc Ninh.2- Ly do chon de tàiTir ngày 7/11/2006, Viêt nam dà chinh thuc trô thành thành viên thu 150 cùa To chùcThuong mai Thé giai. Theo nhûng djnh chê cùa WTO va theo cam két eu thê giîïa ViêtNam va Tô chùc Thuang mai Thê giai, chùng ta phài công bô câc vàn bàn phâp luât,nhûng qui djnh cùa câc ngành thuôc lînh vue thuang mai, djch vu, dâu tu va sa hùu tritue cho toàn thé công chùng toi thiêu 60 ngày truôc khi vàn bàn cô hiêu lue. Dieu dôcûng cô nghîa là phài minh bach hôa chinh sâeh ngay tù khi soan thâo va câc quyêt dinhcùa ea quan quàn ly nhà nuac ehju sir quàn ly giâm sât cùa quân chùng, cùa doanhnghiêp, cùa công dông quôc té nhàm dâm bào chinh sâeh. Chi nôi riêng han mùc vê thàigian thôi cùng da dôi hôi thay dôi câeh hành xù cùa câc công chùc nhà nuac trong viêcthuc thi nhiêm vu. Nêu xét tai eâ yèu câu không trâi vôi qui djnh WTO nùa lai eàng dôihôi tàm hiéu biêt cùng nhu bàn lînh cùa dôi ngû công chùc cùa chùng ta à mot tâm caohan rât nhiêu. De ngang tâm vai dôi hôi cùa thài euôc, nhà nuac dang eô ehù truong sàpxêp lai ca quan quân ly nhà nuac theo huông mot bô, mot sa quàn ly da ngành, da lînhvue, phông ban thuc hiên nhùng nhiêm vu chi tiét eu thê theo huong phân câp, dông thàitao ra mot hê thông thông suôt tù trung uong dén câc tinh, thành pho, huyên, thi xâ. Dâylà mot viêc làm cân thiêt va dôi hôi cùa thire tien trong giai doan hôi nhâp sâu vê kinh têvào nên kinh tê thê giài va khu vue.Han lue nào hêt cuôc sông dôi hôi câc ca quan nhà nuac phài cài câeh, dôi mai de làmtrôn chùc trâch cùa minh trong viêc ma duàng cho công cuôc hôi nhâp kinh té quôc técung nhu tao ra hành lang phâp ly cho hoat dông kinh doanh cùa doanh nghiêp. Dây
 • 14. cùng chinh là yêu câu dàt ra cho viêc cài eâch, dôi mai câc ca quan quàn ly nhà nuactrong thài dai toàn câu hoà.Trong nhûng nàm gân dây, nên hành chinh cùa chùng ta tuy dâ cô chuyên bien tich euenhung con tut hâu va eô nguy ca tut hâu hon nûa so vài tôc dô cài câeh cùa mot nên hànhchinh hiên dai, dieu dô duac thê hiên:• Chùc nàng cùa tùng ca quan hành chînh nhà nuàc chua duac phân dinh rô va phùhop; con chông chéo vê thâm quyên va nhiêm vu quàn ly nhà nuàc.• Chat luong dôi ngû cân bô, công chùc vân eôn yêu, chua dâp ùng duac yêu câuquàn ly nhà nuàc trong ca ché mai.• Tê cùa quyèn, quan lieu, tham nhûng vân eôn là vân nan, tinh công khai minhbach cùa nên hành chinh eôn nhiêu thâeh thùe, mot bô phân cân bô, công chùc suy giâmly tuông, loi sông, vi pham dao duc công vu gây bât binh trong nhân dân.• Mùc dô chuyên nghiêp, tinh chuyên sâu, ky nàng hành chinh cùa cân bô, côngchùc thâp. Trînh dô hiêu biêt va ky nâng cùa cân bô, công chùc vài hàm luong khoa hocdé thông qua dô eô dû trînh do xù ly câc vân de quàn ly à tâm vî mô, vi mô thâp, chuadâp ùng yêu câu cùa mot nên hành chinh hiên dai. Viêc âp dung công nghê thông tin vàoca quan hành chinh, trang thiét bi công sa chua khàc phuc dugc thuc trang nên hànhchinh cùa chùng ta eôn lac hâu so vài mat bàng trong khu vue va thê giài.Tù nhùng ly do trên cho thây su cân thiêt phài tao ra va âp dung mot công eu khoa hoc,dû sue manh trong viêc câi tô lai hê thông câc ca quan trong bô mây nhà nuàc va dôi ngûcông chùc phuc vu trong bô mây này. Trên tinh thân dô, trong khuôn khô luân vàn tôtnghiêp cùa minh toi dâ lira chon de tài: Mot sô giài phâp xây dung co câu Tô chùcnhân su câc ccf quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên tînh Bàc Ninh"àm luânvàn tôt nghiêp cùa minh. Dây là nôi dung cô pham vi nghiên cùu rông va phùe tap. -2
 • 15. nhung do thài gian va nguôn lue cô han, luân vàn ehi di sâu làm rô mot sô vân de ea bàn trong viêc xâc djnh bien chê, ea câu ngach công chùc, chùc nâng nhiêm vu va tô chùc bô mây cùa mot don vj mang tinh chat làm mâu, diên hînh dô là UBND huyên Gia Binh tinhBàc Ninh.3- Mue dich cùa de tài3.1. Tîm ra hê thông ly luân dàm bào tinh khoa hoc, làm công eu dàc lue cho viêc xâydung ea câu tô chùc nhân su câc ea quan hành chinh nhà nuàc.3.2. Di sâu dânh giâ phân tich Tô chùc bô mây va cân bô công chùc cùa UBND huyênGia Binh, trên ea sa làm rô câc vân de eu thé nhu sau: • v è mô hinh Tô chùc bô mây câc ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên. • Vê chùc nàng nhiêm vu cùa tùng ea quan chuyên mon va tùng cân bô công chùcthuôc UBND huyên Gia Binh. • Xâc djnh lai bien chê (dâm bào dû vê sô luong) cho tùng ea quan chuyên monthuôc UBND huyên Gia Binh. • Xâc dinh lai ea câu ngach công chùc (dàm bào dùng vè chat luong) theo ngachcông chùc va tùng chùc danh vài nhûng tiêu chi rô rang, eu thê. • Tao tien de cho viêc xây dung qui trînh, trînh tu, câeh thùe, câc buàc thuc hiêncông viêc tai câc ca quan, don vj, làm ca sa cho hoat dông câp chùng nhân dat tiêu chuânISO 9001: 2000 trong câc ea quan hành chinh Nhà nuàc.3.3. Lira chon mô hînh tô chùc va ea câu hop ly dôi vài UBND cap huyên.4- Phirong phàp nghiên cùu4.1 Phuang phàp • Su dung phuang phâp dieu tra chon mâu (01 don vj UBND huyên Gia Binh tinhBàc Ninh), tù két quà nghiên cùu dieu tra mâu làm ca sa nhân rông mô hînh. -3-
 • 16. • Su dung phuang phâp chuyên gia va dieu tra bàng phiêu dieu tra va phông vântruc tiêp.i) Chuyên gia: Phông vân, trao dôi truc tiép vài công chùc là Lânh dao, Truong phông,Phô Truàng phông cùa Sa Nôi vu, Lành dao UBND huyên, Truong phông, Phô Truàngphông chuyên mon thuôc UBND huyên Gia Bînh va mot sô công chùc eô nhiêu kinhnghiêm trên tùng lînh vue eu thê.ii) Phiiu dieu tra: 75 phiêu dieu tra va 30 cuôc phông vân.4.2 Thu thâp, xù ly vàphân tîch dît lieu- Phuang phâp thu thâp: Dieu tra bàng phiêu kê khai công viêc va phông vân truc tiép.- Công eu xù ly: Phân tich công viêc, do luong thài gian va tông hgp tinh toân dira trêncông thùe khoa hoc.5- Ket eau cùa luân vânLuân vàn bao gôm 4 chuong; phân ma dâu va phân kêt luân, dugc kêt câu nhu sau: • Phân ma dâu • Chuong 1- Ca sa ly luân. • Chuang 2- Câc kêt quà dieu tra nghiên cùu tai UBND huyên Gia Bînh - Bâc Ninh • Chuang 3- Phân tich, dânh giâ, phât hiên vân de trên ea sa két quâ nghiên cùu • Chuang 4- De xuât giài phâp eu thé • Két luân.
 • 17. CHUONG 1 CO SÔ LY LUÀN1- Tô chùcLl-Tôchùclàgi?Trong cuôc sông cûng nhu trong công viêc, hàng ngày, nguài ta thuông hay nôi tài tôchue, cô thê nôi tô chùc dugc dùng trong tât eà câc lînh vue cùa dài song xâ hôi tù trongmoi gia dinh cho dên mot tô chùc hay mot quôc gia, hay cà toàn câu, hâu nhu tô chùcdêu dugc nhàe dên. Trong moi gia dînh, tô chùc cùng thuong dugc nhàe dên nhu: Tôchùc mot bùa tiêc, mot dâm hiêu, dâm hy vv...Sinh vât hoc coi ca thê sông là mot tôchùc tinh vi, thông nhât gôm nhiêu bô phân tao thành nhu hê thân kinh, hê tuân hoàn, hêtiêu hoâ vv...Trong xâ hôi hinh thành rât nhiêu tô chùc, mot ca quan thuông hînh thànhcâc tô chùc là câc phông, ban vv...Hay tô chùc dugc nhàe dên là mot don vj eu thêphông Tô chùc cân bô, hay nôi dên hành vi chi nguài làm công tâe Tô chùc nhà nuàcvv...Cô thê nôi, bât ky ai, trong lînh vue nào tù nhûng nguài dân bînh thuong, cho dén nhàkhoa hge dêu nôi dên Tô chùc, tô chùc vô cùng da dang, eô tô chùc mang tinh Quôc gia,xuyên quôc gia, eô tô chùc theo lânh thô, tô chùc theo nhiêm vu, theo hê thông vv....Nhung nêu dàt câu hôi Tô chùc là gî? Thê nào là Tô chùc? Tô chùc dugc hînh thành nhuthê nào va de làm gî? hay Tô chùc eô qui luât không va qui luât cùa nô là gî vv...? Khidô ehàe chàn moi nguài se cô mot suy nghî va eâch trà lài khâe nhau.Trong ngôn ngù tiêng Viêt tù "Tô ehùc"cô 4 dang:i) Tô chùc là mot danh tù de ehi mot thuc thê thiên nhiên, xâ hôi.ii) Tô chùc là mot dông tù de chi câc thao tàc, câc buàc tien hành va thuc hiên mot côngviêc nào dô;iii) Tô chùc là tinh tù chi tinh chat (công tâe tô chùc);
 • 18. iv) TÔ chùc cûng cô thé làm mot trang tù. Chinh vî vây, à moi gôe dô, tuy thuôc vàocâeh nhîn nhân va mue dich cùa moi nguài ma tô chùc cûng dugc quan niêm khâe nhau.Trong nôi dung nghiên cùu này chùng ta tâp trung trao dôi khâi niêm "Tô chùc là motthuc thé xâ hôi".Cô thê khàng dinh mot dieu, Tô chùc dâ ton tai tù khi con nguài làm viêc cùng nhau.Nhûng cung diên dô sô tù nàm 3.500 truàe Công nguyên dâ dugc xây dung thông quamot to chùc cùa nhiêu nguài. Nhûng nguài thg thù công va nhûng thuong nhân à thànhRome co dai dâ lâp nên câc phuang hôi, vài nhùng nguài dùng dâu dugc bâu ra. Va han1000 nàm truàe, câc nhà mây Trung Quoc dâ tao ra 125.000 tân sàt mot nàm. Chùng tacô câc vi du an tugng tuong duong nhau vê câc tô chùc duong thài, tù Wal-Mart, nhàbân lé thành công nhât, tài Google, vài công eu tîm kiêm thông tin hàng dâu thê giài.Steven Jobs, Giâm dôc dieu hành cùa Apple Computer and Pixar Animation Studios nôi:"Công ty (mot loai hînh tô chùc) là mot trong nhûng phât minh kinh ngae nhât cùa loàinguài". "Nô vùa hoàn toàn trùu tugng. Hiên nhiên là ban cân phài xây dung nhà à bànggach va vùa, nhung vê ea bàn mot công ty là mot công trînh trùu tugng ma chùng ta dàsang tao nên, va no eô quyên lue la thuông. (Trich tù: Tài lieu hoc tâp mon Tô chùc vaHành vi nhân su, chuong trinh dào tgo Thac sy HSB)Vây "Tô chùc"là gî? Cô thê nôi: Tô chùc là su lien kit cùa sô dông nguoi (Tù 2 nguàitrà lin) ma trong dô moi nguài âiu cô mot vi trî nhât dinh, hoat dông phu thuôc vàonhau, theo mot quy tàc nhât dinh de dat duoc nhîtng mue tiêu chung dâ de ra motcâeh cô hiêu quà nhât (Trich tù: Tài lieu tâp hudn vi Tô chùc va phuang phàp phântîch công viic "Dudn VN/SIDA.99. Bô Nôi vu.)Mot To chùc eô thé cô tô chùc bô mây, cô thê cô tu câeh phâp nhân hoac không cô; Chùthé cùa mot Tô chùc bao già cûng là con nguài, trong do cô nguài chi huy va nguài bichi huy; Dôi tugng tâe dông cùa Tô chùc là Nguài hoac vât, pham vi tâe dông va ành -6-
 • 19. huàng cùa tô chùc dôi vài xâ hôi rông hay hep tùy thuôc vào moi tô chùc eu thê; Moi Tôchùc dêu cô nhùng qui djnh, qui ché, nguyên tàc va mue tiêu hoat dông riêng, do connguài dat ra; Tô chùc dieu chinh hành vi cùa con nguài hoat dông trong tô chùc khi thuchiên câc mue tiêu, thông qua câc qui chê, nguyên tâe do con nguài dàt ra; Mot tô chùcthông thuông gôm eô: Con nguài; bô mây; ea sa vât chat; moi truàng hoat dông va motsô yêu tô khâe.1.2- Tai sao tô chùc dirgc hinh thànhTo chùc ra dài va phât triên cùng vài su phât triên cùa lich su nhân loai, ngày nay câcloai hînh tô chùc hêt sue phong phù, da dang, moi tô chùc khâe nhau, dugc ra dài vàinhûng ly do khâe nhau.7.2.7- Tô chùc ra dài di tgo ra sue mgnhNgay tù thài nguyên thùy, tô chùc cùa con nguài dâ sàm hînh thành, dô là tô chùc sakhai, dan giàn nhàm chông lai thiên nhiên va thù dtt, cûng eô thê là bàn nàng thîch sôngtheo bây doàn cùa con nguài. Thù lînh cùa tô chùc thuông do bâu, ton vinh nhûng nguàikhoé manh cô long thuong yêu dông loai, eô nhùng y kiên sac sâo khi gàp khô khàn. Khithù lînh dugc bâu chon, ton vinh thî cûng dugc trao nhûng quyên lue nhât djnh, câc quitàc xù su hâu hét theo "le". Su thuc là sue manh cùa nguài nguyên thuy Ion nên nhièukhi hg nàm trong tô chùc.Khi nhà nuàc xuât hiên, giai câp thông trj thiêt lâp bô mây nhà nuàc vài sue manh quândôi, nhà tù de bào vê quyèn lue cùa giai câp minh, dùng luât phâp dé công khai hoâ, théché hoâ, dùng tô chùc truàng hge, ton giâo de truyên bâ, duy trî ehù thuyét, dé tâp trungsue m^nh cùa cài tinh thân, ly tri chông lai giai câp dôi khâng. Cuôc dâu tranh giànhquyên lue, tranh giành dât dai giùa câc tâp doàn nguài dôi hôi câc thù lînh phài cô trongtay nhûng to chùc manh.
 • 20. Trong xâ hôi phât trién, câc câ nhân phài cô su lien ket vài nhau thành nhùng công ty, nhùng tâp doàn Ion de eô dû sue manh vê vôn, thi truàng, khoa hge ky thuât va công nghê de eô thê giành phân thàng trong canh tranh, câc Công ty xuyên Quôc gia, câc tôchùc khu vue xuât hiên trong hoàn eành ây va dâ tao ra nhùng sue manh thân ky. 1.2.2- Tînh hiêu quàNgoài viêc tàng cuông sue manh câc nhà khoa hoc eôn thây viêc thành lâp tô chùc semang lai hiêu quâ cao hon cho câc hoat dông. Dieu dô ggi là thuyét hiêu quà cùa viêchînh thành tô chùc. Trong thuc tê cuôc sông moi câ nhân cô mot khâ nàng nôi trgi nhâtdinh; nguài thiên vê nghiên cùu ly thuyét, nguài giôi vê quân ly, dieu hành, cô nguài côbàn tay vàng. Nêu nhûng ky nàng Iao dông này phôi hgp vài nhau trong mot tô chùc thîehàe chàn se cô hiêu quà cao.Cô công viêc cân nhiêu công doan, moi công doan eô nhûng yêu câu ky thuât riêng motnguài không thê dàm nhiêm dugc hoac nhiêu nguài nhung làm viêc riêng rè cûng khôngcô két quà tôt nhât.1.2.3- Di thoà mân nhu câuCon nguài bâm sinh thich hôi hgp, trao dôi vài nguài khâe, nhât là nhûng nguài eô nhièudiêm tuong dông. Câc câu lac bô, hiêp hôi dugc thành lâp trên ea sa dô, càc thành viêntu nguyên gia nhâp, tu nguyên trao dôi qua lai nhùng dieu minh quan tâm, ua thich.Nguài eô uy tin vê lînh vue dô dugc ton vinh làm thù lînh. Thù lînh dugc trao quyèn lueva dieu hành công viêc.Moi câ nhân khi gia nhâp tô chùc phài trung thành vài nhûng giâ trj cùa tô chùc, tuân thùnhùng nguyên tàc chung cùa tô chùc. Nghîa là ho phài hy sinh mot câi gî dô va dî nhiênhg cûng hy vgng, dôi hôi tô chùc mang lai cho ho nhûng dieu nhât djnh, viêc gia nhâp tochùc trà thành mot phuang tien dé tao ra nhirng thành công cùa tùng eâ nhân. Tât nhiênkhông hàn bao già cùng vây.
 • 21. L3- Câc dâc tinh cùa to chùc 7.5.7- Mue tiiu cùa tô chùc Moi tô chùc dieu eô mot hay nhiêu mue tiêu. Khi thiêt ké tô chùc thî viêc dâu tien là xâc dinh mue tiêu cùa tô chùc, nghîa là phài trà lài câu hôi: Tô chùc này ra dài de làm gî? Vî sao nô phài ra dài? Tuong lai se di dên dâu? Khi tô chùc ra dài, câc thành viên trong tô chùc cùng nhau làm viêc dé dat dugc mue tiêu chung dâ de ra. Nêu moi câ nhân chi cô gang làm viêc vî mue tiêu riêng cùa minh thi se này sinh xung dôt va hon loan. Mue tiêu cùa tô chùc nhîn chung là lâu dài va khâ on dinh. Dôi khi eô thê dieu chinh mue tiêu ea bàn nhung nêu thay dôi nhiêu quâ se làm mâtdi su no lue bên bi cùa câc thành viên va su tin eây cùa khâch hàng, trong mot tô chùcdôi khi cô su xung dôt vê mue tiêu. 1.3.2- Co câu bô mây tô chùcCo câu là sô lugng câc don vj câu thành tô chùc cùng câc thù bâc va moi quan hê giùacâc don vj. Ca câu tô chùc cô thê cô chiêu doc, nhiêu câp bâc, nhu (Thuê, hài quan),chiêu ngang gôm nhiêu don vi cùng câp nhu (hê thông truong hge, bênh viên), hoàe eacâu vùa doc vùa ngang nhu (Hê thông chinh quyèn câc câp tù TW dén dja phuang).Co câu tô chùc thuông dugc thé hiên bàng sa do dô tô chùc. Sa dô tô chùc phài thé hiêndugc:i)Vi tri cùa câc câp khâe nhau, sô lugng don vj moi câp;ii) Ai là nguài cô thâm quyèn vài ai;iii) Moi quan hê giùa câc don vj câu thành.Khi thiêt kê, dânh giâ ca câu tô chùc cân xem xét dên câc yéu tô sau:i) Qui mô - pham vi kiêm soât;ii) Tinh tâp trung quyèn lue;iii)Tinh thê thùe (khuôn mâu);
 • 22. iv) Tiêu chuân hoâ; v) Chuyên mon hoâ. Su hînh thành câc don vi trong mot tô chùc cân dugc xem xét trên câc yêu tô sau: i) Ca câu tô chùc dira trên chùc nàng; ii) Ca câu tô chùc theo lânh thô; iii) Ca câu tô chùc theo sân phâm, dich vu. 1.3.3- Càc thù bâc cùa tô chùc Câc thù bâc cùa tô chùc xâc djnh sô thành viên này cô thâm quyên hon so vài thành viênkhâe. Hg dugc giao thâm quyên mot eâch chînh thùe dé chi dao câp duài, nhûng mênh lênh chi dao phài dugc câp duài châp hành theo mot nguyên tàc nhât quân mot chiêu. 1.3.4- Phân viic vd hop tdcCâc tô chùc dèu eô nhûng nhiêm vu eu thê, nhiêm vu này dugc phân công cho tùng bôphân (don vj) trong tô chùc, trong nôi bô don vj câc nhiêm vu eu thé này tiêp tue dugcchia nhô phân công cho tùng eâ nhân dàm nhiêm. Câc don vj trong tô chùc thuc hiênnhiêm vu theo phuang thùe bân tu quân, nhung vân phài ehju su kiêm soât, chi dao cùacâp quàn ly cao nhât cùa tô chùc. Giùa câc nhân viên va câc don vj dông câp phài cô suphôi hgp vài nhau trong quâ trînh thuc thi công viêc vî mue tiêu chung cùa to chùc. Dâmbào su phôi hgp này là ca ché hoat dông cùa tô chùc, là su tâe dông truc tiép cùa nguàilânh dao.1.3.5- Tînh liin tue cùa tô chùcTinh lien tue cùa tô chùc thê hiên à su ton tai lâu dài, à mue tiêu cùa to chùc, nhûngnguyên tàc va phuang thùe hoat dông it thay dôi, nhùng cam két cùa nguài tien nhiêmdugc ké tue va bào dàm thuc thi. Tinh lien tue, ké thùa kieh thich su cô gang lien tue cùacâc thành viên trong tô chùc, cùng co long tin cùa khâch hàng, Dây là yéu tô bào dàmthành công cùa tô chùc. 10-
 • 23. 7.3.6- Vàn hoà tô chùc Là nhùng qui uàc ea bân (thành vàn hoàe không thành vàn) ma mot nhôm nguài nghî rahoac xây dung lên dé giài quyét nhûng vân de vè su thich ùng vài bên ngoài va su hoânhâp bên trong cùa tô chùc. Nhùng quy uàc này phài eô hiêu lue va là chuân mue dé eâethành viên thâm nhuàn va tuân thù. Vân hoâ tô chùc bao gôm:i) Câe giâ trj va chuân mue;ii)Không khi làm viêc;iii)Khung eành nai làm viêc;iv)Phong câeh lânh dao vv...1.3.7- Moi truàng cùa tô chùcMoi tô chùc khi ra dài dèu hoat dông trong mot moi truong nhât djnh, dô là moi truàngkinh té, vàn hoâ, ky thuât, moi truàng canh tranh, moi truàng phâp luât vv...Tô chùccûng cô thê dieu chinh lai moi truàng à mot chùng mue nào dô nhung nhîn chung tôchùc phài thîch ùng vài moi truàng bên ngoài. Viêc thich ùng vài moi truong bên ngoàilà mot trong nhûng dieu kiên tîên quyêt de tô chùc ton tai va phât triên.1,4- Quyên lue tô chùcQuyên lue tô chùc là sue manh cùa tô chùc chi phôi eâ nhân, tô chùc khâe cô lien quan.Quyên lue dugc tao ra bài:i) Do luât qui dinh;ii) Do uy tin mang lai;iii) Do sue manh vè vât chat, tri tue tao nên. Quyèn lue cô thé dugc phân bô theo chièudoc hoàe chiêu ngang va cô nhûng moi quan hê nhât djnh.Tô chùc nào cûng cô quyên lue:i) thù nhât là quyèn lue dôi vài câe thành viên trong tô chùc; 11
 • 24. ii) Thù hai là quyên lue dôi vài tô chùc, eâ nhân bên ngoài. Loai thù nhât bào dàm trât tu, sue sông cho tô chùc, loai thù hai bào dàm moi truàng tuong quan vài bên ngoài. Quyèn lue tô chùc là tài sân công nhung dugc giao cho mot nguài hoàe mot nhôm nguài nàm giù mot chùc vu nào dô cùa tô chùc. Chùc vu eàng cao, quyèn lue eàng Ion. Quyên lue toi cao cùa tô chùc thuôc vê nguài lânh dao cao nhât. Mot dieu dâng ghi nhà là: Khi quyên lue dugc thuc thi mot eâch nghiêm tùe lai làm tàng thêm quyên lue cùa chù thé. L5- Phân loai to chùcTuy theo tùng mue dîch su dung ma eô eâch phân loai tô chùc khâe nhau. Sau dây là motsô câeh phân loai khi thiêt ké, sàp xêp, co câu lai tô chùc: • Theo câp quân ly; • Theo câeh dieu hành; • Theo chù thê; • Theo chùc nàng; • Theo phuang thùe làm viêc; • Tô chùc vî Igi nhuân, tô chùc phi Igi nhuân; • Tô chùc chinh thùe, tô chùc phi chinh thùe.L6-Thiet ké to chùcThiêt kê to chùc là viêc xâc djnh tông thé câc bô phân hgp thành cùa tô chùc, vài vj tri,nhiêm vu cùa tùng bô phân va moi quan hê cùa chùng trong quâ trînh hoat dông; xâcdjnh so lugng va co câu bien ché, câc dieu kiên ban dàu cho to chùc. Thông thuong gômcâe buàc sau: • Xâc dinh mue dich cùa to chùc; • Xâc djnh nhiêm vu cùa tô chùc va tùng don vi eau thành; • Nhôm câc hoat dông giong nhau dé xâc djnh co eau to chùc; 12-
 • 25. • Xâc djnh câe moi quan hê cùa tô chùc; • Vè sa dô tô chùc; • Xâc djnh bien ché va câc nguôn lue cho tô chùc; • Hoat dông thù va hiêu chinh.Câeh tô chùc theo kiéu hành chinh này rât phô bien à hâu hét eâe nuàc trên thé giài ngàynay. Không nhât thiét mot tô chùc buôc phài eô dây dû eâe dàc trung ké trên. Tuy nhiên,néu mot tô chùc eô thêm mot sô dàc diém quan trong khâe nùa thî nô cùng eô thé dugcdua vào nhôm loai tô chùc này.L7- Dàc dièm cùa to chùc hành chinh"Hành chinh"là thuât ngù dé chi nhùng hoat dông cùa eâe bô mây (ca quan hay tô chùc)làm chùc nàng soan thâo, ban hành câe quyét dinh (mênh lênh) quàn ly, thông qua côngtàc bân giây va to chùc chi dao thuc hiên, kiém tra viêc thuc hiên eâe quyét dinh quàn lyây. Cô hai loai tô chùc hành chinh, dô là:7.7.1- Tô chùc hành chînh công quyinThuc hiên chùc nàng soan thâo, ban hành câc vân bàn phâp qui va huàng dan thi hành,kiêm tra viec thi hành vài tu câeh dai diên Nhà nuàc theo thâm quyên vî Igi ieh công,nhàm dieu chinh hành vi cùa công dân.7.7.2- Tô chùc hành chînh nghiip vuThuc hiên chùc nàng soan thâo, ban hành va huông dân thi hành eâe quyêt djnh ma phamvi va hiêu lue cùa nô chi là dieu chinh câc hành vi hoat dông cùa nhân viên trong nôi bôca quan dô. Câe bô phân hành chinh nghiêp vu không dugc làm chùc nàng hành chinhcông va là dôi tugng quàn ly cùa hành chinh công. 13-
 • 26. 7.1.3- Dàc diim cùa tô chùc hành chînh Hành chinh công quyèn hay hành chinh nghiêp vu là ca câu bô mây tô chùc dâu tien, eâe loai hînh to chùc khâe dèu bat nguôn tù mô hînh tô chùc kiêu hành chinh, vài eâe dàc trung sau: • Câc hoat dông dugc phân nhôm de hînh thành câc don vi theo chùc nàng: Nguài quàn ly quyét djnh chùc nàng nào là càn thiêt de dat dugc nhùng mue dich, mue tiêu de ra. Rôi don vi nào dugc hînh thành dé thuc hiên chùc nàng dô. • Thâm quyèn dugc tâp trung à câc câp cao nhât cùa tô chùc: Nguài quàn ly cao nhât ban hành hâu hét eâe quyêt djnh quan trong va dua ra nhùng nhiêm vu, mênh lênh cho câp quàn ly trung gian, câp trung gian ra mênh lênh cho câp thâp han. Nghîa là thâm quyên cân bô quàn ly câp trung gian va eâe giâm sât rât han chê. Hg phài dugc su chophép cùa câp quàn ly cao nhât. • Ca câu tô chùc phùe tap: Câc tô chùc kiéu này dugc ca câu theo nhiêu tâng nâcvài nhiêu phông, ban, don vi. Trên sa dô tô chùc eô rât nhiêu duong ké chi ra câe thâmquyên va trâch nhiêm, câc moi quan hê. • Chuoi mênh lênh rô rang: Nô dugc ton tai khi moi nhân viên phài chiu su giâmsât va kiêm soât cùa câc bô câp trên. Nhân viên chi tuân thù mênh lênh cùa nguài tructiêp quàn ly minh, không phài tuân thù mênh lênh cùa nguài nào khâe. • Câc eâ nhân dugc tuyên dung phài eô nàng lue va khâ nàng thuc hiên câe côngviec: Câc nhân viên dugc phép giù câc vi tri vî hg cô dû khâ nàng, nàng lue thuc hiênnhùng công viêc dugc giao. Hg không dugc tuyén dung bàng moi quan hê ban bè, bàngâp lue chinh tri hay quan hê gia dînh. • Câe luât le, quyét djnh, chinh sâeh va thù tue dèu dugc thé hiên bàng vàn bàn:Dieu này cho phép tô chùc theo dôi hàng loat câe hoat dông cô tinh chat kéo dài thàidiém này sang thài diém khâe. Néu cô su chat vân hay su kiên eâo nào vè eâe hoat dông. 14
 • 27. thî se dugc trà lài bàng câeh tra lai câe vàn bân chinh sâeh dà ban hành hay su mô tacông viec vv... • Câc tô chùc kiéu hành chînh dugc chuyên mon hoâ cao: Cà nhân viên va don vjdèu ehju trâch nhiêm vè mot sô hoat dông nhât dinh. • Nhiêm vu dugc làp di lâp lai: Câe hoat dông dugc lâp di làp lai theo cùng motkiéu, ngày này qua ngày khâe. • Phuang phâp ky thuât dugc thé thùe hoâ: Cô nhièu eâch thùe luôn dugc su dungtrong trong viêc sân xuât câc vàn bân va cung câp dich vu. • Cô rât nhièu qui tàc va luât le: Dây là mot trong nhùng phuang tien chinh trongviêc dinh huông, chi dao va dieu phôi tô chùc. Nhùng luât lé qui tàc quy dinh ai làm câigî, ai se giao tiép vài ai va khi nào thî su dung nhûng hành dông eu thê va su dung nhuthé nào? • Su dung loai hînh giao tiép/trao dôi theo thé thùe: Mgi giao tiêp trao dôi vài nhaudèu dugc thông qua giây ta, vàn bàn va nhùng phuang tien thông tin khâe. Giao tiêpthông thuong (không theo thé thùe), mot loai giao tiép không dugc lên kê hoach truàe vanàm ngoài trât tu mênh lênh se không dugc khuyên khieh.Loai tô chùc theo kiéu hành chinh này rât phô bien à hâu hêt eâe nuàc trên thê giài ngàynay. Dén tân nàm 1960, rât nhiêu nguài cho rang loai tô chùc kiéu hành chinh này là motloai hînh tô chùc ly tuông. Tuy nhiên eâe công trînh nghiên cùu dâ chi ra rang nhùng tôchùc này eô thê châm thay dôi, ton kém va cùng nhàe. Nhiêu nguài thich loai tô chùckhâe. Tuy nhiên, loai hînh tô chùc này vân con ton tai rât nhiêu va nô se van eôn ton tai.Hon nùa, hâu hêt eâe loai tô chùc su dung loai to chùc này nhu là diém xuât phât, va dâycùng là loai hînh tô chùc chùc dugc dàt vân dé nghiên cùu trong luân vàn này. 15
 • 28. 7.7.4- Hogt dông cùa ca quan hành chînh côngChùc nàng hành chinh công dugc thé hiên thông qua câc quyét dinh hay mênh lênh matrong dô moi quyét djnh, mênh lênh dugc ban hành dèu thé hiên câc yéu tô sau: • Mue dich: Phuc vu Igi ich công; • Quyèn lue phâp ly theo Luât djnh; • Phuang thùe thé hiên: Thông qua câe hînh thùe vàn bân nhu Nghi dinh, Quyétdinh, Công vàn, qui ché, thé le, thông tu huông dân; • Nôi dung: Gôm câc mênh lênh hành chinh qui djnh: "dugc"phép "không dugc"phép va phài; • Pham vi hiêu lue dugc xâc dinh rô vè thài gian, không gian va pham vi ànhhuông gôm câe dôi tugng quàn ly; dôi tugng tac dông. • Trâch nhiêm thi hành: Chi dinh rô nguài thi hành công vu là eâe tô chùc, câ nhân,truc tiép va lien quan. Viêc hînh thành tô chùc hành chinh công quyên dêu do luât djnh.7.7.5- Tô chùc Iao dông (nhân su) trong co quan hành chînhTrong co quan hành chinh, truàe hêt moi công chùc phài dira vào vj tri làm viêc, thôngqua chue danh va tiêu chuân eu thê dang dàm nhiêm, de xâc dinh trâch nhiêm eâ nhândôi vài sân phâm phài tao ra. Muôn làm trôn trâch nhiêm câ nhân va dé bô mây hoatdông cô hiêu lue, hiêu quà, mgi công chùc phài tuân thù "qui trînh Iao dgng"trong quànly hành chinh va tu chiu trâch nhiêm, châm lo công viêc cùa minh. Chu trinh quàn lyhành chinh gôm 2 giai doan. Giai doan 1: Hînh thành quyét dinh, giai doan này dugcthuc hiên theo 3 buàc, gôm:i) Thông tin: Thu thâp tinh hînh, so lieu, eâe hoat dông cùa câc doi tugng quàn ly; nhùngkhô khàn, thuân Igi; nhu eau càn thiét va câe yéu tô càn dieu chinh; nghiên cùu phân tîchva lira chon phuang an. 16-
 • 29. ii) Du thào phuang dn: Hînh thành câc phuang an, du thâo va phân tîch eâe uu, nhugcdiém cùa tùng phuang an dé lânh dao lira chon; thu thâp câc y kién cùa công chùc va bôphân lien quan (ly do dông y, phàn dôi); tiép thu hoàn thiên du thào; chuân bj thù tuetrînh.iii) Ra quyét dinh: Công doan này ehù yéu thuôc vè câc cân bô lânh dao (tù nguài chihuy bô phân dén lânh dao cao nhât) làm eâe thù tue thâm tra, hgp lây y kién va phéduyêt. Giai doan 2: Tô chùc thuc hiên, giai doan này dugc thuc hiên theo 2 buàc, gom:i) To chùc thuc hiên: Phô bien, huông dân, chi dao theo dôi, kiém tra.ii) Tong hgp, dieu chinh va phàn hôi trong dô eô viêc tong hgp thông tin vè quâ trînhthuc hiên; dânh giâ tînh hînh két quà, hiêu quà va de xuât eâe bien phâp uôn nàn dieuchinh (tâi ca câu) sùa dôi dé hoàn thiên công viêc, thiét lâp chu trînh quàn ly mai. Viêctô chùc Iao dông khoa hoc trong câe ea quan hành chinh eâe câp; tù trên xuông duài, tùnguài lânh dao dén công chùc chuyên mon, công chùc thùa hành là công viêc eô y nghîalôn; phài tien hành lâu dài, dông bô va kiên quyét, kêt hgp vài viêc xây dung câc qui ché,thé le công vu cùa timg ngành, tùng câp. Làm dugc nhu vây thî bô mây se ggn, manh vahoat dông eô hiêu lue, hiêu quà; dô cûng là nhûng mue tiêu cùa cài câeh hành chinh;chông thôi tuy tien, cùa quyên, công viêc quàn ly cùa Nhà nuàc se di dân vào né nêp ondinh, trânh dugc nhûng sa hà trong quàn ly. Trong moi ca quan hành chînh dêu eô câcnôi dung công viêc cân quàn ly (chînh là tên loai quyêt dinh), câc nôi dung này dugcthuc hiên theo chu trinh quân ly nhât dinh, chu trînh quân ly hành chinh trong câc caquan hành chinh dugc thê hiên qua hînh 1- 1 duài dây: -17
 • 30. Hînh 1-1.Chu trînh quàn ly hành chinh trong câc ea quan hành chinh Giai doan hînh thành Giai doan thé hiên 1 Thông tin _ Du thào / Ra quyét Tô chùc • Phàn hôi dinh thuc h en i i 1 ; 2 3 i 4 5 i ^ Y *Thu thâp *Luachon *Thâm tra *Tô chùc *Tônghgp thông tin phuang an ra quyêt hiràngdân. , tông kêt lien quan *Dir thào dinh *Chi dao *Dânh giâ dên mue kê hoach. *Qui trînh thuc hiên. két quà. tiêu. bien phâp. ra quyêt *Làm thi hiêu quà. *Nghiên *Chuân bi dinh.(hgp diêm, làm *Luu giù cùu, phân dieu kiên ly hay thù; chon câc hô sa. tîch câc (tài chinh, không hgp trongdiêm *Dê xuât yêu tô vê vât chat. ly, vôi ai) *Theo dôi bien phâp chînh tri. *Tao su *Nguài don dôc. diêuchinh. kinh tê, xà dông bô dùng dâu *Kiêm tra *Tâi lâp. hôi. lien quan ra quyêt *Xù!y hoàn thiên *Xem xét phôi hgp. dinh. vuàngmâc mue tiêu, *Thu thâp *Ban hành *Uôn nàn. dôi tugng y kiên. dieu chinh quàn ly; *Hoàn phô bien dieu kiên. thiên du rut kinh khà nàng. thào. nghiêm *Lua chon *Thù tue thông tin chuân bi va xù ly. ra quyêt *Liru giù dinh thons tin Nguôn: Tù tài lieu tgp hudn vi Tô chùc va phuang phâp phân tîch công viic "Du dn VN/SIDA.99.BôNôivu. L8- Mot so càn bênh thirùng thây trong mot tô chùc Nêu coi tô chùc nhu mot ca thê sông, thî trong quâ trînh ton tai va hoat dông cùa nô bao già cûng kèm theo nhùng tât bênh. Cô nhùng bênh bâm sinh, vôn cô, eô nhûng bênh do nguài su dung hay do tac nhân bên ngoài tao ra. Mot ea thé khoé se lân luàt dugc bênh tât, biét dugc bênh se biét dugc eâch dé phông ngùa va chùa trj. Sau dây xin dé câp dén mot vài bênh thuong gap cùa tô chùc. -18
 • 31. 1.8.1-To chùc luôn cô xu huàng bành truàng Tô chùc này thuông xuât hiên à câc tô chùc hành chînh, su nghiêp. Khi bât dàu thành lâp, sô bien ché dugc cân nhàe theo nhiêm vu rôi vî ne nang, vî câc moi quan hê sô lugng nguài eu tàng dân theo thài gian, dàc biêt là câc don vi cô "dô an toàn eao"thuong là nai gùi gàm con châu cùa nhûng nguài eô thé lue. Thêm nguài thî thêm chùc vu, thêm phông ban. Nguyên tàc tù viêc ma cô tô chùc, tù công viêc de bô trî nguài bj mât dân. Mat khâe tù nhân thùe sai lâm cùa nguài dùng dâu cho rang: Tô chùc eàng to, eàng nhièu nguài duài quyên thî quyên lue eàng lôn, ît khi hg nghî dên hiêu quà kinh tê vî mgi chi phi hoat dông dâ cô Nhà nuàc chu câp. Dieu này khâe hàn vài viêc ma rông tô chùc cùa eâe don vi sân xuât kinh doanh. 1.8.2- Su gia tàng cùa càc chùc vu hành chînh Nguài ta de coi viêc de bat vào chùc vu là mot su trà công, su giài quyêt ché dô dôi vài nhân viên thuôc quyên hoac de bat de eô cuong vi khi giao dich chù không xuât phât tù ea câu cân thiét cùa bô mây. Thuc té, cô tô chùc ty le cân bô quàn ly rât cao, thâm chî eônoi không eô nguài bj chi huy. Nhièu chùc vu chi huy dan dén bô mây thêm câp trunggian, tînh quan lieu hành chînh tàng lên, hiêu quâ giâm. Viêc dé thêm câp trung giannhiêu khi thê hiên su yêu kém vê nàng lue hoàe tînh luài nhâc cùa nguài chi huy. Mâtkhâe khi công viêc thuc thi không tuong xùng vài chùc vu se lâm mât di su hào hùngnhiêt tînh, long tu hào cùa bàn thân nhûng nguài giù chùc vu, gôe dô nào dô nô ha thâpuy tin cùa tô chùc.1.8.3- Tînh bào thùTô chùc sinh ra, ton tai, lôn lên trong moi quan hê chat che vài moi truàng bên ngoài vaphài luôn thay dôi dé phù hgp vài moi truàng. Nhung trong thuc té, nhièu tô chùc saukhi ra dài, sau khi dugc trao quyèn lue, nô dùng ngay quyèn lue ây dé tao dung mot bùctuông ngàn eâch, khô cùng vài khâch hàng cùa nô. Ngai mgi su thay dôi, ca quan eàng 19-
 • 32. cô nhièu quyèn lue, quyèn lue eàng cao tinh bào thù eàng lôn. Két quà là, khi xungquanh eô nhûng buàc tien xa vè mgi mat thi nô vân dùng yen, giù nguyên nhûng lé thôidâ quâ lac hâu.î.8.4- Nhîtng tàng bàng ngâm cùa tô chùcMot tô chùc chinh thùe ton tai bao già cûng hînh thành mot hoac nhièu to chùc phi chinhthùe bên trong. Tô chùc phi chînh thùe eô thé là tâp hgp cùa nhùng nguài eô cùng sôthich, cùng phong câeh, cùng trinh dô, cùng mot moi quan tâm, cùng mot hoàn eành ...cûng eô thé là eâe thành viên không eô câi gi chung bèn vùng nhung rât mau chông hînhthành nhôm dé chông do vài mot loai âp lue nào dô mai xuât hiên. Nhôm này cûng mauchông mât di nhu khi nô xuât hiên khi âp lue không eôn nùa. Nguài ta ggi chung là"Nhùng tàng bàng ngâm cùa tô chùc".Mot dàc diém de nhân thây cùa câc tô chùc phi chinh thùe là câc thành viên tuân thùnhûng qui dinh cùa nhôm rât tu giâc va khâ nghiêm tùc, câc tô chùc phi chinh thùe phânânh mot câeh chàn thuc bàn chat cùa tô chùc chinh thùe, nô cho biêt eâe thành viên nhânthùe nhu thé nào vè mue tiêu cùa tô chùc. Thuc chat quyên lue thuôc vè ai? Câe quyétdinh dugc ra dài nhu thé nao? Thài dô cùa eâe thành viên dôi vài câc quyêt dinh ây rasao? Cô thê tîm hiêu dugc rât nhiêu dieu vè tô chùc chînh thùe thông qua tô chùc phichinh thùe. Viêc ra dài va ton tai câe tô chùc phi chînh thùe trong tô chùc chînh thùe làmot qui luât. Nô se rât Igi nêu nguài chi huy nam bât dugc chiêu huong vân dông cùa eâenhôm dé huông dân tâm ly, hành vi càc thành viên huàng vê mue tiêu chung. Ngugc lai,nô de làm tô chùc bi chia rê, nhiêu khi làm vô hiêu hôa uy lue, hiêu lue câe mênh lênhquân ly, thâm chi làm tan râ tô chùc. Truàe dây, trong chien tranh câc chien sy hoat dôngtrong long dich rât quan tâm va tân dung dugc nhièu Igi thé à "câc tàng bàng ngâmnàyVà dâ mang lai cho Câeh mang nhiêu kêt quà hét sue bât ngà. Ngày nay, câc nhàquàn ly duong nhu ît quan tâm dé y tài nô. 20
 • 33. L9. Quân ly nhân suTiéng Anh: Employées management hoac Personal management.Tiéng Phâp: Gestion personelle hoac Gestion des fonctionnairesThuât ngù "quàn ly nhân su"dâ dugc su dung khâ phô bien à câe nuàc trên thê giài. OViêt Nam, trong nèn hành chînh nhà nuàc, chùng ta hay su dung khâi niêm quàn ly cânbô, công chùc ... Thuc chat hai khâi niêm này cô nhièu diém giông nhau, chùng chi khâenhau à pham vi. Theo eâe hoc già trong va ngoài nuàc nuàc thî "quân ly nhân su"dugchiéu va giài thich duài nhiêu gôe dô khâe nhau:Trong tù diên, "Quân ly nhân su"dugc nêu nhu sau: "Quàn ly nhân su Iao dông là bienphàp quàn ly lâu dài eô tô chùc dé dat dugc mue tiêu cùa xi nghiêp là thu dugc Igi nhuânva tao ra giâ tri xâ hôi cùng vài viêc không ngùng dâp ùng nhu câu cùa nhân viên, hînhthành thé ché hgp tàc cùa nhân viên va to chùc phân xuông dé phât huy tâe dung cùa sueIao dông, nâng cao hiêu suât Iao dông". (Dai tù diên kinh tê thi truàng, 1998). Nhà xuâtbdn Hà nôi mai nàm 1998.Mot quan niêm khâe cho rang: "Quàn ly nhân su là tô chùc thu dung va huân luyên nhânviên dé moi nguài cô thê dông gôp toi da vào su thành công cùa don vi"Dai tù diên tiêngViêt, 1999. Nhà xudt bdn vàn hoà Thông tin nàm 1999.Quàn ly nhân su trong nên công vu dugc hiêu: "Quàn ly nhân su là nhûng chînh sâehquàn ly va phât triên dôi vài moi eà nhân trong ea quan nhà nuàc. Quàn ly nhân su cônggiài quyêt vân dé tuyên dung, bô nhiêm, thâng tien cùa Chînh phù vài cà nhân trong tôchùc trên ca sa nàng lue, hge vân, kinh nghiêm va kêt quà hoàn thành công viêc cùanguài dô". The Public Adminnistration dictionary. tr 299."Quàn ly nhân su là viêc lâp kê hoach, tô chùc lânh dao va kiêm tra câc hoat dông cùatùng câ nhân trong mot tô chùc, ca quan, doanh nghiêp nhàm mue tiêu nâng cao nàng lue -21
 • 34. cùa câ nhân va hiêu lue, hiêu quà hoat dông cùa tô chùc dô.Thông tin khoa hge hànhchinh, sô 9/ 2005, tr 48.Quàn ly nhân su eô nhùng dae diêm ca bàn sau: • Làm viêc va phât huy khà nâng tièm an cùa con nguài, giùp cho nhùng eà nhânco tièm nàng sàm nàm dugc trién vgng vè con duong su nghiêp cùa hg. Tao dieu kiêncho tât cà mgi nguài cô trong tô chùc không ngiing hge hôi va phât trién ky nàng chuyênmon, nghiêp vu; • Là viêc quàn ly moi quan hê giùa câc nhân viên, giùa tâp thé va câ nhân, duy trinhûng cam kêt trong don vi, tô chùc; • Là quàn ly chat lugng công tâe, thùe dây tô chùc, nhôm công tâe va eà nhân datkét quà tôt hon bàng câeh giâm sàt va kiém dinh chat lugng cùa hg; • Là su thiét ké, thuc hiên càc hê thông dânh giâ công viêc thông qua viêc xây dungva quàn ly càc hê thông co câu trà luong; khen thuông theo sô lugng va chat lugng côngviêc; • Mue dîch cùa viêc quàn ly nhân su là duy tri va nâng cao dài sông vât chat tinhthân cùa càc eà nhân trong tô chùc bàng câeh tao ra câc dieu kiên làm viêc phù hgp, dàmbào vê y tê va sue khoé, cung câp eâe djch vu phùc Igi va giùp dà câc nhân viên khi hogap khô khàn; • Là hoat dông nhàm tao nguôn va phât triên nhân su thông qua viêc lâp kê hoachnguon nhân su vê sô lugng, trinh dô va nàng lue thuc hiên ké hoach dé dâp ùng eâe nhucâu ma thông qua tuyên dung, dào tao, phât triên hoac tinh giàn bien ché dé to chùc cômot dôi ngù cân bô, nhân viên phù hgp vài hoat dông cùa tô chùc; • Là su quân ly vê hô sa nhân su va eâe loai giây ta khâe cùa câ nhân trong tô chùchay eôn ggi là hê thông thông tin nhân su dugc vi tînh hoâ nhàm cung câp ca sa du lieu 22-
 • 35. mot câeh khoa hge va nhanh nhât, trg giùp cho viêc ra quyét djnh dôi vài eâ nhân dô khieô nhûng thay dôi vè luong bông, thàng tien, ky luât, khen thuông... • Tôm lai, vê thuc chat quàn ly nhân su là viêc quàn ly con nguài eu thé vè mgimât hoat dông cùa hg trong mot tô chùc2. Nèn công vu, quàn ly dich vu công va cài eâch nhân su à mot so nuàc phât triêntrên thé giôi2.1. Kinh nghiêm quàn ly djch vu công cùa Công hoà Phâp va ItaliaCông hoà Phàp va Italia là hai quôc gia eô nèn công vu va hê thông djch vu công phâttriên va hoat dông hiêu quà, trong nôi dung luân vàn này xin trinh bây mot sô kinhnghiêm quàn ly dich vu công cùa Công hoà Phâp va Italia.2.1.1. Hi thong tô chùc hành chinh nhà nuàcCà Công hoà Phâp va Italia hiên dang ton tai mô hînh tô chùc hành chînh 4 câp:Trung uong - Vùng - Tinh - Xâ. Cu thê là:Ô Italia chia ra 20 vùng (trong dô eô 5 vùng tu tri) 103 tinh (cô 2 tinh tu tn), 8.102 xâ.Ô Phàp chia ra 22 vùng (trong dô cô 2 vùng à Hài ngoai), 100 tinh va 36.700 xâ.Ô hai quôc gia này, xâ là câp chînh quyên thâp nhât, bao gôm tù câe thành phô lôn hàngtriêu dân, dên eâe xâ chi eô vài chue dân. Xâ dugc hinh thành tù xa xua (công xâ) eô câeyéu tô truyèn thông, Ijch su bên vùng va nguài dân à moi xâ dêu muôn ton tai dôc lâp.Ô câ Phâp va Italia, tù khi hînh thành câp vùng, vai trô, thâm quyên cùa câp tinh eô phânhan ché hon, chù yéu là thuc thi hành chînh trên dja bàn. Ô câp tinh, bên canh bô mâychinh quyên tinh eôn cô ca quan tinh truàng vài tu càch là dai diên cùa Chînh phù trunguong tai dja phuong. Tinh truàng do Thù tuông Chînh phù bô nhiêm, bai mien, eô bômây riêng (câc phông, ban chuyên mon), thuc thi 2 loai nhiêm vu chù yéu là:i) Giâm sât tînh hgp phâp cùa vàn bàn do chinh quyên dia phuong (tinh, xà) ban hành. -23
 • 36. ii) Tu vân cho chinh quyèn dja phuang (nhiêm vu này ngày eàng eô vi trî quan trong hon). câp vùng à hai quôc gia này dèu mai dugc hînh thành dâu nhûng nàm 80 cùa thé ky XX va ngày eàng dugc khâng djnh vai trô, tâm quan trgng cùa nô trong viêc giài quyêt eâe vân dé cùa dja phuong; chinh quyèn câp vùng ngày eàng dugc chuyên giao nhièu quyèn lue hon tù Nhà nuàc Trung uong. 2.1.2. Vi tô chùc cung câp dich vu công Hiên nay, à eà hai nuàc Phâp va Italia, viêc cung câp djch vu công dêu do eà hai loai chù thé là tô chùc nhà nuàc va tô chùc tu nhân dàm nhiêm. i) v è dich vu su nghiêp (Giâo duc, y tê, vàn hoâ vv...) bên canh càc truàng hge, bênh viên cùa nhà nuàc (trung uong va dia phuong) dêu cô câc bênh viên tu, truàng hoc tunhân. Dôi vài eâe tô chùc su nghiêp công (cùa Nhà nuàc), noi chung dêu do chînh quyêndia phuong truc tiêp dàm nhiêm. Chinh phù trung uong chi de ra chinh sâeh, tiêu chuân,nguyên tàc ea bàn va kiêm tra giâm sât. Thâm quyên va trâch nhiêm cùa chînh quyên diaphuong, kê eà câp ea sa (thành pho, xâ) rât lôn. Chàng han trong lînh vue giâo duc phothông à Italia ngày nay nôi dung, chuong trînh hge tâp, Nhà nuàc trung uong chi quyétdjnh cùng 85%, eôn 15% do chînh quyên tinh quyét dinh. Viêc ma truong, qui mô, trangthiét bi dêu do chînh quyên dia phuong dâm nhiêm (do ngân sâeh dia phuong).Tuy nhiên, vè quàn ly nhân lue cùa hai lînh vue này lai khâ tâp trung. Ô Phâp, lue lugnggiàng viên trong càc truàng công (1,3 triêu nguài) dèu là công chùc nhà nuàc do Chînhphù trung uong quàn ly thông qua eâe ea quan dai diên cùa Chinh phù tai dja phuong (eaquan tinh truàng). Hiêu truàng câc truong do Chînh phù bô nhiêm sau khi thi tuyén côngkhai.ii) Vê djch vu kinh té công îch, tô chùc theo mô hînh doanh nghiêp (cung câp diên sinhhoat, nuàc sach, ga, giao thông công công, xù ly râc, nuàc thài vê sinh moi truàng vv...). 24-
 • 37. ô cà Phàp va Italia dèu dugc thuc hiên à câe câp dia phuang, trong dô ehù yêu là câp xâ, lien xâ; mot sô dugc thuc hiên à câp tinh. Chinh phù trung uong va chînh quyèn vùng chi ban hành ea chê chînh sâeh, nguyên tàc ea bàn ma không truc tiêp tô chùc cung ùng (trù mot sô dich vu dàc biêt, eô qui mô toân quôc, toàn vùng nhu duong sàt, buu chinh vien thông ...) iii) Vê djch vu hành ehinh, hâu hêt dêu do eâe co quan cùa chînh quyên dia phuong câp thâp (tinh, xâ) thuc hiên. Nguài dân dugc phuc vu vài thù tue don giàn va không phài trà tien cho càc dich vu này, vî theo hg, công chùc thuc thi nhiêm vu dâ dugc huông luong tù ngân sâeh, nguài dân dâ trà phi qua thuê ma hg dông gôp cho Nhà nuàc. Ô Phâp mot sô djch vu hành chînh dugc trao cho công ty tu nhân dàm nhiêm nhu: dang kiêm phuangtien giao thông .. .Câc công ty tu nhân thuc hiên nhiêm vu này theo luât công va ehjutrâch nhiêm truàe phâp luât nhu mot phâp nhân công.2.2. Câi càch nhân sy ù Trung QuocTrung Quôc là mot quôc gia tien hành cài eâch trong eâe lînh vue rât tâo bao va nàngdông. Cài eâch nhân su là mot trong nhùng nôi dung quan trong dugc Chînh phù TrungQuôc quan tâm vî con nguài là nhân tô quyét dinh su phât trién cùa mgi quôc gia, dântôc. Nàm 2004, trgng diêm cùa công tàc nhân su dâ dugc thào luân trong Hôi nghi Cuetruàng vê công tàc nhân su. Thuc hiên chien luge: Lây nhân tài xây dung dât nuàc, kiêntrî nguyên tàc quàn ly nhân tài cùa Dâng; kiên trî lây dân làm goe; tàng cuông ché dôcông chùc va xây dung dôi ngù cân bô; tàng cuong xây dung dôi ngù nhân tài khoa hocky thuât vài viêc lây nhân tài eô chuyên mon cao làm nông côt; thùe dây cài càch ché dônhân su don vj su nghiêp; di sâu làm tôt công tàc câi câeh chê dô phân phôi tien luongcho câc ca quan, don vj su nghiêp; nghiên cùu cài eâch ché dô chùc danh; kiên toàn,hoàn thiên hê thong thi truong nhân tài; thùe dây su phât trién hài hoâ công tàc nhân su. -25
 • 38. dàm bào cung cap nhân tài cho mue dich xây dung toàn diên xâ hôi vàn minh hiên dai.Nôi dung cài càch nhân su cùa Chînh phù Trung Quôc dugc thê hiên à nhiing diêm sau:2.2.1. Tàng cuàng ché do công chùc vd xây dung dôi ngû càn bô • Tien hành mot buàc công tàc kiém tra, sàt hach trong su dung công chùc, râ soât,xù ly nhùng vu viêc vi pham trong quâ trînh tuyên chgn dâu vào à hai câp huyên va xâ; • Hoàn thiên ché dô sàt hach tuyén chgn, nghiên cùu bien phàp kiém tra, xây dungqui ché công chùc, dânh giâ chat lugng phuc vu cùa hg. Dông thài câc ngành hùu quandua ra eâe qui djnh vè chùc danh, dieu dông càn bô, xù phat hành chînh; • Nghiên cùu dua ra càc qui ché, dieu le vè tuyên chgn công chùc dua di dào tao,bôi duong à nuàc ngoài. Hoàn thiên ché dô bâo eâo thinh thj công chùc; • Tien hành nghiên cùu, soan thào khung co bàn lâm càn eu phân loai, quàn lycông chùc, thùe dây eâe ea quan thuc hiên diém ché dô su dung nhân viên ky thuâtchuyên nghiêp; • Nghiên cùu soan thào eâe dieu le vè trao nhân danh hiêu danh du quôc gia va câebien phâp lien quan dén thuc hiên khen thuông; nghiên cùu dua ra y kién vè xây dungché dô tàng thuông huân chuong quôc gia. Dua ra eâe qui dinh vè tiêu chuân thành tichcùa công chùc dé thuc thi cô hiêu quà, thùe dây thuc hiên ché dô tuyên thê khi su dungcông chùc. Lây nàng lue làm ehinh, dào tao công chùc vài qui mô lôn, tô chùc triên khaihge tâp, bôi duông luât hành chînh cho công chùc; • Nghiên cùu chùc nàng, nhiêm vu ngành, thuc hiên qui dinh vê chê dô tuyên dung,tîm bien phâp tuyên dùng nguài, dùng viêc nhâm bô sung công chùc cho câc ea quan cônhu câu. Nâng cao trînh dô phuc vu cùa công chùc, tông kêt kinh nghiêm diên hînh phucvu quàn chùng. Trién khai hoat dông binh bâu "công chùc dugc quân chùng tin nhiêm"vàcông tâe trù bj bînh bâu Iao dông tien tien toân quôc. 26-
 • 39. 2.2.2. Tàng cuàng xây dung dôi ngû nhân tài khoa hoc ky thuât vài viêc lày nhân tài co chuyên mon cao làm nông côt Soan thâo "kê hoach chung vê tàng cuông xây dung dôi ngù nhân tài khoa hge ky thuât chuyên nghiêp, lây cân bô eô trinh dô cao làm nông côt", nghiên cùu dua ra phuong an câi câeh trg câp dae biêt cùa Chînh phù, làm tôt "Chuang trînh quy nhân tài", trg câp dàc biêt cùa Chînh phù, thuc hiên công tâe tuyén chgn chuyên gia eô thành tîch dôt xuât tuôi trung niên, thanh niên. Phât triên va hoàn thiên ché dô su dung cûng nhu bô tri nai làm viêc nghiên cùu cho eâe càn bô cô trînh dô tien sî, sau tien sî, ban hành dieu lé giâo due nhân viên khoa hge ky thuât chuyên nghiêp vv...2.2.3. Thuc dây cài càch chê dô nhân su dan vi su nghiêpTriên khai nghiên cùu dieu lé quàn ly nhân su don vi su nghiêp, dua ra câe qui djnh moteâch dông bô vê quàn ly cuong vi, công khai tuyên chgn, bô trî nhân viên. Tâng cuàngcài eâch ché dô phân bô ngành nghê, thuc thi nhûng y kién cùa viêc câi câeh ché dô nhânsu trong câc don vj su nghiêp. Tâng cuông chi dao phân loai, xâc djnh don vi thî diêmcài câeh ché dô nhân su trong câc don vi su nghiêp.2.2.4. Nghiên cùu cài càch chê dô chùc danhTien hành râ soât dôi vài sô nhân viên khoa hge ky thuât chuyên nghiêp hiên cô, dua ra ykiên va bien phâp thuc hiên viêc phân loai quàn ly; tîch eue nghiên cùu ea ché kiém soât,tuyên chgn dông thài dua ra bien phàp dânh giâ. Hoàn thiên ca ché tuyén chgn nhân viênkhoa hge ky thuât chuyên nghiêp, tàng cuông quyèn tu ehù cùa don vi dùng nguài vv...2.2.5. Kiên toàn, hoàn thiên hê thông thi truàng nhân tàiBan hành "Dieu le quàn ly thi truong nhân tài"và "viêc luân chuyên nhân tài", tùng buàcloai bô nhûng rào cân mang tînh tînh thé ché trong phât trién thi truàng nhân tài va luânchuyên cân bô. Kiên toàn, hoàn thiên ché dô giàm bien ché nhân su, Trién khai kiém trathuc hiên quy ché vè thj truàng nhân tài, pham vi trât tu thj truong nhân tài. Kiên toàn 27-
 • 40. chùc nàng phuc vu, xây dung mang luài thông tin chung vê thi truong nhân tài, tàngcuàng công tâe phân bo thông tin vè nhân tài. Moi quan hê giùa câc ban ngành chinhquyèn va ea câu phuc vu nhân tài truc thuôc không tàch rài nhau, không xa rài thông tinchînh tri. Tîch eue làm tôt công tàc phuc vu hoc sinh tôt nghiêp trung hge phô thông tîmviêc lâm vv...3. Nên hành chinh cùa Viêt NamChùng ta dang huông tài xây dung mot nèn hành ehinh dân ehù, chuyên nghiêp va hiêndai, dé eô thê thuc hiên tôt mue tiêu này thî dieu hét sue quan trgng là phài dôi mai quanniêm vè quyên va nghîa vu cùa câc ca quan quàn ly nhà nuàc, vê moi quan hê giùa ehinhquyèn, càc co quan quân ly nhà nuàc va nhân dân. Chùng ta dâ mot thài quen vài suynghî rang Nhà nuàc lo tât cà cho dân, cho nên quan hê à dây (giùa Nhà nuàc vài câcdoanh nghiêp va nguài dân) luôn là quan hê giùa bên cho va bên nhân, hinh thành nêntâm ly cùa nguài công chùc truc tiêp giài quyêt công viêc là mînh eô quyên ban chonguài dân câi gî thî hg dugc câi ây. Cô mot nhà kinh tê nuàc ngoài khi nghiên cùu vênhùng trà ngai trong moi truàng kinh doanh à Viêt Nam dâ nhân xét rât chî ly: mot trongnhùng nhugc diêm cùa nguài Viêt Nam hiên nay là de dâng thôa hiêp truàe nhùng dôihôi cô tînh chat nhùng nhiêu cùa nhùng cân bô, nhân viên trong bô mây quân ly nhànuàc, cho nên viêc chông tham nhùng gap nhièu khô khàn. Hînh nhu trong lînh vue này,moi nguài chùng ta dêu rai vào tînh thé "vùa là nan nhân, vùa là thù pham, vùa là quantôa". Sao lai thê? Là nan nhân vî, vài tu càch là mot công dân sông trong xà hôi, moichùng ta dèu bj "trôi buge"bàng vô vàn nhûng thù tue hành chînh hét sue nhiêu khê, râcrôi, khién ai cûng dèu ngai, néu không nôi là sg phài "vào cùa quan", sg phài tiép xùc vàicâc viên chùc nhà nuàc, nhùng "dày ta cùa nhân dân". Là quan tôa, vî ai ai cûng cô théva ra sue lên an, két toi bô mây quân ly nhà nuàc quan lieu, nhûng cân bô hành ha, sâeh 28
 • 41. nhieu dân. Thé nhung moi nguài cûng thuông de dâng bô qua, không dâu tranh, thâm chîsân sang "lot tay"dé cho viêc cùa mînh dugc giài quyét nhanh chông.Chînh quyên là chînh quyên cùa dân. Dân chù vê bân chat là mue tiêu phân dâu cùa Câehmang Viêt Nam. Dân ehù là nhu eau toi thiêu cùa con nguài. Chùng ta xây dung xâ hôicông bàng, dân ehù, vàn minh, thî truàe hêt bô mây hành chînh phài thuc su dân chù vânminh.Nèn hành chînh dân chù phài rât thiét thuc trong Tô chùc va bô trî cân bô, công chùc.Nguyên tàc tâp trung dân ehù là nguyên tâe tô chùc chung cùa Dâng, Nhà nuàc ta, nhungâp dung vào tùng hê thông lai cô su khàc nhau, cho nên cân eô su nàng dông va sang taotrong van dung va phài dàm bào:i) Tînh chuyên nghiêp cùa bô mây hành ehinh: Dôi vài Viêt Nam chùng ta, bô mây hànhchinh chuyên nghiêp van eôn mai. Càn bô Dâng, doàn thê, càn bô, công chùc hànhchînh, viên chùc su nghiêp vân eôn dang lân lôn. Công chùc là mot nghê, ma là mot nghècao câp. Vây, dâ là mot nghê thî cân phài dugc dào tao nhu dào tao nghê. Hiên nay, dôingù công chùc cùa chùng ta không on dinh, luôn cô su dieu dông, luân chuyên tù noi nàysang nai khàc, tù lînh vue chuyên mon này, sang lînh vue chuyên mon khàc, mang tînhchâp va, tuy tien, không theo qui khoaeh, kê hoach; nhu vây thî khô ma chuyên nghiêpdugc. Mot Cân bô, công chùc chuyên nghiêp phài dat tiêu chuân vê chînh trj, trînh dôvân dung công nghê hiên dai va cô ky nàng nghê nghiêp. Làm Giâm dôc mot sa thî phàieô kiên thùe hiêu biêt vê ngành mînh, dông thài phài cô nàng lue quàn ly. Giâm dôcdoang nghiêp dâ là mot nghê, tai sao giâm dôc sa lai không phài là mot nghè? Càn bô,công chùc hành chînh cân phài dugc day làm Giâm doc hay Chù tjch thî phài làm nhùnggî, thâm dinh va ky nhu thê nào vv.. .Chù không thî chi biét ngoi doc chînh sâeh.ii) Hiên dai hoâ là nhu câu câp bâch doi vài nèn hành chînh cùa chùng ta. -29
 • 42. Hiên dai hoâ không phài chi là viêc trang bj nhiêu mây môe thiêt bi, phuang tien hiêndaj, hiên dai hoà truàe hét phài tù dôi ngù cân bô, công chùc. Công chùc hiên dai thi maieô dugc mot nên hành chinh hiên dai.Hiên dai hoâ trong tô chùc co quan hành chînh không gî bàng dùng phuang phàp canhtranh thông qua thi tuyên, cùng vài dô là viêc âp dung câc phuang phâp quàn ly khoahge, nhùng kinh nghiêm qui bâu cùa nhûng nuàc phât triên vv...Cô thé nôi mot tô chùc dugc coi là chuyên nghiêp va hiên dai chî khi tô chùc dô dugc cacâu mot câeh hgp ly va khoa hge. Phân tîch công viêc va do luong công viêc là mot trongnhùng công eu không thê thiêu khi ta xâc dinh ea câu cho mot tô chùc.4. Ly thuyét vè tuyên dung va mot so kinh nghiêm vè tuyen dung à nuàc ngoài4.1. Tuyên dungTuyên dung là mot quà trînh thu hùt nhùng ùng cù viên du dieu kiên de cung câp chonhùng vj trî eôn thiéu nguài trong tô chùc. Dé cung câp nhân lue cho câe vi trî, càc tôchùc cô rât nhiêu su lira chgn. Viêc lira chgn dé nhân ai vào làm viêc là giai doan euôicùng cùa quâ trînh tuyên dung. Tô chùc phài xâc dinh mue tiêu truàe mât cùng nhu lâudài cùa mînh va du doàn dugc nhu câu vê nhân lire de cô thê vach ra nhu câu này trongquâ trînh phât triên cùa tô chùc. Tuyén dung là quâ trînh diên ra lien tue va phù hgp vàinhu câu, nhiêm vu cùa tô chùc. Trong mot moi truàng eô tinh canh tranh cao thî viêc lâpkê hoach tuyên dung va vô cùng cân thiêt. Câe tô chùc cân du doàn truàe nhu câu trongtuong lai va phài xùc tien mot càch sang tao, ehù dông nhâm nàm bat kjp thài ea hôi eôsân.4.1.1 Tuyên dung nôi bôTrên thuc té, nhièu to chùc nhà nuàc thuang uu tien cho nhùng nguài dang làm viêctrong ca quan (vê diêm sô va chi sô tin nhiêm). Trong càc tô chùc phi Igi nhuân cùng tontao ché dô uu tien cho nhùng nguài dang duong chùc vî su on djnh cùa câc chuang trînh 30
 • 43. hành dông, vî su lien két vài công dông va nguôn kinh phi. Trong truàng hgp này, lânhdao tô chùc nên xem xét lai nguôn Iao dông cho ca quan mînh truàe tien.Dé tuyên dung trong nôi bô, câe tô chùc nên gàn viêc lâp kê hoach chien luge vài kêhoach vê nguôn nhân lue cùa mînh. Nhûng nguài eô lien quan dén viêc quàn ly nguônnhân lue càn phài làm viêc cùng nhau dé lâp du an nguôn nhân lue dira trên trinh dô kynàng hiên tai cùa nhân viên. Hg nên xem lai càc vân de lien quan dên luân chuyên, huutrî, thàng chùc va thôi viêc. Hg cân phài lâp nên câc kê hoach tiêp theo va phài chi ranhùng câ nhân cô thê thay thé vào nhùng vi trî dang khuyêt nguài.Công viêc này dôi hôi nguài quân ly nguôn nhân lue phài theo dôi lien tue, câp nhâtthuông xuyên nhùng thành tîch va ky nàng cùa moi nhân viên, dông thài cûng phài theodôi nhûng yêu câu, dôi hôi cùa moi vi tri dô.Viêc tuyên dung trong nôi bô dugc nhiêu tô chùc âp dung, vi quâ trînh này tao dieu kiêncho nguài quân ly ca hôi xem xét va dânh giâ trînh dô, ky nàng, khà nàng va nhùng dàcdiêm khâe cùa ùng cù viên truàe khi lira chgn.Tuy nhiên, tô chùc cùng cân nên xem xét dên câc yêu tô khâe khi tien hành tuyén dungtrong nôi bô. Cô mot sô vj trî dôi hôi nhùng ky nàng dàc thù ma trong nôi bô không dâpùng dugc, do dô cân phài tuyên dung hoac thuê nguài tù bên ngoài vào. Dieu này cûngdông thài tàng tînh canh tranh trong dôi ngû nhân viên cùa tô chùc. Viêc tuyên dung tùbên ngoài vào cùng eô mot ly do quan trgng khâe, dô là dé thay dôi vàn hoâ nôi bô dangton tai trong tô chùc.4.1.2. Tuyin dung tù bin ngoài tô chùcTuyên dung tù bên ngoài là dé tîm nhûng ùng cù viên thîch hgp trên thj truàng Iao dông.Thj truàng Iao dông phù hgp là thi truàng dugc xâc djnh bài ky nàng cho cho câc vi tricông viêc. Thj truàng Iao dông dia phuong là càc khu vue nhô. -31
 • 44. Câc vj trî công viêc nhu Iao dông phô thông, nhân viên vàn phông, nhân viên ky thuât vanguài cung câp dich vu truc tiép thuong do thj truàng dja phuong cung câp. So vài thi truàng dja phuong, thj truong Iao dông khu vue là thi truàng lôn bao gôm motquân, thâm chî vài khu vue cùa mot bang. Phu thuôc vào nguôn cung câp eâe ky nàng taikhu vue, câe nhân viên ky thuât, quàn ly va nhà chuyên mon cûng nhu câc nhà khoa hoc,ky su thuông dugc tuyên tù thj truàng Iao dông khu vue này.Câc ca quan trung uong, dia phuang va càc tô chùc thuông nhà dén thj truàng Iao dôngtoân quôc khi thj truàng Iao dông dja phuong không dâp ùng dugc nhùng nguài cho câevj tri chuyên mon dôi hôi vê mot ky nàng quan trgng: eâe nhà khoa hoc, ky su, nguàiquàn ly, câc nhà chuyên mon, càc giâm dôc dieu hành...Hiên nay, vài su ho trg vô cùng dàc lue cùa hê thông mây tînh thuông xuyên, lien tue eônhùng thông tin câp nhât, hiêu quâ cùa công tâe tuyên dung cûng dà dugc nâng lên râtnhiêu, nô tao thuân Igi cho eâ nguài tuyên dung va nguài di tîm viêc muôn dugc tuyêndung.4.1.3. Tuyin dung à càc chînh quyin dia phuong va càc tô chùc phi lai nhuânViêc truàe tien là tô chùc phài xem xét lai de xâc dinh nhûng yêu câu vê khà nâng cûngnhu ky nàng ma vj tri cân tuyên dung thêm nguài dôi hôi. Sau dô, se cô ké hoach tuyénchgn: tai thj truong dja phuong hay khu vue quoc gia. Thu ky vân phông, nhân viênthuong mai va ky thuât thuông do thj truàng dja phuong cung câp.Câc vi trî quân ly (Giâm dôc dieu hành, giâm dôc vê phât triên, nhà quàn ly thành phô,eành sàt truong, giâm dôc nhùng phông lôn nhu phông nhân su phât trién công dong,phông tài chînh ...), câe nhà khoa hge, bâc sy eô thé do thj truàng quoc gia cung câp.Viêc tuyên dung cô thê thông qua tap chî va bân tin chuyên ngành tâp trung vào nhûngngành, nghè tâp trung va nhuùng ngành nghè dàc biêe (Vi du: Lînh vue nghê thuât, giài 32-
 • 45. tri, hoat dông xâ hôi...), dô là chua ké tài nhùng trang Web eô dich vu phuc vu cho viêctuyén dung nhân viên va nguài dang tîm viêc.Câc chinh quyèn dai phuong, eâe tô chùc phi chînh phù cûng bât dâu su dung phuangphâp tuyén nhân viên qua mang, va hon thé nùa thông qua mang eô thé kiém tra trinh dôcùa hg bàng nhùng câu hôi bô sung, tu dông cho diêm va thông bâo kêt quâ cho ùng cùviên biêt.Càc ùng viên eô thé phài trà lài mot sô câu hôi bô sung nêu vi tri công viêc dôi hôi: Sô anninh xâ hôi, sô bàng lài xe, dia chi email va nhà riêng... Càc thông tin này se dugc bàomât. Khi dâ dâng ky dia chi email, nguài xin viêc se nhân dugc thu thông bâo tu dôngrang, don xin viêc cùa hg dâ dugc nhân va dâ tu dông chuyên cho nhân viên quàn lynguôn nhân lue cùa tô chùc. Viêc tuyén dung qua mang dâ làm tàng sô nguài xin viêc lênrât nhièu lân, dong thài nô cûng giùp loai bôt nhhùng nguài không phù hgp. Quâng eâolà mot phàn cùa quâ trinh tuyén dung, nên nô phài tâp trung vào chuyên mon cùa côngviêc dôi hôi dé hâp dân nhùng ùng viên eô chuyên mon phù hgp. Vî du: Bài kiêm tra viêtdé chùng tô khâ nàng làm viêc nhu dânh mây, tu giài thiêu, bien tâp mot bâo eâo hoacmot cuôc hgp phông vân.Dé dâm bào su công bàng, tô chùc nên xem xét ky luông thù tue tuyên dung dé trânh chonguài du tuyén không bj phân biêt dôi xù. Vi du nhu trong câe chien luge tuyên dung,không nên loai trù bât cù mot nhôm dôi tugng nào eà. Ùy ban ea hôi viêc làm bînh dâng(EEOC) câm su uu tien dira trên eâe tiêu chî: tuôi tâe, giài tînh, quôc tich, ton giâo,chùng tôc trong tuyên dung. Tuy nhiên, mot sô tô chùc vân thuc hiên viêc tuyên dungnhàm vào mot sô dôi tugng eu thê dang thiêu trong tô chùc. Vi du: chinh quyên lien bangdâ dua ra mot chuong trînh tuyén dung nhàm tàng sô nguài Bô Dào Nha, Tây Ban Nhatrong lue lugng Iao dông lien bang dông thài cùng cô gang tuyên chgn càc sinh viên tôtnghiêp tai câe truong dai hge dành cho nguài da den va mang lai cho hg nhiêu ca hôi de -33
 • 46. tiép xùc vài càc thông tin tuyén dung lien bang. Viêc tuyén dung nhàm vào câe dich eu thé này nên dugc thuc hiên phù hgp vài kê hoach hành dông hoàe theo thoà thuân dà dugc ky két 5. Phân tich, do Ivàng công viêc trong lînh vire hành chinh Khi tô chùc dâ ra dài, eô tô chùc bô mây, eô con nguài vv..., làm thê nào dé tô chùc hoat dông eô hiêu quâ nhât, dé moi eâ nhân trong tô chùc dèu eô mot vi trî dùng trong bô mâydé cô thê phât huy hêt nàng lue, trî tue, khà nâng cùa mînh cho tô chùc? Mot trong nhùngcông viêc cân phài dugc tien hành dô là Phân tich, do luàng công viêc ".5.L Phân tich công viêcMot công viêc thuong là tâp hgp cùa nhiêu phân viêc nhô gom lai, cô phân viêc eô thêtien hành riêng rê rôi gôp lai, tao ra su hoàn thành cùa công viêc lôn, cô phân viêc cô lienquan chat ché vài càc phân viêc khàc nhau, nô chi dugc thuc hiên khi mot phân viêc khàcdâ hoàn thành va su hoàn thành cùa nô là tien dé de thuc hiên phân viêc dâng sau (Taomot chu trinh công viêc). Cô phân viêc don giàn, cô phân viêc phùc tap, nô chi dugc thuchiên trong dieu kiên nhât dinh va dôi hôi nguài thuc hiên phài cô nàng lue.Phân tich công viêc là mot phuong phàp, mot quâ trînh thu thâp mot eâch cô hê thôngcàc thông tin lien quan dên công viêc, xâc djnh câc ky nàng, nàng lue va trâch nhiêm cânphài cô dé thuc hiên công viêc.5.7.7. Mue dîch cùa phân tîch công viêc?Tuy thuôc vào pham vi, mue dîch cùa nhà quân ly, chùng ta eô thé khai thâc két quà cùahoat dông phân tîch công viêc dugc thê hiên duài câc gôe dô sau:* Tîm mue dîch tông thê cùa công viêc: Se trà lài cho ta câu hôi tai sao eô công viêcnày?, nguài thuc thi công viêc dô se gôp phân gî cho tô chùc?.* Tîm hiêu vê nôi dung công viêc: Xâc dinh cho ta bàn chat va pham vi cùa công viêctheo chùc nàng, nhiêm vu se dugc thuc thi. 34-
 • 47. * Xâc dinh trâch nhiêm eâ nhân: Trà lài dugc kêt quà dâu ra là gî va nguài nàm giù vj trîphài chiu trâch nhiêm gî?. * Xâc dinh tiêu chuân hoàn thành: Tiêu chî, bien phàp hoac câe chi sô dugc su dung dédânh giâ mùc dô thoà mân cùa công viêc dâ dugc thuc hiên.* Xâc djnh trâch nhiêm vê mat tô chùc: Mùc dô va pham vi trâch nhiêm viêc ra quyêtdinh, giài quyét vân de, quan hê qua lai, kiém tra khôi lugng va chat lugng câc nguônlue.* Xâc djnh vj tri tô chùc: Vi trî công viêc trong tông thê cùa tô chùc.* Nhân tô dông ea: Ca ché khuyên khieh âp dung dôi vài nguài giù vj trî công viêc.* Nhân tô phât triên: Ca hôi nguài giù công viêc dugc thàng tien va dat dugc nhùng kynàng mai.* Nhân tô moi truong: Câe dieu kiên làm viêc, sue khoé va an tôan.Tôm lai, phân tich công viêc là mot bô phân cùa quâ trînh thiét ké ca câu, tô chùc hoac tôchùc lai mot tô chùc hiên cô. Là mot công eu cùa quàn ly nhân lue. Két quâ eu thé cùaphân tîch công viêc là su mô ta eâe nhiêm vu va chùc nàng nguài thuc thi, xâc dinh chùcnàng cân cô dé thuc hiên công viêc, xâc djnh ea câu công chùc. Phân tich công viêc lànèn tàng cho viêc tuyên chgn công chùc, thi nâng ngach, dânh giâ nàng lue công chùcw...5.1.2 Quâ trînh phân tîch công viicBuàcl: Thu thâp du lieu công viêcCô rât nhiêu phuong phâp dé thu thâp thông tin, tù viêc phân tich câc chùc nàng, nhiêmvu cùa tô chùc, bao gôm: • Phông vân: Phông vân là phuong phâp dugc dùng phô bien nhât. Nô dôi hôi kynàng cùa nguài phân tîch va tiét kiêm thài gian. -35
 • 48. • Bàng câu hôi de kiém tra: Dây là phuang phâp hùu îch giùp cho công chùc mô tacông viêc cùa mînh. • Quan sât: Phuong phâp này eô thê dùng dôi vài càc công viêc tay chân va hànhchînh làp di lâp lai. • Tu mô ta: Dây là phuang phâp kinh té nhât. Tuy nhiên, chat lugng phu thuôc vàokhà nâng va kiên thùe cùa nguài giù vi trî công viêc. • Nhât ky: Là phuong phàp hùu îch dôi vài công viêc quàn ly nhung dôi hôi nguàigiù vj trî công viêc phài quan tâm. • Hôi dông chuyên gia. • Phôi hgp câc phuong phâp trên. Trong pham vi nôi dung nghiên cùu cùa luân vàn này, tâe già lira chgn phuong phàp tumô ta, dây là phuong phàp nhanh nhât va kinh tê nhât. Tuy nhiên, chat lugng phu thuôcvào khà nàng va kién thùe cùa nguài giù vj tri công viêc. Khi kê khai, dôi hôi phài liêt kêtât eâ công viêc nàm trong, ngoài chùc nàng. Công viêc thuong xuyên, không thuôngxuyên, công viêc dôt xuât vv..,Evàc 2. Chia tdch công viêc vàphân tîchSau khi kiêm tra tînh hgp ly cùa dû lieu, thuc hiên viêc chia tàch công viêc. Chia tàchcông viêc là quà trînh chia nhô công viêc dé xâc dinh càc thành phân câu thành côngviêc. Viêc chia nhô này eàng chi tiêt eàng tôt cho dên khi thành phân công viêc don giànnhât, Tuy nhiên, dieu dô eôn tuy thuôc vào mue dîch, vj trî cùa tô chùc ma viêc chia nhôtheo mùc dô khàc nhau. Sau khi chia tàch công viêc, thuc hiên viêc phân tîch, mô ta côngviêc theo câc yêu tô sau dây: • Tên công viêc, • Trâch nhiêm: Xét pham vi va mùc dô ành huông cùa công viêc, • Moi quan hê dôi vài câc công viêc khâe. 36-
 • 49. • Giâm sât: Kiêm tra ai, chiu kiêm soât cùa ai? • Su dung eâe giâc quan dé thuc hiên công viêc, • Dôi hôi hoat dông thê chat, • Nhûng dôi hôi vè giao tiêp nôi bô va giao tiép bên ngoài, • Ngôn ngù su dung, • Mây môe thiêt bj phuc vu cho công viêc, • Ky nâng, ky xào cùa nguài thuc thi công viêc, • Dôi hôi vê càc dàc diêm câ nhân, • Dôi hôi vê dieu kiên làm viêc: Luu y dén eâe yéu tô công viêc hay phài di nhiêunai, làm viêc biêt lâp, làm viêc vê dêm, làm viêc kéo dài trong nhiêu già vv...Tôm lai, nôi dung cùa viêc phân tîch công viêc phu thuôc vào mue tiêu phân tich. Néumue dîch chînh là xâc dinh nôi dung công viêc thî tâp trung vào câe chùc nàng, nhiêm vuva trâch nhiêm. Nêu mue dîch chinh là phân tîch vai trô thî tiêu diêm se là càc khîa canhxù su ma công viêc dôi hôi. Nêu mue dich là phân tîch thâm quyên, thî nhùng ky nàng vakhà nàng tai nai làm viêc se là moi quan tâm chînh vv...Buàc 3. Dành già vàphân logi công viêcDira vào kêt quà phân tîch công viêc à buàc 2 de phân loai công viêc tuy theo mue dîchsu dung. Cô nhiêu phuong phâp dânh già, phân loai công viêc, eu thê là:Phuong phâp phân loai công viêc theo tâm quan trgng dôi vài tô chùc.Phuong phàp phân loai công viêc bàng câeh so sânh vài eâe yêu tô trong co câu ly tuôngdugc thiêt lâp tù dâu.Phuong phâp dânh giâ dô phùc tap công viêc bàng thang diêm; theo dô công viêc dugcxem xét theo câc yêu tô, moi yêu tô dugc cho mot thang diêm nhât dinh, sau dô công sôdiém cùa câc yêu tô lai.Phuong phâp dành giâ dô phùc tap công viêc, dugc dua vào 3 yéu tô ca bàn sau: 37
 • 50. • Yêu tô vê phâm chat nghê nghiêp: Bao gôm nhùng nôi dung côt loi, trong dô théhiên: nàng lue tu duy (kién thùe, tri thùe nghè nghiêp); nàng lue hành dông (ky nàng Iaodông, hay khà nàng tô chùc thuc hiên, thé hiên thi hành... va su tinh thông, dieu luyêncùa nghê nghiêp, hay là ky xào). • Vê yêu tô trâch nhiêm dôi vài công viêc: Bao gom nhûng nôi dung chù yéu vè vjtrî trâch nhiêm doi vài công viêc ma trong quâ trinh Iao dông nguài dô phài quan tâm déeô thé hoàn thành tôt công viêc dugc trao, eu thé: i) Trâch nhiêm cao hay thâp do tînhehât công viêc cô pham vi ành huông rông hay hep. ii) Trâch nhiêm vè eâe quyét dinh,lira chgn cô ânh huông dên nhûng nguài khàc. iii)Trâeh nhiêm dôi vài phuang tien tàisân, trang bi Iao dông. iv)Trâeh nhiêm dôi vài su an toàn, tînh mang con nguài. v)Tràehnhiêm dôi vài eâe moi lien hê, dôi ngoai, • Yêu tô vê mùc dô eàng thàng va tînh hâp dan, tînh don dieu cùa công viêc, dugcthê hiên: i) Dành giâ mùc dô phài su dung cuông dô ca bàp vè thé lue (hao phi sue lue)trong quâ trînh Iao dông. ii) Mùc dô phài tâp trung thân kinh, su eàng thàng châm ehù,theo dôi lien tue dôi vài công viêc. iii) Mùc dô phài tâp trung trî nâo, cuông dô hoat dôngtrî nâo phài phân tîch, tînh toân lira chgn va xù ly câe khôi lugng thông tin. iv) Mùc dôcùa su thay dôi trang thâi Iao dông, su di chuyên, thay dôi câe dông tâe tu thê Iao dôngnhiêu hay ît. v) Mùc dô hâp dân, don dieu té nhat va tâm ly xâ hôi vài công viêc.Tôm lai: Trong quâ trînh Iao dông, dû à vi tri nào cùng dêu bao gôm câc yêu tô ca bàntrên, tùng yéu tô trên se dugc lugng hoà thành càc mùc dô khâe nhau. Moi loai công viêcùng vài mot thang diêm. Tông hgp câc diêm se thây mùc dô phùe tap cùa tùng côngviêc, kêt hgp vài tiêu chuân ngach công chùc dé xêp công chùc vào câc vi trî làm viêccùa tô chùc cho phù hgp. -38
 • 51. 5.2.Do luông công viêc5.2.1. Dinh nghîaDo luông công viêc là mot tâp hgp câe thù tue de xâc djnh khoàng thài gian cân thiêt choviêc thuc hiên công viêc trong nhùng dieu kiên nhât dinh, phuong thùe lâm viêc nhâtdinh; cûng cô thé nôi: Do luông công viêc là do dô dài thài gian cùa câe hoat dông manguài Iao dông da su dung dé hoàn thành mot công viêc (hoàe mot yêu tô câu thành côngviêc).Già su, ehât lugng công viêc nhu nhau, thî khoàng thài gian thuc hiên se cho thây nguàinày làm viêc eô nàng suât cao hon hay thâp hon nguài khàc, khi mot công viêc nào dô(eô tînh on dinh cao) dâ dugc xâc dinh vê khôi lugng va thài gian chuân dé giài quyêt, thita cô thê xâc dinh dugc mot càch chînh xâc sô nhân viên, trinh dô cùa nhân viên va càcnguôn lue cân thiêt khâe dé thuc thi công viec dô.5.2.2. Ky thuât do luàng công viicDo luông công viêc là giai doan tiêp theo cùa quâ trînh liêt kê, phân tîch công viêc, làmea sa dé xâc dînh vê sô lugng, ehât lugng công chùc trong viêc xây dung ea câu côngchùc cùa mot tô chùc, dugc thuc hiên theo 3 buàc sau:Buàc L Chon thài dogn nghiin cùu:Dôi vài công viêc don lé, chuyên mon don thuân, eô tîch ehât làp di làp lai mot càchthuông xuyên va don thuân (nhu công tâe vàn thu, kê toàn vv...) cô thê chgn thài doan 1thâng, 3 thâng va nhiêu hon, tuy thuôc vào mue dîch nguài nghiên cùu. Công viêcchuyên mon cô mùc dô phùc tap cao, cân nhiêu dên yêu tô tu duy, trùu tugng, thài doanxù ly khâe nhau, thî nên chgn thài doan nghiên cùu theo nàm kê hoach (12 thâng). Côngviêc mang tfnh chu ky va dôt xuât nhu công tâe bâu cù vv... thî thài doan nghiên cùu nênchgn thài doan theo chu ky vv...Buàe 2. Phân tîch, chia tdch trin tùngyiu tô câu thành công viêc: 39
 • 52. Trên ea sa két quâ chia tàch (chia nhô tùng phân viêc) dâ dugc thuc hiên à eâe buàctrên, tien hành do luông cho tùng yéu tô de xâc dinh thài gian cùa tùng yéu tô, tù dô xâcdinh dugc tông thài lugng cho tùng phân viêc à tùng mùc dô khâe nhau, dây là ea sô déxâc dinh dugc tông sô ngach công chùc cho mot tô chùc.Buàc 3. Tông hap thài gian do luàng cho cdc phàn viêc:Tù két quâ do luông cùa tùng yêu tô câu thành cùa càc buàc trên, tông hgp thài gian cùatât eâ sô lân thuc hiên nhiêm vu cho tùng phân viêc cùa thài doan nghiên cùu, ta dugctông thài gian cân thiêt de thuc hiên hoàn thành càc nhiêm vu cho mot tô chùc, dây là easa de xâc djnh tông sô bien ché cân eô cho mot tô chùc.Cô rât nhièu câeh de do dêm thài gian thuc hiên công viêc cùa mot tô chùc, dieu dô phuthuôc vào chùc nàng, nhiêm vu cùa tô chùc. Mot ca quan hành chînh su nghiêp se dugcâp dung càch do dêm khâe vài mot dây chuyên sàn xuât trong mot doanh nghiêp vv...Sau dây là mot sô phuong phâp thuông dugc dùng:i) Nghiên cùu, do dêm thài gian bàng dông hô bâm già;ii) Càc tiêu chuân dugc uàc tînh hoàe theo ghi chép Ijch su cùa nguài cô kinh nghiêm;iii) Tu kê khai thài gian hoac tu bâo eâo;iv) Lây mâu công viêc dé thiêt lâp mot chuân mue chung cho công viêc;vi) Nghiên cùu vân hành vi mô;vii) Câe chuân mue thài gian dâ dugc xâc dinh vv...Trong pham vi bâo eâo luân vàn này, tâe giâ lira chgn phuong phâp thù 3 "Tu kê khaithài gian hoac tu bâo eâo";Khi âp dung phuong phâp này, moi công chùc dugc yêu câu kê khai công viêc hoàe ghinhât ky công viêc ma mînh dâ su dung thài gian trong thài ky thù cô su giâm sât, trongmot thài doan nhât dinh dâ dugc xâc dinh, công chùc dô tu ghi chép mgi hoat dông cùa -40
 • 53. bàn thân, cô bao nhiêu dâu viêc dugc tien hành, tù dô thu thâp két quâ, tong hgp va phântîch, thiêt lâp chuân mue.Dé su dung ky thuât do luông này, cân phài chuân bj:i) Bàng liêt kê nhiêm vu, vài dây dû, chi tiêt câe hoat dông cùa công chùc trong eà quàtrinh thù nghiêm;ii) Mau ghi chép thài gian dugc thé hiên, liêt ké thài gian bât dâu, thài gian thuc hiên,thài gian ehà dgi cùa moi hoat dông, cô thê thî mô ta hoat dông va chi tiét eâe dâu ra;iii) Công chùc tu mînh phài dugc thông tin va tâp luyên thuc té truàe khi bat dâu thuchiên kê khai. Thài gian chuân dugc xâc dinh cô thé là thài gian thuc hiên nhiêm vu cùanguài tien tien (cô nàng suât Iao dông cao), nguài trung bînh hay trung bînh công, dieudô phu thuôc vào dôi hôi cao hay thâp cùa tùng tô chùc.Câe vân dé lien quan dên tinh ehinh xâc cùa kêt quà kê khai phu thuôc hoàn toàn vào kynàng, ky xào, tînh trung thuc cùa nguài làm mâu va mot phân phu thuôc vào su giàm sâtcùa nguài giàm sât.Ifu diêm: Dû lieu thu thâp dugc hoàn toàn mai mé. Vî vây, công chùc eô thê de dàngnhà lai mot càch tuong dôi chînh xâc nhûng gî dà thuc hiên, han chê dugc viêc bô sot.Nhu-çre diêm: phu thuôc quâ nhiêu vào nguài dugc chgn làm mâu va su chông dà cùanguài làm mâu, sue ép tù bên ngoài trong quâ trinh thuc hiên mâu.5.2.3. Moi quan hê giùa công viêc vài dàc diêm nguài thuc hiinViêc xem xét càc thông sô chi tiêt cùa công viec nhàm tuyên chgn dugc nhân viên vùa y,bo trî dùng nguài, dùng viêc. Hây xem hînh 1-2 duài dây. 41-
 • 54. Hînh 1-2 Sa dô moi quan hê giùa câc yéu tô. Dâm bâo dùng nguoi, dùng viêc "^Khà nâng *Nâng khieu *Ky nâng *Kién thùe *Nàng lue 1 *Cà tînh *Sà thîch Nâng suât công viêc Su thoà mân *Giâ tri *Thâi dô *Dông lue *Lieh su công tàc *Dàc diêm khâeNguon: Tù tài lieu tâp hudn vi Tô chùc va phuang phàp phân tich công viic,Bô Nôi vu.6. Công tàc dinh bien trong tô chùc6.L Mue tiêu cùa công tâe dinh bienMue tiêu cùa công tâe djnh bien là làm sao dé cho tô chùc:i) Dû sô công chùc dé dâp ùng thuc hiên hoàn thành nhiêm vu (Dû).ii) Moi eà nhân cô dugc mot công viêc tuong xùng vài nàng lue, trînh dô, sa truàng cùamînh (Dùng).iii) Trâch nhiêm va nghîa vu cùa moi eâ nhân trong tô chùc dugc làm rÔ de trânh dugc sutrùng chéo hoac bô sôt nhiêm vu (thuc hiên dùng chùc nàng).iv) Tao dieu kiên cho công chùc phât huy hêt nàng lue cùa mînh.Tô chùc hoat dông dathiêu quà va hiêu suât cao nhât (tînh hiêu quà trong tô chùc). 42
 • 55. Vân dé dinh bien là mot quâ trinh lien tue. Hoàn eành luôn thay dôi, công tâe dinh biencùng càn dugc dôi hôi nhu vây. Nhà quàn ly à moi câp cao trâch nhiêm giâm sât eâe yêueau cùa công tàc djnh bien va tien hành câe bien phàp thich hgp, dé tàng giàm, bo trî laiva thay dôi thành phân càn bô theo tiêu chuân ehât lugng6.2. Xâc dinh bien chéDé xâc dinh bien ché "Dùng"và "Dù"ehùng ta su dung két quâ nghiên cùu cùa 6 buàc dàthuc hiên trong quâ trînh phân tîch, do luông công viêc va thuc hiên mot sô công viêcsau:i) Tù chùc nàng xâc djnh nhiêm vu cùa tô chùc;ii) Chia nhô công viêc;iii) Phân tîch mô ta công viêc;iv) Phân nhôm eâe loai công viêcv) Do luông thôi gian thuc hiên công viêc theo tùng loai va dô phùe tap;vi) Tînh toân thài lugng cho tùng loai công viêc, tùng ngach công chùc;vii) Dôi chiêu vài thài lugng tiêu chuân de xâc dinh sô lugng công chùc theo tùng ngachva tông sô công chùc toàn don vj; Cân doi, ea câu, sàp xép, thiét ké lai công viêc cho phùhgp. Câc buàc tien hành tù buàc 1 dên buàc 6 dâ giài thiêu phân trên, sau dây xin dugcgiài thiêu buàc 7 va buàc 8.6.3. Tînh toân bien chê cho mot tô ehùeThài gian làm viêc trong 1 nàm (12 thâng) theo qui djnh dôi vài 1 công ehùe là: 365ngày - (2 ngày nghi x 52 tuân +12 ngày (phép) + 8 ngày (le têt) = 241 ngày.Buàc 7. Xâc dinh tông biin chi vd sô luong biin chi à moi nggch công chùc Tt i)S6 bien ché = 241 ngày. 43-
 • 56. Tni ii) So bien ché à moi ngach = 241 ngày. Tt: là tông thài gian dé don vi hoàn thành tât eâ eâe công viêc trong thài doan lua chgn dé nghiên cùu.Tni: là Tông thài gian do dêm dugc theo dô phùc tap cùa công viêc.Nguôn: Tù tài lieu tâp huân vi Tô chùc va phuong phàp phân tîch công viic "Du an VN/SlDA.99.BÔNôivu.Buàe 8. Diiu chinhTù két quà cùa 2 công thùe trên thuông không phù hgp vài nhau nên cân phài thuc hiênbuàc này, nôi dung cùa buàe này gôm:i) Thiit ki Igi công viic cô liin quan: Lfàe thài gian cho công viêc cùa moi cà nhân lànhân tô quan trgng dé thiét lâp eâch thùe thuc hiên công viêc dô. Câeh thùe thuc hiênnghîa là công viêc dugc hoàn thành gôm trînh tu Iao dông vài thiét bj cân thiét va su phôihgp hoàe sàp xêp giùa câe yêu tô dô. LTàc thài gian cûng cho phép lâm cân bàng lai càcnhiêm vu Iao dông giùa câe cân bô va phôi hgp câc công viêc khâe nhau trong mot ehuôilien tue sao cho thài gian ehà dgi giàm toi thiêu; // )Dành già kit quà thuc hiên nhiim vu cùa timg công chùc: Vài câc tiêu chuân Iaodông dugc thiêt lâp, nguài giâm sât se suy nghî thài gian hoàn thành công viêc cùa viênchùc này lai dài nhu thê. So sành vài càc viên chùc khàc, thî cô thê dânh giâ nhân viênnày tôt hon, bàng hoàe kém hon. Tiêu chuân Iao dông dugc thiêt lâp theo càch thùe trênlà tiêu chuân cùa "Viên chùc trung bînh". Viêc phân bô thài gian hgp ly càn dugc làm.Thài gian an không ngôi rôi va phi sàn xuât cân dugc giàm. Cân phài ly giài tai sao côngviêc lai dugc hoàn thành mot eâch châm ehap. Sau dô là viêc yêu câu thay dôi thôi quenIao dông cù; 44-
 • 57. iii) Xâc dinh biin chi cùa dan vi: Kêt quà cùa viêc dành giâ công viêc là à cho dânh giàchinh xâc hon viêc hoàn thành công viêc cùa viên ehùe. Do vây, tông so thài gian maviên ehùe su dung cho công viêc càn phài dugc biét. Cô thé tàng hoac giàm khôi lugngcông viêc cùa nguài dô mot eâch phù hgp. Sô lugng bien ché eô thé xâc djnh hoàe dànhgiâ dugc chi khi tât cà câe viên ehùe dâ su dung toàn bô khà nàng va thài gian cho côngviêc cùa mînh. Khi công viêc hoàn thành mgi viên chùc dugc dành già, thî công viêc cùatô ehùe dô eô thê dugc xâc djnh va eô thê luân là thiéu, dû hay thùa. Dây là ca sa dé yêucàu dugc thêm hoàe bôt bien chê cùa tô chùc.iv) Thiit lâp tù khôi luong công viic va tù khôi luong công viic di din nhu câu vê nhânlue cùa tô chùc: Mot khi tiêu chuân thôi gian Iao dông dugc thiêt lâp se giùp cho lânhdao ca quan tînh toân thài gian cân thiêt dé hoàn thành toàn bô câc hoat dông cùa mînh.Câe tiêu chuân Iao dông dugc su dung nhu là nhùng tiêu chuân so sânh khi lâp ké hoach.Nôi ngàn ggn là cân xem xét tînh khà thi cùa ké hoach.v) Thiêt lâp ca chê khuyên khîch: Nhu dâ nôi à trên, tiêu chuân thài gian Iao dông va thàigian chuân dugc tînh toân dira vào sô bînh quân câe kêt quâ nghiên cùu. Thài gian chuânlà thài gian hoàn thành công viêc cùa "viên chùc trung bînh". Nôi càch khâe, eâe tiêuchuân Iao dông cô thê dugc su dung nhu là mùc dô trung binh de hoàn thành công viêc.Công viêc nào hoàn thành tôt hon mùc chuân mue se dugc khen thuông, nêu xâu hon thîcàn phài dugc thay dôi, cài tien.vi) Thiêt lâp vd tînh dên càc yêu tô ành huàng khàc (vî du nhu tînh toân ty le % phù hgpcho công tâe dôt xuât, hgp, dào tao vv....)Hoat dông nghiên cùu công viêc dugc thuc hiên thông qua câc moi quan hê, dugc thêhiên thông qua hînh 1-3 duài dây. -45
 • 58. Hînh 1- 3.Sa dô moi quan hê giùa câc hoat dông nghiên cùu công viêc Nghiên cùu công viêc (N/cùu thài gian vân hành) Phuang phâp nghiên cùu Do luàng công viêc (nghiên cùu vân hành) (Nghiên cùu thài gian) Don giàn hoà công viêc Tiêu chuân hoà công viêc (Tiêu chuân thài gian công viêc va thài gian chuân) Thiet ke lai cong viec Ke hoach công viêc (Vè vân hành hoac thài gian Khoi lugng công vice hoac eâ hai) Nâng suât dugc câi thiên Câe nguôn lue dugc phân bôNguôn: Tù tài lieu tâp huân vê Tô chùc va phuong phàp phân tîch công viêc Bô Nôi vu. 46-
 • 59. CHtrONG 2 KÉT QUÀ DIEU TRA, KHÀO SÀT TAI UBND HUYÊN GIA BINH TÎNH BÀC NINH1. Dae diém tinh hinhBàc Ninh là tinh dông bàng vùng châu thô sông Hong, dugc tâi lâp tù nàm 1997 trên easa chia tàch tinh Hà Bàc, vài diên tich tu nhiên 807,6 km2. Dân sô cô mat tinh dên thàidiêm 31/12/2004 là: 992.019 nguài. Trong dô: Sô dân sông à thành thj là: 129.053nguài, chiêm 13 %; Sô dân sông à nông thon là: 858.403 nguài, chiêm 86,53 %. Là mottrong nhùng tinh cô mât dô dân sô cao so vài eà nuàc 1.228 nguài/km2, thu nhâp binhquân dâu nguài eôn thâp.Bàc Ninh nàm trong vùng trgng diêm phât triên kinh tê giùa HàNôi - Hài Phông - Quâng Ninh, giàp thù dô Hà Nôi, hê thông giao thông thuân Igi.Nhùng yéu tô, dieu kiên thuân Igi vè tu nhiên, kinh tê, vàn hoâ, xà hôi trên dây, dâ tàcdông truc tiêp, manh mê dên càc hoat dông phât triên kinh tê xà hôi cùa dia phuong, daebiêt là trong lînh vue cài eâch hành chinh Nhà nuàc, phât triên nguôn nhân lue. Tînh dénnay, tinh cô 8 don vj hành ehinh câp huyên (7 huyên va 1 thành phô thuôc tinh) vài 125xâ, phuong, thi trân.2. Thuc trang Công tac To chùc cân bô tînh Bàc Ninh2.1. Mô hinh hi thông câc co quan hành chînh tinh Bàc NinhHê thông câc ea quan nhà nuàc cùa tinh Bàc Ninh bao gôm:i) Câp tinh gôm: 30 ea quan, chuyên mon, trong dô: 23 Sa, ban ngành va 07 hôi quânchùng, vài tông sô: phông ban truc thuôcii)Câp huyên gôm 79 phông, ban chuyên mon.iii) Câp xà: Moi xâ dugc bô tri 04 chùc danh chuyên mon trên tùng lînh vue.Dugc mô ta thông qua hînh 2-1 duài dây -47
 • 60. Hînh 2-1 Mô hînh hê thông câc ca quan hành chînh tinh Bàc Ninh UBND tînh Câc Sày Ban, ngành UBND huyçn, thành pho Tông se: 30 ca quan, trong dô: - 23 Sô, Ban, Ngành; - 07 huy^n - 07 To chùc Hpi quàn chùng : 01 thành nhô thuôc tinh . Câc phèng chuyên mon: UBND xâ, phuong, thj tran Câc phông chuyên mon -Tôngsô: 125 dcm vj 12 phông doi vôi câc huyên + Phuong, thj trân: 16 13 phông d6i vôi thành pho + Xâl09 Công chùc câp xâ (4 chue danh)2.2. Vê biin chi hành chînh su nghiipTông bien chê phân bô cho câe ea quan, dan vi thuôc hê thông câc ca quan hành chinhsur nghiêp dugc huông luang tù ngân sâeh nhà nuac (kê eà công chùc hành chînh va viênchue su nghiêp va công chùc câp xà) là: 14.010 nguài, trong dô:i) câp tinh: Tông sô: 3.942 nguài, trong dô chia theo ITnh vue nhu sau:i) Quàn ly hành chînh Nhà nuàc: 634 nguài,chiêm ty le 16,08%;ii) Su nghiêp Giâo duc - Dào tao: 1.530, nguài,ehiêm ty le 38,81%;iii)Sir nghiêp Y té: 1.477 nguài,ehiêm ty le 37,46%;iv) Sir nghiêp VH-TDTT-PTTH: 123 nguài,ehiéni ty le 3,12%;v) Sir nghiêp khâe: 178 nguài,chiém ty le 4,51%. dugc mô ta trong hînh 2-2 duài dây, Hînh 2-2, Mô hînh ca câu bien chê chia theo lînh vue cùa câp tînh. 48-
 • 61. Tông sô: 9.169 nguài, trong dô chia theo lînh vue nhu sau:i) Quàn ly hành chînh Nhà nuàc: 490 nguài, chiêm ty le 5,33%;ii)Sir nghiêp Giâo duc - Dào tao: 8.769 nguài, chiêm ty le 95,62 %;iii) Su nghiêp Y tê: 16 nguài, chiêm ty le 0,17%;iv) Su nghiêpVH-TDTT-PTTH: 118 nguài, chiêm ty le 1,28%;v) Su nghiêp khâe: 21 nguài, ehiém ty le 0,22%; dugc mô ta qua hînh sô 2-3 duài dây. Hînh 2-3. Mô hînh ca câu bien ché chia theo lînh vue cùa câp huyên.iii) Câp xâ:Tông sô: 899 nguài, dugc bô trî à moi xâ phuang, thj trân theo 4 ehùe danh eu thê ;2.3. Vi chdt luong dôi ngû công chùc hành chînhTông sô công ehùe hành chînh là: 1.124 nguài, trong dô:i) câp tînh: Tông sô công chue là: 634 ngirôi, trong dô:Phân theo logi công chùc nhu sau:i)Loai A: 405 nguài, chiêm ty le 63,88%;ii) Loai B: 178 nguài, ehiém ty le 28,07 %;iii) Loai C: 13 nguài, ehiém ty le 2,05 %>;iv) Loai D: 38 nguài, ehiém ty le 5,99 %. Dugc mô ta trong hînh 2-6 duài dây 49
 • 62. Hînh 2-4. Phân theo loai công ehùe câp tinh theo tîmg loai.Phàn logi theo nggch công chùc:i) Ngach bâu cù: 8 nguài, ehiém ty le 1,26 %;ii) Ngach Chuyên viên cao câp va tuang duang:3 nguài, ehiém ty le 0,47 %;iii) Ngach Chuyên viên chînh va tuong duang: 93 nguài, ehiém ty le 14,66 %;iv) Ngach Chuyên viên va tuong duong: 344 nguài, ehiém ty le 54,25 %;v) Ngach cân su va tuong duong: 127 nguài, chiêm ty le 20,03 %;vi) Con lai: 152 nguài, chiêm ty le 23,97 %. Dugc mô ta trong hinh 2-5 duài dây Hînh 2-5. Phân theo loai công ehùe câp huyên theo tùng ngach. 50
 • 63. Jt «ii) Cap huyên: Tông so công chù-c là : 490 ngiroi, trong dô:Phân theo loai công chùc nhu sau: i)Công chùc Loai A: 227 nguài, ehiém ty le 46,32%; ii)Công chùc Loai B: 221 nguài, ehiém ty le 45,10%;iii)Công ehùe Loai C: 23 nguài, ehiém ty le 4,69%;iv)Công chùc Loai D: 19 nguài, ehiém ty le 3,87%. Dugc mô ta trong hînh 2-6 duài dây. Hînh 2-6. Phân theo loai công ehùe câp huyên theo tùng loai.Phân loai theo ngach công chùc:i) Ngach bâu cù: 32 nguài, ehiém ty lé 6,53%;ii) Ngach Chuyên viên chînh va tuong duong: 6 nguài, chiêm ty le 1,22%;iii) Ngach Chuyên viên va tuong duong: 203 nguài, chiêm ty le 41,42%;iv)Ngaeh cân su va tuong duong: 228 nguài, chiêm ty le 46,53 %;v) Côn lai: 21 nguài, ehiém ty le 4,2 %. Dugc mô ta trong hînh 2-7 duài dây. -51
 • 64. Hînh 2-7. Phân theo loai công chùc câp huyên theo tùng ngach. Nggch bàu ci>, ehiém 5,63% Nhân viên, ehiém / Nggch CVC va Tiiorg 4.2% ^,-«A dLPng. ehiém 1,22% 490 ngirùi, trong dô: Nggch es va ^ Nggch CV va >. Ti«yng dung Tuxyng (Jucng ehiém 46,53% Chiém 41,42% /3. Nôi dung câc buàc tien hành công tac dieu tra khào sàt tai 10 co quan chuyênmon (phông) thuôc UBND huyên Gia Bînh tînh Bâc Ninhi) Khào sât, dieu tra, thông kê, phân tîch, dânh giâ thuc trang, két quà thuc hiên nhiêm vuchuyên mon duac phân công, thông qua phiêu kê khai công viêc cùa tùng cân bô côngehùe, nhàm xâc djnh duac: Chùc nâng, nhiêm vu va phân loai ngach công chùc cùa tùngea quan, phông, ban chuyên mon cùa câc chuyên mon thuôc UBND câp huyên tinh BàcNinh.ii)Phân loai, chia nhôm nhùng dan vi cô khôi luong công viêc va chùc nàng, nhiêm vu,tô ehùe bô mây tuang tu nhau, xâc djnh nhiêm vu chông chéo, trùng iàp giùa càc dan vi.Phân tîch, dânh giâ, do luàng tùng hoat dông trong eâe nhiêm vu duac phân công cùatùng ea quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên. Tù dô tong hgp theo tùng nhôm, dôphùc tap cùa câc hoat dông. 52-
 • 65. Phân tîch, do luàng thài gian cân thiét cho tùng hoat dông cùa moi cân bô, công chùc trong dan vj, tù dô xâc djnh qui trînh công viêc cho tùng nhiêm vu trong quâ trînh thuc hiên... 4. Ket quà dieu tra, khâo sât Thông qua kêt quà khào sât trên ea sô phât phiéu kê khai công viêc va phông vân 83 công ehùe hành chînh tai 10 phông chuyên mon thuôc UBND huyên Gia Bînh cho thây, thuc trang dôi ngû nhu sau:: 4.1. Vi ca câu nggch công chùc Theo két quà thông kê ngach công chùc tai thài diém dieu tra, nghiên cùu, cho thây: i)Ngach bâu cù 5 nguài, chiém 6,02 %; ii)Ngach Chuyên viên va tuong duong 48 nguài, chiêm 57,83 %;iii)Ngaeh Cân su va tuong duong 24 nguài, ehiém 28,91%;iv)Ngaeh nhân viên khàc 6 nguài, chiém 7,22%. Dugc mô ta qua mô hînh à hînh 2-8duài dây. Hînh 2-8. Ca câu ngach công chùc cùa UBND huyçn Gia Binh.4.2. Vi ehât luong dôi ngûVi trinh dô chuyên mon theo trinh dô dào tao:i) Công chùc loai A: 52 nguài, chiém 62,65%); 53
 • 66. ii) Công ehùe loai B: 26 nguài, chiém 31,32%;iii) Công chùc loai C: 3 nguài, chiêm 3,61%;iv) Công chùc loai D: 2 nguài, ehiém 2,4%. Dugc mô ta qua hînh 2-9 duài dây: Hînh 2-9. Mô ta trînh dô chuyên mon cùa công ehùe huyên Gia BînhVê tuôi dài:i)Duài 30 tuoi: 20 nguài, ehiém 24,09 %;ii) Tù 30 dén 50 tuôi: 50 nguài, chiém 60,24%;iii) Tù 51dén 60 (59 Nam, 54 vài nù)tuôi:13nguài, chiêm:15,66 %. Dugc mô ta qua hînh2-10 duài dây Hînh 2-10. Tuôi dài công chùc huyên Gia Bînh ^^^^^^^^K^^^^S^^^^^^^^^^^imfmm?m^m!^wmey:^^ W^:?::->-^:ÏV -W-.,^ Ifl^Bâ^^^^^^^^^^^^milHJI^^^^^^^^^^HRHI I^É^H^H^BIKêt quâ nghiên cùu phân tîch, do luông công viêc tai 10 co quan chuyên mon thuôcUBND huyên Gia Bînh. 54-
 • 67. 4.3. Kit quà phân tîch do luàng công viic tgi vàn phông UBND huyênKêt quâ phân tîch do luàng công viêc theo tùng lînh vue cùa don vj dugc thé hiên thôngqua Bàng 2- 1 duài dây Bàng 2- 1 - Két quâ phân tich do luông công viêc theo lînh vue tai vân phôngUBND huyên. Tên Tông Thài gian su dung cho thuc Thài gian su dung Thài gian su dung nhân thài hiên câc nhiêm chuyên vu cho dào tao (già) cho câc nhiêm vu dôt viên gian mon chînh (già) xuât khâe (già) làm Nhiêm Hgp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dàng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duông doàn vu (gicy) chinh dôi khâe khàc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12V P l 2,161 1,763 104 0 1,867 0 130 130 24 140 164VP2 2,129 1,773 144 0 1,917 0 0 0 168 44 212VP3 1,882 1,600 158 0 1,758 0 0 0 68 56 124VP4 1,913 1,328 414 171 1,913 0 0 0 0 0 0VP5 1,616 122 0 1,466 1,588 0 0 0 28 0 28Công 9,701 6,586 820 1,637 9,043 130 130 288 240 528Tông sô thài gian hao phî de thuc hiên nhiêm vu cùa Vàn phông UBND va huyên GiaBînh, qua do luông dugc là: 9.701 già bâng 1.212 ngày công. Trong dô:Thài gian su dung de thuc hiên eâe nhiêm vu ehinh là: 9.043 già, chiêm 93,21% baogôm: i)Thài gian su dung dé thuc hiên nhiêm vu chuyên mon chinh là: 6.586 già, bâng823 ngày công, chiém 72,82 %, trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh.ii) Thàigian hgp chi dao, phôi hgp trao dôi nhiêm vu cùa don vi là: 820 già, bàng 102 ngày công,chiêm 8,45 %, trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu chinh. iii) Thài gian thuc hiêncàc nhiêm vu phoi hgp chuyên mon khàc là: 1.637 già, bàng 204 ngày công, chiêm 16,87% trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh.Thài gian su dung cho công tâe dào tao, bôi duông cùa công chùc là: 130 già bàng 16,25ngày công, chiém ty lé: 1,34 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu.Thài gian su dung dé thuc hiên câc công tàc Dàng, doàn thê va càc nhiêm vu dôt xuâtkhâe ngoài nhiêm vu dugc phân công là: 528 già bàng 66 ngày công, chiêm ty le: 5,44%. Thài gian làm viêc trung bînh mot thàng cùa mot công ehùe là: 162 già hay 20 ngày 55
 • 68. công, bînh quân 1 thâng, mot cân bô công chùc vugt 0,21 ngày công, trong dô: i) Côngchùc eô sô già làm viêc cao nhât trong nàm là 270,12 ngày công, vugt so vài djnh mùclà: 29,12 ngày công trong nàm.ii) Công chùc cô sô già làm viêc thâp nhât trong nàm là:202 ngày công, thiêu 39 ngày công trong nàm.Thông qua kêt quâ do luong thài gian trên co sô kê khai công viêc cùa tùng công chùctrong phông thî: Bien ché cân cô dâp ùng nhu câu (dû) dé thuc hiên toàn bô nhiêm vutrong nàm 2004 cùa don vj là: 5,03 bien chê.Kêt quà phân tîch, do luông công viêc theo mùc dô phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc thêhiên thông qua bàng 2-2 duài dây. Bâng 2-2. Phân tich, do luông công viêc theo mùc dô phùe tap tai vàn phông UBND huyên Phân tîch công viêc dira trên tin 1 ehât va mùc dô phùe tap (Già) Công viêc Công viêc Công viêc Công viêc mang tinh ehât mang tînh ehât mang tinh ehât mang tînh ehât hoach dich tô ehùe triên triên khai su vu phuc vu (Ngach Tên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach càn su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5VPl 0 1763 0 0VP2 0 1665 0 0VP3 0 0 1668 0VP4 0 1328 171 0VP5 0 0 448 1140 Công 0 4756 2287 1140 % 55% 27% 13%Vài chùc nàng, nhiêm vu nhu thài diêm nghiên cùu, tông bien chê dugc xâc djnh là 5,03bien chê. Trên ca sa phân tîch mùc dô phùc tap cùa tùng nhôm nhiêm vu, thî: i)Tôngthài gian thuc hiên công tàc nhàm triên khai, thi hành vân bàn phâp qui là: 55%; ii) Tôngthài gian thuc hiên công tâe nhâm trién khai thuc hiên câc công tâe mang tînh su vu,thuông xuyên cô tinh ehât chuyên mon là: 27% ; iii) Tông thài gian thuc hiên công tâe -56-
 • 69. nhàm triên khai thuc hiên câc công tâe mang tinh su vu, thuang xuyên eô tînh ehât phuc vu chuyên mon là: 13%. 4.4. Kit quà phân tîch do luàng công viic tgi phông Tô chùc Lao dông - TBXHxâ hôi Két quà phân tîch do luông công viêc theo timg lînh vue cùa don vi dugc thé hiên thông qua Bàng 2- 3 duài dây Bàng 2- 3 - Kêt quà phân tîch do luông công viêc theo lînh vue tai phông To chùcLao dông - TBXH xâ hôi.Tên Tông Thài gian su dung cho thuc Thài gian su dung Thài gian su dungnhân thài hiên eâe nhiêm chuyên vu mon cho dào tao (già) cho eâe nhiêm vu dôtviên gian chînh (già) xuât khâe (già) làm Nhiêm Hop Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dâng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duông doàn vu (gicy) chînh dôi khâe khàc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12NVl 2445 1433 608 60 2101 120 120 84 140 224NV2 1291 831 315 105 1251 0 40 40NV3 1903 1483 168 252 1903 0 0NV4 1929 1647 108 70 1825 24 24 80 80NV5 1173 625 140 240 1005 120 120 48 48NV6 1912 1476 116 240 1832 60 60 20 20NV7 1931 1571 148 1719 120 120 64 28 92NV8 1926 1658 128 20 1806 120 120 0Công 14510 10724 1731 987 13442 120 444 564 336 168 504Tông thài gian de công chùc cùa phông Lao dông TB- xà hôi huyên Gia Bînh hoàn thànhtât eà công viêc là: 14.510 già hay 1.813,75 ngày, trong dô: i)Thài gian lâm viêc trungbînh cùa mot nguài/ thâng là: 18,89 ngày/thâng. ii)Thài gian càn bô, công chùc cùaphông làm càc nhiêm vu chuyên mon chinh là: 13.442, chiêm ty le: 92,63%, iii)Thài giancàn bô, công ehùe cùa phông làm câe nhiêm vu Dàng doàn va nhiêm vu dôt xuât khâechiém là: 504 già, chiém ty le: 3,47 %, iv)Thài gian càn bô, công ehùe cùa phông dàotao, boi duông là: 564 già, chiém ty le: 3,88 %.v)Theo kêt quâ tînh toân trên, thî trungbinh moi công ehùe cùa don vi làm viêc chua hêt sô ngày trong thâng theo luât dinh (moicông chùc thiéu 1,19 ngày/nguài). -57
 • 70. Kêt quà phân tich, do luông công viêc theo mùc dô phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugcthé hiên thông qua bâng 2-2 duài dây. Bàng 2- 4. Phân tîch, do luông công viêc theo mùc dô phùc tap tai phông Tô chùc Lao dông-TBXHxâ hôi. Phân tîch công viêc dira trên tin 1 ehât va mùc dô phùe tap (Già) Công viêc Công viêc Công viêc Công viêc mang tînh ehât mang tînh ehât mang tinh ehât mang tînh ehât hoach dich tô chùc triên trién khai su vu phuc vu (Ngach Tên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5NV 1 32 2,164 45NV2 30 1,149 72NV3 23 1,501 129 250NV4 1,206 273 346NV5 240 380 385NV6 240 1,281 311NV7 0 1,601 118NV8 0 393 1,413 Céng 85 6,500 4,174 2,823Tông thài gian de xâc dinh co câu ngach công chùc cùa don vj là: 13.582 già, trong dô:i)Công tâe eô tâe dung dôi vài sâeh luge, kê hoach, chînh sâeh, lâm co sa dé xâc dinhcông chùc à ngach chuyên viên chînh chiêm 0,62%. ii) Công tàc nhàm triên khai thi hànhvân bân phâp luât, làm ca sa dé xâc dinh công chùc à ngach chuyên viên chiêm 47,85.iii)Công tâe mang tînh su vu-thuong xuyên, làm ca sa dé xâc dinh công chùc à ngach cânsu ehiém 30,79. iv) Công tàc mang tînh phuc vu giàn don, làm co sa de xâc dinh côngchùc à ngach nhân viên chiêm 20,78 %.4.5. Kit quà phân tîch do luàng công viêc tgi phông Tu phàp Két quâ phân tîch do luàng công viêc theo tùng lînh vue cùa don vj dugc thê hiên thôngqua Bâng 2- 5 duài dây. 58
 • 71. Bàng 2-5. Kêt quâ phân tîch do luông công viêc theo lînh vue tai phông Tu phâp.Tên Tông Thài gian su dung cho thuc Thài gian su dung Thài gian su dungnhân thài hiên câe nhiêm chuyên vu cho dào tao (già) cho câc nhiêm vu dôtviên gian mon chînh (già) xuât khâe (già) làm Nhiêm Hgp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dâng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duong doàn vu (gio-) chinh dôi khâe khâe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12TPI 1738 1454 92 1546 0 96 96 192TP2 2211 1265 128 714 2107 24 24 80 80TP3 2155 2107 2107 0 48 48Công 6104 4826 220 714 5760 0 24 24 224 96 320Tông thài gian dé công chùc cùa phông Tu phâp huyên Gia Bînh hoàn thành tât câ côngviêc là: 6.104 già hay 763 ngày, trong dô: i)Thài gian làm viêc trung bînh cùa mot nguài/thâng là: 21,19 ngày/thâng.ii)Thài gian cân bô, công ehùe cùa phông làm câe nhiêm vuchuyên mon chînh là: 5.760 già, ehiém ty le: 94,36%, iii) Thài gian càn bo, công ehùecùa phong làm eâe nhiêm vu Dàng doàn va nhiêm vu dôt xuât khàc ehiém là: 320 già,ehiém ty le: 5,24 %. iv) Thài gian cân bô, công chùc cùa phông dugc cù di dào tao, bôiduông là: 24 già, ehiém ty le: 0,39 %.v)Theo két quà tinh toân trên, trung bînh moi côngehùe cùa Phông Tu Phâp huyên Gia Bînh làm viêc vugt sô ngày trong thâng theo luâtdjnh (moi công chùc vugt 1,11 ngày/nguài).Két quâ phân tîch, do luông công viêc theo mùc dô phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc théhiên thông qua bâng 2-6 duài dây. Bàng 2- 6. Phân tich, do luong công viêe theo mùc dô phùc tap tai phông Tu phâp. Phân tîch công viêc dira trên tin 1 ehât va mùc dô phùc tap (Già) Công viêe Công viêc Công viêe Công viêe mang tînh ehât mang tînh ehât mang tinh ehât mang tînh ehât hoach djch tô chùc trién triên khai su vu phuc vu (NgachTên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5TPI 150 1,401TP2 0 1,329 779TP3 60 1,812 107 -59
 • 72. Công 210 3,213 1,436 779Tông thài gian dé xâc dinh co câu ngach công chùc là: 5.638 già, trong dô: i)Công tâe côtàc dung dôi vài sâeh luge, kê hoach, chînh sâeh, làm co sa dé xâc dinh công chùc àngach chuyên viên ehinh chiêm 3,72 %; ii) Công tàc nhàm triên khai thi hành vàn bànphâp luât, làm co sa dé xâc djnh công chùc à ngach chuyên viên chiém 56,98 %; iii)Công tàc mang tinh su vu-thuông xuyên, làm co sa dé xâc djnh công chùc à ngach cânsu chiêm 25,47 %>; iv) Công tâe mang tinh phuc vu giàn don, làm ca sa dé xàc dinh côngchùc à ngach nhân viên chiêm 13,81 %.4.6. Kit quà phàn tîch do luàng công viic tgi phông Tài chînh - Ki hogch Két quà phân tîch do luàng công viêe theo tùng lînh vue cùa don vi dugc thé hiên thôngqua Bàng 2- 7 duài dây. Bâng 2- 7. Kêt quà phân tîch do luông công viêe theo lînh vue tai phông Tàichînh - Kê hoach. Tên Tông Thài gian su dung cho thuc hiên Thài gian su dung Thài gian su dung nhân thài câc nhiêm chuyên vu mon ehinh cho dào tao (già) cho eâe nhiêm vu dôt viên gian (gicy) xuât khâe (già) làm Nhiêm Hgp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dàng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duông doàn vu (gicy) chînh dôi khâe khâe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12TCl 2,982 1,149 536 370 2,056 0 0 0 123 802 925TC2 2,856 774 192 1,594 2,560 0 208 208 32 56 88TC3 3,464 2,826 280 126 3,232 0 64 64 66 102 168TC4 2,734 1,155 192 247 1,594 960 80 1,040 44 56 100TC5 2,760 2,328 192 0 2,520 0 32 32 96 112 208TC6 1,834 966 274 0 1,240 0 0 0 80 514 594Công 16,631 9,200 1,666 2,337 13,203 960 384 1,344 441 1,642 2,083Tông sô thài gian hao phî dé thuc hiên nhiêm vu cùa phông Tài chinh Kê hoach huyênGia Bînh, qua do luông dugc là: 16.831 già bàng 2.104 ngày công. Trong dô: i)Thài giansu dung dé thuc hiên câe nhiêm vu chuyên mon chinh là: 13.203 già, chiém 79,38 %,trên tong sô thài gian thuc hiên nhiêm vu, trong dô thài gian thuc hiên eâe nhiêm vukhông thuôc chùc nàng QLNN là: 1.655 già. ii)Thài gian su dung cho công tâe dào tao, 60-
 • 73. bôi duông cùa công chùc là: 1.344 già bàng 168 ngày công, chiém ty lê 8,08 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu. iii)Thài gian su dung dé thuc hiên câe công tâe Dâng, doàn thé va câc nhiêm vu dôt xuât khàc ngoài nhiêm vu chînh dugc phân công là: 2.084 già bàng 260 ngày công, chiém ty le: 12,52 %. iv) Thài gian làm viêe trung binh mot thâng cùa mot công chùc trong phông Tài chînh - Ké hoach huyên Gia Bînh là: 16.831/72 thâng = 233,77 già hay 29,22 ngày công, bînh quân 1 thâng moi cân bo công chùc cùa phông làm viêc vugt thài gian là: 9,22 ngày công, trong dô: i)Công ehùe eô sô già làm viêe cao nhât trong nàm là 433,06 ngày công, vugt so vài dinh mùc là: 192,06 ngày công trong nàm.ii) Công chùc cô sô già làm viêe thâp nhât trong nàm là: 243 ngày công, vugt 2 ngày công trong nàm.Két quà phân tîch, do luàng công viêe theo mùc dô phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc théhiên thông qua bâng 2- 8 duài dây.Bàng 2- 8. Phân tîch, do luàng công viêc theo mùc dô phùc tap tai Tài chînh - Ké hoach. Phân tîch công viêc dira trên tin 1 ehât va mùc dô phùe tap (Già) Công viêc Công viêc Công viêe Công viêe mang tînh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât hoach dich tô chùc triên triên khai su vu phuc vu (Ngach Tên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5TCl 363 1,569 0 0TC2 0 253 0 2,205TC3 0 2,589 387 0TC4 0 1,155 241 0TC5 783 1,922 281 0TC6 0 1,834 0 0 Công 1,146 9,324 909 2,205 6.89% 56.06% 5.471% 13.26%Vài chùc nàng, nhiêm vu dugc phân công, Tông thài gian dugc tînh làm co sa dé xâcdinh ngach công chùc là: 13.548 già. Qua do luong cho thây: i) Tong thài gian eô tâedung doi vài sâeh luge, ké hoach, chînh sâeh, làm co sa dé xâc djnh ngach Chuyên viên -61
 • 74. chinh chiêm: 8,45 % ; ii) Tông thài gian thuc hiên công tàc nhàm trién khai, thi hành vànbàn phâp qui làm co sa dé xâc djnh ngach Chuyên viên chiém: 67,30 % iii) Tông thàigian thuc hiên công tàc nhàm trién khai thuc hiên càc công tàc mang tînh su vu, thuôngxuyên cô tînh ehât chuyên mon, làm co sa dé xâc dinh ngach Cân su ehiém: 6,7 %. iv)Tông thài gian phuc vu công tàc chuyên mon, làm co sô dé xâc djnh ngach Nhân viênchiém: 16,27%4.7. Kêt quà phân tîch do luàng công viêc tgi phông Giao thông - Xdy dung - Dia chinh Két quà phân tîch do luàng công viêe theo tùng lînh vue cùa don vi dugc thé hiên thôngqua Bâng 2- 9 duài dây. Bàng 2- 9. Két quà phân tich do luàng công viêe theo lînh vue tai phông Giaothông - Xây dung - Dia chînh. -Tên Tông Thài gian su dung cho thuc hiên Thài gian su dung Thài gian su dung nhân thài càc nhiêm chuyên vu mon chînh cho dào tao (già) cho eâe nhiêm vu dôt viên gian (giôf) xuât khàc (già) làm Nhiêm Hgp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dàng Nhiêm Tông viêe vu Trao vu tao duông doàn vu (gicf) chînh dôi khâe khàc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12GT-XDl 3,327 2,067 484 625 3,176 0 0 0 110 41 151GT-XD2 2,558 2,068 208 174 2,450 0 0 0 60 48 108GT-XD3 2,829 2,517 76 0 2,593 0 24 24 100 112 212GT-XD4 2,959 1,918 100 509 2,527 364 0 364 68 0 68GT-XD5 2,702 2,226 132 0 2,358 0 280 280 64 0 64GT-XD6 2,484 1,620 88 0 1,708 687 88 775 0.00 0 0GT-XD7 2,377 1,923 126 43 2,093 0 88 88 108 88 196GT-XD8 2,520 1,299 48 1,029 2,376 0 88 88 56 0 56Tông 21,758 15,640 1,262 2,382 19,284 1,051 568 1,619 566 289 855Tông sô thài gian hao phi dé thuc hiên nhiêm vu cùa phông GT-XD-DC huyên Gia Bînhlà: 21.759 già, bàng 2.719 ngày công. Trong dô: i)Thài gian su dung dé thuc hiên càc 62-
 • 75. nhiêm vu chînh là: 19.840 già, bàng 2.410 ngày công, ehiém 88,63% trên tông sô thàigian thuc hiên nhiêm vu, trong dô thài gian thuc hiên càc nhiêm vu không thuôc ehùenàng QLNN là: 6.059 già. ii) Thài gian su dung cho công tàc dào tao, bôi duàng cùacông ehùe là: 1.609 già, bàng 201 ngày công, ehiém ty le: 7,44 % trên tông sô thài gianthuc hiên nhiêm vu. iii) Thài gian su dung dé thuc hiên câc công tàc Dàng, doàn thé vacâe nhiêm vu dôt xuât khàc ngoài nhiêm vu dugc phân công lâ:855 già, bàng 107 ngàycông, ehiém ty lê: 3,93% trên tông so thài gian thuc hiên nhiêm vu.iv) Thài gian làmviêe trung bînh mot thâng cùa mot công chùc trong phông GT-XD-DC huyên Gia Bînhlà: 2.719 ngày công/ 96 thâng, bînh quân 1 thâng moi cân bô công chùc cùa phông làm28,33 ngày công, vugt 8,33 ngày, trong dô: i)Công chùc kê khai eô sô già làm viêe caonhât trong nàm là 369,98 ngày công, vugt so vài dinh mùc là: 128,98 ngày công. ii)Côngehùe kê khai eô sô già làm viêc thâp nhât trong nàm là: 297,15 ngày công, vugt so vàidinh mùc là: 56,15 ngày công.Kêt quâ phân tîch, do luông công viêc theo mùc dô phùe tap cùa tùng nhiêm vu dugc théhiên thông qua bâng 2- 10 duài dây.Bâng 2- 10. phân tîch, do luông công viêe theo mùc dô phùc tap tai phông Giao thông -Xây dung - Dja chînh. Phân tîch công viêe dira trên tin 1 ehât va mùc dô phùc tap (Già) Công viêe Công viêc Công viêe Công viêe mang tînh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât hoach djch tô ehùe triên triên khai su vu phuc vu (NgachTên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh I 2 3 4 5GT-XDl 542 2,060 0 0GT-XD2 3098 2732 102 102GT-XD3 100 2,337 103 0GT-XD 4 0 0 1186 1240GT-XD5 0 2,226 0 0GT-XD 6 0 990 630 0.00GT-XD7 216 1,646 0 0 -63
 • 76. GT-XD 8 0 290 2,038 0Công 3,957 12,283 4,060 1,342 18.28% 56.75% 18.75% 6.17%Tông thài gian do dém dugc tînh làm ea sô dé xâc dinh ngach công ehùe là: 21.642 già.Qua phân tîch do luong cho thây: i)Tông thài gian cô tâe dung dôi vài sâeh luge, kéhoach, chînh sâeh, làm co sa cho viêe xâc djnh công ehùe à ngach Chuyên viên chînhchiém 18,19%) trên tông bien chê. ii)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khai,thi hành vàn bàn phâp qui, làm co sa cho viêc xâc dinh công chùc à ngach Chuyên viênehiém: 56,45%) trên tông bien ché. iii)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhâm trién khaithuc hiên càc công tâe mang tînh su vu, thuong xuyên cô tînh ehât chuyên mon, làm easa cho viêc xâc dinh công chùc à ngach Cân su chiém: 18,75% trên tông bien chê.iv)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm triên khai thuc hiên câe công tâe mang tinh suvu, lâm ca sa cho viêe xâc dinh công chùc à ngach Nhân viên chiêm: 6,2 % trên tôngbien ché.4.8. Kêt quà phàn tîch do luàng công viêc tgi phông Gido duc - Dào tgo Két quà phân tîch do luàng công viêe theo tùng lînh vue cùa don vi dugc thê hiên thôngqua Bàng 2- 11 duài dây. Bàng 2-11. Két quâ phân tîch do luông công viêc theo lînh vue tai phông Giâodue - Dào tao. Tên — , — . . Thài gian su dung cho thuc hiên Thài gian su dung Thài gian su dung cho Tông nhân thài câc nhiêm chuyên vu mon chinh cho dào tao (già) eâe nhiêm vu dôt xuât viên gian (gicy) khàc (già) làm Nhiêm Hgp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dàng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duông doàn vu (gio^) chînh dôi khâe khâe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12GDI 3842 1804 813 2617 8 8 444 578 1022GD2 2332 1444 316 1760 32 32 32 296 328GD3 3746 1926 514 2440 480 72 552 40 712 752GD4 2682 1518 296 1814 32 32 308 260 568GD5 2398 1183 376 1559 64 64 215 480 695GD6 2880 1576 188 1764 200 104 304 38 774 812GD7 2082 980 22 1002 16 960 976GD8 3311 1335 324 1659 188 188 46 820 866GD9 3030 966 413 1379 160 160 346 575 921GDIO 2831,5 1779 192 1971 16 16 130 100 230 -64-
 • 77. GDll 2938,5 1164 384 1548 88 88 841 461 1302GD12 2618 1698 248 1946 72 600 672GD13 2663,5 494,5 288 782,5 452 452 76 762 838GD14 2278 1542 136 1678 72 528 600GD15 2618 1064 280 1344 76 76 64 870 934Công 39431 20473,5 4740 25263 600 1292 10232 2740 8776 11516Tông thài gian làm viêc cùa Phông Giâo duc va Dào tao huyên Gia Bînh là 39.431 già,bàng 4.928,87 ngày công. Sô thâng làm viêc cùa eà phông là: 15 nguài x 12 thâng = 180thâng. Thài gian làm viêc trung bînh cùa mot công chùc là: 39.431/180 thàng = 219,06già (27,38 ngày/thâng) bàng 328,56 ngày/nâm. Thài gian làm viêe theo luât dinh cùa 1công ehùe là 241 ngày/ nàm, tùe 20,08 ngày/thâng. Nhu vây, trung bînh moi công chùccùa Phông Giâo due huyên Gia Bînh làm viêe vugt thài gian theo luât dinh là 27,38 -20,08 = 7,30 ngày/thâng, tùe là 87,6 ngày/nâm. Tông công câ Phông vugt 1.314 ngàycông. Tông thài gian làm nhiêm vu chuyên mon cùa Phông là 25.263 già 3157 ngày),ehiém 90,76 % tông thài gian làm viêc. Trong dô chia ra: i) Thài gian thuc hiên nhiêmvu chuyên mon chinh (dugc giao cho moi công chùc) ehiém 64 % tông thài gian lâmnhiêm vu chuyên mon,, trong dô thài gian thuc hiên càc nhiêm vu không thuôc chùcnàng QLNN là: 3.676 già. ii) Thài gian thuc hiên nhiêm vu chuyên mon khâe (phôi hgplàm nhiêm vu cùa công chùc khâe) chiêm 5,58 % tông thài gian làm nhiêm vu chuyênmon. iii) Thài gian hgp chuyên mon ehiém 12,02 % tông thài gian làm nhiêm vu chuyênmon. Vài dae thù Phông Giâo due va Dào tao quàn ly sô lugng Ion càc truàng hoc thuôc3 câp hge. Hàng thâng, Phông phài tien hành giao ban hiêu truàng câc truàng cùa tùngkhôi. Nhung ty le hgp chuyên mon nhu trên vân quâ nhiêu. iv) Thài gian cho dành chocông tàc dào tao, bôi duông là 10.232 già, bàng 1.279 ngày (trong dô chi tînh thài gianboi duong, tâp huân chuyên mon, không tînh thài gian cùa công chùc di hoc cao hge tâptrung), chiêm 25,94 % tông thài gian làm viêe. Ty le này là cao so vài nhu câu bôi duông -65
 • 78. nâng cao trînh dô cân bô, công chùc. vi)Thài gian lâm công tâe không thuôc chuyên monnhu truc co quan, vê sinh, dôt xuât ...dugc giao cho Phông là 8776 già (1097 ngày),chiêm 22,25 % tông thài gian làm viêc. Thài gian cho hoat dông su nghiêp cùa eà phônglà: 3676 già (459,5 ngày), chiêm 9,32% tông thài gian làm viêe. vii) Công tàc Dàng,doàn thê 2740 già (242 ngày), chiêm 6,94% tông thài gian làm viêc;Kêt quâ phân tîch, do luàng công viêe theo mùc dp phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc thêhiên thông qua bàng 2- 12 duài dây.Bàng 2- 12. Phân tich, do luông công viêc theo mùc dô phùe tap tai phông Giâo duc -Dào tao. Phân tîch công viêc dira trên tin 1 ehât va mùc dp phùc tap (Già) Công viêe Công viêc Công viêe Công viêc mang tinh ehât mang tinh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât hoach djch tô chùc triên triên khai su vu phuc vu (Ngach Tên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5GDI 148 2469GD2 1760GD3 2082 358GD4 1814GD5 1559GD6 271 1493GD7 1016GD8 1569 90GD9 1355 26GDIO 1971GDll 1548GD12 1946GD13 782,5GD14 1660 18GD15 1344 148 20184 4910 18Tông thài gian do dêm dugc tînh làm ca sô dé xâc dinh ngach công chue là: 25.260 già.Qua phân tich do luàng cho thây: i)Tông thài gian eô tâe dung dôi vài sâeh luge, kéhoach, chinh sâeh, làm co sa cho viêc xâc djnh công chùc à ngach Chuyên viên chinh -66-
 • 79. chiêm 0,58% trên tông bien chê. ii)Tông thài gian thuc hiên công tàc nhàm trién khai, thihành vàn bân phâp qui, làm ca sô cho viêc xâc dinh công chùc à ngach Chuyên viênehiém: 79,90 % trên tông bien ché. iii)Tông thài gian thuc hiên công tàc nhàm trién khaithuc hiên câc công tâe mang tînh su vu, thuông xuyên eô tînh ehât chuyên mon, lâm cosa cho viêe xâc dinh công chùc à ngach Cân su ehiém: 19,43% trên tông bien ehé.iv)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khai thuc hiên câc công tâe mang tînh suvu, lâm co sa cho viêc xàc djnh công chùc à ngach Nhân viên chiém: 0,07 % trên tôngbien ché.4.9. Kêt quà phân tîch do luàng công viêc tgi Thanh tra huyênKêt quà phân tich do luông công viêc theo tùng ITnh vue cùa dan vi dugc thé hiên thôngqua Bàng 2- 13 duài dây. Bàng 2- 13. Kêt quà phân tîch do luàng công viêc theo lînh vue tai Thanh tra huyên.Tên Tông Thài gian su dung cho thuc Thài gian su dung Thài gian su dungnhân thài hiên càc nhiêm chuyên vu mon cho dào tao (già) cho càc nhiêm vu dôtviên gian chînh (già) xuât khàc (già) làm Nhiêm Hop Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dàng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duông doàn vu (gicy) chînh dôi khâe khàc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12TTl 2022 1658 236 0 1894 0 0 0 96 32 128TT2 2244,5 1582,5 170 0 1752 0 96 96 184 212 396TT3 2013 1537 200 0 1737 0 152 152 124 0 124TT4 2173 1842 123 0 1965 0 80 80 66 62 128Công 8452,5 6619,5 729 0 7348,5 0 328 328 470 306 77,6Tông thài gian làm viêc cùa don vj là 8452,5 già tùc 1056,7 ngây.-Thài gian làm viêctrung bînh mot công chùc là 8452,6g/48 thâng = 176 già thâng, bàng 22 ngày/ thàng,bàng 264 ngày/ nàm. Thài gian làm viêe cùa công chùc theo luât dinh là 241 ngày/ nàm,tùe 20,08 ngày/ thâng. Nàm 2004 eô 4 nguài lâm viêc, do vây thài gian phài làm viêetheo luât dinh là : 4 nguài x 241 ngày = 964 ngày/ nàm.Nhu vây, nàm 2004 moi công -67
 • 80. chùc thanh tra huyên Gia Bînh làm viêc nhièu hon thài gian luât dinh là 22 - 20,08 =1,92 ngày/ thâng, tùe 23,04 ngày/ nàm. Câ don vi vugt 92,16 ngày /nàm (tînh eà dào tao,bôi duông va nhung công viêc không thuoe chuyên mon cùa don vj). Tông thài gian làm nhiêm vu chuyên mon cùa don vi là 7348,5 già/nâm (918,56 ngày),chiêm 87% tông thài gian làm viêe.Tông thài gian dào tao,bôi duông là 328 già/nàm (41 ngày), chiém 4% tông thài gianlàm viêe.Tông thài gian làm công tâe doàn thê va nhiêm vu không thuôc chuyên mon là 776già/nàm (97 ngày), chiêm 9 % tông thài gian làm viêc.Kêt quà phân tîch, do luàng công viêc theo mùc dô phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc thêhiên thông qua bàng 2- 14 duài dây. Bàng 2- 14. phân tîch, do luông công viêe theo mùc do phùc tap tai Thanh tra huyên. Phân tîch công viêc dira trên tîn 1 ehât va mùc dp phùc tap (Già) Công viêe Công viêc Công viêc Công viêe mang tînh ehât mang tinh ehât mang tînh ehât mang tinh ehât hoach djch tô ehùe triên triên khai su vu phuc vu (Ngach Tên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5TTl 0 1894 0 0TT2 0 1752 0 0TT3 0 1401 336 0TT4 0 1933 32 0 Công 0 6980 368 0Tông thài gian do dêm dugc tînh làm co sa dé xâc djnh ngach công chùc là: 7.348 già.Qua phân tich do luông cho thây: i)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khai, thihành vàn bân phâp qui, làm co sa cho viêc xâc djnh công chùc à ngach Chuyên viênchiém: 94,99 % trên tông bien ché. iii)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khai > -68
 • 81. thuc hiên câe công tâe mang tînh su vu, thuông xuyên cô tînh ehât chuyên mon, làm cosô cho viêc xâc dinh công chùc à ngach Cân su chiém: 5,0% % trên tông bien chê.4.10. Kêt quà phân tîch do luàng công viêc tgi phông Kinh téKét quà phân tîch do luàng công viêe theo tùng lînh vue cùa don vi dugc thé hiên thôngqua Bàng 2- 15 duài dây. Bàng 2- 15. Két quà phân tich do luông công viêc theo lînh vue tai phông Kinh té. Tên Tông Thài gian su dung cho thuc hiên Thài gian su dung Thài gian su dung nhân thài eâe nhiêm chuyên vu mon chînh cho dào tao (già) cho câc nhiêm vu dôt viên gian (gi^) xuât khâe (già) làm Nhiêm Hpp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dâng Nhiêm Tông viêe vu Trao vu tao duông doàn vu (gicy) chînh dôi khâe khâe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12KTl 2.085 1.027 734 230 1.991 94 94KT2 1.984 693 60 203 956 992 992KT3 2.838 2.336 374 80 2.790 48 48KT4 2.513 2.135 286 32 2.453 60 60KT5 2.305 1.469 96 740 2.305KT6 1.352 1.072 184 64 1.320 32 32KT7 1.916 1.284 112 16 1.412 32 40 72KT8 2.432 1.075 262 429 1.766 36 36Công 17.425 11.091 2.108 1.794 14.993 992 992 302 40 342 Tông sô thài gian hao phî dé thuc hiên càc nhiêm vu là: 17.425 già, bàng : 2.178 ngàycông, Thài gian de thuc hiên càc nhiêm vu chînh là: 14.993 già, bàng: 1.874 ngày công,chiêm 86,04% trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu, (trong dô thài gian thuc hiêncâc nhiêm vu không thuôc chùc nàng QLNN là: 2.432 già). Bao gôm:i) Thài gian thuchiên càc công viêe chuyên mon chînh triên khai câc nhiêm vu là: 11.091 già, bàng: 1.386ngày công, chiêm 73,97 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu ehinh.ii)Thài gianhpp chuyên mon triên khai câc nhiêm vu là: 2.108 già, bàng: 263 ngày công, chiém14,06 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh. iii) Thài gian thuc hiên càcnhiêm vu phôi hgp giùa eâe bô phân trong quâ trînh thuc hiên nhiêm vu chuyên monkhàc cùa phông là: 1.794 già, bàng: 224,28 ngày công, chiém 11,96 % trên tong sô thàigian thuc hiên nhiêm vu ehinh. iv) Thài gian dé thuc hiên cho viêc dào tao, bôi duông là: 69
 • 82. 992 già, bàng: 124 ngày công, chiém 5,69 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu.Chù yéu là thài gian thuc hiên cho viêe dào tao.v) Thài gian dé thuc hiên công tâe Dâng,doàn thé va câc nhiêm vu dôt xuât khàc là: 342 già, bâng: 42,75 ngày công, chiêm 1,96% trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu. Bao gom:i) Thài gian thuc hiên cho côngtâe Dàng, doàn thê là: 302 già, bàng: 37,75 ngày công, chiêm 88,3 %.ii)Thài gian thuchiên cho công tàc dôt xuât khâe là: 40 già, bâng: 5 ngày công, ehiém 11,7%).Thài gian làm viêc trung bînh trên thâng cùa mot công chùc phông Kinh té là: 181,5 già,bâng: 22,68 ngày công. Bînh quân moi thâng mot công ehùe eô thài gian làm viêe vugt2,68 ngày công.Công chùc cô sô già làm viêc cao nhât trong nàm là: 354,75 ngày công,vugt so vài dinh mùc 113,75 ngày công. Công chùc cô sô già làm viêc thâp nhât trongnàm là: 169 ngày công, thâp hon so vài djnh mùc 72 ngày công. Truàng hgp này eônguyên nhân là nghi ôm nàm viên dieu tri 66 ngày.Kêt quâ phân tîch, do luông công viêc theo mùc dp phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc thêhiên thông qua bàng 2- 16 duài dây. Bâng 2- 16. Phân tîch, do luông công viêe theo mùc dp phùc tap tai phông Kinh tê. Phân tîch công viêc dira trên tîn 1 ehât va mùc dp phùc tap (Già) Công viêc Công viêe Công viêe Công viêc mang tînh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât mang tinh ehât hoach dich tô ehùe trién trién khai su vu phuc vu (NgachTên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) ehinh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên ehinh 1 2 3 4 5KTl 70 1.035 980KT2 103 693 1.188KT3 256 912 1.670KT4 1.027 1.156 182KT5 813 1.344 112KT6 536 572 244KT7 372 944 600KT8 672 525 1.235 Công 429 6.060 8.563 2.373 70-
 • 83. Tông thài gian do dêm dugc tînh lâm co sô dé xâc djnh ngach công ehùe là: 17.425 già.Qua phân tich do luông cho thây: i)Tông thài gian cô tâe dung dôi vài sâeh luge, kéhoach, chînh sâeh, làm co sa cho viêe xâc dinh công chùc à ngach Chuyên viên chînhchiém 2,46 % trên tông bien chê. ii)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm triên khai,thi hành vàn bân phâp qui, làm ca sa cho viêe xàc djnh công chùc à ngach Chuyên viênehiém: 34,77 % trên tông bien chê. iii)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khaithuc hiên eâe công tâe mang tînh su vu, thuong xuyên eô tînh ehât chuyên mon, làm cosô cho viêc xâc djnh công chùc à ngach Cân su chiém: 49,14 % trên tông bien ehé.iv)Tông thài gian thuc hiên công tàc nhàm triên khai thuc hiên câc công tâe mang tînh suvu, làm ea sa cho viêc xàc dinh công chùc à ngach Nhân viên chiêm: 13,61 % trên tôngbien chê.4.11. Kêt quà phân tîch do luàng công viêc tgi phông Vàn hoà ~ Thông tin - TDTTKêt quà phân tîch do luông công viêe theo tùng lînh vue cùa don vj dugc thê hiên thôngqua Bâng 2- 17 duài dây. Bâng 2- 17. Két quà phân tîch do luông công viêc theo lînh vue tai phông Vàn hoâ - Thông tin - TDTT.Tên Tông Thài gian su dung cho thuc hiên Thài gian su dung Thài gian su dungnhân thài càc nhiêm chuyên vu mon ehinh cho dào tao (già) cho càc nhiêm vu dôtviên gian xuât khàc (già) làm Nhiêm Hpp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dàng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duông doàn vu (gio^) chînh dôi khâe khâe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12VHl 2.219 791 156 948 1.056 1.056 100 115 215VH2 2.080 1.135 424 329 1.888 44 148 192VH3 2.186 184 144 1.778 2.106 80 80VH4 1.987 973 164 794 1.931 56 56VH5 1.941 204 138 613 955 950 950 36 36VH6 1.963 304 130 338 772 57 1.134 1.191VH7 2.210 88 112 1.182 1.382 640 640 120 68 188VH8 1.950 112 1.822 1.934 16 16Công 16.536 3.679 1.380 6.856 11.916 2.646 2.646 509 1.465 1.974 71-
 • 84. Tông sô thài gian hao phî dé thuc hiên câc nhiêm vu là: 16.536 già, bàng : 2.067,1 ngàycông. Thài gian dé thuc hiên eâe nhiêm vu chînh là: 11.916 già, bàng: 1.489,56 ngàycông, chiém 72,06% trên tong so thài gian thuc hiên nhiêm vu (trong dô thài gian thuchiên câc nhiêm vu không thuôc chùc nàng QLNN là: 6.856 già). Bao gom:i)Thài gianthuc hiên câc công viêc chuyên mon ehinh trién khai eâe nhiêm vu là: 3.679 già, bàng:459,93 ngày công, ehiém 30,87 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vuehinh.ii)Thài gian hpp chuyên mon trién khai câc nhiêm vu là: 1.380.5 già, bàng: 172,56ngày công, ehiém 11,58 % trên tông so thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh.iii) Thài gianthuc hiên câc nhiêm vu cô tinh ehât su nghiêp cùa câe bô phân trong quâ trînh thuc hiênnhiêm vu chuyên mon khàc cùa phông là: 6.856,5 già, bàng: 857,06 ngày công, chiém57,53 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh.Thôi gian dé thuc hiên cho viêc dào tao, boi duông là: 2.646 già, bàng: 330,75 ngàycông, chiêm 16 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu. Chù yêu là thài gian thuchiên cho viêc dào tao (eô 02 công ehùe di hoc: 01 nguài hpc Cù nhân Chînh tri; 01 nguàihoc Dai hoc tai chùc).Thài gian de thuc hiên công tàc Dàng, doàn thê va câc nhiêm vu dôt xuât khàc là:1.974,3 già, bàng: 246,78 ngày công, chiém 11,94 % trên tông so thài gian thuc hiênnhiêm vu. Bao gôm:i)Thài gian thuc hiên cho công tàc Dàng, doàn thê là: 509,3 già,bàng: 63,66 ngày công, chiém 25,79 %.ii)Thài gian thuc hiên cho công tàc dôt xuât khâelà: 1465 già, bàng: 183,12 ngày công, ehiém 74,21%.Thài gian lâm viêc trung bînh trên thâng cùa mot công ehùe phông Kinh tê là: 172,25già, bàng: 21,53 ngày công.i) Công chùc cô sô già làm viêe cao nhât trong nàm là:278,56 ngày công, vugt so vài djnh mùc 37,56 ngày công. ii) Công chùc eô sô già làmviêc thâp nhât trong nàm là: 242 ngày công. 72
 • 85. Két quâ phân tîch, do luông công viêc theo mùc dp phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc thêhiên thông qua bâng 2- 18 duài dây Bâng 2- 18. Phân tich, do luàng công viêc theo mùc dp phùe tap tai phông Vân hoâ - Thông tin - TDTT. Phân tîch công viêe dua trên tîn 1 ehât va mue dp phùe tap (Già) Công viêe Công viêe Công viêe Công viêe mang tînh ehât mang tinh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât hoach dich tô ehùe triên triên khai su vu phuc vu (Ngach Tên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5VHl 27 459 630,5 1.102VH2 1.283 753 44VH3 328 1.858VH4 973 794 220VH5 204 1.098 639VH6 1.438 338 187VH7 156 1.182,5 872VH8 1.822 128 Công 27 4.513 6.675 5.050 Tong thài gian do dêm dugc tînh làm co sa dé xàc dinh ngach công chùc là: 16.265 già.Qua phân tîch do luông cho thây: i)Tông thài gian eô tâe dung dôi vài sâeh luge, kêhoach, chînh sâeh, làm ca sa cho viêc xâc djnh công chùc à ngach Chuyên viên chinhchiém 0,16 %) trên tông bien ché. ii)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm triên khai,thi hành vàn bân phàp qui, làm co sa cho viêc xâc dinh công chùc à ngach Chuyên viênchiém: 27,74 % trên tông bien ché. iii)Tông thài gian thuc hiên công tàc nhàm triên khaithuc hiên câc công tâe mang tînh su vu, thuông xuyên cô tînh ehât chuyên mon, làm cosa cho viêc xâc dinh công chùc à ngach Cân su chiêm: 41,03 % trên tông bien chê.iv)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khai thuc hiên câe công tac mang tinh suvu, làm co sa cho viêc xâc djnh công ehùe à ngach Nhân viên chiêm: 31,04 % trên tôngbien ché. 73-
 • 86. 4.12 Kêt quà phân tîch do luàng công viêc tgi Uy ban Dân sô Gia dinh va trè emKét quâ phân tîch do luong công viêc theo tùng lînh vue cùa don vj dugc thé hiên thôngqua Bàng 2- 19 duài dây, Bàng 2- 19. Kêt quà phân tîch do luàng công viêe theo lînh vue tai Uy ban Dân sô Gia dînh va tré em. Tên Tông Thài gian su dung cho thuc Thài gian su dung Thài gian su dung nhân thài hiên câc nhiêm chuyên vu mon cho dào tao (già) cho câc nhiêm vu dôt viên gian chînh (già) xuât khâe (già) lâm Nhiêm Hpp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dàng Nhiêm Tông viêc vu Trao vu tao duong doàn vu (già) chînh dôi khâe khàc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12UBDSl 2,813 1,584 732 0 2,316 0 16 16 200 281 481UBDS2 2,614 1,033 393 984 2,410 0 96 96 8 100 108UBDS3 2,627 1,558 212 153 1,923 432 112 544 48 112 160UBDS4 2,410 1,825 303 38 2,166 0 64 64 80 100 180 Công 10,464 6,000 1,640 1,175 8,815 432 288 720 336 593 929Tông sô thài gian hao phî dé thuc hiên eâe nhiêm vu là: 10,464 già, bàng : 1.308 ngàycông.Thài gian dé thuc hiên càc nhiêm vu chînh là: 8.097 già, chiêm 77,38% trên tông sô thàigian thuc hiên nhiêm vu. Bao gôm:i)Thài gian thuc hiên câe công viêc hpp trao dôichuyên mon triên khai câc nhiêm vu là: 1.100 già, chiêm 13,59 % trên tông sô thài gianthuc hiên nhiêm vu chînh.ii) Thài gian trién khai càc nhiêm vu thuôc vàn phông, nôi bôco quan là: 1.175 già, ehiém 14,51 %, trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vuchînh. iii)Thài gian thuc hiên câe nhiêm vu thuôc lînh vue Dân sô là: 2.392 già, chiém29,54 %, trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh.iv)Thài gian thuc hiên càcnhiêm vu thuôc lînh vue Gia dînh là: 901 già, chiém 11,13 %>, trên tông sô thài gian thuchiên nhiêm vu chînh.v) Thài gian thuc hiên càc nhiêm vu thuôc lînh vue Tré em là: 398già, chiém 4,92 %>, trên tông so thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh.vi)Thài gian thuchiên câc nhiêm vu phôi hgp câc lînh vue Dân sô - Gia dînh - Tré em xây dung ké hoach. -74-
 • 87. tông hgp vv...Ià: 2.131 già, chiêm 26,32 %, trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vuehinh.Thài gian de thuc hiên cho viêe dào tao, bôi duông là: 720 già, ehiém 6,88 %, trên tôngsô thài gian thuc hiên nhiêm vu. Chù yéu là thài gian thuc hiên cho viêe dào tao.Thôi gian dé thuc hiên công tâe Dàng, doàn thé va eâe nhiêm vu dôt xuât khàc là: 929già, chiêm 8,88 %, trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu.Thài gian thuc hiên câc nhiêm vu dieu hành, chi dao chuyên mon là: 718 già, chiém 6,86%, trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu.Thài gian làm viêe trung bînh trên thâng cùa mot công chùc Uy ban DS-GD-TE là: 218già/thâng, bàng: 27,25 ngày công. Bînh quân moi thâng mot công chùc cô thài gian làmviêc vugt 7,25 ngày công. Công chùc eô sô già làm viêe cao nhât trong nàm là: 339,12ngày công, vugt so vài dinh mùc 98,12 ngày công/nàm. Công chùc eô sô già làm viêcthâp nhât trong nàm là: 301,25 ngày công, vugt so vài djnh mùc 60,25 ngày công/nàm.Kêt quà phân tîch, do luông công viêe theo mùc dp phùc tap cùa tùng nhiêm vu dugc théhiên thông qua bâng 2- 20 duài dây. Bàng 2- 20. Phân tîch, do luông công viêc theo mùc dô phùc tap tai Uy ban Dân sô Gia dinh va tré em. Phân tîch công viêe dira trên tin 1 ehât va mùc dp phùe tap (Già) Công viêe Công viêe Công viêe Công viêc mang tînh ehât mang tinh ehât mang tinh ehât mang tînh ehât hoach djch tô ehùe triên triên khai su vu phuc vu (NgachTên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) chînh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5UBDSl 0 1,248 0 0UBDS2 0 1,413 604 0UBDS3 0 0 1,558 153UBDS4 0 0 1,833 38Công 0 2,661 3,995 191 % 0 37 56 3 -75
 • 88. Tông thài gian do dêm dugc tînh làm co sa dé xâc dinh ngach công ehùe là: 6.847 già.Qua phân tîch do luong cho thây: i)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khai, thihành vàn bàn phâp qui, làm co sa cho viêc xâc djnh công chùc à ngach Chuyên viênchiém: 38.86 % trên tông bien chê. ii)Tong thài gian thuc hiên công tàc nhàm triên khaithuc hiên câc công tàc mang tinh su vu, thuông xuyên cô tînh ehât chuyên mon, làm cosa cho viêc xâc dinh công chùc à ngach Cân su chiêm: 58,34 % trên tông bien chê.iii)Tông thài gian thuc hiên công tâe nhàm trién khai thuc hiên càc công tàc mang tînh suvu, làm co sa cho viêc xâc djnh công chùc à ngach Nhân viên chiém: 2,78 % trên tôngbien chê. -76
 • 89. CHUONG 3 PHÂN TICH, DÂNH GIÂ, PHÂT HIÊN VÂN DÉ TRÊN CO SÔ KÉT QUÂ NGHIÊN ciru à cmroNG 2 1 Tông hop két quà phân tich do luàng công viêc tai 10 phông chuyên mon thuôc UBND huyên Gia Binh, tînh Bâc Ninh 3.1. Tông hop kêt quà phân tîch do luàng công viêc theo lînh vue Tù két quà phân tîch, do luông công viêe theo lînh vue chuyên mon dugc phân công chung cùa toàn huyên, làm co sa dé xâc djnh bien chê cho tùng phông, dugc thê hiên thông qua bàng 3-1 va bàng 3-2 duài dây. Bàng 3-1.Tông hgp két quà phân tich, do luàng công viêc, theo lînh vue.Tên nhân Tông Thài gian su dung cho thuc hiên Thài gian su dung cho Thài gian su dung cho viên thài câc nhiêm chuyên vu mon ehinh dào tao (già) càc nhiêm vu dôt xuât gian (già) khâe (già) làm Nhiêm Hpp Nhiêm Tông Dào Bôi Tông Dâng Nhiêm Tông viêe vu Trao vu tao duông doàn vu (già) chînh dôi khàc khàc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VF (5) 9701 6586 820 1637 9043 130 130. 288 240 528 LDXH(8) 14510 10724 1731 987 13442 120 444 564 336 168 504TP(3) 6104 4826 220 714 5760 0 24 24 224 96 320TCKH(6) 16632 9200 1666 2338 13204 960 384 1344 441 1643 2084GTXD(8) 21759 15640 1262 2382 19284 1051 568 1619 566 289 855GD(15) 39431 20476 4740 25263 600 1292 10232 2740 8776 11516TTr(4) 8456 6620 729 0 7349 0 328 328 470 306 78KT(9) 17426 11092 2108 1794 14994 992 992 302 40 342VH(8) 16537 3680 1381 6857 11917 2646 2646 509 1465 1974DS(4) 10464 6000 1640 1175 8815 432 288 720 336 593 929Tông 161020 94844 16297 17884 129071 6801 3458 18599 6212 13616 19130(già)Ngày 20128 11856 2037 2236 16134 850 432.25 2325 777 1702 2391Tylê(%) 80.16 11.55 11.88 Nguon: Bào eâo kêt quà dieu tra chuang trinh hô tra CCHC cùa chînh phù, thông qua Du dn VIE/01/024B, Bô Nôi vu. -11
 • 90. Tông sô thài gian hao phî dé thuc hiên nhiêm vu cùa 10 phông chuyên mon huyên GiaBînh trong 12 thàng là: 161.020 già, bàng 20.128 ngày công. Trong dô:Thài gian su dung dé thuc hiên câc nhiêm vu chuyên mon chinh là: 129. 071 già, bàng16.134 ngày công, chiêm 80,16 % bao gôm:i) Thài gian thuc hiên càc nhiêm vu chuyên mon chînh là: 94.844 già hoàe 11.856 ngàycông, chiém 73, 48 %, trên tông thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh;ii) Thài gian lien quan dên công tâe hpp, trao dôi chuyên mon là: 16.297 già, bàng 2.037ngày công, ehiém 12,63 % trên tông sô thài gian thuc hiên nhiêm vu chînh;iii) Thài gian thuc hiên câe nhiêm vu chuyên mon cô tînh ehât phôi hgp là: 17.884 già,bàng 2.236 ngày công, chiém 13,86 % trên tông sô thài gian thuc bien nhiêm vu chînh.Thài gian su dung cho công tâe dào tao, bôi duông cùa công chùc là: 18.599,bâng 2.325ngày công, chiêm ty le: 11,55 %, trong dô:i) Dào tao là: 6.801 già;ii) Boi duông là: 3.458 già.Thài gian su dung dé thuc hiên câc nhiêm vu cùa công tàc Dàng, doàn thê va càc nhiêmvu dôt xuât khâe ngoài nhiêm vu dugc phân công là: 19.130 già,bàng 2.391 ngày công,chiêm ty lê: 11,88 %. Trong dô:i) Công tâe Dàng, doàn thê: 6.212 già;ii) Câc công tac dôt xuât khàc ngoài nhiêm vu dugc phân công: 13.616 già.Tù két quà do luông thài gian làm viec cùa timg công chùc thuôc eâe phông chuyên moncho thây. Tông thài gian hao phî dé thuc hiên càc nhiêm vu cùa 10 phông chuyên monthuôc UBND huyên Gia Bînh là: 20.128 ngày công. 20A28 ngày côngTông bien chê cùa dotn vi duçc xâc dinh: = = 83,52 nguài 241 ngày (dinh mùc). -78
 • 91. Trong dô dugc phân bô à câc phông ban nhu sau: Vàn phông: 5,03 nguài; Phông LD-TBXH: 7,35 nguài; Phông Tu phâp: 3,17 nguài; Phông Tài chinh - KH: 8,63 nguài;Phông Giao thông - XDDC: 11,29 nguài; Phông Giâo duc: 20,45 nguài; Thanh tra: 4,39nguài; Phông kinh té: 9,04 nguài; Phông vân hoâ: 8,58 nguài; Uy ban DSGD-TE: 5,43nguài, dugc thé hiên trong hînh 3-1 duài dây. Hînh 3-l.Mô ta bien ché cùa càc don vj thông qua két quà do luong thài gianTuy nhiên, dé xâc djnh mot câeh chînh xâc thài gian thuc té hao phî dé thuc hiên câcnhiêm vu thuôc lînh vue quàn ly nhà nuàc theo chùc nàng, nhiêm vu cùa eâe phôngchuyên mon thupe UBND huyên Gia Bînh thi càn phài loai trù mot so thài gian sau:i)Thài gian cho công tâe Dàng, doàn thé là: 2.391 ngày công;ii)Thài gian cho công tâe thuôc lînh vue su nghiêp: 2.585 ngày công;iii)Thài gian cho công tâe dào tao, bôi duông là: 2.325 ngày công;Tong thài gian càn loai trù truàe khi tînh toân bien ché cho don vi là: 2.391 ngày công +2.325 ngày công + 2.585 ngày công = 7.301 ngày công.Nhu vây, tong thài gian côn lai dugc tînh dé xàc djnh sô lugng bien ché cùa huyên GiaBînh là: 20.128 ngày - 7.301 ngày = 12.827 ngày công/241 = 53,22 nguài.Tù két quâ trên cho thây UBND huyên Gia Bînh bo trî nhân lue trong eâe co quanchuyên mon thuc hiên câc nhiêm vu quân ly nhà nuàc chua thuc su hgp ly, sô bien ché -79
 • 92. càn xâc dinh lai phân bô cho câc don vi su nghiêp thuc hiên câc công viêc dich vu hànhchînh công, hoac bo trî sàp xép lai công viêc cho phù hgp dôi vài 30,3 nguài, 1.2. Tông hop kêt quà phân tich do luàng công viêc theo mùc dô phùc tgp cùa công viicKêt quâ tông hgp, phân tich, do luong công viec theo mùc dp phùe tap cùa tùng nhiêmvu làm co sa de xàc dinh co câu ngach công chùc cho timg phông, dugc thé hiên thôngqua bâng 3-2 duài dây. Bàng 3- 2. Phân tîch, do luông công viêe theo mue dp phùe tap. Phân tîch công viêe dira trên tîn 1 ehât va mùc dp phùc tap (Già) Công viêc Công viêe Công viêc Công viêe mang tînh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât mang tînh ehât hoach djch tô ehùe triên triên khai su vu phuc vu (Ngach Tên nhân viên chien luge, khai thuc hiên (Ngach cân su) nhân viên) ehinh sâeh (Ngach Chuyên (Ngach chuyên viên viên chînh 1 2 3 4 5VP(5) 750 9560 4672 1990LDXH(8) 85 6500 4174 2823TP(3) 210 3213 1436 779TCKH(6) 1146 9324 910 2205GTXD(8) 3957 12284 4060 1343GD(15) 148 20184 4910 18TTr(4) 0 6980 368 0KT(9) 429 6060 8563 2373VH(8) 27 4514 6676 5050DS(4) 0 2661 3995 191Tông (già) 6752 81280 39764 16772Ngày công 844 10160 4970.5 2096.5Sô nguài 3.50 42.16 20.62 8.70Ty le (%) 4.19 50.48 24.69 10.42Nguôn: Bâo eâo ket quà diiu tra chuang trinh hô trg CCHC cùa chînh phù, thông quaDu an VIE/01/024B, Bô Nôi vu.Tù két quà phân tîch do luông trên cho thây:i) Tong thài gian dé thuc hiên câc nhiêm vu eô tàc dung dôi vài sâeh luge, ké hoach,chînh sâeh, làm co sa dé xâc djnh công chùc à ngach chuyên viên chînh chiém 4,65%; -80
 • 93. ii) Tông thài gian dé thuc hiên câc nhiêm vu nhàm trién khai thi hành vàn bàn phâp luât,làm co sa de xàc dinh công ehùe à ngach chuyên viên ehiém 59,25 %;iii) Tong thài gian dé thuc hiên eâe nhiêm vu mang tînh su vu-thuông xuyên, làm co sadé xàc djnh công chùc à ngach Càn su chiém 28,96 %;iv) Tông thài gian de thuc hiên càc nhiêm vu mang tinh phuc vu giàn don, lâm co sa déxâc djnh công chùc à ngach nhân viên chiêm 12,34 %.2. Nhûng ton tai trong công tac To chùc nhân su dugc làm rô thông qua càc két quânghiên cuuDira trên nhùng phât hiên thông qua càc kêt quà phân tîch công viêe, do luàng thài gianthuc bien nhiêm vu tai 10 co quan chuyên mon vài gân 100 công chùc tham gia trà làithông qua phiêu dieu tra va phông vân truc tiép. Luân vàn này se chi ra mot sô ton taitrong công tâe Tô chùc nhân su tai câc co quan chuyên mon thupe UBND huyên GiaBînh nôi riêng va UBND câp huyên tinh Bàc Ninh nôi chung, eu thê nhu sau:2.1. Trong viic sàp xêp Tô chùc bô mâyQua dieu tra, phân tîch Tô chùc bô mây cùa 10 phông chuyên mon, cho thây:i) Cô tài 30 % Tô ehùe (phông chuyên mon) cùa huyên vùa thuc hiên chùc nàng quân lynhà nuàc, vùa thuc bien chùc nàng hoat dông su nghiêp hoàe dich vu công. Khoàng trên30% phông thuc bien nhiêm vu cùa mot phông da ehùe nàng, da lînh vue.Câp huyên là câp trung gian, là noi truc tiêp truyên tài, trién khai thuc thi nhùng chînhsâeh, ké hoach nhiêm vu eu thé dên nguài dân va doanh nghiêp do câp tinh va câp Trunguong dât ra. Trong khi dô, câc co quan bô trî eô su trùng chéo nhiêm vu giùa câe co quanquân ly nhà nuàc vài nhau va giùa ca quan quàn ly nhà nuàc vài câe don vi su nghiêp.Câc djch vu hành chinh công chua dugc tàch bach rô rang, vân dugc bô tri chung mot tôchùc (mot phông) dâ dân dén mat cân dôi trong thuc hiên nhiêm vu, eu thé nhu: 1 -
 • 94. i) Phông Giao thông - Xây dung - Dia chînh: Thuc hiên nhiêm vu là phông da chùc nàng, trién khai toân bô nhiêm vu trên eâe lînh vue công viêe tù Giao thông, xây dung, quàn ly quy hoach, giài phông màt bàng vv..., dieu dô se không thé trânh khôi tînh trang nhùng màng công viêc kém hâp dan se bi bô bê vv... ii) Phông Vàn hoâ- Thông tin - Thé duc thé thao: Bi lan lôn giùa ea quan quân ly nhà nuàc vè vàn hoâ vài tô chùc su nghiêp thuc hiên câe ehùe nàng dich vu vè vàn hoâ trongciing mot phông. iii) Phông kinh té cùng thuc hiên nhiêm vu là phông da chùc nàng, bj lân lôn giùa chùcnàng quàn ly nhà nuàc vài càc hoat dông djch vu khoa hpe chuyên giao công nghê vègiông eây con vv... Su trùng chéo lân lôn trên dâ dân dên tînh trang eâe tô ehùe hoat dông kém hiêu quâ,nhà nuàc không quàn ly dugc nguôn thu. Câc don vi luôn eô xu thé y lai trông ehà vàongân sâeh nhà nuàc, câc don vi chi quan tâm nhiêu dén nhùng lînh vue công viêe hâpdân dé cô thêm nhiêu thu nhâp thông qua câc khoàn thu phî le phî tù dân hoac hgp dôngvài nhà nuàc.Trong khi dô ngân sâeh nhà nuàc dâ dâm bâo toân bô kinh phî hoat dông.Dâng ly nhùng công viêc dô phài dugc giao cho càc tô ehùe su nghiêp, thuc hiên djch vucông lây thu bù chi hoàe nhà nuàc dàt hàng, thuê muôn dé giàm bat gânh nàng cho ngânsâeh. Hâu hét lành dao câc phông này khi dugc hôi dêu mong muôn dugc tàch bach rôrang giùa câc ca quan nhà nuàc vài nhau va giùa câe co quan nhà nuàc vài càc don vj sunghiêp.Mot Truong phông khi dugc hôi dà nôi: "Chùng toi là co quan chuyên mon câp huyên,câp trung gian, noi ma truc tiêp vùa truyên tài, vùa thuc thi nhiêm vu, vây ma phài thuchiên nhiêm vu cùa phông da chùc nàng, da lînh vue quà thât là rât khô. Khô cà trongquàn ly công viêc chuyên mon va viêc phân công nhiêm vu, dieu hành anh em duài -82
 • 95. quyèn, nhu câc anh thây dây, moi nguài chi dugc dào tao mot chuyên ngành nhât dinh vây ma phài quàn ly dieu hành 3 dén 4 lînh vue chuyên ngành khâe nhau, ma lai toàn là lînh vue khoa hpc thî làm sao ma cô thé eô ehât lugng cao dugc."2.2. Thuc hiin chùc nàng, nhiim vu duac giaoNhùng giài phàp mang tînh doi mai, theo huông hiên dai hoâ công tâe quân ly cân bô,công ehùe châm dugc trién khai, dân dén eâe ea quan hành chînh vân ôm dôm nhièu viêcva cân trà, can thiêp sâu vào hoat dông cùa eâe don vj co sa, à càc lînh vue công viêc macô nhièu dieu kiên tàng thêm thu nhâp, dân dén bô bê công viêc hoac cô tînh kéo dài thàigian giài quyêt khi ma thài gian giài quyêt công viêc dô cô khâ nàng giài quyêt nhanhhon, dieu dô dugc thê hiên.Tù kêt quà phân tîch nhiêm vu cùa tô chùc cho thây, eô tài 50% sô phông chuyên mondugc dieu tra eô thài gian thuc hiên nhiêm vu không phài là nhiêm vu quàn ly nhà nuàc,eu thê nhu:i) Phông Tài chînh kê hoach. Cô tài 1.655 già thuc hiên nhiêm vu su nghiêp, chiêm9,95% tông thài gian thuc hiên nhiêm vu, dùng ra eâe nhiêm vu này phài dugc giao chocâc don vi su nghiêp dâm nhân, hoàe chi phî cho câc hoat dông này dâ cô eâe khoàn thuphî va le phî dich vu, eu thê là: Câe lînh vue chông buôn luân, thanh ly tài sàn cùa vv...; ii) Phông Giao thông xây dung dja chînh. Cô tài 6.059 già thuc hiên nhiêm vu sunghiêp, ehiém 27,84 % tông thài gian thuc hiên nhiêm vu, dùng ra câe nhiêm vu này phàidugc giao cho câc don vj su nghiêp dâm nhân, hoac chi phî cho càc hoat dông này dâ côeâe khoàn thu phî va lê phi dich vu, eu thé là : Giài phông màt bàng; xây dung qui hoachsu dung dât; câp phép xây dung, thâm djnh du an vv...iii) Phông Giâo duc- dào tao. Cô tài 3.676 già thuc hiên nhiêm vu su nghiêp, chiém 9,32% tông thài gian thuc hiên nhiêm vu, dùng ra câc nhiêm vu này phài dugc giao cho câc -83
 • 96. don vi su nghiêp dàm nhân, hoàe chi phî cho eâe hoat dông này dâ cô câc khoàn thu phîva le phî djch vu, eu thé là: Tham gia châm thi hpe sinh giôi, boi duàng hpc sinh giôi, rade thi hay hoat dông cung câp thiét bj truàng hpe, sâeh giâo khoa vv...iv) Phông Vàn hoâ thông tin thé due thé thao. Cô tài 6.856 già thuc hiên nhiêm vu sunghiêp, chiêm 41,45 % tông thài gian thuc hiên nhiêm vu, dùng ra câc nhiêm vu này phàidugc giao cho câc don vj su nghiêp dâm nhân, hoac chi phî cho eâe hoat dông này dâ côcâe khoàn thu phî va le phî dich vu, eu thé là: Câe hoat dông dich vu thé duc thé thao,chiéu phim cùa càc nhà vàn hoà;v) Phông Kinh tê. Cô tài 2.432 già thuc hiên nhiêm vu su nghiêp, chiém 13,95 % tôngthài gian thuc hiên nhiêm vu, dùng ra càc nhiêm vu này phài dugc giao cho câc don vî sunghiêp dâm nhân, hoàe chi phi cho câc hoat dông này dâ eô càc khoàn thu phi va le phîdich vu.2.3. Công tdc dinh biin, tuyin dung, bô trî, su dung, quàn ly càn bô, công chùci) Viêe phân bô bien chê cho câe co quan don vi chù yêu dua vào nhùng càm tinh chùquan, dira nhiêu vào thé lue va moi quan hê, thuc hiên theo co chê xin cho giùa co quancâp trên vài co quan câp duài là chù yéu, dieu dô dâ dân dên su mât cân bàng giùa câc coquan vài nhau, dâ dân dén tînh trang vùa thùa, vùa thiêu nhân lue giùa càc co quan. Motminh chùng cho thây, cùng mot phông GTXD-DC à huyên Tù Son bô trî tài gân 20 côngchùc, ké cà viên chùc hgp dông, trong khi dô huyên Gia Binh là 8 va huyên Yen Phonglà 6 bien ché vv...ii) Viêc bô trî sàp xép nguôn lue chua thuc su khoa hpc, hâu hét là tù con nguài bô tricông viêe, dâ dân dén su yéu kém, trî trê trong thuc hiên nhiêm vu dugc giao. Yéu kémlôn nhât là ehât lugng dpi ngû cân bô, công ehùe vân côn yéu, chua dâp ùng dugc yêucàu quàn ly nhà nuàc trong co ché mai. Mac dû công tàc dào tao, bôi duông dugc tàng 84-
 • 97. cuông (thé hiên qua thài gian do luàng dugc trong tông thài gian phuc vu cho công tâedào tao bôi duông, cô don vi ehiém tài trên 15%), sô lugng cân bô, công ehùe tham ducâc làp, khoâ dào tao, bôi duàng khà lôn, nhung nhîn chung ehât lugng, nhât là kién thùevê quàn ly nhà nuàc mai vài ky nàng nghiêp vu hành chînh phù hgp chi dat dugc à ty lêthâp. Bâng câp, chùng chi tàng, nhung ehât lugng thuc su cùa cân bô, công chùc cô bàngcâp, chùng chi lai dang là vân dé dâng lo ngai. Mot bô phân cân bô, công chùc suy thoâiphâm ehât, dao duc, tham nhùng cùa quyèn, thiéu y thùe trâch nhiêm va tinh thân phucvu, vô càm truàe yêu câu cùa nhân dân, xà hôi.Qua phông vân 100% sô lânh dao phông dugc hôi dèu khàng dinh va de nghi dugc bôsung chi tiêu bien chê. Trong khi dat vân dé tai sao lai dé nghi dugc tàng khi ma qua xâcdinh thây phông dâ thùa chi tiêu rôi thî hâu hêt câe y kién lâp luân dieu chi phân tichmang tinh càm tinh cho rang nhiêm vu a cân thé này, nhiêm vu b cân thé kia ehù khôngdua ra dugc nhùng minh chùng eu thê vè dé nghi cùa mînh, mac dû vây van dugc bôsung.Tù thuc tien két quâ do luông thài gian, phân tich công viêe cho thây. Cô tài 30,3 trêntong so 83,52 bien chê, chiêm 36,27% sô bien chê cân dugc xem xét, dieu chinh lainhiêm vu cho phù hgp, eu thê:i) Sô bien ché trong câe co quan quàn ly nhà nuàc, dugc su dung de thuc hiên câc nhiêmvu không thupe chùc nàng quàn ly nhà nuàc là: 2.585 ngày công tuong ùng vài 10,72bien chê, chiêm 12,83%>.ii) Do công ehùe dugc tuyén dung côn thiéu nhiêu nàng lue, trînh dô chuyên mon, kynàng nghè nghiêp nên tuyén dung rôi vân phài cù di dào tao lai, bôi duàng, ma dàng ly ratruàe khi tuyén dung câc công chùc phài eô dû câc dieu kiên dô roi, hoàe thài gian này -85
 • 98. phài tu nguyên hpc ngoài già, qua do luông dugc là: 2.325 ngày công, tuong ùng vài: 9,64 bien ché, chiém 11,54%; iii) Hoat dông cùa công tàc Dàng, doàn thé quàn chùng, vè nguyên tàc không dugc xâc djnh trong thài gian thuc hiên nhiêm chuyên mon, nhung trên thuc té à hâu hét câc co quan hành chînh nhà nuàc dieu hoat dông trong già hành ehinh, dieu này khâe hàn vài câe doanh nghiêp, qua phân tich do luông dugc: 2.391 ngày công, tuong ùng vài: 9,92 bien ché, chiêm 11,87 %. Câe nhiêm vu chông chéo, không phài nhiêm vu cùa co quan nhà nuàc ma câc ca quan nhà nuàc dang thuc bien cân phài dugc loai bô truàe khi xàc dinh bien ché dugc thông kê trong bàng 3-3 duài dây. Biêu 3-3. Tông hgp thài gian thuc hiên nhiêm vu chông chéo Tên phông Tông thài gian lâm Thài gian thuc hiên không dugc tînh là thuc hiên viêe nhiêm vu quàn ly nhà nuàc (già) (g^à) Công viêe Công tâe dào Công tâe dàng không thupe tao, bôi duàng doàn thê chùc nàng QLNN 1 2 3 9 12Vàn phông 9701 130. 528Phông LDTB-XH 14510 564 504Phông Tu phâp 6104 24 320Phông Tài chînh - KH 16632 1655 1344 2084Phông GT-XD-DC 21759 6059 1619 855Phông GD-DT 39431 3676 10232 11516Thanh tra huyên 8456 328 78Phông Kinh té 17426 2432 992 342Phông VH-TT-TDTT 16537 6856 2646 1974Uy ban DSGDTE 10464 720 929Tông (già) 161.020 20.678 18.599 19.130Ngày 20.128 2.585 2.325 2.391Ty lê (%) 12,84% 11.55% 11.88% 86-
 • 99. 2.4. Lînh vue xàc dinh ca câu nggch công chùc theo mùc dô phùc tgp cùa công viicKét quà dieu tra thong kê chat lugng co câu công ehùe theo nghach, dugc thé hiên thôngqua bàng 3-4 duài dây. Bàng 3-4. Thông kê ehât lugng công chùc theo ngach Trxnh ®é LS luËn Quln i; An Se Vnho. Chuyn mi<n Ngoi ng-f- Tin hSc ninh/TT Tn ngch ChYnh trt> h^nh ChYnh tin g Quèc S - Trung Cao TiÔn Thc TiÔn S - Trung Cao C,n CV THCS THPT sa CÊp CV CVC A B C D A B C phBng CÊp cÊp ®%ng hâc sQ sO cÊp CÊp su ce KH / 2 i -; 5 6 7 8 9 W ;/ 12 J3 15 16 17 ]8 19 20 2} 22 23 24 25 26 27 / • ; Chuyn vi*n 1 3 1 2 1 2 3 1 3 3 ChYnh 2 Chuyên vi^n 35 35 2 33 11 15 6 1 26 1 9 17 2 5 17 1 6 3 C.n su 12 1 11 9 1 2 5 4 5 2 5 4 3 4 1 Nh®n vin kO 4 1 1 1 1 1 1 thuËt 5 Thanh tra vi"n 2 2 2 1 1 1 2 1 1 KÔto.nvin 6 1 1 I 1 1 1 1 trung cÊp 7 KUs 2 2 1 1 1 1 1 1 g KU thuËt vi"n 1 1 1 Gi,o vi^n trung 9 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 hâc 10 B.csÛ 1 1 1 1 1 60 2 5g 13 3 43 1 20 23 10 6 35 1 20 24 3 13 24 2 6TÙ thuc tien kêt quâ khâo sât cho thây:i) Cô nhùng nhiêm vu cân phài su dung Công chùc cô kiên thùe, trînh dp tay nghê caotrong co quan nhà nuàc thi lai dugc bô tri nhùng Công ehùe không eô kiên thùe hoàechua dugc dào tao chînh thùe vê chuyên mon nghiêp vu va ky nàng nghê nghiêp à câc vitri va trâch nhiêm dugc phân công dâm nhiêm, dôi khi chi dira vào nhùng kinh nghiêmdon thuân, nhiêu khi dâ lac hâu dân dên rât khô khàn trong quâ trînh thuc hiên nhiêm vudugc giao, công viêe trî trê, không hoàn thành hoac hoàn thành vài hiêu quâ, ehât lugngkhông cao; ngugc lai, eô nhiîng công ehùe cô trînh dp chuyên mon cao, dugc dào tao cobàn vê càc ky nàng nghê nghiêp thî lai dugc bô tri nhùng công viec don thuân, su vu, dandên không cô moi truàng dé thé hiên hét nàng lue chuyên mon. -87
 • 100. ii)Viêe bô tri mât cân dôi vè ngach công ehùe dà dân dén nhièu co quan eô so lugng công chùc ngach cao dông, dieu dô dong nghîa vài viêe nhà nuàc phài chi trà tien luong cao cho nhùng công chùc này, trong khi dô dâng ly chi cân su dung công chùc à ngach thâp hon, vài mùc tien luong thâp hon ma vân dàm bào hoàn thành nhiêm vu vài ehât lugng tôt, eu thé qua thông kê trînh dp theo ngach cùa 60 công ehùe lânh dao va công ehùe hành ehinh UBND huyên Gia Bînh cho thây : iii) Theo kêt quà phân tich công viêe thi mot sô phông chuyên mon thuc hiên eâe chùc nàng, nhiêm vu cùa ngach chuyên viên ehinh nhung trên thuc té chua dugc bô tri nhu: Phông Lao dông thuong binh xâ hôi; Phông Ké hoach Tâi chinh, Phông Kinh té vv...tuy nhiên ty le này là rât thâp. Chùc danh chuyên viên chinh qua thông kê là câe dông chi lânh dao theo qui djnh cùng dugc bô nhiêm chùc danh Chù tich, phô chù tich duongnhiên khi chuyên dôi luong mai dugc xép vào ngach Chuyên viên ehinh ma không cànqua thi tuyên;iv) Qua dieu tra cho thây eô tài gân 70% Công chùc eô ngach chuyên viên khi tuyêndung ban dâu mai chi tôt nghiêp cao dàng, trung câp sau dô mai di hpc va tiêp tue thinâng ngach, dé dugc bô nhiêm vào ngach chuyên viên. Nhu phông Lao dông Thuongbinh xà hôi huyên, là phông phài dàm nhiêm rât nhiêu nhiêm vu quan trpng ma mai chieô khoàng 12,5 % Công ehùe eô trinh dp dai hpe ehinh qui. Tùe là ngay tù thài diémtuyén dung lân dâu vào ea quan dâ eô dû dieu kiên vê chuyên mon à ngach chuyên viên,dây là chua kê dên càc dieu kiên vê trînh dp quân ly nhà nuàc, ngoai ngù, tin hpe vv...theo qui djnh. So con lai dêu tôt nghiêp cao dâng, hoàe trung câp, sau dô mai hpe taichùc sau roi dugc xét hoac thi nâng ngach. vv...v) Viêc cù công chùc di thi nâng ngach hay viêe dàng ky tuyên dung không theo mot kéhoach nào eà ma chù yéu dira trên y chi ehù quan, tù con nguài thuc té dé dàng ky chitiêu chù không vî nhiêm vu ma lira ehpn nguài eô trînh dp dùng chuyên ngành dugc dào
 • 101. tao, dieu dô dân dén: Nhièu nguài dang dàm nhiêm công viêe nhung không dùng vàingành nghè minh dugc dao tao; Nhièu công chùc dugc bô nhiêm vào ngach chuyên viênhoàe cao hon nhung thuc ehât chua dâp ùng du eâe dieu kiên cùa ngach dô; Thuc ehâtdang thiéu công chùc à mot chuyên ngành nhung lai tuyén dung công chùc cô chuyênngành khàc, câ hê thông co quan hành ehinh nhà nuàc cùa huyên ma hiên nay chua cômot công ehùe nào eô trinh dp cù nhân hành chinh vv...vè vân de này, khi dugc hôi ông/bà càn cù vào dâu lai cù nhân viên cùa minh di du thinâng ngach nhiêu dên vây? Theo ông/bà co quan ông bâ cân bao nhiêu công chùc àngach chuyên viên là phù hgp, thî 100% lânh dao câc phông dèu trà lài rang: "Tù xuadên nay, chua eô vàn bàn nào qui dinh chùng toi dugc su dung bao nhiêu công chùc àngach này, hay ngach kia, côn âp dung tiêu chuân ngach bâc theo qui dinh cùa Bô Nôi vuthi quâ chung chung, công chùc cùa chùng toi cô thé thuc hiên nhiêu công viêc cô mùcdp phùe tap khâe nhau, dan xen trong quâ trinh thuc hiên nhiêm vu dugc phân công, râtkhô dé ma xâc dinh dugc. Côn, khi anh em cô dieu kiên di hpc nâng cao trînh dp, cô dûdieu kiên thî chùng toi gùi di du thi, dugc co quan câp trên châp thuân. Anh em du thi varôi dugc nâng ngach, nâng bâc, luong cao hon, thu nhâp on djnh, hep hôi gî ma châng taodieu kiên cho anh em".2.5. Lînh vue xây dung ké hoach thuc hiên nhiêm vu, cài tien qui trînh làm viêc, cài eâchthù tue hành chinhi) Phân lôn (trên 80 %) ca quan dugc khào sât chua xây dung ké hoach mot câeh chi tiétcho tùng nhiêm vu eu thé. Ké hoach chi dugc xây dung mot càch chung chung trong bàoeâo tông két, nêu lên mot sô nhiêm vu chinh se tô chùc thuc hiên trong nàm hoàe trongqui côn thài gian thuc bien thé nào? Chat lugng sàn phâm, dich vu ra sao? Nguon lue vacâc dieu kiên thuc hiên? Ai là nguài thuc hiên vv...thî 100% càc co quan chua eô ké 89-
 • 102. hoach chînh thùe bàng vàn bàn. Khi de câp dén vân dé này thî eô dén 80 % lânh daophông trà lài mot câeh chung chung, 20 % không trà lài.Sau khi thuc hiên cuôc dieu tra trong công chùc chuyên mon (không phài là lânh dao)cho thây 78 % sô công chùc dugc hôi dèu cho rang (sô eôn lai 22 % thuông ngai lânhdao, không trà lài): "Chùng toi thuong dugc giao dâm nhiêm mot màng nhiêm vu nâo dôcô dinh trong sô công viêe cùa phông dugc câp trên giao, nhung thuông là không ondjnh, va không eô ké hoach eu thê nêu rô là chùng toi phài làm nhùng gî, thài gian thuchiên trong bao lâu, va câc ca chê khuyên khieh khen thuông, dieu kiên thuc hiên làkhông dugc de câp dên va không eô bàn ké hoach chi tiêt nào cà.. .ngoài ra côn phài thuchiên nhiêu nhiêm vu lat vât khâe, cô viêe gi sêp kêu là phài làm tuôfkhi dugc hôi tiêp,kê hoach phài là eâe anh, nhùng nguài thuc hiên xây dung dé thuc hiên chù? thî dugc tràlài rang: "Cô ai yêu câu phài xây dung dâu ma phài xây dung cho mât thài gian, eôthuông phat gî dâu ma phài sg"ii) Tînh trang chông chéo, trùng làp, trong quà trinh thuc hiên nhiêm vu giù câc côngchùc trong cùng mot co quan, va giùa eâe ca quan vài nhau là khà phô bien; eô nhiêunhiêm vu thi dugc nhièu nguài hay nhiêu co quan cùng giài quyêt mot lue, bên canh dôthî nhièu nhiêm vu khâe lai bj bô sôt, dieu dô dâ gây khô khàn, càn trà trong quan hê vathù tue giài quyét công viêe giùa co quan hành chinh nhà nuàc vài tô chùc, công dân,gây phièn hà cho tô ehùe, công dân, dân dên tê quan lieu, tham nhùng, cùa quyên cùa cânbô, công chùc, làm giàm hiêu lue, hiêu quà quàn ly nhà nuàc cùa eâe co quan quàn lynhà nuàc, dan dén su bê trê trong công viêe.iii)Câe co quan hành chînh van côn ôm dôm nhièu viêe, tu dàt ra nhièu thù tue hànhchînh ruàm rà không càn thiét; eôn càn trà, can thiêp sâu vào hoat dông cùa câe don vicâp duài, va câe lînh vue công viêe thupe hoat dông su nghiêp, djch vu công, hay câchoat dông cùa doanh nghiêp ma eô nhièu dieu kiên tàng thêm thu nhâp, dan dén bô bê -90-
 • 103. công viêc ehinh dugc phân công, hoàe eô tinh kéo dài thài gian giài quyét khi ma thài gian giài quyét công viêc dô eô khà nàng giài quyét nhanh hon, thài gian thuc hiên công viêc su nghiêp ehiém dén 12% tông thài gian làm viêe,3. Mot so nguyên nhân ce bân dân dén ton tai trên.Tù két quà khào sât cho thây. Cô tài 36,27 % công chùc hiên nay dugc bô tri tai 10 phông chuyên mon chua thuc su hgp ly, cân dugc xem xét bô trî lai. Thông qua viêckhào sât, phông vân, trao dôi truc tiêp tai 10 phông chuyên mon, qua trà lài phông vâncùa 10 Truong phông va mot sô Phô ehù tich cùa UBND huyên Gia Binh, cho thây càcnguyên nhân trên xuât phât tù:3.1. Ca chi quàn ly, phân bô biin chi i) Kê câ co quan cô thâm quyên quyêt djnh viêe phân bô va co quan cô nhu câu su dungbien chê dêu chua xây dung dugc kê hoach tông thê quàn ly nguôn nhân lue trong tùngngành, tùng câp mot eâch eu thê, viêc phân bô chi tiêu cho câc don vi, hay viêc xin bôsung nguôn lue chua theo nhùng djnh mùc khoa hpc, chua thuc su vi công viêc dé bôsung nguôn lue ma chi dira vào càm tînh chù quan, bînh quân là chînh. Viêc xin bô sungnhân lue là khâ phô bien, nhiêu khi bàn thân tô chùc eôn dang du thùa lao dông nhunghp vân cù xin va xin thî vân dugc bô sung, vî hp chi nghî don giàn mot dieu rang: Tochùc eàng to, eàng nhièu nguài duài quyên thî quyên lue eàng làn, it khi hp nghî dénhiêu quà kinh té vî mgi chi phi hoat dông dâ cô Nhà nuàc chu câp. Dieu này khàc hàn vàiviêe ma rông tô chùc cùa câe don vj sân xuât kinh doanh.Qua phông vân mot sô lânh dao eô trâch nhiêm trong công tâe quàn ly nhân su cùa huyêncho biêt: ."Khi chùng toi chuân bi xây dung kê hoach bien chê cho huyên, thông bâo câe don vi eônhu câu bô sung nhân lue thî dàng ky, khi dô 100%> eâe co quan, don vj dèu de nghj dugc -91
 • 104. bô sung. Công tâe phân bô bien ché hành ehinh hiên nay vân thuc hiên theo co ché xincho, chùng toi rât bi dông trong quâ trinh xây dung ké hoach. Ké hoach bien ché hàngnàm chùng toi thuang xây dung cao hon mùc thuc té vî luôn eô suy nghî trinh câp eôthâm quyèn loai là vùa, sau dô ehà phê duyêt bo sung thông bâo vè cho chùng toi, eônàm thî không dugc bô sung, cô nàm chi dugc bô sung tù 1 dén 2 chî tiêu, chàng thây côdjnh mùc, tiêu chuân gi câ chi biét thông bâo, côn tuyén ai thi tuyén".3.2. Công tàc tuyin dung va su dung nhdn lueQua khâo sàt cho thây tù UBND huyên dén eâe don vi dèu không eô ké hoach quân ly,tuyên dung, su dung va phât triên nhân lue mang tînh chien luge, dieu dô dâ dân dén motthuc té càc co quan, don vi. Khi bât dâu mai thành lâp, sô bien ché dugc cân nhàe theonhiêm vu rôi vî né nang, vî càc moi quan hê sô lugng nguài cù tàng dân theo thài gian,dae biêt là câc don vj cô "dp an toàn cao"thuàng là noi gùi gàm con châu cùa nhîrngnguài cô thé lue.Qua tîm hiêu 10 công chùc là Truàng phông chuyên mon cùa UBND huyên va dae biêtlà Truàng phông eô trâch nhiêm tham muu vê nhân su, hp cho biêt:"Công tâe tuyén dung hiên nay do tinh tô chùc, mây nàm mai tô chùc thi tuyên mot lândo vây chùng toi không cân phài xây dung kê hoach làm gi cho phiên phùe,Viêe tuyén dung ai, hay hgp dong ai vào lâm viêc chùng toi dêu không dugc quyét djnh,thâm chi eô truàng hgp không dugc eâ bàn bac ma Lânh dao chi dinh xuông là chùng toiphài tiép nhân, không càn biêt nguài dô cô nàng lue chuyên mon dùng vài nhu câu sudung cùa chùng toi hay không".Mat khâe do vàn hoà làng xâ, dong hp ânh huàng khâ sâu trong vàn hoâ tô chùc cùa àeâe câp chînh quyên dia phuong, cho nên viêe bô trî nguài thân hay hp hàng, con châucùa công chùc vào làm viêe trong bô mây là khô trânh khô, bài vî trên thuc tê nhu câu su 92-
 • 105. dung công ehùe hành chînh cùa câe co quan, don vj cùng nhu chi tiêu dugc phân bo làrât han ché. Trong khi dô tù lânh dao câp tinh, câp huyên rôi cà câp xâ, khi eô con emhpe song dèu muôn eô công an viêc làm trong co quan nhà nuàc cho on djnh.Dàt vân dé trao dôi vê thi tuyên de tuyên ehpn công chùc mot sô lânh dao cô trâch nhiêmtrong công tâe quân ly nhân su cho biét:"Hiên nay viêe tô chùc thi tuyén công ehùe hành chînh là do tinh tô chùc, bon nùa khidàng ky gùi nhùng nguài ma chùng toi dâ cho phép làm hgp dông va so tuyén du thi thîlai không do, trong khi dô tinh lai dieu nguài khàc vè cho chùng toi, nhùng nguài nàythâm chî chùng toi chua biêt eà hô sa ly lich, ehù chua nôi dên nàng lue sa truàng, laikhông phài là nguài cùa dia phuong vv..., dieu dô là rât khô khàn trong quà trînh bô trî,su dung dâ dân dên viêe bô trî công chùc không dùng va phù hgp vài trînh dp chuyênmon dây là mot trong nhùng nguyên nhân gây nên su bât hgp ly trong su dung cân bô,công chùc. Dây là côn chua nôi dén nôi dung thi tuyên, ehât lugng thi tuyên dâ thuc suphù hgp chua vv... "3.3. Công tdc thuc hiên nhiim vu vd dành già công chùci) Qua khâo sât cho thây, không cô co quan nào xây dung kê hoach chi tiêt thuc hiênnhiêm vu cho timg công viêc, tùng thài diêm rô rang, ma chi cô mot sô nôi dung côngviêc theo nhiêm vu dugc phân công dugc liêt kê trong phuong huông thuc hiên nhiêm vudugc thé hiên trong bào cào thâng qui nàm, ma công tâe bâo eâo dugc thuc hiên khôngthuông xuyên va dêu dan là khâ phô bien.ii) Hoat dông quàn ly nguôn nhân lue không dugc theo dôi lien tue, câp nhât thuôngxuyên nhùng thành tîch va ky nàng cùa moi nhân viên, không eô câe tiêu chi dû co sakhoa hpc dé theo dôi dânh giâ dôi hôi moi vj trî công viêe trong tùng don vi. 93
 • 106. iii) Vân dé giài quyét ché dp chînh sâeh vè tien luong, tien thuang nhu hiên nay chuacông bàng va chua thuc su tao ra dugc dông lue thuc nhàm dông viên, thùe dây côngchùc làm viêe, viêe trà luong hay tien khen thuông vân theo thang bàng mang tînh eâobàng, chua dugc dânh giâ dùng theo nàng lue va mue dp công hién cùa tùng công ehùe,nguài làm nhièu cùng nhu nguài làm ît, nguài eô thành tîch cùng nhu không eô thànhtîch cù tuân tu dén hen lai lên, néu không bj vi pham hoac ky luât là dugc nâng luongnhu nhau, chua thuc su vî công viêc ma chi trà. Bài vî phân công nhiêm vu không rôrang, không dânh giâ va theo dôi dugc két quà hoat dông cùa tijng công chùc ma chithông qua dành giâ theo càm tînh, nhân xét chung chung, không eô thang bàng diêm dédânh giâ vv...iv) Hâu hét lânh dao câc co quan, don vi chua xàc dinh hêt mot càch eu thê câc kêt quàdat dugc trong quâ trînh thuc hiên nhiêm vu trên tùng lînh vue công viêc dugc giao cùaco quan, don vj mînh quân ly; qua dô không xâc dinh dugc hoac xàc dinh không hêtnhùng lînh vue công viêe nào dâ triên khai thuc hiên tôt, lînh vue công viêe nào thuchiên côn han ché, lînh vue nào chua thuc hiên, tù dô chua xâc djnh dugc bien phâp dieuhành nhàm triên khai thuc hiên tôt mpi nhiêm vu dugc giao.v) Chua xây dung kê hoach thuc hiên nhiêm vu trong tùng thài diêm va cho tùng phânviêc mot câeh rô rang; chua cô hê thông tiêu chuân dânh giâ, quân ly ehât lugng dàm bàotînh khoa hpc, tù dô không tao ra dugc dông lue canh tranh; Chua xâc dinh dugc nhùngtrùng chéo trong công viêc công viêc, không xàc djnh dugc công viêe nào thuôc lînh vuequàn ly Nhà nuàc, công viêe nào thuôc lînh vue su nghiêp, công viêc nào thupe lînh vuehoat dông djch vu cô thé thuê muôn dé eô co ché quàn ly dieu hành.vi) Chua xâc djnh dugc mot co câu ngach công ehùe mang tînh khoa hpc, làm chuân, déqui djnh cho tùng co quan, don vj, tù dô xây dung kê hoach bô sung nguôn nhân lue, chithay thé, bô sung nhùng ngach công chùc ma thuc ehât là dang thiéu. 94-
 • 107. vii) Viêc cù công ehùe di thi nâng ngach tù ngach thâp lên ngach cao, hàng nàm chuacàn cù vào nhu câu thuc tê va chua eô djnh mùc mang tînh khuôn mâu, dâ dân dên tinhtrang à nhiêu ca quan nhân viên lài xe, tap vu vv..cûng cô thê dâng ky thi nâng lên ngachcân su hoàe chuyên viên vv...màc dû à don vi do néu tinh toân xàc djnh mot câeh chinhxâc thî ngach dô bô trî nhu vây dà là dû, thâm chî thùa, dieu dô dâ dan dên su mât cândôi trong co câu ngach. -95
 • 108. CHU^ONG 4 DÉ XUÂT CÂC GIÂI PHÂP e u THÉ 1. Tông quan Dira trên nhùng phât hiên thông qua câc két quà nghiên cùu à phân trên, luân vàn dâ dua ra mot sô ton tai, nguyên nhân trong công tâe To chùc nhân su tai câc co quan chuyên mon thuôc UBND huyên Gia Binh tinh Bàc Ninh, dé tù dô dua ra eâe dé xuât, kién nghi va nhùng giài phàp eu thé. Tuy nhiên, truàe khi dua ra eâe dé xuât kién nghj duài dây, cân phài thùa nhân rang khâi niêm vê Tô ehùe va nhân su, là mot khâi niêm tuong dôirông, va thuông dugc hiêu theo nhiêu khia canh khâe nhau. Mat khâe viêe xây dung eacâu Tô chùc chùc nhân su là mot vân dé hoàn toàn mai mé dôi vài Viêt Nam, dàc biêt làtrong lînh vue quàn ly hành chinh nhà nuàc (câe co quan quân ly nhà nuàc). Dây là motcông viec khô khàn, phùc tap, xét eà vê phuang phâp va câeh thùe tien hành. Bài lâunay, nguài ta thuông nhàe dên cân phài xâc djnh co câu tô ehùe càn bô mot eâch hgp ly àmoi co quan, don vi, nhung chua eô mot qui trînh va su chi dao tô ehùe xâc dinh co câuà mot co quan, don vj nào cô dû co sô ùng dung de triên khai. Trong thuc tê à mot sôngành, dia phuong dâ tô chùc tien hành, song mai chi dùng lai à két quà mang tînh chatthông kê, tông hgp co câu hiên eô trong moi co quan, don vj, côn viêe phân tich, dânhgiâ, dua ra mot mô hînh vè co câu Tô chùc, càn bô mot càch hgp ly dàm bào tînh khoahpc thî chua hê làm dugc vi thiêu co sa de kêt luân. Trên thuc tê hiên nay, Chînh phù dàva dang chî dao Bô Nôi vu tîch eue hoat dông xây dung co câu công chùc trong càc coquan quàn ly hành chînh Nhà nuàc trong toàn quôc. Dé cô thê tien hành mot chien djchtoàn diên nhàm nâng cao hiêu lue, hiêu quà hoat dông cùa câc co quan quàn ly nhà nuàccàc câp thi cân phài cô mot ca câu chuân mue, hgp ly vài nhùng qui trînh va càch thùetien hành xây dung khoa hpe, dây dû nhùng co sa thuc tien. 96
 • 109. 2. Nhûng de xuât eu the.2.1. Vi chùc nàng, nhiim vu, quyin hgni) Nhiêm vu, quyèn han cùa UBND câp huyên thuc hiên theo qui djnh eûa Luât Tô chùcHôi dong nhân dân va UBND dugc trich dân trong phu lue 01 dînh kèntii) Nhiêm vu eu thé eûa tùng phông chuyên mon thuôc UBND câp huyên tinh Bàc Ninh,dugc thê hiên chi tiêt thông qua phu lue sô 02 dinh kèm2.2. Vi Tô chùc bô mâyTrên ca sa kêt quà nghiên cùu Tô chùc bô mây, ehùe nàng nhiêm vu, phân tîch, do luongcông viêc; Dôi chiéu eâe qui dinh tai Nghj dinh so 172/2004/ND-CP, ngày 29/9/2004 eûaChînh phù, qui dinh tô ehùe câe co quan chuyên mon thuôc UBND huyên, quân, thi xà,thành phô thupe tinh. Dé thire hiên tôt chùc nàng, nhiêm vu dugc giao, ea câu tô chùc bômây cùa UBND câp huyên càn dugc xâc dinh lai mot eâch hgp ly, trên ca sa loai bônhùng nhiêm vu thupe lînh vue su nghiêp dé thành lâp câc don vi su nghiêp, dich vucông; tàch bach nhùng nhiêm vu trên tùng lînh vue eu thê dé thành lâp mot sô co quanmai, dâm bâo cho phù hgp xu thê phân câp va dàm bào moi co quan chuyên mon tructiép thuc thi à câp huyên chi dàm bâo mot hoàe mot vài nhiêm vu eu thê, cô nhu vây maitrânh dugc su chông chéo, trùng lâp trong quâ trinh thuc hiên nhiêm vu tai câe ea quan,don vi. Trên tînh thân dô de tài dua ra ra mô hînh vè Tô chùc bô mây câe co quan chuyênmon thupe UBND huyên Gia Bînh, tinh Bàc Ninh, gôm cô co quan nhu sau:Vàn phôngHDND va UBND; Phông Nôi vu- Lao dông thuang binh va xâ hôi; Phông Tài ehinh- Kéhoach; Phông Tu phâp;Phông Kinh té; Phông Ha tàng Kinh té; Phông Tài nguyên va Moitruàng;Thanh tra;Phông Giâo due;Phông Vàn hôa - Thông tin- Thé thao;Phông Y té;Uyban Dân sô, Gia dînh va tré em; Dugc mô ta theo Mô hinh 4-1 sau: -97
 • 110. Mô hînh 4-1: To chùc bô mây UBND huyên Gia Bînh2.3. Vi Công tdc dinh biin, bô trî, su dung, quàn ly cân bô, công chùcTù nhùng két quâ phân tich, do luàng công viêe vài chùc nàng nhiêm vu dugc phân cônglà tuong dôi on dinh nhu trên, thî bien ché dugc xàc djnh dû dé thuc hiên tât cà câcnhiêm vu thuôc chùc nàng quàn ly Nhà nuàc Dôi vài UBND huyên Gia Bînh trongkhoàng tù 73 dên 75 nguài, là eô thê thuc hiên tôt eâe nhiêm vu dugc phân công, nêu bôtri 73 nguài thî co câu dugc phân bô cho câc phông chuyên mon nhu sau: i)Vàn phôngHDND va UBND: 9 nguài; ii) Phông Nôi vu- Lao dông thuang binh va xâ hôi: 8 nguài;iii) Phông Tâi chînh- Ké hoach: 8 nguài; iV) Phông Tu phâp: 3 nguài;Vi) Phông Kinh té:8 nguài; Vii) Ha tâng kinh té: 6 nguài ; VIIi)Phông Tài nguyên va Moi truàng: 6 nguài;VIIIi)Thanh tra: 4 nguài; iX)Phông Giâo duc: 10 nguài; Xi)Phông Vàn hôa - Thông tin-Thé thao: 4 nguài; XIi)Phông Y tê: 4 nguài; XIIi)Uy ban Dân sô, Gia dînh va tré em: 3nguài dugc mô ta theo hinh: Hînh 4-2 Ca câu Tô ehùe, nhân su UBND huyên Gia Bînh 98
 • 111. Trên co sa do luông thài gian, phân tich mùc dp phùe tap eûa tùng loai công viêc dugcphân công trong tùng to chùc (phông) va eâ nhân moi công chùc phài dàm nhiêm. Dédàm bào co câu ehât lugng công chùc theo ngach dinh mùc mang tînh dinh khung choviêe co câu ngach công chùc cùa UBND huyên Gia Binh dugc xàc djnh eu thé nhu sau:i) Cân bô thupe ehùe danh bâu cù theo luât chiém 3,75 %>;ii) Công ehùe à ngach chuyên viên chînh bô trî tù 1,5 dén 2 %;iii) Công ngach chuyên viên bô tri tù 65 dén 70 %>;iv) Công chùc à ngach Cân su bo tri tù 15 dén 20 %;v) Công chùc à ngach nhân viên bô tri tù 10 dén 15 %>; Dugc thé hiên thông qua hinh 4-3duài dây: Hînh 4-3. Mô hînh co câu ngach công chùc.3. Càc két quà mong doi eûa luân vân3.1 Vi Tô chùc bô mâyTrên ea sa nghiên cùu, phân tîch công viêc cùa tùng cân bô, công chùc dugc phân công,tong hgp lai thành chùc nàng, nhiêm vu cùa càc co quan, don vi, tù dô tâch dugc câcnhiêm vu thuôc lînh vue su nghiêp va nhiêm vu thuôc lînh vue quàn ly hành chinh, dây 99-
 • 112. là ca sa quan trong cho viêc quyét djnh thành lâp mot sô to chùc mai, phù hgp vài yêucàu cài câi eâch hành chînh à dja phuong, eu thé:i) Thành lâp Trung tâm vàn hoà, trên co sa tâch toàn bô nhiêm vu su nghiêp vè vàn hôagiao cho don vi này thuc hiên theo co ché lây thu bù chi.ii) Thành lâp Ban quàn ly câc khu công nghiêp va Ban quàn ly du an, trên co sô thuchiên càc nhiêm vu thupe lînh vue su nghiêp eûa phong Giao thông xây dung dia chînheu, nhu phân tich trên, don vj này thuc hiên theo ca ché lây thu bù chi.iii) Thành lâp tram khuyên nông thuc hiên chùc nàng su nghiêp vè khoa khpe ky thuâtvv...3.2. Công tàc biin chi va ca câu công chùci) Tao ra dugc dinh mùc tuong dôi hgp ly, mang tinh dinh khung vè co câu cho càc coquan, don vi, làm ea sa cho viêe xây dung chien luge phât triên nguôn nhân lue cho tùngea quan, don vj. Ca câu dugc tao ra cô tinh ehât djnh mùc khung chuân, de tù dô câc coquan, don vi cô co sa khoa hpe, cô càn cù dé xây dung ké hoach quân ly va su dung nhânlue dâp ùng yêu câu dû vè sô lugng, dùng vê ehât lugng, trong timg giai doan phât triêncùa co quan, don vi mînh.3.3. Lînh vue Tuyin dung, bô trî, su dung cân bô, công chùci)Tao tien de, co sa cho viêc xây dung ké hoach, du doàn truàe càc nhu câu su dung nhânlue trong tuong lai cùa don vi, tù dô chû dông nàm bat kip thài câc co hôi thuân Igi.ii) Tao ra dugc công eu dé eô thé theo dôi mot câeh thuông xuyên, lien tue, câp nhât kipthài nhùng thành tîch va ky nàng cùa moi eâ nhân, nàm dugc thài gian làm viêe eûa tùngcông chùc, qua dô biét dugc công chùc nâo làm viêe nhièu hon, công chùc nào làm viêcît han. Trên ca sa dô cô ké hoach dieu chinh, bô trî lai nhiêm vu cùa càc công chùc cho 100-
 • 113. phù hgp, dong thài ehù dông tao ra dugc nhùng câ nhân làm co sa khen thuang, dé bat hay cô thé thay thé nhùng vj trî dang khuyêt nguài trong tô chùc. iii) Tao ra dugc công eu nhàm dânh giâ tinh ehât, mùc dp phùc tap cùa tùng công viêc. Tù dô, cô ké hoach dieu chinh, tuyén dung, dào tao, bôi duàng, bô tri, su dung nhùng nguài eô dû tiêu chuân dâm duong tùng công viêc cho phù hgp, bào dàm hoàn thành nhiêm vu dugc giao; dông thài nâng cao hiêu quâ su dung nguôn nhân lue cùa co quan, don vj mînh vv... iv)Tâng cuong su tham gia trong hoat dông tuyén dung cùa nhùng lânh dao truc tiép sudung công chùc, âp dung nhùng ly thuyét khoa hpc vè tuyên dung nhàm tao ra moitruàng canh tranh lành manh, dàm bào tînh khâch quan trong tuyên dung.v) Tao cà sa cho viêe dành già mot eâch chînh xâc nhât ehât lugng, hiêu quâ cùa tùngcông chùc, trên co sa dô xây dung càc chê dp dài ngô khuyên khieh thông qua eâe hînhthùe mai vê tien luong, tien thuông mot eâch chinh xàc, dàm bào tînh công bàng, thôngqua ehât lugng công viêc dugc dânh giâ, trên co sa quàn ly dâu ra cùa djch vu sân phâmvv...4. Nhîrng han ché eûa luân vân va huàng nghiên cuu tiep4.1 Hgn chi cùa luân vànNôi dung nghiên cùu xây dung co câu Tô chùc nhân su trong câc ca quan hành chinh làviêc làm lien quan dén vân de con nguài, ma phàn dông là nhùng nguài cô quyèn luetrong xâ hôi nên rât phùc tap. Trong quâ trinh thuc hiên se gàp phài su phân ùng quyétliêt, hoac thà o, vô càm vài viêc lâm này, kê eà càc câp lânh dao va nhân viên, vi mot sôly do ca bàn sau:i) Hp không muôn bj rang buôc bài mot mô hînh làm viêc mai vài mot qui trinh khép kînva câc dieu kiên rât khât khe vè thài gian cùng nhu ehât lugng giài quyét công viêc. 101
 • 114. ii) Hp không muôn thay dôi thôi quen, câeh thùe lâm viêc cù ma hg dà tao ra tù nhiêu nàm nay (do ành huông eûa tu tuông bào thû)vv... Dây là viêc dành già trên ca sa kê khai lai câc nhiêm vu dâ dugc thuc hiên trong mot thài doan nhât dinh, nên trong quâ trinh thuc hiên không trânh khôi viêe nguài kê khai thiéutinh thân trâch nhiêm, kê khai mot câeh qua loa, dai khâi, lây le, dân dén ehât lugngthông tin không chînh xâc (thiéu hoàe thùa thông tin). Thiéu dôi ngù chuyên gia eô trinhdp (eà vé ly thuyét va thuc tien), am hiéu câe lînh vue công viêe, cô ky nàng cân thiét déthuc thi câc nhiêm vu va phài cô tâm huyét trong quâ trinh trién khai nghiên cùu.Càch thùe tiép cân trong luân vàn là nghiên cùu theo huàng tù duài lên, xàc djnh vân detrên co sô tô chùc, bô mây, dpi ngû hiên tai, phân tîch công viêc va do luong thài gianthuc hiên công viêe chû yêu dira vào bân kê khai công viêe cùa tùng công ehùe, do dôehât lugng cùa sân phâm dieu tra bi phu thupe quâ nhièu vào két quâ kê khai eûa timgcông chùc là chû yêu, dieu dô khô trânh khôi câc thông tin thu thâp dugc mang tînh ehùquan cùa cân bô, công chùc.Hon nùa viêe xem xét, phân tich dânh giâ tù Tô chùc bô mây, chùc nàng, dên viêe phânbô bien ché hay xâc djnh co câu công ehùe theo ngach vv... trong câc co quan, don vj,dêu mai chi dira vào két quà do luông va phân tich công viêc hiên tai cùa công ehùe dangdàm nhiêm là chû yéu. Chua eô thài gian de bâm già, do dêm mot câc thuc té, chua côdugc tiêu chi chuân dé xâc djnh tînh chinh xâc cùng nhu su hgp ly cùa kêt quà do luông;bên canh dô dé xâc djnh lai co câu Tô chùc cùng cân tînh dên eâe yêu tô nhu dieu kiên tunhiên, ehât lugng dôi ngù, dieu kiên ca sa vât ehât vv...4.2. Huàng nghiin cùu tiipCô thé nôi câc nôi dung dugc de câp trong luân vàn này, dèu là nhùng vân de khà maimé va mang tînh thài su. Hiên nay, Bô Nôi vu va rât nhièu dja phuang trong câ nuàcdang quan tâm tîm hiéu vài nhùng ly luân va phuong phâp mang tînh khoa hpc cao vè 102
 • 115. xây dung co câu tô chùc nhân su trong câc co quan hành chînh nhà nuàc, nhùng ly luânva phuong phâp này dâ dugc duc rùt tù nhùng kinh nghiêm thuc tien cùa câe nuàc phâttrién. Dé nhùng vân de dugc phât hiên de câp trong luân vân phât huy tàc dung, ùngdung mot câeh cô hiêu quà trong thuc té, câe khuyên nghj eu thé sau dây phài dugc xemxét mot càch nghiêm tùe, bô sung hoàn ehinh, nhàm tùng buàc cài câeh câc tô ehùe hànhchinh, mot yéu to câu thành quyét dinh su trong sach, hiêu lue va hiêu quà cùa nèn hànhehinh cùa moi quôc gia hay moi dja phuong, câc khuyên nghj eu thé: i) Mot sô lînh vue càn dugc uu tien nghiên cùu mot càch nghiêm tùe nhu(xâc dinh bienchê, co câu ngach, qui trinh thuc hiên nhiêm vu vv...), nhàm tàc dông thùe dây tien trinhcài câeh, dôi mai nguôn nhân lue.ii) Mot sô nôi dung eu thê nhu (ehùe nâng, quyên han, tô ehùe bô mây) ma luât va eâevân bàn dâ qui djnh eu thê va dé câp mot eâch rô rang, không nhât thiét phài de câp ky.Tuy nhiên, cùng cân phài eô eâe nghiên cùu sâu, eu thê va tâp trung hon, dira trên câc kêtquà nghiên cùu cùa luân vàn này.Dàc biêt nêu chùng ta xem xét ky luông quà trînh quàn ly, giâm sât theo kêt quâ dâu raeûa sàn phâm, djch vu, hay viêc xâc dinh càc tiêu chî chuân mue trong dành giâ mùc dphoàn thành nhiêm vu cùa tô ehùe, hay moi eà nhân trong tô ehùe.Dé làm rô vân de này thî vân de cân dat ra à dây là:i) Phài phân tîch ky tô chùc va càc nhiêm vu dugc phân công trong tô chùc;ii)Ban hành nhùng qui dinh eu thé vè viêe xây dung ké hoach, qui trinh câc buàc thuchiên nhiêm vu, cô tinh dén hét câc yéu tô vê thài gian, nguôn lue de thuc hiên, làm co sôcho viec quân ly, giâm sât công viêe theo kê hoach va sân phâm dâu ra thông qua nhât kycông viêc tai câe co quan hành chinh nhà nuàc;iii)Tông hgp, dôi chiéu vài câc két quà nghiên cùu dira trên nhùng vân de ma luân vàn dàdé câp, tù dô dua ra mô hînh co câu dàm bào tînh khâch quan va khoa hpc, làm co sa ùng -103-
 • 116. dung cho viêc nghiên cùu âp dung tai câe co quan hành chînh va câe don vi su nghiêpthuôc hê thông câe co quan do nhà nuàc dàm bào kinh phî hoat dông iiii) Hoat dông nghiên cùu phài dâm bâo tînh dân chù, trânh su âp dat eûa câp trên dôivài câp duài. Vî vây, sau khi xâc dinh sa bô so lugng bien ché va co câu ngach, bâc côngchùc, cân trao dôi, thong nhât vài lânh dao va càn bô, công chùc, dé lânh dao va côngchùc tham gia y kién dông gôp, bo sung; sau dô, hoàn thiên phuong an xâc djnh sô lugngbien chê va co câu công chùc cùa don vj. Nhu vây, vùa bào dàm tînh dân ehù, trânh dugcsu âp dàt, vùa dàm bào tînh khà thi cao khi phuang an dugc phê duyêt. KÉT LUÀNNghi quyét cùa Chînh phù dâ xâc djnh: "Công tâe cài câeh hành chînh phài dugc dâymanh hon, côn dô là khâu dôt phâ, gôp phân thùe dây tâng truàng kinh té, bào dàm dânchû va phông chông tham nhûng. Cài càch hành chînh trong nâm 2007 cùa Chînh phù vacùa câ hê thông hành chînh phài tâp trung dông bô eâe nôi dung vê thê ché, tô chùc bômây, công chùc công vu, tài chinh công va hiên dai hoâ hành chînh; tiêp tue tâp trungmanh vào viêe cài câeh thù tue hành chînh, giài phâp quan trpng hàng dàu dé khàc phuctînh trang quan lieu, nhùng nhieu, cùa quyèn, gây phiên hâ trong giài quyêt công viêe cùanguài dân va doanh nghiêp.Câi càch thù tue hành chînh theo huông phuc vu nhân dân,doanh nghiêp va tàng sue canh tranh cùa nên kinh tê. "CCHC là mot trong 3 nhiêm vutrpng tâm cùa Chinh phù.*Nguon: Bào cào công tdc CCHC nàm 2006 va nhiim vu trong tâm nàm 2007 cùa Banchi dgo CCHC cùa Chînh phù.Nhu thé, quyét tâm cùa Chînh phù dâ thé hiên rât rô; va dieu này cùng chînh là mongmuôn chây bông cùa nhân dân. -104-
 • 117. Do dô, không cô con duàng nào khâe là phài tien hành cài càch hành chînh mot câehquyét liêt, lien tue. Vân de dàt ra là bat dàu tù dâu? Nhàm mue tiêu gî? Truàe hét phàidôi mai vè tu duy, vè quan niêm, dàc biêt là quan niêm vè quàn ly nhà nuàc va mue dîcheûa quàn ly nhà nuàc.Cài câeh hành chînh, làm thay dôi tô chùc cùa nèn hành chînh, nâng cao hiêu lue, hiêuquà cùa bô mây này là mot viêe vô cûng lôn va khô khàn, vî khi thuc hiên, se ành huôngtruc tiêp dên quyên Igi cùa mot sô nguài vôn lâu nay thuông dugc "huông lpc"nhà bômây quàn ly quan lieu, bao câp va câc thù tue nhiêu khê, phiên phùc. Cô rât nhiêu viêcphài làm, nhung cô lê truàe hét phài bat dàu tù dôi mai tu duy vè quàn ly, (dae biêt làcông tâe quân ly nhân lue), vé quyên va nghîa vu cùa tô chùc cùng nhu eâ nhân làm côngtâe quân ly, cùng nhu quan niêm vè quyèn nguài dân dugc huông su phuc vu tù bô mâyquàn ly nhà nuàc.Viêc xây dung co câu tô ehùe nhân su trong câc co quan hành chînh là mot trong nhùngnôi dung thiét thuc va càn thiét nhàm tao su chuyên bien trong dpi ngù công chùc, viênchùc thuôc câc co quan hành chînh công, xây dung mot hê thông tô chùc hành chînhvùng manh va trong sach, dâp ùng xu thé hôi nhâp dât nuàc hiên nay./. -105-
 • 118. PHU LUC CHÏrC NÀNG, NHIÊM VU CÂC CO QUAN CHUYÊN MON THUÔC UBND CÂP HUYÊN TINH BÂC NINHI. Vàn phông HDND va UBND. 1, Vj tri, chirc nâng: Vàn phông HDND va UBND câp huyên là ca quan tham muu, tong hgp truc thuôcUBND câp huyên; giùp HDND va UBND câp huyên nhu sau: - Tô chùc phuc vu hoat dông cùa HDND, thuômg truc HDND, câc Ban cùa HDND,câc dai biêu HDND va tham muu mot sô công viêc do chù tich UBND câp huyên giao; - Tô chùc câc hoat dông cùa UBND va Chù tich UBND trong chi dao, dieu hành câchoat dông chung cùa bô mây hành chînh nhà nuàc; giùp Chù tich UBND câp huyên tô chùcviêc dieu hôa, phôi hgp hoat dông cùa câc ca quan chuyên mon cùng câp, HDND va UBNDcâp xà de thuc hiên chuang trînh, kê hoach công tac cùa UBND, Chù tich UBND câp huyên;bào dàm câc dieu kiên vât ehât, ky thuât cho hoat dông cùa HDND va UBND câp huyên; - Dôi vai Vàn phong HDND va UBND câc huyên (không kê thi xà Bàc Ninh): Thammuu giùp UBND câp huyên vê công tac ngoai vu, thi dua khen thuang; dông thài tham muugiùp UBND câp huyên quàn ly nhà nuàc vê công tàc ton giâo trên dia bàn. Vàn phông HDND va UBND câp huyên chiu su chi dao, quàn ly truc tiêp vê to chùc,bien chê va công tac cùa HDND va UBND câp huyên; dông thài chiu su chi dao, huàng dân,kiêm tra vê chuyên mon, nghiêp vu cùa câc ca quan chùc nàng cùa tinh va Trung uong. 106
 • 119. 2, Nhiêm vu va quyen han: 2.1, Xây dung câc chuang trinh làm viêc (bao gôm chuang trinh làm viêc nàm, qui,thâng, tuân) cùa HDND, thuông truc HDND, UBND va Chù tich UBND câp huyên; giùpthuang truc HDND, UBND va Chù tich UBND câp huyên tô chùc thuc hiên chuang trinhdô. - Phôi hgp vài câc Ban cùa HDND câp huyên dé giùp thuong truc HDND câp huyênchuân bi câc bào câc vê hoat dông cùa HDND; chuân bi bâo eâo cùa UBND câp huyên; tôchùc soan thào câc vàn bàn do thuang truc HDND, chù tich UBND câp huyên truc tiêp giao. 2.2, Giùp HDND, Thuang truc HDND, UBND, Chù tich UBND câp huyên theo dôi,don dôc câc co quan chuyên mon thuôc UBND cùng câp, HDND, UBND va Chù tichUBND câp duài trong viêc chuân bi câc vàn bàn (bao gôm du thào vân bàn phâp qui, câcchuyên de kinh tê- xâ hôi, vàn hôa, y tê, giâo duc, quôc phông, an ninh va càc vân de khàc);tham gia y kiên vê nôi dung trong quâ trinh soan thào càc vàn bàn dô de HDND, thuông trucHDND, UBND va Chù tich UBND câp huyên xem xét, quyét dinh. - Kiêm tra thù tue chuân bi câc vàn bàn cùa câc ca quan chuyên mon thuôc UBNDcùng câp va UBND câp duài trînh UBND câp huyên quyêt dinh hoac de UBND câp huyêntrinh câp cô thâm quyên quyêt dinh. - Trong truàng hgp vàn bàn chua dàm bào dugc yêu câu vê thù tue phâp ly, Vànphông HDND va UBND câp huyên cô trâch nhiêm de nghi câc ca quan soan thào bô sung,hoàn chinh. Néu de nghi dô không dugc ca quan soan thào nhât tri thî Vàn phông HDND vaUBND câp huyên bâo cào Chù tich UBND câp huyên quyét dinh. 107
 • 120. 2.3, Bào dàm viêc thu thâp, xù ly, cung câp thông tin thuang xuyên, kip thài, chînhxâc, phuc vu cho công tâe cùa HDND, thuông truc HDND, câc Ban cùa HDND, UBND vaChù tich UBND câp huyên. - Dâm bào cho thuong truc HDND, UBND va Chù tich UBND câp huyên thuc hiênchê dp thông tin bâo cào lên câc ca quan Nhà nuàc câp trên theo qui dinh cùa phâp luât. 2.4, Phôi hpp vài câc ca quan chùc nàng tô chùc, phô bien va tâp huân triên khaithuc hiên câc vân bàn qui pham phâp luât cùa co quan nhà nuàc câp trên va cùa HDND,UBND va Chù tich UBND câp huyên dên câc ngành, câc câp va câc ca quan thông tin daichùng trên dia bàn. 2.5, Tô chùc phuc vu, bien tâp va quàn ly hô sa, tài lieu câc ky hgp HDND, câc phiênhpp va làm viêc cùa thuong truc HDND, UBND, Chù tich UBND va câc Ban cùa HDNDcâp huyên vài câc ca quan chuyên mon, co quan doàn thê nhân dân cùng câp, vài Chù tichHDND va UBND câp xà. 2.6, Tô chùc quàn ly công tac vân thu, luu trù, hành chînh cùa HDND, UBND câphuyên. Huàng dân, kiêm tra câc ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên, Vàn phôngUBND câp xâ vè công tac vàn thu- luu tru va nghiêp vu hành chinh theo qui dinh cùa phâpluât. 2.7, Bào dàm câc dieu kiên, phuang tien làm viêc cùa HDND, thuông truc HDND,câc Ban cùa HDND, UBND va Chù tich UBND câp huyên làm viêc cô hiêu quà. 2.8, Phoi hgp vài thanh tra huyên, giùp thuong truc HDND, UBND va Chù tichUBND câp huyên trong viêc tô chùc tiép dân va tiêp nhân giài quyêt dan thu khiéu nai, tocào cùa công dân theo qui dinh cùa phâp luât. 108
 • 121. 2.9, Quàn ly tô chùc, bien ché, công chùc, viên chùc, tài chînh, tài sàn cùa Vànphông HDND va UBND câp huyên theo qui dinh cùa phâp luât 2.10, Thuc hiên nhiêm vu vè lînh vue công tac, ngoai vu, thuông truc thi dua, khenthuông va câc nhiêm vu khâe do thuong truc HDND, UBND va Chù tich UBND câp huyêngiao. 2.11, Vàn phông HDND va UBND câc huyên tham muu giùp UBND huyên quàn lynhà nuàc vê công tac ton giâo theo Huong dân sô 187/HD-LN, ngày 30/5/2005 cùa Sa Nôivu- Ban Ton giâo tinh, huàng dân chùc nàng, nhiêm vu, quyèn han, tô chùc làm công tàc tongiâo thuôc UBND huyên. Riêng dôi vai UBND thi xâ Bàc Ninh dugc thành lâp Phong Ton giâo nên Vânphông HDND va UBND không co nhiêm vu này.IL Phông Nôi vu - Lao dông TBXH/1, Vi tri, chirc nâng: Phông Nôi vu- Lao dông thuang binh va xâ hôi là ca quan chuyên mon thuôc UBNDcâp huyên, tham muu giùp UBND câp huyên thuc hiên chùc nàng quàn ly Nhà nuàc vê nôivu, lao dông- thuang binh va xà hôi trên dia bàn theo qui dinh cùa phâp luât; chiu su chi dao,quàn ly truc tiép, toàn diên vè tô chùc, bien chê va công tâe cùa UBND câp huyên; dông thàichiu su chi dao, huàng dân, kiêm tra vê chuyên mon, nghiêp vu cùa Sa Nôi vu va Sa Laodông- Thuang binh va Xâ hôi tinh Bàc Ninh.* Nhiêm vu va quyen han: i, Vê công tàc nôi vu: 1.1, Trinh UBND câp huyên câc vàn bàn, huông dan vê công tàc nôi vu trên dia bànva tô chùc trién khai thuc hiên theo câc qui dinh cùa UBND tinh, Sa Nôi vu. 109
 • 122. 1.2, Trinh UBND câp huyên ké hoach 5 nàm va hàng nàm, vè công tâe nôi vu, kéhoach vê cài càch hành chînh trên dia bàn; huàng dân va kiêm tra viêc thuc hiên sau khidugc phê duyêt. 1.3, Tham muu UBND câp huyên tô chùc thuc hiên công tac bâu cù dai biêu Quôchôi, dai biêu HDND theo lînh vue dugc phân công. 1.4, Trinh UBND câp huyên de an thành lâp, sâp nhâp, chia tâch câc ca quan, dan vihành chînh, su nghiêp, câc tô chùc phi chînh phù theo phân câp hiên hành; qui dinh chùcnàng, nhiêm vu, quyên han, tô chùc eu thê cho câc ea quan chuyên mon thuôc UBND câphuyên theo huàng dân cùa UBND tinh. 1.5, Giùp UBND câp huyên quàn ly công tac tô chùc, cân bô, bien chê, tien luongtheo phân câp cùa UBND tinh va qui dinh cùa phàp luât nhu: Bô nhiêm, dieu dông, luânchuyên, mien nhiêm, cho tù chùc, nâng luang, nâng ngach, tiêp nhân, tuyên dung; khenthuông, ky luât, thôi viêc, nghi viêc huàng chê dp bào hiêm xà hôi cùa cân bô, công chùc,viên chùc Nhà nuàc va cân bô, công chùc ca sa; quàn ly quî tien luong câc ca quan, dan vihành chinh, su nghiêp thuôc UBND câp huyên quàn ly; xây dung kê hoach dào tao, dào taolai, bôi duông nâng cao trinh dp ly luân chînh tri, chuyên mon, quàn ly nhà nuàc, khà nàngthuc hiên công viêc cho dpi ngù cân bô, công chùc, viên chùc Nhà nuàc va cân bô, côngchùc ca sa thuôc thâm quyèn quàn ly cùa UBND câp huyên. 1.6, Trinh UBND câp huyên de an thành lâp mai, nhâp, chia, dieu chinh dia giàihành chînh trên dia bàn dé UBND câp huyên trinh HDND cùng câp thông qua truàe khitrinh câp trên xem xét, quyét dinh; Chiu trâch nhiêm quàn ly hô sa, môe, chi giài, bàn dô diagiài hành chînh cùa câp huyên. 1.7, Tô chùc trién khai, ùng dung tien bô khoa hoc vào công tac nôi vu trên dia bàn. 110
 • 123. 1.8, Thuc hiên công tac thông kê, thông tin, bâo eâo dinh ky va dôt xuât vè dânh giâtinh hinh, kêt quà triên khai công tàc nôi vu trên dia bàn vài Chù tich UBND câp huyên vaGiâm dôc Sa Nôi vu. 1.9, Giùp UBND câp huyên giài quyét câc khiéu nai, tô eâo, tranh châp vê công tâenôi vu trên dia bàn. 2y vè công tàc Lao dông- Thiromg binh va Xà hôi: 2.1, Trinh UBND câp huyên: - Ban hành vàn bàn huàng dân viêc thuc hiên câe chînh sâeh, ché dp va phàp luât cùaNhà nuàc vê lao dông, thuang binh, xà hôi trên dia bàn; - Chuang trinh công tàc vê lao dông, thuang binh va xâ hôi. 2.2, Tô chùc thuc hiên va kiêm tra viêe thuc hiên phâp luât vê chinh sâeh lao dông,viêc làm, an toàn lao dông, vê sinh lao dông, day nghê, bào hiêm xâ hôi, thuang binh, liêt syva nguài cô công vài càch mang, bào trg xa hôi, xôa doi giàm nghèo, phong chông tê nan xàhôi cùa câp huyên; 2.3, Huàng dân, kiêm tra UBND câp xâ thuc hiên quàn ly nghîa trang liêt sy, dàituông niêm va câc công trinh ghi công liêt sy; chiu trâch nhiêm truc tiêp quân ly câc côngtrînh dugc giao; 2.4, Huàng dân, kiêm tra câc ca sa bào trg xà hôi, day nghê, giài thiêu viêc làm, sànxuât cùa tâp thé thuang binh va nguài tàn tât, ca sa giâo duc, cai nghiên ma tùy, mai dâmtrên dia bàn câp huyên theo phân câp; 2.5, Phôi hgp vài câc ngành, doàn thê cùng câp chi dao, xây dung phong trào toàndân chàm soc, giùp dâ câc doi tugng chînh sach xà hôi; 111
 • 124. 2.6, Thuc hiên kiém tra, thanh tra viêc châp hành phâp luât lao dông, thuong binh vaxà hôi trên dia bàn câp huyên; giài quyêt don thu, khiéu nai, tô eâo cùa công dân vè lînh vuelao dông, thuang binh va xà hôi theo qui dinh cùa phâp luât. 2.7, Thuc hiên công tàc thông kê, bâo cào dinh ky va dôt xuât vè lînh vue lao dông,thuong binh va xâ hôi vài UBND câp huyên va Sa Lao dông- Thuong binh va Xà hôi. i, Càc lînh vue công tàc khàc: 3.1, Quàn ly tô chùc bô mây, bien chê; thuc hiên câc chê dp, ehinh sach, chê dô dàingô, khen thuông, ky luât, dào tao va bôi duông vê chuyên mon, nghiêp vu dôi vài cân bô,công chùc thuôc pham vi quàn ly cùa phông; quàn ly tài chinh, tài sàn dugc giao thuôc lînhvue Nôi vu- Lao dông, thuang binh va xà hôi. 3.2, Thuc hiên câc nhiêm vu khàc theo su phân công cùa UBND câp huyên.III- Phông Tu* phâp. 1, Vj tri va chu*c nâng: Phông Tu phâp là ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên; tham muu, giùpUBND câp huyên thuc hiên chùc nàng quàn ly nhà nuàc vê công tâe xây dung vân bàn quipham phâp luât, kiém tra vàn bàn qui pham phâp luât, phô bien, giâo duc phâp luât, thi hànhan dân su, chùng thuc, hô tich, trg giùp phâp ly, hoa giài à ca sa va công tâe tu phâp khâetheo qui dinh cùa phâp luât; thuc hiên mot sô nhiêm vu, quyên han trong lînh vue công tâe tuphâp theo su uy quyên cùa UBND câp huyên. Phông Tu phâp chiu su quàn ly toàn diên, truc tiêp cùa UBND câp huyên; dông thàichiu su chi dao, huàng dân, kiém tra vê chuyên mon, nghiêp vu cùa Sa Tu phâp tinh BàcNinh. 112
 • 125. 2, Nhiêm vu, quyen han: 1- vè công tâe xây dung vàn bàn quy pham phâp luât: a) Trinh UBND câp huyên ban hành câc vàn bàn dé tô chùc thuc hiên câc chinh sâeh, ché dô va phâp luât vè quân ly công tac tu phâp trên dia bàn huyên; b) Thâm dinh câc du thào vàn bàn quy pham phàp luât do Hôi dông nhân dân va ùy ban nhân dân câp huyên ban hành va chiu trâch nhiêm truàe UBND câp huyên vè nôi dung thâm dinh dô theo quy dinh cùa phâp luât; c) Tô chùc lây y kiên nhân dân vê câc du an Luât, Phâp lênh theo su chi dao cùa UBND câp huyên va huông dân cùa Sa Tu phâp; d) Rà soât, hê thông hôa vàn bàn quy pham phâp luât do HDND va UBND câp huyênban hành ; 2- Vê kiêm tra vàn bàn quy pham phâp luât: a) Giùp UBND câp huyên tu kiêm tra vàn bàn do UBND câp huyên ban hành, huông dân UBND câp xâ thuc hiên tu kiêm tra vàn bàn quy pham phâp luât; b) Thuc hiên kiêm tra vàn bàn quy pham phâp luât cùa HDND va UBND câp xà theoquy dinh cùa phâp luât; trînh Chù tich UBND câp huyên quyêt dinh câc bien phâp xù ly vànbàn trâi phâp luât theo quy dinh cùa phâp luât. 3- v è phô bien giâo duc phâp luât: a) Xây dung, trinh UBND câp huyên kê hoach phô bien giâo due phâp luât hàng nàm à dia phuang, tô chùc thuc hiên ké hoach dô sau khi dugc phê duyêt b) Huàng dân, kiém tra viêc xây dung, quàn ly va khai thâc tù sâeh phâp luât à xà,phuang. thi trân va à câc ca quan don vi khàc cùa dia phuang theo quy dinh cùa phâp luât 113
 • 126. c) Làm Thuông truc Hôi dông phôi hgp công tac phô bien giâo duc phàp luât à câphuyên; d) Thâm dinh du thào huong uàc, quy uàc cùa thon, làng, khu phô, eum dân cu truàekhi trinh Chù tich UBND câp huyên phê duyêt; 4- Tô chùc triên khai thuc hiên câc quy dinh vè công tac hôa giài trên dia bàn theo suchi dao cùa ca quan tu phâp câp trên va UBND câp huyên; tô chùc bôi duông nghiêp vu hôagiài à dia phuang theo huàng dân cùa ca quan tu phàp câp trên; 5- Giùp UBND câp huyên quàn ly Nhà nuàc vè công tâe thi hành an dân su à diaphuang theo quy dinh cùa phâp luât; chi dao hoat dông cùa Ca quan thi hành an dân su câphuyên; 6- Huàng dân, kiêm tra hoat dông chùng thuc cùa UBND câp xâ; thuc hiên chùng thuctheo su ùy quyên cùa Chù tjch UBND câp huyên theo quy dinh phâp luât; 7- Huong dân,kiêm tra viêc dàng ky va quàn ly hô tich cùa UBND câp xà; quàn ly câc sô sâeh, biêu mâuhô tich theo quy dinh cùa phâp luât; 8- Thuc hiên trg giùp phâp ly cho nguài nghèo va dôi tugng chinh sâeh theo quy dinhphâp luât; 9- Chi dao, huàng dân, kiêm tra chuyên mon nghiêp vu vê công tâe tu phâp à câp xà; 10- Thuc hiên công tac thông tin, bâo eâo dinh ky va dôt xuât vê tmh hmh thuc hiên nhiêm vu dugc giao theo quy dinh cùa UBND câp huyên va Sa Tu phâp; 11- Giùp UBND câp huyên quàn ly tô chùc bô mây, bien chê; thuc bien ché dô chinhsâeh, khen thuang, ky luât, dào tao, bôi duông va quàn ly tài sân, tài ehinh theo qui dinh cùaphâp luât va cùa UBND câp huyên. 114
 • 127. 12- Thuc hiên câc nhiêm vu khâe theo qui dinh cùa phâp luât hoàe do Chù tich UBND câp huyên giao. IV- Phông Tài chinh - Ke hoach. I, VI TRI, CHirc NÀNG: Phông Tài ehinh- Ké hoach là ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên, tham muu giùp UBND câp huyên thuc hiên chùc nàng quàn ly Nhà nuàc vè Tài chînh- Ké hoach trên dia bàn theo qui dinh cùa phâp luât; chiu su chi dao, quàn ly truc tiép vè tô chùc, bien chê va công tâe cùa UBND câp huyên; dông thài chiu su chi dao, huàng dân, kiêm tra vê chuyênmon, nghiêp vu cùa Sa Tài ehinh va Sa Kê hoach va Dâu tu tinh Bàc Ninh.II, NHIÊM VU, QUYÈN HAN:A. Nhiêm vu va quyen han chung doi vôi câc lînh vue công tàc thuôc chirc nâng, nhiêmvu, quyen han eûa Phông quân ly: 1, Trînh UBND huyên câe Quyêt dinh, Chi thi, vàn bàn huong dân thuc hiên ca chê, chinhsâeh, phâp luât va câc qui dinh cùa UBND tînh, Sa Tài chînh. Sa Ké hoach va Dâu tu vècông tâe tài ehinh- kê hoach trên dia bàn.2, Trinh UBND huyên câe qui hoach, kê hoach 5 nàm va hàng nàm vê lînh vue tài chinh- kêhoach trên dia bàn; huong dân, kiêm tra viêc tô ehùe thuc hiên câe qui hoach, kê hoach saukhi dugc phê duyêt.3, Tông hgp va bâo cào vè tinh hinh thuc hiên nhiêm vu dugc giao vài UBND huyên. Sa Tàichînh va Sa Ké hoach va Dâu tu theo qui dinh cùa phâp luât.4, Chù tri phôi hgp vài câc ca quan, tô chùc co lien quan kiêm tra, thanh tra viêc thi hànhphâp luât tài ehinh- kê hoach; giùp UBND câp huyên giài quyét câc tranh châp, khiéu nai, tôcào vè tài chînh- ké hoaeh theo qui dinh cùa phâp luât. 115
 • 128. 5, Quàn ly tô chùc bô mây, bien ché; thire hiên câc ché dp, chînh sâeh, ché dô dài ngô, khenthuông, ky luât, dào tao va bôi duông vè chuyên mon, nghiêp vu dôi vài cân bô, công chùcthuôc pham vi quân ly cùa phông; quàn ly tài chinh, tài sàn dugc giao thuôc lînh vue tàichînh- ké hoach theo qui dinh cùa phâp luât va phân công, phân câp cùa UBND câp huyên.6, Thuc hiên câc nhiêm vu khàc theo su phân công cùa UBND câp huyên.B- Nhiêm vu va quyèn han doi vôi tùng lînh vue công tac eu thé:7, Vi ITnh vire tài chinh: 1.1, Huong dân eâe ea quan, dan vi du toân thuôc huyên, UBND xà, phuong, thi trân (saudây gpi chung là UBND câp xà) xây dung du toân ngân sâeh hàng nàm; xây dung du toânngân sâeh huyên theo su chi dao cùa UBND tinh va huông dân cùa Sa Tài chinh, trinhUBND câp huyên de trinh HDND cùng câp quyêt dinh.1.2, Lâp du toân ngân sâeh Nhà nuàc dôi vôi nhùng khoàn thu dugc phân câp quàn ly, dutoân chi ngân sâeh câp huyên va tông hgp du toân ngân sâeh câp xà, phuang an phân bôngân sâeh huyên trinh UBND de trinh HDND cùng câp quyêt dinh.Lâp du toân dieu chinh trong truàng hgp cân thiêt de UBND trinh HDND cùng câp quyêtdinh; tô chùc thuc hiên du toân ngân sâeh dà dugc quyêt dinh. Lâp quyêt toân thu, chi ngânsâeh nhà nuàc trinh UBND de trinh HDND cùng câp phê chuân.Huong dân, kiêm tra viêc quàn ly, thuc hiên quyêt toàn ngân sâeh câp xâ.1.3, Huàng dân, kiêm tra viêe quàn ly tài chînh, ngân sach, giâ, thuc hiên chê dô kê toân cùachinh quyèn câp xâ, tài chînh hgp tâe xâ dich vu nông nghiêp, tiêu thù công nghiêp, thuangmai dich vu, tô hgp tâe va câe ca quan, don vi hành chînh su nghiêp cùa Nhà nuàc thuôc câphuyên. 116
 • 129. Phoi hgp vài câc ca quan thu thué trong viêc quàn ly công tàc thu ngân sach nhà nuàc trên dia bàn theo quy dinh cùa phâp luât. 1.4, Thâm tra quyét toân câe du an dâu tu do câp huyên quàn ly; thâm dinh va chiu trâch nhiêm vè viêe thâm dinh quyét toân thu, chi ngân sâeh xâ; lâp quyét toân thu, chi ngân sâeh huyên; tông hgp, lâp bâo eâo quyét toân thu ngân sâeh nhà nuàc trên dia bàn câp huyên va quyét toân thu, chi ngân sâeh câp huyên (bao gôm quyét toân thu, chi ngân sâeh câp huyên va quyét toân thu, chi ngân sach câp xà) trinh UBND huyên xem xét, gùi Sa Tài chinh; bâo cào bô sung quyét toân ngân sâeh, gùi vè Sa Tài ehinh sau khi dugc HDND câp huyên phêchuân.Tô chùc thâm tra quyêt toân câc du an dâu tu hoàn thành, trinh UBND huyên phê duyêt theothâm quyên. Thâm tra va phê duyêt quyêt toân câc du an dâu tu bàng nguôn vôn su nghiêpthuôc ngân sach huyên quàn ly.1.5, Quàn ly tài sàn nhà nuàc tai câc ea quan HCSN thuôc huyên theo qui dinh cùa Chinhphù va huông dân cùa Bô Tài chînh.1.6, Quàn ly nguôn kinh phî dugc ùy quyên cùa câp trên; quân ly câe dich vu tài chînh theoqui dinh cùa phâp luât.1.7, Quàn ly giâ theo quy dinh cùa UBND tinh; bâo eâo tinh hînh giâ eà thi truàng trên diabàn; kiêm tra viêe châp hành niêm yêt giâ cùa eâe tô ehùe, câ nhân kinh doanh hoat dôngtrên dia bàn.2, Ve lînh vite Ke hoach va Dâu tir:2.1, Là dâu moi tông hgp va trinh Chù tich UBND huyên vê eâe chuong trinh, danh mue, duan dâu tu trên dia bàn; thâm dinh va chiu trâch nhiêm vê du an, kê hoaeh dâu thâu, kêt quàxét thâu thupe thâm quyèn quyêt dinh cùa Chù tich UBND huyên. 117
 • 130. 2.2, Cung câp thông tin, xùc tien dâu tu, phôi hgp vài câe phông chuyên mon, nghiêp vu côlien quan tô chue vân dông câc nhà dâu tu trong va ngoài nuàc dâu tu vào dia bàn câphuyên; huong dân chuyên mon, nghiêp vu cho cân bô làm công tâe ké hoach va dâu tu câpxâ.2.3, Chù tri, phôi hgp vài câc ca quan cô lien quan giâm sât va dânh giâ dàu tu; kiém tra,thanh tra viêc thi hành phâp luât vè ké hoach va dâu tu trên dia bàn câp huyên; giài quyétkhiéu nai, tô eâo va xù ly vi pham theo thâm quyèn.2.4, Phôi hgp vài câe phông chuyên mon, nghiêp vu khâe cùa cap huyên huông dân phâttrién kinh tê hgp tâe xà, kinh tê câ thê, kinh té hô gia dînh; thuc hiên câp dàng ky kinh doanhcho hgp tac xâ va hô kinh doanh câ thê trên dia bàn theo qui dinh cùa phâp luât.V. Phong Kinh te.I- VI TRI, CHLTC NÀNG: Phông Kinh tê là ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên, tham muu, giùpUBND câp huyên thuc hiên chùc nàng quàn ly nhà nuàc vê nông, lâm, ngu nghiêp, dinhcanh, dinh eu, kinh té mai, khoa hpe công nghê, công nghiêp, tiêu thù công nghiêp, thuangmai, du lich va hgp tâe xà. Phông Kinh té chiu su chi dao, quàn ly vè tô chùc, bien chê va công tâe cùa UBNDcâp huyên; dông thài chiu su chi dao, huàng dân, kiêm tra vê chuyên mon, nghiêp vu cùa SaNông nghiêp va phât trién nông thon, Sa Công nghiêp. Sa Khoa hge công nghê. Sa Thuongmai va du lich.II- NHIÊM VU VA QUYÈN HAN: A- Nhiêm vu va quyèn han chung dôi vôi câc lînh vue công tac thuôc chùrc nâng,nhiêm vu, quyen han ciïa Phông quân ly: 118
 • 131. 1, Xây dung va trinh UBND câp huyên ban hành câc vàn bàn tô chùc thuc hiên câe chù truong, chînh sach, phâp luât cùa Nhà nuàc vè câc lînh vue thuôc ehùe nàng, nhiêm vu, quyên han quàn ly cùa Phông, do UBND câp huyên giao. 2, Xây dung va trînh UBND câp huyên vè quy hoach, ké hoaeh dài han, 5 nàm, hàng nàm vê lînh vue nông, lâm, ngu nghiêp, dinh canh, dinh cu, kinh té moi, khoa hpc công nghê, công nghiêp, tiêu thù công nghiêp, thuang mai, du lich va hgp tàc xà à dia phuang, do UBND câp huyên giao; tô chùc thuc hiên sau khi dugc phê duyêt. 3, Xây dung va trinh UBND câp huyên chuong trinh, bien phâp tô chùc thuc hiên câc nhiêm vu cài càch hành chînh Nhà nuàc thuôc chùc nàng quàn ly Nhà nuàc vê nông nghiêp, công nghiêp, khoa hge va công nghê, thuong mai va du lich. 4, Huong dân viêe thuc hiên câc vàn bàn quy pham phâp luât, ea chê, chinh sâeh; tuyên truyên, phô bien thông tin, giâo due phâp luât vê câe lînh vue quàn ly cùa Phong. 5, Giùp UBND câp huyên chi dao, huông dân chuyên mon, nghiêp vu dôi vài UBNDcâp xà trong viêc thuc hiên nhiêm vu quàn ly Nhà nuàc vê câe lînh vue công tâe thuôc chuenàng, nhiêm vu, quyên han cùa Phong quàn ly. 6, Tô ehùe ùng dung tien bô khoa hge, công nghê; xây dung hê thông thông tin, luutru phuc vu công tac quàn ly Nhà nuàc va chuyên mon, nghiêp vu cùa Phông. 7, Chù tri, phôi hgp vài câe ca quan, don vi cô lien quan thuc hiên viêc kiêm tra,thanh tra dôi vài câe tô chue, câ nhân trong viêe thuc hiên câc quy dinh eùa phâp luât; giàiquyét khiéu nai, tô cào, chông tham nhiong theo quy dinh cùa phâp luât va phân công cùaUBND câp huyên trong eâe lînh vue: nông, lâm, ngu nghiêp, dinh canh, dinh cu, kinh témai, khoa hoc eông nghê, công nghiêp, tiêu thù công nghiêp, thuang mai, du lich va hgp tâexa. 119
 • 132. 8, Tông hgp bâo eâo dinh ky va dôt xuât vài UBND câp huyên. Sa Nông nghiêp vaPTNT, Sa Công nghiêp. Sa Khoa hoc va công nghê. Sa Thuang mai va du lich vè tînh hinhthuc hiên eâe nhiêm vu dugc giao trong câc lînh vue công tac Phông quàn ly. 9, Quàn ly tô ehùe bô mây, bien ché, cân bô, công chùc thuôc pham vi quàn ly cùaphông; quàn ly tài chinh, tài sàn dugc giao theo quy dinh eùa phâp luât va su phân eông cùaUBND câp huyên. 10, Thuc hiên eâe nhiêm vu khâe theo su phân công cùa UBND câp huyên. B- Nhiêm vu va quyèn han doi vôi tùng lînh vue công tac eu thé: 7, Vê ITnh vue Nông nghiêp &PTNT: 1.1, Tô chùc bào vê de dieu, eâe eông trinh thùy Igi vùa va nhô, công trinh câp, thoâtnuàc nông thon, công trinh phông, chông lu, lut, bào; quàn ly mang luài thùy nông trên diabàn theo qui dinh cùa phâp luât; 1.2, Dâu moi phôi hgp tô ehùe va huàng dân thuc hiên nôi dung lien quan dên phâttriên nông thon; tông hgp tînh hînh, bâo cào UBND câp huyên viêe xây dung va phât triênnông thon trên dia bàn huyên vê câc lînh vue: - Phât triên kinh té hô, trang trai, kinh té hgp tâe, hgp tâe xâ nông nghiêp; - Phât triên ngành, nghè, làng nghê nông thon; - Khai thâe va su dung nuàc sach nông thon; - Ché bien nông sàn, lâm sàn. 1.3, Thông kê diên bien dât nông nghiêp, dât lâm nghiêp, diên bien tài nguyên rùng; 1.4, Quàn ly eâe hoat dông djch vu phuc vu phât triên nông nghiêp, lâm nghiêp, vâttu nông lâm nghiêp, phân bon va thùe an chân nuôi trên dia bàn huyên; 120
 • 133. 1.5, Chi dao eông tac khuyên nông, khuyên lâm va càc du an phât trién nông nghiêp,lâm nghiêp, thùy Igi va phât triên nông thon trên dia bàn huyên; 1.6, Phôi hgp vài câe ca quan lien quan kiém tra va thanh tra viêe thi hành phâp luât;tham muu cho UBND câp huyên giài quyét câc tranh châp, khiéu nai, tô eâo vè nông nghiêp,lâm nghiêp, thùy loi va phât trién nông thon theo qui dinh eùa phâp luât; 1.7, Thuc hiên nhiêm vu thuông truc Ban chi huy phông, chông lut, bào cùa huyên;dé xuât phuong an, bien phâp va tham gia chi dao viêc phong, chông va khàc phuc hâu quàthiên tai vê lu, lut, bào, han hàn, ùng ngâp, chua phèn, dich bênh trong sàn xuât nông nghiêp,lâm nghiêp, thùy loi trên dia bàn huyên; 2, Vê lînh vue Công nghiêp: 2.1. Tô chue, huàng dân va khuyên khieh eâe tô chùc kinh tê tâp thê, kinh tê tu nhândâu tu phât triên công nghiêp, ma rông sàn xuât; tô ehùe câe hoat dông dich vu tu vânchuyên giao công nghê, cung câp thông tin, xùc tien thuang mai va dào tao nguôn nhân luecho câc ca sa sàn xuât công nghiêp trên dia bàn. 2.2. Giùp UBND câp huyên quàn ly nhà nuàc vê diên trên dia bàn; tham gia xây dungkê hoach phât triên diên va kiêm tra ehât lugng eâe eông trinh diên do ngân sâeh huyên dâutu. 2.3. Tông hgp, thông kê tînh hinh hoat dông eông nghiêp - TTCN, diên trên dia bàntheo nhiêm vu dugc giao cùa UBND câp huyên va yêu câu eùa Sa Công nghiêp. 2.4. Thue hiên bâo eâo dinh ky, dôt xuât de dânh giâ kêt quà hoat dông sàn xuât côngnghiêp, TTCN vôi Chù tich UBND câp huyên va Giâm dôc Sa Công nghiêp. 121
 • 134. 2.5. Huàng dan thuc hiên câe ca ché, chînh sâeh cùa Nhà nuàc, cùa UBND tinh, UBND huyên vè ho trg phât trién công nghiêp - TTCN, diên trên dia bàn. Dé xuât ca ché, chinh sâeh uu dài riêng phù hgp vài dieu kiên dia phuang dé thu hùt dàu tu vào phât triên công nghiêp - TTCN trên dia bàn. 2.6. Phôi hgp vài câc phông, ban chuyên mon cùa huyên va Sa Công nghiêp, tham muu giùp UBND câp huyên. Sa Công nghiêp quy hoach phât trién eông nghiêp, khu eông nghiêp làng nghè, eum công nghiêp vùa va nhô vài nhùng ngành nghè phù hgp vài phât triên kinh tê - xà hôi à dia phuong, trên ca sa quy hoach ngành công nghiêp, quy hoaeh phât triên kinh tê - xà hôi tinh Bàc Ninh. 2.6, Phôi hgp vài câc tô chùc trong viêc dào tao nghê, truyên nghè va khôi phuc phâttriên nghê truyên thông, tô chùc câc hoat dông trao dôi kinh nghiêm, tham quan, khào sât,lien doanh, lien kêt, hgp tac kinh tê trong câe ngành sàn xuât eông nghiêp - TTCN trên diabàn. 2.7, Càn cù tinh hînh phât triên kinh tê - xâ hôi va yêu câu công tâe khuyên công cùatùng thài ky, tham muu giùp UBND câp huyên de nghi câc don vi sàn xuât công nghiêp -TTCN dugc hô trg tù quy khuyên eông eùa tinh cho câe dôi tugng thuôc mpi thành phânkinh tê trên dia bàn. 2.8, Phôi hgp vài câc phông, ban chuyên mon cùa huyên va Sa Công nghiêp huôngdân, kiêm tra viêc thuc hiên câe quy dinh vê ky thuât an toàn lao dông trong câc ngành sànxuât công nghiêp trên dia bàn theo quy dinh eùa phâp luât. 2.9, Thâm dinh, trinh UBND câp huyên phê duyêt thiêt kê ky thuât va tông du toân câedu an dâu tu công trinh diên theo thâm quyên dugc phân câp. 122
 • 135. 2.10, Trên ea sa tông hgp két quà sàn xuât kinh doanh va viêc châp hành câc chù truong, chinh sâeh, phâp luât cùa Dàng va Nhà nuàc eùa câc dan vi hoat dông sàn xuât eông nghiêp - TTCN, Phông Kinh té là ca quan tông hgp, binh xét, bâo cào vài UBND câp huyên va Sa Công nghiêp vè câe hinh thùe thi dua dôi vài câc tâp thé, câ nhân sàn xuât công nghiêp - TTCN trên dia bàn. 3, Vê lînh vue Thuang mai va Du lich: 3.1, Phôi hgp vài dôi quàn ly thi truong thanh tra, kiêm tra eâe hoat dông thuang maiva du lich, câe ca Sa luu trù du lich trên dia bàn. 3.2, Thuc hiên câe nhiêm vu quàn ly nhà nuàc vè hoat dông Chg, Siêu thi, Trung tâmthuong mai, eâe ea sa luu trù du lich (khâe san, nhà nghi) kinh doaeh vân chuyên khâch dulich theo qui dinh. 3.3, Huàng dân, kiêm tra chuyên mon, nghiêp vu vê lînh vue quân ly thuang mai, dulich dôi vài công chùc xà, phuong, thi trân (ggi chung là xâ). 3.4, Dugc yêu câu câe tô ehùe kinh tê tâp thê va tu nhân hoat dông thuang mai va dulich dich vu trên dia bàn; bâo eâo dinh ky thâng, quî, nàm va dôt xuât vê tînh hînh, kêt quàhoat dông thuang mai, du lich theo qui dinh cùa Chù tich UBND câp huyên va Sa Thuangmai va du lich. 4, Ve lînh vue Khoa hoc va Công nghê: 4.1, Xây dung kê hoaeh hoat dông khoa hpc va công nghê, câc kêt quà nghiên cùukhoa hge va câc sang kiên cài tien ky thuât de âp dung vào sàn xuât va dài sông phù hgp vàidieu kiên eùa huyên. 123
 • 136. 4.2, Phôi hgp vài eâe tô chùc, ea quan chuyên mon tô chùc thuc hiên câc dich vukhoa hge va công nghê phuc vu nhu câu phât triên sàn xuât va nâng cao dài sông cùa nhândân trên dia bàn huyên; 4.3, Quàn ly eông tàc tiêu chuân, do luàng theo qui dinh cùa phâp luât va huông dâncùa Sa khoa hge va eông nghê. 4.4, Trinh UBND câp huyên thành lâp câc Hôi dông tu vân theo qui dinh cùa LuâtKhoa hpc va công nghê; thue hiên nhiêm vu Thuong truc Hôi dông khoa hge va công nghêhuyên. 4.5, Thuc hiên thông kê, thông tin khoa hge va công nghê theo huông dân eùa SaKhoa hge va eông nghê.VI. Phông Ha tàng Kinh té.I- VI TRI, CHirc NÂNG: Phông ha tâng kinh tê (hoàe Phông quàn ly dô thi) là ea quan chuyên mon thuôcUBND câp huyên, tham muu, giùp UBND câp huyên thue hiên chùc nàng quàn ly Nhà nuàcvê quy hoach, kiên truc, xây dung, vât lieu xây dung, nhà à va công sa, giao thông, buuchinh, viên thông. Phông ha tâng kinh tê (hoac Phông quàn ly dô thi) chiu su chi dao, quàn ly vê tôchùc, bien ché va công tac cùa UBND câp huyên; dông thài chiu su chi dao, huông dân,kiêm tra vè chuyên mon, nghiêp vu eùa Sa Xây dung. Sa Giao thông vân tài. Sa Buu chînh,viên thông tinh Bàc Ninh. 124
 • 137. II- NHIÊM VU VA QUYÈN HAN: A- Nhiêm vu va quyèn han chung doi vol câc lînh vue công tac thuôc chue nàng,nhiêm vu, quyen han eûa Phong quân ly: 1, Xây dung va trinh UBND câp huyên ban hành câe vàn bàn tô chùc thuc hiên eâechù truong, chînh sâeh, phâp luât cùa Nhà nuàc vè câc lînh vue thuôc chùc nàng, nhiêm vu,quyèn han quàn ly eùa Phông, do UBND câp huyên giao. 2, Xây dung va trinh UBND câp huyên vê quy hoaeh, ké hoach dài han, 5 nàm, hàngnàm vê lînh vue xây dung; câc chuong trinh, du an dâu tu xây dung, phât triên vât lieu xâydung, phât triên nhà, ha tâng ky thuât dô thi, khu dân eu; phât triên giao thông-vân tài; buuchinh, viên thông à dia phuang, do UBND câp huyên giao; tô chùc thuc hiên sau khi dugcphê duyêt. 3, Xây dung va trinh UBND câp huyên chuong trînh, bien phâp tô ehùe thue hiêncâc nhiêm vu cài càch hành chînh Nhà nuàc thuôc chùc nàng quàn ly Nhà nuàc vê quyhoach, kiên trùc, xây dung, vât lieu xây dung, nhà à va công sa, giao thông-vân tài va buuchinh, viên thông. 4, Huàng dân viêe thuc hiên câc vàn bàn quy pham phâp luât, ea chê, ehinh sach;tuyên truyèn, phô bien thông tin, giâo duc phâp luât vê câc lînh vue quàn ly cùa Phong. 5, Giùp UBND câp huyên chi dao, huàng dân chuyên mon, nghiêp vu dôi vài UBNDcâp xà trong viêc thuc hiên nhiêm vu quân ly Nhà nuàc vê câc lînh vue eông tâe thuôc chùcnàng, nhiêm vu, quyên han cùa Phông quàn ly. 6, Tô chùc ùng dung tien bô khoa hpc, công nghê; xây dung he thông thông tin, luutrù phuc vu công tac quàn ly Nhà nuàc va chuyên mon, nghiêp vu eùa Phông. 125
 • 138. 7, Chù tri, phoi hgp vài câc ca quan, don vi cô lien quan thuc hiên viêc kiêm tra, thanh tra dôi vài câe tô chùc, câ nhân trong viêe thuc hiên càc quy dinh cùa phâp luât; giài quyét khiéu nai, tô eâo, chông tham nhùng theo quy dinh cùa phâp luât va phân eông eùa UBND câp huyên trong eâe lînh vue: quy hoaeh, kién trùc, xây dung, vât lieu xây dung, nhà à va công sa; buu chînh, vien thông va giao thông-vân tài trên dia bàn nhu: viêc châp hành câc vàn bàn quy pham phâp luât, tiêu chuân quy dinh, quy pham quàn ly phuong tien va an toàn giao thông, thuc hiên câc thù tue hành chinh, dàng kiêm, dàng ky hành nghè cho câc phuong tien vân tài thô sa va ca giài loai nhô... 8, Tông hgp bâo cào dinh ky va dôt xuât vài UBND câp huyên. Sa Xây dung. Sa Giao thông-vân tài va Sa Buu chînh, viên thông vè tînh hinh thuc hiên câc nhiêm vu dugc giao trong câc lînh vue eông tâe Phông quàn ly. 9, Quàn ly tô chue bô mây, bien chê, cân bô, eông chùc thuôc pham vi quân ly cùaphông; quàn ly tài chînh, tài sàn dugc giao theo quy dinh cùa phâp luât va su phân eông cùaUBND câp huyên. 10, Thue hiên eâe nhiêm vu khâe theo su phân eông eùa UBND câp huyên. B- Nhiêm vu va quyen han âoi vài tùng lînh vue công tàc eu the: /, Dôi v&i lînh vue xây dung: a, Trinh UBND câp huyên câc de an quy hoach xây dung dô thi, diêm dân eu nôngthon; quy hoaeh vât lieu xây dung. b, Huàng dân, kiém tra viêc xây dung câc công trînh theo quy hoaeh xây dung dàdugc phê duyêt va câc quy dinh eùa phàp luât vê quàn ly kiên trùc, quy hoach; cung câpthông tin vè kién trùc, quy hoaeh xây dung, quàn ly câc môe giài, chi giài xây dung, côt xâydung trên dia bàn theo phân câp. 126
 • 139. c, Giùp UBND câp huyên thuc hiên viêc câp giây phép xây dung va kiém tra viêc xây dung theo giây phép trên dia bàn theo su phân công, phân câp cùa UBND tinh; phât hiên, bâo cao de UBND câp huyên xù ly hoàe trînh câp cô thâm quyèn xù ly câe vi pham phâp luât trong xây dung va quàn ly dô thi theo quy dinh cùa phâp luât. d, Theo dôi, kiêm tra, dânh giâ viêc quàn ly, khai thâc, su dung câe eông trinh ha tâng ky thuât dô thi, diém dân cu nông thon trên dia bàn theo phân công, phân câp cùa UBND tinh. e, Giùp UBND câp huyên thue hiên ca chê, chînh sâeh vè nhà à va công sa; quàn ly quy nhà à va quyên quàn ly, su dung công sa trên dia bàn theo phân câp eùa UBND tinh. Tô ehùe thuc hiên viêc dieu tra, thông kê vê hiên trang nhà à, eông sa; tông hgp tinhhinh dàng ky, chuyên dich quyên sa hùu nhà à va quyên quàn ly, su dung công sa trên diabàn. g, Giùp va chiu trâch nhiêm truàe UBND câp huyên trong viêc thuc hiên câc nhiêmvu vê quàn ly dâu tu xây dung theo phân công, phân câp cùa UBND tinh. h, Quàn ly, luu trù hô sa, tài lieu khào sât, thiêt kê xây dung va hô sa hoàn công eôngtrinh xây dung thuôc thâm quyên quàn ly eùa UBND câp huyên theo quy dinh eùa phâp luât. 2, Dôi vài lînh vue giao thông vân tài: a, Huàng dân, kiêm tra viêc thuc hiên nhiêm vu trùng tu bào duông, ton tao va bàovê mang luài duàng bô, duàng thuy, duàng lien xà, huyên ly xuông xà hoac tinh lô do tinhuy nhiêm quàn ly. b, Huàng dân viêe dàm bào giao thông; phôi hgp vôi câe tô ehùe eô lien quan khàcphuc hâu quà thiên tai; duy tri giao thông thông suôt mang luài giao thông à dia phuang. 127
 • 140. e, Huong dân va kiém tra viêc thi hành luât le giao thông, bào vê ky thuât câu duàng,an toân chi giài hê thông giao thông; bào vê duông sàt, bén xe, ga va su an toàn eùa quâtrinh giao thông vân tài trên dia bàn. Phôi hgp vài ca quan co thâm quyèn dînh chi va xù lycâc vi pham luât le giao thông va bào vê công trinh giao thông theo quy dinh cùa phâp luâtva huông dân cùa ca quan chùc nàng. d, Giùp UBND câp huyên trong viêc huy dông nhân dân dông gôp sue nguài, succùa xây dung câu, duàng do UBND câp huyên quàn ly va dâu tu theo quy dinh eùa phàpluât. e, Câp giây phép hoac thu hôi câc chùng chi, dàng ky vê giao thông-vân tài eùa câcdôi tugng thuôc thâm quyên quàn ly. g, Tô ehùe quàn ly, huy dông câc bên dô, bên xe, bên sông vân chuyên hành khâchva xêp dà hàng hoâ theo câe quy dinh vê dàm bào trât tu an toàn giao thông va quàn ly vântài hàng hoâ va hành khâch. C- Doi vôi lînh vire buu chinh viên thông:VIL Phông Tài nguyên Moi trirông.1, Vi tri, chirc nâng: Phông Tài nguyên va Moi truàng là ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên,tham mmi giùp UBND câp huyên thuc hiên ehùe nàng quàn ly nhà nuàc vê tài nguyên dât,tài nguyên nuàc, tài nguyên khoàng sàn, moi truàng, khi tugng thùy vàn, do dae va bàn dôtrên dia bàn câp huyên theo qui dinh cùa phâp luât. Phông Tài nguyên va Moi truàng chiu su chi dao, quàn ly true tiêp vê tô chùc, bienché va công tàc cùa UBND câp huyên; dông thài chiu su chi dao, huàng dân, kiêm tra vêchuyên mon, nghiêp vu cùa Sa Tài nguyên va Moi truàng tinh Bàc Ninh. 128
 • 141. 2, Nhiêm vu va quyèn han: 2.1, Trinh UBND câp huyên câc vàn bàn huong dân viêc thuc hiên câc chînh sàch, chê dp va phâp luât cùa nhà nuàc vè quàn ly tài nguyên va moi truàng. 2.2, Trinh UBND câp huyên qui hoach, ké hoaeh dài han, 5 nàm va hàng nàm vè lînh vire tài nguyên va moi truong va tô chùc thuc hiên sau khi xét duyêt. 2.3, Trinh UBND câp huyên chuang trinh, bien phâp tô chùc thuc hiên câc nhiêm vu cài câeh hành chinh Nhà nuàc thuôc lînh vue tài nguyên va moi truàng. 2.4, Giùp UBND câp huyên lâp qui hoach su dung dât, kê hoach su dung dât hàngnàm, dieu chînh qui hoach, kê hoach su dung dât va tô chùc kiém tra viêc thuc hiên sau khidugc xét duyêt. 2.5, Thâm dinh va trînh UBND câp huyên xét duyêt qui hoaeh, ké hoaeh su dung dâtdai xà; giùp UBND eâp huyên trînh Chù tich UBND tinh phê duyêt qui hoach, ké hoach sudung dât cùa phuong, thi trân; kiêm tra viêc thuc hiên sau khi dugc xét duyêt. 2.6, Trinh UBND eâp huyên quyêt dinh giao dât, cho thuê dât, thu hôi dât, chuyênmue dich su dung dât, chuyên quyên su dung dât, câp giây chùng nhân quyên su dung dâtcho càc dôi tugng thuôc thâm quyên cùa UBND câp huyên va tô chùc thue hiên sau khidugc quyêt dinh. 2.7, Quàn ly va theo dôi su bien dông vê dât dai, chinh ly câe tài lieu vê dât dai vabàn dô phù hgp vài hiên trang su dung dât theo huong dan cùa Sa Tài nguyên va Moitruàng. 2.8, Tô ehùe thuc hiên va huông dân, kiêm tra viêc thông kê, kiêm kê, dàng ky dâtdai; lâp va quàn ly hô sa dia chinh, xây dung hê thông thông tin dât dai. 129
 • 142. 2.9, Huàng dân va kiêm tra viêe su dung, bào vê tài nguyên dât, tài nguyên khoàng sàn, tài nguyên nuàc, bào vê moi truong, phông chong suy thoâi, ô nhiêm, su cô moi truàng, hâu quà thiên tai theo qui dinh cùa phâp luât. 2.10, Lâp bâo cào thông kê, kiém kê dât dai va hiên trang moi truàng theo dinh ky, thu thâp, quàn ly luu trù tu lieu vè tài nguyên va moi truàng. 2.11, Tô chùc ùng dung tien bô khoa hpc, công nghê trong công tâe quàn ly tài nguyên va moi truàng à dia phuang. 2.12, Chù tri hoac phôi hgp vài câc ea quan cô lien quan trong viêc kiêm tra va thanh tra viêc thi hành phâp luât; giùp UBND eâp huyên giài quyét câc tranh châp, khiéu nai, tô cào, chông tham nhùng vê tài nguyên va moi truong theo qui dinh cùa phâp luât. 2.13, Tô ehùe thuc hiên câc dich vu công trong lînh vue tài nguyên va moi truàngtheo qui dinh eùa phâp luât. 2.14, Tuyên truyên phô bien, giâo duc phâp luât, thông tin vè tài nguyên va moitruong. 2.15, Bâo cào dinh ky 3 thâng, 6 thâng, 1 nàm va dôt xuât tinh hînh thuc hiên nhiêmvu vê câe lînh vue eông tac dugc giao cho UBND eâp huyên va Sa Tài nguyên va Moitruàng. 2.16, Quàn ly tô chùc bô mây, eàn bô, công ehùe, viên ehùe thuôc quyên quàn ly;quàn ly tài chînh, tài sàn cùa Phông theo qui dinh eùa phâp luât va phân công, phân câp cùaUBND eâp huyên; huàng dân, kiêm tra chuyên mon, nghiêp vu dôi vài cân bô dia chînh xà,phuong, thi trân; tham gia vài Sa Tài nguyên va Moi truàng trong viêc tô ehùe dào tao, bôiduông cân bô, công chue, viên ehùe làm eông tâe quân ly tài nguyên va moi truong va cànbô dia chinh xâ, phuang, thi trân à dia phuong. 130
 • 143. 2.17, Thuc hiên câc nhiêm vu khâe do Chù tich UBND câp huyên giao. VIII. Phong Giâo duc - Dào tao. 1, Vj tri, chue nâng: Phông Giâo duc va Dào tao là ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên, tham muu giùp UBND câp huyên thuc hiên chùc nàng quàn ly nhà nuàc vè giâo due va dao tao (trù dào tao nghê) tai dia phuang; vè câc dich vu eông thupe pham vi quàn ly eùa phông theo qui dinh eùa phâp luât; thuc hiên mot sô nhiêm vu, quyèn han theo ùy quyèn cùa UBND câphuyên; chiu su chî dao quàn ly vê tô chùc, bien ché va công tac cùa UBND câp huyên; dôngthài chiu su chi dao, huong dân, kiêm tra vê chuyên mon, nghiêp vu cùa Sa Giâo duc va Dàotao tinh Bàc Ninh. 2, Nhiêm vu, quyen han: 2.1, Trinh UBND câp huyên câc vàn bàn huông dân thuc hiên ea chê ehinh sâeh,phâp luât, câc qui dinh cùa UBND tinh va Sa Giâo duc va Dào tao vê hoat dông giâo duetrên dia bàn va chiu trâch nhiêm tô chùc thuc hiên sau khi dugc ban hành. 2.2, Trînh UBND eâp huyên quyêt dinh kê hoaeh 5 nàm, hàng nàm va chuang trinhcài eâch hành chînh nhà nuàc vê lînh vue giâo duc va dào tao trên dia bàn; tô ehùe thue hiênsau khi dugc phê duyêt. 2.3, Vê quàn ly giâo due phô thông, mâm non: 2.3.1, Trînh UBND câp huyên vê qui hoach mang luài câc truàng Trung hpc ca sa,truàng Tiêu hpe, truàng Mâm non, truong Mau giâo va ea sa giâo duc mâm non trong câphuyên. 2.3.2, Thâm djnh va chiu trâch nhiêm nôi dung thâm dinh câc de an, hô sa thành lâp,sâp nhâp, chia tàch, dînh chi hoat dông giài thê câe truàng Trung hge ca sa, truong Tiêu 131
 • 144. hpc, truàng mâm non, truong mâu giâo va ca sa giâo duc mâm non trong eâp huyên trinhChù tich UBND câp huyên quyêt dinh. 2.3.3, Huàng dân, kiém tra UBND câp xâ thuc hiên ké hoach phât triên su nghiêpgiâo duc trên dia bàn câp xà; viêc thành lâp, sâp nhâp, chia tâch, giài thé, dinh chi hoat dôngcâc ca sa giâo duc mâm non thuc hiên theo qui dinh cùa phâp luât. 2.3.4, Quàn ly cân bô, công chùc, viên chùc ngành giâo duc trên dia bàn câp huyêntheo phân eâp eùa UBND tinh va phân công cùa UBND câp huyên; chiu trâch nhiêm thuchiên câc qui dinh vê tiêu chuân giâo viên, qui chê thi cù, câp phât vàn bàng chùng chi theoqui dinh eùa phâp luât. 2.4, Huàng dân, kiêm tra câc ea sa giâo duc va dào tao công lâp thuôc pham vi quànly cùa eâp huyên xây dimg kê hoaeh bien chê hàng nàm. Tông hgp kê hpach bien chê sunghiêp giâo duc hàng nàm de UBND câp huyên trînh câp cô thâm quyên quyêt dinh; tô ehùedào tao, bôi duông vê chuyên mon, nghiêp vu dôi vài cân bô, công chùc, viên chùc ngànhgiâo duc thuôc dia phuang quàn ly. 2.5, Tô ehùe lâp du toân ngân sâeh giâo duc, du toân chi eâe chuong trinh mue tiêuQuôc gia hàng nàm vè giâo due eùa câp huyên gùi ca quan chuyên mon cùa UBND câphuyên theo qui dinh cùa phâp luât. Sau khi dugc giao du toân ngân sâeh, phôi hgp vài caquan dô phân bô ngân sâeh giâo duc, huong dân, kiêm tra viêc thue hiên. 2.6, Tô chue thuc hiên công tac phô câp giâo duc va tô ehùe thuc hiên xâ hôi hôa eâehoat dông giâo duc va dào tao trên dia bàn eâp huyên theo chi dao cùa UBND câp huyên vaSa Giâo duc va Dào tao. 2.7, Tô ehùe ùng dung câc kinh nghiêm, thành tuu khoa hpe- eông nghê tien tientrong giâo due, tông kêt kinh nghiêm, sang kién cùa dia phuang; huàng dân, chi dao phong 132
 • 145. trào thi dua cùa ngành, xây dung va nhân dién hinh tien tien vè giào duc trên dia bàn eâp huyên. 2.8, Phoi hgp vài câc ca quan lien quan kiém tra va thanh tra viêc thi hành phâp luât vè lînh vue giâo due va dào tao; giài quyét khiéu nai, to cao vè lînh vue giào due va dào tao thupe thâm quyên theo qui dinh cùa phâp luât. 2.9, Thue hiên ché dp bâo eâo dinh ky va dôt xuât vè tînh hinh thuc hiên nhiêm vu dugc giao vôd UBND câp huyên va Sa giâo due va dào tao. 2.10, Quàn ly vê tô chùc bô mây, bien chê, cân bô, công chùc, viên chùc va tài chinh,tài sàn dugc giao theo qui dinh cùa phâp luât va phân công cùa UBND câp huyên; 2.11, Thuc hiên nhùng nhiêm vu khâe do Chù tich UBND câp huyên giao.IX. Phông Vàn hoâ - TTTDTT.1, Vi tri, chue nâng: Phong Vàn hoa- Thông tin- Thê thao là ca quan chuyên mon thuôc UBND câphuyên; tham muu, giùp UBND câp huyên thue hiên chùc nàng quàn ly nhà nuàc vê vàn hôa,thông tin, thê duc, thê thao, phât thanh, truyên hînh. Phông Vàn hôa- Thông tin- Thê thao chiu su chi dao, quàn ly vê tô chùc, bien chê vacông tac cùa UBND câp huyên; dông thài chiu su chi dao, huàng dân, kiêm tra vè chuyênmon nghiêp vu cùa Sa Vàn hôa- Thông tin va Sa Thê duc- Thê thao. 2, Nhiêm vu, quyen han: A- Nhiêm vu va quyèn han chung dôi vài câc lînh vue công tac thuôc chùc nâng, nhiêm vu, quyên han eùa Phông quàn ly: 1, Xây dimg va trinh Uy ban nhân dân eâp huyên ban hành câc vàn bàn huàng dânthuc hiên phâp luât, ca ché, chînh sâeh, câc quy dinh eùa Uy ban nhân dân tinh. Sa Vàn hoâ 133
 • 146. thông tin. Sa Thé due Thê thao, vè hoat dông vàn hoâ thông tin- thé duc thé thao à diaphuang va chiu trâch nhiêm tô chùc thuc hiên sau khi dugc ban hành. 2, Xây dung va trinh Uy ban nhân dân câp huyên quyét dinh quy hoach, ké hoach 5nàm va hàng nàm phât trién vàn hoâ thông tin- thé duc thé thao à dia phuang. Huàng dân vakiém tra câe xà, phuong, thi trân thuôc huyên (sau dây gpi chung là xà) va câc ea quan trêndia bàn thue hiên quy hoaeh, ké hoaeh sau khi dugc phê duyêt. 3, Xây dung va trînh Uy ban nhân dân eâp huyên vê chuong trinh, bien phâp va tôchùc thuc hiên cài câeh hành chînh nhà nuàc thuôc lînh vue vân hoâ thông tin- thé duc, théthao à dia phuang. 4, Chù trî, phôi hgp vài eâe ea quan, don vi cô lien quan thuc hiên viêe kiêm tra,thanh tra dôi vài câc tô ehùe, eâ nhân trong viêe thue hiên câc quy dinh eùa phâp luât; giàiquyêt khiêu nai, tô cào, chông tham nhûng theo quy dinh cùa phâp luât va phân công cùaUBND câp huyên trong câe lînh vue vàn hoâ thông tin- thê due thê thao trên dia bàn. 5, Huong dân viêe thuc hiên câe vàn bàn quy pham phâp luât, ea chê, ehinh sâeh;tuyên truyên, phô bien thông tin, giâo duc phâp luât vê câe lînh vue quàn ly eùa Phông. 6, Giùp UBND eâp huyên chi dao, huong dân chuyên mon, nghiêp vu dôi vài UBNDcâp xà trong viêc thuc hiên nhiêm vu quàn ly Nhà nuàc vê câc lînh vue công tac thuôc ehùenàng, nhiêm vu, quyên han eùa Phông quàn ly. 7, Tô chùc ùng dung tien bô khoa hpc, công nghê; xây dung hê thông thông tin, luutrù phuc vu eông tac quàn ly Nhà nuàc va chuyên mon, nghiêp vu cùa Phông. 8, Tông hgp bâo cào dinh ky va dôt xuât vài UBND câp huyên. Sa Vàn hoâ thôngtin. Sa Thé duc thé thao vè tinh hinh thuc hiên câc nhiêm vu dugc giao trong câc lînh vuecông tâe Phông quàn ly. 134
 • 147. 9, Quàn ly tô chùc bô mây, bien ché, cân bô, công chùc thuôc pham vi quàn ly cùaphông; quàn ly tài chînh, tài sàn dugc giao theo quy dinh eùa phâp luât va su phân công cùaUBND câp huyên. 10, Thuc bien câe nhiêm vu khâe theo su phân công cùa UBND câp huyên. B- Nhiêm vu va quyèn han doi vol tùng lînh vue công tac eu thé: 7, Dôi v&i lînh vue Vàn hoà thông tin: 1.2, Chi dao, huong dân câc tô chùc, dan vi, UBND câp xà va nhân dân trên dia bàntrong viêc tô chùc thuc hiên ké hoach phât trién su nghiêp vàn hoa thông tin dà dugc câp côthâm quyên phê duyêt. 1.3, Huong dân câc tô ehùe, don vi, UBND câp xâ va nhân dân trên dia bàn thuc hiênluât phâp va nhùng qui dinh cùa Nhà nuàc, cùa câc Bô, ngành vê lînh vue vàn hôa, thôngtin; chù chuang xâ hôi hôa hoat dông vàn hôa thông tin, phong trào vàn hôa, vàn nghê, lê hôitruyên thông; xây dung nêp sông vàn minh, gia dinh vàn hôa, bào vê câe di tîch lich su, vànhôa va danh lam thàng eành, kinh doanh dich vu vàn hôa, thông tin. 1.4, Phât hiên nhùng vân de phât sinh trong quâ trinh quàn ly va hoat dông vàn hôa,thông tin à dia phuang, bâo cào xin y kiên chi dao eùa UBND câp huyên va Sa Vàn hôa -Thông tin. 1.5, Giùp Uy ban nhân dân huyên quàn ly nhà nuàc vê hoat dông cùa câc dài truyênthanh cùa huyên va dài truyên thanh xà. 1.6, Giùp Uy ban nhân dân câp huyên chi dao, quàn ly câc hoat dông cùa Trung tâmVàn hoâ thông tin- thé thao; huong dân, kiém tra eâe thiêt chê vàn hoâ thông tin ca sa, câc 135
 • 148. ca sa kinh doanh dich vu vàn hoâ, thông tin, diêm vui chai công công trên dia bàn huyên;dâng ky hoat dông thu viên cùa eâe tô ehùe va eâ nhân trên dia bàn. 2, Dôi vài lînh vue Thê thao: 2.1, Giùp Uy ban nhân dân huyên quàn ly câc don vi su nghiêp thé due thé thao, casa thé due thê thao, diêm vui chai công eông, nhà tâp, khu thi dâu... trên dia bàn khi dugcUy ban nhân dân câp huyên uy quyên. 2.3. Huàng dân, ehi dao vê chuyên mon, nghiêp vu thê duc thê thao cho công chùchoac cân bô phu trâch, eông tâe viên thê duc thê thao cùa xâ. 2.4. Huong dân va kiêm tra hoat dông eùa câc don vi su nghiêp va eâe ea SàThê ducthê thao; thue hiên quàn ly nhà nuàc dôi vài eâe lien doàn, hiêp hôi, tô chùc phi chînh phù,câc doanh nghiêp thê duc thê thao va câc tô chùc dich vu vê thê duc thê thao thuôc pham viquân ly cùa huyên theo quy dinh cùa phâp luât. 2.5. Tham muu giùp Uy ban nhân dân huyên chi dao thuc hiên xà hôi hoâ hoat dôngthê duc thê thao à dia phuang. 2.6 Tô chùc thuc bien va chiu trâch nhiêm vê viêc thâm dinh, dâng ky, câp giây phépkinh doanh vê thê duc thê thao thupe trâch nhiêm va thâm quyên quàn ly eùa phông theo quydjnh eùa phâp luât, theo su phân công hoàe uy quyên cùa Uy ban nhân dân huyên.X. Phong Y té.1, Vi trî, chue nâng: Phông Y té là ca quan chuyên mon thupe UBND câp huyên, tham muu, giùp UBNDcâp huyên thuc hiên chùc nàng quàn ly nhà nuàc vè chàm sôe va bào vê sue khôe nhân dân,gôm: Y té du phong, khâm chùa bênh, phuc hôi chùc nàng, y hpe eô truyèn, thuôc phông 136
 • 149. chùa bênh cho nguài, my phâm ành huàng dên con nguài, an toàn vê sinh thue phâm vatrang thiêt bi y té. Phông Y tê chiu su chi dao, quàn ly vè tô ehùe, bien ché va công tâe cùa UBND câphuyên; dông thài chiu su ehi dao, huông dân, kiêm tra vè chuyên mon nghiêp vu cùa Sa Y tétinh Bac Ninh. 2, Nhiêm vu va quyèn han: 2.1, Bâo cào, tham muu cho UBND, Chù tich UBND câp huyên câc giài phâp tôchùc thue hiên câe vàn bàn phâp luât cùa Nhà nuàc, eùa tinh vè lînh vue y té trên dia bànhuyên. 2.2, Xây dung trinh UBND câp huyên quyêt dinh kê hoaeh 5 nàm, hàng nàm vê eôngtac y tê trên dia bàn; nhât là chuang trinh kê hoach va giài phâp de thuc hiên eông tâe chàmsôe sue khôe nhân dân; chuang trînh, kê hoaeh phât triên mang luài y tê tù câp huyên dêncâp xâ, thon (tô dân phô); kê hoach dào tao, bôi duông dôi ngù cân bô y tê thuôc dia bàn câphuyên quàn ly, dàm bào ca câu hgp ly; thue hiên dùng chê dp, chinh sâeh dôi vài dpi ngûcân bô y té trong huyên; chuang trînh xà hôi hôa hoat dông y tê trên dia bàn. 2.3, Xây dung, trinh UBND câp huyên chuang trinh, bien phâp tô chùc thuc hiên càicàch hành chînh Nhà nuàc thuôc lînh vue y té trên dia bàn theo qui dinh eùa phâp luât. 2.4, Tô chùc thue bien câe vàn bàn qui pham phâp luât, qui hoaeh, ké hoaeh vê lînhvue y té trên dia bàn sau khi dugc phê duyêt; phôi hgp vài câc ngành, doàn thê cùng câp côlien quan dây manh công tâe xâ hôi hôa eông tâe chàm sôe suc khôe nhân dân; tô chùc thôngtin, tuyên truyèn, phô bien, giâo due eâe qui dinh cùa phâp luât va eâe nôi dung eô lien quanvè lînh vue y té, nhât là eông tâe vê sinh phông bênh, dé mgi nguài nâng cao nhân thùe va tuchàm soc suc khôe tai eông dông. 137
 • 150. 2.5, Giùp UBND câp huyên xem xét, quyét dinh hoàe trinh ca quan nhà nuàc côthâm quyên câp giây chùng nhân hành nghè cho câe tô chùc, câ nhân hoat dông trong lînhvue y té trên dia bàn câp huyên theo qui dinh cùa phâp luât. 2.6, Huong dân, don dôc, kiêm tra, thanh tra câc tô chùc y té trên dia bàn theo phâncông, phân câp va qui dinh cùa phâp luât; Phoi hgp vài UBND eâp xâ, câc ca quan, don vicô tô chùc y té de thue hiên nhiêm vu quàn ly Nhà nuàc cô hiêu lue, hiêu quà; dông thài taodieu kiên cho tô chùc y tê xâ, eâe dan vi nâng cao ehât lugng chàm sôe sue khôe nhân dân àdia phuang, don vi minh, 2.7, Tô chùc ùng dung tien bô khoa hpe, eông nghê trong eông tac quân ly khâmchùa bênh, du phong va phông trào y tê ca sa; xây dimg hê thông thông tin, luu trù phuc vucông tac quàn ly nhà nuàc va chuyên mon, nghiêp vu cùa phông. 2.8, Chù tri, phôi hgp vôi eâe ea quan eô lien quan, kiêm tra va thanh tra dôi vài câctô ehùe hoat dông y tê Nhà nuàc va eâe ea sa hành nghê y, dugc tu nhân trên dia bàn trongviêe thue hiên câc qui dinh eùa phâp luât; giài quyêt khiêu nai, tô eâo eùa tô chùc, eâ nhânvê lînh vue y tê trên dia bàn theo qui dinh cùa phâp luât. 2.9, Thuc hiên công tâe thông tin, bâo eâo dinh ky va dôt xuât vê tinh hînh thuc hiênnhiêm vu dugc giao theo qui dinh cùa UBND eâp huyên va Sa Y tê 2.10, Quàn ly vê tô ehùe bô mây, bien chê, cân bô, công chùc va tài sàn, tài chinhdugc giao theo qui dinh cùa phâp luât va phân eông, phân eâp eùa UBND eâp huyên. 2.11, Thuc hiên eâe nhiêm vu khàc do Chù tich UBND câp huyên giao. 138
 • 151. XI. Thanh tra.1, Vj tri, chue nâng: Thanh tra huyên là ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên; eô trâch nhiêmgiùp UBND câp huyên thue bien chùc nàng quàn ly Nhà nuàc vè công tâe thanh tra va thuchiên nhiêm vu, quyên han thanh tra hành chînh trong pham vi quàn ly nhà nuàc cùa UBNDcâp huyên. Thanh tra huyên chiu su quàn ly, chi dao truc tiêp vê tô chùc, bien chê va công tâecùa UBND câp huyên; dông thài chiu su chi dao, huông dân, kiêm tra vê chuyên mon,nghiêp vu cùa Thanh tra tinh.2, Nhiêm vu, quyên han: 2.1, Thanh tra viêc thuc hiên chînh sâeh, phâp luât, nhiêm vu cùa UBND xâ, phuang,thi trân, cùa ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên. 2.2, Thanh tra vu viêe eô lien quan dên trâch nhiêm eùa nhiêu UBND xà, phuong, thitrân, nhiêu ea quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên. 2.3, Thanh tra vu viêe khàc do Chù tich UBND câp huyên giao. 2.4, Thuc hiên nhiêm vu giài quyét khiéu nai, tô eâo theo qui dinh cùa phâp luât vêkhiêu nai, tô eâo. 2.5, Thue hiên nhiêm vu phông ngùa va chông tham nhùng theo qui dinh cùa phâpluât vê chông tham nhùng. 2.6, Tông hgp bâo eâo két quà vè eông tâe thanh tra, giài quyêt khiêu nai, tô eâo,chông tham nhûng thuôc pham vi quàn ly nhà nuàc eùa UBND eâp huyên. 2.7, Kién nghi vài ca quan nhà nuàc cô thâm quyên dinh chi viêc thi hành hoac huybô nhùng qui dinh trâi phâp luât dugc phât hiên qua công tâe thanh tra. 139
 • 152. 2.8, Theo dôi, kiém tra, don dôc viêc thue hiên câc kêt luân, kiên nghi, quyét dinhxù ly vè thanh tra cùa Thanh tra huyên. 2.9, Thuc hiên công tâe thông kê, bâo cào dinh ky va dot xuât vè lînh vue thanh travài UBND eâp huyên va Thanh tra tinh. 2.10, Quàn ly tô chùc bô mây, bien ché, tài chînh, tài sàn dugc giao theo dùng quidinh cùa phâp luât. 2.11, Thuc hiên mot so nhiêm vu khàc do Chù tich UBND eâp huyên giao.XII. Phong Ton giào.1, Vi tri, chirc nâng: Phông Ton giâo là ea quan chuyên mon thuôc UBND thi xà Bàc Ninh, tham muu,giùp UBND thi xà Bàc Ninh quàn ly nhà nuàc vê lînh vue công tàc ton giâo trên dia bàn thixà theo qui dinh eùa phâp luât; chiu su chi dao, quàn ly vê tô ehùe, bien chê va công tâe cùaUBND thi xà Bàc Ninh; dông thài chiu su chi dao, huong dân vê chuyên mon nghiêp vu cùaBan Ton giâo tinh.2.2,2.Nhiêm vu va quyên han: 2.1, Trinh UBND thi xâ Bàc Ninh câe vàn bàn huàng dân vê công tac ton giâo trêndia bàn va tô chùc, trién khai thuc hiên theo câc qui dinh cùa UBND tinh. Ban Ton giâo tinhva Ban ton giâo Chinh phù. 2.2, Trinh UBND thi xâ Bàc Ninh ké hoaeh công tâe dài han va hàng nâm vè côngtàc ton giâo; huàng dân, kiêm tra va tô chùc thuc hiên kê hoach công tac sau khi dugc phêduyêt; 2.3, Chù tri, phôi hgp vài câc ea quan chuyên mon. Mat trân Tô quôc va doàn théquân chùng trong viêc tuyên truyèn va vân dông quàn chùng nhân dân, tin dô, chùc sac, chùc 140
 • 153. viêc, nhà tu hành châp hành nghiêm chinh duong loi, ehinh sâeh cùa Dàng, phâp luât cùaNhà nuàc vê ton giâo tai dia phuang; 2.4, Huàng dân, kiém tra hoat dông cùa câc tô chùc ton giâo va câc chùc sàc ton giâotrên dia bàn; giùp UBND thi xà Bàc Ninh giài quyét khiéu nai, tô eâo cô lien quan tài tongiâo theo qui dinh cùa phâp luât; 2.5, Giùp UBND thi xà Bàc Ninh huong dân UBND câp xâ trong viêc triên khai thuchiên câc qui dinh cùa phâp luât vè lînh vue ton giâo; 2.6, Giùp UBND thi xà kiêm tra viêc sùa chùa, nâng eâp, xây dung mai ea sa thà tucùa câe tô chùc ton giâo thuôc pham vi quàn ly cùa UBND thi xà; 2.7, Thuc hiên eông tâe thông tin, bâo cào, thông kê va dânh giâ tînh hinh vè két quàthuc hiên eông tâe ton giâo trên dia bàn vài UBND thi xâ Bàc Ninh va Ban Ton giâo tinh; 2.8, Thue hiên viêe quàn ly bô mây, bien chê, cân bô, công chùc thuôc Phông quànly; quàn ly tài chinh, tài sàn dugc giao theo qui dinh cùa phâp luât va su phân công cùaUBND thi xà Bàc Ninh; 2.9, Thuc hiên câc nhiêm vu khàc theo su phân công cùa UBND thi xâ Bàc Ninh.XIII. Uy ban Dân so - GDTE.1, Vj tri, chue nâng: Uy ban Dân sô, Gia dînh va Tré em huyên, thi xà là ca quan chuyên mon thuôcUBND câp huyên; tham muu, giùp UBND câp huyên thuc hiên chue nàng quàn ly nhà nuàcvè dân sô, gia dînh va tré em; chiu su quàn ly, chi dao true tiêp vê tô chùc, bien chê va côngtàc cùa UBND eâp huyên; dông thài chiu su ehi dao, huàng dân, kiêm tra vè chuyên mon,nghiêp vu cùa Uy ban Dân sô, Gia dinh va Trè em tinh Bàc Ninh. 2, Nhiêm vu va quyen han: 141
 • 154. 2.1, Trinh UBND câp huyên ban hành câc vàn bàn huàng dân viêc thuc hiên câechinh sach, chê dô va phâp luât vê dân sô, gia dinh va tré em. 2.2, Trinh UBND câp huyên ké hoach 5 nàm, hàng nàm, chuang trinh mue tiêu,chuang trinh hành dông, câc du an vè dân sô, gia dinh va tré em trên dia bàn huyên va tôchùc thuc hiên sau khi dugc phê duyêt. 2.3, Tô ehùe, chi dao, kiêm tra giâm sàt va chiu trâch nhiêm thuc hiên câc vàn bànqui pham phâp luât, câc dieu uàc Quôc té ma Viêt Nam tham gia, chien luge qui hoaeh, kéhoach dài han, 5 nàm, hàng nàm, câc chuong trinh mue tiêu, chuang trinh hành dông, du an,tiêu chuân vê dân sô, gia dînh va tré em dà dugc phê duyêt; 2.4, Xây dung va tô chùc thuc hiên kê hoach phôi hgp vài eâe ngành, tô chùc chinhtri- xâ hôi va tô chùc xà hôi à huyên thue bien eông tac truyên thông, giâo duc, vân dôngmpi tâng làp nhân dân, câc gia dînh trong viêc thue hiên phâp luât, chien luge va chînh sâehlien quan dên dân sô, gia dinh va tré em; xây dung mô hînh gia dinh no âm, bînh dàng, tienbô, hanh phùe va bên vùng; 2.5, Vê dânsô: - Chù trî phôi hgp vài câc ca quan lien quan huong dân thuc hiên câc qui dinh vê tiêuchuân ehât lugng, ea câu dân sô trên dia bàn huyên; su dung eâe phuang tien trânh thai phucvu dich vu ké hoach hôa gia dinh theo qui dinh eùa phâp luât. - Tô ehùe thue hiên công tâe kê hoach hôa gia dinh va dàng ky dân sô, phân tich tinhhinh vê dân sô. - To chùc thuc hiên thî diém mô hinh nâng cao ehât lugng dân sô trên dia bàn huyên; 2.6, Vê gia dinh: 142
 • 155. - Huàng dân thuc hiên câe tiêu chi, chuân mue vê gia dinh phù hgp vài tinh hinhkinh tê- xà hôi cùa dia phuang cùa chuân mue Viêt Nam. - Tô ehùe xây dung mô hinh gia dînh âm no, binh dàng, tien bô, hanh phùe va bènvùng; - Phôi hgp vài eàc ca quan lien quan thue hiên chù chuang, chînh sâeh phât triénkinh tê gia dinh, ho trg câc gia dinh cô hoàn eành khô khàn dàc biêt, thue bien câe ehùtruong, chinh sâeh vê binh dàng giài. 2.7 Vê trè em: - Tô chùc triên khai công tac bào vê, chàm sôe va giâo duc tré em. - Thue hiên eâe tiêu ehi, chuân mue vê quyên tré em, ngàn chàn, phông ngùa câchành vi vi pham quyên tré em va bào vê chàm sôe tré em cô hoàn eành dàc biêt. - Vân dông câe tô ehùe va eâ nhân trong nuàc, ngoài nuàc de bô sung nguôn lue choquî bào trg tré em, quàn ly, su dung quî bào trg tré em theo dùng qui dinh cùa phâp luât;dông thài huàng dân, kiêm tra viêe su dung quî bào trg tré em à câp xà. 2.8, Quàn ly câe hoat dông dich vu công thuôc lînh vue dân sô, gia dînh va tré emtrên dia bàn huyên. 2.9, Tô chue viêc ùng dung tien bô khoa hge- ky thuât vào công tâe dân sô, gia dinhva trè em à huyên; thu thâp, luu trù va phô bien thông tin dân sô, gia dinh va trè em; thuchiên ché dô bâo eâo dinh ky va bâo cào dôt xuât vê tînh hinh thuc hiên nhiêm vu dugc giaocho UBND eâp huyên va Uy ban Dân so, gia dînh va trè em tinh. 2.10, Kiém tra, giâm sât viec thue hiên kê hoaeh, chuong trinh mue tiêu, chuongtrinh hành dông, câc du an dà dugc phê duyêt va câe qui dinh cùa phâp luât, ca ché chinh 143
 • 156. sâeh vê dân sô, gia dînh va trè em; giài quyét khiéu nai, to eâo cùa eông dân vè lînh vue dânsô, gia dinh va trè em thuôc thâm quyèn. 2.11, Huàng dân, kiêm tra chuyên mon, nghiêp vu cho cân bô làm công tac dân sô,gia dinh va tré em câp xà va công tac viên. 2.12, Quàn ly cân bô, công chùc, viên chùc, tài ehinh, tài sàn dugc giao theo dùngqui dinh cùa phâp luât va phân câp cùa UBND câp huyên. 2.13, Bâo cao dinh ky va dôt xuât vê tînh hinh thue bien nhiêm vu dugc giao choUBND câp huyên, Uy ban Dân sô, Gia dinh va Tré em tinh va eâe ca quan cô thâm quyêntheo qui dinh cùa phâp luât. 2.14, Thue hiên nhiêm vu khâe theo su phân công cùa UBND câp huyên. 144
 • 157. u «• > O W o u i to d H -d o h-; !Q ^« 03 d d d ^ .d 3 d icd )Cd ^2 d d e O o /Cd O iS «u- (N c -d dia <o o u t^ d d > )cd S *^ d S <o ^^ ^ o ^ o d .O 2 o «u- ;a o •^^ b cd- d cd- r- -<-> cd d 4-> OX)d Ë d d cd O d icd /cd TO " O to -O d -d o d d «u d <o- d cd cd 4—» /cd *o W) W3 W)GO > S d -g :S O ^2 /6 2 rd ^ U •T* I I o- m ^ fS (N ^ i r<^ i n ^ — 00 fSPu .o ^ ON - H ^
 • 158. O X O O O O lO O O O O H •- O O O o (N ^^ ^* i n - H ^ H F-H i-H ^^ ^ ^^ ^^ 1—H ^<NO 3 d hhuyê iabàn huyên h tînh ans hTW>o ÔNG VIÊC 3 O.•H •»o o u o •o d ^cd ^cd ^cd «u- d tînh /Cd d /Cd d > d d d ^ X) bJ) «cd <cd JZ 2 qui: OX) bû bi) JZ X3 3 ^ § d d d u JZ J2 u ^ d X • HM >cd ^cd ^cd ^cd d z ^ ^^ ^ . d J3 J= ^ JZ •^H -d •^H - d «3 WD CZl w ^ 3 > i an sâc an sâc an sâc theo c o o u ta làm < d d d d J= TÊN Y EU TÔ iCÂU TH an Si ngâ Câp nhât c hùng tù chi ngâ chi ngâ xép chùng tù va c hâm xép ch ùng tù va c hâm xép ch ùng tù va c hâm <cd an sâeh an sâeh bX] d Câp nhât c hùngtù chi bi) bi) bi) bJ] 3 d 3 ^ d d d •4-^ Nhâ nchùn g tù thu Nhâ nchùn g tù chi Nhâ nchùn g tù chi Nhâ n chùn g tù chi hùngtù /d bJD -4—» d d •w O bX3 3 ^3 <t) ^§ O J3 / d / d Câp nhât c JZ ^ o •4-» -ta.! O u bi] bij ^§ ^§ > In cl In cl CD D. Mcd ^ o ^)cd a a 2- >^ oo > 0 0 ^)cd Mcd icd- 00 00 3 Z <o H •-H CN m • ^ ^ CN m ^ ^ (N m ^ ^ <N H <N CN <N r o rn rn en T t O 1-H -^ <-M 1-H oi ^ 1-H -^ T-H ^ ^ ^ H i-H »-H 1-H ^ ^ ^ ^ ^ X châm chiùng tù theo bàng H dùng the o tùng câp ngân :câp 2 W) kêcùa khlo bac xem cô << O bû s t Xép sâp chùng tù va X Nhân chùng tù thu c ngân sâeh tù kho ba TÊN CÔNG VIE Û. -d JZ ùng tù thu chi thu chi ngân sâc In bàng kê câc c ômây va cap sâeh hay không an sâc h •^ ^ bX) z <UJ A H ^ es ro -^ r < H 1-H 1-H •-H i-H 2 1- o o .0. ^ O <LU Q: «UJ. X z H H o ,Ê. > 3 >- O O O- ^ z ûic p Z X fi Z X 1- t î ., —• û i Q. < O z UJ > H Z o< H Z o <UJ 1- w 1- uj en O- O X ^ z X Q 1- 1- H i-H
 • 159. ngày 1.4.3 In chùng tù chi ngân sâeh tînh W-1 l O 1.4.4 In chùng tù chi ngân sâeh TW in o Tâp hçfp chùng tù thu chi 1.5.1 Tâp hçrp ehïîng tù thu ngân sâeh trên dia bàn ngân sâeh câ eâp huyên 1.5.2 Tâp hop chi ngân sâeh trên dia bàn huyênt-H o o 6 r-H Lâp va in bâo câo thu, ehi Lâp va in bâo câo thu ngân sâeh trên dia bàn ngân sâeh TU*, tînh. huyên O huyên trên dia bàn huyên 1.6.2 Lâp va in bâo câo ehi ngân sâeh 4 eâp trên dia gùi tînh bàn huyên 1.7 Lâp va bâo eâo dânh giâ i>J Lâp va bâo câo, dânh giâ thu ngân sâeh trên dia 120 thu ehi ngân D- HDND bàn huyên tùng quy trînh thù truofng duyêt huyên 1 quy 1 lân o CN 1.7.2 Lâp va bâo câo, dânh giâ ehi ngân sâeh huyên tùng quy trînh thù truôfng duyêt 00 T-H od Lâp va lên bâo câo quyét Tâp hçfp so lieu thu ngân sâeh trên dia bàn 1440 toân thu ehi ngân sâeh huyên trînh thù truong duyêt nàm gùi tînh 1.8.2 Nhân bâo câo quyét toân chi ngân sâeh nàm tù 480 câc dcfn vi dir toân eâp duôi 1.8.3 Xem, doi chiéu quyét toân cùa eâe don vi du 480 toân eâp duai vôi so câp phât trong nàm 1.8.3 Cap nhât so lieu ehi ngân sâeh huyên tù don vi du toân eâp duoi vào mây 1.8.4 Tâp hçfp trên mây va lên bâo eâo ehi ngân sâeh 1920 huyên nàm ngân sâeh o 1.8.5 In bâo câo quyét toân ehi ngân sâeh gùi tînh ON ON Lâp bâo quyét toân thu Tong hçrp quyét toân thu chi ngân sâeh trînh 1440 ^ r-
 • 160. ehi ngân sâeh HDND huyên va HDND ra quyét nghi phê duyêt quyét toânrJ o Cân bô ké hoaeh 2.1.1 Gùi công vàn huofng dân câc ngành, câc xâ lâp ri ri ngân sâeh huyên Thu thâp sô lieu chuan bi du toân thu chi cùa don vi mînh va gùi phông lâp du toân thu chu ngân tài chînh sâeh nàm sau hàng nàm 2.1.2 Nhân du toân thu chi cùa câc dcfn vi gùi dén 480 vào thâng 8 nàm dang 2.1.3 Tong hçfp du toân thu chi cùa eâe don vi 480 thuc hiên ngân sâeh 2.1.4 Chînh ly sô lieu, tham muu cho lânh dao va 480 UBND huyên lap du toân thu chi ngân sâeh dâp lîng nhiêm vu kinh té chînh tri eùa dia dia phuong , duyêt va gùi tînh mot câeh khâi toân 2.2 dânh giâ uôc thuc hiên 2.2.1 Tong hçfp thu ehi NS 10 thâng va dânh giâ uôe 480 thu ehi ngân sâeh cà nàm thuc hiên thu ehi NS 12 thâng de lâp dir toân chi tiét thu 2.2.2 Lâp du toân thu ehi NS huyên nàm sau 960 chi ngân sâeh huyên dé 2.2.3 Già soât lai va in du toân thu ehi NS trînh lành 960 bào vê vôfi tînh voà thâng dao va UBND huyên 10 hàng nàm 2.2.4 Di bào vê du toân thu ehi ngân sâeh huyên cùng 480 lành dao phông va chù tich UBND huyên tai Sô Tài chînh 2.3 Nhân quyét dinh cùa 2.3.1 Nhân va nghiên cùu sô lieu cùa tînh giao du 480 UBND tînh giao du toân toân thu ehi ngân sâeh thu chi ngân sâeh nâm ké hoach 2.4 Lâp ké hoaeh phân bô du 2.4.1 Lâp ké hoach phân bo du toân thu ehi cho eâe 1920 du toân thu chi ngân sâeh don vi theo dùng dinh mue va dùng theo luât cho tùng don vi ngân sâeh dà ban hành
 • 161. CÀ In du toân va cùng lành 2.5.1 r Kiém tra lai sô lieu va in du toân dao già soât lai su phân 2.5.2 Cùng lành dao già soât lai sô lieu o^ 240 bo du toân cho câe don vi o 2.5.3 Trînh va chef duyêt cùa lành dao n CÀ Trînh UBND- HDND 2.6.1 Trînh UBND huyên phê duyêt bàng tông hop 120 huyên phê duyêt du toân du toân 2.6.2 Dânh mây, in, xin chù ky cùa UBND huyên 960 gùi cho câe don vi o 2.7 Hàng quy, nàm tong hçfp 2.7.1 oo Tong hçfp sô lieu thu chi quy thu ehi va dânh giâ két 2.7.2 Dânh giâ thu chi quy so sânh vôi du toân quy, 240 quà thuc hiên du toân NS nâm, lâp du toân bô sung giùp lânh dao va trînh rJ 2.7.3 Già soât sô lieu va in bâo câo trinh lành dao o o VO UBND huyên 2.7.4 Kiém tra lai sau khi lành dao dâ duyêt - In bào bâo câo, dông dâu UBND huyên- dé lânh dao trînh HDND huyên hàng quy, nàmc^ en Ké toân theo dôi Nhân bâo cô tù kho bac 3.1.1 1-H Vào sô sâch thu kinh phî uy quyên cùa eâp trên thu chi kinh phî uy vë thu kinh phî uy quyên en quyên va câc quy 3.1.2 Nhân chùng tù va de nghi ehi cùa eâe don vi o o VO 3.1.3 Kiém tra chùng tù chi xem cô dùng va hçfp lê không trînh lânh dao cho y kién 3.2 Chi trà câc don vi sau khi 3.2.1 Viêt uy nhiêm ehi chuyên trà câc don vi o o dâ xem xét chùng tù va 3.2.2 Vào sô theo dôi chi kinh phî uy quyên trînh lành dao en 3.3 Hàng thâng dôi chiéu vôi 3.3.1 Lâp dôi chiéu hàng thâng trînh lành dao ky o o kho bac 3.3.2 Gùi kho bac 3.4 Lâp bào eâo quy, nàm gùi 3.4.1 Tâp hop sô lieu 180 tînh 3.4.2 Lâp bâo eâo o o VO VO 3.5.3 In bâo câo trînh lânh dao duyêt 3.5.4 Gùi bâo eâo tinh quy, nàm 1 buôi 240
 • 162. ^ 1-H Thâm dinh quyét lO Nhân 40 hô sa trong 1 4.1.1 Nhân ho so toân câe công trînh nàm o en 4.1.2 Kiém tra hô so xem dà hop lê theo quy dinh XDCB hoàn thành chua 4.2 Kiém tra khôi luong va 4.2.1 Doc bàn vè hoàn eông so sânh bàn vê TK va cô 300 don giâ khi di thuc té xem sét néu cân thiét 4.2.2 Tînh toân tù bàn vê hoàn công so sânh khôi 300 luçfng chù dâu tu de nghi 1—( 4.2.3 Kiém tra don giâ XDCB theo ché dô hiên hành »-H r3 n o o 4.2.4 Kiém tra phân chênh lêch giâ vât lieu tai thôi diém o en 4.3 Tînh toân, tông hçfp 4.3.1 Tînh toân sô lieu va tông hçfp lO dânh mây trinh lành dao 4.3.2 Dành mây phân thâm dinh trînh lânh dao rj 4.4 Trînh duyêt UBND huyên 4.4.1 Trinh UBND phê duyêt quyét toân 4.5 Trà chù dàu tu quyét dinh 4.5.1 Trà chù tu quyét dinh dâ duoc phê duyêtyr) o o o Hôi nghi 5.1.1 Giao ban tuân 1 lân ^o 5.1.2 Giao ban eông tâe hàng thâng 240 5.1.3 Hpp chi bô 1 thâng 1 lân 240^ «-H ^O Tâp huân nghiêp vu Tâp huân nghiêp vu tai sô 6.1.1 Tâp huân vi tînh thu chi ngân sâch tai sô 1440 chuyên mon 6.1.2 Thire hành trên mây 960 6.2 Hoc nâng ngach 6.2.1 Hoc tâp nâng nghach luong 480 6.2.2 Thi nâng ngach 480 <cd- bû a- H OD O
 • 163. o CO co > X o o << Û- O <o <IJJ z <LJJ ^^HH H H Tên công viêc Tên yéu tô câu thành công viêc Ngach tham thcfi gian Thofi gian JZ i- ^3 / - công gia KH thuc hiên chufc X1-H 1-H Nhân ehûng tù thu ehi 1.1.1 Nhân ehûng tù thu ngân sâeh 16 ngày/ 2400 1.920 ngân tù kho bac vê thâng( KH 20ngày/ thâng) X 1.1.2 Nhân ehûng tù ehi ngân sâch huyên 2400 1.920 X 1.1.3 Nhân ehûng tù ehi ngân sâeh tînh 2400 1.920 X 1.1.4 Nhân ehûng tù chi ngân sâeh TW 2400 1.920 X rj.-H Xép sâp ehûng tù va 1.2.1 Sàp xép ehûng tù thu theo chuong va 2400 1.920 châm ehûng tù theo bàng doi chiéu vôi bàng kê kho bac dâ làm X kê cùa kho bac xem co 1.2.2 Sàp xép ehûng tù va châm chi ngân 2400 1.920 sâch huyên X dùng theo tiifng eâp ngân 1.2.3 Sàp xép ehûng tù va châm chi ngân 2400 1.920 sâeh tînh X sâch hay không 1.2.4 Sâp xép ehûng tù va châm chi ngân 2400 1.920 sâchTW X Mô mây va càp nhât 1.3.1 Câp nhât ehûng tù thu ngân sâch trên 3600 2.880 en ehûng tù thu chi câc câp dia bàn huyên ngân sâch
 • 164. X c rj 1.3.2 Càp nhât ehûng tù chi ngân sàch huvên 2400 X rj 1.3.3 Càp nhât ehûng tù ehi ngân sâeh tînh ON ON 2400 X c 1.3.4 Càp nhât ehûng tù ehi ngân sâeh TW rJ 2400i-H X In bang kê eâe ehûng tù 1.4.1 In ehûng tù thu ngân sâch trên dia bàn 2400 1.920 thu chi ngân sâch trong huyên X ngày 096 1.4.2 In ehûng tù ehi ngân sâch huyên 1200 X 1.4.3 In ehûng tù ehi ngân sàch tînh 1200 960 X 096 1.4.4 In ehûng tù chi ngân sâch TW 1200 lO X Tâp hçfp ehûng tù thu chi 1.5.1 Tâp hop ehûng tù thu ngân sâeh trên 2400 1.920 ngân sâch câc câp dia bàn huyên X 1.5.2 Tâp hop chi ngân sâch trên dia bàn 2400 1.920 huyên^H X Lâp va in bâo câo thu, 1.6.1 Lâp va in bâo câo thu ngân sâeh trên 2400 1.920 chi ngân sâeh TU", tînh. dia bàn huyên X huyên trên dia bàn huyên 1.6.2 Lâp va in bâo eâo chi ngân sâch 4 eâp 2400 1.920 gùi tînh trên dia bàn huyên1-H X Lâp va bâo câo dânh giâ 1.7.1 Lâp va bâo eâo, dânh giâ thu ngân 4800 4800 thu ehi ngân D- HDND sâch trên dia bàn huyên tùng quy trînh huyên 1 quy 1 lân thù truong duyêt X 1.7.2 Lâp va bâo câo, dânh giâ chi ngân sâch 4800 4800 huyên tùng quy trînh thù truong duyêt1-H oo X Lâp va lên bâo câo quyét 1.8.1 Tâp hçfp sô lieu thu ngân sâch trên dia 1440 1440 toân thu chi ngân sâeh bàn huyên trînh thù truong duyêt nàm gùi tînh X 1.8.2 Nhân bâo câo quyét toân chi ngân sâch 480 480 nâm tùf câc don vi du toân câp duôi X 1.8.3 Xem, dôi chiéu quyét toân cùa câc don 480 480
 • 165. vi du toân eâp duôi vôi sô câp phât trong nàm X 1.8.3 Cap nhât sô lieu ehi ngân sâch huyên 960 960 tù don vi du toân eâp duôi vào mây o o X 1.8.4 Tâp hop trên mây va lên bâo câo ehi ngân sâch huyên nàm ngân sâeh X 1.8.5 In bào eâo quyét toân ehi ngân sâeh 240 240 gùi tinh ON X Lâp bâo quyét toân thu 1.9.1 Tong hçfp quyét toân thu chi ngân sâeh 1440 1440 X ehi ngân sâeh trînh HDND huyên va HDND ra quyét nghi phê duyêt quyét toân Công phân 1 60.300 53100 o ori 1-H X Thu thâp sô lieu chuân bi 2.1.1 Dânh công vàn gùi công vàn huông lâp du toân thu chi càu dân càc ngành,lâp dir toân thu ehi cùa don vi mînh nàm sau don vi mînh va gùi phông Tài ehinh X vào thâng 8 nàm dang 2.1.2 Nhân du toân thu ehi cùa eâe don vi 480 480 thuc hiên ngân sàch gùi dén X 2.1.3 Tong hop dir toân thu chi eùa câc don 480 480 vi X 2.1.4 Chînh ly sô lieu, tham muu cho lânh 480 480 dao va UBND huyên lâp du toân thu chi ngân sâeh dia phuong , duyêt va gùi tînh mot câeh khâi toân X2.2 dành giâ uôe thuc hiên 2.2.1 Tong hop thu ehi NS 10 thâng va dành 480 480 thu chi ngân sâeh eà nàm giâ uôe thuc hiên thu chi NS 12 thâng X dé lâp du toân chi tiét thu 2.2.2 Lâp du toân thu chi NS huyên nâm sau 960 960 X chi ngân sâeh huyên dé 2.2.3 Già soât lai va in du toân thu ehi NS 960 960 bâo vê vôi tînh vào thâng trînh lânh dao va UBND huyên in en
 • 166. X 10 hàng nàm 2.2.4 Di bào vê dir toân thu ehi ngân sâeh 480 480 huyên cùng lành dao phông va chù tich UBND huyên tai Sô Tài ehinh X2.3 Nhân quyét dinh cùa 2.3.1 Nhân va nghiên cùu sô liêu eùa tînh 480 480 giao dit toân thu chi ngân sâch UBND tînh giao du toân thu ehi ngân sâch nâm ké hoaeh X2.4 Lâp ké hoach phân bo 2.4.1 Lâp ké hoaeh phân bo du toân thu ehi 1920 1920 sung dit toân thu chi cho câc don vi theo dùng dinh mùc va ngân sâch cho tùng don dùng theo luât ngân sâch dà ban hành vi o O X 1-H ri r)2.5 In dir toân va cùng lành 2.5.1 Kiëm tra lai sô liêu va in du toân dao già soât lai su phân 2.5.2 Cùng lânh dao già soât lai sô liêu 240 240 bô du toân cho càc don vi 2.5.3 Trînh va chô duyêt cùa lânh dao 120 1202.6 Trînh UBND- HDND 2.6.1 Trînh UBND huyên phê duyêt bàng 120 120 huyên phê duyêt du toân tong hop ngân sâch dà ban hành 2.6.2 Dânh mây, in, xin chù ky cùa UBND 960 960 huyên gùi cho câe don vi o 1-H 00 2.7 Hàng quy, nàm tong hçfp 2.7.1 Tong hop sô liêu thu chi quy 180 thu chi va dânh giâ két 2.7.2 Dânh giâ thu chi quy so sânh vôi dir 240 240 quà thuc hiên dit toân NS toân quy, nâm, lâp du toân bo sung giùp lành dao va trînh UBND huyên n o »-H 2.7.3 Già soât sô liêu va in bâo câo trînh 120 lành dao o o X 2.7.4 Kiêm tra lai sau khi lành dao dà duyêt - In bâo eâo, dông dâu UBND huyên-
 • 167. de lành dao trînh HDND huyên hàng quy, nàm Công phân 2 9.420 9.420 Xen Nhân bâo cô tù kho bac 3.1.1 Vào so sâeh thu kinh phî uy quyên eùa 750 750 vê thu kinh phî uy quyên eâp trên 1 tuân 1 lân X 3.1.2 Nhân chùng tù va de nghi ehi cùa câc 1500 1500 don vi X 3.1.3 Kiêm tra chùng tù chi xem cô dùng va 3000 3000 hofp lê không trînh lânh dao cho y kién X 3.2 Chi trà câc don vi sau khi 3.2.1 Viêt uy nhiêm ehi chuyên trà câe d. vi 500 500 X dâ xem xét chùng tù va 3.2.2 Vào so theo dôi ehi kinh phî uy quyên 500 500 trînh lành dao 360 X 3.3 Hàng thâng dôi chiéu vôi 3.3.1 Lâp dôi chiéu hàng thâng trînh lânh 360 360 kho bac daoky o X rJ 3.3.2 Gùi kho bac 120 X 3.4 Lâp bâo cào quy, nàm 3.4.1 Tâp hop sô liêu 720 720 gùi X tînh 3.4.2 Lâp bâo câo 240 240 X 3.5.3 In bâo câo trînh lành dao duyêt 240 240 X 3.5.4 Gùi bâo cào tînh quy, nâm 1 buoi 960 960 Công phân 3 8.890 8.890 Tt X Nhân 40 ho so trong 1 4.1.1 Nhân ho so 600 600 X nàm 4.1.2 Kiêm tra ho so xem dâ hop lê theo quy 1200 1200 dinh chua X 4.2 Kiêm tra khôi luong va 4.2.1 Doc bàn vè hoàn công so sânh bân vê 12000 15.000 don giâ TK va eô khi di thue té xem sét néu cân thiét X 4.2.2 Tînh toân tù bàn vê hoàn công so sânh 12000 15.000
 • 168. khôi luong chù dâu tu de nghi x 4.2.3 Kiém tra don giâ XDCB theo ché dô 4800 5.500 hiên hành X 4.2.4 Kiém tra phân chênh lêch giâ vât liêu 4800 4.800 tai thôi diém X4.3 Tînh toân, tong hçfp 4.3.1 Tînh toân sô liêu va tong hop 1200 1200 X dânh mây trînh lânh dao 4.3.2 Dânh mây phàn thâm dinh trînh lânh 600 600 dao X4.4 Trînh duyêt UBND 4.4.1 Trînh UBND phê duyêt quyét toân 800 800 huyên X4.5 Trà chù dàu tu quyét dinh 4.5.1 Trà chii tu quyét dinh dâ duoc phê 400 400 duyêt Công phân 4 38.400 45.100 1-H Xin Hôi nghi giao ban 5.1.1 Giao ban tuân 1 lân 2.880 2.2880 X 5.1.2 Giao ban thâng 1 lân 2.880 2.880 X 5.1.3 Hop chi bô 1 thâng 1 làn 2.880 2.880 X 5.1.4 Hôi nghi vôi câc ngành, câc xà quy 960 960 X 5.1.5 Ky niêm ngành 1 nâm 1 lân 240 240 Công phân 5 9.840 9.840 X6.1 Tâp huân nghiêp vu 5.1.1 tâp huân vi tînh do sô triêu tâp 3 ngày 1.440 1.440 X 5.1.2 Thuc hành trên mây 2 ngày 960 960 X6.2 Hoc nâng ngach luong 6.1.1 Hoc nâng ngach 1 ngày 480 480 X 6.1.2 Thi nâng ngach 1 ngày 480 480 Công phân 6 3.360 3.360 Quy ra giô làm viêc/ 2.170 gior 2.141 giô nàm

×