รายงาน คณิตศาสตร์เสนอโดย อ.กฤษตยช        ทองธรรมชาติ            จัดทำาโดยด.ช.ลัทธพงษ์ สีแดง   ชั้น ม.2...
3.ในกรณีทจำานวนที่ต้องการเขียนเปรียบเทียบทัง      ี่                ้สองจำานวนมีหน่วยต่างกัน ถ้าทำาให...
อัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนที่เท่ากันเราสามารถหาอัตราส่วนทีเท่ากับอัตราส่วนที่              ่กำาหนดให้ได้โด...
ตัวอย่าง จงตรวจสอบอัตราส่วนในแต่ละข้อเท่ากันหรือไม่
อัตราส่วนของจำานวนหลายๆจำานวน  เมื่อมีอัตราส่วนของอัตราส่วนใดแสคงการเปรียบเทียบปริมาณของที่มากกว่า2ชนิดคือขึ้นไปเราสามารถ...
ตัวอย่าง นมสดยูเอชทีกล่องหนึงมีอัตราส่วนของคอเลสเตอร์              ่รอนต่อโปรตีนต่อโซเดียม โดยนำ้าหนัก เป็น ...
แบบฝึกหัด1.แบ่งเงินจำานวนหนึ่งให้นอย นิด และหน่อยโดยให้อัตราส่วน               ้ของจำานวนเงินที่นอย นิด และห...
เฉลยแบบฝึกหัด1.ตอบ 3 : 42.ตอบ 5 : 43.ตอบ 3 : 54.ตอบ 4 : 3 : 55.ตอบ 3 + 4 + 5 =3 : 12
การวัดความยาว หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และ มาตราไทย
หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก10 มิลลิเมตร เท่ากับ    1  เซนติเมตร100 เซนติเมตร เท่ากับ    1  เซนติเมตร1000 เมต...
หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ12 นิ้ว เท่ากับ    1   ฟุต3 ฟุต  เท่ากับ  1    หลา1760 หลา เท่ากับ  1    ไมล์
หน่วยการวัดในมาตราไทย12  นิว    ้ เท่ากับ   1    คืบ2   คืบ  เท่ากับ  1    ศอก4   ศอก เท่ากับ    ...
หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)1  นิว    ้ เท่ากับ  2.54  เซนติเมตร1  หลา เท่ากับ ...
ตัวอย่างที1     ่นายGong Chan สูง 187 เซนติเมตร ในขณะ Gong Chan. สูง 6ฟุต 4 นิว อยากทราบว่าใครสูงกว่ากัน    ้ วิธ...
ตัวอย่างที2     ่คุณป้าเดินเยี่ยมชมโรงงานทำาขนมอบของท่าน เลยเกิดความคิดที่จะปลูกต้นไม้ที่แนวหนึ่งในขณะนั้นคุณป้าไม่มี...
แบบฝึกหัด1.การวัดในแต่ละข้อต่อไปนี้  การใช้หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก  1.1 ความสูงของเก้าอี้นั่ง 1.2 ความยาวของโต๊ะ...
2.จงเติมคำาตอบลงในช่องว่างให้ถกต้อง               ู
3.จงเปรียบเทียบการวัดความยาวในแต่ละข้อต่อไปนี้ ว่าความยาวใดมากกว่า1. ก. ระยะทางกรุงเทพฯถึงเกาะช้าง จังหวัดตราด  ประมาณ 20...
จงแสดงเป็นวิธีทำา
เฉลย
เฉลย   ดังนั้น ระยะจากกรุงเทพฯถึงเกาะช้าง จังหวัดตลาดประมาณ     ข.ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดลพบุรี ประมาณ150 กิโลเ...
เฉลย
การวัดพื้นที่
1.3 พื้นที่ 80 เอเคอร์ คิกเป็นกีไร่                  ่แบบฝึกถามต่ทีไปนี้2.จงตอบคำา        หัด อ ...
เฉลยแบบฝึกหัดที2        ่
เฉลย
3,298-638.928 ตารางกิโลเมตร                  = 2,659.072ตารางกิโลเมตร เนื่องจาก 1 ตารางกิโลเมตร = 625 ไ...
3.การคำานวณเกี่ยวกับพื้นที่
ตัวอย่างที่ จงหาพื้นที่ของรูปที่กำาหนด เมือ                     ่กำาหนดความยาวดังรูป         ...
แบบฝึกหัดที3                 ่   D   3.                    Q          C ...
เฉลยแบบฝึกหัดที่3
4.การนำาความรูเรื่องพื้นทีไปใช้       ้      ่
1.ไร่ขาวโพดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ 18 ไร่ มีความกว้าง   ้แบบฝึนั้นไร่ขาที4 ้ยาวกี่วา50 วา ดัง     กหัดวโ...
เฉลยแบบฝึกหัด ที4        ่
การวัดปริมาตรและนำ้าหนัก
หน่วยการวัดนำ้าหนักในระบบเมตริกเทียบกับระบบอังกฤษ(โดย            ประมาณ)     1 กิโลกรัม        = 2...
แบบฝึกหัดที5                ่1.มีทรายอยู่ 2.5ลูกบาศก์เมตร รถเข็นทรายคันหนึ่งใส่ได้ครั้งละ25,000ลูกบาศก์เซนต...
เฉลยแบบฝึกหัดที5        ่
การวัดเวลาความรู้เกี่ยวกับการวัดเวลา ทีสำาคัญมีดังนี้               ่- 1ปีทางสุริยคติ เป็นเวลาที่โลกโคจรรอบ...
แบบฝึกหัดที6      ่1.ลิฟท์ตัวหนึ่งใช้เวลาเปิดหรือปิดประตูครั้งละ6วินาที ใช้เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ละชั้น4วินาที ชาย...
เฉลยแบบฝึกหัดที่6
แบบทดสอบเรืองการวัด      ่1.การวัดในข้อใดควรใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรและวัดให้ละเอียดถึงทศนิยมตำาแหน่งที่หนึ่ง ก.วัดความ...
9.สวนหย่อมหน้าบ้านแห่งหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีพื้นที่ 350ตารางเมตร วัดฐานได้ยาว 35 เมตรสวนแห่งนี้จะมีส่วนสูงกี่เมตร  ก.5...
เฉลยแบบทดสอบเรื่องการวัด1. (ค.)      2.(ง.)3.(ค.)       4.(ง.)5.(ค.)       6.(ง.)7.(ข.)       8....
บทที่ 4 การแปลงทางคณิตศาสตร์การแปลงทางคณิตศาสตร์   การป็นเรื่องที่เกี่วยกับการย้ายวัตถุจากตำาแหน่งหนึ่งไปยังตำาแหน่งหนึ่...
กำาหนดรูป ก เป็นรูปต้นแบบและรูป ข เป็นภาพทีได้จำาการแปลงรูป                      ่ กจากรูป ถ้า เป็นจุ...
การเลื่อนขนานการเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการเป็นการแปลงทางเรขรคณิตที่มีจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน และเป็น...
ตัวอย่าง4.2 นักเรียนเคยเห็นการหมุนของสิ่งต่าง ๆ เช่น การหมุนเข็มนาฬิกา การคลี่พัดหรือการหมุนกังหัน
ในทางคณิตศาสตร์การหมุนเป็นการแปลงทางเรขาคณิตอีกแบบหนึง                           ่ซึ่งกำาหนดไว้ด...
แบบฝึกหัดการเลื่อนขนานกำาหนด    abc เป็นรูปต้นแบบ และ   เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน        ด้วย จากความหมายข...
ให้นักเรียนสำารวจการเลื่อนขนานข้างต้นและตอบคำาถาม ต่อไปนี้1.         และ         ใช่หรือไม่2. จากคำาตอบ...
แบบทดสอบการเลื่อนขนาน1. ใช่2. ขนานกัน
5.1 ความเท่ากันทุกประการ1. ส่วนของเส้นตรงสอสเส้นเท่ากันทุกประการ2. มุมสองมุมเท่ากันทุกประการ3. รูปเรขาคณิตเท่ากันทุกประการ...
1. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ตอเมื่อ ด้านคู่              ...
ร้านค้าออกแบบใบพัดดังรูป ลูกตำาหนิวาใช้ไม่ได้ เพราะ                     ่ใบพัดสองข้างน่าจะมีขนาดใหม่เ...
พิจารณา       abc   edc                   กำาหนดให้                   มุมตรงข้...
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
คณิต
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

คณิต

2,612
-1

Published on

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • Hinterlassen Sie den ersten Kommentar

 • Be the first to like this

Keine Downloads
Views
Gesamtviews
2,612
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
1
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
6
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
No embeds

No notes for slide

คณิต

 1. 1. รายงาน คณิตศาสตร์เสนอโดย อ.กฤษตยช ทองธรรมชาติ จัดทำาโดยด.ช.ลัทธพงษ์ สีแดง ชั้น ม.2/3 เลขที่ 11ด.ญ.กรรณิการ์ คำาธานี ชัน ม.2/3 เลขที่ 18 ้ด.ญ.ชลีพร ลอยชื่น ชั้น ม.2/3 เลขที่ 22ด.ญ.ธีริศรา ผลอุดม ชั้น ม.2/3 เลขที่ 26ด.ญ.พรพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 29ด.ญ.อัญชลี คำาคนซื่อ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 42ด.ญ. อรวรรณ จันทะธรรม ชั้น ม. 2/3 เลขที่ 40
 2. 2. 3.ในกรณีทจำานวนที่ต้องการเขียนเปรียบเทียบทัง ี่ ้สองจำานวนมีหน่วยต่างกัน ถ้าทำาให้จำานวนทังสองมี ้หน่วยเดียวกันได้สามารถละหน่วยของจำานวนทังสอง ้ รถจำาลองคันหนึงยาว15เซนติเมตร ซึ้งจำาลองมา ่จากรถทีมความยาว3เมตร เมือทำาให้มหน่วยเดียวกัน ่ ี ่ ี กรณีเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตร เขียนเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้ ความยาวรถจำาลอง:ความยาวจริง เท่ากับ 15:30 กรณีเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตร เขียนเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้ ความยาวรถจำาลอง:ความยาวรถจริง เท่ากับ0.15:3
 3. 3. อัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนที่เท่ากันเราสามารถหาอัตราส่วนทีเท่ากับอัตราส่วนที่ ่กำาหนดให้ได้โดยใช้หลักการหลักการคูณ จำานวนที่ไม่เท่ากับศูนย์คณกับอัตราส่วนใหม่ที่ ูได้ยงคงเท่ากับอัตราส่วนเดิม ัหลักการหาร เมื่อนำาจำานวนที่ไม่เท่ากับศูนย์ไปหารอัตราส่วนใด อัตราส่วนใหม่ที่ได้จะยังคงเท่ากับอัตราส่วนเดิมสามารถตรวจสอบอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่ วิธีการคูณไขว้
 4. 4. ตัวอย่าง จงตรวจสอบอัตราส่วนในแต่ละข้อเท่ากันหรือไม่
 5. 5. อัตราส่วนของจำานวนหลายๆจำานวน เมื่อมีอัตราส่วนของอัตราส่วนใดแสคงการเปรียบเทียบปริมาณของที่มากกว่า2ชนิดคือขึ้นไปเราสามารถเขียนอัตราส่วนหลายๆจำานวนจากอัตราส่วนทั้งสองได้ดังนี้1.พิจารณาจำานวนที่ปรากฏในอัตราส่วนทีละคู่เฉพาะในส่วนที่เป็นตัวร่วม2.ถ้าจำานวนที่เป็นตัวร่วมในข้อ1เท่ากันให้เขียนอัตราส่วนของจำานวนหลายๆจำานวนได้เลย3.ถ้าในกรณีที่เป็นตัวร่วมในข้อ1ไม่เท่ากันต้องทำาให้ตัวร่วมนั้นมีจำานวนเท่ากันก่อนโดยการใช้ค.ร.น.ของจำานวนที่เป็นปริมาณของตัวร่วมทังสอง ้
 6. 6. ตัวอย่าง นมสดยูเอชทีกล่องหนึงมีอัตราส่วนของคอเลสเตอร์ ่รอนต่อโปรตีนต่อโซเดียม โดยนำ้าหนัก เป็น 3 : 10 : 13 จากอัตราส่วนของสารอาหารในนมยูเอชทีเราอาจเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณได้ เช่น อัตราส่วนของคอเลสเตอร์รอนต่อโปรตีน โดยนำ้าหนักเป็น 3 : 10 อัตราส่วนของโปรตีนต่อโซเดียมโดยนำ้าหนักเป็น 10 : 13 อัตราส่วนของคอเลสเตอร์รอนต่อโซเดียมโดยนำ้าหนักเป็น 3 : 13การกาคูณร่วมน้อย(ค.ร.น.)ของ4,5 4 = 4,8,12,16,20 5 = 5,10,15,20ค.ร.น ของ4,5 = 20 8,10 8 = 8,16,24,32,40
 7. 7. แบบฝึกหัด1.แบ่งเงินจำานวนหนึ่งให้นอย นิด และหน่อยโดยให้อัตราส่วน ้ของจำานวนเงินที่นอย นิด และหน่อยได้รับเป็น 3 : 4 : 5 ตาม ้ลำาดับ จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้ 1.1จำานวนเงินทีนอยได้รับต่อจำานวนเงินทีนิดได้รับ ่ ้ ่ตอบ 1.2จำานวนเงินทีหน่อยได้รับต่อจำานวนเงินที่นดได้รับ ่ ิตอบ 1.3จำานวนเงินทีนอยได้รับต่อจำานวนเงินทีหน่อยได้รับ ่ ้ ่ตอบ 1.4จำานวนเงินทีนดได้รับต่อจำานวนเงินทีนอยได้รับต่อ ่ ิ ่ ้จำานวนเงินทีหน่อยได้รับ ่ตอบ 1.5จำานวนเงินทีน้อยได้รับต่อจำานวนเงินทังหมด ่ ้ตอบ
 8. 8. เฉลยแบบฝึกหัด1.ตอบ 3 : 42.ตอบ 5 : 43.ตอบ 3 : 54.ตอบ 4 : 3 : 55.ตอบ 3 + 4 + 5 =3 : 12
 9. 9. การวัดความยาว หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และ มาตราไทย
 10. 10. หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร1000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร
 11. 11. หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา1760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์
 12. 12. หน่วยการวัดในมาตราไทย12 นิว ้ เท่ากับ 1 คืบ2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก4 ศอก เท่ากับ 1 วา20 วา เท่ากับ 1 เส้น400 เส้น เท่ากับ 1 โยชน์
 13. 13. หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)1 นิว ้ เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร1 หลา เท่ากับ 0.9144 เมตร1 ไมล์ เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร
 14. 14. ตัวอย่างที1 ่นายGong Chan สูง 187 เซนติเมตร ในขณะ Gong Chan. สูง 6ฟุต 4 นิว อยากทราบว่าใครสูงกว่ากัน ้ วิธทำา ี Gong Chan. สูง 6 ฟุต 4 นิ้ว เนืองจาก 1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว ่ และ 1 นิว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร ้ จะได้ Gong Chan. สูงเท่ากับ(6x12)+4 = 72 + 4 = 76 x 2.54 = 193.40 นายตั้นสูง 187 เซติเมตร ดังนัน Gong Chan. สูงกว่านายตั้น ้
 15. 15. ตัวอย่างที2 ่คุณป้าเดินเยี่ยมชมโรงงานทำาขนมอบของท่าน เลยเกิดความคิดที่จะปลูกต้นไม้ที่แนวหนึ่งในขณะนั้นคุณป้าไม่มีเครื่องมือวัดความยาว จึงใช้นิ้วมือวัดความยาวของแนวกำาแพงด้านหนึ่งได้16คืบ ต่อมาคุณป้าได้โทรศัพท์ไปสั่งกระบะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีด้ายยาวด้านละ 50 เซนติเมตร จำานวน8 กระบะ คุณป้าสามารถวางกระบะต้นไม้ได้ครบทุกกระบะหรือไม่ เพราะเหตุใดเนื่องจาก 1 วา เท่ากับ 2 เมตรดังนั้น กำาแพงควรมีความยาวประมาณ 2x2 = 4 เมตรเนื่องจาก 1 เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร
 16. 16. แบบฝึกหัด1.การวัดในแต่ละข้อต่อไปนี้ การใช้หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก 1.1 ความสูงของเก้าอี้นั่ง 1.2 ความยาวของโต๊ะทำางาน 1.3 ความกว้างของโต๊ะทำางาน 1.4 ขนาดของปกหนังสือ 1.5 ขนาดของกันสาดป้องกันความร้อน 1.6 ขนาดของผ้าคลุมเตียง 1.7 ระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียน 1.8 ระยะทางจากอาคาร 1 ไปยังสนามบาตหน้าอาคาร 2 1.9 ความยาวรอบเอวของนักเรียน 1.10 ความสูงของประตูห้องเรียน
 17. 17. 2.จงเติมคำาตอบลงในช่องว่างให้ถกต้อง ู
 18. 18. 3.จงเปรียบเทียบการวัดความยาวในแต่ละข้อต่อไปนี้ ว่าความยาวใดมากกว่า1. ก. ระยะทางกรุงเทพฯถึงเกาะช้าง จังหวัดตราด ประมาณ 205 ไมล์ ข. ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดลพบุรี ประมาณ 150 ไมล์• ก.ด้านหน้าของที่ดินแปลงของป้าทิพย์ กว้าง 48 เมตร ข.ด้านหน้าของที่ดนแปลงของลุงทอง กว้าง 25 ิ วา
 19. 19. จงแสดงเป็นวิธีทำา
 20. 20. เฉลย
 21. 21. เฉลย ดังนั้น ระยะจากกรุงเทพฯถึงเกาะช้าง จังหวัดตลาดประมาณ ข.ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดลพบุรี ประมาณ150 กิโลเมตร ความยาวในข้อ ก. มีค่ามากกว่า 2.ก. ด้านหน้าของที่ดินแปลงของป้าทิพย์กว้าง 48 เมตร ข. เนื่องจาก 1 วา เท่ากับ 2 เมตร จะได้ 25 วา เท่ากับ 25x2 = 50 เมตร ดังนั้น ด้านหน้าของที่ดินแปลงลุงทองกว้าง 50เมตร ความยาวในข้อ ข. มีค่ามากกว่า
 22. 22. เฉลย
 23. 23. การวัดพื้นที่
 24. 24. 1.3 พื้นที่ 80 เอเคอร์ คิกเป็นกีไร่ ่แบบฝึกถามต่ทีไปนี้2.จงตอบคำา หัด อ 2่ 2.1พื้นที่ 40 ตารางฟุต ประมาณเป็นกี่ตารางเมตร(1 ตารางฟุตเท่ากับ 0.09 ตารางเมตร) 2.2พื้นที่ 4 เอเคอร์ ประมาณกีตารางเมตร(110เอเคอร์เท่ากับ ่4,046.86) 2.3พื้นที่ 8,400 เอเคอร์ ประมาณเป็นกีตารางไมล์(1 ตารางไมล์ ่เท่ากับ 2.59 ตาราง กิโลเมตร)3.ประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ประมาณ 246.7 ตารางไมล์ จังหวัดระนองมีพื้นที่ประมาณ 3298 ตารางกิโลเมตร ประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจังหวัดระนองกี่ไร่
 25. 25. เฉลยแบบฝึกหัดที2 ่
 26. 26. เฉลย
 27. 27. 3,298-638.928 ตารางกิโลเมตร = 2,659.072ตารางกิโลเมตร เนื่องจาก 1 ตารางกิโลเมตร = 625 ไร่ ดังนั้น จังหวัดระนองมีพื้นที่มากกว่าประเทศสิงคโปร์= 2,659.072 x 628 ไร่ =1,661,920 ไร่
 28. 28. 3.การคำานวณเกี่ยวกับพื้นที่
 29. 29. ตัวอย่างที่ จงหาพื้นที่ของรูปที่กำาหนด เมือ ่กำาหนดความยาวดังรูป F 6.ซม E 6.ซ ม 3.ซ G D 3.ซ H ม ม C 5.ซ 5.ซ ม ม A B
 30. 30. แบบฝึกหัดที3 ่ D 3. Q C P ม3. 5.ซ 4.ซม ม มจงหาพื้นที่ข6.ม ปต่อไปนี้ องรู B S R3 A 12.ซ 1)พื้นที่ของ ABCD 2) พื้นที่ของ ซม.ฉ PQRS ม
 31. 31. เฉลยแบบฝึกหัดที่3
 32. 32. 4.การนำาความรูเรื่องพื้นทีไปใช้ ้ ่
 33. 33. 1.ไร่ขาวโพดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ 18 ไร่ มีความกว้าง ้แบบฝึนั้นไร่ขาที4 ้ยาวกี่วา50 วา ดัง กหัดวโพดนี ้ ่2.พรชัยมีที่ดนแปลงหนึ่ง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 30 ตารางวา ต้องการ ิปลูกบ้านหลังหนึ่งไว้บนเนื้อที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 30 เมตร ยาว50 เมตร จงหาว่าที่ว่างเหลือเป็นบริเวณบ้านกี่ตารางวา
 34. 34. เฉลยแบบฝึกหัด ที4 ่
 35. 35. การวัดปริมาตรและนำ้าหนัก
 36. 36. หน่วยการวัดนำ้าหนักในระบบเมตริกเทียบกับระบบอังกฤษ(โดย ประมาณ) 1 กิโลกรัม = 2.2046 ปอนด์ 1 ปอนด์ = 0.4536 กิโลกรัม หน่วยการตวงระบบประเพณีไทยเทียบกับระบบเมตริก ข้าวสาร1ถัง = 15 กิโลกรัม ข้าวสาร1กระสอบ = 100 กิโลกรัม
 37. 37. แบบฝึกหัดที5 ่1.มีทรายอยู่ 2.5ลูกบาศก์เมตร รถเข็นทรายคันหนึ่งใส่ได้ครั้งละ25,000ลูกบาศก์เซนติเมตรจะต้องใช้รถเข็นทรายคันนี้เข็นทรายกี่เที่ยว2.ถ้านำากลองพลาสติกกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรสูง 20 เซนติเมตร เรียงลงในกล่องใหญ่ซงมีปริมาตร 8 ลูกบาศก์ ึ่กล่องใบใหญ่บรรจุกล่องพลาสติกใบเล็กได้กี่กล่อง
 38. 38. เฉลยแบบฝึกหัดที5 ่
 39. 39. การวัดเวลาความรู้เกี่ยวกับการวัดเวลา ทีสำาคัญมีดังนี้ ่- 1ปีทางสุริยคติ เป็นเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบพอดี-ระบบปฏิทนจูเลียน (Julian Calender) เป็นระบบปฏิทินในสมัยแรกๆทีนยมใช้กัน ิ ่ ิระบบนีกำาหนดว่า 1 ปี มี 365.25 วัน พบว่าการใช้ปฏิทินนีทุกๆ400ปี จะคลาด ้ ้เคลือนโดยมีการนับวันมากเกินความจริงไป 3 วันเศษ ่-ระบบปฏิทนเกรเกอเรียน(Gragorian Calender)เป็นระบบปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่ว ิโลกในปัจจุบันกำาหนดให้1ปี มี 365.2425 วัน โดยกำาหนดว่าปีปกตินน 1 ปี มี ั้365 วัน แต่ในปีอธิกสุรทิน ซึ้งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันนั้น 1 ปีจะที 366วัน--การกำาหนดปีอธิกสุรทิน มีหลักดังนี้-1. ถ้าปี ค.ศ. ใดหารด้วย 4 ไม่ลงตัวจะไม่เป็นปีอธิกสุรทิน-2.ถ้าปี ค.ศ. ใดหารด้วย 4 ลงตัวและหารด้วย100 ลงตัว แต่หารด้วย400ไม่ลงตัว ปี ค.ศ. นันจะไม่เป็นปีอธิกสุรทิน ้-3. ถ้าปี ค.ศ. ใดหารด้วย 4 ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงตัว ปี ค.ศ.นันจะเป็นปี ้อธิกสุรทิน-4.ถ้าปี ค.ศ.ใดหารด้วย4ลงตัวแต่หาร400ลงตัว ปี ค.ศ.นันจะเป็นปีอธิกสุรทิน ้--การกำาหนดเวลา มีข้อตกลงดังนี้-
 40. 40. แบบฝึกหัดที6 ่1.ลิฟท์ตัวหนึ่งใช้เวลาเปิดหรือปิดประตูครั้งละ6วินาที ใช้เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ละชั้น4วินาที ชายคนหนึ่งขึ้นลิฟท์ที่ชั้น1เพื่อไปชั้นที30เขาจะใช้เวลาตั้งแต่เปิดประตูเข้าลิฟท์จน ่ออกจากประตูลิฟท์กี่นาที กี่วนาที ถ้าลิฟท์มีครบ ิทุกชัน ้
 41. 41. เฉลยแบบฝึกหัดที่6
 42. 42. แบบทดสอบเรืองการวัด ่1.การวัดในข้อใดควรใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรและวัดให้ละเอียดถึงทศนิยมตำาแหน่งที่หนึ่ง ก.วัดความยาวของไม้อดเพื่อเลื่อยมาประกอบประตู ั ข.วัดระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ค.วัดความยาวและความกว้างของกระจกเพื่อใส่กรอบรูป ง.วัดความยาวของผ้าเพื่อขายให้ลูกค้า2.ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก.ระยะทาง 5,900 หลา ประมาณเป็น 4 ไมล์ ข.ลดาวัลย์สูง 5 ฟุต 10 นิ้ว ประมาณ 170 เซนติเมตร ค.บ้านนางเอกอยูห่างจากบ้านพระเอก 1.8 กิโลเมตร คิด ่เป็น180เมตร ง.ว่ายนำ้าไปกลับวันละ20รอบๆละ40เมตร ในแต่ละวันนักว่ายนำ้าจะว่ายนำ้าเป็นระยะทาง0.8 กิโลเมตร
 43. 43. 9.สวนหย่อมหน้าบ้านแห่งหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีพื้นที่ 350ตารางเมตร วัดฐานได้ยาว 35 เมตรสวนแห่งนี้จะมีส่วนสูงกี่เมตร ก.5 ข.10 ค.20 ง.5010.รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีส่วนสูงเป็นสองเท่าของความยาวฐาน ถ้าสามเหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ 324ตารางเซนติเมตร ส่วนสูงยาวกี่เซนติเมตร ก.12 ข.16 ค.18 ง.36
 44. 44. เฉลยแบบทดสอบเรื่องการวัด1. (ค.) 2.(ง.)3.(ค.) 4.(ง.)5.(ค.) 6.(ง.)7.(ข.) 8.(ค.)9.(ค.) 10.(ง.)
 45. 45. บทที่ 4 การแปลงทางคณิตศาสตร์การแปลงทางคณิตศาสตร์ การป็นเรื่องที่เกี่วยกับการย้ายวัตถุจากตำาแหน่งหนึ่งไปยังตำาแหน่งหนึ่ง โดยอาจมีการเปลี่ยนขนาด รูปร่าง หรือตำาแหน่ง ให้ต่างไปจากเดิมหรือไม่กได้ ตัวอย่าง ็ของการแปลงที่เราเคยเห็นพบเช่น รถยนต์ซงเดิมอยู่บนทาง ึ่ลาดย้ายเข้าไปจอดในช่องจอกรถ สิ่งที่สำาคัญของการแปลงคือ จุดทุกจุดที่อยู่ที่เดิม (หรือขนาดเดิม) จะต้องมีการส่งไปยังวัตถุที่ตำาแหน่งใหม่
 46. 46. กำาหนดรูป ก เป็นรูปต้นแบบและรูป ข เป็นภาพทีได้จำาการแปลงรูป ่ กจากรูป ถ้า เป็นจุดจุดหนึ่งบนรูป ก จุด (อ่านว่า พีไพร์ม ) เป็นภาพที่ได้จากการแปลงจุด P เรากล่าวว่าจุด P และจุด เป็นจุดที่สมนัยกัน แต่ละจุด P บนรูป ก จะมีจุด P บนรูป ข เพียงจุดเดียวที่สมนัยกันกับจุด แต่ละจุด บนรูป ข จะมีจุด บนรูป ข เพียงจุดเดียวที่สมนัยกันกับจุดและแต่ละจุด บนรูป ข จะมีจุด บนรูป ก เพียงจุดเดียวที่สมนัยกันกับ จุด
 47. 47. การเลื่อนขนานการเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการเป็นการแปลงทางเรขรคณิตที่มีจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน และเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำาหนด
 48. 48. ตัวอย่าง4.2 นักเรียนเคยเห็นการหมุนของสิ่งต่าง ๆ เช่น การหมุนเข็มนาฬิกา การคลี่พัดหรือการหมุนกังหัน
 49. 49. ในทางคณิตศาสตร์การหมุนเป็นการแปลงทางเรขาคณิตอีกแบบหนึง ่ซึ่งกำาหนดไว้ดงนี้ ั การหมุนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด0 ที่ตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนแต่ละจุด บนระนาบ มีจุด เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด รอบจุด 0 ตามทิศทางที่กำาหนดด้วยมุมที่มขนาด โดยที่ ี 1. ถ้าจุด ไม่ใช่จุด 0 แล้ว 0P และขนาดของเท่ากับ
 50. 50. แบบฝึกหัดการเลื่อนขนานกำาหนด abc เป็นรูปต้นแบบ และ เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน ด้วย จากความหมายของการเลื่อนขนานจะได้ว่า และ ขนานกันและยาวเท่ากัน
 51. 51. ให้นักเรียนสำารวจการเลื่อนขนานข้างต้นและตอบคำาถาม ต่อไปนี้1. และ ใช่หรือไม่2. จากคำาตอบของข้อ 1 นักเรียนคิดว่าแต่ละด้านของรูป ต้นแบบกับภาพของแต่ละด้านที่ได้จากการเลื่อนขนานกัน หรือไม่
 52. 52. แบบทดสอบการเลื่อนขนาน1. ใช่2. ขนานกัน
 53. 53. 5.1 ความเท่ากันทุกประการ1. ส่วนของเส้นตรงสอสเส้นเท่ากันทุกประการ2. มุมสองมุมเท่ากันทุกประการ3. รูปเรขาคณิตเท่ากันทุกประการการเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตมีดังนี้1.1 สมบัตสะท้อน ิ1.2 สมบัตสมมาตร ้1.3 สมบัตถาทอด ิ ่
 54. 54. 1. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ตอเมื่อ ด้านคู่ ่ ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นมีขนาดเท่ากัน เป็นคู่1.1 ความสัมพันธ์แบบ ด้าน – มุม – ด้าน (ด.ม.ด.)1.2 ความสัมพันธ์แบบ มุม-ด้าน-มุม (ม.ด.ม.)1.3 ความสัมพันธ์แบบ มุม- มุม- ด้าน (ม.ม.ด.)1.4 ความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน (ด.ด.ด.)1.5 ความสัมพันธ์แบบ ฉาก-ด้าน- ด้าน (ฉ.ด.ด.)
 55. 55. ร้านค้าออกแบบใบพัดดังรูป ลูกตำาหนิวาใช้ไม่ได้ เพราะ ่ใบพัดสองข้างน่าจะมีขนาดใหม่เท่ากัน แต่ร้านค้ายืนยันว่าแบบใบพัดทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากัน จงอธิบายว่าลูกค้าหรือร้านค้าที่พูดถูกต้อง เพราะเหตุใด
 56. 56. พิจารณา abc edc กำาหนดให้ มุมตรงข้าม กำาหนดให้ และ (ม.ม.ด.)นั้นคือแบบใบพัดทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันร้านค้าพูดถูกต้อง
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×