• Teilen
 • E-Mail
 • Einbetten
 • Gefällt mir
 • Speichern
 • Privater Inhalt
Kosto e kapitalit
 

Kosto e kapitalit

on

 • 4,207 Views

 

Statistiken

Views

Gesamtviews
4,207
Views auf SlideShare
4,207
Views einbetten
0

Actions

Gefällt mir
2
Downloads
65
Kommentare
0

0 Einbettungen 0

No embeds

Zugänglichkeit

Kategorien

Details hochladen

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Benutzerrechte

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Ihre Nachricht erscheint hier
  Processing...
Kommentar posten
Kommentar bearbeiten

  Kosto e kapitalit Kosto e kapitalit Presentation Transcript

  • KOSTOJA E KAPITALIT Mr.sci.Drita Krasniqi
  • KOSTOJA E KAPITALIT
   • Koncepti bazë
   • Kapitali perben boshtin financiar te ndermarrjes.Dallohen dy menyra per formimin e kapitali fillestar:
   • -Formimit fillestar te kapitalit
   • -Me ndryshimin e madhesis se kapitalit(rritjes po zvogelimit te tije)
   • Vlera e ndermarrjes ne likuidim dhe ne funsionim
   • Vlere ne likuidim
   • Vlere ne funksionim e ndermarrjes
   • Vlera kontabile dhe vlera e tregut
   • Vlera e tregut dhe vlera brendeshme
   • Kapitalzimi i te ardhurave
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Faktori kyç qe ndikon ne koston financiare
   • Kostoja pa rrezik e fondeve konsderohet si faktor kyç qe ndikon vleresimin e kostove financiare
   • k o=k pr +Ç r+Ç rf
   • k o-kosto specifike e financimit afatgjate
   • k pr- kosto pa rrezik
   • Ç rb-çmimi I rrezikut te biznesit
   • Çrf-çmimi i rrezikut financiar
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Koncepti baze mbi konceptin e kapitalit
   • Burimet vetiake te ndermarrrjes
   • Burimet e huajturate
   • Shembull
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Kosto e burimeve specifike te kapitlit
   • Kosto e huas afatgjate
   • Huaja afatgjat eshte nder menyrat e te rendesishmette financimit afatgjate ne ndermarrje
   • Instrument kryesor dhe specifik financimit afatgjate eshte financimi me ane te obligacionev
   • Tipet e obligacioneve
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Kostoja e kapitalit te priviligjuar
   • Kostoja e kapitalit te priviligjuar llogaritet dke vene ne raport shumen e dividentit vjetor te aksionit te privilegjuar me te ardhurat neto qe sigurohen nga shitja e tij
   • D p-shuma e dividentit vjetor
   • Anp-te ardhura vjetore nga shitja e aksionit
   • Shembull Aksioni i priviligjuar shitet 1000euro dhe koten e shpenzimeve per nenshkrim 30euroather te ardhurat nga shitja do te jen970
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Kosto e kapitalit te zakonshem
   • Aksioni i zakonshem perfaqeson pretendimin perfundimtar mbi mjetet dhe fitimet e nje korporate
   • Vlera e kuponit- vlera e nji aksioni te zakonsem eshte e barabart me vleren aktualete te gjith dividenteve te ardhshem te parashikuar per tu paguar per ate aksion
   • Ritmet e rritjes- presupozohet te jet i matshem gje qe bazohet ne rritjen e fitimeve te ndermarrjes ne raport me vitet e kaluara
   • Klasat e riskut -me rritjen e fitimeve rritet edhe rrisku dhe e kundera
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Kostoja e emetimit te ri
   • Ndermarrjet emetojne vazhdimisht aksione te reja.Keshtu pa llog.koston e tyre nuik do te llogaritej kostoja e pergjithshme e kapitalit
   • Shume ndermarrje qe shesin aksione te reja e ulin çmimijn e tyre duke ulur keshtu te ardhuren nen çmimin korrent te tregut.Ndermarrjet qe emetojne aksione te reja paguajn edhe nji kuote sigurimi e tregtimi per to.
   • Kostoja e emetimeve te rej llogaritet si diference ne mes vleres nominale te aksionit dhe te vleres se tij te tregut.
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Per llogaritjen e kostos se aksionit aktualisht perdoren dy metoda
   • Metoda e pare bazohet ne modelin e vlersimit te nji rritje konstante
   • Metoda e dyte bazohet ne modeli e vleresimit te pasuris apo kapitalit
   • Metod e pare gjendet duke pjestuar dividentin e pritur ne fund te vitit me çmim korrentte aksionit,dhe dke I shtuar % vjetore
   • M e dyte-r a = R i+ b ( k m- Ri)
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Kostoja e fitimit te mbajtur
   • Fitimet e ndermarrjes shperndahen:
   • -Ne divdente ne favor te aksion bajtesve
   • -Per nevoja te brendeshme te ndermarrjes
   • r fm= r n
   • -kosto e fitimit te pa shperndar ne %
   • -kosto e aksionit nte vjeter ne %
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Llogaritja e kostos se plote te kapitalit
   • Kostoja e plote e kapitali sherben per gjykuar dhe marrvendime te rendesishmeper jeten e ndermarrjes .
   • Kostoja e plote kapitalit llogarite si mesatare aritmetike e ponderuar e elementeve te tij perberes
   • Si ponderim per llog.e mesatares se mesiperme sherben perqindja qe zene elementete perberese ne strukturen e kapitalit te ndemarrjes.
   • Kostoja llogaritet me formulen ne vijim
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Kostoja marxjinale e kapitalit
   • Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te vellimit te financimit qe ndermarrja parashikon te realizoje.Ky I fundit mund te ndryshoje ne varesi te projekteve te reja qe pranohen per tu zbatu nga ndermarrja
   • Meqenese ndryshon vellimi I financimit pra ndryshojne burimet e kapitalitndyshon edhe struktura e tij dhe si rrjedhim edhe kostoja e kapitalit
   • Pikerisht lidhja qe ekziston midis rritjes se nivelit te kostos meatare te kapitalit ne funksion, te ndryshimit te kufirit te financiit te tij quhet kosto marzhinale .
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • Perdorimi i kostos marzhinale
   • Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te vellimit te financimit qe ndermarrja parashikon te realizoje.Ky I fundit mund te ndryshoje ne varesi te projekteve te reja qe pranohen per tu zbatu nga ndermarrja
   • Meqenese ndryshon vellimi I financimit pra ndryshojne burimet e kapitalitndyshon edhe struktura e tij dhe si rrjedhim edhe kostoja e kapitalit
   • Pikerisht lidhja qe ekziston midis rritjes se nivelit te kostos meatare te kapitalit ne funksion, te ndryshimit te kufirit te financiit te tij quhet kosto marzhinale .
   KOSTOJA E KAPITALIT
   • www.Biznesi.net